Picato

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Picato
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Picato
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Антибиотици и химиотерапия средства за приложение в дерматологията, други химиотерапевтическими средства
 • Терапевтична област:
 • Кератоза, актинична
 • Терапевтични показания:
 • Picato е показан за Лечение на кожата не гиперкератозные, не гипертрофический актинични кератози при възрастни.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 7

Друга информация

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/002275
 • Дата Оторизация:
 • 15-11-2012
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/002275
 • Последна актуализация:
 • 17-01-2019

Доклад обществена оценка

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/617430/2012

EMEA/H/C/002275

Резюме на EPAR за обществено ползване

Picato

ingenol mebutate

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Picato. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP)

е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и

препоръки за условията на употреба на Picato.

Какво представлява Picato?

Picato е лекарство, което съдържа активното вещество ингенол мебутат (ingenol mebutate).

Предлага се под формата на гел с две различни количества на активното вещество в дозова

единица (150 микрограма/g и 500 микрограма/g).

За какво се използва Picato?

Picato се използва за лечение на възрастни с актинична кератоза. Актиничната кератоза е кожна

лезия, която се развива след прекомерно излагане на слънчева светлина. Picato се използва,

когато външният слой на кожата, засегната от актинична кератоза, не е удебелен или издигнат.

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

Как се използва Picato?

Picato гел се прилага върху засегнатите кожни участъци. Когато те са по лицето, скалпа и горната

част от врата, Picato (150 микрограма/g) трябва да се прилага веднъж дневно в продължение на

три последователни дни. Когато засегнатите участъци са по торса, крайниците и долната част от

врата, Picato трябва да се прилага с по-голямо количество на активното вещество

(500 микрограма/g) в дозова единица веднъж дневно в продължение на два последователни дни.

При всяко прилагане трябва да се използва нова туба Picato гел. Съдържанието на една туба

покрива лекувана зона от 25 cm

За допълнителна информация относно употребата на Picato вижте листовката.

Picato

Страница 2/3

Реакцията на пациента към лечението може да бъде оценена приблизително осем седмици след

лечението.

Как действа Picato?

Точното действие на Picato не е напълно изяснено. Смята се, че активното вещество в него,

ингенол мебутат, действа по два различни начина. След като бъде приложен и абсорбиран от

кожните клетки, то упражнява пряко токсично действие върху тях, като същевременно

предизвиква възпалителна реакция. В съчетание тези действия водят до смърт на клетките,

засегнати от актинична кератоза.

Как е проучен Picato?

Преди провеждане на проучвания при хора ефектите на Picato са изследвани първо върху

експериментални модели.

Picato (150 микрограма/g) е проучен в две основни проучвания при 547 възрастни с актинична

кератоза по лицето и скалпа, като е прилаган веднъж дневно в продължение на три

последователни дни.

Picato (500 микрограма/g) е проучен в две основни проучвания при 458 възрастни с актинична

кератоза по торса и крайниците, като е прилаган веднъж дневно в продължение на два

последователни дни.

Във всичките четири проучвания Picato е сравнен с носителя (гелът без активното вещество).

Главният параметър на ефективността е броят на пациентите, при които кожата се изчиства

напълно от актиничната кератоза осем седмици след лечението.

Какви ползи от Picato са установени в проучванията?

Picato показват ефективност за изчистване на актиничната кератоза от кожата.

По отношение на актиничната кератоза, засягаща лицето и скалпа, първото проучване показва,

че кожата се изчиства напълно при 47% (67 от 142) от пациентите, лекувани с Picato, спрямо 5%

(7 от 136) от лекуваните с плацебо. Във второто проучване кожата се изчиства напълно при 37%

(50 от 135) от пациентите, лекувани с Picato, спрямо 2% (3 от 134) от лекуваните с плацебо.

По отношение на актиничната кератоза по торса и крайниците първото проучване показва, че

кожата се изчиства напълно при 28% (35 от 126) от пациентите, лекувани с Picato, спрямо 5% (6

от 129) от лекуваните с плацебо. Във второто проучване кожата се изчиства напълно при 42% (42

от 100) от пациентите, лекувани с Picato, спрямо 5% (5 от 103) от лекуваните с плацебо.

Какви са рисковете, свързани с Picato?

Най-често съобщаваните нежелани лекарствени реакции са кожни реакции на мястото на

приложение на Picato, включително еритем (зачервяване на кожата), лющене или белене,

образуване на корички, оток, поява на везикули или пустули (пришки), ерозия или разязвяване

(отделяне на външния слой на кожата или открити рани по нея). След приложението повечето

пациенти (повече от 95%) получават една или повече местни кожни реакции. При третиране на

лицето или скалпа се съобщава също за инфекция на мястото на приложение. За пълния списък

на всички нежелани лекарствени реакции, съобщени при Picato, вижте листовката.

Picato не трябва да се прилага при хора, които са свръхчувствителни (алергични) към ингенол

мебутат или към някоя от останалите съставки.

Picato

Страница 3/3

Защо Picato е разрешен за употреба?

CHMP отбелязва, че лечението с Picato има благоприятен ефект. Няма сериозни опасения за

безопасността и наблюдаваните нежелани лекарствени реакции са предимно местни кожни

реакции, които въпреки че засягат повечето пациенти, обикновено отшумяват за две до четири

седмици в зависимост от мястото на появата им. Освен това CHMP счита за предимство факта, че

пациентът може сам да прилага Picato и че лечението е с кратка продължителност. Затова CHMP

реши, че ползите от Picato са по-големи от рисковете, и препоръча да се издаде разрешение за

употреба.

Допълнителна информация за Picato:

На 15 ноември 2012 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Picato, валидно в

Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR за Picato може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. За повече информация относно

лечението с Picato прочетете листовката (също част от EPAR) или попитайте Вашия лекар или

фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста 11-2012.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

ANEXO I

FICHA TÉCNICA O RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1.

NOMBRE DEL MEDICAMENTO

Picato 150 microgramos/gramo gel

2.

COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

Cada gramo de gel contiene 150 µg de ingenol mebutato. Cada tubo contiene 70 µg de ingenol

mebutato en 0,47 g de gel.

Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1.

3.

FORMA FARMACÉUTICA

Gel.

Gel transparente incoloro.

4.

DATOS CLÍNICOS

4.1

Indicaciones terapéuticas

Picato está indicado para el tratamiento cutáneo de la queratosis actínica no hiperqueratósica y no

hipertrófica en adultos.

4.2

Posología y forma de administración

Posología

Queratosis actínica en la cara y el cuero cabelludo en adultos

Un tubo de Picato 150 µg/g gel (que contiene 70 µg de ingenol mebutato) debe aplicarse una vez al día

en el área afectada durante 3 días consecutivos.

El efecto terapéutico óptimo puede evaluarse aproximadamente 8 semanas después del tratamiento.

Se puede repetir el tratamiento con Picato si se observa una respuesta incompleta en la visita de

seguimiento a las 8 semanas o si las lesiones que han blanqueado en esta visita recurren en visitas

posteriores.

Población pediátrica

No existe una recomendación de uso específica para Picato en la población pediátrica.

Población de edad avanzada

No se requiere ajuste de dosis (ver sección 5.1).

Pacientes inmunodeprimidos

No se dispone de datos clínicos sobre el tratamiento de pacientes inmunodeprimidos, pero no son de

esperar riesgos sistémicos puesto que ingenol mebutato no se absorbe a nivel sistémico.

Forma de administración

El contenido de un tubo es el suficiente para un área de tratamiento de 25 cm

(p. ej. 5 cm x 5 cm). El

tubo es para un solo uso y debe desecharse tras su uso (ver sección 6.6).

El gel del tubo debe vaciarse sobre la yema de un dedo y extenderse uniformemente sobre toda el área

de tratamiento, dejándolo secar durante 15 minutos. El contenido de un tubo debe emplearse para un

área de tratamiento de 25 cm

Para un solo uso.

Para el tratamiento del cuello:

Si más de la mitad del área de tratamiento está localizada en la parte superior del cuello, Picato

150 µg/g gel debe emplearse a la posología para la cara y el cuero cabelludo. Si más de la mitad del

área de tratamiento está localizada en la parte inferior del cuello, Picato 500 µg/g gel debe emplearse a

la posología para el tronco y las extremidades.

Si se trata simultáneamente un área de la cara o el cuero cabelludo y otra área del tronco o las

extremidades, entonces los pacientes deben ser informados para garantizar que emplean las dosis

adecuadas. Se debe tener cuidado de no aplicar Picato 500 µg/g gel en la cara o el cuero cabelludo

puesto que esto podría conllevar a una mayor incidencia de respuestas cutáneas locales.

Se debe advertir a los pacientes que es necesario que se laven las manos con agua y jabón,

inmediatamente después de la aplicación de Picato y entre aplicaciones tópicas si dos áreas distintas

requieren dosis diferentes. Si la zona tratada son las manos, únicamente debe lavarse la yema del dedo

que se utilice para aplicar el gel.

Se debe evitar el lavado y el contacto con el área tratada durante un periodo de 6 horas tras la

aplicación de Picato. Tras este periodo, el área tratada puede lavarse utilizando agua y un jabón suave.

Picato no debe aplicarse inmediatamente después de ducharse ni en las 2 horas previas a acostarse.

El área tratada no debe cubrirse con vendajes oclusivos después de la aplicación de Picato.

4.3

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

4.4

Advertencias y precauciones especiales de empleo

Exposición ocular

El contacto con los ojos puede producir conjuntivitis química y quemaduras corneales. Los pacientes

deben lavarse las manos cuidadosamente tras la aplicación del gel y después de cualquier contacto con

el área tratada, para evitar la transferencia involuntaria del gel a los ojos. En caso de contacto

accidental, los ojos deben lavarse inmediatamente con abundante agua y el paciente debe recibir

atención médica tan pronto como sea posible. Pueden aparecer alteraciones oculares tales como dolor

en el ojo, edema palpebral y edema periorbitario, tras la exposición ocular accidental a Picato (ver

sección 4.8).

Ingestión

Picato no debe ser ingerido. En caso de ingestión accidental, el paciente debe beber abundante agua y

solicitar atención médica.

General

No se recomienda la administración de Picato hasta que la piel se haya recuperado de cualquier

tratamiento previo con medicamentos o quirúrgico y no debe aplicarse en heridas abiertas o piel

lesionada en la que la barrera cutánea está alterada.

Picato no debe emplearse cerca de los ojos, en el interior de las fosas nasales, en el interior de los

oídos ni en los labios.

Respuestas cutáneas locales

Puede esperarse que se produzcan respuestas cutáneas locales como eritema, descamación/formación

de escamas y costras tras la aplicación cutánea de Picato (ver sección 4.8). Las respuestas cutáneas

localizadas son transitorias y habitualmente se producen durante el primer día de tratamiento

alcanzando su máxima intensidad hasta 1 semana después de la finalización del mismo. Las respuestas

cutáneas localizadas habitualmente se resuelven durante las 2 semanas siguientes al inicio del

tratamiento, cuando se tratan áreas de la cara y cuero cabelludo, y durante las 4 semanas siguientes al

inicio del tratamiento, cuando se tratan áreas del tronco y extremidades. Es posible que el efecto del

tratamiento no pueda evaluarse adecuadamente hasta la resolución de las respuestas cutáneas locales.

Exposición solar

Se han llevado a cabo estudios para evaluar los efectos de la irradiación UV de la piel tras la

aplicación única o repetida de ingenol mebutato gel, 100 µg/g. Ingenol mebutato gel no mostró ningún

potencial para producir efectos fotoalérgicos o fotoirritantes. Sin embargo, debido a la naturaleza de la

enfermedad, debe evitarse o minimizarse la exposición excesiva a la luz solar (incluyendo lámparas de

sol artificial y cabinas de bronceado).

Queratoacantoma

En un ensayo clínico post-autorización, se han recibido informes de queratoacantomas desarrollados

en el área de tratamiento con un tiempo de aparición que oscila entre semanas y meses tras el empleo

de ingenol mebutato gel (ver sección 5.1). Los profesionales sanitarios deben aconsejar a los pacientes

que estén atentos a cualquier lesión que aparezca en el área de tratamiento y que soliciten

asesoramiento médico de forma inmediata si se produce alguna.

Manejo de la queratosis actínica

Las lesiones clínicamente atípicas de queratosis actínica o sospechosas de malignización deben

biopsiarse para determinar el tratamiento apropiado.

4.5

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción

No se han realizado estudios de interacciones. Las interacciones con medicamentos que se absorben

sistémicamente se consideran poco probables puesto que Picato no se absorbe a nivel sistémico.

4.6

Fertilidad, embarazo y lactancia

Embarazo

No hay datos relativos al uso de ingenol mebutato en mujeres embarazadas. Los estudios realizados en

animales mostraron escasa toxicidad embriofetal (ver sección 5.3). El riesgo en humanos que reciben

tratamiento cutáneo con ingenol mebutato se considera improbable puesto que Picato no se absorbe a

nivel sistémico. Como medida de precaución, es preferible evitar el uso de Picato durante el embarazo.

Lactancia

No se prevén efectos en niños/recién nacidos lactantes puesto que Picato no se absorbe a nivel

sistémico. Se debe advertir a la madre en período de lactancia que debe evitarse el contacto físico entre

su niño/recién nacido y el área tratada durante un periodo de 6 horas tras la aplicación de Picato.

Fertilidad

No se han realizado estudios de fertilidad con ingenol mebutato.

4.7

Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas

La influencia de Picato sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante.

4.8

Reacciones adversas

Resumen del perfil de seguridad

Las reacciones adversas notificadas con mayor frecuencia son respuestas cutáneas locales incluyendo

eritema, descamación/formación de escamas, costras, hinchazón, vesículas/pústulas y

erosión/ulceración en el lugar de aplicación de ingenol mebutato gel, ver tabla 1 para terminología

MedDRA. Tras la aplicación de ingenol mebutato, la mayoría de pacientes (>95%) experimentó una o

diversas respuestas cutáneas locales. Se ha notificado infección en el lugar de aplicación cuando se

trata la cara y el cuero cabelludo.

Tabla de reacciones adversas

La tabla 1 refleja la exposición a Picato 150 µg/g o 500 µg/g de 499 pacientes con queratosis actínica,

tratados en cuatro estudios fase 3 controlados frente a vehículo, en los que se incluyeron un total de

1.002 pacientes, y notificaciones poscomercialización. Los pacientes recibieron tratamiento de campo

(área de 25 cm

) con Picato a concentraciones de 150 µg/g o 500 µg/g o vehículo una vez al día

durante 3 ó 2 días consecutivos, respectivamente.

La tabla que aparece a continuación recoge las reacciones adversas según la clasificación de órganos

del sistema MedDRA y su localización anatómica.

Las frecuencias se han definido según la siguiente convención:

Muy frecuentes (≥1/10); frecuentes (≥1/100 a <1/10); poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100); raras

(≥1/10.000 a <1/1.000); muy raras (<1/10.000) y de frecuencia no conocida (no puede estimarse a

partir de los datos disponibles).

Dentro de cada grupo de frecuencia, las reacciones adversas se enumeran en orden decreciente de

gravedad.

Tabla 1 Reacciones adversas según Clasificación de Órganos del Sistema MedDRA

Frecuencia

Sistema de clasificación de órganos

Cara y cuero cabelludo

Tronco y extremidades

Infecciones e infestaciones

Pústulas en el lugar de aplicación

Muy frecuentes

Muy frecuentes

Infección en el lugar de aplicación

Frecuentes

Trastornos del sistema inmunológico

Hipersensibilidad (incluyendo

angioedema)

Poco frecuentes

Poco frecuentes

Trastornos del sistema nervioso

Cefalea

Frecuentes

Trastornos oculares*

Edema palpebral

Frecuentes

Edema periorbitario

Frecuentes

Conjuntivitis química, quemadura

corneal**

Poco frecuentes

Poco frecuentes

Dolor ocular

Poco frecuentes

Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración

Erosión en el lugar de aplicación

Muy frecuentes

Muy frecuentes

Vesículas en el lugar de aplicación

Muy frecuentes

Muy frecuentes

Hinchazón en el lugar de aplicación

Muy frecuentes

Muy frecuentes

Exfoliación en el lugar de aplicación

Muy frecuentes

Muy frecuentes

Costra en el lugar de aplicación

Muy frecuentes

Muy frecuentes

Eritema en el lugar de aplicación

Muy frecuentes

Muy frecuentes

Dolor en el lugar de aplicación***

Muy frecuentes

Frecuentes

Prurito en el lugar de aplicación

Frecuentes

Frecuentes

Irritación en el lugar de aplicación

Frecuentes

Frecuentes

Secreción en el lugar de aplicación

Poco frecuentes

Parestesia en el lugar de aplicación

Poco frecuentes

Poco frecuentes

Úlcera en el lugar de aplicación

Poco frecuentes

Poco frecuentes

Cambios de la pigmentación en el

lugar de aplicación

Poco frecuentes

Poco frecuentes

Calor en el lugar de aplicación

Poco frecuentes

Cicatriz en el lugar de aplicación

Raras

Raras

*: La hinchazón en el lugar de aplicación, cuando se aplica en la cara o en el cuero cabelludo, puede

alcanzar la zona ocular

**: Exposición ocular accidental: Se han recibido informes post-comercialización de conjuntivitis

química y quemadura corneal relacionadas con la exposición ocular accidental (ver las secciones 4.2 y

4.4 para la prevención de la exposición ocular)

***: Incluyendo sensación de quemazón en el lugar de aplicación.

Descripción de las reacciones adversas seleccionadas

Las incidencias de las respuestas cutáneas locales que se produjeron con una incidencia >1% en la

‘cara/cuero cabelludo’ y en el ‘tronco/extremidades’, respectivamente, son: eritema en el lugar de

aplicación (94% y 92%), exfoliación en el lugar de aplicación (85% y 90%), costra en el lugar de

aplicación (80% y 74%), hinchazón en el lugar de aplicación (79% y 64%), vesículas en el lugar de

aplicación (13% y 20%), pústulas en el lugar de aplicación (43% y 23%) y erosión en el lugar de

aplicación (31% y 25%).

Las respuestas cutáneas locales graves se produjeron con una incidencia del 29% en la cara y el cuero

cabelludo y con una incidencia del 17% en el tronco y las extremidades. Las incidencias de las

respuestas cutáneas locales graves que se produjeron con una incidencia >1% en la ‘cara/cuero

cabelludo’ y en el ‘tronco/extremidades’, respectivamente, son: eritema en el lugar de aplicación (24%

y 15%), exfoliación en el lugar de aplicación (9% y 8%), costra en el lugar de aplicación (6% y 4%),

hinchazón en el lugar de aplicación (5% y 3%) y pústulas en el lugar de aplicación (5% y 1%).

Seguimiento a largo plazo

A un total de 198 pacientes con aclaramiento completo en el día 57 (184 tratados con Picato y 14

tratados con vehículo) se les realizó un seguimiento adicional durante 12 meses. En otro estudio, 329

pacientes que fueron tratados inicialmente con crioterapia en la cara/cuero cabelludo, fueron

randomizados a las tres semanas a Picato 150 µg/g (n=158) o vehículo (n=150) durante 3 días en la

misma área. Se hizo un seguimiento durante 12 meses de 149 pacientes del grupo tratado con Picato y

de 140 del grupo que recibió vehículo. En un estudio posterior 450 pacientes fueron tratados

inicialmente con Picato 150 µg/g, de éstos 134 pacientes fueron randomizados a un segundo ciclo de

tratamiento con Picato 150 µg/g y se hizo un seguimiento de los pacientes durante 12 meses tras el

primer tratamiento.

Estos resultados no modificaron el perfil de seguridad de Picato (ver sección 5.1).

Notificación de sospechas de reacciones adversas

Es importante notificar las sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello

permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los

profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del sistema nacional

de notificación incluido en el Apéndice V.

4.9

Sobredosis

La sobredosis de Picato puede dar lugar a una mayor incidencia de respuestas cutáneas locales. El

manejo de la sobredosis debe consistir en el tratamiento de los síntomas clínicos.

5.

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

5.1

Propiedades farmacodinámicas

Grupo farmacoterapéutico: Antibióticos y quimioterápicos para uso dermatológico, otros

quimioterápicos, código ATC: D06BX02.

Mecanismo de acción

El mecanismo de acción de ingenol mebutato para uso en queratosis actínica no ha sido totalmente

caracterizado. Modelos

in vitro

in vivo

han mostrado un mecanismo de acción dual para los efectos

de ingenol mebutato: 1) inducción de la muerte celular en la lesión local y 2) promoción de una

respuesta inflamatoria caracterizada por producción local de citoquinas y quimioquinas

proinflamatorias e infiltración de células inmunocompetentes.

Efectos farmacodinámicos

Los resultados obtenidos en dos estudios clínicos sobre los efectos biológicos de ingenol mebutato han

mostrado que la administración tópica inducía necrosis epidérmica y una respuesta inflamatoria

intensa tanto en la epidermis como en la dermis superior de la piel tratada, con predominio de células

T infiltrantes, neutrófilos y macrófagos. La necrosis en la dermis se observó raramente.

Los perfiles de expresión genética de las biopsias de piel obtenida de las áreas tratadas sugieren una

respuesta inflamatoria y respuesta a la lesión, lo que es consistente con las evaluaciones histológicas.

El examen no invasivo de la piel tratada realizado mediante microscopia confocal de reflectancia ha

mostrado que los cambios de la piel inducidos por ingenol mebutato son reversibles, con una

normalización casi completa de todos los parámetros determinados en el día 57 tras el tratamiento, lo

que también está avalado por los hallazgos clínicos y los estudios en animales.

Eficacia clínica y seguridad

La eficacia y seguridad de Picato 150 µg/g, aplicado en la cara o el cuero cabelludo durante 3 días

consecutivos, se estudió en dos ensayos clínicos doble ciego controlados con vehículo, que incluyeron

547 pacientes adultos. Así mismo, se estudió la eficacia y seguridad de Picato 500 µg/g, aplicado en

tronco y extremidades durante 2 días consecutivos, en dos ensayos clínicos doble ciego controlados

con vehículo, que incluyeron 458 pacientes adultos. Los pacientes continuaron en los estudios durante

un periodo de seguimiento de 8 semanas durante el cual regresaron para ser evaluados clínicamente y

monitorizados desde el punto de vista de seguridad. La eficacia, determinada como tasa de

aclaramiento parcial y completo, así como la mediana del porcentaje de reducción, fue evaluada en el

día 57 (ver tabla 2).

Los pacientes presentaban de 4 a 8 lesiones de queratosis actínica clínicamente típicas, visibles,

diferenciadas, no hiperqueratósicas y no hipertróficas, en un área de tratamiento contigua de 25 cm

la cara o el cuero cabelludo o en el tronco o las extremidades. En los días programados de tratamiento,

se aplicó el gel en estudio en toda el área de tratamiento.

La tasa de cumplimiento fue alta, completando estos estudios el 98% de los pacientes.

La edad de los pacientes incluidos en los estudios estaba comprendida entre los 34 y los 89 años

(media de 64 y 66 años, respectivamente, para las dos concentraciones) y el 94% tenía piel tipo I, II o

III según la escala de Fitzpatrick.

En el día 57, los pacientes tratados con Picato tuvieron tasas de aclaramiento parcial y completo

superiores a las de los pacientes tratados con el vehículo del gel (p<0,001). La mediana del porcentaje

de reducción de lesiones de queratosis actínica fue superior en el grupo tratado con ingenol mebutato

comparado con el grupo que recibió vehículo (ver tabla 2).

Tabla 2 Tasa de sujetos con aclaramiento parcial y completo y mediana del porcentaje (%) de

reducción de lesiones de queratosis actínica

Cara y cuero cabelludo

Tronco y extremidades

Picato

150 µg/g

(n=277)

Vehículo

(n=270)

Picato

500 µg/g

(n=226)

Vehículo

(n=232)

Tasa Aclaramiento Completo

42,2%

3,7%

34,1%

4,7%

Tasa Aclaramiento Parcial

(≥ 75%)

63,9%

7,4%

49,1%

6,9%

Mediana del % de reducción

Tasa de aclaramiento completo definida como la proporción de pacientes sin (cero) lesiones de queratosis

actínica visibles clínicamente en el área de tratamiento.

Tasa de aclaramiento parcial definida como el porcentaje de pacientes en los que el 75% o más del número de

lesiones de queratosis actínica

basales

desaparecieron.

Mediana del porcentaje (%) de reducción de lesiones de queratosis actínica comparado con el

nivel basal

d

p<0,001; comparado con vehículo mediante regresión logística con tratamiento, estudio y localización

anatómica.

El nivel de eficacia varió entre las localizaciones anatómicas individuales. Dentro de cada

localización, las tasas de aclaramiento parcial y completo fueron superiores en el grupo tratado con

ingenol mebutato comparado con el grupo que recibió vehículo (ver tabla 3 y 4).

Tabla 3 Número y porcentaje (IC 95%) de sujetos que alcanzan aclaramiento parcial y

completo en el día 57 por localización anatómica en cara y cuero cabelludo

Aclaramiento completo

Aclaramiento parcial ( ≥ 75%)

Picato 150 µg/g

(n=277 )

Vehículo

(n=270 )

Picato 150 µg/g

(n=277)

Vehículo

(n=270)

Cara

104/220

47% (41-54%)

9/220

4% (2-8%)

157/220

71% (65-77%)

18/220

8% (5-13%)

Cuero

cabelludo

13/57

23% (13-36%)

1/50

2% (0-11%)

20/57

35% (23-49%)

2/50

4% (1-14%)

Tabla 4 Número y porcentaje (IC 95%) de sujetos que alcanzan aclaramiento parcial y

completo en el día 57 por localización anatómica en tronco y extremidades

Aclaramiento completo

Aclaramiento parcial ( ≥ 75%)

Picato 500 µg/g

(n=226)

Vehículo

(n=232)

Picato 500 µg/g

(n=226)

Vehículo

(n=232)

Brazo

49/142

35% (27-43%)

7/149

5% (2-9%)

75/142

53% (44-61%)

11/149

7% (4-13%)

Dorso de la

mano

10/54

19% (9-31%)

0/56

0% (0-6%)

16/54

30% (18-44%)

1/56

2% (0-10%)

Tórax

11/14

79% (49-95%)

2/11

18% (2-52%)

12/14

86% (57-98%)

2/11

18% (2-52%)

Otros

7/16

44% (20-70%)

2/16

13% (2-38%)

8/16

50% (25-75%)

2/16

13% (2-38%)

Otros incluye hombro, espalda, pierna.

La seguridad del tratamiento con Picato 150 µg/g durante 3 días o del tratamiento con Picato 500 µg/g

durante 2 días se evaluó hasta el día 57, la mayoría de las reacciones adversas notificadas y las

respuestas cutáneas locales fueron leves o moderadas en intensidad y todas se resolvieron sin secuelas.

Se observaron diferencias estadísticamente significativas en los resultados notificados por los

pacientes, a favor de los pacientes que recibieron Picato comparado con aquellos que recibieron el

vehículo del gel. Se observaron puntuaciones medias de satisfacción global del paciente superiores,

indicando un nivel superior de satisfacción global, en los grupos tratados con ingenol mebutato

comparado con los grupos tratados con vehículo (p<0,001), determinado mediante el Cuestionario de

Satisfacción con el Tratamiento para Medicamentos (TSQM).

Eficacia a largo plazo

Se llevaron a cabo tres estudios prospectivos observacionales de seguimiento a largo plazo durante 1

año, para evaluar la eficacia continuada a partir de la recurrencia de las lesiones de queratosis actínica

en el campo de tratamiento y la seguridad, en pacientes que habían recibido tratamiento con Picato.

Uno de los estudios incluyó pacientes tratados con Picato 150 µg/g en la cara o el cuero cabelludo

durante 3 días y los otros dos estudios incluyeron pacientes tratados con Picato 500 µg/g en el tronco o

las extremidades durante 2 días. Únicamente aquellos pacientes que alcanzaron un aclaramiento

completo en el área de tratamiento al final de los estudios de fase 3 (día 57) fueron seleccionados para

el seguimiento a largo plazo. El seguimiento de los pacientes se realizó cada 3 meses durante 12 meses

(ver tabla 5).

Tabla 5 Tasa de recurrencia de las lesiones de queratosis actínica

Picato

150 µg/g gel

Cara y cuero cabelludo

(n=108)

Picato

500 µg/g gel

Tronco y extremidades

(n=76

c

)

Tasa de recurrencia a los 12 meses

Estimación KM (IC 95%)

53,9% (44,6-63,7)

56,0% (45,1-67,6)

Tasa de recurrencia según la lesión

a los 12

meses

Media (DE)

12,8% (19,1)

13,2% (23,0)

La tasa de recurrencia es la estimación de Kaplan-Meier (KM) en la fecha de visita de final de estudio

expresada como porcentaje (IC 95%). La recurrencia se definió como cualquier lesión de queratosis actínica

identificada en el área previamente tratada en pacientes que alcanzaron un aclaramiento completo en el día

57 en los estudios fase 3 previos.

La tasa de recurrencia según la lesión para cada paciente se definió como la relación entre el número de

lesiones de queratosis actínica a los 12 meses y el número de lesiones

basales

en los estudios fase 3 previos.

De éstos, 38 sujetos fueron previamente tratados en un estudio fase 3 controlado con vehículo y 38 sujetos

fueron previamente tratados en un estudio fase 3 no controlado.

Riesgo de progresión a carcinoma escamoso celular

En los ensayos clínicos de queratosis actínica llevados a cabo con ingenol mebutato gel, la tasa de

carcinoma escamoso celular (CEC) notificada en el área de tratamiento fue comparable en pacientes

tratados con ingenol mebutato gel (0,3%, 3 de 1.165 pacientes) y en pacientes tratados con vehículo

(0,3%, 2 de 632 pacientes), al final del estudio (día 57).

No se notificó CEC en el área de tratamiento en ningún paciente (0 de 184 pacientes previamente

tratados con ingenol mebutato gel) en los tres estudios prospectivos observacionales de seguimiento a

largo plazo durante 1 año.

Experiencia con más de un ciclo de tratamiento

En un estudio doble ciego, controlado con vehículo, se administraron hasta dos ciclos de tratamiento

con Picato 150 µg/g a 450 pacientes con 4-8 QAs en un área de tratamiento de 25 cm

en la cara o el

cuero cabelludo. Aquellos pacientes en los que un primer ciclo de tratamiento no conllevó un

aclaramiento completo de todas las QAs en el área de tratamiento a las 8 semanas, fueron

randomizados a otro ciclo de tratamiento con Picato o vehículo. Aquellos pacientes en los que un

primer ciclo de tratamiento conllevó un aclaramiento completo, fueron visitados en la semana 26 y 44

y randomizados a un segundo ciclo de tratamiento si tenían una recurrencia en el campo. En todos los

pacientes se evaluó la eficacia a las 8 semanas de la randomización. El primer ciclo de tratamiento,

dado de forma abierta, dió lugar a una tasa de aclaramiento completo del 62% (277/450). Los

resultados del segundo ciclo de tratamiento ciego y randomizado se muestran en la tabla 6.

Tabla 6 Aclaramiento completo

a

del campo a las 8 semanas de la randomización y en el Mes 12

Campo recalcitrante

c

Campo recurrente

d

Picato

150 µg/g gel

(n= 92)

Vehículo

(n=49)

Picato

150 µg/g gel

(n=42)

Vehículo

(n=20)

8 semanas tras randomización

47% (43)

(p=0,001

18% (9)

60% (25)

(p=0,013

25% (5)

Mes 12

18% (17)

(p=0,016

4% (2)

31% (13)

(p=0,10

15% (3)

Tasa de aclaramiento completo definida como la proporción de pacientes sin (cero) lesiones de queratosis

actínica visibles clínicamente en el área de tratamiento.

Test de Cochran-Mantel-Haenszel con Picato gel 150

µg/g comparado con vehículo ajustado por localización

anatómica (cara/cuero cabelludo) y país.

Pacientes en los que un primer ciclo de tratamiento no conllevó un aclaramiento completo de todas las QAs

en el área de tratamiento.

Pacientes en los que un primer ciclo de tratamiento conllevó un aclaramiento completo y que sufrieron una

recurrencia en el área de tratamiento en la semana 26 o 44.

Queratosis Actínica en la Cara y el Cuero Cabelludo, uso secuencial tras crioterapia

En un estudio de dos brazos, 329 pacientes adultos con QA en la cara o el cuero cabelludo fueron

randomizados para recibir tratamiento con Picato gel 150 µg/g o vehículo 3 semanas después de

recibir crioterapia en todas las lesiones visibles en el área de tratamiento. Se incluyeron en el estudio

pacientes con 4 a 8 lesiones de QA clínicamente típicas, visibles, diferenciadas, no hiperqueratósicas y

no hipertróficas, en un área de tratamiento contigua de 25 cm

A las once semanas desde el inicio, lo que equivale a 8 semanas después de la aplicación de Picato gel

o vehículo, la tasa de aclaramiento completo fue del 61% entre los pacientes randomizados a Picato

gel y del 49% entre los pacientes randomizados a vehículo. A los 12 meses, las tasas de aclaramiento

completo en estos grupos fueron del 31% y del 19%, respectivamente. El porcentaje de reducción en el

recuento de QA en el grupo de Picato fue del 83% a las 11 semanas y del 57% a los 12 meses, siendo

en el grupo de vehículo del 78% a las 11 semanas y del 42% a los 12 meses. El número medio de QAs

en el grupo de Picato fue de 5,7 al inicio, 0,8 en la semana 11 y 0,9 en el mes 12 mientras que fue de

5,8, 1,0 y 1,2 en el grupo de vehículo para estos mismos tiempos.

Los resultados de seguridad del estudio fueron comparables al perfil de seguridad de Picato gel

150 µg/g como monoterapia.

Experiencia con el tratamiento en un área más extensa

En un ensayo clínico doble ciego controlado con vehículo para evaluar la exposición sistémica, se

aplicó el contenido de 4 tubos de Picato 500 µg/g, en un área de tratamiento contigua de 100 cm

diariamente durante 2 días consecutivos. Los resultados no mostraron absorción sistémica.

Picato 500 µg/g fue bien tolerado cuando se aplicó en un área de tratamiento contigua de 100 cm

el tronco y extremidades.

En un ensayo clínico doble ciego controlado con vehículo en pacientes con QA en tronco y

extremidades, se aplicó un producto en investigación con ingenol mebutato gel 600 µg/g una vez al día

durante 2, 3 o 4 días en un área de piel de 250 cm

. El ensayo incluyó un amplio grupo de pacientes

con daño solar grave. 12/163 sujetos tratados con un producto de investigación de ingenol mebutato

notificaron 16 acontecimientos de tumores cutáneos en el área de tratamiento (1 CEC, 1 enfermedad

de Bowen y 14 queratoacantomas tras revisión centralizada de la patología) comparado con 0/61 en el

grupo de vehículo.

Población pediátrica

La Agencia Europea de Medicamentos ha eximido al titular de la obligación de presentar los

resultados de los ensayos realizados con Picato en los diferentes grupos de la población pediátrica en

queratosis actínica (ver sección 4.2 para consultar la información sobre el uso en población pediátrica).

Población de edad avanzada

De los 1.165 pacientes tratados con Picato en ensayos clínicos sobre queratosis actínica llevados a

cabo con ingenol mebutato gel, 656 pacientes (56%) tenían 65 años o más, mientras que 241 pacientes

(21%) tenían 75 años o más. No se observaron diferencias globales en eficacia y seguridad entre los

pacientes más jóvenes y los de mayor edad.

5.2

Propiedades farmacocinéticas

El perfil farmacocinético sistémico de ingenol mebutato y sus metabolitos no ha sido caracterizado en

humanos debido a la ausencia de niveles sanguíneos cuantificables para todos ellos tras administración

cutánea.

Absorción

No se detectó absorción sistémica en o por encima del límite de detección inferior (0,1 ng/ml) cuando

el contenido de 4 tubos de Picato 500 µg/g se aplicó en un área de 100 cm

en el dorso del antebrazo

de pacientes con queratosis actínica, una vez al día durante 2 días consecutivos.

Los resultados de un estudio

in vitro

muestran que ingenol mebutato no inhibe ni induce las isoformas

del citocromo P450 humano.

5.3

Datos preclínicos sobre seguridad

Los datos de los estudios no clínicos no muestran riesgos especiales para los seres humanos según los

estudios convencionales de farmacología de seguridad, toxicidad a dosis repetidas y genotoxicidad.

Los estudios no clínicos de seguridad mostraron que la administración cutánea de ingenol mebutato

gel es bien tolerada, siendo reversible cualquier irritación cutánea y con un riesgo insignificante de

toxicidad sistémica en las condiciones de uso recomendadas.

En ratas, ingenol mebutato no se asoció con efectos sobre el desarrollo fetal a dosis IV de hasta

5 µg/kg/día (30 µg/m

/día). En conejos no se produjeron anomalías graves. Se observaron anomalías

fetales de poca importancia o variantes en fetos de hembras tratadas a dosis de 1 µg/kg/día

(12 µg/m

/día).

6.

DATOS FARMACÉUTICOS

6.1

Lista de excipientes

Alcohol isopropílico

Hidroxietilcelulosa

Ácido cítrico monohidrato

Citrato de sodio

Alcohol bencílico

Agua purificada

6.2

Incompatibilidades

No procede.

6.3

Periodo de validez

2 años

6.4

Precauciones especiales de conservación

Conservar en nevera (entre 2ºC y 8ºC).

Los tubos deben desecharse tras la primera apertura.

6.5

Naturaleza y contenido del envase

Tubos laminados unidosis con una capa interna de Polietileno de Alta Densidad (HDPE) y aluminio

como capa protectora. Tapones de HDPE.

Picato 150 µg/g gel está disponible en cajas que contienen 3 tubos con 0,47 g de gel en cada uno.

6.6

Precauciones especiales de eliminación

La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto

con él se realizará de acuerdo con la normativa local.

7.

TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

LEO Laboratories Ltd.

285 Cashel Road

Crumlin, Dublín 12

Irlanda

8.

NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

EU/1/12/796/001

9.

FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA

AUTORIZACIÓN

Fecha de la primera autorización: 15 Noviembre 2012

Fecha de la última renovación:

10.

FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO

La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia

Europea de Medicamentos http://www.ema.europa.eu.

1.

NOMBRE DEL MEDICAMENTO

Picato 500 microgramos/gramo gel

2.

COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

Cada gramo de gel contiene 500 µg de ingenol mebutato. Cada tubo contiene 235 µg de ingenol

mebutato en 0,47 g de gel.

Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1.

3.

FORMA FARMACÉUTICA

Gel.

Gel transparente incoloro.

4.

DATOS CLÍNICOS

4.1

Indicaciones terapéuticas

Picato está indicado para el tratamiento cutáneo de la queratosis actínica no hiperqueratósica y no

hipertrófica en adultos.

4.2

Posología y forma de administración

Posología

Queratosis actínica en el tronco y las extremidades en adultos

Un tubo de Picato 500 µg/g gel (que contiene 235 µg de ingenol mebutato) debe aplicarse una vez al

día en el área afectada durante 2 días consecutivos.

El efecto terapéutico óptimo puede evaluarse aproximadamente 8 semanas después del tratamiento.

Se puede repetir el tratamiento con Picato si se observa una respuesta incompleta en la visita de

seguimiento a las 8 semanas o si las lesiones que han blanqueado en esta visita recurren en visitas

posteriores.

Población pediátrica

No existe una recomendación de uso específica para Picato en la población pediátrica.

Población de edad avanzada

No se requiere ajuste de dosis (ver sección 5.1).

Pacientes inmunodeprimidos

No se dispone de datos clínicos sobre el tratamiento de pacientes inmunodeprimidos, pero no son de

esperar riesgos sistémicos puesto que ingenol mebutato no se absorbe a nivel sistémico.

Forma de administración

El contenido de un tubo es el suficiente para un área de tratamiento de 25 cm

(p. ej. 5 cm x 5 cm). El

tubo es para un solo uso y debe desecharse tras su uso (ver sección 6.6).

El gel del tubo debe vaciarse sobre la yema de un dedo y extenderse uniformemente sobre toda el área

de tratamiento, dejándolo secar durante 15 minutos. El contenido de un tubo debe emplearse para un

área de tratamiento de 25 cm

Para un solo uso.

Para el tratamiento del cuello:

Si más de la mitad del área de tratamiento está localizada en la parte superior del cuello, Picato

150 µg/g gel debe emplearse a la posología para la cara y el cuero cabelludo. Si más de la mitad del

área de tratamiento está localizada en la parte inferior del cuello, Picato 500 µg/g gel debe emplearse a

la posología para el tronco y las extremidades.

Si se trata simultáneamente un área de la cara o el cuero cabelludo y otra área del tronco o las

extremidades, entonces los pacientes deben ser informados para garantizar que emplean las dosis

adecuadas. Se debe tener cuidado de no aplicar Picato 500 µg/g gel en la cara o el cuero cabelludo

puesto que esto podría conllevar a una mayor incidencia de respuestas cutáneas locales.

Se debe advertir a los pacientes que es necesario que se laven las manos con agua y jabón,

inmediatamente después de la aplicación de Picato y entre aplicaciones tópicas si dos áreas distintas

requieren dosis diferentes. Si la zona tratada son las manos, únicamente debe lavarse la yema del dedo

que se utilice para aplicar el gel.

Se debe evitar el lavado y el contacto con el área tratada durante un periodo de 6 horas tras la

aplicación de Picato. Tras este periodo, el área tratada puede lavarse utilizando agua y un jabón suave.

Picato no debe aplicarse inmediatamente después de ducharse ni en las 2 horas previas a acostarse.

El área tratada no debe cubrirse con vendajes oclusivos después de la aplicación de Picato.

4.3

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

4.4

Advertencias y precauciones especiales de empleo

Exposición ocular

El contacto con los ojos puede producir conjuntivitis química y quemaduras corneales. Los pacientes

deben lavarse las manos cuidadosamente tras la aplicación del gel y después de cualquier contacto con

el área tratada, para evitar la transferencia involuntaria del gel a los ojos. En caso de contacto

accidental, los ojos deben lavarse inmediatamente con abundante agua y el paciente debe recibir

atención médica tan pronto como sea posible. Pueden aparecer alteraciones oculares tales como dolor

en el ojo, edema palpebral y edema periorbitario, tras la exposición ocular accidental a Picato (ver

sección 4.8).

Ingestión

Picato no debe ser ingerido. En caso de ingestión accidental, el paciente debe beber abundante agua y

solicitar atención médica.

General

No se recomienda la administración de Picato hasta que la piel se haya recuperado de cualquier

tratamiento previo con medicamentos o quirúrgico y no debe aplicarse en heridas abiertas o piel

lesionada en la que la barrera cutánea está alterada.

Picato no debe emplearse cerca de los ojos, en el interior de las fosas nasales, en el interior de los

oídos ni en los labios.

Respuestas cutáneas locales

Puede esperarse que se produzcan respuestas cutáneas locales como eritema, descamación/formación

de escamas y costras tras la aplicación cutánea de Picato (ver sección 4.8). Las respuestas cutáneas

localizadas son transitorias y habitualmente se producen durante el primer día de tratamiento

alcanzando su máxima intensidad hasta 1 semana después de la finalización del mismo. Las respuestas

cutáneas localizadas habitualmente se resuelven durante las 2 semanas siguientes al inicio del

tratamiento, cuando se tratan áreas de la cara y cuero cabelludo, y durante las 4 semanas siguientes al

inicio del tratamiento, cuando se tratan áreas del tronco y extremidades. Es posible que el efecto del

tratamiento no pueda evaluarse adecuadamente hasta la resolución de las respuestas cutáneas locales.

Exposición solar

Se han llevado a cabo estudios para evaluar los efectos de la irradiación UV de la piel tras la

aplicación única o repetida de ingenol mebutato gel, 100 µg/g. Ingenol mebutato gel no mostró ningún

potencial para producir efectos fotoalérgicos o fotoirritantes. Sin embargo, debido a la naturaleza de la

enfermedad, debe evitarse o minimizarse la exposición excesiva a la luz solar (incluyendo lámparas de

sol artificial y cabinas de bronceado).

Queratoacantoma

En un ensayo clínico post-autorización, se han recibido informes de queratoacantomas desarrollados

en el área de tratamiento con un tiempo de aparición que oscila entre semanas y meses tras el empleo

de ingenol mebutato gel (ver sección 5.1). Los profesionales sanitarios deben aconsejar a los pacientes

que estén atentos a cualquier lesión que aparezca en el área de tratamiento y que soliciten

asesoramiento médico de forma inmediata si se produce alguna.

Manejo de la queratosis actínica

Las lesiones clínicamente atípicas de queratosis actínica o sospechosas de malignización deben

biopsiarse para determinar el tratamiento apropiado.

4.5

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción

No se han realizado estudios de interacciones. Las interacciones con medicamentos que se absorben

sistémicamente se consideran poco probables puesto que Picato no se absorbe a nivel sistémico.

4.6

Fertilidad, embarazo y lactancia

Embarazo

No hay datos relativos al uso de ingenol mebutato en mujeres embarazadas. Los estudios realizados en

animales mostraron escasa toxicidad embriofetal (ver sección 5.3). El riesgo en humanos que reciben

tratamiento cutáneo con ingenol mebutato se considera improbable puesto que Picato no se absorbe a

nivel sistémico. Como medida de precaución, es preferible evitar el uso de Picato durante el embarazo.

Lactancia

No se prevén efectos en niños/recién nacidos lactantes puesto que Picato no se absorbe a nivel

sistémico. Se debe advertir a la madre en período de lactancia que debe evitarse el contacto físico entre

su niño/recién nacido y el área tratada durante un periodo de 6 horas tras la aplicación de Picato.

Fertilidad

No se han realizado estudios de fertilidad con ingenol mebutato.

4.7

Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas

La influencia de Picato sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante.

4.8

Reacciones adversas

Resumen del perfil de seguridad

Las reacciones adversas notificadas con mayor frecuencia son respuestas cutáneas locales incluyendo

eritema, descamación/formación de escamas, costras, hinchazón, vesículas/pústulas y

erosión/ulceración en el lugar de aplicación de ingenol mebutato gel, ver tabla 1 para terminología

MedDRA. Tras la aplicación de ingenol mebutato, la mayoría de pacientes (>95%) experimentó una o

diversas respuestas cutáneas locales. Se ha notificado infección en el lugar de aplicación cuando se

trata la cara y el cuero cabelludo.

Tabla de reacciones adversas

La tabla 1 refleja la exposición a Picato 150 µg/g o 500 µg/g de 499 pacientes con queratosis actínica,

tratados en cuatro estudios fase 3 controlados frente a vehículo, en los que se incluyeron un total de

1.002 pacientes, y notificaciones poscomercialización. Los pacientes recibieron tratamiento de campo

(área de 25 cm

) con Picato a concentraciones de 150 µg/g o 500 µg/g o vehículo una vez al día

durante 3 ó 2 días consecutivos, respectivamente.

La tabla que aparece a continuación recoge las reacciones adversas según la clasificación de órganos

del sistema MedDRA y su localización anatómica.

Las frecuencias se han definido según la siguiente convención:

Muy frecuentes (≥1/10); frecuentes (≥1/100 a <1/10); poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100); raras

(≥1/10.000 a <1/1.000); muy raras (<1/10.000) y de frecuencia no conocida (no puede estimarse a

partir de los datos disponibles).

Dentro de cada grupo de frecuencia, las reacciones adversas se enumeran en orden decreciente de

gravedad.

Tabla 1 Reacciones adversas según Clasificación de Órganos del Sistema MedDRA

Frecuencia

Sistema de clasificación de órganos

Cara y cuero cabelludo

Tronco y extremidades

Infecciones e infestaciones

Pústulas en el lugar de aplicación

Muy frecuentes

Muy frecuentes

Infección en el lugar de aplicación

Frecuentes

Trastornos del sistema inmunológico

Hipersensibilidad (incluyendo

angioedema)

Poco frecuentes

Poco frecuentes

Trastornos del sistema nervioso

Cefalea

Frecuentes

Trastornos oculares*

Edema palpebral

Frecuentes

Edema periorbitario

Frecuentes

Conjuntivitis química, quemadura

corneal**

Poco frecuentes

Poco frecuentes

Dolor ocular

Poco frecuentes

Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración

Erosión en el lugar de aplicación

Muy frecuentes

Muy frecuentes

Vesículas en el lugar de aplicación

Muy frecuentes

Muy frecuentes

Hinchazón en el lugar de aplicación

Muy frecuentes

Muy frecuentes

Exfoliación en el lugar de aplicación

Muy frecuentes

Muy frecuentes

Costra en el lugar de aplicación

Muy frecuentes

Muy frecuentes

Eritema en el lugar de aplicación

Muy frecuentes

Muy frecuentes

Dolor en el lugar de aplicación***

Muy frecuentes

Frecuentes

Prurito en el lugar de aplicación

Frecuentes

Frecuentes

Irritación en el lugar de aplicación

Frecuentes

Frecuentes

Secreción en el lugar de aplicación

Poco frecuentes

Parestesia en el lugar de aplicación

Poco frecuentes

Poco frecuentes

Úlcera en el lugar de aplicación

Poco frecuentes

Poco frecuentes

Cambios de la pigmentación en el

lugar de aplicación

Poco frecuentes

Poco frecuentes

Calor en el lugar de aplicación

Poco frecuentes

Cicatriz en el lugar de aplicación

Raras

Raras

*: La hinchazón en el lugar de aplicación, cuando se aplica en la cara o en el cuero cabelludo, puede

alcanzar la zona ocular

**: Exposición ocular accidental: Se han recibido informes post-comercialización de conjuntivitis

química y quemadura corneal relacionadas con la exposición ocular accidental (ver las secciones 4.2 y

4.4 para la prevención de la exposición ocular)

***: Incluyendo sensación de quemazón en el lugar de aplicación.

Descripción de las reacciones adversas seleccionadas

Las incidencias de las respuestas cutáneas locales que se produjeron con una incidencia >1% en la

‘cara/cuero cabelludo’ y en el ‘tronco/extremidades’, respectivamente, son: eritema en el lugar de

aplicación (94% y 92%), exfoliación en el lugar de aplicación (85% y 90%), costra en el lugar de

aplicación (80% y 74%), hinchazón en el lugar de aplicación (79% y 64%), vesículas en el lugar de

aplicación (13% y 20%), pústulas en el lugar de aplicación (43% y 23%) y erosión en el lugar de

aplicación (31% y 25%).

Las respuestas cutáneas locales graves se produjeron con una incidencia del 29% en la cara y el cuero

cabelludo y con una incidencia del 17% en el tronco y las extremidades. Las incidencias de las

respuestas cutáneas locales graves que se produjeron con una incidencia >1% en la ‘cara/cuero

cabelludo’ y en el ‘tronco/extremidades’, respectivamente, son: eritema en el lugar de aplicación (24%

y 15%), exfoliación en el lugar de aplicación (9% y 8%), costra en el lugar de aplicación (6% y 4%),

hinchazón en el lugar de aplicación (5% y 3%) y pústulas en el lugar de aplicación (5% y 1%).

Seguimiento a largo plazo

A un total de 198 pacientes con aclaramiento completo en el día 57 (184 tratados con Picato y 14

tratados con vehículo) se les realizó un seguimiento adicional durante 12 meses. En otro estudio, 329

pacientes que fueron tratados inicialmente con crioterapia en la cara/cuero cabelludo, fueron

randomizados a las tres semanas a Picato 150 µg/g (n=158) o vehículo (n=150) durante 3 días en la

misma área. Se hizo un seguimiento durante 12 meses de 149 pacientes del grupo tratado con Picato y

de 140 del grupo que recibió vehículo. En un estudio posterior 450 pacientes fueron tratados

inicialmente con Picato 150 µg/g, de éstos 134 pacientes fueron randomizados a un segundo ciclo de

tratamiento con Picato 150 µg/g y se hizo un seguimiento de los pacientes durante 12 meses tras el

primer tratamiento.

Estos resultados no modificaron el perfil de seguridad de Picato (ver sección 5.1).

Notificación de sospechas de reacciones adversas

Es importante notificar las sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello

permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los

profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del sistema nacional

de notificación incluido en el Apéndice V.

4.9

Sobredosis

La sobredosis de Picato puede dar lugar a una mayor incidencia de respuestas cutáneas locales. El

manejo de la sobredosis debe consistir en el tratamiento de los síntomas clínicos.

5.

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

5.1

Propiedades farmacodinámicas

Grupo farmacoterapéutico: Antibióticos y quimioterápicos para uso dermatológico, otros

quimioterápicos, código ATC: D06BX02.

Mecanismo de acción

El mecanismo de acción de ingenol mebutato para uso en queratosis actínica no ha sido totalmente

caracterizado. Modelos

in vitro

in vivo

han mostrado un mecanismo de acción dual para los efectos

de ingenol mebutato: 1) inducción de la muerte celular en la lesión local y 2) promoción de una

respuesta inflamatoria caracterizada por producción local de citoquinas y quimioquinas

proinflamatorias e infiltración de células inmunocompetentes.

Efectos farmacodinámicos

Los resultados obtenidos en dos estudios clínicos sobre los efectos biológicos de ingenol mebutato han

mostrado que la administración tópica inducía necrosis epidérmica y una respuesta inflamatoria

intensa tanto en la epidermis como en la dermis superior de la piel tratada, con predominio de células

T infiltrantes, neutrófilos y macrófagos. La necrosis en la dermis se observó raramente.

Los perfiles de expresión genética de las biopsias de piel obtenida de las áreas tratadas sugieren una

respuesta inflamatoria y respuesta a la lesión, lo que es consistente con las evaluaciones histológicas.

El examen no invasivo de la piel tratada realizado mediante microscopia confocal de reflectancia ha

mostrado que los cambios de la piel inducidos por ingenol mebutato son reversibles, con una

normalización casi completa de todos los parámetros determinados en el día 57 tras el tratamiento, lo

que también está avalado por los hallazgos clínicos y los estudios en animales.

Eficacia clínica y seguridad

La eficacia y seguridad de Picato 150 µg/g, aplicado en la cara o el cuero cabelludo durante 3 días

consecutivos, se estudió en dos ensayos clínicos doble ciego controlados con vehículo, que incluyeron

547 pacientes adultos. Así mismo, se estudió la eficacia y seguridad de Picato 500 µg/g, aplicado en

tronco y extremidades durante 2 días consecutivos, en dos ensayos clínicos doble ciego controlados

con vehículo, que incluyeron 458 pacientes adultos. Los pacientes continuaron en los estudios durante

un periodo de seguimiento de 8 semanas durante el cual regresaron para ser evaluados clínicamente y

monitorizados desde el punto de vista de seguridad. La eficacia, determinada como tasa de

aclaramiento parcial y completo, así como la mediana del porcentaje de reducción, fue evaluada en el

día 57 (ver tabla 2).

Los pacientes presentaban de 4 a 8 lesiones de queratosis actínica clínicamente típicas, visibles,

diferenciadas, no hiperqueratósicas y no hipertróficas, en un área de tratamiento contigua de 25 cm

la cara o el cuero cabelludo o en el tronco o las extremidades. En los días programados de tratamiento,

se aplicó el gel en estudio en toda el área de tratamiento.

La tasa de cumplimiento fue alta, completando estos estudios el 98% de los pacientes.

La edad de los pacientes incluidos en los estudios estaba comprendida entre los 34 y los 89 años

(media de 64 y 66 años, respectivamente, para las dos concentraciones) y el 94% tenía piel tipo I, II o

III según la escala de Fitzpatrick.

En el día 57, los pacientes tratados con Picato tuvieron tasas de aclaramiento parcial y completo

superiores a las de los pacientes tratados con el vehículo del gel (p<0,001). La mediana del porcentaje

de reducción de lesiones de queratosis actínica fue superior en el grupo tratado con ingenol mebutato

comparado con el grupo que recibió vehículo (ver tabla 2).

Tabla 2 Tasa de sujetos con aclaramiento parcial y completo y mediana del porcentaje (%) de

reducción de lesiones de queratosis actínica

Cara y cuero cabelludo

Tronco y extremidades

Picato

150 µg/g

(n=277)

Vehículo

(n=270)

Picato

500 µg/g

(n=226)

Vehículo

(n=232)

Tasa Aclaramiento Completo

42,2%

3,7%

34,1%

4,7%

Tasa Aclaramiento Parcial

(≥ 75%)

63,9%

7,4%

49,1%

6,9%

Mediana del % de reducción

Tasa de aclaramiento completo definida como la proporción de pacientes sin (cero) lesiones de queratosis

actínica visibles clínicamente en el área de tratamiento.

Tasa de aclaramiento parcial definida como el porcentaje de pacientes en los que el 75% o más del número de

lesiones de queratosis actínica

basales

desaparecieron.

Mediana del porcentaje (%) de reducción de lesiones de queratosis actínica comparado con el

nivel basal

d

p<0,001; comparado con vehículo mediante regresión logística con tratamiento, estudio y localización

anatómica.

El nivel de eficacia varió entre las localizaciones anatómicas individuales. Dentro de cada

localización, las tasas de aclaramiento parcial y completo fueron superiores en el grupo tratado con

ingenol mebutato comparado con el grupo que recibió vehículo (ver tabla 3 y 4).

Tabla 3 Número y porcentaje (IC 95%) de sujetos que alcanzan aclaramiento parcial y

completo en el día 57 por localización anatómica en cara y cuero cabelludo

Aclaramiento completo

Aclaramiento parcial ( ≥ 75%)

Picato 150 µg/g

(n=277 )

Vehículo

(n=270 )

Picato 150 µg/g

(n=277)

Vehículo

(n=270)

Cara

104/220

47% (41-54%)

9/220

4% (2-8%)

157/220

71% (65-77%)

18/220

8% (5-13%)

Cuero

cabelludo

13/57

23% (13-36%)

1/50

2% (0-11%)

20/57

35% (23-49%)

2/50

4% (1-14%)

Tabla 4 Número y porcentaje (IC 95%) de sujetos que alcanzan aclaramiento parcial y

completo en el día 57 por localización anatómica en tronco y extremidades

Aclaramiento completo

Aclaramiento parcial ( ≥ 75%)

Picato 500 µg/g

(n=226)

Vehículo

(n=232)

Picato 500 µg/g

(n=226)

Vehículo

(n=232)

Brazo

49/142

35% (27-43%)

7/149

5% (2-9%)

75/142

53% (44-61%)

11/149

7% (4-13%)

Dorso de la

mano

10/54

19% (9-31%)

0/56

0% (0-6%)

16/54

30% (18-44%)

1/56

2% (0-10%)

Tórax

11/14

79% (49-95%)

2/11

18% (2-52%)

12/14

86% (57-98%)

2/11

18% (2-52%)

Otros

7/16

44% (20-70%)

2/16

13% (2-38%)

8/16

50% (25-75%)

2/16

13% (2-38%)

Otros incluye hombro, espalda, pierna.

La seguridad del tratamiento con Picato 150 µg/g durante 3 días o del tratamiento con Picato 500 µg/g

durante 2 días se evaluó hasta el día 57, la mayoría de las reacciones adversas notificadas y las

respuestas cutáneas locales fueron leves o moderadas en intensidad y todas se resolvieron sin secuelas.

Se observaron diferencias estadísticamente significativas en los resultados notificados por los

pacientes, a favor de los pacientes que recibieron Picato comparado con aquellos que recibieron el

vehículo del gel. Se observaron puntuaciones medias de satisfacción global del paciente superiores,

indicando un nivel superior de satisfacción global, en los grupos tratados con ingenol mebutato

comparado con los grupos tratados con vehículo (p<0,001), determinado mediante el Cuestionario de

Satisfacción con el Tratamiento para Medicamentos (TSQM).

Eficacia a largo plazo

Se llevaron a cabo tres estudios prospectivos observacionales de seguimiento a largo plazo durante 1

año, para evaluar la eficacia continuada a partir de la recurrencia de las lesiones de queratosis actínica

en el campo de tratamiento y la seguridad, en pacientes que habían recibido tratamiento con Picato.

Uno de los estudios incluyó pacientes tratados con Picato 150 µg/g en la cara o el cuero cabelludo

durante 3 días y los otros dos estudios incluyeron pacientes tratados con Picato 500 µg/g en el tronco o

las extremidades durante 2 días. Únicamente aquellos pacientes que alcanzaron un aclaramiento

completo en el área de tratamiento al final de los estudios de fase 3 (día 57) fueron seleccionados para

el seguimiento a largo plazo. El seguimiento de los pacientes se realizó cada 3 meses durante 12 meses

(ver tabla 5).

Tabla 5 Tasa de recurrencia de las lesiones de queratosis actínica

Picato

150 µg/g gel

Cara y cuero cabelludo

(n=108)

Picato

500 µg/g gel

Tronco y extremidades

(n=76

c

)

Tasa de recurrencia a los 12 meses

Estimación KM (IC 95%)

53,9% (44,6-63,7)

56,0% (45,1-67,6)

Tasa de recurrencia según la lesión

a los 12

meses

Media (DE)

12,8% (19,1)

13,2% (23,0)

La tasa de recurrencia es la estimación de Kaplan-Meier (KM) en la fecha de visita de final de estudio

expresada como porcentaje (IC 95%). La recurrencia se definió como cualquier lesión de queratosis actínica

identificada en el área previamente tratada en pacientes que alcanzaron un aclaramiento completo en el día

57 en los estudios fase 3 previos.

La tasa de recurrencia según la lesión para cada paciente se definió como la relación entre el número de

lesiones de queratosis actínica a los 12 meses y el número de lesiones

basales

en los estudios fase 3 previos.

De éstos, 38 sujetos fueron previamente tratados en un estudio fase 3 controlado con vehículo y 38 sujetos

fueron previamente tratados en un estudio fase 3 no controlado.

Riesgo de progresión a carcinoma escamoso celular

En los ensayos clínicos de queratosis actínica llevados a cabo con ingenol mebutato gel, la tasa de

carcinoma escamoso celular (CEC) notificada en el área de tratamiento fue comparable en pacientes

tratados con ingenol mebutato gel (0,3%, 3 de 1.165 pacientes) y en pacientes tratados con vehículo

(0,3%, 2 de 632 pacientes), al final del estudio (día 57).

No se notificó CEC en el área de tratamiento en ningún paciente (0 de 184 pacientes previamente

tratados con ingenol mebutato gel) en los tres estudios prospectivos observacionales de seguimiento a

largo plazo durante 1 año.

Experiencia con más de un ciclo de tratamiento

En un estudio doble ciego, controlado con vehículo, se administraron hasta dos ciclos de tratamiento

con Picato 150 µg/g a 450 pacientes con 4-8 QAs en un área de tratamiento de 25 cm

en la cara o el

cuero cabelludo. Aquellos pacientes en los que un primer ciclo de tratamiento no conllevó un

aclaramiento completo de todas las QAs en el área de tratamiento a las 8 semanas, fueron

randomizados a otro ciclo de tratamiento con Picato o vehículo. Aquellos pacientes en los que un

primer ciclo de tratamiento conllevó un aclaramiento completo, fueron visitados en la semana 26 y 44

y randomizados a un segundo ciclo de tratamiento si tenían una recurrencia en el campo. En todos los

pacientes se evaluó la eficacia a las 8 semanas de la randomización. El primer ciclo de tratamiento,

dado de forma abierta, dió lugar a una tasa de aclaramiento completo del 62% (277/450). Los

resultados del segundo ciclo de tratamiento ciego y randomizado se muestran en la tabla 6.

Tabla 6 Aclaramiento completo

a

del campo a las 8 semanas de la randomización y en el Mes 12

Campo recalcitrante

c

Campo recurrente

d

Picato

150 µg/g gel

(n= 92)

Vehículo

(n=49)

Picato

150 µg/g gel

(n=42)

Vehículo

(n=20)

8 semanas tras randomización

47% (43)

(p=0,001

18% (9)

60% (25)

(p=0,013

25% (5)

Mes 12

18% (17)

(p=0,016

4% (2)

31% (13)

(p=0,10

15% (3)

Tasa de aclaramiento completo definida como la proporción de pacientes sin (cero) lesiones de queratosis

actínica visibles clínicamente en el área de tratamiento.

Test de Cochran-Mantel-Haenszel con Picato gel 150

µg/g comparado con vehículo ajustado por localización

anatómica (cara/cuero cabelludo) y país.

Pacientes en los que un primer ciclo de tratamiento no conllevó un aclaramiento completo de todas las QAs

en el área de tratamiento.

Pacientes en los que un primer ciclo de tratamiento conllevó un aclaramiento completo y que sufrieron una

recurrencia en el área de tratamiento en la semana 26 o 44.

Queratosis Actínica en la Cara y el Cuero Cabelludo, uso secuencial tras crioterapia

En un estudio de dos brazos, 329 pacientes adultos con QA en la cara o el cuero cabelludo fueron

randomizados para recibir tratamiento con Picato gel 150 µg/g o vehículo 3 semanas después de

recibir crioterapia en todas las lesiones visibles en el área de tratamiento. Se incluyeron en el estudio

pacientes con 4 a 8 lesiones de QA clínicamente típicas, visibles, diferenciadas, no hiperqueratósicas y

no hipertróficas, en un área de tratamiento contigua de 25 cm

A las once semanas desde el inicio, lo que equivale a 8 semanas después de la aplicación de Picato gel

o vehículo, la tasa de aclaramiento completo fue del 61% entre los pacientes randomizados a Picato

gel y del 49% entre los pacientes randomizados a vehículo. A los 12 meses, las tasas de aclaramiento

completo en estos grupos fueron del 31% y del 19%, respectivamente. El porcentaje de reducción en el

recuento de QA en el grupo de Picato fue del 83% a las 11 semanas y del 57% a los 12 meses, siendo

en el grupo de vehículo del 78% a las 11 semanas y del 42% a los 12 meses. El número medio de QAs

en el grupo de Picato fue de 5,7 al inicio, 0,8 en la semana 11 y 0,9 en el mes 12 mientras que fue de

5,8, 1,0 y 1,2 en el grupo de vehículo para estos mismos tiempos.

Los resultados de seguridad del estudio fueron comparables al perfil de seguridad de Picato gel

150 µg/g como monoterapia.

Experiencia con el tratamiento en un área más extensa

En un ensayo clínico doble ciego controlado con vehículo para evaluar la exposición sistémica, se

aplicó el contenido de 4 tubos de Picato 500 µg/g, en un área de tratamiento contigua de 100 cm

diariamente durante 2 días consecutivos. Los resultados no mostraron absorción sistémica.

Picato 500 µg/g fue bien tolerado cuando se aplicó en un área de tratamiento contigua de 100 cm

el tronco y extremidades.

En un ensayo clínico doble ciego controlado con vehículo en pacientes con QA en tronco y

extremidades, se aplicó un producto en investigación con ingenol mebutato gel 600 µg/g una vez al día

durante 2, 3 o 4 días en un área de piel de 250 cm

. El ensayo incluyó un amplio grupo de pacientes

con daño solar grave. 12/163 sujetos tratados con un producto de investigación de ingenol mebutato

notificaron 16 acontecimientos de tumores cutáneos en el área de tratamiento (1 CEC, 1 enfermedad

de Bowen y 14 queratoacantomas tras revisión centralizada de la patología) comparado con 0/61 en el

grupo de vehículo.

Población pediátrica

La Agencia Europea de Medicamentos ha eximido al titular de la obligación de presentar los

resultados de los ensayos realizados con Picato en los diferentes grupos de la población pediátrica en

queratosis actínica (ver sección 4.2 para consultar la información sobre el uso en población pediátrica).

Población de edad avanzada

De los 1.165 pacientes tratados con Picato en ensayos clínicos sobre queratosis actínica llevados a

cabo con ingenol mebutato gel, 656 pacientes (56%) tenían 65 años o más, mientras que 241 pacientes

(21%) tenían 75 años o más. No se observaron diferencias globales en eficacia y seguridad entre los

pacientes más jóvenes y los de mayor edad.

5.2

Propiedades farmacocinéticas

El perfil farmacocinético sistémico de ingenol mebutato y sus metabolitos no ha sido caracterizado en

humanos debido a la ausencia de niveles sanguíneos cuantificables para todos ellos tras administración

cutánea.

Absorción

No se detectó absorción sistémica en o por encima del límite de detección inferior (0,1 ng/ml) cuando

el contenido de 4 tubos de Picato 500 µg/g se aplicó en un área de 100 cm

en el dorso del antebrazo

de pacientes con queratosis actínica, una vez al día durante 2 días consecutivos.

Los resultados de un estudio

in vitro

muestran que ingenol mebutato no inhibe ni induce las isoformas

del citocromo P450 humano.

5.3

Datos preclínicos sobre seguridad

Los datos de los estudios no clínicos no muestran riesgos especiales para los seres humanos según los

estudios convencionales de farmacología de seguridad, toxicidad a dosis repetidas y genotoxicidad.

Los estudios no clínicos de seguridad mostraron que la administración cutánea de ingenol mebutato

gel es bien tolerada, siendo reversible cualquier irritación cutánea y con un riesgo insignificante de

toxicidad sistémica en las condiciones de uso recomendadas.

En ratas, ingenol mebutato no se asoció con efectos sobre el desarrollo fetal a dosis IV de hasta

5 µg/kg/día (30 µg/m

/día). En conejos no se produjeron anomalías graves. Se observaron anomalías

fetales de poca importancia o variantes en fetos de hembras tratadas a dosis de 1 µg/kg/día

(12 µg/m

/día).

6.

DATOS FARMACÉUTICOS

6.1

Lista de excipientes

Alcohol isopropílico

Hidroxietilcelulosa

Ácido cítrico monohidrato

Citrato de sodio

Alcohol bencílico

Agua purificada

6.2

Incompatibilidades

No procede.

6.3

Periodo de validez

2 años

6.4

Precauciones especiales de conservación

Conservar en nevera (entre 2ºC y 8ºC).

Los tubos deben desecharse tras la primera apertura.

6.5

Naturaleza y contenido del envase

Tubos laminados unidosis con una capa interna de Polietileno de Alta Densidad (HDPE) y aluminio

como capa protectora. Tapones de HDPE.

Picato 500 µg/g gel está disponible en cajas que contienen 2 tubos con 0,47 g de gel en cada uno.

6.6

Precauciones especiales de eliminación

La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto

con él se realizará de acuerdo con la normativa local.

7.

TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

LEO Laboratories Ltd.

285 Cashel Road

Crumlin, Dublín 12

Irlanda

8.

NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

EU/1/12/796/002

9.

FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA

AUTORIZACIÓN

Fecha de la primera autorización: 15 Noviembre 2012

Fecha de la última renovación:

10.

FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO

La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia

Europea de Medicamentos http://www.ema.europa.eu.

ANEXO II

A.

FABRICANTE RESPONSABLE DE LA LIBERACIÓN DE

LOS LOTES

B.

CONDICIONES O RESTRICCIONES DE SUMINISTRO Y

USO

C.

OTRAS CONDICIONES Y REQUISITOS DE LA

AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

D.

CONDICIONES O RESTRICCIONES EN RELACIÓN CON

LA UTILIZACIÓN SEGURA Y EFICAZ DEL

MEDICAMENTO

A.

FABRICANTE RESPONSABLE DE LA LIBERACIÓN DE LOS LOTES

Nombre y dirección del fabricante responsable de la liberación de los lotes

LEO Laboratories Ltd.

285 Cashel Road

Crumlin, Dublín 12

Irlanda

B.

CONDICIONES O RESTRICCIONES DE SUMINISTRO Y USO

Medicamento sujeto a prescripción médica.

C.

OTRAS CONDICIONES Y REQUISITOS DE LA AUTORIZACIÓN DE

COMERCIALIZACIÓN

Informes periódicos de seguridad (IPS)

Los requerimientos para la presentación de los informes periódicos de seguridad para este

medicamento se establecen en la lista de fechas de referencia de la Unión (lista EURD) prevista

en el artículo 107quater, apartado 7, de la Directiva 2001/83/CE y cualquier actualización

posterior publicada en el portal web europeo sobre medicamentos.

D.

CONDICIONES O RESTRICCIONES EN RELACIÓN CON LA UTILIZACIÓN

SEGURA Y EFICAZ DEL MEDICAMENTO

Plan de Gestión de Riesgos (PGR)

El TAC realizará las actividades e intervenciones de farmacovigilancia necesarias según lo

acordado en la versión del PGR incluido en el Módulo 1.8.2 de la Autorización de

Comercialización y en cualquier actualización del PGR que se acuerde posteriormente.

Se debe presentar un PGR actualizado:

A petición de la Agencia Europea de Medicamentos.

Cuando se modifique el sistema de gestión de riesgos, especialmente como resultado de

nueva información disponible que pueda conllevar cambios relevantes en el perfil

beneficio/riesgo, o como resultado de la consecución de un hito importante

(farmacovigilancia o minimización de riesgos).

ANEXO III

ETIQUETADO Y PROSPECTO

A. ETIQUETADO

INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN EL EMBALAJE EXTERIOR

CARTONAJE DE 150 µg/g GEL

1.

NOMBRE DEL MEDICAMENTO

Picato 150 microgramos/g gel

Ingenol mebutato

2.

PRINCIPIO(S) ACTIVO(S)

Cada gramo de gel contiene 150 microgramos de ingenol mebutato. Cada tubo contiene

70 microgramos de ingenol mebutato en 0,47 g de gel.

3.

LISTA DE EXCIPIENTES

Alcohol isopropílico

Hidroxietilcelulosa

Ácido cítrico monohidrato

Citrato de sodio

Alcohol bencílico

Agua purificada

4.

FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE

3 tubos

5.

FORMA Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN

Para un solo uso

Leer el prospecto antes de utilizar este medicamento.

Uso cutáneo

A imprimir en la parte interior de la tapa de la caja:

6.

ADVERTENCIA ESPECIAL DE QUE EL MEDICAMENTO DEBE MANTENERSE

FUERA DE LA VISTA Y DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.

7.

OTRA(S) ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES), SI ES NECESARIO

8.

FECHA DE CADUCIDAD

9.

CONDICIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar en nevera

10.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO NO

UTILIZADO Y DE LOS MATERIALES DERIVADOS DE SU USO, CUANDO

CORRESPONDA

11.

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE

COMERCIALIZACIÓN

LEO Laboratories Ltd.

285 Cashel Road

Crumlin, Dublín 12

Irlanda

12.

NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

EU/1/12/796/001

13.

NÚMERO DE LOTE

Lote

14.

CONDICIONES GENERALES DE DISPENSACIÓN

15.

INSTRUCCIONES DE USO

16.

INFORMACIÓN EN BRAILLE

Picato 150 mcg/g

17.

IDENTIFICADOR ÚNICO – CÓDIGO DE BARRAS 2D

Incluido el código de barras 2D que lleva el identificador único.

18.

IDENTIFICADOR ÚNICO – INFORMACIÓN EN CARACTERES VISUALES

PC: {número}

SN: {número}

NN: {número}

INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN EL EMBALAJE EXTERIOR

CARTONAJE DE 500 µg/g GEL

1.

NOMBRE DEL MEDICAMENTO

Picato 500 microgramos/g gel

Ingenol mebutato

2.

PRINCIPIO(S) ACTIVO(S)

Cada gramo de gel contiene 500 microgramos de ingenol mebutato. Cada tubo contiene

235 microgramos de ingenol mebutato en 0,47 g de gel.

3.

LISTA DE EXCIPIENTES

Alcohol isopropílico

Hidroxietilcelulosa

Ácido cítrico monohidrato

Citrato de sodio

Alcohol bencílico

Agua purificada

4.

FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE

2 tubos

5.

FORMA Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN

Para un solo uso

Leer el prospecto antes de utilizar este medicamento.

Uso cutáneo

A imprimir en la parte interior de la tapa de la caja:

6.

ADVERTENCIA ESPECIAL DE QUE EL MEDICAMENTO DEBE MANTENERSE

FUERA DE LA VISTA Y DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.

7.

OTRA(S) ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES), SI ES NECESARIO

8.

FECHA DE CADUCIDAD

9.

CONDICIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar en nevera

10.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO NO

UTILIZADO Y DE LOS MATERIALES DERIVADOS DE SU USO, CUANDO

CORRESPONDA

11.

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE

COMERCIALIZACIÓN

LEO Laboratories Ltd.

285 Cashel Road

Crumlin, Dublín 12

Irlanda

12.

NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

EU/1/12/796/002

13.

NÚMERO DE LOTE

Lote

14.

CONDICIONES GENERALES DE DISPENSACIÓN

15.

INSTRUCCIONES DE USO

16.

INFORMACIÓN EN BRAILLE

Picato 500 mcg/g

17.

IDENTIFICADOR ÚNICO – CÓDIGO DE BARRAS 2D

Incluido el código de barras 2D que lleva el identificador único.

18.

IDENTIFICADOR ÚNICO – INFORMACIÓN EN CARACTERES VISUALES

PC: {número}

SN: {número}

NN: {número}

INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBE INCLUIRSE EN PEQUEÑOS

ACONDICIONAMIENTOS PRIMARIOS

TUBO 150 µg/g GEL

1.

NOMBRE DEL MEDICAMENTO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN

Picato 150 µg/g gel

Ingenol mebutato

Uso cutáneo

2.

FORMA DE ADMINISTRACIÓN

3.

FECHA DE CADUCIDAD

4.

NÚMERO DE LOTE

Lote

5.

CONTENIDO EN PESO, EN VOLUMEN O EN UNIDADES

0,47 g

6.

OTROS

INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBE INCLUIRSE EN PEQUEÑOS

ACONDICIONAMIENTOS PRIMARIOS

TUBO 500 µg/g GEL

1.

NOMBRE DEL MEDICAMENTO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN

Picato 500 µg/g gel

Ingenol mebutato

Uso cutáneo

2.

FORMA DE ADMINISTRACIÓN

3.

FECHA DE CADUCIDAD

4.

NÚMERO DE LOTE

Lote

5.

CONTENIDO EN PESO, EN VOLUMEN O EN UNIDADES

0,47 g

6.

OTROS

B. PROSPECTO

Prospecto: información para el paciente

Picato 150 microgramos/gramo gel

Ingenol mebutato

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque

contiene información importante para usted.

Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.

Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.

Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas

aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles.

Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de

efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.

Contenido del prospecto

Qué es Picato y para qué se utiliza

Qué necesita saber antes de empezar a usar Picato

Cómo usar Picato

Posibles efectos adversos

Conservación de Picato

Contenido del envase e información adicional

1.

Qué es Picato y para qué se utiliza

Picato contiene ingenol mebutato como principio activo.

Este medicamento se utiliza para el tratamiento tópico (en la piel) de la queratosis actínica, también

denominada queratosis solar, en adultos. La queratosis actínica consiste en zonas ásperas de la piel que

aparecen en personas que se han expuesto mucho al sol durante su vida. Picato

150 microgramos/gramo gel se utiliza para el tratamiento de la queratosis actínica en cara y cuero

cabelludo.

2.

Qué necesita saber antes de empezar a usar Picato

No use Picato

Si es alérgico a ingenol mebutato o a alguno de los demás componentes de este medicamento

(incluidos en la sección 6).

Advertencias y precauciones

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a usar Picato.

No ponga Picato en contacto con sus ojos. Lávese las manos cuidadosamente después de

haberse aplicado el gel. Lávese las manos de nuevo si se toca la zona donde se aplicó el gel.

Tenga cuidado de que el gel no se transfiera desde la zona de tratamiento a sus ojos. En caso de

contacto accidental, retire el gel lavando con abundante agua y solicite atención médica tan

pronto como sea posible.

No ingiera este medicamento. Beba abundante agua si accidentalmente ingiere este

medicamento y solicite atención médica.

Asegúrese de que su piel está recuperada de cualquier otro tratamiento farmacológico o

quirúrgico anterior, antes de usar este medicamento. No aplique Picato sobre heridas abiertas o

piel lesionada.

No aplique este medicamento internamente, en la zona cercana a los ojos, en el interior de las

fosas nasales, en el interior de los oídos ni en los labios.

Evite la luz solar lo máximo posible (incluyendo lámparas de sol artificial y cabinas de

bronceado).

Esté atento a la aparición de nuevas placas rojas y escamosas, heridas abiertas, lesiones

verrugosas o elevadas en la zona de tratamiento. En caso de producirse, consulte a su médico

inmediatamente.

Este medicamento es para tratar una zona de 25 cm

durante tres días.

No aplique más gel que el indicado por su médico.

Es de esperar que se produzcan reacciones locales en la piel, tales como enrojecimiento e

hinchazón, tras el tratamiento con este medicamento (ver sección 4). Consulte a su médico si

estas reacciones locales en la piel se agravan.

Niños y adolescentes

La queratosis actínica no se produce en niños, y este medicamento no debe emplearse en niños y

adolescentes menores de 18 años.

Otros medicamentos y Picato

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o pudiera tener que

utilizar cualquier otro medicamento.

Si previamente ha utilizado Picato u otros medicamentos similares, informe a su médico antes de

iniciar el tratamiento.

Embarazo y lactancia

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de

quedarse embarazada, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento. Debe evitar el empleo

de Picato si está embarazada.

Si está dando el pecho, evite el contacto físico del bebé con la zona tratada durante un periodo de 6

horas tras la aplicación de este medicamento.

Conducción y uso de máquinas

Este medicamento no afecta a su capacidad para conducir o para utilizar máquinas.

3.

Cómo usar Picato

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico.

En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico.

Si se le han recetado dos dosis diferentes para el tratamiento de dos zonas distintas, se debe asegurar

que emplea la dosis recetada en la zona correcta. No aplicar el gel de 500 microgramos/g en la cara o

el cuero cabelludo puesto que puede dar lugar a respuestas cutáneas locales intensas.

El tratamiento de la queratosis actínica en la cara y cuero cabelludo consiste en la aplicación de

un tubo de Picato 150 microgramos/g gel (que contiene 70 microgramos de ingenol mebutato)

una vez al día durante 3 días seguidos.

Instrucciones de uso:

Abra un tubo nuevo cada vez que use este medicamento. Retire el tapón del tubo en el momento

de su uso.

Vacíe el gel de un tubo en la punta de su dedo.

Aplique el contenido de un tubo en una zona de 25 cm

(p. ej. 5 cm x 5 cm).

Extienda el gel suavemente sobre la zona a tratar.

Deje que la zona se seque durante 15 minutos. Evite tocar la zona tratada durante las 6 horas

siguientes a la aplicación del medicamento.

Lávese las manos con agua y jabón inmediatamente después de la aplicación del gel, y también

entre administraciones si se han recetado dos dosis diferentes para dos zonas distintas.

No aplique este medicamento inmediatamente después de ducharse ni en las 2 horas previas a

acostarse.

No lave las zonas donde se ha aplicado el gel durante al menos las 6 horas siguientes a su

aplicación.

No se toque la zona tratada ni permita que nadie ni ninguna mascota la toque durante un periodo

de 6 horas después de aplicar el gel.

No cubra la zona tratada con vendajes oclusivos tras la aplicación de este medicamento.

El efecto completo de Picato puede evaluarse aproximadamente 8 semanas después del

tratamiento.

Si usa Picato para el tratamiento del cuello

Si más de la mitad de la zona de tratamiento está localizada en la parte

superior

del cuello:

Use Picato 150 microgramos/g gel (cara y cuero cabelludo)

Si más de la mitad de la zona de tratamiento está localizada en la parte

inferior

del cuello:

Use Picato 500 microgramos/g gel (tronco y extremidades)

Si usa más Picato del que debe

Lavar la zona con agua y jabón. Consulte a su médico o farmacéutico si experimenta reacciones

cutáneas graves.

Si olvidó usar Picato

Consulte a su médico o farmacéutico si olvida usar Picato.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

4.

Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no

todas las personas los sufran.

Solicite atención médica inmediatamente si experimenta una reacción alérgica que puede incluir

hinchazón de boca, lengua o garganta cuando usa este medicamento. Este efecto adverso es poco

frecuente.

Tras el uso de este medicamento, es probable que la zona de la piel donde se lo aplica se enrojezca, se

descame y se formen costras. Estos efectos adversos muy a menudo se producen durante el primer día

de la aplicación de este medicamento. Los efectos adversos pueden empeorar hasta una semana

después de la finalización del empleo de este medicamento. Éstos habitualmente mejoran durante las 2

semanas siguientes al inicio del tratamiento.

Puede producirse infección de la piel en la zona tratada (se ha notificado como un efecto adverso

frecuente, que puede afectar hasta 1 de cada 10 personas, cuando se trata la cara y el cuero cabelludo).

La hinchazón en el lugar de aplicación es muy frecuente (se ha observado en más de 1 de cada 10

personas). La hinchazón en el lugar de aplicación, cuando se aplica en la cara o en el cuero cabelludo,

puede alcanzar la zona de los ojos.

Si los síntomas antes descritos se intensifican después de la primera semana de la finalización del

empleo de este medicamento, o si se produce supuración, puede ser que tenga una infección y debe

consultar a su médico o farmacéutico.

Efectos adversos que ocurren con mayor frecuencia cuando se trata la cara y el cuero cabelludo:

Efectos adversos muy frecuentes en la zona de tratamiento, que pueden afectar a más de 1 de

cada 10 personas:

En la zona de tratamiento:

Parte de la capa externa de su piel puede desprenderse (erosión)

Ampollas (vesículas, pústulas)

Descamación (exfoliación)

Costras

Enrojecimiento debido a la dilatación de pequeños vasos sanguíneos (eritema)

Dolor (incluyendo sensación de quemazón en el lugar de aplicación)

Efectos adversos que ocurren con mayor frecuencia cuando se trata el tronco y las extremidades:

Efectos adversos muy frecuentes en la zona de tratamiento, que pueden afectar a más de 1 de

cada 10 personas:

En la zona de tratamiento:

Parte de la capa externa de su piel puede desprenderse (erosión)

Ampollas (vesículas, pústulas)

Descamación (exfoliación)

Costras

Enrojecimiento debido a la dilatación de pequeños vasos sanguíneos (eritema)

Otros posibles efectos adversos cuando se trata la cara y el cuero cabelludo:

Efectos adversos frecuentes, que pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas:

En la zona de tratamiento:

Picor (prurito)

Irritación

Otros efectos adversos:

Inflamación alrededor del ojo (edema periorbitario)

Inflamación (edema) del párpado

Dolor de cabeza

Efectos adversos poco frecuentes, que pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas:

En la zona de tratamiento:

Hormigueo o insensibilidad (parestesia)

Úlceras

Secreción de líquido

Cambio del color de la piel (cambio de la pigmentación)

Otros efectos adversos:

Dolor en el ojo

Lesión o irritación de la superficie del ojo (córnea, conjuntiva) tras exposición accidental

Efectos adversos raros, que pueden afectar hasta 1 de cada 1000 personas:

En la zona de tratamiento:

Cicatriz

Otros posibles efectos adversos cuando se trata el tronco y las extremidades:

Efectos adversos frecuentes, que pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas:

En la zona de tratamiento:

Picor (prurito)

Irritación

Dolor (incluyendo sensación de quemazón en el lugar de aplicación)

Efectos adversos poco frecuentes, que pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas:

En la zona de tratamiento:

Hormigueo o insensibilidad (parestesia)

Úlceras

Cambio del color de la piel (cambio de la pigmentación)

Calor

Otros efectos adversos:

Lesión o irritación de la superficie del ojo (córnea, conjuntiva) tras exposición accidental

Efectos adversos raros, que pueden afectar hasta 1 de cada 1000 personas:

En la zona de tratamiento:

Cicatriz

Comunicación de efectos adversos

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se

trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos

directamente a través del sistema nacional de notificación incluido en el Apéndice V. Mediante la

comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la

seguridad de este medicamento.

5.

Conservación de Picato

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la caja y en el tubo

después de CAD. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C).

Para un solo uso. Los tubos no deben reutilizarse una vez abiertos.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su farmacéutico cómo

deshacerse de los envases y de los medicamentos que ya no necesita. De esta forma, ayudará a

proteger el medio ambiente.

6.

Contenido del envase e información adicional

Composición de Picato

El principio activo es ingenol mebutato. Cada gramo de gel contiene 150 microgramos de

ingenol mebutato. Cada tubo contiene 70 microgramos de ingenol mebutato en 0,47 g de gel.

Los demás componentes son alcohol isopropílico, hidroxietilcelulosa, ácido cítrico

monohidrato, citrato de sodio, alcohol bencílico y agua purificada.

Aspecto del producto y contenido del envase

Picato 150 microgramos/g gel es transparente e incoloro y cada caja contiene 3 tubos con 0,47 g de gel

en cada uno.

Titular de la autorización de comercialización

LEO Laboratories Ltd.

285 Cashel Road

Crumlin, Dublín 12

Irlanda

Responsable de la fabricación

LEO Laboratories Ltd.

285 Cashel Road, Crumlin, Dublín 12

Irlanda

Pueden solicitar más información respecto a este medicamento dirigiéndose al representante local del

titular de la autorización de comercialización:

België/Belgique/Belgien

LEO Pharma N.V./S.A

Tél/Tel: +32 3 740 7868

Lietuva

LEO Pharma A/S

Tel: +45 44 94 58 88

България

Borola Ltd

Teл.: +359 2 9156 136

Luxembourg/Luxemburg

LEO Pharma N.V./S.A

Tél/Tel: +32 3 740 7868

Česká republika

LEO Pharma s.r.o.

Tel: +420 225 992 272

Magyarország

LEO Pharma

Tel: +36 1 888 0525

Danmark

LEO Pharma AB

Tlf: +45 70 22 49 11

Malta

PHARMA-COS LTD

Tel: +356 2144 1870

Deutschland

LEO Pharma GmbH

Tel: +49 6102 2010

Nederland

LEO Pharma B.V.

Tel: +31 205104141

Eesti

LEO Pharma A/S

Tel: +45 44 94 58 88

Norge

LEO Pharma AS

Tlf: +47 22514900

Ελλάδα

LEO Pharmaceutical Hellas S.A.

Τηλ: +30 210 68 34322

Österreich

LEO Pharma GmbH

Tel: +43 1 503 6979

España

Laboratorios LEO Pharma, S.A.

Tel: +34 93 221 3366

Polska

LEO Pharma Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 244 18 40

France

LEO Pharma

Tél: +33 1 3014 4000

Portugal

LEO Farmacêuticos Lda.

Tel: +351 21 711 0760

Hrvatska

Remedia d.o.o

Tel: +385 1 3778 770

România

LEO Pharma Romania

Tel: +40 213121963

Ireland

LEO Laboratories Ltd

Tel: +353 (0) 1 490 8924

Slovenija

PHARMAGAN d.o.o.

Tel: +386 4 2366 700

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

LEO Pharma s.r.o.

Tel: +421 2 5939 6236

Italia

LEO Pharma S.p.A

Tel: +39 06 52625500

Suomi/Finland

LEO Pharma Oy

Puh/Tel: +358 20 721 8440

Κύπρος

The Star Medicines Importers Co. Ltd.

Τηλ: +357 2537 1056

Sverige

LEO Pharma AB

Tel: +46 40 3522 00

Latvija

LEO Pharma A/S

Tel: +45 44 94 58 88

United Kingdom

LEO Laboratories Ltd

Tel: +44 (0) 1844 347333

Fecha de la última revisión de este prospecto: .

La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea

de Medicamentos: http://www.ema.europa.eu/.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prospecto: información para el paciente

Picato 500 microgramos/gramo gel

Ingenol mebutato

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque

contiene información importante para usted.

Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.

Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.

Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas

aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles.

Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de

efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.

Contenido del prospecto

Qué es Picato y para qué se utiliza

Qué necesita saber antes de empezar a usar Picato

Cómo usar Picato

Posibles efectos adversos

Conservación de Picato

Contenido del envase e información adicional

1.

Qué es Picato y para qué se utiliza

Picato contiene ingenol mebutato como principio activo.

Este medicamento se utiliza para el tratamiento tópico (en la piel) de la queratosis actínica, también

denominada queratosis solar, en adultos. La queratosis actínica consiste en zonas ásperas de la piel que

aparecen en personas que se han expuesto mucho al sol durante su vida. Picato

500 microgramos/gramo gel se utiliza para el tratamiento de la queratosis actínica en cuerpo, brazos,

manos y piernas.

2.

Qué necesita saber antes de empezar a usar Picato

No use Picato

Si es alérgico a ingenol mebutato o a alguno de los demás componentes de este medicamento

(incluidos en la sección 6).

Advertencias y precauciones

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a usar Picato.

No ponga Picato en contacto con sus ojos. Lávese las manos cuidadosamente después de

haberse aplicado el gel. Lávese las manos de nuevo si se toca la zona donde se aplicó el gel.

Tenga cuidado de que el gel no se transfiera desde la zona de tratamiento a sus ojos. En caso de

contacto accidental, retire el gel lavando con abundante agua y solicite atención médica tan

pronto como sea posible.

No ingiera este medicamento. Beba abundante agua si accidentalmente ingiere este

medicamento y solicite atención médica.

Asegúrese de que su piel está recuperada de cualquier otro tratamiento farmacológico o

quirúrgico anterior, antes de usar este medicamento. No aplique Picato sobre heridas abiertas o

piel lesionada.

No aplique este medicamento internamente, en la zona cercana a los ojos, en el interior de las

fosas nasales, en el interior de los oídos ni en los labios.

Evite la luz solar lo máximo posible (incluyendo lámparas de sol artificial y cabinas de

bronceado).

Esté atento a la aparición de nuevas placas rojas y escamosas, heridas abiertas, lesiones

verrugosas o elevadas en la zona de tratamiento. En caso de producirse, consulte a su médico

inmediatamente.

Este medicamento es para tratar una zona de 25 cm

durante dos días.

No aplique más gel que el indicado por su médico.

Es de esperar que se produzcan reacciones locales en la piel, tales como enrojecimiento e

hinchazón, tras el tratamiento con este medicamento (ver sección 4). Consulte a su médico si

estas reacciones locales en la piel se agravan.

Niños y adolescentes

La queratosis actínica no se produce en niños, y este medicamento no debe emplearse en niños y

adolescentes menores de 18 años.

Otros medicamentos y Picato

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o pudiera tener que

utilizar cualquier otro medicamento.

Si previamente ha utilizado Picato u otros medicamentos similares, informe a su médico antes de

iniciar el tratamiento.

Embarazo y lactancia

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de

quedarse embarazada, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento. Debe evitar el empleo

de Picato si está embarazada.

Si está dando el pecho, evite el contacto físico del bebé con la zona tratada durante un periodo de 6

horas tras la aplicación de este medicamento.

Conducción y uso de máquinas

Este medicamento no afecta a su capacidad para conducir o para utilizar máquinas.

3.

Cómo usar Picato

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico.

En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico.

Si se le han recetado dos dosis diferentes para el tratamiento de dos zonas distintas, se debe asegurar

que emplea la dosis recetada en la zona correcta. No aplicar el gel de 500 microgramos/g en la cara o

el cuero cabelludo puesto que puede dar lugar a respuestas cutáneas locales intensas.

El tratamiento de la queratosis actínica en el cuerpo, brazos, manos y piernas consiste en la

aplicación de un tubo de Picato 500 microgramos/g gel (que contiene 235 microgramos de

ingenol mebutato) una vez al día durante 2 días seguidos.

Instrucciones de uso:

Abra un tubo nuevo cada vez que use este medicamento. Retire el tapón del tubo en el momento

de su uso.

Vacíe el gel de un tubo en la punta de su dedo.

Aplique el contenido de un tubo en una zona de 25 cm

(p. ej. 5 cm x 5 cm).

Extienda el gel suavemente sobre la zona a tratar.

Deje que la zona se seque durante 15 minutos. Evite tocar la zona tratada durante las 6 horas

siguientes a la aplicación del medicamento.

Lávese las manos con agua y jabón inmediatamente después de la aplicación del gel, y también

entre administraciones si se han recetado dos dosis diferentes para dos zonas distintas. Si se está

tratando las manos, debe lavarse únicamente la punta del dedo con la que se ha aplicado el gel.

No aplique este medicamento inmediatamente después de ducharse ni en las 2 horas previas a

acostarse.

No lave las zonas donde se ha aplicado el gel durante al menos las 6 horas siguientes a su

aplicación.

No se toque la zona tratada ni permita que nadie ni ninguna mascota la toque durante un periodo

de 6 horas después de aplicar el gel.

No cubra la zona tratada con vendajes oclusivos tras la aplicación de este medicamento.

El efecto completo de Picato puede evaluarse aproximadamente 8 semanas después del

tratamiento.

Si usa Picato para el tratamiento del cuello

Si más de la mitad de la zona de tratamiento está localizada en la parte

superior

del cuello:

Use Picato 150 microgramos/g gel (cara y cuero cabelludo)

Si más de la mitad de la zona de tratamiento está localizada en la parte

inferior

del cuello:

Use Picato 500 microgramos/g gel (tronco y extremidades)

Si usa más Picato del que debe

Lavar la zona con agua y jabón. Consulte a su médico o farmacéutico si experimenta reacciones

cutáneas graves.

Si olvidó usar Picato

Consulte a su médico o farmacéutico si olvida usar Picato.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

4.

Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no

todas las personas los sufran.

Solicite atención médica inmediatamente si experimenta una reacción alérgica que puede incluir

hinchazón de boca, lengua o garganta cuando usa este medicamento. Este efecto adverso es poco

frecuente.

Tras el uso de este medicamento, es probable que la zona de la piel donde se lo aplica se enrojezca, se

descame y se formen costras. Estos efectos adversos muy a menudo se producen durante el primer día

de la aplicación de este medicamento. Los efectos adversos pueden empeorar hasta una semana

después de la finalización del empleo de este medicamento. Éstos habitualmente mejoran durante las 4

semanas siguientes al inicio del tratamiento.

Puede producirse infección de la piel en la zona tratada (se ha notificado como un efecto adverso

frecuente, que puede afectar hasta 1 de cada 10 personas, cuando se trata la cara y el cuero cabelludo).

La hinchazón en el lugar de aplicación es muy frecuente (se ha observado en más de 1 de cada 10

personas). La hinchazón en el lugar de aplicación, cuando se aplica en la cara o en el cuero cabelludo,

puede alcanzar la zona de los ojos.

Si los síntomas antes descritos se intensifican después de la primera semana de la finalización del

empleo de este medicamento, o si se produce supuración, puede ser que tenga una infección y debe

consultar a su médico o farmacéutico.

Efectos adversos que ocurren con mayor frecuencia cuando se trata la cara y el cuero cabelludo:

Efectos adversos muy frecuentes en la zona de tratamiento, que pueden afectar a más de 1 de

cada 10 personas:

En la zona de tratamiento:

Parte de la capa externa de su piel puede desprenderse (erosión)

Ampollas (vesículas, pústulas)

Descamación (exfoliación)

Costras

Enrojecimiento debido a la dilatación de pequeños vasos sanguíneos (eritema)

Dolor (incluyendo sensación de quemazón en el lugar de aplicación)

Efectos adversos que ocurren con mayor frecuencia cuando se trata el tronco y las extremidades:

Efectos adversos muy frecuentes en la zona de tratamiento, que pueden afectar a más de 1 de

cada 10 personas:

En la zona de tratamiento:

Parte de la capa externa de su piel puede desprenderse (erosión)

Ampollas (vesículas, pústulas)

Descamación (exfoliación)

Costras

Enrojecimiento debido a la dilatación de pequeños vasos sanguíneos (eritema)

Otros posibles efectos adversos cuando se trata la cara y el cuero cabelludo:

Efectos adversos frecuentes, que pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas:

En la zona de tratamiento:

Picor (prurito)

Irritación

Otros efectos adversos:

Inflamación alrededor del ojo (edema periorbitario)

Inflamación (edema) del párpado

Dolor de cabeza

Efectos adversos poco frecuentes, que pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas:

En la zona de tratamiento:

Hormigueo o insensibilidad (parestesia)

Úlceras

Secreción de líquido

Cambio del color de la piel (cambio de la pigmentación)

Otros efectos adversos:

Dolor en el ojo

Lesión o irritación de la superficie del ojo (córnea, conjuntiva) tras exposición accidental

Efectos adversos raros, que pueden afectar hasta 1 de cada 1000 personas:

En la zona de tratamiento:

Cicatriz

Otros posibles efectos adversos cuando se trata el tronco y las extremidades:

Efectos adversos frecuentes, que pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas:

En la zona de tratamiento:

Picor (prurito)

Irritación

Dolor (incluyendo sensación de quemazón en el lugar de aplicación)

Efectos adversos poco frecuentes, que pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas:

En la zona de tratamiento:

Hormigueo o insensibilidad (parestesia)

Úlceras

Cambio del color de la piel (cambio de la pigmentación)

Calor

Otros efectos adversos:

Lesión o irritación de la superficie del ojo (córnea, conjuntiva) tras exposición accidental

Efectos adversos raros, que pueden afectar hasta 1 de cada 1000 personas:

En la zona de tratamiento:

Cicatriz

Comunicación de efectos adversos

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se

trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos

directamente a través del sistema nacional de notificación incluido en el Apéndice V. Mediante la

comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la

seguridad de este medicamento.

5.

Conservación de Picato

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la caja y en el tubo

después de CAD. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C).

Para un solo uso. Los tubos no deben reutilizarse una vez abiertos.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su farmacéutico cómo

deshacerse de los envases y de los medicamentos que ya no necesita. De esta forma, ayudará a

proteger el medio ambiente.

6.

Contenido del envase e información adicional

Composición de Picato

El principio activo es ingenol mebutato. Cada gramo de gel contiene 500 microgramos de

ingenol mebutato. Cada tubo contiene 235 microgramos de ingenol mebutato en 0,47 g de gel.

Los demás componentes son alcohol isopropílico, hidroxietilcelulosa, ácido cítrico

monohidrato, citrato de sodio, alcohol bencílico y agua purificada.

Aspecto del producto y contenido del envase

Picato 500 microgramos/g gel es transparente e incoloro y cada caja contiene 2 tubos con 0,47 g de gel

en cada uno.

Titular de la autorización de comercialización

LEO Laboratories Ltd.

285 Cashel Road

Crumlin, Dublín 12

Irlanda

Responsable de la fabricación

LEO Laboratories Ltd.

285 Cashel Road, Crumlin, Dublín 12

Irlanda

Pueden solicitar más información respecto a este medicamento dirigiéndose al representante local del

titular de la autorización de comercialización:

België/Belgique/Belgien

LEO Pharma N.V./S.A

Tél/Tel: +32 3 740 7868

Lietuva

LEO Pharma A/S

Tel: +45 44 94 58 88

България

Borola Ltd

Teл.: +359 2 9156 136

Luxembourg/Luxemburg

LEO Pharma N.V./S.A

Tél/Tel: +32 3 740 7868

Česká republika

LEO Pharma s.r.o.

Tel: +420 225 992 272

Magyarország

LEO Pharma

Tel: +36 1 888 0525

Danmark

LEO Pharma AB

Tlf: +45 70 22 49 11

Malta

PHARMA-COS LTD

Tel: +356 2144 1870

Deutschland

LEO Pharma GmbH

Tel: +49 6102 2010

Nederland

LEO Pharma B.V.

Tel: +31 205104141

Eesti

LEO Pharma A/S

Tel: +45 44 94 58 88

Norge

LEO Pharma AS

Tlf: +47 22514900

Ελλάδα

LEO Pharmaceutical Hellas S.A.

Τηλ: +30 210 68 34322

Österreich

LEO Pharma GmbH

Tel: +43 1 503 6979

España

Laboratorios LEO Pharma, S.A.

Tel: +34 93 221 3366

Polska

LEO Pharma Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 244 18 40

France

LEO Pharma

Tél: +33 1 3014 4000

Portugal

LEO Farmacêuticos Lda.

Tel: +351 21 711 0760

Hrvatska

Remedia d.o.o

Tel: +385 1 3778 770

România

LEO Pharma Romania

Tel: +40 213121963

Ireland

LEO Laboratories Ltd

Tel: +353 (0) 1 490 8924

Slovenija

PHARMAGAN d.o.o.

Tel: +386 4 2366 700

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

LEO Pharma s.r.o.

Tel: +421 2 5939 6236

Italia

LEO Pharma S.p.A

Tel: +39 06 52625500

Suomi/Finland

LEO Pharma Oy

Puh/Tel: +358 20 721 8440

Κύπρος

The Star Medicines Importers Co. Ltd.

Τηλ: +357 2537 1056

Sverige

LEO Pharma AB

Tel: +46 40 3522 00

Latvija

LEO Pharma A/S

Tel: +45 44 94 58 88

United Kingdom

LEO Laboratories Ltd

Tel: +44 (0) 1844 347333

Fecha de la última revisión de este prospecto: .

La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea

de Medicamentos: http://www.ema.europa.eu/.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------