P3-SILIRIT S

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • P3-SILIRIT S (911985)
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • P3-SILIRIT S (911985)
  Литва
 • Език:
 • литовски

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 111199E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

P3-silirit S

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas

P3-silirit S

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimus (įskaitant

pakeitimą Reglamentu (ES) Nr. 453/2010) - Europa

:

1.1 Produkto identifikatorius

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Įvardyti naudojimo būdai

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

Produkto kodas

:

Nerekomenduojami naudojimo būdai

1.4 Pagalbos telefono numeris

Nacionalinis patariamasis organas/Apsinuodijimų Kontrolės Ir Informacijos Biuras

Uždarų sistemų ploviklis; valymui vietoje (CIP)

Nežinoma.

SIA „ECOLAB”

Ritausmas iela 11b

Riga, LV-1058

Latvia

tel: +371 67063770

email: ilze.stalevska@ecolab.com

:

Gamintojas/ Platintojas/

Importuotojas

111199E

Produkto panaudojimas

:

Valymo priemonė

Tik profesionaliesiems vartotojams

Gamintojas/ Platintojas/ Importuotojas

:

Telefono numeris

Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro: 24 val per parą: 00370.85.236 2052,

00370.86.87 53 378

:

Telefono numeris

Nėra

Versija

: 1

Klasifikacija

C; R35

Šio produkto klasifikacija remiasi tik kraštutine pH verte (vadovaujantis galiojančiais

ES teisės aktais)

:

:

Pavojai žmonių sveikatai

Stipriai nudegina.

Smulkesnės informacijos apie poveikį sveikatai ir simptomus žr. 11-me skyriuje.

Klasifikacija vadovaujantis Reglamentu (EK) 1272/2008 (KŽP/GHS)

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Produkto apibrėžimas

:

Mišinys

Pirmiau nurodytų R frazių ar H teiginių pilnas tekstas pateiktas 16 skyriuje.

Klasifikacija pagal Direktyvą 1999/45/EB [DPD]

Pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos pakeitimus šis produktas yra klasifikuojamas kaip pavojingas.

2.2 Ženklinimo elementai

Met. Corr. 1, H290

Acute Tox. 4, H332

Skin Corr. 1A, H314

Sudarymo data/Peržiūrėta

:

1/13

2014-01-21

P3-silirit S

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

:

Kiti neklasifikuojami

pavojai

Pavojaus piktrogramos

:

Signalinis žodis

:

Pavojingumo frazės

:

Prevencinės

:

Atsargumo frazės

Atoveikis

:

Pavojinga

P280 - Mūvėti apsaugines pirštines ir akių/veido apsaugos priemones.

P303 + P361 + P353 - PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti

visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu ar čiurkšle.

P305 + P351 + P338 - PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes.

Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti

akis.

P310 - Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS

BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

2.3 Kiti pavojai

Sudėtyje yra

:

Netaikoma.

Fosforo rūgštis

alkilaminoksidai

Fosfatų esteriai

H290

Gali ėsdinti metalus.

H332

Kenksminga įkvėpus.

H314

Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

Identifikatoriai

67/548/EEB

Produkto/ingrediento

pavadinimas

Pilną aukščiau

minimų Rizikos

frazių tekstą rasite

16 skyriuje.

%

Tipas

Reglamentas (EB) Nr.

1272/2008 [CLP]

Klasifikacija

Pilnas pirmiau

nurodytų H teiginių

tekstas pateiktas 16

skyriuje.

Fosforo rūgštis

REACH #:

01-2119485924-24

EB: 231-633-2

CAS Nr.: 7664-38-2

Indeksas: 015-011-00-6

25 -

<35

C; R34

Skin Corr. 1B, H314

[1] [2]

2-(2-butiletoksi)

etanolis (butildiglikolis)

REACH #:

01-2119475104-44

EB: 203-961-6

CAS Nr.: 112-34-5

Indeksas: 603-096-00-8

5 - <10

Xi; R36

Eye Irrit. 2, H319

[1] [2]

alkilaminoksidai

EB: 273-281-2

CAS Nr.: 68955-55-5

1 - <5

Xi; R41, R38

N; R50

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

Aquatic Acute 1, H400

Fosfatų esteriai

EB: 258-261-3

CAS Nr.: 52933-07-0

1 - <5

C; R34

Skin Corr. 1B, H314

Mišiniai

3.2

Sudarymo data/Peržiūrėta

:

2/13

2014-01-21

P3-silirit S

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

Leidžiamo poveikio darbo vietoje ribos, jei tokios yra, išvardytos 8-me skyriuje.

Pagal šiuo metu metu tiekėjo turimą informaciją produkte nėra papildomų sudėtinių medžiagų, kurios naudojamomis

koncentracijomis būtų klasifikuojamos kaip pavojingos sveikatai ar aplinkai, todėl šiame skyriuje duomenų apie tai

nepateikiama.

[1] Medžiaga, klasifikuojama kaip pavojinga sveikatai ar aplinkai

[2] Medžiaga, kurios poveikis darbo vietoje yra ribojamas

[3] Medžiaga atitinka PBD kriterijų pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, XIII Priedą

[4] Medžiaga atitinka vPvB kriterijų pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, XIII Priedą

[5] Lygiavertį susirūpinimą kelianti medžiaga

Tipas

Išskalaukite burną vandeniu. Jei yra, išimkite dantų protezus. Prarijus medžiagą,

jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens.

Nustokite girdyti, jei žmogų pykina, nes vėmimas gali būti pavojingas. Nesukelkite

vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas. Kilus vėmimui galvą

reikia laikyti taip, kad išvemtos masės nepatektų į plaučius. Cheminius nudegimus

nedelsiant turi gydyti gydytojas. Niekada nieko neduokite į burną netekusiam

sąmonės asmeniui. Jei apnuodytasis prarado sąmonę, paguldykite jį ir nedelsdami

kreipkitės medikų pagalbos. Užtikrinkite atvirą kelią orui patekti. Atpalaiduokite

ankštas aprangos detales, pavyzdžiui, apykalę, kaklaraištį, diržą ar juosmenį.

Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai

kvėpuoti. Nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos. Skambinkite į

apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą ar gydytojui.

Susilietus su oda

Tuoj pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir

apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Plaukite

ne mažiau, kaip 15 minučių. Cheminius nudegimus nedelsiant turi gydyti gydytojas.

Nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos. Skambinkite į apsinuodijimų kontrolės

ir informacijos biurą ar gydytojui.

Nuplaukite užterštą odą vandeniu ir muilu. Nusivilkite suterštus drabužius ir

nusiaukite. Plaukite ne mažiau, kaip 15 minučių. Cheminius nudegimus nedelsiant

turi gydyti gydytojas. Prieš naudodami išskalbkite suterštus drabužius. Kruopščiai

nuvalykite batus prieš apsiaudami pakartotinai. Nedelsdami kreipkitės medicininės

pagalbos. Skambinkite į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą ar gydytojui.

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai

kvėpuoti. Jei įtariama, kad garų dar yra likę, gelbėtojas privalo dėvėti tinkamą

kaukę arba naudotis autonominiu kvėpavimo aparatu. Jei asmuo nekvėpuoja, jei

kvėpuoja netolygiai ar kvėpavimas sustoja, darykite dirbtinį kvėpavimą arba

apmokytas personalas turi užtikrinti dirbtinį kvėpavimą deguonimi. Jei apnuodytasis

prarado sąmonę, paguldykite jį ir nedelsdami kreipkitės medikų pagalbos.

Užtikrinkite atvirą kelią orui patekti. Atpalaiduokite ankštas aprangos detales,

pavyzdžiui, apykalę, kaklaraištį, diržą ar juosmenį. Nedelsdami kreipkitės

medicininės pagalbos. Skambinkite į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą

ar gydytojui.

Prarijus

Įkvėpus

Patekus į akis

:

:

:

:

Pirmąją pagalbą teikiančių

asmenų apsaugos

priemonės

:

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Galimas ūmus poveikis sveikatai

Smarkiai pažeidžia akis.

:

Patekus į akis

Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo

paruošimo. Jei įtariama, kad garų dar yra likę, gelbėtojas privalo dėvėti tinkamą

kaukę arba naudotis autonominiu kvėpavimo aparatu. Prieš nusivilkdami užterštus

rūbus, kruopščiai juos nuplaukite vandeniu arba mūvėkite pirštines.

Sudarymo data/Peržiūrėta

:

3/13

2014-01-21

P3-silirit S

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

Pastabos gydytojui

Gydykite simptomiškai. Jei prarijote ar įkvėpėte didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į

apsinuodijimų gydymo specialistą.

:

Specifinis gydymas

Įkvėpus

:

Kenksminga įkvėpus. Gali išskirti stipriai dirginančias ar ėsdinančias kvėpavimo

takus dujas,

garus.

Ardanti (ėsdinanti) virškinimo sistemą. Nudegina. Gali nudeginti burną, gerklę ir

skrandį.

:

Prarijus

Susilietus su oda

:

Stipriai nudegina.

Viršytos ekspozicijos požymiai/simptomai

Susilietus su oda

Prarijus

Įkvėpus

Poveikio sukelti simptomai gali būti tokie:

kvėpavimo takų dirginimas

kosulys

Poveikio sukelti simptomai gali būti tokie:

pilvo skausmai

Poveikio sukelti simptomai gali būti tokie:

skausmas ar dirginimas

paraudimas

gali susidaryti pūslės

:

:

:

Patekus į akis

:

Poveikio sukelti simptomai gali būti tokie:

skausmas

ašarojimas

paraudimas

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Specifinio gydymo nėra.

:

Kilus gaisrui, skubiai evakuokite visus žmones iš įvykio vietos. Negalima imtis jokių

veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.

Pavojingi

užsiliepsnojantys

produktai

Medžiagos ar mišinio

keliami pavojai

Skilimo produktuose gali būti tokios medžiagos:

anglies dioksidas

anglies monoksidas

fosforo oksidai

Ugnyje ar įkaitinus padidėja slėgimas, ir konteineris gali sprogti.

Gaisrininkai privalo naudotis atitinkama apsaugos įranga ir autonominiu

kvėpavimo aparatu (SCBA) su visą veidą dengiančia kauke, užtikrinančia

teigiamą slėgį.

Speciali apsauginė įranga

gaisro gesintojams

Gaisro atveju purkškite vandenį (rūko pavidalu), naudokite putas, sausus

chemikalus ar

CO₂.

5.1 Gesinimo priemonės

:

:

:

Nežinoma.

Tinkamos gesinimo

priemonės

:

Netinkamos gesinimo

priemonės

:

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

5.3 Patarimai gaisrininkams

Specialiosios atsargumo

priemonės ugniagesiams

:

Sudarymo data/Peržiūrėta

:

4/13

2014-01-21

P3-silirit S

6.2 Ekologinės atsargumo

priemonės

Jei nerizikinga, sustabdykite nutekėjimą. Pašalinkite konteinerius iš išsiliejimo

vietos. Prie išpiltos medžiagos priartėkite pavėjui. Neleiskite patekti į

nutekamuosius vamzdžius, vandentakius, rūsius ar uždaras patalpas. Nuplaukite

išsiliejusią medžiagą į uždarą nuotekų valymo sistemą arba elkitės kaip toliau

nurodyta. Sutabdykite ir surinkite išsipylusią medžiagą nedegiomis sugeriančiomis

medžiagomis, pvz., smėliu, žeme, vermikulitu, diatomitine žeme ir supilkite į

konteinerį, kad ji vėliau, laikantis vietos taisyklių, būtų pašalinta (žr. 13-ą skyrių).

Išsiliejusią medžiagą galima neutralizuoti natrio karbonatu, natrio hidrokarbonatu

arba natrio hidroksidu. Užteršta absorbuojanti medžiaga gali sukelti tokį pat pavojų,

kaip ir išsiliejęs produktas

Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršiaus

vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius. Jei aplinka (kanalizacija,

vandentakiai, dirva arba oras) buvo užteršta šiuo produktu, praneškite atitinkamoms

valdžios institucijoms.

Didelis išsipylimas

:

Jei nerizikinga, sustabdykite nutekėjimą. Pašalinkite konteinerius iš išsiliejimo

vietos. Jei tirpus vandeyje, praskieskite vandeniu ir nušluostykite. Pasirinktinai, jei

tirpi vandenyje, absorbuokite sausa inertiška medžiaga ir patalpinkite į tinkamą

atliekų šalinimo talpą.

Nedidelis išsipylimas

:

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Avarijos likvidavime

nedalyvaujančiam

personalui

:

Gelbėtojams

:

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Avarinės pagalbos kontaktinė informacija pateikta 1 skirsnyje.

Informacija apie tinkamas asmenines apsaugines priemones pateikta 8 Skirsnyje.

Papildoma informacija apie atliekų tvarkymą pateikta 13 skirsnyje.

Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo

paruošimo. Neleiskite įeiti pašaliniam ir apsaugos priemonių nenaudojančiam

personalui. ***Try to avoid touching or walking through spilt material.***

Neįkvėpkite garų ar miglos. Užtikrinkite tinkamą ventiliaciją. Kai ventiliacija

nepakankama, naudokitės tinkamu respiratoiumi. Naudokite tinkamas asmenines

apsaugines priemones.

Jei tvarkant išsiliejusią medžiagą reikalingi specialūs drabužiai, atsižvelkite į visą 8

skirsnyje pateiktą informaciją apie tinkamas ir netinkamas medžiagas. Taip pat

žiūrėkite informaciją, pateiktą skyrelyje „Avarijos likvidavime nedalyvaujančiam

personalui“.

:

:

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kurios su vartotoju susijusios informacijos,

pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), atveju reiktų žiūrėti į 1 skyriuje pateiktą grafą nustatyti naudojimo būdai.

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Apsaugos priemonės

:

Patarimas dėl bendros

darbo higienos

:

Naudokite tinkamas asmens apsaugos priemones (8-as skyrius). Sekite, kad

nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Neįkvėpkite garų ar miglos. Neprarykite.

Naudokite tik esant tinkamai ventiliacijai. Kai ventiliacija nepakankama, naudokitės

tinkamu respiratoiumi. Laikykite originaliame inde ar kitame tam tikslui pripažintame

tinkamu inde, pagamintame iš suderinamos medžiagos; jei nenaudojate, indą

sandariai uždarykite. Laikykite atokiai nuo šarmų. Išsiliejusią medžiagą reikia

greitai surinkti, kad nebūtų pažeistos aplink esančios medžiagos.

Prieš valgydami, gerdami ir rūkydami darbuotojai privalo plauti rankas. Taip pat

susipažinkite su 8 skirsnyje pateikta papildoma informacija apie higienos priemones.

Sudarymo data/Peržiūrėta

:

5/13

2014-01-21

P3-silirit S

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

Saugokite nuo 0 iki 40°C temperatūroje (32 iki 104°F). Saugokite pagal vietos

taisyklių reikalavimus. Laikykite originalioje pakuotėje, apsaugotoje nuo tiesioginių

saulės spindulių, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje patalpoje, atokiau nuo

nesuderinamų medžiagų (žiūr. 10 dalį) bei maisto ir gėrimų. Laikyti korozijai

atsparioje talpykloje turinčioje atsparią vidinę dangą. Atskirkite nuo šarmų. Iki

naudojant konteinerius laikykite sandariai uždarytus ir užplombuotus. Konteinerius,

kurie buvo atidaryti,reikia hermetiškai uždaryti ir laikyti vertikaliai, kad iš jų neišsilietų

medžiaga. Nelaikykite pakuotėse be etikečių. Naudoti tinkamą pakuotę aplinkos

taršai išvengti.

7.2 Saugaus sandėliavimo

sąlygos, įskaitant visus

nesuderinamumus

7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

:

Rekomendacijos

:

Pramonės sektoriui

būdingi sprendimai

:

***Not applicable until Exposure Scenarios for substances become available.***

***Not applicable until Exposure Scenarios for substances become available.***

Rankų apsauga

(EN 374)

***Highly recommended*** : Pirštinės - butilintos gumos pirštinės , gumos pirštinės

( ***Breakthrough time:*** 1 - 4 val ) .

***Highly recommended*** : Apsauginiai akiniai. Visą veidą dengianti kaukė.

Akiųir (arba) veido

apsaugą

(EN 166)

:

:

Odos apsauga

Atitinkamos techninio

valdymo priemonės

:

Naudokite tik esant tinkamai ventiliacijai. Naudokitės uždaromis darbo zonomis,

vietinėmis ištraukiamosios ventiliacijos sistemomis ar kitomis techninėmis kontrolės

priemonėmis, kad ore esančių teršalų poveikis darbuotojui neviršytų

rekomenduojamų arba nustatytų ribų.

Pavartoję cheminius gaminius, prieš valgydami, rūkydami, naudodamiesi tualetu

bei darbo laikotarpio pabaigoje plaukite rankas, dilbius ir veidą. Potencialiai

užterštus drabužius reikia nusivilkti tam tikru būdu. Prieš naudodami išskalbkite

suterštus drabužius. Užtikrinkite, kad šalia darbo vietos būtų įrengti akių plovimo

įrenginiai ir saugos dušai.

8.2 Poveikio kontrolė

Higienos priemonės

:

***No DNELs available for the mixture.***

Numatomos poveikio koncentracijos

***No PNECs available for the mixture.***

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija (asmens apsauga)

8.1 Kontrolės parametrai

Išvestiniai poveikio lygiai

Asmeninės apsaugos priemonės

Produkto/ingrediento pavadinimas

Ribinės poveikio vertės

Poveikio darbo vietoje ribos

Fosforo rūgštis

Lietuvos Higienos Normos HN 23 (Lietuva, 10/2007).

TPRV: 2 mg/m³ 15 minutės.

IPRV: 1 mg/m³ 8 val.

2-(2-butiletoksi)etanolis (butildiglikolis)

Lietuvos Higienos Normos HN 23 (Lietuva, 10/2007).

TPRV: 200 mg/m³ 15 minutės.

TPRV: 30 d/mln 15 minutės.

IPRV: 100 mg/m³ 8 val.

IPRV: 15 d/mln 8 val.

Sudarymo data/Peržiūrėta

:

6/13

2014-01-21

P3-silirit S

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija (asmens apsauga)

Naudokitės gerai prigulančiu, orą gryninančiu ar oru maitinamu respiratoriumi,

atitinkančiu aprobuotų standartų reikalavimus, jei rizikos įvertinimas parodė, kad

toks yra reikalingas. Respiratorių reikia pasirinkti remiantis žinomu ar numanomu

dozės lygiu, produkto kenksmingumu ir pasirinkto respiratoriaus saugaus

funkcionavimo apribojimais.

Kvėpavimo organų

apsaugą

(EN 143, 14387)

:

Prieš pradedant dirbti su šiuo produktu, asmens apsaugos įranga kūnui turi būti

parinkta, priklausomai nuo planuojamos vykdyti užduoties ir su ja susijusios rizikos,

bei gautas specialisto pritarimas.

:

Poveikio aplinkai kontrolė

:

Reikia tikrinti emisijas iš ventiliacijos arba darbo proceso įrangos, kad būtų

užtikrintas jų atititikimas aplinkosaugos teisės aktų reikalavimams. Kai kuriais

atvejais, siekiant sumažinti emisiją iki priimtino lygio, gali tekti įrengti garų plautuvus,

filtrus ar modifikuoti darbo proceso įrangą.

Kūno apsauga

(EN 14605)

:

Kita odos apsauga

Apsaugą nuo terminių

pavojų

:

Atsižvelgiant į atliekamą užduotį ir susijusius pavojus prieš pradedant darbą su šiuo

gaminiu reikia pasirinkti ir specialistas turi patvirtinti tinkamą avalinę ir papildomas

odos apsaugos priemones.

Netaikoma.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

Fizikinė būsena

Lydymosi temperatūra /

užšalimo temperatūra

Pradinė virimo temperatūra ir

virimo intervalas

Garų slėgis

Santykinis tankis

Garų tankis

Tirpumas

Skystis.

1.16 iki 1.2

Lengvai tirpi tokiose medžiagose: šaltas vanduo ir karštas vanduo.

Silpnas kvapas.

Kvapas

pH

Geltonas. [šviesi]

Spalva

Garavimo greitis

Savaiminio užsidegimo

temperatūra

Pliūpsnio temperatūra

> 100°C temperatūroje

0.7 iki 1.3 [Konc. (%): 100%]

Kvapo slenkstis

Pasiskirstymo koeficientas n-

oktanolis/vanduo

Sprogstamumas

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Jokių.

Oksidacinės savybės

:

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda

Degimo laikas

Degimo greitis

:

:

Skaidymosi temperatūra

:

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta.

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta.

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta.

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta.

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta.

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta.

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta.

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta.

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta.

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta.

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta.

Netaikoma.

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta.

Klampa

:

Viršutinė ir apatinė degumo ar

sprogumo ribos

:

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta.

Degumas (kietų medžiagų,

dujų)

:

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta.

Sudarymo data/Peržiūrėta

:

7/13

2014-01-21

P3-silirit S

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.2 Kita informacija

Papildomos informacijos nėra.

10.6 Pavojingi skilimo

produktai

10.4 Vengtinos sąlygos

Jokių specialių duomenų nėra.

Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų

susidaryti.

Produktas yra stabilus.

10.2 Cheminis stabilumas

:

:

:

10.5 Nesuderinamos

medžiagos

:

10.3 Pavojingų reakcijų

galimybė

:

Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1 Reaktingumas

:

Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra.

Labai stipriai reaguoja arba nesuderinama su šiomis medžiagomis: šarmai.

Ūmus toksiškumas

Fosforo rūgštis

LC50 Įkvėpus Dulkės ir rūkas

Žiurkė

0.962 mg/l

4 val

LD50 Odos

Žiurkė

>2000 mg/kg

LD50 Oralinis

Žiurkė

>2000 mg/kg

2-(2-butiletoksi)etanolis

(butildiglikolis)

LD50 Odos

Triušis

2764 mg/kg

LD50 Oralinis

Žiurkė

3306 mg/kg

Produkto/ingrediento

pavadinimas

Rezultatas

Rūšys

Dozė

Poveikis

Kancerogeniškumas

Mutageniškumas

Teratogeniškumas

Toksiškumas reprodukcijai

Sudirginimas/ėsdinimas

Išvada/santrauka

:

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Jautrinanti medžiaga

Išvada/santrauka

:

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1 Informacija apie toksinį poveikį

Ūmaus toksiškumo įvertinimas

Mišinio nenustatyta.

STOT (vienkartinis poveikis)

Išvada/santrauka

:

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Išvada/santrauka

:

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Išvada/santrauka

:

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Išvada/santrauka

:

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Išvada/santrauka

:

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Sudarymo data/Peržiūrėta

:

8/13

2014-01-21

P3-silirit S

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

Galimas lėtinis poveikis sveikatai

Galimas ūmus poveikis sveikatai

Įkvėpus

:

Kenksminga įkvėpus. Gali išskirti stipriai dirginančias ar ėsdinančias kvėpavimo

takus dujas,

garus.

Ardanti (ėsdinanti) virškinimo sistemą. Nudegina. Gali nudeginti burną, gerklę ir

skrandį.

:

Prarijus

Susilietus su oda

:

Stipriai nudegina.

Smarkiai pažeidžia akis.

:

Patekus į akis

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Bendrybės

:

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Kancerogeniškumas

:

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Mutageniškumas

:

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Teratogeniškumas

:

Poveikis vystymuisi

:

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Poveikis vaisingumui

:

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Simptomai, susiję su fizinėmis, cheminėmis ir toksikologinėmis savybėmis

Susilietus su oda

Prarijus

Įkvėpus

Jokių specialių duomenų nėra.

Poveikio sukelti simptomai gali būti tokie:

pilvo skausmai

Poveikio sukelti simptomai gali būti tokie:

skausmas ar dirginimas

paraudimas

gali susidaryti pūslės

:

:

:

Patekus į akis

:

Poveikio sukelti simptomai gali būti tokie:

skausmas

ašarojimas

paraudimas

STOT (kartotinis poveikis)

Aspiracijos pavojus

Uždelstas, ūmus ir lėtinis poveikis dėl trumpalaikio ir ilgalaikio sąlyčio su medžiaga (mišiniu)

Trumpalaikis poveikis

Ilgalaikis poveikis

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Informacija apie tikėtinus

poveikio būdus

:

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Galimi tiesioginiai

padariniai

:

Galimi uždelsti

padariniai

:

Galimi tiesioginiai

padariniai

:

Galimi uždelsti

padariniai

:

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Išvada/santrauka

:

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Kita informacija

:

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Sudarymo data/Peržiūrėta

:

9/13

2014-01-21

P3-silirit S

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

LogP

ov

BCF

Potencialus

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

12.6 Kitas nepageidaujamas

poveikis

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Produkto/ingrediento

pavadinimas

2-(2-butiletoksi)etanolis

(butildiglikolis)

0.56

žemas

12.1 Toksiškumas

Fosforo rūgštis

Ūmus LC50 75.1 mg/l

Žuvis

96 val

2-(2-butiletoksi)etanolis

(butildiglikolis)

Ūmus LC50 1300 mg/l

Žuvis

96 val

alkilaminoksidai

Ūmus EC50 0.1 iki 1 mg/l

Dafnija

48 val

Produkto/ingrediento

pavadinimas

Rūšys

Rezultatas

Poveikis

12.2 Patvarumas ir skaidomumas:

Išvada/santrauka

:

Produkto sudėtyje esančios aktyviosios paviršiaus medžiagos yra biologiškai

skylančios pagal Reglamento (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių reikalavimus.

PBT

:

Netaikoma.

vPvB

:

Netaikoma.

12.4 Judumas dirvožemyje

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

:

Išvada/santrauka

:

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Grunto/Vandens

pasiskirstymo koeficientas

(K

OC

)

:

Mišinio nenustatyta.

Judrumas

:

Mišinio nenustatyta.

Europos atliekų katalogas (EWC)

Taip.

Pavojingos atliekos

:

Reikia vengti atliekų susidarymo, ar kiek įmanoma jų sumažinti. Tuščiose

pakuotėse ar įdėkluose gali išlikti produkto likučių. Atliekos ir pakuotė turi būti

saugiai pašalintos. Didelių šio gaminio likučių atliekų negalima išmesti į buitinę

kanalizaciją. Juos reikia apdoroti tinkamame nuotekų valymo įrenginyje. Likučius ir

perdirbimui netinkamus produktus šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo

licenciją turinčiu rangovu. Šio produkto, jo tirpalų ar kitų jo formų atliekų šalinimas

turi visais atvejais atitikti gamtos apsaugos reikalavimus bei vietos valdžios

nustatytas atliekų tvarkymo taisykles. Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į

aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nutekamuosius bei

kanalizacijos vamzdžius.

:

Šalinimo metodai

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kurios su vartotoju susijusios informacijos,

pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), atveju reiktų žiūrėti į 1 skyriuje pateiktą grafą nustatyti naudojimo būdai.

13.1 Atliekų tvarkymo metodai

Gaminys

Sudarymo data/Peržiūrėta

:

10/13

2014-01-21

P3-silirit S

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

Pakavimas

Atliekų kodas

Atliekų žymėjimas

Šalinimo metodai

:

Specialios saugumo

priemonės

:

20 01 14*

rūgštys

Reikia vengti atliekų susidarymo, ar kiek įmanoma jų sumažinti. Pakuotės atliekos

turėtų būti perdirbtos.

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. Su tuščiomis neišvalytomis ar

neišskalautomis pakuotėmis reikia dirbti atsargiai. Tuščiose pakuotėse ar

įdėkluose gali išlikti produkto likučių. Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į

aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nutekamuosius bei

kanalizacijos vamzdžius.

FOSFORO

RŪGŠTIES TIRPALAS

PHOSPHORIC ACID

SOLUTION

Phosphoric acid,

solution

UN1805

FOSFORO

RŪGŠTIES TIRPALAS

UN1805

UN1805

UN1805

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

ADR/RID

IMDG

IATA

14.1 JT numeris

14.2 JT teisingas

krovinio

pavadinimas

14.3 Gabenimo

pavojingumo

klasė (-s)

14.4 Pakuotės

grupė

ADN/ADNR

14.5 Pavojus

aplinkai

14.6 Specialios

atsargumo

priemonės

naudotojams

14.7 Nesupakuotų krovinių

vežimas pagal MARPOL

73/78 II priedą ir IBC

kodeksą

:

Netaikoma.

Jokių.

Jokių.

None.

None.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

ES Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)

XIV Priedas - Autorizuojamų medžiagų sąrašas

Didelį susirūpinimą keliančios medžiagos

Neįrašytas nė vienas iš komponentų.

Sudarymo data/Peržiūrėta

:

11/13

2014-01-21

P3-silirit S

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

Kiti ES teisės aktai

Netaikoma.

XVII Priedas - Tam tikrų

pavojingų cheminių

medžiagų, jų mišinių ir

gaminių gamybos,

teikimo rinkai ir

naudojimo apribojimai

:

15.2 Cheminės saugos

vertinimas

Šiame gaminyje yra medžiagų, kurioms vis dar reikalingas cheminės saugos

vertinimas.

:

<5% nejoninės aktyviosios paviršiaus medžiagos

Sudėties deklaracija pagal Reglamentą (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių:

Pažymi informaciją, pasikeitusią nuo ankstesnio leidimo.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Sutrumpinimai ir akronimai

:

ADN = Europos nuostatos dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus

vandens keliais

ADR = Europos šalių sutartis dėl tarptautinio pavojingųjų krovinių vežimo kelių

transportu

ATE = Apskaičiuotas ūmus toksiškumas

BCF = Biokoncentracijos veiksnys

CLP = Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo

DNEL = Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė

DPD = Pavojingų preparatų direktyva [1999/45/EB]

EK = Europos Komisija

EUH teiginys = CLP-specifiniai teiginiai apie pavojų

IATA = Tarptautinė oro transporto asociacija

IBC = Nefasuotų krovinių vidutinis konteineris

IMDG = Tarptautinis pavojingų krovinių gabenimas jūra

LogPow = log oktanolio /pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo

MARPOL 73/78 = Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos, 1973,

pakeista 1978 m. Protokolu. ("Marpol" = jūros teršimas)

OEL = Profesinio poveikio ribinis dydis

PBT = Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksinė

PNEC = Nuspėjama poveikio nesukelianti koncentracija

REACH = Reglamentas dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo,

autorizacijos ir apribojimo [Raglamnetas (EB) Nr. 1907/2006]

RID = Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės

REACH # = REACH registracijos numeris

lPsB = Labai patvari ir stipriai biologiškai besikaupianti

Procedūra naudota klasifikacijai nustatyti pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Klasifikacija

Pagrindimas

Met. Corr. 1, H290

Ekspertinis vertinimas

Acute Tox. 4, H332

Ekspertinis vertinimas

Skin Corr. 1A, H314

Ekspertinis vertinimas

Sudarymo data/Peržiūrėta

:

12/13

2014-01-21

P3-silirit S

16 SKIRSNIS. Kita informacija

2014-01-21

Spausdinimo data

Sudarymo data/ Peržiūrėta

Versija

Pateikti teisingi duomenys apie receptūrą, naudotą gaminant produktą kilmės šalyje.Duomenys, standartai,

reikalavimai keičiasi, o mes negalime kontroliuoti naudojimo sąlygų, todėl NEGARANTUOJAME, KAD ŠI

INFORMACIJA IŠLIKS PILNA IR TIKSLI SPECIFINIAIS AR GALIMAIS NUMATYTI ATVEJAIS.

Pastaba skaitytojui

Ankstesnio leidimo data

:

:

:

:

Pilnas sutrumpintų R frazių

tekstas

:

R34- Nudegina.

R35- Stipriai nudegina.

R41- Gali smarkiai pažeisti akis.

R36- Dirgina akis.

R38- Dirgina odą.

R50- Labai toksiška vandens organizmams.

C - Ėsdinanti

Xi - Dirginanti

N - Aplinkai pavojinga

:

Pilnas klasifikacijų [DSD/

DPD, Pavojingų medžiagų

direktyvos ir Pavojingų

preparatų direktyvos]

tekstas

2014-01-21

ankstesnės versijos nėra

Pilnas sutrumpintų H

teiginių tekstas

:

Pilnas klasifikacijų [CLP/

GHS, Reglamentas (EB) Nr.

1272/2008 dėl cheminių

medžiagų ir mišinių

klasifikavimo, ženklinimo ir

pakavimo] tekstas

:

H290

Gali ėsdinti metalus.

H314

Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

H315

Dirgina odą.

H318

Smarkiai pažeidžia akis.

H319

Sukelia smarkų akių dirginimą.

H332

Kenksminga įkvėpus.

H400

Labai toksiška vandens organizmams.

Acute Tox. 4, H332

ŪMUS TOKSIŠKUMAS: Įkvėpus - 4 kategorija

Aquatic Acute 1, H400

ŪMUS PAVOJUS VANDENS APLINKAI - 1 kategorija

Eye Dam. 1, H318

SMARKUS AKIŲ PAŽEIDIMAS IR AKIŲ SUDIRGINIMAS

- 1 kategorija

Eye Irrit. 2, H319

SMARKUS AKIŲ PAŽEIDIMAS IR AKIŲ SUDIRGINIMAS

- 2 kategorija

Met. Corr. 1, H290

METALŲ KOROZIJĄ SUKELIANČIOS MEDŽIAGOS - 1

kategorija

Skin Corr. 1A, H314

ODOS ĖSDINIMAS IR DIRGINIMAS - 1A kategorija

Skin Corr. 1B, H314

ODOS ĖSDINIMAS IR DIRGINIMAS - 1B kategorija

Skin Irrit. 2, H315

ODOS ĖSDINIMAS IR DIRGINIMAS - 2 kategorija

Sudarymo data/Peržiūrėta

:

13/13

2014-01-21