P3-MIP

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • P3-MIP
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • P3-MIP
  Сърбия
 • Език:
 • сръбски

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 106474E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

P3-mip

106474E

1 / 11

POGLAVLJE 1. IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLJA HEMIKALIJU U

PROMET

1.1 Identifikacija hemikalije

Naziv proizvoda

P3-mip

Šifra proizvoda

106474E

Upotreba

supstance/preparata

Sredstvo za pranje

Vrsta supstance

Preparat

Samo za profesionalne korisnike.

Informacije o razblaživanju

proizvoda.

Nisu dostupne informacije o razblaživanju.

1.2 Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Utvrđene upotrebe

Procesno čišćenje; CIP proces (čišćenje na licu mesta)

Preporučena ograničenja

prilikom upotrebe

Rezervisano za industrijsku i profesionalnu upotrebu.

1.3 Podaci o snabdevaču

Društvo

Ecolab Hygiene d.o.o.

Milana Tankosića 8

11000 Beograd, Srbija +381 (0)11 2076800 (Radnim danom od

8.00 do 16.00 h)

office.belgrade@ecolab.com

1.4 Broj telefona za hitne slučajeve

Broj telefona za hitne

slučajeve

+381 (0)11 2076800 (Radnim danom od 8.00 do 16.00 h)

Broj telefona centra za

kontrolu trovanja

+381 11 36 08-440 (24 časovni kontakt)

Datum kompilacije/revizije

10.07.2014

Verzija

POGLAVLJE 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

2.1 Klasifikacija hemikalije

Klasifikacija (UREDBOM (EZ) br. 1272/2008)

Izjedanje kože , Kategorija 1A

H314

Klasifikacija (67/548/EEZ, 1999/45/EZ)

C; KOROZIVNO

Za puni tekst oznaka upozorenja pomenutih u ovom odeljku videti odeljak 16.

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

P3-mip

106474E

2 / 11

Za puni tekst H-izjava navedenih u ovom odeljku pogledajte odeljak 16.

2.2 Elementi obeležavanja

Obeležavanje (UREDBOM (EZ) br. 1272/2008)

Piktogram opasnosti

Reč upozorenja

Opasnost

Obaveštenje o opasnosti

H314

Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka

Obaveštenja o merama

predostrožnosti

Sprečavanje:

P280

Nositi zaštitne rukavice/ zaštitnu odeću/

zaštitne naočare/ zaštitu za lice.

Intervencija:

P303 + P361 + P353

AKO DOSPE NA KOŽU (ili kosu): Hitno

ukloniti/ skinuti svu kontaminiranu odecu.

Isprati kožu vodom/ istuširati se.

P305 + P351 + P338

AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati

vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna

sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće

učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.

P310

Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili se

obratiti lekaru.

Opasni sastojci koje treba navesti na etiketi:

natrijum hidroksid

2.3 Ostale opasnosti

Nepoznato.

POGLAVLJE 3. SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

3.2 Podaci o sastojcima smeše

Opasni sastojci

Hemijski naziv

Br. CAS

Br. EC

Br. REACH

Klasifikacija

(67/548/EEZ)

Klasifikacija

(UREDBOM (EZ) br.

1272/2008)

Koncentracija [%]

natrijum hidroksid

1310-73-2

215-185-5

01-2119457892-27

C; R35

Izjedanje kožeKategorija 1A;

H314

>= 50 - <= 100

etoksilati masnih

alkohola > 5EO

146340-16-1

R38-R50

Iritacija kožeKategorija 2;

H315

Akutna opasnost po vodenu

životnu sredinuKategorija 1;

H400

>= 0.25 - < 0.5

Za puni tekst oznaka upozorenja pomenutih u ovom odeljku videti odeljak 16.

Za puni tekst H-izjava navedenih u ovom odeljku pogledajte odeljak 16.

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

P3-mip

106474E

3 / 11

POGLAVLJE 4. MERE PRVE POMOĆI

4.1 Opis mera prve pomoći

U slučaju dodira sa očima

Odmah početi ispirati sa puno vode, takođe ispod kapaka,

najmanje 15 minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i

ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Odmah

potražiti pomoć lekara.

U slučaju dodira sa kožom

Odmah početi ispirati sa puno vode najmanje 15 minuta. Ako je

moguće, upotrebiti blagi sapun. Pre ponovne upotrebe oprati

odeću. Pre ponovne upotrebe dobro očistiti odeću. Odmah

potražiti pomoć lekara.

Ako se proguta

Vodom isprati usta. NEMOJTE izazivati povraćanje. Nikada davati

bilo što kroz usta lica koje nije pri svesti. Odmah potražiti pomoć

lekara.

Ako se udiše

Izvesti na svež vazduh. Simptomatično lečenje. Ako se pojave

simptomi, potražiti pomoć lekara.

4.2 Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Za detaljnije informacije o uticaju na zdravlje i o simptomima videti poglavlje 11.

4.3 Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

Lečenje

Simptomatično lečenje.

POGLAVLJE 5. MERE ZA GAŠENJE POŽARA

5.1 Sredstva za gašenje požara

Odgovarajuća sredstva za

gašenje požara

Preduzeti vatrogasne mere koje odgovaraju lokalnim uslovima i

okolnoj sredini.

Neodgovarajuća sredstva za

gašenje požara

Nepoznato.

5.2 Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša

Posebne opasnosti tokom

gašenja požara

Ne pali se i ne sagoreva.

Opasni produkti sagorevanja

Oksidi fosfora

metalni oksidi

5.3 Savet za vatrogasce

Posebna zaštitna oprema za

vatrogasce

: Koristiti opremu za ličnu zaštitu.

Dodatne informacije

: Odvojeno skupiti kontaminiranu vodu korišćenu za gašenje

požara. Pomenuta voda ne sme se ispustiti u kanalizaciju. Ostatke

požara i kontaminiranu vodu korišćenu za gašenje požara treba

odložiti u skladu sa lokalnim propisima. Nemojte udisati dim u

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

P3-mip

106474E

4 / 11

slučaju požara i/ili eksplozije.

POGLAVLJE 6. MERE U SLUČAJU UDESA

6.1 Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa

Preporuke za osoblje koje ne

interveniše u hitnim

slučajevima

Obezbediti dovoljnu ventilaciju. Zadržati ljude podalje od

iscurele/izlivene materije i na mestu gde ne duva vetar. Sprečiti

udisanje, gutanje i dodir sa kožom i očima. Radnici koji su izloženi

koncentracijama većim od granične vrednosti izlaganja treba da

nose odgovarajuće odobrene respiratore. Obezbediti da čišćenje

obavlja samo obučeno osoblje. Videti zaštitne mere navedene u

odeljcima 7 i 8.

Preporuke za osoblje koje

interveniše u hitnim

slučajevima

Ukoliko se zahteva specijalizovana odeća pri rukovanju sa

iscurelim materijalom, uzeti u obzir bilo koju informaciju o

odgovarajućim i neodgovarajućim materijalima u Odeljku 8.

6.2 Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

Predostrožnosti koje se

odnose na životnu sredinu

Sprečiti dodir sa zemljištem, površinskim ili podzemnim vodama.

6.3 Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju

Metode čišćenja

Zaustaviti curenje, ako je to moguće učiniti na bezbedan

način.Zaustaviti izlivenu materiju, pokupiti je negorivim

materijalom za apsorpciju (npr. pesak, zemlja, dijatomejska

zemlja, vermikulit) i odložiti u kontejner za odlaganje u skladu sa

lokalnim/nacionalnim propisima (videti odeljak 13).Isprati tragove

vodom.Za velika izlivanja, ograditi prosuti materijal ili ga na drugi

način zadržati i tako obezbediti da ne dospe u vodene tokove.

6.4 Upućivanje na druga poglavlja

Za informacije o kontaktu u hitnim slučajevima, videti Odeljak 1.

Za ličnu zaštitu videti odeljak 8.

Za informacije o dodatnom tretmanu otpada, videti Odeljak 13.

POGLAVLJE 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

7.1 Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Preporuke u vezi sa

bezbednim rukovanjem

Nemojte gutati. Ne udisati prašinu/ dim/ gas/ maglu/ paru/ sprej.

Ne dozvoliti kontakt sa očima, kožom ili odećom. Posle rukovanja

dobro oprati ruke. Upotrebljavati samo uz odgovarajuću

ventilaciju.

Higijenske mere

Rukovati u skladu sa dobrom industrijskom higijenom i

bezbednosnom praksom. Skinuti i oprati kontaminiranu odeću pre

ponovne upotrebe. Oprati lice, ruke i sve izložene delove kože

detaljno nakon rukovanja. Obezbediti odgovarajuću opremu za

brzo kvašenje ili ispiranje očiju i tela u slučaju kontakta ili prskanja

opasnom materijom.

7.2 Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

Zahtevi za skladišna

Čuvati odvojeno od kiselina. Čuvati van domašaja dece.

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

P3-mip

106474E

5 / 11

područja i posude

Ambalažu čvrsto zatvoriti. Skladištiti u prikladnim označenim

posudama.

Temperatura skladištenja

-5 °C do 35 °C

7.3 Posebni načini korišćenja

Posebni načini upotrebe

Procesno čišćenje; CIP proces (čišćenje na licu mesta)

POGLAVLJE 8. KONTROLA IZLOŽENOSTI I LIČNA ZAŠTITA

8.1 Parametri kontrole izloženosti

Granične vrednosti izlaganja

Ne sadrži supstance za koje važe granične vrednosti izlaganja na radu.

8.2 Kontrola izloženosti i lična zaštita

Odgovarajuće tehničko-tehnološke mere

Tehničko-tehnološke mere

Efikasan sistem odvodne ventilacije. Koncentracije u vazduhu

održavati unutar standarda izlaganja na radu.

Individualne mere zaštite

Higijenske mere

Rukovati u skladu sa dobrom industrijskom higijenom i

bezbednosnom praksom. Skinuti i oprati kontaminiranu odeću pre

ponovne upotrebe. Oprati lice, ruke i sve izložene delove kože

detaljno nakon rukovanja. Obezbediti odgovarajuću opremu za

brzo kvašenje ili ispiranje očiju i tela u slučaju kontakta ili prskanja

opasnom materijom.

Zaštita očiju/lica (EN 166)

Zaštitni naočari

Štitnik za lice

Zaštita ruku (EN 374)

Nosite sledeću ličnu zaštitnu opremu:

Nitril-guma

butil-guma

Nepropusne rukavice

Rukavice odložiti i zameniti ih novim u slučaju bilo kakvih znakova

razgradnje rukavica ili hemijske penetracije kroz rukavice.

Zaštita kože i tela (EN

14605)

Lična zaštitna sredstva koja obuhvataju: odgovarajuće zaštitne

rukavice, zaštitne naočare i zaštitnu odeću

Zaštita organa za disanje

(EN 143, 14387)

Nije potrebna ukoliko se koncentracija u vazduhu održava ispod

granične vrednosti izlaganja. Koristiti sertifikovanu respiratornu

zaštitnu opremu u skladu sa zahtevima EU(89/656/EEC,

89/686/EEC ), ili ekvivalent, kada se štetno udisanje ne može

izbeći ili ako su postavljeni strožiji kriterijumi zbog tehničkih mera

kolektivne zaštite ili merama, metodama ili procedurama radne

organizacije.

Kontrola izlaganja životne sredine

Opšte preporuke

: Voditi računa o pripremi prostora oko rezervoara.

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

P3-mip

106474E

6 / 11

POGLAVLJE 9. FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA

9.1 Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije

Izgled

: prah

Boja

: bela

Miris

: bez mirisa

13.0 - 13.5, 1 %

Tačka paljenja

nije primenljivo, Ne podržava gorenje.

Najniža koncentracija

primećivanja mirisa

podaci nisu dostupni

Tačka topljenja/smrzavanja

podaci nisu dostupni

Početna tačka ključanja i

interval ključanja

podaci nisu dostupni

Brzina isparavanja

podaci nisu dostupni

Zapaljivost (čvrsta materija,

gas)

podaci nisu dostupni

Gornja granična vrednost

eksplozije

podaci nisu dostupni

Donja granična vrednost

eksplozije

podaci nisu dostupni

Napon pare

podaci nisu dostupni

Relativna gustina pare

podaci nisu dostupni

Relativna gustina

1.17 - 1.23

Rastvorljivost u vodi

rastvorljivo

Zapaljivost u drugim

rastvaračima

podaci nisu dostupni

Koeficijent razdvajanja: n-

oktanol/voda

podaci nisu dostupni

Temperatura samopaljenja

podaci nisu dostupni

Termičko razlaganje

podaci nisu dostupni

Viskoznost,kinematička

podaci nisu dostupni

Eksplozivna svojstva

podaci nisu dostupni

Oksidirajuća svojstva

Supstanca ili smeša nije klasifikovana kao oksidirajuća materija.

9.2 Ostali podaci

podaci nisu dostupni

POGLAVLJE 10. REAKTIVNOST I STABILNOST

10.1 Reaktivnost

U uslovima normalne upotrebe nisu poznate opasne reakcije.

10.2 Hemijska stabilnost

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

P3-mip

106474E

7 / 11

Stabilno u normalnim uslovima.

10.3 Mogućnost nastanka opasnih reakcija

U uslovima normalne upotrebe nisu poznate opasne reakcije.

10.4 Uslovi koje treba izbegavati

Nepoznato.

10.5 Nekompatibilni materijali

Kiseline

10.6 Opasni proizvodi razgradnje

Oksidi fosfora

metalni oksidi

POGLAVLJE 11. TOKSIKOLOŠKI PODACI

11.1 Podaci o toksičnim efektima

Informacija o verovatnim

načinima izlaganja

Udisanje, Dodir sa očima, Dodir sa kožom

Toksičnost

Akutna oralna toksičnost

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Akutna inhalaciona

toksičnost

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Akutna dermalna toksičnost

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Korozivno oštećenje/iritacija

kože

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Teško oštećenje/iritacija oka

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Preosetljivost kože ili organa

za disanje

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Kancerogenost

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

dejstvo na reprodukciju

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Mutagenost germinativnih

ćelija

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Teratogenost

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

STOT - jednokratno izlaganje

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

STOT - ponavljano izlaganje

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Otrovan ako se udiše

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

P3-mip

106474E

8 / 11

Sastojci

Akutna oralna toksičnost

: etoksilati masnih alkohola > 5EO

LD50 pacov: > 2,000 mg/kg

Potencijalna dejstva na zdravlje

Oči

Dovodi do teškog oštećenja oka

Koža

Izaziva teške opekotine kože.

Gutanje

Izaziva opekotine digestivnog trakta.

Udisanje

Može nadražiti nos, grlo i pluća.

Hronično izlaganje

Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti

predviđena.

Iskustvo na osnovu izlaganja ljudi

Dodir sa očima

Crvenilo, Bolovi, Korozija

Dodir sa kožom

Crvenilo, Bolovi, Korozija

Gutanje

Korozija, Bolovi u stomaku

Udisanje

Nadraživanje organa za disanje, Kašalj

POGLAVLJE 12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI

12.1 Ekotoksičnost

Dejstva na životnu sredinu

Ekotoksikološka dejstva ovog proizvoda nisu poznata.

Proizvod

Toksičnost za ribe

: podaci nisu dostupni

Toksičnost za dafnije i ostale

vodene beskičmenjake

: podaci nisu dostupni

Toksičnost za alge

: podaci nisu dostupni

Sastojci

Toksičnost za dafnije i ostale

vodene beskičmenjake

: natrijum hidroksid

48 h EC50: 40 mg/l

12.2 Perzistentnost i razgradljivost

podaci nisu dostupni

12.3 Potencijal bioakumulacije

podaci nisu dostupni

12.4 Mobilnost u zemljištu

podaci nisu dostupni

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

P3-mip

106474E

9 / 11

12.5 Rezultati PBT i vPvB procene

Proizvod

Procena

Ova supstanca/smeša ne sadrži komponente koje se smatraju

kao perzistentne, bioakumulativne i toksične (PBT), ili veoma

perzistentne i veoma bioakumulativne (vPvB) na nivoima od 0,1%

ili više.

12.6 Ostali štetni efekti

podaci nisu dostupni

POGLAVLJE 13. ODLAGANJE

Odložiti u skladu sa evropskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu.Oznake otpada treba

dodeliti korisnik, po mogućnosti u dogovoru sa organima nadležnim za oblast otpada.

13.1 Metode tretmana otpada

Proizvod

: Sprečiti ulazak proizvoda u kanalizaciju, vodene tokove ili

zemljište. Gde je moguće, reciklaža ima prednost pred

odlaganjem ili spaljivanjem. Ako reciklaža nije praktična, odložiti u

skladu sa lokalnim propisima. Otpatke odložiti u ovlašćenom

postrojenju za odlaganje otpada.

Kontaminirana ambalaža

: Odložiti kao nekorišćeni proizvod. Prazne posude treba predati

ovlašćenom lokalnom preduzeću na reciklažu ili odlaganje.

Nemojte ponovo koristiti prazne posude.

Evropski katalog otpada

: 200115* - alkalije

POGLAVLJE 14. PODACI O TRANSPORTU

Prevoznik/pošiljalac je dužan da uskladi pakovanje, obeležavanje i označavanje sa načinom

transporta.

Prevoz kopnom (ADR/ADN/RID)

14.1 UN broj

1823

14.2 UN naziv za teret u

transportu

NATRIJUMHIDROKSID, ČVRST

14.3 Klasa opasnosti u

transportu

14.4 Ambalažna grupa

14.5 Opasnost po životnu

sredinu

14.6 Posebne

predostrožnosti za korisnika

Nema

Vazdušni prevoz (IATA)

14.1 UN broj

1823

14.2 UN naziv za teret u

transportu

Sodium hydroxide, solid

14.3 Klasa opasnosti u

transportu

14.4 Ambalažna grupa

14.5 Opasnost po životnu

sredinu

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

P3-mip

106474E

10 / 11

14.6 Posebne

predostrožnosti za korisnika

Nema

Pomorski prevoz

(IMDG/IMO)

14.1 UN broj

1823

14.2 UN naziv za teret u

transportu

SODIUM HYDROXIDE, SOLID

14.3 Klasa opasnosti u

transportu

14.4 Ambalažna grupa

14.5 Opasnost po životnu

sredinu

14.6 Posebne

predostrožnosti za korisnika

Nema

14.7 Transport u rasutom

stanju u skladu sa Aneksom

II MARPOL 73/78 i IBC Code

nije primenljivo

POGLAVLJE 15. REGULATORNI PODACI

15.1 Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom

prema Uredbi o detergentima

EZ 648/2004

5% ili više, ali manje od 15%: Fosfati

manje od 5%: Neionski tenzidi

Lokalni propis

Uzeti u obzir Direktivu 94/33/EZ u vezi sa zaštitom mladih ljudi na radu.

Ostali propisi

- Zakon o hemikalijama (Sl. glasnik RS, br. 36/09, 88/10, 92/11 I

93/13)

- Samo za biocidne proizvode: Zakon o biocidnim proizvodima (Sl.

glasnik RS, br. 36/09, 88/10 I 92/11)

- Zakon o prevozu opasnih materija (Sl. glasnik RS, br. 36/09)

- Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju

hemikalije i određenog proizvoda (Sl. glasnik RS, br. 59/10 I

25/11)

- Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju

hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno

harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl.

glasnik RS, br. 64/10 i 26/11)

- Spisak klasifikovanih supstanci (Sl. glasnik RS, br.82/2010)

15.2 Procena bezbednosti hemikalije

Ovaj proizvod sadrži supstance za koje se i dalje zahtevaju procene o hemijskoj bezbednosti.

POGLAVLJE 16. OSTALI PODACI

Puni tekst R oznaka

Izaziva teške opekotine.

Iritativno za kožu.

Veoma toksićno po vodene organizme.

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

P3-mip

106474E

11 / 11

Puni tekst obaveštenja o opasnosti

H314

Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka

H315

Izaziva iritaciju kože

H400

Veoma toksično po živi svet u vodi.

Puni tekst drugih skraćenica

Sačinio

Regulatory Affairs

Brojevi navedeni u listama MSDS dati su u formatu: 1,000,000=1 milion i1,000=1 hiljada. 0.1=1

desetina i 0.001=1 hiljaditi

IZMENJENE INFORMACIJE: Značajne izmene regulatornih ili zdravstvenih informacija za ovu

reviziju naznačene su u traci na levoj margini Uputstva za bezbedno rukovanje (SDS).

Informacije date u ovom bezbednosnom listu su prema našim najboljim saznanjima, informacijama

i ubeđenjima na dan objavljivanja bezbednosnog lista tačne. Date informacije obrazovane su

isključivo kao smernice za bezbedno rukovanje, upotrebu, obradu, skladištenje, prevoz, odlaganje

i ispuštanje i ne predstavljaju garanciju ili specifikaciju kvaliteta. Informacije se odnose samo na

određenu naznačenu materiju i moguće je da ne važe za slučajeve kada se ta materija koristi u

kombinaciji sa drugim materijama ili u procesima koji nisu navedeni u tekstu.