PREMIER KLERCIDE-CR STERILE BIOCIDE C

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • PREMIER KLERCIDE-CR STERILE BIOCIDE C
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • PREMIER KLERCIDE-CR STERILE BIOCIDE C
  Сърбия
 • Език:
 • сръбски

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 111034E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

Premier Klercide-CR Sterile Filtered Biocide C

BEZBEDNOSNI LIST

Naziv proizvoda

Premier Klercide-CR Sterile Filtered Biocide C

Prilagođeno Odredbi (EC) br. 1907/2006 (REACH), Aneks II (453/2010) - Evropa

:

1.1 Identifikator proizvoda

1.3 Podaci lica zaduženog za izradu bezbednosnog lista

1.2 Relevantne identifikovane upotrebe supstance ili smese i upotrebe koje nisu preporučene

Preporučene upotrebe

GLAVA 1: Identifikacija supstance/preparata i kompanije/preduzimača

Kod proizvoda

:

Preporučuje se da se ne upotrebljava protiv

1.4 Broj telefona za hitne slučajeve

Nacionalno savetodavno telo/Centar protiv Trovanja

Proizvod za dezinfekciju površine. Ručno čišćenje

Proizvod za dezinfekciju površine. Naprskavanje i brisanje površine

Nije poznato.

Ecolab Hygiene d.o.o.

Milana Tankosića 8

SRB-11000 Beograd

Srbija

Tel. : +381 (0)11 2076800

Fax : +381 (0)11 2076802

office.belgrade@ecolab.com

:

Proizvođač/ Distributer/

Uvoznik

111034E

Namena proizvoda

:

Sredstvo za dezinfekciju površina

Samo za profesionalnu upotrebu

Proizvođač/ Distributer/ Uvoznik

:

Broj telefona

Srbija: Centar za kontrolu trovanja: Beograd 011 36 08 440 i

011 36 08 234 (24 časovni kontakt)

Bosna: 112

Crna Gora: 112

:

Broj telefona

011 2076800 (Radnim danom od 8.00 do 16.00 h)

Verzija

: 1.1

Klasifikacija

Xi; R36

:

:

Opasnosti po ljudsko

zdravlje

Nadražuje oči.

Za detaljnije informacije o uticaju na zdravlje i o simptomima videti poglavlje 11.

GLAVA 2: Identifikacija opasnosti

2.1 Klasifikacija supstance ili smeše

Definicija proizvoda

:

Mešavina

Za pun tekst o gore navedenim R rečenicama ili H stavovima videti Poglavlje 16 .

Klasifikacija na osnovu direktive 1999/45/EC [DPD]

Proizvod je klasifikovan kao opasan na osnovu Direktive 1999/45/EC i njenih amandmana.

2.2 Elementi etikete

Simbol ili simboli

opasnosti

:

Nadražujuće

Znak opasnosti

:

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

1/12

25 Oktobar 2011

Premier Klercide-CR Sterile Filtered Biocide C

GLAVA 2: Identifikacija opasnosti

:

Ostali rizici koji ne

rezultiraju klasifikacijom

Rečenice o bezbednosti

S2 Čuvati van domašaja dece.

S26 U slučaju kontakta sa očima, odmah isprati sa dosta vode i zatražiti lekarsku

pomoć.

R36 Iritativno za oči.

Rečenice o riziku

:

:

2.3 Druge opasnosti

Nije primenljivo.

Nema dodatnih sastojaka koji su, u okviru sadašnjeg saznanja dobavljača i u primenljivim koncentracijama,

klasifikovani kao

opasni po zdravlje ili okruženje i koji bi zbog toga morali da budu prijavljeni u ovoj glavi.

GLAVA 3: Sastav/informacije o sastojcima

[1] Supstanca klasifikovana kao opasna po zdravlje ili okolinu

[2] Supstanca sa granicom izloženosti u radnom okruženju

[3] Supstanca ispunjava kriterijum za PBT na osnovu Propisa (EC) Br. 1907/2006, Aneks XIII

[4] Supstanca ispunjava kriterijum za vPvT na osnovu Propisa (EC) Br. 1907/2006, Aneks XIII

vodonik peroksid

REACH #: 01-

2119485845-22

EC: 231-765-0

CAS: 7722-84-1

Indeks: 008-003-00-9

O; R8

Xn; R20/22

C; R35

Ox. Liq. 1, H271

Acute Tox. 4, H302

Acute Tox. 4, H332

Skin Corr. 1A, H314

STOT SE 3, H335

Podaci za

identifikaciju

supstance

67/548/EEC

Ime

proizvoda/sastojka

Za pun tekst R-

rečenica videti

poglavlje 16

%

Tip

Propis (EC) Br.

1272/2008 [CLP]

Klasifikacija

Za pun tekst o gore

navedenim H

stavovima videti

Poglavlje 16.

Smeša

3.2

Odmah isperite oči sa dosta vode, dižući povremeno gornje i donje očne kapke.

Proveriti da li ima kontaktnih sočiva i odstraniti ih. Nastavite da ispirate tokom

najmanje 10 minuta. Ukoliko nepoželjni efekti na zdravlje potraju ili se pogoršaju,

potražite medicinsku pomoć.

4.1 Opis mera prve pomoći

Premestite žrtvu na svež vazduh i omogućite joj da miruje u poziciji u kojoj može

udobno da diše. Ukoliko ne diše, ukoliko je disanje nepravilno ili ukoliko dođe do

zastoja u disanju, pružite veštačko disanje ili kiseonik od strane stručnog osoblja.

Može biti opasno po osobu koja pruža veštačko disanje putem usta-na-usta. Ukoliko

nepoželjni efekti na zdravlje potraju ili se pogoršaju, potražite medicinsku pomoć.

Ukoliko je bez svesti, stavite u položaj za oporavak i hitno dovedite medicinsku

pomoć. Održavajte otvorenu cirkulaciju vazduha. Olabavite tesne delove odeće kao

što su kragna, kravata, kaiš ili traka oko pojasa.

Udisanje

Dodir sa očima

:

:

GLAVA 4: Mere prve pomoći

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

2/12

25 Oktobar 2011

Premier Klercide-CR Sterile Filtered Biocide C

GLAVA 4: Mere prve pomoći

Isperite usta vodom. Uklonite zubne proteze, ukoliko ih ima. Premestite žrtvu na

svež vazduh i omogućite joj da miruje u poziciji u kojoj može udobno da diše. Ne

izazivajte povraćanje ukoliko medicinsko osoblje to ne zahteva. Ukoliko dođe do

povraćanja, glavu treba držati nisko da ispovraćani sadržaj ne bi dospeo u pluća.

Ukoliko nepoželjni efekti na zdravlje potraju ili se pogoršaju, potražite medicinsku

pomoć. Nikada ništa ne davati putem usta osobi koja je bez svesti. Ukoliko je bez

svesti, stavite u položaj za oporavak i hitno dovedite medicinsku pomoć. Održavajte

otvorenu cirkulaciju vazduha. Olabavite tesne delove odeće kao što su kragna,

kravata, kaiš ili traka oko pojasa.

Dodir sa kožom

Isperite kontaminiranu kožu sa dosta vode. Skinite kontaminiranu odeću i obuću.

Potražite medicinsku pomoć ukoliko se pojave simptomi. Operite odeću pre

ponovne upotrebe. Temeljno očistite cipele pre ponovne upotrebe.

Napomena za lekara

Tretirajte simptome kada se jave. Ukoliko su progutane ili udahnute velike količine

materijala, odmah kontaktirajte specijalistu za slučajeve trovanja.

Gutanje

:

:

:

Specifični tretmani

Zaštita osoba koje pružaju

prvu pomoć

:

4.2 Najznačajniji simptomi i efekti, i akutni i produženi

Moguća akutna dejstva na zdravlje

Udisanje

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

:

Gutanje

Dodir sa kožom

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Nadražuje oči.

:

Dodir sa očima

Znaci/simptomi prekomerne izloženosti

Dodir sa kožom

Gutanje

Udisanje

Nema specifičnih podataka.

Nema specifičnih podataka.

Nema specifičnih podataka.

:

:

:

Dodir sa očima

:

Nepoželjni simptomi mogu uključiti sledeće:

iritacija

suzenje očiju

crvenilo

4.3 Indikacija da je potrebna bilo kakva neposredna medicinska pomoć i poseban tretman

Nema specifičnog tretmana.

:

Ne preduzimati ništa što može ugroziti osoblje ili osobe bez odgovarajuće obuke.

Može biti opasno po osobu koja pruža veštačko disanje putem usta-na-usta.

Opasni zapaljivi proizvodi

Opasnost od supstance ili

smese

Nema specifičnih podataka.

Ako je posuda izložena plamenu ili zagrevanju, doći će do porasta pritiska i posuda

se može rasprsnuti.

U slučaju požara upotrebite vodeni sprej (maglu), penu, prah ili CO2.

5.1 Sredstvo za gašenje požara

:

:

Nije poznato.

Odgovarajući materijal za

gašenje požara

:

Neodgovarajući materijal

za gašenje požara

:

GLAVA 5 : Mere zaštite od požara

5.2 Posebne opasnosti koje nastaju od supstance ili smeše

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

3/12

25 Oktobar 2011

Premier Klercide-CR Sterile Filtered Biocide C

GLAVA 5 : Mere zaštite od požara

U slučaju požara odmah izolujte mesto nesreće udaljavanjem svih ljudi iz okoline.

Ne preduzimati ništa što može ugroziti osoblje ili osobe bez odgovarajuće obuke.

Vatrogasci treba da nose odgovarajuću zaštitnu opremu.

Specijalna zaštitna oprema

za vatrogasce

:

5.3 Savet za vatrogasce

Specifične mere

predostrožnosti za

vatrogasce

:

6.2 Predostrožnosti za

zaštitu sredine

Sprečite izlivanje u kanalizaciju, vodene tokove, podrume ili zatvorene prostore.

Ogradite i pokupite prosuti materijal sa nezapaljivim upijajućim materijalom poput

peska, zemlje, vermiculita ili diatomejske zemlje i stavite u posudu za odlaganje u

skladu sa lokalnim propisima (videti poglavlje 13).

Izbegavajte širenje prosutog materijala, njegovo oticanje i kontakt sa zemljom,

vodenim tokovima, odvodnim kanalima ili kanalizacijom. Obavestite odgovarajuće

vlasti ukoliko je proizvod izazvao zagađenje okruženja (kanalizacije, vodenih tokova,

zemljišta ili vazduha).

Veliko prolivanje

:

Razblažite sa puno vode. Apsorbujte inertnim materijalom i odložite u odgovarajući

kontejner za otpad.

Malo prolivanje

:

6.3 Metode i materijali za ograničavanje i čišćenje

GLAVA 6 : Mere u slučaju hemijskog udesa

6.1 Lične mere predostrožnosti, zaštitna oprema i procedure u hitnim slučajevima

Za osoblje koje ne reaguje

u hitnim slučajevima

:

Za osoblje koje reaguje u

hitnim slučajevima

:

6.4 Preporuke za druga

poglavlja

Za informacije o kontaktu u hitnim slučajevima, videti Odeljak 1.

Za informacije o odgovarajućoj opremi za ličnu zaštitu, videti Odeljak 8.

Za informacije o dodatnom tretmanu otpada, videti Odeljak 13.

Ne preduzimati ništa što može ugroziti osoblje ili osobe bez odgovarajuće obuke.

Isprazniti okolni prostor. Udaljiti neovlašćene i nezaštićene osobe. Ne dirati i ne

hodati po prosutom materijalu. Izbegavajte udisanje isparenja ili magle. Obezbedite

odgovarajuću ventilaciju. U uslovima neodgovarajuće ventilacije koristiti

odgovarajući pribor za disanje. Stavite ogovarajuću ličnu zaštitnu opremu.

Ukoliko se zahteva specijalizovana odeća pri rukovanju sa iscurelim materijalom,

uzeti u obzir bilo koju informaciju o odgovarajućim i neodgovarajućim materijalima u

Odeljku 8. Za dodatne informacije o higijenskim merama, takođe videti Odeljak 8.

:

:

GLAVA 7: Rukovanje i skladištenje

Informacije u ovoj odeljku sadrže generičke savete i smernice. Spisak Identifikovanih Upotreba u Poglavlju 1 treba

konsultovati za bilo koju dostupnu informaciju u Scenarijima Izlaganja specifičnu za određenu upotrebu.

7.1 Mere predostrožnosti bezbednog rukovanja

Mere zaštite

:

Savet o opštoj

profesionalnoj higijeni

:

Koristite adekvatnu opremu za ličnu zaštitu (videti glavu 8). Nemojte gutati. Sprečiti

dodir sa očima, kožom i odećom. Izbegavajte udisanje isparenja ili magle. Držite u

originalnom kontejneru ili alternativnom, odobrenom, napravljenom od kompatibilnog

materijala, i držite čvrsto zatvorenim kada nije u upotrebi. Prazni kontejneri mogu biti

opasni pošto mogu zadržati ostatke proizvoda. Nemojte ponovo koristiti kontejner.

Zabranjeno je jesti, piti i pušiti u prostorijama gde se rukuje ovim materijalom, gde se

materijal skladišti i obrađuje. Radnici treba da operu ruke i lice pre jela, pića i

pušenja. Skinite kontaminiranu odeću i zaštitnu opremu pre ulaska u prostorije u

kojima se jede. Za dodatne informacije o higijenskim merama, takođe videti Odeljak

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

4/12

25 Oktobar 2011

Premier Klercide-CR Sterile Filtered Biocide C

GLAVA 7: Rukovanje i skladištenje

Skladištite između sledećih temperatura: 0 do 25°C (32 do 77°F). Skladištite u

skladu sa lokalnim propisima. Skladištite u originalnoj ambalaži zaštićeno od

direktne sunčeve svetlosti na suvom, hladnom i dobro provetrenom mestu daleko od

nekompatibilnih materijala (videti poglavlje 10) i hrane i pića. Pre upotrebe držite

kontejner čvrsto zatvoren i zapečaćen. Posude koje su bile otvorene treba pažljivo

zatvoriti i držati u uspravnom položaju da bi se sprečilo curenje. Nemojte skladištiti u

neobeleženim kontejnerima. Koristiti odgovarajuću posudu da se izbegne zagađenje

okoline.

7.2 Uslovi bezbednog

skladištenja, uključujući bilo

koje nekompatibilnosti

7.3 Specifične konačne upotrebe

:

Preporuke

:

Rešenja specifična za

industrijski sektor

:

Nije primenljivo.

Nije primenljivo.

Zaštita za ruke

(EN 374)

Bez posebnih preporuka.

Zaštitne naočare.

Zaštita očiju/lica

(EN 166)

:

:

Zaštita za kožu

Lična zaštitna odeća za telo treba da bude izabrana na bazi zadatka koji će se

izvršavati i rizika koji su uključeni, i treba da bude odobrena od strane stručnjaka

pre rukovanja proizvodom.

:

Odgovarajuće mere

predostrožnosti

:

Bez posebnih zahteva za ventilacijom. Dobro opšte provetravanje bi trebalo da

održava pod kontrolom izloženost radnika zagađivačima u vazduhu. Ukoliko

proizvod sadrži materije za koje postoji granica izloženosti, koristiti ga u ograđenom

prostoru uz lokalnu izduvnu ventilaciju ili druge mere predostrožnosti kako bi

izloženost radnika bila ispod preporučenih ili dozvoljenih granica.

Oprati temeljno ruke, podlaktice i lice nakon rukovanja sa hemikalijama, a pre jela,

pušenja, upotrebe toaleta i na kraju radnog dana. Za odstranjivanje potencijalno

kontaminirane odeće koristite odgovarajuće tehnike. Oprati kontaminiranu odeću

pre ponovne upotrebe. Obezbedite da tuš za ispiranje očiju i bezbednosni tuševi

budu u blizini radne zone.

8.2 Kontrole izloženosti

Higijenske mere

:

Nema dostupnih DELa.

Koncentracije predviđenog efekta

Nema dostupnih PECa.

GLAVA 8: Kontrola izlaganja/lična zaštita

Informacije u ovoj odeljku sadrže generičke savete i smernice. Spisak Identifikovanih Upotreba u Poglavlju 1 treba

konsultovati za bilo koju dostupnu informaciju u Scenarijima Izlaganja specifičnu za određenu upotrebu.

8.1 Kontrolni parametri

Nivoi izvedenog efekta

Mere lične zaštite

Zaštita tela

(EN 14605)

:

Zaštita drugih delova

kože

Odgovarajuću obuću i sve dodatne mere zaštite kože treba izabrati na osnovu

zadatka koji se izvodi i prisutnih rizika. Rukovanje ovim proizvodima prethodno treba

da odobri specijalista.

Ime proizvoda/sastojka

Granične vrednosti izlaganja

Granične vrednosti izlaganja za profesionalne korisnike

Nije poznata vrednost granice izloženosti.

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

5/12

25 Oktobar 2011

Premier Klercide-CR Sterile Filtered Biocide C

GLAVA 8: Kontrola izlaganja/lična zaštita

Respirator nije potreban pri normalnim i predviđenim uslovima primene proizvoda.

Respiratorna zaštita

(EN 143, 14387)

:

Kontrole izloženosti

okruženja

:

Treba proveriti emisiju iz ventilacije ili radne opreme za obradu, radi utvrđivanja da li

su u skladu sa zahtevima zakonskih propisa o zaštiti okruženja. U nekim

slučajevima uređaji za pranje gasa, filteri ili tehničke modifikacije opreme za obradu

biće neophodni radi smanjenja emisije do prihvatljivih nivoa.

Termičke opasnosti

:

Nije primenljivo.

GLAVA 9: Fizička i hemijska svojstva

Fizičko stanje

Tačka topljenja/tačka

mržnjenja

Inicijalna tačka ključanja i

opseg ključanja

Pritisak pare

Relativna gustina

Gustina pare

Rastvorljivost(i)

Tečnost.

1.02 do 1.023

Lako se rastvara u sledećim materijalima: hladnoj vodi.

Oštar.

Miris

pH

Bezbojna.

Boja

Brzina isparavanja

Temperatura spontanog

paljenja

Tačka paljenja

> 100°C

5.5 do 6.5 [Konc. (%w/w): 100%]

Prag mirisa

Koeficijent raspodele

oktanol/voda

Eksplozivna svojstva

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Oksidaciona svojstva

:

9.1 Informacije o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima

Izgled

9.2 Ostale informacije

Vreme sagorevanja

Stepen sagorevanja

:

:

Temperatura raspadanja

:

Nema dodatnih informacija.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Nije primenljivo.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Viskoznost

:

Gornji/donji limit zapaljivosti i

eksplozivnosti

:

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Zapaljivost (čvrsta materija,

gas)

:

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

6/12

25 Oktobar 2011

Premier Klercide-CR Sterile Filtered Biocide C

10.6 Opasni proizvodi

razlaganja

10.4 Uslovi koje treba

izbegavati

Nema specifičnih podataka.

Pod normalnim uslovima skladištenja i upotrebe ne bi trebalo da dođe do stvaranja

opasnih proizvoda razlaganja.

Ovaj proizvod je stabilan.

10.2 Hemijska stabilnost

:

:

:

10.3 Mogućnost od opasnih

reakcija

:

Pod normalnim uslovima skladištenja i upotrebe, neće doći do opasnih reakcija.

GLAVA 10: Stabilnost i reaktivnost

10.1 Reaktivnost

:

Za ovaj proizvod ili njegove sastojke nisu dostupni specifični rezultati testova koji se

odnose na reaktivnost.

10.5 Nekompatibilni

materijali

:

Nema specifičnih podataka.

Moguća akutna dejstva na zdravlje

Udisanje

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

:

Gutanje

Dodir sa kožom

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Nadražuje oči.

:

Dodir sa očima

Akutna toksičnost

vodonik peroksid

LD50 Oralno

Pacov

500 mg/kg

Ime proizvoda/sastojka

Rezultat

Vrste

Doza

Izlaganje

Karcinogenost

Mutagenost

Teratogenost

Reproduktivna toksičnost

Simptomi koji se odnose na fizičke, hemijske i toksikološke karakteristike

Iritacija/Korozija

vodonik peroksid

Oči - Jak iritant

1 milligrams

Ime proizvoda/sastojka

Rezultat

Ocena

Izlaganje

Opažanje

Zaključak/Pregled

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Sredstvo koje povećava osetljivost

Zaključak/Pregled

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Vrste

GLAVA 11: Toksikološke informacije

11.1 Informacije o toksikološkim efektima

Zaključak/Pregled

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Zaključak/Pregled

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Zaključak/Pregled

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Zaključak/Pregled

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Zaključak/Pregled

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Informacija o verovatnim

putevima izlaganja

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

7/12

25 Oktobar 2011

Premier Klercide-CR Sterile Filtered Biocide C

GLAVA 11: Toksikološke informacije

Moguća hronična dejstva na zdravlje

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Opšte

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Karcinogenost

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Mutagenost

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Teratogenost

:

Efekti na razvoj

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Efekti na plodnost

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Dodir sa kožom

Gutanje

Udisanje

Nema specifičnih podataka.

Nema specifičnih podataka.

Nema specifičnih podataka.

:

:

:

Dodir sa očima

:

Nepoželjni simptomi mogu uključiti sledeće:

iritacija

suzenje očiju

crvenilo

Odloženi i neposredni efekti i hronični efekti kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja

Kratkotrajno izlaganje

Dugotrajno izlaganje

Potencijalni neposredni

efekti

:

Potencijalni zakasneli

efekti

:

Potencijalni neposredni

efekti

:

Potencijalni zakasneli

efekti

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Zaključak/Pregled

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Ostali podaci

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

GLAVA 12: Ekološke informacije

12.3 Potencijal biološke akumulacije

12.1 Toksičnost

vodonik peroksid

Akutni EC50 24 do 32 ppm Sveža voda Dafnija - 24 sati

48 sati

Akutni LC50 22 do 32 ppm Sveža voda

Ribe

96 sati

Ime proizvoda/sastojka

Vrste

Rezultat

Izlaganje

12.2 Postojanost i razgradivost

Zaključak/Pregled

:

Nema uticaja, neorganski proizvod.

12.4 Prenos putem zemljišta

12.5 Rezultati PBT i vPvB procene

Zaključak/Pregled

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Koeficijent

zemljišno/vodene

raspodele (K

OC

)

:

Nije odredjeno za smešu.

Pokretljivost

:

Nije odredjeno za smešu.

Zaključak/Pregled

:

Nije odredjeno za smešu.

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

8/12

25 Oktobar 2011

Premier Klercide-CR Sterile Filtered Biocide C

GLAVA 12: Ekološke informacije

12.6 Ostali nepoželjni efekti

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

PBT

:

Nije primenljivo.

vPvB

:

Nije primenljivo.

:

Katalog Evropskog otpada (EWC)

Opasni otpad

:

Stvaranje otpada treba izbegavati ili svesti na najmanju moguću meru gde god je to

moguće. Prazni kontejneri ili lajneri mogu zadržati ostatke proizvoda. Supstance i

posude moraju biti uklonjene na bezbedan način. Veće količine ostataka otpadnog

proizvoda ne treba da se odstranjuju putem kanalizacije već da se obrade u

odgovarajućoj fabrici za obradu otpadnih voda. Odložite višak proizvoda i proizvod

koji se ne može reciklirati preko ovlašćenog preduzimača za odlaganje otpada.

Odlaganje ovog proizvoda, njegovih rastvora i bilo kojih sporednih proizvoda mora

uvek biti u skladu sa zakonima o zaštiti životne sredine, zakonima o odlaganju

otpada kao i svim zahtevima lokalnih vlasti. Izbegavajte širenje prosutog materijala,

njegovo oticanje i kontakt sa zemljom, vodenim tokovima, odvodnim kanalima ili

kanalizacijom.

:

Metode odlaganja

GLAVA 13: Postupanje sa otpadom

Informacije u ovoj odeljku sadrže generičke savete i smernice. Spisak Identifikovanih Upotreba u Poglavlju 1 treba

konsultovati za bilo koju dostupnu informaciju u Scenarijima Izlaganja specifičnu za određenu upotrebu.

13.1 Metode obrade otpada

Proizvod

Pakovanje

Kod otpada

Označavanje otpada

Metode odlaganja

:

Posebne mere

predostrožnosti

:

20 01 29*

detergents containing dangerous substances

Stvaranje otpada treba izbegavati ili svesti na najmanju moguću meru gde god je to

moguće. Otpad od pakovanja treba da se reciklira.

Supstance i posude moraju biti uklonjene na bezbedan način. Treba paziti pri

rukovanju ispražnjenim kontejnerima koji jos nisu očišćeni ili isprani. Prazni

kontejneri ili lajneri mogu zadržati ostatke proizvoda. Izbegavajte širenje prosutog

materijala, njegovo oticanje i kontakt sa zemljom, vodenim tokovima, odvodnim

kanalima ili kanalizacijom.

Not regulated.

Nije regulisano.

Nije regulisano.

Not regulated.

GLAVA 14: Transportne informacije

ADR/RID

IMDG

IATA

14.1 UN broj

14.2 Odgovarajuće

UN ime isporuke

14.3 Klase

opasnosti pri

transportu

14.4 Ambalažna

grupa

ADN/ADNR

14.5 Opasnosti po

okolinu

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

9/12

25 Oktobar 2011

Premier Klercide-CR Sterile Filtered Biocide C

GLAVA 14: Transportne informacije

14.6 Posebne mere

predostrožnosti za

korisnika

14.7 Transport na veliko u

skladu sa Aneksom II

MARPOL-a 73/78 i IBC

Kodom

:

Nije primenljivo.

Nijedno.

Nijedno.

None.

None.

Nacionalni propisi

Drugi propisi EU

Nije primenljivo.

Aneks XVII - Ograničenja

proizvodnje, plasiranja na

tržište i upotrebe

određenih opasnih

supstanci, smesa i

artikala

:

***Serbia***

GLAVA 15: Regulativne informacije

15.1 Regulative/zakoni o bezbednosti, zdravlju i okruženju, specifični za supstancu ili smešu

EU Propis (EC) Br. 1907/2006 (REACH)

Aneks XIV - Lista supstanci koje podležu autorizaciji

15.2 Procena hemijske

bezbednosti

Ovaj proizvod sadrži supstance za koje se i dalje zahtevaju procene o hemijskoj

bezbednosti.

Materije sa visokom opasnošću

:

Nijedan od sastojaka nije na listi.

Bezbednosni list je formiran u skladu sa važećim zakonima RS:

- Zakon o hemikalijama (Sl. glasnik RS, br. 36/09 i 88/10)

- Samo za biocidne proizvode: Zakon o biocidnim proizvodima (Sl. glasnik RS, br. 36/09 i 88/10)

- Zakon o prevozu opasnih materija (Sl. glasnik RS, br. 36/09)

- Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalije i određenog proizvoda (Sl. glasnik RS, br.

59/10 i 25/11)

- Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa

Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik RS, br. 64/10 i 26/11)

- Spisak klasifikovanih supstanci (Sl. glasnik RS, br.82/2010)

Označava informacije koje su promenjene u odnosu na prethodno izdate verzije.

GLAVA 16: Ostale informacije

Skraćenice i akronimi

:

ADN/ADNR = Evropski sporazum o međunarodnom prevozu opasnog tereta

unutrašnjim plovnim putem

ADR = Evropski sporazum o međunarodnom prevozu opasnog tereta u drumskom

saobraćaju

ATE = Procena akutne toksičnosti

BCF = Faktor biokoncentracije

CLP = Uredba o klasifikaciji, obeležavanju i pakovanju [Regulation (EC) No.

1272/2008]

DNEL = Izvedeni nivo bez uticaja

DPD = Direktiva o opasnim preparatima [1999/45/EC]

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

10/12

25 Oktobar 2011

Premier Klercide-CR Sterile Filtered Biocide C

GLAVA 16: Ostale informacije

10/25/2011.

Datum štampanja

Datum izdavanja/ Datum

revizije

Verzija

Obaveštenje za korisnika

Datum prethodnog izdanja

:

:

:

:

R8 U kontaktu sa zapaljivim materijalom može izazvati požar.

R5 Zagrevanje može izazvati eksploziju.

R20/22 Štetno ako se udiše i ako se proguta.

R35 Izaziva teške opekotine.

R36 Iritativno za oči.

Pun tekst skraćenih R

rečenica

:

Oksidujuće - Oksidirajuće

Korozivno - Korozivno

Štetno - Štetno

Iritativno - Nadražujuće

:

Pun tekst klasifikacija

[DSD/DPD]

10/25/2011.

Nema prethodne potvrde.

Pun tekst skraćenih H izjava

:

EK = Evropska Komisija

EUH izjava = CLP-izjava o specifičnoj opasnosti

IATA = Međunarodna asocijacija za vazdušni prevoz

IBC = Kontejner srednjeg opsega

IMDG = Međunarodni prekomorski transport opasne robe

LogPow = logaritamski koeficijent raspodele oktanol/voda

MARPOL 73/78 = Međunarodna konvencija o sprečavanju zagađivanja sa brodova,

1973 modifikovana Protokolom iz 1978. ("Marpol" = marine pollution)

OEL = Profesionalni limit izloženosti

PBT = Perzistento, bioakumulativno i toksično

PNEC = Preporučena koncentracija bez uticaja

REACH = Uredba o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničenju hemikalija

[Regulation (EC) No. 1907/2006]

RID = Uredba o međunarodnom železničkom prevozu opasne robe

REACH # = REACH registracioni broj

vPvB = Veoma perzistente i veoma bioakumulativne

Pun tekst klasifikacija

[CLP/GHS]

:

H271

Može da izazove požar ili eksploziju; jako oksidujuće

sredstvo

H302

Štetno ako se proguta

H314

Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka.

H319

Dovodi do jake iritacije oka

H332

Štetno ako se udiše

H335

Može da izazove iritaciju respiratornih organa

Acute Tox. 4, H302

AKUTNA TOKSIČNOST: ORALNO - Kategorija 4

Acute Tox. 4, H332

AKUTNA TOKSIČNOST: UDISANJE - Kategorija 4

Eye Irrit. 2, H319

TEŠKO OŠTEĆENJE OKA/ IRITACIJA OKA - Kategorija

Ox. Liq. 1, H271

OKSIDACIONE TEČNOSTI - Kategorija 1

Skin Corr. 1A, H314

KOROZIVNO OŠTEĆENJE/ IRITACIJA KOŽE -

Kategorija 1A

STOT SE 3, H335

SPECIFIČNA TOKSIČNOST ZA CILJNI ORGAN

(JEDNOKRATNA IZLOŽENOST) [Iritacija respiratornih

organa] - Kategorija 3

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

11/12

25 Oktobar 2011

Premier Klercide-CR Sterile Filtered Biocide C

GLAVA 16: Ostale informacije

Navedene informacije su tačne u skladu sa sastavom proizvoda koji je naveo proizvođač. Kako su podaci,

standardi i regulative podložni promeni, a uslovi i način upotrebe proizvoda nisu u našoj nadležnosti, NE

POSTOJI GARANCIJA ZA KOMPLETNOST ILI TAČNOST OVIH INFORMACIJA.

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

12/12

25 Oktobar 2011