P3-ULTRASIL 62

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • P3-ULTRASIL 62 (CLP)
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • P3-ULTRASIL 62 (CLP)
  Литва
 • Език:
 • литовски

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 116270E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

P3-ultrasil 62

116270E

1 / 13

SKYRIUS 1. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

1.1 Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas

P3-ultrasil 62

Produkto kodas

116270E

Cheminės medžiagos/mišinio

paskirtis

Valymo priemonė

Medžiagos tipas

Mišinys

Tik profesionaliems naudotojams.

Informacija apie produkto

skiedimą.

Apie skiedimą informacijos nėra.

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Nustatyti naudojimo būdai

Uždarų sistemų ploviklis; valymui vietoje (CIP)

Rekomenduojami naudojimo

apribojimai

Skirti tik pramoniniam ir profesionaliam naudojimui.

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Įmonė

SIA „ECOLAB”

Ritausmas iela 11b

Ryga, Latvija LV-1058

+371 67063770 (Latvija)

1.4 Pagalbos telefono numeris

Pagalbos telefono numeris

+371 67063770 (Latvija)

Apsinuodijimų kontrolės ir

informacijos biuro telefono

numeris

(8)5 236-2052, (8)6 875-3378

Sudarymo / koregavimo data

17.03.2015

Versija

SKYRIUS 2. GALIMI PAVOJAI

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Nepavojinga cheminė medžiaga ar mišinys.

Klasifikacija (67/548/EEB, 1999/45/EB)

Pagal EB direktyvas ir atitinkamus nacionalinius įstatymus produkto ženklinti nereikia.

Šiame skyriuje nurodytų R frazių visą tekstą žiūrėkite 16 skyriuje.

Šiame skyriuje nurodytų pavojingumo frazių visą tekstą žiūrėkite 16 skyriuje.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

P3-ultrasil 62

116270E

2 / 13

2.2 Ženklinimo elementai

Ženklinimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Nepavojinga cheminė medžiaga ar mišinys.

Papildomas ženklinimas:

Tam tikrų mišinių specialus

ženklinimas

Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

Sudėtyje yra: subtilisin Gali sukelti alerginę reakciją.

2.3 Kiti pavojai

Nežinomas.

SKYRIUS 3. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

3.2 Mišiniai

Pavojingi komponentai

Cheminis

pavadinimas

CAS Nr.

EB Nr.

REACH Nr.

Klasifikacija

(67/548/EEB)

Klasifikacija

(REGLAMENTAS (EB) Nr.

1272/2008)

Koncentracija [%]

antriniai

alkansulfonatai

68188-18-1

269-144-1

01-2119517577-32

Xi; R22-R36/38

Ūmus toksiškumas 4

kategorija; H302

Odos dirginimas 2 kategorija;

H315

Akių dirginimas 2 kategorija;

H319

>= 3 - < 5

boro rūgštis

10043-35-3

233-139-2

01-2119486683-25

R60-R61

Toksiškumas reprodukcijai 1B

kategorija; H360FD

>= 0.5 - < 1

NRV medžiaga :

propilenglikolis

57-55-6

200-338-0

01-2119456809-23

>= 1 - < 2.5

Šiame skyriuje nurodytų R frazių visą tekstą žiūrėkite 16 skyriuje.

Šiame skyriuje nurodytų pavojingumo frazių visą tekstą žiūrėkite 16 skyriuje.

SKYRIUS 4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Patekus į akis

Gerai praplauti vandeniu.

Patekus ant odos

Gerai praplauti vandeniu.

Prarijus

Išskalauti burną. Atsiradus simptomams, kreiptis į gydytoją.

Įkvėpus

Atsiradus simptomams, kreiptis į gydytoją.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

P3-ultrasil 62

116270E

3 / 13

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Detalesnė informacija apie poveikį sveikatai ir simptomus pateikiama 11 skyriuje.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo

reikalingumą

Rizikos

Nėra nustatytų konkrečių priemonių.

SKYRIUS 5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1 Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo

priemonės

Naudoti vietinėmis sąlygomis ir supančiai aplinkai tinkamas gaisro

gesinimo priemones.

Netinkamos gesinimo

priemonės

Nežinomas.

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Specifiniai pavojai gaisro

metu

Neužsidegantis arba nedegus.

Pavojingi degimo produktai

Skilimo produktuose gali būti tokios medžiagos:

Anglies oksidai

Azoto oksidai (NOx)

Sieros oksidai

Fosforo oksidai

5.3 Patarimai gaisrininkams

Speciali apsaugos įranga,

skirta gaisrininkams

: Naudoti asmenines apsaugos priemones.

Tolesnė informacija

: Gaisro liekanos ir užterštas gaisro gesinimo vanduo turi būti

pašalinti pagal vietinių taisyklių reikalavimus.

SKYRIUS 6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Neteikiantiems pagalbos

darbuotojams

Apie apsaugines priemones žiūrėti į 7 ir 8 skyrius.

Pagalbos teikėjams

Jei tvarkant išsiliejusią medžiagą reikalingi specialūs drabužiai,

atsižvelkite į visą 8 skirsnyje pateiktą informaciją apie tinkamas ir

netinkamas medžiagas.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

Ekologinės atsargumo

priemonės

Nereikalaujama specialių aplinkos apsaugos priemonių.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Valymo procedūros

Sustabdyti nuotėkį, jeigu galima saugiai tai padaryti.Išsipylus,

likučius susemti ir surinkti panaudojant nedegias ir sugeriančias

medžiagas (pvz: smelį, gruntą , vermikulitą) ir patalpinti į atliekų

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

P3-ultrasil 62

116270E

4 / 13

konteinerį (žiūrėti 13 skyrių).Pėdsakus nuplauti vandeniu.Išsiliejus

dideliam medžiagos kiekiui, pylimu atitverkite ar kitaip sulaikykite

medžiagą ir tokiu būdu užtikrinkite, kad nuotėkis nepasieks

vandentakio.

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Avarinės pagalbos kontaktinė informacija pateikta 1 skirsnyje.

Apie asmeninę apsaugą žiūrėti 8 skyrių.

Papildoma informacija apie atliekų tvarkymą pateikta 13 skirsnyje.

SKYRIUS 7. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Saugaus naudojimo

rekomendacijos

Po naudojimo plauti rankas. Apie asmeninę apsaugą žiūrėti 8

skyrių.

Higienos priemonės

Plauti rankas prieš pertraukas ir nedelsiant po produkto

panaudojimo.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Reikalavimai sandėliavimo

plotams ir talpykloms

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.Talpyklą laikyti sandariai

uždarytą.Laikyti tinkamai pažymėtuose konteineriuose

Sandėliavimo temperatūra

0 °C iki 25 °C

7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Konkretus (-ūs) naudojimo

atvejis (-ai)

Uždarų sistemų ploviklis; valymui vietoje (CIP)

SKYRIUS 8. POVEIKIO PREVENCIJA (ASMENS APSAUGA)

8.1 Kontrolės parametrai

Poveikio darbo vietoje ribos

CAS Nr.

Komponentai

Vertės tipas

(Ekspozicijos forma)

Kontrolės

parametrai

Atnaujinimas

Pagrindas,

bazė

57-55-6

propilenglikolis

IPRD

7 mg/m3

2001-12-13

LT OEL

10043-35-

boro rūgštis

IPRD

10 mg/m3

2011-09-01

LT OEL

DNEL

boric acid

Naudojimo pabaiga: Darbuotojai

Paveikimo būdai: Odos

Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - sisteminis poveikis

Vertė: 392 mg/kg

Naudojimo pabaiga: Darbuotojai

Paveikimo būdai: Įkvėpimas

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

P3-ultrasil 62

116270E

5 / 13

Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - sisteminis poveikis

Vertė: 8.3 mg/m3

propilenglikolis

Naudojimo pabaiga: Darbuotojai

Paveikimo būdai: Įkvėpimas

Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - sisteminis poveikis

Vertė: 168 mg/m3

Naudojimo pabaiga: Darbuotojai

Paveikimo būdai: Įkvėpimas

Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - vietinis poveikis

Vertė: 10 mg/m3

Naudojimo pabaiga: Vartotojai

Paveikimo būdai: Įkvėpimas

Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - sisteminis poveikis

Vertė: 50 mg/m3

Naudojimo pabaiga: Vartotojai

Paveikimo būdai: Įkvėpimas

Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - vietinis poveikis

Vertė: 10 mg/m3

Naudojimo pabaiga: Vartotojai

Paveikimo būdai: Odos

Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - sisteminis poveikis

Vertė: 213 mg/cm2

Naudojimo pabaiga: Vartotojai

Paveikimo būdai: Nurijimas

Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - sisteminis poveikis

Vertė: 85 ppm

PNEC

boric acid

Gėlasis vanduo

Vertė: 1.35 mg/l

Jūros vanduo

Vertė: 1.35 mg/l

Protarpinis naudojimas, išskyrimas

Vertė: 9.1 mg/l

Nuotekų valymo įrenginys

Vertė: 1.75 mg/l

Nuosėdos

Vertė: 1.8 mg/kg

Dirvožemis

Vertė: 5.4 mg/kg

propilenglikolis

Gėlasis vanduo

Vertė: 260 mg/l

Jūros vanduo

Vertė: 26 mg/l

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

P3-ultrasil 62

116270E

6 / 13

Protarpinis naudojimas, išskyrimas

Vertė: 183 mg/l

Gėlojo vandens nuosėdos

Vertė: 572 mg/kg

Jūros nuosėdos

Vertė: 57.2 mg/kg

Nuotekų valymo įrenginys

Vertė: 20000 mg/l

Dirvožemis

Vertė: 50 mg/kg

8.2 Poveikio kontrolė

Atitinkamos techninio valdymo priemonės

Inžinerinės priemonės

Geros bendrosios ventiliacijos turėtų pakakti kontroliuoti ore

esančių teršalų poveikį darbuotojams.

Individualios apsaugos priemonės

Higienos priemonės

Plauti rankas prieš pertraukas ir nedelsiant po produkto

panaudojimo.

Akių ir ( arba ) veido apsaugą

(EN 166)

Nereikalaujama specialių apsaugos priemonių.

Rankų apsauga (EN 374)

Nereikalaujama specialių apsaugos priemonių.

Odos ir kūno apsaugos

priemonės (EN 14605)

Nereikalaujama specialių apsaugos priemonių.

Kvėpavimo organų apsauga

(EN 143, 14387)

Nereikalaujama, jei koncentracija ore neviršija poveikio vertės,

nurodytos Poveikio Ribų Informacijoje. Naudokite sertifikuotą

kvėpavimo apsaugos įrangą, atitinkančią ES reikalavimus

(89/656/EEC, 89/686/EEC ), arba jos atitikmenis, kai kvėpavimo

rizikos negalima išvengti arba pakankamai jos apriboti

techninėmis kolektyvinės apsaugos priemonėmis, metodais bei

darbo organizavimo procedūromis.

Poveikio aplinkai kontrolė

Bendroji pagalba

: Laikykitės apsaugos nuo plitimo aplink laikymo talpas sąlygų.

SKYRIUS 9. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda

: skystas

Spalva

: šviesiai ruda

Kvapas

: silpnas

6.7 - 7.3, 100 %

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

P3-ultrasil 62

116270E

7 / 13

Pliūpsnio temperatūra

Netaikomas

Kvapo atsiradimo slenkstis

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Lydimosi/užšalimo

temperatūra

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Pradinė virimo temperatūra

ir virimo temperatūros

intervalas,

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Garavimo greitis

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Degumas (kietų medžiagų,

dujų)

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Viršutinė sprogumo riba

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Žemutinė sprogumo riba

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Garų slėgis

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Santykinis garų tankis

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Santykinis tankis

0.9 - 1.1

Tirpumas vandenyje

tirpus

Tirpumas kituose tirpikliuose

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Pasiskirstymo koeficientas:

n-oktanolis/vanduo

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Savaiminio užsidegimo

temperatūra

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Terminis skilimas

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Kinematinė klampa

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Sprogstamosios

(sprogiosios) savybės

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Oksidacinės savybės

Medžiaga ar mišinys neklasifikuojami kaip oksiduojantieji.

9.2 Kita informacija

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

SKYRIUS 10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

10.1 Reaktingumas

Įprasto naudojimo sąlygomis pavojingų reakcijų nežinoma.

10.2 Cheminis stabilumas

Normaliomis sąlygomis stabilus.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

Įprasto naudojimo sąlygomis pavojingų reakcijų nežinoma.

10.4 Vengtinos sąlygos

Nežinomas.

10.5 Nesuderinamos medžiagos

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

P3-ultrasil 62

116270E

8 / 13

Rūgštys

10.6 Pavojingi skilimo produktai

Skilimo produktuose gali būti tokios medžiagos:

Anglies oksidai

Azoto oksidai (NOx)

Sieros oksidai

Fosforo oksidai

SKYRIUS 11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

11.1 Informacija apie toksinį poveikį

Informacija apie tikėtinus

poveikio būdus

Įkvėpimas, Patekimas į akis, Sąlytis su oda

Toksiškumas

Ūmus toksiškumas prarijus

: Ūmaus toksiškumo įvertis : > 2,000 mg/kg

Ūmus toksiškumas įkvėpus

: Apie šį produktą duomenų nėra.

Ūmus toksiškumas susilietus

su oda

: Apie šį produktą duomenų nėra.

Odos ėsdinimas ir (arba)

dirginimas

: Apie šį produktą duomenų nėra.

Didelis kenksmingumas

akims ir (arba) akių

dirginimas

: Apie šį produktą duomenų nėra.

Kvėpavimo takų arba odos

jautrinimas

: Apie šį produktą duomenų nėra.

Kancerogeniškumas

: Apie šį produktą duomenų nėra.

Poveikis reprodukcijai

: Apie šį produktą duomenų nėra.

Mutageninis poveikis

lytinėms ląstelėms

: Apie šį produktą duomenų nėra.

Mutageniškumas

: Apie šį produktą duomenų nėra.

STOT (vienkartinis poveikis)

: Apie šį produktą duomenų nėra.

STOT (kartotinis poveikis)

: Apie šį produktą duomenų nėra.

Toksiškumas įkvėpus

: Apie šį produktą duomenų nėra.

Komponentai

Ūmus toksiškumas prarijus

: antriniai alkansulfonatai

LD50 Žiurkė: 1,271 mg/kg

propilenglikolis

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

P3-ultrasil 62

116270E

9 / 13

LD50 Žiurkė: 22,000 mg/kg

Komponentai

Ūmus toksiškumas įkvėpus

: propilenglikolis

4 h LC50 Žiurkė: > 158.5 mg/l

Potencialus poveikis sveikatai

Akys

Naudojant įprastai, sveikatos pakenkimų nežinoma ir nelaukiama.

Naudojant įprastai, sveikatos pakenkimų nežinoma ir nelaukiama.

Nurijimas

Naudojant įprastai, sveikatos pakenkimų nežinoma ir nelaukiama.

Įkvėpimas

Naudojant įprastai, sveikatos pakenkimų nežinoma ir nelaukiama.

Lėtinė ekspozicija

Naudojant įprastai, sveikatos pakenkimų nežinoma ir nelaukiama.

Patirtis su poveikiu žmogui

Patekimas į akis

Nėra jokių žinomų ar numatomų simptomų.

Sąlytis su oda

Nėra jokių žinomų ar numatomų simptomų.

Nurijimas

Nėra jokių žinomų ar numatomų simptomų.

Įkvėpimas

Nėra jokių žinomų ar numatomų simptomų.

SKYRIUS 12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

12.1 Ekotoksiškumas

Poveikis aplinkai

Šis produktas nepasižymi žinomais ekotoksikologiniais poveikiais.

Produktas

Toksiškumas žuvims

: Neturima duomenų

Toksiškumas dafnijoms ir

kitiems vandens

bestuburiams

: Neturima duomenų

Toksiškumas jūros

dumbliams

: Neturima duomenų

Komponentai

Toksiškumas žuvims

: propilenglikolis

96 h LC50: > 10,000 mg/l

Komponentai

Toksiškumas dafnijoms ir

kitiems vandens

bestuburiams

: propilenglikolis

48 h EC50: 18,340 mg/l

Komponentai

Toksiškumas jūros

dumbliams

: propilenglikolis

96 h EC50: 19,000 mg/l

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

P3-ultrasil 62

116270E

10 / 13

12.2 Patvarumas ir skaidomumas

Produktas

Biologinis skaidomumas

: Produkto sudėtyje esančios aktyviosios paviršiaus medžiagos yra

biologiškai skylančios pagal Reglamento (EB) Nr. 648/2004 dėl

ploviklių reikalavimus.

Komponentai

Biologinis skaidomumas

propilenglikolis

Rezultatas: Lengvai biologiškai skaidomas.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

Neturima duomenų

12.4 Judrumas dirvožemyje

Neturima duomenų

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Produktas

Vertinimas

Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi

patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba

labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai

koncentracija yra 0,1% arba didesnė.

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis

Neturima duomenų

SKYRIUS 13. ATLIEKŲ TVARKYMAS

Šalinti kaip atliekas bei pavojingas atliekas pagal Europos direktyvų reikalavimus.Atliekų kodus turi

suteikti naudotojas, pageidautina aptarus su atliekų tvarkymą prižiūrinčiomis institucijomis.

13.1 Atliekų tvarkymo metodai

Produktas

: Praskiestą produktą galima išleisti į kanalizaciją.

Užterštos pakuotės

: Utilizuoti pagal vietinius, valstybinius ir federalinius reikalavimus.

Europos atliekų katalogas

: 200130 - plovikliai, nenurodyti 20 01 29

SKYRIUS 14. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

Ekspeditorius / konsignantas / siuntėjas privalo užtikrinti, kad pakuotė, žymėjimas etiketėmis ir

žymėjimai atitinka pasirinktą transportavimo būdą.

Sausumos transportas

(ADR/ADN/RID)

14.1 JT numeris

Nepavojingi kroviniai

14.2 JT teisingas krovinio

pavadinimas

Nepavojingi kroviniai

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

P3-ultrasil 62

116270E

11 / 13

14.3 Gabenimo pavojingumo

klasė (-s)

Nepavojingi kroviniai

14.4 Pakuotės grupė

Nepavojingi kroviniai

14.5 Pavojus aplinkai

Nepavojingi kroviniai

14.6 Specialios atsargumo

priemonės naudotojams

Nepavojingi kroviniai

Oro transportas (IATA)

14.1 JT numeris

Nepavojingi kroviniai

14.2 JT teisingas krovinio

pavadinimas

Nepavojingi kroviniai

14.3 Gabenimo pavojingumo

klasė (-s)

Nepavojingi kroviniai

14.4 Pakuotės grupė

Nepavojingi kroviniai

14.5 Pavojus aplinkai

Nepavojingi kroviniai

14.6 Specialios atsargumo

priemonės naudotojams

Nepavojingi kroviniai

Jūrų transportas

(IMDG/IMO)

14.1 JT numeris

Nepavojingi kroviniai

14.2 JT teisingas krovinio

pavadinimas

Nepavojingi kroviniai

14.3 Gabenimo pavojingumo

klasė (-s)

Nepavojingi kroviniai

14.4 Pakuotės grupė

Nepavojingi kroviniai

14.5 Pavojus aplinkai

Nepavojingi kroviniai

14.6 Specialios atsargumo

priemonės naudotojams

Nepavojingi kroviniai

14.7 Nesupakuotų krovinių

vežimas pagal MARPOL

73/78 II priedą ir IBC

kodeksą

Nepavojingi kroviniai

SKYRIUS 15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

pagal Ploviklių Reglamentą

EB 648/2004

mažiau kaip 5 %: Anijoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų

Kiti komponentai: Fermentai

Vidaus reglamentavimas

Atkreipti dėmesį į direktyvą 94/33/EEB dėl jaunų asmenų apsaugos darbe.

15.2 Cheminės saugos vertinimas

Šiame gaminyje yra medžiagų, kurioms vis dar reikalingas cheminės saugos vertinimas.

SKYRIUS 16. KITA INFORMACIJA

Pilnas R frazių tekstas

Kenksminga prarijus.

R36/38

Dirgina akis ir odą.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

P3-ultrasil 62

116270E

12 / 13

Kenkia vaisingumui.

Kenkia negimusiam vaikui.

Pilnas H teiginių tekstas

H302

Kenksminga prarijus.

H315

Dirgina odą.

H319

Sukelia smarkų akių dirginimą.

H360FD

Gali pakenkti vaisingumui. Gali pakenkti negimusiam kūdikiui.

Kitų santrumpų pilnas tekstas

Parengtas

Regulatory Affairs

Medžiagos saugos duomenų lape nurodyti skaičiai yra pateikiami šiuo formatu: 1 000 000 = 1

milijonas ir 1000 = 1 tūkstantis, 0,1 = 1 dešimtoji ir 0,001 = 1 tūkstantoji.

PAKOREGUOTA INFORMACIJA: reikšmingi informacijos apie kontrolę arba sveikatą pakeitimai

šiame pataisytame leidime yra pažymėti brūkšneliu kairėje saugos duomenų lapo pusės paraštėje.

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka saugos duomenų lapo

sudarymo datos mūsų turimus duomenis. Šiais duomenimis turi būti vadovaujamasi saugiai

naudojant, tvarkant, perdirbant,sandėliuojant, pervežant, šalinant, išskiriant cheminę medžiagą,

preparatą, išskyrus garantijas ir kokybės specifikacijas. Duomenys yra susiję tik su specifine

medžiaga, preparatu ir netaikomi tai medžiagai, esančiai junginiuose su kitomis medžiagomis,

arba kituose, nei nurodyti šiame saugos duomenų lape, procesuose.

PRIEDAS: POVEIKIO SCENARIJAI

„DPD+“ medžiagos

:

Toliau išvardintos medžiagos yra pagrindinės medžiagos, kurios įtraultos į mišinių poveikio

scenarijų pagal „DPD+“ taisyklę:

Medžiagos

įvedimo būdas

Medžiaga

CAS Nr.

EINECS Nr.

1 ir 2 kategorijos

kancerogenai,

mutagenai, toksiškos

reprodukcijai

medžiagos (CMR)

boro rūgštis

10043-35-3

233-139-2

Kvėpavimo takus

jautrinantis

subtilisin

9014-01-1

232-752-2

Nepagrindinė medžiaga, nepavojingas

„DPD+“ medžiagų fizikinės savybės

Medžiaga

Garų slėgis

Tirpumas

vandenyje

Pow

Molinė masė

boro rūgštis

61.84 g/mol

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

P3-ultrasil 62

116270E

13 / 13

Norint apskaičiuoti, ar jūsų galutinių gamybos ciklų sąlygos ir rizikos valdymo priemonės yra

saugios, prašome savo rizikos koeficientą nustatyti toliau nurodytu svetainės adresu:

www.ecetoc.org/tra

Trumpasis poveikio

scenarijaus pavadinimas

Uždarų sistemų ploviklis; valymui vietoje (CIP)

Naudokite deskriptorius

Pagrindinės vartotojų grupės

Pramoninis naudojimas: medžiagų vartojimas kaipo tokių arba

preparatuose pramonės gamybos vietose

Galutinio naudojimo sektoriai

SU3: Pramoninis naudojimas: medžiagų vartojimas kaipo tokių

arba preparatuose pramonės gamybos vietose

Procesų kategorijos

PROC1: Naudojama uždarame procese, poveikis nenumatomas

PROC8b: Medžiagų ar preparatų perkėlimas (įkrovimas ir (arba)

iškrovimas) iš indų arba į indus ir (arba) dideles talpyklas tam

specialiai pritaikytoje vietoje

Produkto kategorijos

PC35: Plovimo ir valymo produktai (įskaitant tirpiklinius produktus)

Išleidimo į aplinką kategorija

ERC4: Pramoninio naudojimo pagalbinės apdirbimo priemonės,

naudojamos procesuose ir produktuose, netampančios

sudedamosios gaminių dalimis