Pedea

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Pedea
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Pedea
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • СЪРДЕЧНА ТЕРАПИЯ
 • Терапевтична област:
 • Ductus Arteriosus, патент
 • Терапевтични показания:
 • Лечение на хемодинамично значими патент дуктус arteriosus при недоносени новородени бебета по-малко от 34 седмици на гестационната възраст.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 12

Друга информация

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/000549
 • Дата Оторизация:
 • 28-07-2004
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/000549
 • Последна актуализация:
 • 18-01-2019

Доклад обществена оценка

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/741008/2015

EMEA/H/C/000549

Резюме на EPAR за обществено ползване

Pedea

ibuprofen

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Pedea. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP)

е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и

препоръки относно условията на употреба за Pedea.

Какво представлява Pedea?

Pedea е инжекционен разтвор, който съдържа активното вещество ибупрофен (ibuprofen).

За какво се използва Pedea?

Pedea се използва за лечение на „отворен ductus arteriosus“ при недоносени бебета, родени шест

или повече седмици преди термина (под 34-ата гестационна седмица). Отворен ductus arteriosus

представлява състояниe, при което ductus arteriosus (кръвоносният съд, който позволява на

кръвта да заобикаля белите дробове на бебето преди раждане), не се затваря след раждането.

Това предизвиква сърдечни и белодробни проблеми при бебето.

Лекарствeният продукт се отпуска по лекарско предписание.

Как се използва Pedea?

Лечението с Pedea трябва да се провежда само в интензивно отделение за новородени под

наблюдението на опитен неонатолог (лекар, специализиран в грижата за новородени).

Pedea се прилага под формата на три венозни инжекции на 24-часови интервали. Всяка инжекция

продължава 15 минути. Първата инжекция се прилага, когато бебето е на възраст най-малко шест

часа. Ако ductus arteriosus не се затвори до 48 часа след последната инжекция или ако се отвори

Pedea

EMA/741008/2015

Страница 2/3

наново, може да се приложи повторен курс от три дози Pedea. Ако не настъпи промяна в

състоянието след втория курс на терапия, може да се наложи хирургическа намеса.

Pedea не трябва да се прилага, ако няма доказателство, че бебето има отворен ductus arteriosus.

Как действа Pedea?

Активното вещество в Pedea, ибупрофен, е в употреба от 60-те години на ХХ в. като

болкоуспокояващо и противовъзпалително лекарство. Той действа, като намалява нивото на

химичните агенти, наречени простагландини, в клетките. Тъй като простагландините участват в

поддържането на ductus arteriosus отворен след раждането, се счита, че Pedea действа, като

понижава нивата на простагландини и така позволява на този кръвоносен съд да се затвори.

Как е проучен Pedea?

Тъй като ибупрофен се използва от години, фирмата предоставя данни от публикуваната

литература. Тя също така предоставя резултати от проучвания, включително едно проучване,

изследващо различни дози Pedea при 40 недоносени новородени. Основната мярка за

ефективност е броят на бебетата, чийто ductus arteriosus се е затворил без необходимост от

хирургическа намеса.

Допълнително проучване сравнява ефектите от Pedea и плацебо (сляпо лечение) при 131

новородени, подложени на лечение, преди да са получени доказателства за наличието на отворен

ductus arteriosus.

Какви ползи от Pedea са установени в проучванията?

В проучването, разглеждащо лечението на отворен ductus arteriosus, одобрената доза Pedea води

до затваряне при 75% от бебетата, родени 11 до 13 седмици преди термина (шест от осем) и 33%

от бебетата, родени 14 до 16 седмици преди термина (две от шест).

В проучването, разглеждащо приложението на Pedea, преди да има доказателства, че бебетата

имат отворен ductus arteriosus, Pedea изглежда по-ефективен от плацебо за предотвратяване на

хирургическа намеса. Въпреки това появата на нежелани лекарствени реакции (бъбречни и

белодробни проблеми) налага преждевременното спиране на проучването.

Какви са рисковете, свързани с Pedea?

Трудно може да се определи причината за нежелани лекарствени реакции, наблюдавани при

бебета, получаващи Pedea, защото такива реакции може да са свързани с отворения ductus

arteriosus или със самото лекарство. Най-честите нежелани лекарствени реакции при бебета,

приемащи лекарството (наблюдавани при повече от 1 на 10 бебета), са тромбоцитопения (нисък

брой на тромбоцитите), неутропения (ниски нива на неутрофилите, вид бели кръвни клетки),

бронхопулмонарна дисплазия (анормална белодробна тъкан, обикновено срещана при

преждевременно родени бебета), повишени нива на креатинин в кръвта (маркер за бъбречната

функция) и понижени нива на натрий в кръвта. За пълния списък на всички нежелани

лекарствени реакции, съобщени при Pedea, вижте листовката.

Pedea не трябва да се прилага при бебета, които страдат от животозастрашаваща инфекция,

кървене, проблеми със съсирването на кръвта или сериозни бъбречни проблеми. Освен това

лекарството не трябва да се прилага при бебета с вродено сърдечно заболяване, при което е

необходимо ductus arteriosus да е отворен, за да преминава кръвта, или при бебета с

Pedea

EMA/741008/2015

Страница 3/3

некротизиращ ентероколит (остра бактериална инфекция, предизвикваща умиране на тъкан в

червата). За пълния списък на ограниченията вижте листовката.

Защо Pedea е разрешен за употреба?

CHMP реши, че ползите от Pedea са по-големи от рисковете, и препоръча да се издаде

разрешение за употреба.

Допълнителна информация за Pedea:

На 29 юли 2004 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба, валидно в Европейския

съюз, на Orphan Europe SARL.

Пълният текст на EPAR за Pedea може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. За повече информация относно

лечението с Pedea прочетете листовката (също част от EPAR) или попитайте Вашия лекар или

фармацевт. Дата на последно актуализиране на текста: 11-2015.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

Б. ЛИСТОВКА

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Pedea 5 mg/ml инжекционен разтвор

Ибупрофен (Ibuprofen)

Прочетете внимателно цялата листовка преди това лекарство да бъде приложено на

Вашето бебе.

Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вашето бебе. Не го преотстъпвайте на други. То

може да им навреди, дори ако техните симптоми са същите както тези на Вашето бебе.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други,

неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или

фармацевт.

В тази листовка

Какво представлява Pedea и за какво се използва

Преди Pedea да бъде приложен на Вашето бебе

Как се използва Pedea

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Pedea

Допълнителна информация

1.

Какво представлява Рedea и за какво се използва

Докато бебето е в утробата на майка си, не му се налага да използва белите си дробове.

Нероденото дете притежава кръвоносен съд, наречен

ductus arteriosus

близо до сърцето, който

позволява кръвта на бебето да заобикаля белите дробове и да циркулира в останалата част от

тялото.

Когато бебето се роди и започне да използва белите си дробове,

ductus arteriosus

нормално се

затваря. В някои случаи обаче това не се случва. Медицинският термин за това състояние е

‘открит

ductus arteriosus’

, т.е. отворен

ductus arteriosus

. Това може да причини сърдечни

проблеми на Вашето бебе. Това състояние е много по-често при недоносени новородени

отколкото при износени новородени.

Pedea, когато се дава на Вашето бебе, може да спомогне за затварянето на

ductus arteriosus

Активното вещество в Pedea е ибупрофен. Pedea затваря

ductus arteriosus

чрез инхибиране на

образуването на простагландин - естествено получаващо се химично съединение в организма,

което държи

ductus arteriosus

отворен.

2.

преди Рedea да бъде приложен на вашето бебе

Pedea ще бъде даден на Вашето бебе само в неонатално отделение за интензивни грижи от

квалифицирани медицински специалисти.

Не използвайте Pedea

ако Вашето бебе е алергично (свръхчувствително) към ибупрофен или към някоя от

останалите съставки на Pedea;

ако Вашето бебе има животозастрашаваща инфекция, която не е лекувана;

ако Вашето бебе кърви, особено ако кървенето е вътречерепно или в червата;

ако Вашето бебе има намаление на кръвните клетки, наречени тромбоцити

(тромбоцитопения) или други проблеми със съсирването на кръвта;

ако Вашето бебе има бъбречни проблеми;

ако Вашето бебе има други проблеми със сърцето, които налагат

ductus arteriosus

да

остане отворен, така че да се поддържа адекватна циркулация на кръвта;

ако Вашето бебе има или се подозира, че има определени проблеми с червата (състояние,

наречено некротизиращ ентероколит);

Обърнете специално внимание при употребата на Pedea

Преди лечение с Pedea, сърцето на Вашето бебе ще се изследва, за да се потвърди, че

ductus arteriosus

е отворен.

Pedea не трябва да се дава през първите 6 часа от живота.

Ако се подозира, че Вашето бебе има чернодробно заболяване, признаците и симптомите,

на което включват пожълтяване на кожата и очите.

Ако Вашето бебе вече страда от инфекция, която се лекува, лекарят ще лекува Вашето

бебе с Pedea само след внимателна преценка на състоянието му .

Pedea трябва да се прилага внимателно на Вашето бебе от медицински специалист, за да

се предотврати увреждане на кожата и околните тъкани.

Ибупрофен може да намали способността на кръвта на Вашето бебе да се съсирва.

Следователно Вашето бебе трябва да бъде наблюдавано за признаци на продължително

кървене.

Вашето бебе може да развие кървене от червата и бъбреците. За да се открие това,

изпражненията и урината на Вашето бебе трябва да се изследват, за да се определи дали

има наличие на кръв в тях.

Pedea може да намали количеството на урината, отделяна от Вашето бебе. Ако това е

значимо, лечението на Вашето бебе може да бъде спряно, докато обемът на урината се

завърне до нормалния.

Pedea може да е по-малко ефективен при много недоносените бебета под 27 гестационни

седмици.

Употреба на други лекарства

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако Вашето бебе приема или наскоро е

приемало други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Определени лекарства, ако се дават заедно с Pedea, могат да причинят нежелани реакции. Те са

описани по-долу:

Вашето бебе може да има проблеми с отделянето на урина и може да са му предписани

диуретици. Ибупрофен може да отслаби ефекта на тези лекарства.

Вашето бебе може да получава антикоагуланти (лекарства, предотвратяващи

кръвосъсирването). Ибупрофен може да засили противосъсирващия ефект на този

продукт.

Вашето бебе може да получава азотен оксид за подобряване на съдържанието на

кислород в кръвта. Ибупрофен може да повиши риска от кървене.

Вашето бебе може да получава кортикостероиди за предотвратяване на възпаление.

Ибупрофен може да повиши риска от кървене в стомаха и червата.

Вашето бебе може да получава аминогликозиди (група антибиотици) за лечение на

инфекция. Ибупрофен може да повиши кръвните концентрации и така да повиши риска

от токсичност върху бъбреците и ушите.

Важна информация относно някои от съставките на Pedea

Този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (15 mg) на 2 ml, т.е. практически

не съдържа натрий.

3.

КАК СЕ ИЗПОЛЗВА PEDEA

Pedea ще се дава на Вашето бебе само в специализирано неонаталогично интензивно отделение

от квалифициран медицински специалист.

Курсът на лечение е определен като три интравенозни инжекции от Pedea, давани на 24 часови

интервали. Прилаганата доза ще се изчислява от теглото на Вашето бебе. Тя е 10 mg/kg за

първото приложение и 5 mg/kg за второто и третото приложение.

Това изчислено количество ще се дава чрез инфузия във вена за период от 15 минути.

Ако след първия курс на лечение

ductus arteriosus

не се затвори или се отвори отново, лекарят

на Вашето бебе може да реши да даде втори курс лечение.

Ако след втория курс на лечението

ductus arteriosus

все още не се е затворил, тогава може да се

предложи хирургична намеса.

4.

ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Pedea може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги

получава. Трудно е обаче те да се различат от честите усложнения, възникващи при недоносени

бебета и усложненията поради заболяването.

Честотата на възможните нежелани реакции, изброени по-долу, е определена като са

използвани следните условности:

много чести (засягат повече от 1 потребител на 10)

чести (засягат 1 до 10 потребители на 100)

нечести (засягат 1 до 10 потребители на 1 000)

много редки (засягат по-малко от 1 потребител на 10 000)

с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка за честотата)

Много чести:

Намаляване на броя на тромбоцитете в кръвта (тромбоцитопения),

Намаляване на белите кръвни клетки, наречени неутрофили (неутропения),

Увеличаване на нивото на креатинин в кръвта,

Намаляване на нивото на натрий в кръвта,

Проблеми с дишането (бронхопулмонална дисплазия),

Чести:

Вътречерепен кръвоизлив (интравентрикуларен кръвоизлив) и мозъчно увреждане

(перивентрикуларна левкомалация),

Кръвоизлив в белите дробове,

Перфорация на червото и увреждане на чревната тъкан (некротизиращ ентероколит),

Намален обем на отделената урина, кръв в урината, задържане на течности.

Нечести:

Остра недостатъчност на бъбречната функция.

Кръвоизлив в червата.

Под нормалното кислородно съдържание в артериалната кръв (хипоксемия)

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други,

неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете лекаря или фармацевта на

Вашето бебе.

5.

КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ PEDEA

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да не се използва Pedea след срока на годност, посочен върху картонената опаковка и етикета

след „Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец..

Този лекарствен продукт не изисква специални условия за съхранение.

След отваряне Pedea трябва да се приложи веднага.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще

спомогнат за опазване на околната среда.

6.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Pedea

Активното вещество е ибупрофен. Всеки ml съдържа 5 mg ибупрофен. Всяка ампула от

2 ml съдържа 10 mg ибупрофен.

Другите съставки са: трометамол, натриев хлорид, натриев хидроксид (за корекция на

pH), хлороводородна киселина 25% (за корекция на pH) и вода за инжекции.

Как изглежда Pedea и какво съдържа опаковката

Pedea 5 mg/ml инжекционен разтвор е бистър, безцветен до бледожълт разтвор.

Pedea 5 mg/ml инжекционен разтвор се предоставя в картонени опаковки с четири амули по

2 ml.

Притежател на разрешението за употреба:

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70, avenue du Général de Gaulle

F-92800 Puteaux

Франция

Производител

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70, avenue du Général de Gaulle

F-92800 Puteaux

Франция

Или

Orphan Europe SARL

Eco River Parc

30, rue des Peupliers

F-92000 Nanterre

Франция

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

Belgique/België/Belgien

Orphan Europe Benelux

Koning Albert I laan 48 bus 3

BE-1780 Wemmel (Brussels)

Tél/Tel: +32 2 46101 36

Lietuva

Orphan Europe AB

Isafjordsgatan 30C, plan 3

S-164 40 Kista

Švedija

Tel: + 46 8 545 80 230

България

Orphan Europe (Germany) GmbH

Eberhard-Finckh-Straße 55

D-89075 Ulm

Германия

Tel: +49 731 140 554 0

Luxembourg/Luxemburg

Orphan Europe Benelux

Koning Albert I laan 48 bus 3

BE-1780 Wemmel(Brussels)

Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 2 46101 36

Česká republika

Orphan Europe (Germany) GmbH

Eberhard-Finckh-Straße 55

D-89075 Ulm

Německo

Tel: +49 731 140 554 0

Magyarország

Orphan Europe (Germany) GmbH

Eberhard-Finckh-Straße 55

D-89075 Ulm

Németország

Tel: +49 731 140 554 0

Danmark

Orphan Europe AB

Isafjordsgatan 30C, plan 3

S-164 40 Kista

Sverige

Tlf : +46 8 545 80 230

Malta

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70, avenue du Général de Gaulle

F-92800 Puteaux

Franza

Tel: +33 1 47 73 64 58

Deutschland

Orphan Europe (Germany) GmbH

Eberhard-Finckh-Straße 55

D-89075 Ulm

Tel: +49 731 140 554 0

Nederland

Orphan Europe Benelux

Koning Albert I Iaan 48 bus 3

BE-1780 Wemmel (Brussels)

België

Tel: +32 2 46101 36

Eesti

Orphan Europe AB

Isafjordsgatan 30C, plan 3

S-164 40 Kista

Rootsi

Tel: + 46 8 545 80 230

Norge

Orphan Europe AB

Isafjordsgatan 30C, plan 3

S-164 40 Kista

Sverige

Tlf : +46 8 545 80 230

Ελλάδα

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70, avenue du Général de Gaulle

F-92800 Puteaux

Γαλλία

Τηλ: +33 1 47 73 64 58

Österreich

Orphan Europe (Germany) GmbH

Eberhard-Finckh-Straße 55

D-89075 Ulm

Deutschland

Tel: +49 731 140 554 0

España

Orphan Europe, S.L.

C/ Isla de la Palma, 37, 2

planta

E-28700 San Sebastián de los Reyes, Madrid

Tel: + 34 91 659 28 90

Polska

Orphan Europe (Germany) GmbH

Eberhard-Finckh-Straße 55

D-89075 Ulm

Niemcy

Tel: +49 731 140 554 0

France

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70, avenue du Général de Gaulle

F-92800 Puteaux

Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

Portugal

Orphan Europe, S.L.

C/ Isla de la Palma, 37, 2

planta

E-28700 San Sebastián de los Reyes, Madrid

Espanha

Tel: +34 91 659 28 90

Hrvatska

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70, avenue du Général de Gaulle

F-92800 Puteaux

Francuska

Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

România

Orphan Europe (Germany) GmbH

Eberhard-Finckh-Straße 55

D-89075 Ulm

Germania

Tel: +49 731 140 554 0

Ireland

Orphan Europe (UK) Ltd.

Isis House, 43 Station road

Henley-on-Thames

Oxfordshire RG9 1AT – UK

United Kingdom

Tel: +44 1491 414333

Slovenija

Orphan Europe (Germany) GmbH

Eberhard-Finckh-Straße 55

D-89075 Ulm

Nemčija

Tel: +49 731 140 554 0

Ísland

Orphan Europe AB

Isafjordsgatan 30C, plan 3

S-164 40 Kista

Svíþjóð

Simi:+46 8 545 80 230

Slovenská republika

Orphan Europe (Germany) GmbH

Eberhard-Finckh-Straße 55

D-89075 Ulm

Nemecko

Tel: +49 731 140 554 0

Italia

Orphan Europe (Italy) Srl

Via Marostica, 1

I-20146 Milano

Tel: +39 02 487 87 173

Suomi/Finland

Orphan Europe AB

Isafjordsgatan 30C, plan 3

S-164 40 Kista

Sverige

Puh/Tel : +46 8 545 80 230

Κύπρος

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70, avenue du Général de Gaulle

F – 92800 Puteaux

Γαλλία

Τηλ : +33 1 47 73 64 58

Sverige

Orphan Europe AB

Isafjordsgatan 30C, plan 3

S-164 40 Kista

Tel : +46 8 545 80 230

Latvija

Orphan Europe AB

Isafjordsgatan 30C, plan 3

S-164 40 Kista

Zviedrija

Tel: + 46 8 545 80 230

United Kingdom

Orphan Europe (UK) Ltd.

Isis House, 43 Station road

Henley-on-Thames

Oxfordshire RG9 1AT - UK

Tel: +44 (0)1491 414333

Дата на последно одобрение на листовката

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уеб сайта на Европейската агенция

по лекарствата (ЕМЕА) http://www.emea.europa.eu

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

Както при всички продукти за парентерално приложение, ампулите Pedea трябва да се

проверяват визуално за частици и за целостта на опаковката преди употреба. Ампулите са

предназначени само за еднократна употреба, неизползваните количества трябва да се

изхвърлят.

Дозировка и начин на приложение (вж. също точка 3)

Само за интравенозно приложение. Лечението с Pedea трябва да се провежда само в

неонатологично интензивно отделение под наблюдението на опитен неонатолог.

Курсът на лечението е дефиниран като три интравенозни дози от Pedea, давани на 24-часови

интервали.

Дозата на ибупрофен се адаптира към телесното тегло както следва:

ва

инжекция: 10 mg/kg,

ра

и 3

та

инжекции: 5 mg/kg.

Ако

ductus arteriosus

не се затвори 48 часа след последната инжекция или ако отново се отвори,

може да се даде втори курс от 3 дози, както по-горе.

Ако състоянието не се промени след втория курс на лечението, може да е необходима

хирургична намеса за отворения

ductus arteriosus

Ако след първата или втората доза се появи анурия или манифестна олигурия, следващата доза

трябва да се отложи, докато отделената урина достигне нормалните нива.

Начин на приложение:

Pedea трябва да се прилага като кратка инфузия в продължение на 15 минути, за предпочитане

без да се разрежда. За да се улесни приложението, може да се използва инфузионна помпа.

Ако е необходимо, инжекционният обем може да се коригира или с натриев хлорид 9 mg/ml

(0,9%) инжекционен разтвор, или с глюкоза 50 mg/ml (5%) инжекционен разтвор.

Неизползваната част от разтвора трябва да се изхвърли.

Общият обем на разтвора, инжектиран на недоносените новородени, трябва да отчита общия

обем на течностите, прилагани дневно. Обикновено трябва да се спазва максимален обем от

80 ml/kg/ден през първия ден от живота; този обем трябва да се повишава прогресивно през

следващите 1-2 седмици (около 20 ml/kg тегло при раждането/ден) до максимален обем от

180 ml/kg тегло при раждането/ден.

Несъвместимости

Не трябва да се използва хлорхексидин за дезинфекция на шийката на ампулата, тъй като той е

несъвместим с разтвора Pedea. Следователно, за асептична обработка на ампулата преди

употреба се препоръчва етанол 60% или изопропилов алкохол 70%.

Когато шийката на ампулата се дезинфекцира с антисептик, за да се предотврати каквото и да е

взаимодействие с разтвора Pedea, ампулата трябва да бъде напълно суха, преди да се отвори.

Този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други лекарствени продукти, с изключение на

инжекционен разтвор на натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%) или разтвор на глюкоза 50 mg/ml (5%).

За да се предотврати всяка значима вариация на pH поради наличие на кисел лекарствен

продукт, който би могъл да остане в инфузионната линия, последната трябва да се промива

преди и след приложение на Pedea с 1,5 до 2 ml или инжекционен разтвор на натриев хлорид

9 mg/ml (0,9%), или разтвор на глюкоза 50 mg/ml (5%).

6-12-2018

Tris Pharma Issues Voluntary Nationwide Recall of Infants’ Ibuprofen Concentrated Oral Suspension, USP (NSAID) 50 mg per 1.25 mL, Due to Potential Higher Concentrations of Ibuprofen

Tris Pharma Issues Voluntary Nationwide Recall of Infants’ Ibuprofen Concentrated Oral Suspension, USP (NSAID) 50 mg per 1.25 mL, Due to Potential Higher Concentrations of Ibuprofen

Tris Pharma, Inc. has voluntarily recalled three (3) lots of Infants’ Ibuprofen Concentrated Oral Suspension, USP (NSAID) 50 mg per 1.25 mL, to the retail level. The recalled lots of the product have been found to potentially have higher concentrations of ibuprofen.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-2-2017

Takeda Pharma A/S recalls batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets

Takeda Pharma A/S recalls batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets

Takeda Pharma A/S recalls a batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets after the discovery of Ibumetin 600 mg containing ibuprofen in some packs. Both types of medicine are used for the treatment of mild pain, but they work in different ways and may cause different adverse reactions.

Danish Medicines Agency

4-12-2018


Overview of comments received on Ibuprofen 200 – 800 mg oral use, immediate release formulations product-specific bioequivalence guidance

Overview of comments received on Ibuprofen 200 – 800 mg oral use, immediate release formulations product-specific bioequivalence guidance

Overview of comments received on Ibuprofen 200 – 800 mg oral use, immediate release formulations product-specific bioequivalence guidance

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Ibuprofen,Paracetamol, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0135/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Ibuprofen,Paracetamol, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0135/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Ibuprofen,Paracetamol, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0135/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

24-5-2018

Pedea (Orphan Europe S.A.R.L.)

Pedea (Orphan Europe S.A.R.L.)

Pedea (Active substance: Ibuprofen) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3257 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/1712/201707

Europe -DG Health and Food Safety