PERSIL COLOR PROFESSIONAL

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • PERSIL COLOR PROFESSIONAL
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • PERSIL COLOR PROFESSIONAL
  Унгария
 • Език:
 • унгарски

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 114090E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

PERSIL COLOR PROFESSIONAL

BIZTONSÁGI ADATLAP

Terméknév

PERSIL COLOR PROFESSIONAL

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével

(453/2010) - Európa

:

1.1 Termékazonosító

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Megállapított felhasználás

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Termék kód

:

Felhasználása ajánlott a következő ellen:

1.4 Sürgősségi telefonszám

Nemzeti tanácsadó testület/Toxikológiai központ

Mosószer. Kézi

Nem ismert.

Ecolab - Hygiene Kft.

Váci út 81-83

H-1139 Budapest

Hungary

Tel: +36 1 880 5610

Fax: +36 1 886 1305

E-mail: office.budapest@ecolab.com

:

Forgalmazó

114090E

A termék használata

:

speciális mosószer

A termék foglalkozásszerű felhasználók részére került kifejlesztésre.

Gyártó/ Forgalmazó/ Importőr

:

Telefonszám

Tel.: 1 476 6464, 06-80-201-199

:

Telefonszám

+36 1 325 3525 (hétköznap 8:30-16:30.)

Változat

: 2

Besorolás

Xi; R36

A termék besorolása toxikológiai becslésen alapul.

:

:

Humán egészségi

veszélyek

Szemizgató hatású.

Lásd a 11. fejezetet az egészségre gyakorolt hatások és tünetek tekintetében.

Osztályozás 1272/2008 (EK) Rendelet [CLP/GHS] szerint

2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

Termék meghatározás

:

Keverék

Lásd a 16. szakaszt a fent szereplő R-mondatok és H-állitások teljes szövegéért.

A 1999/45/EK DPD szerinti osztályozás

A terméket veszélyesként sorolták be az 1999/45/EK Direktíva és annak módosításai szerint.

2.2 Címkézési elemek

Eye Irrit. 2, H319

Kiadási időpont/

Felülvizsgálat ideje

:

1/14

19 Szeptember 2013

PERSIL COLOR PROFESSIONAL

2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

:

Egyéb veszélyek, amelyek

nem következnek a

besorolásból

Ennek az anyagnak a kezelése és/vagy feldolgozása során por keletkezhet, ami a

szemek, a bőr, az orr és a torok mechanikai irritációját okozhatja.

Veszélyt jelző piktogramok

:

Figyelmeztetés

:

Figyelmeztető mondatok

:

Megelőzés

:

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

Elhárító intézkedés

:

Figyelem

P280 - Szemvédő használata kötelező.

P305 + P351 + P338 + P337 + P313 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos

öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha

könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi

ellátást kell kérni.

2.3 Egyéb veszélyek

Tartalma :

:

alkilbenzolszulfonsav-nátriumsó

H319

Súlyos szemirritációt okoz.

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

Azonosítók

67/548/EGK

Termék/összetevő

neve

Az említett R-

mondatok teljes

szövege a 16.

fejezetben található.

%

Típus

1272/2008/EK

Rendelet [CLP]

Besorolás

Az említett H állítások

teljes szövege a 16.

fejezetben található.

nátriumkarbonát

(szóda)

REACH #:

01-2119485498-19

EK: 207-838-8

CAS: 497-19-8

Index: 011-005-00-2

10 -

<20

Xi; R36

Eye Irrit. 2, H319

alkilbenzolszulfonsav-

nátriumsó

REACH #:

01-2119489428-22

EK: 270-115-0

CAS: 68411-30-3

7 - <10

Xn; R22

Xi; R41, R38

Acute Tox. 4, H302

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

Alkoholetoxilátok

REACH #:

01-2119548515-35

CAS: 68951-67-7

1 - <3

Xn; R22

Xi; R41

Acute Tox. 4, H302

Eye Dam. 1, H318

nátriumszilikát

REACH #:

01-2119448725-31

EK: 215-687-4

CAS: 1344-09-8

1 - <5

Xi; R36/37/38

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H335

Alkoholetoxilátok

EK: 500-182-6

CAS: 68002-97-1

1 - <3

Xn; R22

Xi; R41, R38

N; R50

Acute Tox. 4, H302

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

Aquatic Acute 1, H400

Keverékek

3.2

Kiadási időpont/

Felülvizsgálat ideje

:

2/14

19 Szeptember 2013

PERSIL COLOR PROFESSIONAL

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

Nincsenek jelen olyan további összetevők, amelyek a beszállító jelenlegi tudása szerint és az alkalmazható

koncentrációkban az egészségre vagy a környezetre veszélyesként lennének besorolva, így nem szükséges jelentésük

ebben a fejezetben.

[1] Anyag, amelyet egészségi vagy környezeti veszéllyel soroltak be

[2] Anyag munkahelyi egészségügyi határértékkel

[3] Az anyag a 1907/2006/ EK Rendelet XIII. Melléklete szerint megfelel a PBT kritériumoknak

[4] Az anyagok a 1907/2006/ EK Rendelet XIII. Melléklete szerint megfelelnek a vPvB kritériumoknak

[5] Azonos mértékű aggodalomra okot adó anyag

Típus

Öblítse ki vízzel a szájat. Vegye ki a műfogsort, amennyiben van. Ha az anyagot

lenyelték és az expozíciónak kitett személy eszméleténél van, adjon neki kevés

vizet inni. Hagyja abba, ha az expozíciónak kitett személynek hányingere lenne,

mert a hányás veszélyes lehet. Orvosi utasítás nélkül ne hánytasson. Hányás

esetén a fejet alacsonyan kell tartani, hogy a hányadék ne kerüljön a tüdőbe.

Eszméletlen személynek soha ne adjon semmit szájon át. Amennyiben öntudatlan,

helyezze stabil oldalfekvésbe és azonnal forduljon orvoshoz. Biztosítson szabad

légutakat. Lazítsa meg a szoros ruházatot, például gallért, nyakkendőt, övet vagy

derékszíjat. Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, nyugalmi testhelyzetbe kell

helyezni, és biztosítani a könnyű légzést. Forduljanak orvoshoz amennyiben a

káros egészségi hatások állandósulnak vagy súlyosak.

Bőrrel érintkezés

Azonnal mossuk ki a szemet nagy mennyiségű vizzel, időnként megemelve az alsó

és a felső szemhéjakat. Ellenőrizze, hogy visel-e kontaktlencsét, ha igen, vegye ki.

Folytassa az öblítést legalább 15 percig. Irritáció esetén forduljon orvoshoz.

Öblítse le a szennyezett bőrt bő vízzel. Vegye le a szennyezett ruhát és cipőt.

Ismételt használat előtt mossa ki a ruházatot. Újbóli használat előtt alaposan

tisztítsa meg a cipőket. A tünetek jelentkezése esetén forduljon orvoshoz.

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, és

biztosítani a könnyű légzést. Ha nincs légzés, ha a légzés rendszertelen, vagy ha

légzésbénulás jelentkezik, képzett személy biztosítson mesterséges lélegeztetést

vagy oxigént. Amennyiben öntudatlan, helyezze stabil oldalfekvésbe és azonnal

forduljon orvoshoz. Biztosítson szabad légutakat. Lazítsa meg a szoros ruházatot,

például gallért, nyakkendőt, övet vagy derékszíjat. Forduljanak orvoshoz

amennyiben a káros egészségi hatások állandósulnak vagy súlyosak.

Lenyelés

Belélegzés

Szembejutás

:

:

:

:

Elősegélynyújtók védelme

:

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések

4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Lehetséges akut egészségi hatások

Belélegzés

:

Ha a levegőben levő anyag koncentrációja a törvényes vagy az ajánlott expozíciós

határérték felett van, az expozíció orr, torok és tüdő irritációt okozhat.

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

:

Lenyelés

Bőrrel érintkezés

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Súlyos szemirritációt okoz.

:

Szembejutás

Túlzott behatás jelei/tünetei

Szembejutás

:

A tünetek között a következők fordulhatnak elő:

fájdalom vagy irritáció

könnyezés

pirosság

Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy amelynek

végzésére a dolgozó megfelelő képzést nem kapott.

Kiadási időpont/

Felülvizsgálat ideje

:

3/14

19 Szeptember 2013

PERSIL COLOR PROFESSIONAL

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések

Megjegyzések orvos

számára

Kezelje tünetileg. Lépjen kapcsolatba mérgezéses eseteket kezelő szakorvossal,

ha nagy mennyiséget nyeltek le, vagy lélegeztek be.

:

Speciális kezelések

Bőrrel érintkezés

Lenyelés

Belélegzés

A tünetek között a következők fordulhatnak elő:

légúti irritáció

köhögés

Nincs specifikus adat.

Nincs specifikus adat.

:

:

:

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Nincs speciális kezelés.

:

Ha tűz van, azonnal izolálja a helyszínt, elszállítva a baleset helyszínéről az összes

személyt. Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy

amelynek végzésére a dolgozó megfelelő képzést nem kapott. Ha rizikó nélkül

lehetséges, vigye el a tárolóedényeket a tűz területéről Használjon vízpermetet a

tűznek kitett tárolóedények hűtéséhez.

Veszélyes bomlástermékek

Az anyagból vagy

keverékből származó

veszélyek

A bomlástermékek között a következő anyagok lehetnek:

szén-dioxid

szénmonoxid

kén-oxidok

fém-oxid/oxidok

A lebegő porok a levegővel robbanóelegyet alkothatnak.

A tűzoltóknak megfelelő védőfelszerelést és független légzőkészüléket kell viselniük.

Ez utóbbinak teljesen el kell fednie az arcot és túlnyomásos módban kell használni.

Speciális tűzoltó

védőfelszerelés

Tűz esetén alkalmazzon vízpermetes (köd), haboltó, por- vagy CO

oltókészüléket.

5.1 Oltóanyag

:

:

:

Nem ismert.

Megfelelő oltóanyag

:

Nem megfelelő oltóanyag

:

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Különleges

óvintézkedések tűzoltók

számára

:

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

A sürgősségi ellátást

nyújtó személyzettől eltérő

személyzet számára

:

A sürgősségi ellátást

nyújtó személyzet számára

:

Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy amelynek

végzésére a dolgozó megfelelő képzést nem kapott. A felesleges és

védőfelszereléssel el nem látott személyeket tartsa távol. Ne érintse a kiömlött

anyagot, és ne lépjen bele. Kapcsoljon ki minden gyújtóforrást. Tilos a fáklya,

dohányzás vagy láng a veszélyes területen. Kerülje a por belélegzését. Biztosítson

megfelelő szellőztetést. Amennyiben a szellõzés nem megfelelõ, viseljen megfelelõ

légzésvédő eszközt. Megfelelő egyéni védőfelszerelést kell viselni.

Amennyiben a kiömlés kezelésére különleges ruházat szükséges, vegye figyelembe

az információkat 8. szakaszban feltüntetett alkalmas és nem alkalmas anyagokról.

Tekintse át "A sürgősségi ellátást nyújtó személyzettől eltérő személyzet részére"

vonatkozó információkat is.

Kiadási időpont/

Felülvizsgálat ideje

:

4/14

19 Szeptember 2013

PERSIL COLOR PROFESSIONAL

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.2 Környezetvédelmi

óvintézkedések

Vigye el a tárolóedényeket a kiloccsanás területéről. A kiömlött anyagot széllel

szemben közelítse meg. Akadályozza meg az anyag csatornába, vízfolyásba,

pincébe vagy zárt helyre jutását. Porszívózza vagy seperje fel az anyagot és

helyezze egy erre a célra kijelölt, felcímkézett hulladéktartályba. Kerülje a

porképződést és akadályozza meg, hogy a szél szétoszlassa.

Kerülje a kiömlött anyag szétoszlását és továbbterjedését, és érintkezését a talajjal,

vízfolyásokkal, lefolyókkal és csatornákkal. Tájékoztassa az illetékes hatóságot,

amennyiben a termék környezetszennyezést okozott (csatornák, vízfolyások, talaj

vagy levegő).

Nagymértékű kifreccsenés

:

Vigye el a tárolóedényeket a kiloccsanás területéről. Porszívózza vagy seperje fel

az anyagot és helyezze egy erre a célra kijelölt, felcímkézett hulladéktartályba.

Kismértékű kifreccsenés

:

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

6.4 Hivatkozás más

szakaszokra

Lásd az 1. szakaszt a sürgősségi kapcsolatra vonatkozó információkért.

Lásd a 8. szakaszt a megfelelő személyi védőfelszerelésre vonatkozó

információkért.

Lásd a 13. szakaszt a további hulladékkezelési információkért.

:

:

Tárolják a következő hőmérséklethatárok között: 0 - 40°C (32 - 104°F). Tárolja a

helyi előírásoknak megfelelően! Tárolja elkülönített és engedélyezett területen.

Tárolja az eredeti tárolóedényben közvetlen napsütéstől védve száraz, hűvös és jól

szellőztetett helyen, távol összeférhetetlen anyagoktól (lásd. 10. Fejezet), ételtől és

italtól. Távolítson el mindenféle gyújtóforrást. Oxidáló anyagoktól elkülönítetten

tárolandó. A tárolóedényt a felhasználásig tartsa légmentesen lezárva. A már

kinyitott tárolóedényeket gondosan újra le kell zárni és nyílásával felfelé állított

helyzetben kell tartani a szivárgás megakadályozása érdekében. Ne tárolja

címkézés nélküli tárolóedényben. A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő

edényzetet kell használni.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

Ebben a szakaszban közölt információk általános tanácsokat és útmutatásokat tartalmaznak. Az 1. szakasz

Azonosított Felhasználások listáját kell figyelembe venni bármely rendelkezésre álló, az expozíciós forgatókönyvben

megadott felhasználás-specifikus információhoz.

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Óvintézkedések

:

Javaslatok az általános

foglalkozási higiéniára

vonatkozóan

:

7.2 A biztonságos tárolás

feltételei, az esetleges

összeférhetetlenséggel

együtt

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Vegyen fel megfelelő egyéni védőeszközöket (lásd 8. fejezet). Ne nyelje le. Kerülje

el a szemmel, bőrrel vagy ruházattal való érintkezést. Kerülje a por belélegzését.

Kerülje a porképződést kezelés közben és kerüljön minden lehetséges gyújtóforrást

(szikra vagy láng). Akadályozza meg a por felhalmozását. Csak megfelelő

szellőztetés mellett használja. Amennyiben a szellõzés nem megfelelõ, viseljen

megfelelõ légzésvédő eszközt. Tárolja az eredeti tárolóedényben, vagy kompatibilis

anyagból készült jóváhagyott alternatív tárolóedényben, szorosan lezárva, amikor

nem használják.

Evés, ivás és dohányzás előtt a dolgozóknak kezet és arcot kell mosniuk. Lásd a 8.

szakaszt a további információkért a higiénés intézkedésekről.

:

Javaslatok

:

Az ipari szektorra

vonatkozó speciális

megoldások

:

Nem alkalmazható, amíg az anyagokra el nem készülnek az Expozíciós

Forgatókönyvek.

Nem alkalmazható, amíg az anyagokra el nem készülnek az Expozíciós

Forgatókönyvek.

Kiadási időpont/

Felülvizsgálat ideje

:

5/14

19 Szeptember 2013

PERSIL COLOR PROFESSIONAL

Kézvédelem

(EN 374)

Ha a kockázatértékelés szerint szükséges, használjon a vonatkozó szabványnak

megfelelő, szabályosan illesztett, levegőszűrős vagy frisslevegős légzőkészüléket.

A légzésvédőt az ismert vagy várható expozíciós szint, a termék veszélyessége és

a légzésvédő biztonságos üzemelési határértékei alapján kell kiválasztani.

Nincs különleges ajánlás.

Javasolt : Védőszemüveg.

Szem-/arcvédelem

(EN 166)

Légutak védelme

(EN 143, 14387)

:

:

:

Bőrvédelem

A test védelmére szolgáló egyéni védőeszközöket az elvégzendő feladat és a vele

járó kockázatok függvényében kell kiválasztani, és a termék kezelése előtt ezeket

szakemberrel kell jóváhagyatni.

:

A környezeti expozíció

ellenőrzése

:

A szellőztetésből vagy a munkafolyamatok berendezéseiből eredő emissziót

ellenőrizni kell annak biztosítása érdekében, hogy megfeleljen a környezetvédelmi

előírásoknak. Egyes esetekben füstelnyeletők, szűrők vagy a gyártóberendezések

műszaki módosításai lehetnek szükségesek ahhoz, hogy az emisszió az

elfogadható szintre csökkenjen.

Megfelelő műszaki

ellenőrzés

:

Csak megfelelő szellőztetés mellett használja. Amennyiben felhasználás közben

por, füst, gáz, gőz vagy köd keletkezik, használjon technológiai védőbúrát, helyi

elszívást, vagy egyéb műszaki szabályozó berendezést annak érdekében, hogy a

munkavégzők lebegő szennyezőanyagoknak való kitettsége bármely ajánlott vagy a

törvényes határérték alatt maradjon. Műszaki szabályozó berendezések is

szükségesek ahhoz, hogy a gázok, gőzök vagy por koncentrációja a robbanási

küszöb alatt maradjon. Használjon robbanásbiztos szellőző berendezést.

Alaposan mossa meg kezét, alkarját és arcát vegyszerek kezelése után, illetve

evés, dohányzás, vécéhasználat előtt, és végül a munkaidő befejeztével.

Megfelelő technikát kell alkalmazni az esetlegesen elszennyeződött ruházat

eltávolítására. Ismételt használat előtt mossa ki az elszennyeződött ruházatot.

Gondoskodjon arról, hogy a munkahely közelében szemmosó állomások és

vészzuhany legyenek.

8.2 Az expozíció ellenőrzése

Higiénés intézkedések

:

DNEL adatok a keverékre nem állnak rendelkezésre.

Előre jelzett hatások koncentrációi

PNEC adatok a keverékre nem állnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek

Származtatott hatások szintjei

Egyéni védelmi intézkedések

Test védelem

(EN 14605)

:

Egyéb bőrvédelem

Hőveszély

:

Ki kell választani a megfelelő lábbelit és a bőr védelmére valamilyen további

intézkedést az ellátandó feladat és az azzal járó kockázat alapján, és ezt egy

szakértőnek jóvá kell hagynia e termék kezelésének megkezdése előtt.

Nem alkalmazható.

Termék/összetevő neve

Expoziciós határértékek

Munkahelyi expozíciós határértékek

Nem ismert kitettségi határérték.

Kiadási időpont/

Felülvizsgálat ideje

:

6/14

19 Szeptember 2013

PERSIL COLOR PROFESSIONAL

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

Fizikai állapot

Olvadáspont/fagyáspont

Kezdeti forráspont és forrás

tartomány

Gőznyomás

Relatív sűrűség

Gőzsűrűség

Oldékonyság (oldékonyságok)

Por.

580 - 660

Könnyen oldható a következő anyagokban: hideg víz és forró víz.

Parfümszerű

Szag

pH-érték

Fehér. [Világos]

Szín

Párolgási sebesség

Öngyulladási hőmérséklet

Lobbanáspont

> 100°C

10.5 - 11.3 [Konc.(tömeg%): 1%]

Szagküszöbérték

Oktanol/víz megoszlási

hányados

Robbanási tulajdonságok

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Semmi.

Oxidáló tulajdonságok

:

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Megjelenés

9.2 Egyéb információk

Égési idő

Égési arány

:

:

Bomlási hőmérséklet

:

További információk nem állnak rendelkezésre.

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Nem alkalmazható.

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Viszkozitás

:

Felső/alsó tűzveszélyességi

vagy robbanásveszélyességi

határok

:

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Gyúlékonyság (szilárd vagy

gáznemű anyag)

:

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

A termék stabil.

10.2 Kémiai stabilitás

:

10.3 A veszélyes reakciók

lehetősége

:

Normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes reakciók nem

fordulnak elő.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség

:

Ennek a terméknek vagy alkotórészeinek reakcióképességére vonatkozóan nem áll

rendelkezésre speciális vizsgálati adat.

Kiadási időpont/

Felülvizsgálat ideje

:

7/14

19 Szeptember 2013

PERSIL COLOR PROFESSIONAL

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.6 Veszélyes

bomlástermékek

10.4 Kerülendő körülmények

Kerülje a porképződést kezelés közben és kerüljön minden lehetséges gyújtóforrást

(szikra vagy láng). Tegye meg a szükséges óvintézkedéseket az elektrosztatikus

kisülések ellen. A tűz vagy robbanás elkerülése érdekében az anyag áttárolása

alatt a sztatikus elektromosságot a tárolóedények és a berendezés földelésével és

összekötésével vezessük le. Akadályozza meg a por felhalmozását.

Normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes bomlástermékek

nem keletkezhetnek.

:

:

10.5 Kerülendő anyagok

:

Enyhén reaktív vagy összeférhetetlen a következő anyagokkal: savak és nedvesség.

Nem reagál vagy összeférhető a következő anyagokkal: szerves anyagok, fémek és

lúgokkal.

Akut toxicitás

nátriumkarbonát (szóda)

LC50 Belélegzés Porok és

párák

Patkány

1.15 mg/l

4 óra

LD50 Bőr

Nyúl

>2000 mg/kg

LD50 Orális

Patkány

2800 mg/kg

alkilbenzolszulfonsav-

nátriumsó

LD50 Bőr

Patkány

>2000 mg/kg

LD50 Orális

Patkány

1080 mg/kg

Alkoholetoxilátok

LD50 Bőr

Nyúl

5000 mg/kg

LD50 Orális

Patkány

1000 mg/kg

nátriumszilikát

LD50 Orális

Patkány

>2000 mg/kg

Alkoholetoxilátok

LC50 Belélegzés Porok és

párák

Patkány

>50 mg/l

4 óra

LD50 Bőr

Patkány

>2000 mg/kg

LD50 Orális

Patkány

>1000 mg/kg

Termék/összetevő neve

Eredmény

Faj

Dózis

Expozíció

Rákkeltő hatás

Mutagenitás

Reprodukciós toxicitás

Irritáció/Korrózió

Következtetés /

Összefoglaló

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Szenzibilizáció

Következtetés /

Összefoglaló

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut Toxicitás Becslés

Orális

7885.9 mg/kg

Útvonal

ATE érték

Következtetés /

Összefoglaló

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Következtetés /

Összefoglaló

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Következtetés /

Összefoglaló

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Kiadási időpont/

Felülvizsgálat ideje

:

8/14

19 Szeptember 2013

PERSIL COLOR PROFESSIONAL

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

Lehetséges krónikus egészségi hatások

Lehetséges akut egészségi hatások

Belélegzés

:

Ha a levegőben levő anyag koncentrációja a törvényes vagy az ajánlott expozíciós

határérték felett van, az expozíció orr, torok és tüdő irritációt okozhat.

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

:

Lenyelés

Bőrrel érintkezés

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Súlyos szemirritációt okoz.

:

Szembejutás

Teratogén hatás

A vegyszer fizikai, kémiai és toxikológiai jellemzőihez kapcsolódó tünetek

Bőrrel érintkezés

Lenyelés

Belélegzés

A tünetek között a következők fordulhatnak elő:

légúti irritáció

köhögés

Nincs specifikus adat.

Nincs specifikus adat.

:

:

:

Szembejutás

:

A tünetek között a következők fordulhatnak elő:

fájdalom vagy irritáció

könnyezés

pirosság

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

Termék/összetevő neve

Kategória

Aspirációs veszély

Kitettségi

útvonal

Célszervek

A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások

Rövid ideig tartó expozíció

Hosszantartó expozíció

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

nátriumszilikát

3. kategória

alkalmazható.

Légúti irritáció

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Következtetés /

Összefoglaló

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Következtetés /

Összefoglaló

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

A valószínű expozíciós

útra vonatkozó információ

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Lehetséges azonnali

hatások

:

Lehetséges késleltetett

hatások

:

Lehetséges azonnali

hatások

:

Lehetséges késleltetett

hatások

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Következtetés /

Összefoglaló

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Kiadási időpont/

Felülvizsgálat ideje

:

9/14

19 Szeptember 2013

PERSIL COLOR PROFESSIONAL

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

A por ismételt vagy hosszabb időn át történő belélegzése krónikus légúti irritációt

okozhat.

Általános

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Rákkeltő hatás

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Mutagenitás

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Teratogén hatás

:

Fejlődési hatások

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Termékenységi hatások

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Egyéb információk

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

LogP

ow

BKF

Potenciál

12.3 Bioakkumulációs képesség

12.6 Egyéb káros hatások

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Termék/összetevő neve

alkilbenzolszulfonsav-

nátriumsó

3.32

kicsi/alacsony

12.1 Toxicitás

nátriumkarbonát (szóda)

Akut EC50 200 mg/l

Daphnia

48 óra

alkilbenzolszulfonsav-

nátriumsó

Akut LC50 1.04 mg/l

96 óra

Alkoholetoxilátok

Akut EC50 1.5 mg/l

Daphnia

48 óra

Akut LC50 0.7 mg/l

96 óra

nátriumszilikát

Akut LC50 210 mg/l

96 óra

Alkoholetoxilátok

Akut EC50 >0.1 mg/l

Daphnia

48 óra

Termék/összetevő neve

Faj

Eredmény

Expozíció

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

Következtetés / Összefoglaló:

A termékben lévő tenzidek biológiai lebonthatósága megfelel a 648/2004/EK

mosószerrendelet követelményeinek.

PBT

:

Nem alkalmazható.

vPvB

:

Nem alkalmazható.

12.4 A talajban való mobilitás

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

:

Következtetés / Összefoglaló:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Talaj/víz megoszlási

hányados (K

OC

)

:

Keverékekre nincs meghatározva.

Mobilitás

:

Keverékekre nincs meghatározva.

Kiadási időpont/

Felülvizsgálat ideje

:

10/14

19 Szeptember 2013

PERSIL COLOR PROFESSIONAL

Európai Hulladékkatalógus (EHK)

Igen.

Veszélyes Hulladék

:

A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni, ahol csak

lehetséges. Az üres tartályok vagy belső hengerfalak visszatarthatnak némi termék

maradékot. Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell. A

hullladéktermék-maradványokat jelentős mennyiségben nem szabad a

szennyvízcsatornába juttatni, egy megfelelő szennyvíz kezelő üzemben kell kezelni.

A feleslegessé vált és nem újrahasznosítható termékek ártalmatlanítását

engedéllyel rendelkező hulladékkezelő vállalkozóval végeztesse el. A termék, illetve

oldatainak és esetleges melléktermékeinek ártalmatlanításánál be kell tartani a

hatályos környezetvédelmi és hulladék-ártalmatlanítási jogszabályokat, valamint a

helyi hatósági követelményeket. Kerülje a kiömlött anyag szétoszlását és

továbbterjedését, és érintkezését a talajjal, vízfolyásokkal, lefolyókkal és

csatornákkal.

:

Hulladékkezelési

módszerek

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

Ebben a szakaszban közölt információk általános tanácsokat és útmutatásokat tartalmaznak. Az 1. szakasz

Azonosított Felhasználások listáját kell figyelembe venni bármely rendelkezésre álló, az expozíciós forgatókönyvben

megadott felhasználás-specifikus információhoz.

13.1 Hulladékkezelési módszerek

Termék

Csomagolás

Hulladék-kód

Hulladék megjelölés

Hulladékkezelési

módszerek

:

Különleges óvintézkedések :

20 01 29*

veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek

A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni, ahol csak

lehetséges. A csomagolási hulladék újrahasznosítandó.

Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell. Óvatosan kell

bánni az olyan üres edényekkel, amelyek nem lettek kitisztítva vagy kiöblítve. Az

üres tartályok vagy belső hengerfalak visszatarthatnak némi termék maradékot.

Kerülje a kiömlött anyag szétoszlását és továbbterjedését, és érintkezését a talajjal,

vízfolyásokkal, lefolyókkal és csatornákkal.

Not regulated.

Nem szabályozott.

Nem szabályozott.

Not regulated.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

ADR/RID

IMDG

IATA

14.1 UN-szám

14.2 Hivatalos

szállítási név

14.3 Szállítási

veszélyességi

osztály(ok)

14.4 Csomagolási

csoport

ADN/ADNR

14.5 Környezeti

veszélyek

14.6 A

felhasználót

érintő különleges

óvintézkedések

Nem.

Nem.

Semmi.

Semmi.

None.

None.

Kiadási időpont/

Felülvizsgálat ideje

:

11/14

19 Szeptember 2013

PERSIL COLOR PROFESSIONAL

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

14.7 A MARPOL 73/78 II.

melléklete és az IBC kódex

szerinti ömlesztett szállítás

:

Nem alkalmazható.

Nemzeti előírások

Egyéb EU előírások

Nem alkalmazható.

XVII. Melléklet - Egyes

veszélyes anyagok,

készítmények és

árucikkek gyártásával,

forgalomba hozatalával

és felhasználásával

kapcsolatos korlátozások

:

Magyarország

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/

jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK Rendelete (REACH)

XIV. Melléklet - Az engedélyköteles anyagok listája

15.2 Kémiai biztonsági

értékelés

Ez a termék olyan anyagokat tartalmaz, amelyeknél még szükséges a Kémiai

Biztonsági Értékelés.

Különös aggodalomra okot adó anyagok

:

Egyik összetevő sem szerepel a jegyzékben

≥15 - <30% zeolitok

≥5 - <15% anionos tenzidek

<5% nemionos tenzidek, szappan, foszfonátok, polikarboxilátok

Tartalma : enzim

Tartalma : parfüm: (Limonene)

Összetétel a 648/2004/EK mosószerrendelet szerint:

2000. évi XXV., 2004. évi XXVI törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei

25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM és az azt módosító 13/2002. (XI. 28.) ESZCSM-FMM együttes rendelet a

munkahelyek kémiai biztonságáról, a munkahelyi levegőben megengedett határértékekről

44/2000 (XII.27.) EüM. rendelet a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos eljárás szabályairól

2000. évi XLIII törvény a hulladékgazdálkodásról

98/2001. (VI. 15.) kormányrendelet, 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet

Csak a biocidokra/fertőtlenítőszerekre vonatkozó szabályozás:

38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba

hozatalának feltételeiről

Az előző kiadás óta megváltoztatott információkat tartalmaz.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Kiadási időpont/

Felülvizsgálat ideje

:

12/14

19 Szeptember 2013

PERSIL COLOR PROFESSIONAL

16. SZAKASZ: Egyéb információk

19 Szeptember 2013

A nyomtatás időpontja

:

A rövidített R-mondatok

teljes szövege

:

R22- Lenyelve ártalmas.

R41- Súlyos szemkárosodást okozhat.

R36- Szemizgató hatású.

R38- Bőrizgató hatású.

R36/37/38- Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.

R50- Nagyon mérgező a vízi szervezetekre.

Xn - Ártalmas

Xi - Irritatív

N - Környezeti veszély

:

Az osztályozás teljes

szövege [DSD/DPD]

A rövidített H-állítások

teljes szövege

:

Rövidítések és betűszavak

:

ADN = A Veszélyes Áruk Rajnán történő Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló

Európai Egyezmény

ADR = A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Egyezmény

ATE = Ahut Toxicitás Becslése

BCF = Bio-koncentrációs Faktor

Az Európai Parlament és a Tanács Rendelete az Anyagok és Keverékek

Besorolásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról [EK Rendelet No. 1272/2008]

DNEL = Származtatott Hatásmentes Szint

DPD = Veszélyes Készítményekről szóló Irányelv [1999/45/EC]

EK = Európai Bizottság

EUH statement = CLP-specifikus Figyelmeztető mondat

IATA = Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség

IBC = Nagyméretű Csomagolóeszköz

IMDG = Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe

LogPqw = log oktanol/víz megoszlási együttható

MARPOL 73/78 = Hajókról történõ Szennyezés Megelõzésérõl szóló és az 1978. évi

Jegyzõkönyvvel módosított 1973. évi Nemzetközi Egyezmény. ("Marpol = tengeri

szennyezés)

OEL = Foglalkoztatási Terhelés Szint

PBT = Perzisztens, Bioakkumulatív és Mérgező

PNEC = Előre látható Hatástalan Koncentráció

REACH = A Vegyi Anyagok Regisztrálására, Értékelésére, Engedélyezésére és

Korlátozására vonatkozó EK Rendelet [EC No. 1907/2006 rendeletet]

RID = Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat

REACH # = REACH Regisztrációs Szám

vPvB = Nagyon Perzisztens és Nagyon Bioakkumulatív

Az 1272/2008/EK CLP/GHS rendeletnek megfelelő osztályozás levezetéséhez használt eljárás

Besorolás

Indoklás

Eye Irrit. 2, H319

Szakértői vélemény

Az osztályozás [CLP/GHS]

teljes szövege

:

H302

Lenyelve ártalmas.

H315

Bőrirritáló hatású.

H318

Súlyos szemkárosodást okoz.

H319

Súlyos szemirritációt okoz.

H335

Légúti irritációt okozhat.

H400

Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

Acute Tox. 4, H302

AKUT TOXICITÁS: ORÁLIS - 4. kategória

Aquatic Acute 1, H400

VÍZI KÖRNYEZETRE VESZÉLYES, AKUT - 1. kategória

Eye Dam. 1, H318

SÚLYOS SZEMKÁROSODÁS/SZEMIRRITÁCIÓ - 1.

kategória

Eye Irrit. 2, H319

SÚLYOS SZEMKÁROSODÁS/SZEMIRRITÁCIÓ - 2.

kategória

Skin Irrit. 2, H315

BŐRMARÁS/BŐRIRRITÁCIÓ - 2. kategória

STOT SE 3, H335

CÉLSZERVI TOXICITÁS (STOT) - EGYSZERI

EXPOZÍCIÓ [Légúti irritáció] - 3. kategória

Kiadási időpont/

Felülvizsgálat ideje

:

13/14

19 Szeptember 2013

PERSIL COLOR PROFESSIONAL

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Kiadási időpont/

Felülvizsgálat ideje

Változat

A fenti adatok legjobb tudásunk szerint megfelelőek a termékek gyártási országában használatos receptúra

vonatkozásában. Mivel az adatok, szabványok, szabályozások változhatnak, és így a használati és

felhasználási körülmények a hatáskörünkön kívül esnek, nem garantálhatjuk az információk teljességét vagy

állandóságát.

Figyelmeztetés az olvasó számára

Az előző kiadás időpontja:

:

:

:

19 Szeptember 2013

Nincs korábbi érvényesítés

Kiadási időpont/

Felülvizsgálat ideje

:

14/14

19 Szeptember 2013