Pirsue

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Pirsue
 • Използвай за:
 • Животни
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Pirsue
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Говеда
 • Терапевтична област:
 • АНТИБАКТЕРИАЛНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ИНТРАМАММАРНЫЙ
 • Терапевтични показания:
 • За лечение на субклинического на мастит при лактирующих крави за сметка на Грамположительные кокки чувствителни към pirlimycin включително стафилококковые организми, като стафилокок, като пенициллиназы-положителни и пенициллиназы-отрицателен, и коагулазонегативных стафилококи; стрептококи, микроорганизми, включително Streptococcus agalactiae, Стрептококи Streptococcus dysgalactiae и Streptococcus uberis.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 13

Друга информация

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/V/C/000054
 • Дата Оторизация:
 • 29-01-2001
 • EMEA код:
 • EMEA/V/C/000054
 • Последна актуализация:
 • 18-01-2019

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

B. ЛИСТОВКА

ЛИСТОВКА ЗА:

Pirsue 5 mg/ml разтвор за интрамамарно приложение при

едри преживни животни

1.

ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И

НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лиценза за употреба:

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

БЕЛГИЯ

Производител, отговорен за освобождаване на партидата:

Norbrook Laboratories Limited

Station Works, Camlough Road,

Newry, County Down,

BT35 6JP

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

2.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

ПИРСЮ 5 мг/мл разтвор за за интрамамарно приложение при едри преживни животни

Pirsue 5 mg/ml intramammary solution for cattle

3.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА(ИТЕ) СУБСТАНЦЯ(ИИ) И ЕКСЦИПИЕНТА (ИТЕ)

Pirlimycin hydrochloride еквивалентен на 50 mg pirlimycin за спринцовка от 10 ml

4.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

За лечение на субклиничени мастити при лактиращи крави, дължащи се на Грам-положителни

коки чувствителни към pirlimycin, включително стафилококи, като

Staphylococcus aureus

пеницилиназо-положителни и пеницилиназо-отрицателни стафилококи, както и коагулазо-

отрицателни стафилококи; стрептококи, включително

Streptococcus agalactiae

Streptococcus

dysgalactiae

Streptococcus uberis.

5.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Резистентност към pirlimycin.

Лечение на инфекции дължащи се на грам-отрицателни бактерии като

E. coli

Да не се третират крави с явни промени на вимето, дължащи се на хроничен субклиничен

мастит.

6.

НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Не са установени.

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на

този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия

ветеринарен лекар.

7.

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Едри преживни (дойни крави в лактация)

8.

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН(И) НА ПРИЛАГАНЕ

Интрамамарно приложение

Впръскайте по една спринцовка (50 mg pirlimycin) във всяка засегната четвъртина.

Лечението се състои от осем инфузии по една спринцовка на всеки 24 часа.

9.

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Трябва да се внимава да не се въведат патогенни организми в цицката, с цел да се намали рискът

от инфекция с

E. coli

. Трябва да се осигури подходящо почистване на цицката (и вимето, ако е

необходимо) преди инфузията. Във връзка с това трябва да се съблюдават строго следните

указания:

Почистете ръцете си преди да хванете вимето на кравата. Измийте вимето ако е мръсно.

Ако е необходимо измийте добре цицките с топла вода, която съдържа подходящо почистващо

средство и ги подсушете добре. Дезинфекцирайте края на цицките с подходящо почистващо

средство и кърпичка. Края на цицката трябва да се почиства дотогава, докато след забърсване

по кърпичката не се наблюдават зацапвания. Използвайте отделна дезинфекционна кърпичка за

всяка цицка. Не пипайте почистените краища на цицките преди вкарване на инфузионната

субстанция.

Третиране:

Махнете бялата капачка, като я издърпате напред. Без да бързате вкарайте канюлата

в канала на цицката; внимателно впръскайте продукта.

Бавно и без да бързате, като упражнявате непрекъснат натиск придвижете напред буталото за да

впръскате цялото съдържание в жлезата и масажирайте четвъртината на вимето, за да спомогнете

за проникването на продукта в млечната цистерна. След инфузията потопете всяка от цицките в

дезинфекционен разтвор.

Преди лечение да се проведе тест как се повлиява бактерията, за която е предназначен продукта.

10.

КАРЕНТЕН СРОК

Месо и вътрешни органи: 23 дни.

Мляко: 5 дни.

11.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да не се съхранявава при температура над 25° C. Съхранявайте спринцовките в оригиналната

опаковка.

Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичане срока на годност,

посочен върху на опаковката.

12.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Избягвайте контакт с разтвора. Измийте със сапун и вода ръцете и участъците от кожата, върху

които е попаднал продуктът и свалете замърсените дрехи веднага след употреба. Измийте очите

незабавно след попадане на продукта в тях и ги плакнете с вода в продължение на 15 мин., като

държите клепачите отворени.

Може да възникне кръстосана резистентност между pirlimycin и други ликозамиди или

макролиди.

13.

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ

ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, ако има такива,

трябва да бъдат унищожени, в съответствие с изискванията на местното законодателство.

14.

ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този продукт може да намерите на интернет страницата на

Европейската Агенция по Лекарствата http://www.ema.europa.eu/

15.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с

териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба.

België/Belgique/Belgien

Zoetis Belgium SA

Tél/Tel.: +32 (0) 800 99 189

Lietuva

Oriola Vilnius UAB

Tel: +370 610 05088

Република България

Zoetis Belgium SA

Teл: +359 2 4775791

Luxembourg/Luxemburg

Zoetis Belgium SA

Tél/Tel.: +352 8002 4026

Česká republika

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Tel: +420 257 101 111

Magyarország

Zoetis Hungary Kft.

Tel: +361 224 5222

Danmark

Orion Pharma Animal Health

Tlf: +45 86 14 00 00

Malta

Agrimed Limited

Tel: +356 21 465 797

Deutschland

Zoetis Deutschland GmbH

Tel: +49 30 330063 0

Nederland

Zoetis B.V.

Tel: +31 (0)10 714 0900

Eesti

Oriola Vilnius UAB

Tel: +370 610 05088

Norge

Orion Pharma Animal Health

Tlf: +47 40 00 41 90

Ελλάδα

Zoetis Hellas S.A.

Τηλ.: +30 210 6791900

Österreich

Zoetis Österreich GmbH

Tel:

+

43 1 2701100 110

España

Zoetis Spain, S.L.

Tel: +34 91 4191900

Polska

Zoetis Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 2234800

France

Zoetis France

Tél: +33 (0)810 734 937

Portugal

Zoetis Portugal, Lda.

Tel: +351 21 042 72 00

Hrvatska

Zoetis B.V., Podružnica Zagreb za promidžbu

Tel: +385 1 644 1460

România

Zoetis România S.R.L.

Tel: +40 21 202 3083

Ireland

Zoetis Belgium SA

Tel: +353 (0) 1 256 9800

Slovenija

Zoetis B.V., Podružnica Zagreb za promidžbu

Tel: +385 1 644 1460

Ìsland

Icepharma hf.

Sími: +354 540 80 00

Slovenská republika

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Tel: +420 257 101 111

Italia

Zoetis Italia S.r.l.

Tel: +39 06 3366 8133

Suomi/Finland

Zoetis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 4300 40

Kύπρος

Zoetis Hellas S.A.

Τηλ.: +30 210 6791900

Sverige

Orion Pharma Animal Health

Tel: +46 (0)8 623 64 40

Latvija

Oriola Vilnius UAB

Tel: +370 610 05088

United Kingdom

Zoetis UK Limited

Tel: +44 (0) 845 300 8034