P3-PE 4 SPEZIAL A

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • P3-PE 4 SPEZIAL A
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • P3-PE 4 SPEZIAL A
  Румъния
 • Език:
 • румънски

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 111736E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

P3-PE 4 spezial A

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

Nume produs

P3-PE 4 spezial A

Conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa II (453/2010) - Europa

:

1.1 Element de identificare a produsului

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

Utilizări identificate

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

Cod produs

:

Utilizare contraindicată

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Biroul pentru Regulamentul sanitar internaţional şi informare toxicologică

Agent detartrant. Proces manual

Nu se cunosc.

Ecolab SRL

Centrul de afaceri „IDEO”

Sos. Păcurari nr. 138, et. 2,

RO-700545, Iaşi

Romania

Tel.: +40 232 222 210

Fax: +40 232 222 250

products.ro@ecolab.com

:

Producător/ Distribuitor/

Importator

111736E

Utilizarea produsului

:

Produs de curăţare

Produs destinat numai utilizatorilor profesionali.

Producător/ Distribuitor/ Importator

:

Număr de telefon

+40 21 3183606

:

Număr de telefon

+40 723 119909 (Program: Luni-Vineri, între orele: 9:00 - 17:00)

Versiune

: 2

Clasificare

C; R35Clasificarea acestui produs este dată de valoarea extremă a pH-ului acestuia

(conform legislaţiei europene în vigoare).

:

:

Pericole pentru sănătatea

oamenilor

Provoacă arsuri grave.

Consultaţi secţiunea 11 pentru informaţii detaliate despre efectele asupra sănătăţii şi simptome

Clasificarea conform Regulamentului (CE) 1272/2008 [CLP/GHS]

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Definirea produsului

:

Amestec

Consultaţi secţiunea 16 pentru textul complet al frazelor R şi H enumerate mai sus.

Clasificare conform Directivei 1999/45/CE [DPD]

Acest produs este clasificat ca fiind periculos conform Directivei 1999/45/CE şi amendamentelor sale.

2.2 Elemente pentru etichetă

Pictograme de pericol

:

Skin Corr. 1, H314

Data emiterii/Data revizuirii

:

1/12

20 Noiembrie 2013

P3-PE 4 spezial A

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

:

Alte pericole care nu duc

la clasificare

Cuvânt de avertizare

:

Fraze de pericol

:

Prevenire

:

Fraze de precauţie

Intervenţie

:

Pericol

P280 - Purtaţi mănuşi de protecţie şi echipament de protecţie a ochilor/feţei.

P303 + P361 + P353 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Scoateţi

imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiţi pielea cu apă sau faceţi duş.

P305 + P351 + P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă,

timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest

lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.

P310 - Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un

medic.

2.3 Alte pericole

Conţine

:

Nu se aplică.

acid fosforic

H314

Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.

Limitele de expunere ocupaţională, dacă există, sunt enumerate în secţiunea 8.

Nu sunt prezente şi alte ingrediente care, conform informaţiilor actuale ale furnizorului şi concentraţiilor aplicabile, sunt

clasificate ca periculoase pentru sănătate şi mediu şi care se impune a fi declarate în această secţiune.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

[1] Substanţă clasificată ca fiind cu risc pentru sănătate sau mediu

[2] Substanţă cu limită de expunere la locul de muncă

[3] Substanţa întruneşte criteriile de PBT conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006, Anexa XIII

[4] Substanţa întruneşte criteriile de vPvB conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006, Anexa XIII

[5] Substanţă cu nivel de îngrijorare echivalent

Identificatori

67/548/CEE

Denumire produs/

ingredient

A se vedea

secţiunea 16 pentru

textul complet al

frazelor R

menţionate mai sus.

%

Tip

Regulamentul (CE) nr.

1272/2008 [CLP]

Clasificare

Consultaţi secţiunea

16 pentru textul

complet al frazelor H

enumerate mai sus.

acid fosforic

REACH #:

01-2119485924-24

EC: 231-633-2

CAS: 7664-38-2

Index: 015-011-00-6

35 -

<50

C; R34

Skin Corr. 1B, H314

[1] [2]

Amestecuri

3.2

Spălaţi imediat ochii cu apă din abundenţă, ridicând din când în când pleoapele.

Verificaţi dacă persoana poartă lentile de contact; dacă da, scoateţi-le. Continuaţi

să clătiţi pentru cel puţin 15 minute. Arsurile chimice trebuie tratate imediat de către

un medic. Solicitaţi imediat asistenţă medicală. Sunaţi la un centru pentru otrăviri

sau un medic.

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

Contact cu ochii

:

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

Data emiterii/Data revizuirii

:

2/12

20 Noiembrie 2013

P3-PE 4 spezial A

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

Spălaţi gura cu apă. Îndepărtaţi protezele dentare, dacă este cazul. Dacă materialul

a fost înghiţit şi persoana expusă este conştientă, daţi-i să bea mici cantităţi de apă.

Opriţi-vă dacă persoana se simte rău, întrucât vomitatul poate fi periculos. Nu

induceţi voma decât dacă sunteţi instruit în acest sens de personalul medical. În caz

de apariţie a vomei, capul trebuie ţinut în jos, pentru ca voma să nu pătrundă în plăm

âni. Arsurile chimice trebuie tratate imediat de către un medic. Nu administraţi

nimic pe cale bucală unei persoane care şi-a pierdut cunoştinţa. Dacă persoana

afectată este inconştientă, aşezaţi-o în poziţia laterală de siguranţă şi solicitaţi

imediat asistenţă medicală. Menţineţi căile respiratorii deschise. Slăbiţi îmbrăcă

mintea strânsă precum gulerul, cravata, cureaua sau corsajul. Transportaţi victima

la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus într-o poziţie confortabilă pentru respiraţ

ie. Solicitaţi imediat asistenţă medicală. Sunaţi la un centru pentru otrăviri sau un

medic.

Contact cu pielea

Pielea contaminată va fi spălată cu apă şi săpun. Îndepărtaţi îmbrăcămintea şi încăl

ţămintea contaminată. Continuaţi să clătiţi pentru cel puţin 15 minute. Arsurile

chimice trebuie tratate imediat de către un medic. Spălaţi îmbrăcămintea

contaminată înainte de reutilizare. Curăţaţi temeinic încălţămintea înainte de

reutilizare. Solicitaţi imediat asistenţă medicală. Sunaţi la un centru pentru otrăviri

sau un medic.

Transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus într-o poziţie

confortabilă pentru respiraţie. Dacă nu respiră, dacă respiraţia este neregulată sau

dacă survine stopul respirator, se va face respiraţie artificială sau se va administra

oxigen de către personalul calificat. Dacă persoana afectată este inconştientă, aş

ezaţi-o în poziţia laterală de siguranţă şi solicitaţi imediat asistenţă medicală. Menţ

ineţi căile respiratorii deschise. Slăbiţi îmbrăcămintea strânsă precum gulerul,

cravata, cureaua sau corsajul. Solicitaţi imediat asistenţă medicală. Sunaţi la un

centru pentru otrăviri sau un medic.

Ingerare

Inhalare

:

:

:

Protejarea persoanelor

care acordă primul-ajutor

:

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Posibile efecte acute asupra sănătăţii

Inhalare

:

Poate degaja gaz, vapori sau praf foarte iritant sau coroziv

pentru aparatul respirator.

Coroziv pentru tractul digestiv. Provoacă arsuri. Poate cauza arsuri ale gurii, gâtului

şi stomacului.

:

Ingerare

Contact cu pielea

:

Provoacă arsuri grave.

Provoacă leziuni oculare grave.

:

Contact cu ochii

Semne / simptome de supraexpunere

Contact cu pielea

Ingerare

Inhalare

Simptomele adverse pot include următoarele:

iritarea tractului respirator

tuse

Simptomele adverse pot include următoarele:

dureri stomacale

Simptomele adverse pot include următoarele:

dureri sau iritaţii

roşeaţă

poate genera apariţia de flictene

:

:

:

Contact cu ochii

:

Simptomele adverse pot include următoarele:

durere

lăcrimare

roşeaţă

Nu se va întreprinde nicio acţiune care implică un risc personal sau fără o pregătire

corespunzătoare. În cazul în care se presupune că vaporii sunt încă prezenţi,

salvatorul va purta o mască de gaze adecvată sau un aparat respirator autonom

corespunzător. Înainte de a scoate îmbrăcămintea contaminată, spălaţi-o temeinic

cu apă sau purtaţi mănuşi.

Data emiterii/Data revizuirii

:

3/12

20 Noiembrie 2013

P3-PE 4 spezial A

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

Observaţii pentru medic

Se aplică tratament simptomatic. Contactaţi imediat specialistul în tratarea

otrăvirilor dacă au fost ingerate sau inhalate cantităţi mari.

:

Tratamente specifice

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Nu există tratament specific.

:

În caz de incendiu, izolaţi imediat zona, evacuând toate persoanele din apropiere.

Nu se va întreprinde nicio acţiune care implică un risc personal sau fără o pregătire

corespunzătoare.

Produse de combustie

periculoase

Pericole cauzate de

substanţă sau amestec

Produsele de descompunere pot conţine următoarele substanţe:

oxizi de fosfor

În urma expunerii la foc sau căldură, presiunea va creşte şi recipientul se poate

sparge.

Pompierii trebuie să poarte echipament de protecţie corespunzător şi aparat de

respiraţie autonom (SCBA) cu mască completă, funcţionând cu presiune pozitivă.

Echipamentul de protecţie

special pentru pompieri

În caz de incendiu utilizați apă pulverizată (ceaţă), spumă, pudră chimică uscată sau

5.1 Medii de stingere a incendiilor

:

:

:

Nu se cunosc.

Mijloace de stingere

adecvate

:

Mijloace de stingere

inadecvate

:

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

5.3 Recomandări destinate pompierilor

Precauţii speciale pentru

pompieri

:

6.2 Precauții pentru mediul

înconjurător

Evitaţi dispersarea materialului scurs şi contactul sau infiltrarea în sol, cursuri de apă

, scurgeri şi canalizări. A se anunţa autorităţile competente în cazul în care produsul

a poluat mediul înconjurător (canalizarea, cursurile de apă, solul sau aerul).

Opriţi scurgerea dacă operaţiunea nu prezintă riscuri. Mutaţi recipientele din zona

cu produs vărsat. Diluaţi cu apă şi spălaţi dacă este solubil cu apă. Alternativ, sau

dacă este insolubil în apă, absorbiţi cu un material uscat inert şi puneţi într-un

container adecvat pentru deşeuri.

Deversare minoră

:

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Pentru personalul care nu

este implicat în situații de

urgență

:

Pentru personalul care

intervine în situații de

urgență

:

Nu se va întreprinde nicio acţiune care implică un risc personal sau fără o pregătire

corespunzătoare. Nu permiteţi accesul personalului neprotejat şi neautorizat în

apropiere. Încercaţi să evitaţi atingerea sau păşirea prin materialul scurs. Nu inhalaţ

i vaporii sau aerosolii. Asiguraţi o ventilaţie adecvată. În cazul în care ventilaţia nu

este corespunzătoare, purtaţi aparat de protecţie respiratorie adecvat. Purtaţi

echipament de protecţie personală adecvat.

Dacă este necesar echipament special pentru tratarea scurgerii, aveţi în vedere

orice informaţie de la Secţiunea 8 privind materialele adecvate şi inadecvate.

Consultaţi şi informaţiile de la paragraful „Pentru personalul care nu se ocupă cu

intervenţii de urgenţă”.

:

Data emiterii/Data revizuirii

:

4/12

20 Noiembrie 2013

P3-PE 4 spezial A

SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

Opriţi scurgerea dacă operaţiunea nu prezintă riscuri. Mutaţi recipientele din zona

cu produs vărsat. Abordaţi deversarea din amonte pe direcţia vântului. Împiedicaţi p

ătrunderea în canalizări, cursuri de apă, subsoluri sau spaţii închise. Direcţionaţi

deversările într-o staţie de epurare sau executaţi următoarele acţiuni. Îndiguiţi şi

colectaţi produsul vărsat cu un material absorbant necombustibil (de exemplu, nisip,

pământ, silicat spongios de mică sau diatomit) şi puneţi-l într-un recipient adecvat, în

vederea eliminării conform reglementărilor locale. Materialul vărsat poate fi

neutralizat cu carbonat de sodiu, bicarbonat de sodiu sau hidroxid de sodiu.

Materialul absorbant contaminat poate prezenta aceleaşi pericole ca şi produsul vă

rsat.

Deversare masivă

:

6.4 Trimiteri către alte

secțiuni

Consultaţi Secţiunea 1 pentru datele de contact în caz de urgenţă.

Consultaţi Secţiunea 8 pentru informaţii privind echipamentul de protecţie personală

adecvat.

Consultaţi Secţiunea 13 pentru informaţii suplimentare privind tratarea deşeurilor.

:

Depozitaţi între următoarele temperaturi: 0 la 40°C (32 la 104°F). Depozitaţi

conform cerinţelor legale locale. Depozitaţi în recipientul original, ferit de raze solare

directe, în loc răcoros şi bine ventilat, departe de materiale incompatibile (vezi secţ

iunea 10), alimente şi băuturi. A se ţine separat de alcalii. Păstraţi recipientul închis

ermetic şi sigilat până la utilizare. Recipientele care au fost deschise trebuie închise

din nou cu grijă şi ţinute

în poziţie verticală pentru a preveni scurgerile. A nu se păstra în recipiente

neetichetate. A se utiliza un recipient de colectare corespunzător pentru evitarea

contaminării mediului.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

Informaţiile din această secţiune conţin sfaturi şi îndrumări cu caracter general. Lista Utilizărilor Identificate din Secţ

iunea 1 trebuie consultată pentru orice informaţie disponibilă specifică domeniului de utilizare furnizată în Scenariul/

Scenariile de Expunere.

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Măsuri de protecţie

:

Sfaturi privind aspecte

generale de igienă

ocupaţională

:

7.2 Condiții de depozitare în

condiții de securitate,

inclusiv eventuale

incompatibilități

7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Îmbrăcaţi-vă cu echipamentul personal de protecţie corespunzător (a se vedea

secţiunea 8). A se evita contactul cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Nu inhalaţi

vaporii sau aerosolii. Nu ingeraţi produsul. În cazul în care, în timpul utilizării

normale materialul prezintă un pericol pentru respiraţie, se va folosi numai în

prezenţa unei instalaţii de ventilare adecvate sau se va purta un aparat respirator

corespunzător. Păstraţi în recipientul original sau într-un alt recipient aprobat,

confecţionat dintr-un material compatibil, închis ermetic atunci când nu este utilizat.

A se feri de alcalii.

Muncitorii se vor spăla pe mâini şi pe faţă înainte de a mânca, de a consuma lichide

şi de a fuma. Consultaţi şi Secţiunea 8 pentru informaţii suplimentare privind mă

surile de igienă.

:

Recomandări

:

Soluţii specifice sectorului

industrial

:

Nu se aplică până când vor fi disponibile Scenariile de Expunere pentru substanţe.

Nu se aplică până când vor fi disponibile Scenariile de Expunere pentru substanţe.

Data emiterii/Data revizuirii

:

5/12

20 Noiembrie 2013

P3-PE 4 spezial A

Protecția mâinilor

(EN 374)

Dacă o evaluare a riscului indică necesitatea acestui lucru, purtaţi un aparat

respirator pentru purificarea aerului sau alimentat cu aer, de mărime adecvată,

corespunzător unui standard aprobat. Alegerea aparatului respirator trebuie să se

bazeze pe nivelurile de expunere cunoscute sau anticipate, pe gradul de

periculozitate al produsului şi pe limitele de funcţionare în siguranţă ale aparatului

ales.

Foarte recomandat : Mănuşi - butil-cauciuc , mănuşi din nitril-cauciuc ( Timp de pă

trundere: 1 - 4 ore ) .

Foarte recomandat : Ochelari, scut pentru faţă sau orice altă protecţie completă

pentru faţă.

Protecția ochilor/feței

(EN 166)

Protecția respirației

(EN 143, 14387)

:

:

:

Protecția pielii

Echipamentele de protecţie personală pentru protejarea corpului trebuie selectate

pe baza activităţii efectuate şi a riscurilor implicate şi trebuie aprobate de către un

specialist, înainte de manipularea acestui produs.

:

Controlul expunerii

mediului

:

Se vor verifica emisiile generate de echipamentele de ventilaţie sau de lucru, pentru

a se asigura că respectă prevederile legislaţiei de protecţie a mediului înconjurător.

În unele cazuri, se vor impune modificări ale turnurilor de spălare şi ale filtrelor sau

modificări tehnologice ale echipamentelor de producţie, pentru a reduce emisiile la

niveluri acceptabile.

Controale tehnice

corespunzătoare

:

Dacă operaţiunile utilizatorului generează praf, fum, gaze, vapori sau aburi, pentru

a menţine expunerea muncitorilor la substanţe contaminante aeropurtate sub

limitele recomandate sau obligatorii, utilizaţi metode de izolare a procesului,

ventilaţie locală de evacuare sau alte măsuri tehnice de control.

Spălaţi-vă bine pe mâini, pe braţe şi pe faţă după manipularea produselor chimice, î

nainte de a mânca, de a fuma şi de a folosi toaleta, precum şi la terminarea

programului de lucru. A se folosi tehnicile adecvate pentru a îndepărta îmbrăcă

mintea potenţial contaminată. Spălaţi îmbrăcămintea contaminată înainte de

reutilizare. Aveţi grijă ca instalaţiile pentru spălarea ochilor şi duşurile de siguranţă

să fie aproape de locul de muncă.

8.2 Controale ale expunerii

Măsuri igienice

:

Nu sunt disponibile valori ale DNEL pentru amestec.

Concentraţii cu efect preconizat

Nu sunt disponibile valori ale PNEC pentru amestec.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1 Parametri de control

Niveluri ale efectului derivat

Mãsuri de protecţie individualã

Protecţia corpului

(EN 14605)

:

Protecţia altor suprafeţe

de piele

Pericole termice

:

Încălţămintea adecvată şi orice măsuri suplimentare de protecţie a pielii trebuie

selectate pe baza sarcinilor care trebuie îndeplinite şi a riscurilor implicate şi trebuie

aprobate de un specialist înainte de manipularea acestui produs.

Nu se aplică.

Denumire produs/ingredient

Valori limită de expunere

Limite de expunere ocupaţională

acid fosforic

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale şi Ministerul Să

nătăţii (România, 1/2012).

Termen scurt (STEL): 0.5 mg/m³ 15 minute.

Termen lung (TWA): 0.2 mg/m³ 8 ore.

Data emiterii/Data revizuirii

:

6/12

20 Noiembrie 2013

P3-PE 4 spezial A

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

Stare fizică

Punct de topire/punct de

îngheţ

Punct de fierbere şi interval de

fierbere iniţial

Presiunea de vapori

Densitatea relativă

Densitatea vaporilor

Solubilitatea (solubilitățile)

Lichid.

1.22 la 1.26

Uşor solubil în următoarele materiale: apă rece şi apă caldă.

Inodor.

Miros

pH

Portocaliu.

Culoare

Viteza de evaporare

Temperatura de autoaprindere

Punct de aprindere

> 100°C

0.5 la 1.5 [Concentraţia (% m/m): 100%]

Pragul de acceptare a

mirosului

Coeficient de partiţie n-

octanol/apă

Proprietăţi explozive

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Niciuna.

Proprietăţi oxidante

:

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Aspect

9.2 Alte informații

Timp de ardere

Viteza de ardere

:

:

Temperatură de

descompunere

:

Nu există informaţii suplimentare.

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec.

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec.

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec.

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec.

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec.

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec.

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec.

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec.

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec.

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec.

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec.

Nu se aplică.

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec.

Vâscozitatea

:

Limite superioare/inferioare

de inflamabilitate sau de

explozie

:

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec.

Inflamabilitatea (solid, gaz)

:

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec.

10.4 Condiții de evitat

Nu există date specifice.

Produsul este stabil.

10.2 Stabilitate chimică

:

:

10.3 Posibilitatea de reacții

periculoase

:

În condiţii normale de depozitare şi utilizare nu vor apărea reacţii periculoase.

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1 Reactivitate

:

Nu sunt disponibile date din teste referitoare la reactivitate, pentru acest produs sau

pentru ingredientele sale.

Data emiterii/Data revizuirii

:

7/12

20 Noiembrie 2013

P3-PE 4 spezial A

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.6 Produși de

descompunere periculoși

În condiţii normale de depozitare şi utilizare, nu se formează produşi de

descompunere periculoşi.

:

10.5 Materiale incompatibile

:

Reacţionează extrem de puternic sau incompatibil cu următoarele materiale: metale

şi alcalii.

Nu reacţionează sau compatibil cu următoarele materiale: materiale organice, acizi ş

i umezeală.

Posibile efecte acute asupra sănătăţii

Inhalare

:

Poate degaja gaz, vapori sau praf foarte iritant sau coroziv

pentru aparatul respirator.

Coroziv pentru tractul digestiv. Provoacă arsuri. Poate cauza arsuri ale gurii, gâtului

şi stomacului.

:

Ingerare

Contact cu pielea

:

Provoacă arsuri grave.

Provoacă leziuni oculare grave.

:

Contact cu ochii

Toxicitate acută

acid fosforic

LC50 Inhalare Prafuri şi ceţuri

Şobolan

0.962 mg/l

4 ore

LD50 Dermic

Şobolan

>2000 mg/kg

LD50 Orală

Şobolan

>2000 mg/kg

Denumire produs/

ingredient

Rezultat

Specii

Doză

Durata

expunerii

Cancerogenitatea

Mutagenicitate

Efecte teratogene

Toxicitate pentru reproducere

Iritaţie/coroziune

Concluzii / rezumat

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Sensibilizare

Concluzii / rezumat

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind efectele toxicologice

Estimări de toxicitate acută

Nu este determinat pentru amestec.

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetat

Pericol prin aspirare

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Concluzii / rezumat

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Concluzii / rezumat

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Concluzii / rezumat

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Concluzii / rezumat

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Concluzii / rezumat

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Informații privind căile

probabile de expunere

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Data emiterii/Data revizuirii

:

8/12

20 Noiembrie 2013

P3-PE 4 spezial A

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

Posibile efecte cronice asupra sănătăţii

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Generale

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Cancerogenitatea

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Mutagenicitate

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Efecte teratogene

:

Efecte asupra dezvoltării

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Efecte asupra fertilităţii

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Simptome legate de caracteristicile fizice, chimice şi toxicologice

Contact cu pielea

Ingerare

Inhalare

Nu există date specifice.

Simptomele adverse pot include următoarele:

dureri stomacale

Simptomele adverse pot include următoarele:

dureri sau iritaţii

roşeaţă

poate genera apariţia de flictene

:

:

:

Contact cu ochii

:

Simptomele adverse pot include următoarele:

durere

lăcrimare

roşeaţă

Se indică efectele întârziate și cele imediate cunoscute, precum și efectele cronice induse de o expunere pe

termen lung și de o expunere pe termen scurt

Expunere pe termen scurt

Expunere pe termen lung

Efecte imediate

potenţiale

:

Efecte întârziate

potenţiale

:

Efecte imediate

potenţiale

:

Efecte întârziate

potenţiale

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Concluzii / rezumat

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Alte informații

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.3 Potențial de bioacumulare

12.1 Toxicitate

acid fosforic

Acut LC50 75.1 mg/l

Peşte

96 ore

Denumire produs/

ingredient

Specii

Rezultat

Durata

expunerii

12.2 Persistență și degradabilitate

Concluzii / rezumat

:

Produs majoritar anorganic. Informaţiile despre biodegradabilitate se referă numai la

componenţii organici.

12.4 Mobilitate în sol

Concluzii / rezumat

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Concluzii / rezumat

:

Nu este determinat pentru amestec.

Data emiterii/Data revizuirii

:

9/12

20 Noiembrie 2013

P3-PE 4 spezial A

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.6 Alte efecte adverse

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

PBT

:

Nu se aplică.

vPvB

:

Nu se aplică.

12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB

:

Coeficient de partiţie sol/

apă ((K

oc

)

:

Nu este determinat pentru amestec.

Mobilitatea

:

Nu este determinat pentru amestec.

Catalogul european de deşeuri (EWC)

Deşeu periculos

:

Pe cât posibil producerea de deşeuri trebuie evitată sau redusă la minimum. În

recipientele goale sau în garniturile acestora se pot găsi urme ale produselor. A se

elimina reziduurile produsului şi ambalajul (recipientul) după ce s-au luat toate mă

surile de precauţie. Cantităţile semnificative de reziduuri provenite din produs nu

trebuie aruncate la canalizare ci trebuie procesate într-o staţie adecvată de tratare a

deşeurilor. Eliminaţi surplusul şi produsele nereciclabile prin intermediul unui agent

autorizat pentru eliminarea deşeurilor. Eliminarea acestui produs, a soluţiilor şi

produselor sale secundare trebuie

să se efectueze în conformitate cu prevederile legislaţiei pentru protecţia

mediului şi cea privind eliminarea deşeurilor, precum şi cu toate

reglementările autorităţilor regionale locale. Evitaţi dispersarea materialului scurs şi

contactul sau infiltrarea în sol, cursuri de apă, scurgeri şi canalizări.

:

Metode de eliminare

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

Informaţiile din această secţiune conţin sfaturi şi îndrumări cu caracter general. Lista Utilizărilor Identificate din Secţ

iunea 1 trebuie consultată pentru orice informaţie disponibilă specifică domeniului de utilizare furnizată în Scenariul/

Scenariile de Expunere.

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Produs

Ambalaje

Cod deşeu

Denumirea deşeului

Metode de eliminare

:

Precauţii speciale

:

20 01 29*

detergenți conținând substanțe periculoase

Pe cât posibil producerea de deşeuri trebuie evitată sau redusă la minimum. Deş

eurile de ambalajele trebuie reciclate.

A se elimina reziduurile produsului şi ambalajul (recipientul) după ce s-au luat toate

măsurile de precauţie. Recipientele goale care nu au fost curăţate sau clătite

trebuie manipulate cu atenţie. În recipientele goale sau în garniturile acestora se

pot găsi urme ale produselor. Evitaţi dispersarea materialului scurs şi contactul sau

infiltrarea în sol, cursuri de apă, scurgeri şi canalizări.

ACID FOSFORIC,

SOLUŢIE

PHOSPHORIC ACID,

SOLUTION

Phosphoric acid,

solution

UN1805

ACID FOSFORIC,

SOLUŢIE

UN1805

UN1805

UN1805

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

ADR/RID

IMDG

IATA

14.1 Numărul ONU

14.2 Denumirea

corectă ONU

pentru expediție

ADN/ADNR

Data emiterii/Data revizuirii

:

10/12

20 Noiembrie 2013

P3-PE 4 spezial A

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

14.3 Clasa

(clasele) de

pericol pentru

transport

14.4 Grupul de

ambalare

14.5 Pericole

pentru mediul

înconjurător

14.6 Precauții

speciale pentru

utilizatori

14.7 Transport în vrac, în

conformitate cu anexa II la

MARPOL 73/78 și Codul IBC

:

Nu se aplică.

Niciuna.

Niciuna.

None.

None.

Reglementări naţionale

Alte reglementări UE

Nu se aplică.

Anexa XVII – Restricţii la

fabricarea, introducerea

pe piaţă şi utilizarea

anumitor substanţe,

amestecuri şi articole

periculoase

:

România

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru

substanța sau amestecul în cauză

Regulamentul UE (CE) Nr 1907/2006 (REACH)

Anexa XIV - Lista substanţelor care fac obiectul autorizării

15.2 Evaluarea securității

chimice

Acest produs conţine substanţe pentru care sunt încă necesare evaluări privind

securitatea chimică.

Substanţe de foarte mare îngrijorare

:

Nici un ingredient nu a fost inventariat.

Nu conţine ingrediente conform Regulamentului privind detergenţii 648/2004/EC.

Declaraţia de ingrediente conform Regulamentului privind detergenţii 648/2004/EC:

Legislaţia pentru deşeurile de produs: Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor.

Legislaţia pentru deşeuri de ambalaj: HG 621 /2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje.

HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase.

HG 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase.

Data emiterii/Data revizuirii

:

11/12

20 Noiembrie 2013

P3-PE 4 spezial A

20 Noiembrie 2013

Data tipăririi

Data emiterii/ Data revizuirii

Versiune

Informaţiile de mai sus sunt considerate a fi corecte conform formulării utilizate la fabricarea acestui produs în

ţara de origine. Deoarece datele, standardele şi reglementările sunt supuse modificărilor, iar condiţiile de

utilizare şi manipulare sunt în afara controlului nostru, NU SE GARANTEAZĂ ÎN MOD EXPRES SAU IMPLICIT C

Ă ACESTE INFORMAŢII SUNT COMPLETE SAU PERMANENT EXACTE.

Aviz pentru cititor

Data punerii anterioare în

circulaţie

:

:

:

:

Indică informaţiile care s-au modificat de la ultima versiune pusă în circulaţie.

Textul complet al frazelor R

abreviate

:

R34- Provoacă arsuri.

R35- Provoacă arsuri grave.

C - Coroziv

:

Textul complet al

clasificărilor [DSD/DPD]

20 Noiembrie 2013

10 Octombrie 2011

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Textul complet al frazelor H

abreviate

:

Abrevieri şi acronime

:

ADN = Prevederile Europene privind Transportul Internaţional de Mărfuri Periculoase

pe Ape Continentale

ADR = Acordul European privind Transportul Internaţional Rutier de Mărfuri

Periculoase

TAE = Toxicitate Acută Estimată

FBC = Factor de Bioconcentraţie

CLP = Regulamentul privind Clasificarea, Etichetarea şi Ambalarea [Regulamentul (

CE) Nr. 1272/2008

DNEL = Nivel Calculat Fără Efect

DPD = Directiva privind Preparatele Periculoase [1999/45/CE]

CE = Comisia Europeană

frază EUH = frază de pericol, specifică CLP

IATA = Asociaţia Internaţională a Transportului Aerian

IBC = Container Intermediar Vrac

IMDG = Internaţional Maritim Mărfuri Periculoase

LogPow = logaritm al coeficientului de partiţie apă/octanol

MARPOL 73/78 = Convenţia Internaţională pentru Prevenirea Poluării provenite de la

Nave, 1973 aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 ("Marpol" = poluare

marină)

OEL = Limită privind Expunerea Ocupaţională

PBT = Persistent, Biocumulativ şi Toxic

PNEC = Concentraţie Predictibilă Fără Efect

REACH = Regulamentul privind Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea şi Interzicerea

Chimicalelor [Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006]

RID = Regulamentul privind Transportul Internaţional Feroviar al Mărfurilor

Periculoase

REACH # = Număr Înregistrare REACH

vPvB = Foarte Persistent si Foarte Biocumulativ

Procedură utilizată pentru derivarea clasificării conform Reglementării (CE) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Clasificare

Justificare

Skin Corr. 1, H314

Pe baza datelor din teste

Textul complet al

clasificărilor [CLP/GHS]

:

H314

Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.

Skin Corr. 1, H314

CORODAREA/IRITAREA PIELII - Categoria 1

Skin Corr. 1B, H314

CORODAREA/IRITAREA PIELII - Categoria 1B

Data emiterii/Data revizuirii

:

12/12

20 Noiembrie 2013