Opdivo

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Opdivo
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Opdivo
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Антинеопластични средства
 • Терапевтична област:
 • Карцином, недребноклетъчен белодроб
 • Терапевтични показания:
 • Меланомът.

Друга информация

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/003985
 • Дата Оторизация:
 • 19-06-2015
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/003985
 • Последна актуализация:
 • 02-03-2018

Доклад обществена оценка

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/691693/2017

EMEA/H/C/003985

Резюме на EPAR за обществено ползване

Opdivo

nivolumab

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Opdivo. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да препоръча разрешаване

за употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен да предоставя

практически съвети относно употребата на Opdivo.

За практическа информация относно употребата на Opdivo пациентите следва да прочетат

листовката или да попитат своя лекар или фармацевт.

Какво представлява Opdivo и за какво се използва?

Opdivo е лекарство за рак, което се използва самостоятелно или с друго лекарство за рак —

ипилимумаб, за лечение на възрастни с авансирал меланом, вид рак на кожата, който се е

разпространил в други части на организма или не може да бъде отстранен по хирургичен път.

Opdivo се използва самостоятелно за лечение на възрастни със:

рак на белия дроб, наречен недребноклетъчен карцином на белия дроб (NSCLC), който се е

разпространил локално или в други части на организма при пациенти, които са лекувани

преди това с други лекарства за рак (химиотерапия);

авансирал бъбречноклетъчен карцином — рак на бъбреците, при пациенти, които са лекувани

преди това с други лекарства за рак.

класически ходжкинов лимфом — рак на лимфоцитите (вид бяла кръвна клетка), при който не

е наблюдавано подобрение на състоянието или раковото заболяване е рецидивирало след

автоложна стволово клетъчна трансплантация (процедура, при която костният мозък се

заменя със собствени стволови клетки на пациента, за да се образува нов костен мозък, който

да произвежда здрави кръвни клетки) и лечение с брентуксимаб ведотин (друго лекарство за

рак);

Opdivo

EMA/691693/2017

Страница 2/5

сквамозноклетъчен рак на главата и шията (SCCHN) при пациенти, при които раковото

заболяване прогресира въпреки лечението с лекарства за рак на основата на платина;

уротелиален рак — раково заболяване на пикочния мехур и пикочните пътища, който се е

разпространил локално и не може да бъде отстранен по хирургичен път или се е

разпространил в други части на организма. Използва се, когато лечението с лекарства за рак

на основата на платина не е подействало.

Opdivo съдържа активното вещество ниволумаб (nivolumab).

Как се използва Opdivo?

Лечението с Opdivo трябва да се започне и да се контролира от лекар с опит в областта на

лечението на ракови заболявания. Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

Opdivo се предлага под формата на концентрат за приготвяне на разтвор за инфузия (вливане)

във вена. Дозата и честотата на приложение зависят от това, дали се използва самостоятелно или

в комбинация с ипилимумаб. Лечението продължава, докато пациентът се повлиява положително.

Може да се наложи лекарят да отложи прилагането на дозите, ако възникнат определени

нежелани лекарствени реакции, или окончателно да спре лечението, ако нежеланите реакции са

тежки. За повече информация вижте листовката.

Как действа Opdivo?

Активното вещество в Opdivo, ниволумаб, е моноклонално антитяло, вид протеин, предназначен

да разпознава и да се свързва с рецептор (целева структура), наречен PD-1, който се намира в

определени клетки от имунната система, наречени T клетки. Раковите клетки могат да

произвеждат протеини (PD-L1 и PD-L2), които се свързват с този рецептор и спират действието на

Т клетките, които не могат да атакуват рака. Като се свързва с рецептора, ниволумаб

предотвратява „изключването“ на Т клетките поради действието на PD-L1 и PD-L2 и така

увеличава способността на имунната система да умъртвява раковите клетки.

Какви ползи от Opdivo са установени в проучванията?

Авансирал меланом

Прилаган самостоятелно, Opdivo е проучен в две основни проучвания при пациенти с авансирал

меланом. В първото проучване, обхващащо 418 нелекувани пациенти с авансирал меланом, се

установява, че пациентите, лекувани с Opdivo, преживяват по-дълго от пациентите, които

получават лекарството за рак дакарбазин: 73 % от пациентите, лекувани с Opdivo, са живи след

12 месеца в сравнение с 42 % от пациентите на дакарбазин. Във второто проучване са

изследвани 405 пациенти с авансирал меланом, при които заболяването се е влошило въпреки

предходно лечение с лекарство за рак. В това проучване, което проследява пациентите за най-

малко 6 месеца, при около 32 % (38 от 120) от пациентите, приемащи Opdivo, има повлияване от

лечението и туморите намаляват в сравнение с около 11 % (5 от 47) от пациентите, на които се

прилага лечение по избор на изследващия (дакарбазин или комбинация от карбоплатин и

паклитаксел).

Допълнително проучване при 945 нелекувани преди това пациенти с авансирал меланом изследва

Opdivo в комбинация с ипилимумаб, Opdivo самостоятелно и ипилимумаб самостоятелно.

Пациентите, които приемат Opdivo и ипилимумаб, преживяват още 11,5 месеца без влошаване на

заболяването, а пациентите, приемащи само Opdivo, преживяват още 6,9 месеца без влошаване

Opdivo

EMA/691693/2017

Страница 3/5

на заболяването. Пациентите, приемащи само ипилимумаб, преживяват 2,9 месеца без влошаване

на заболяването.

След две години лечение повече пациенти преживяват, когато са лекувани с Opdivo и

ипилимумаб (64%), в сравнение с тези, лекувани самостоятелно с Opdivo (50%) или ипилимумаб

(45%).

В проучването са включени както пациенти, чиито ракови клетки произвеждат високи нива на

PD-L1, така и пациенти, чиито ракови клетки произвеждат ниски нива на PD-L1. Наблюдават се

подобрения в продължителността на преживяемост на пациентите без влошаване на заболяването

при лечение с Opdivo и ипилимумаб в сравнение със самостоятелно лечение с Opdivo само при

пациентите, чиито ракови клетки произвеждат ниски нива на PD-L1.

NSCLC

При NSCLC, който се е разпространил локално или в други части на организма, Opdivo подобрява

средната продължителност на преживяемост в сравнение с доцетаксел (друго лекарство за рак).

Проучванията показват полза при две форми на NSCLC, известни като несквамозен и сквамозен.

Едно основно проучване за несквамозен NSCLC обхваща 582 пациенти, чието заболяване се е

влошило въпреки предходните лечения. Средната преживяемост при Opdivo е 12,2 месеца в

сравнение с 9,4 месеца при доцетаксел. Проучването за сквамозен NSCLC при 272 пациенти

показва, че пациентите, приемащи Opdivo, преживяват 9,2 месеца в сравнение с 6,0 месеца при

пациентите, приемащи доцетаксел. Предоставена е също подкрепяща информация от друго

проучване, която показва, че Opdivo може да предизвика повлияване при пациенти със сквамозен

NSCLC, чието заболяване е прогресирало въпреки няколко предходни лечения.

Авансирал бъбречноклетъчен карцином

Opdivo е сравнен с еверолимус в едно основно проучване, което обхваща 821 пациенти с

авансирал бъбречноклетъчен карцином, чието заболяване прогресира въпреки предходно

лечение. Пациентите, приемащи Opdivo, преживяват 25,0 месеца в сравнение с 19,6 месеца при

пациентите, приемащи еверолимус.

Класически ходжкинов лимфом

Opdivo е проучен в едно основно и едно подкрепящо проучване при общо 95 пациенти с

класически ходжкинов карцином, чието заболяване не се е повлияло или е рецидивирало след

автоложна стволово клетъчна трансплантация и лечение с брентуксимаб ведотин. Opdivo е

прилаган самостоятелно и не е сравнен с други лекарства. След лечението при 66 % от

пациентите (63 от 95) се наблюдава частично или пълно изчистване на раковите клетки.

SCCHN

Opdivo е изследван в едно основно проучване при 361 пациенти със SCCHN, чието раково

заболяване прогресира въпреки предишно лечение с лекарства на основата на платина. Opdivo е

използван самостоятелно и е сравнен с друго лекарство за рак (цетуксимаб, метотрексат или

доцетаксел), избрано от лекуващия лекар. Пациентите, приемащи Opdivo, преживяват средно 7,5

месеца в сравнение с 5,1 месеца при пациентите, приемащи други лечения.

Opdivo

EMA/691693/2017

Страница 4/5

Уротелиален рак

Opdivo е изследван в едно основно проучване при 270 пациенти с уротелиален рак, чието раково

заболяване се влошава или рецидивира въпреки предишно лечение с лекарства на основата на

платина. Opdivo е прилаган самостоятелно и не е сравнен с други лекарства. В проучването 20 %

от пациентите (54 от 270) се повлияват от лечението и се наблюдава намаляване на размера на

тумора.

Какви са рисковете, свързани с Opdivo?

Най-честите нежелани лекарствени реакции при Opdivo (които е възможно да засегнат повече от

1 на 10 души) са умора, диария, гадене (позиви за повръщане), обрив и пруритус (сърбеж),

повечето от които са леки до умерени по тежест. Тези нежелани лекарствени реакции са също

сред най-честите, когато Opdivo се прилага в комбинация с ипилимумаб. Други чести нежелани

лекарствени реакции от комбинираното лечение, които са основно леки или умерени, са пирексия

(повишена температура)м намален апетит, хипотироидизъм (намалена функция на щитовидната

жлеза), повръщане, колит (възпаление на коремната кухина), коремни болки, артралгия (ставна

болка), главоболие и затруднено дишане.

Също така Opdivo често води до нежелани лекарствени реакции, свързани с действието на

имунната система върху телесните органи. Повечето отминават при подходящо лечение или след

спиране на Opdivo.

За пълния списък на всички нежелани лекарствени реакции и ограничения при Opdivo вижте

листовката.

Защо Opdivo е разрешен за употреба?

Европейската агенция по лекарствата счита, че ползата от Opdivo за пациенти с някои видове

авансирало раково заболяване (меланом, NSCLC, бъбречноклетъчен карцином или SCCHN) е

убедително установена, като тя се изразява в увеличаване на преживяемостта, или на времето,

през което пациентите преживяват без влошаване на заболяването. В проучвания на уротелиален

рак, когато други лечения не са подействали, се наблюдава повлияване на пациенти от

лечението с Opdivo. Проучванията на класически ходжкинов лимфом обхващат малък брой

пациенти. Все пак се наблюдава висок процент на повлияване при пациентите, които не са се

повлияли от други лечения и които разполагат с малък брой алтернативи за лечение. Счита се, че

нежеланите лекарствени реакции от Opdivo могат да бъдат овладени с подходящи мерки и че

ползите ги превишават. Следователно Агенцията реши, че ползите от Opdivo са по-големи от

рисковете, и препоръча Opdivo да бъде разрешен за употреба в ЕС.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Opdivo?

Фирмата, която предлага Opdivo, ще предостави обучителни материали за лекарите, които се

очаква да предписват Opdivo, с информация за това, как трябва да се използва лекарственият

продукт, как да се управляват нежеланите реакции, особено свързаните с активността на

имунната система, и за възможните рискове за пациентите с класически ходжкинов лимфом, в

случай че се подложат на алогенна трансплантация на стволови клетки (трансплантация на

стволови клетки от донор). Фирмата ще предостави и сигнална карта за пациентите с информация

за рисковете от лекарството, както и инструкции кога да се свържат с лекар, ако почувстват

симптоми. Фирмата ще представи и допълнителни данни за дългосрочните ползи от Opdivo и ще

Opdivo

EMA/691693/2017

Страница 5/5

проведе проучвания, за да се опита да определи за кои пациенти е най-вероятно да имат полза

от лечението с лекарството.

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Opdivo, които да се

спазват от здравните специалисти и пациентите, са включени и в кратката характеристика на

продукта, и в листовката.

Допълнителна информация за Opdivo:

На 19 юни 2015 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Opdivo, валидно в

Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR за Opdivo може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

. За повече

информация относно лечението с Opdivo прочетете листовката (също част от EPAR) или попитайте

Вашия лекар или фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста 10-2017.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за потребителя

OPDIVO 10 mg/ml концентрат за инфузионен разтвор

ниволумаб (nivolumab)

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като

съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани

реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това

лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Важно е да носите сигналната карта с Вас по време на лечението.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар.

Ако получите някакви нежеланиреакции, уведомете Вашия лекар. Това включва и всички

възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява OPDIVO и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да използвате OPDIVO

Как да използвате OPDIVO

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате OPDIVO

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява OPDIVO и за какво се използва

OPDIVO е лекарствен продукт, който се използва за лечение на:

авансирал меланом (вид рак на кожата) при възрастни

авансирал недребноклетъчен рак на белия дроб (вид рак на белия дроб) при възрастни.

авансирал бъбречно-клетъчен карцином (напреднал рак на бъбреците) при възрастни.

класически Ходжкинов лимфом, който отново се е проявил или не се е повлиял от

предишни терапии, включително автоложна трансплантация на стволови клетки

(трансплантация на вашите собствени кръвотворни клетки) при възрастни

рак на главата и шията в напреднал стадий при възрастни.

авансирал уротелиален карцином (рак на пикочния мехур и пикочните пътища) при

възрастни

Той съдържа активното вещество ниволумаб, което представлява моноклонално антитяло, вид

протеин, създаден да разпознава и да се свързва към специфично таргетно вещество в

организма.

Ниволумаб се свързва към таргетен протеин наречен рецептор-1 на програмираната смърт

(PD-1), който може да прекъсне активността на Т клетките

(вид бели кръвни клетки, които

съставят част от имунната система, естествените защитни сили на организма). Свързвайки се с

PD-1, ниволумаб блокира неговото действие и предотвратява прекъсването на активността на Т

клетките. Това помага да се повиши тяхната активност срещу меланомните, белодробните,

бъбречните, лимфоидните ракови клетки, раковите клетки на главата и шията или на пикочния

мехур.

OPDIVO може да се прилага в комбинация с ипилимумаб. Важно е да прочетете и листовката

за това лекарство. Ако имате въпроси относно ипилимумаб, попитайте Вашия лекар.

2.

Какво трябва да знаете, преди да използвате OPDIVO

Не трябва да Ви се прилага OPDIVO

ако сте алергични към ниволумаб или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6 „Съдържание на опаковката и допълнителна

информация”). Говорете с Вашия лекар, ако не сте сигурни.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар преди да използвате OPDIVO, тъй като може да причини:

Проблеми с белите дробове, като затруднено дишане или кашлица. Те могат да бъдат

признаци на възпаление на белите дробове (пневмонит или интерстициална белодробна

болест).

Диария (воднисти, кашави или меки изпражнения) или симптоми на възпаление на

червата (колит), като например стомашна болка и слуз или кръв в изпражненията.

Възпаление на черния дроб (хепатит). Признаците и симптомите на хепатит включват

отклонения в чернодробните функционални показатели, пожълтяване на бялото на очите

или кожата (жълтеница), болка от дясната страна на корема или умора.

Възпаление или проблеми с бъбреците. Признаците и симптомите включват

отклонения в бъбречните функционални показатели или намален обем на урината.

Проблеми с жлезите, произвеждащи хормони (включително хипофизната жлеза,

щитовидната жлеза и надбъбречните жлези), които могат да повлияят на

функционирането на тези жлези. Признаците и симптомите за нарушена функция на тези

жлези включват умора (лесна уморяемост), промени в телесното тегло или главоболие и

зрителни нарушения.

Диабет (симптомите включват прекомерна жажда, отделяне на значително увеличено

количество урина, повишаване на апетита, заедно със загуба на тегло, чувство на умора,

сънливост, слабост, раздразнителност и общо неразположение) или диабетна

кетоацидоза (киселина в кръвта, вследствие на диабета).

Възпаление на кожата, което може да доведе до появата на тежка кожна реакция

(позната като токсична епидермална некролиза и синдром на Стивънс-Джонсън).

Признаците и симптомите на тежка кожна реакция включват обрив, сърбеж и лющене на

кожата (възможно е да завърши със смърт).

Възпаление на мускулите като миокардит (възпаление на сърдечния мускул), миозит

(възпаление на мускулите) и рабдомиолиза (скованост на мускулите и ставите, мускулен

спазъм). Признаците и симптомите включват болка в мускулите, скованост, слабост,

болка в гърдите или тежка умора.

Отхвърляне на трансплантиран солиден орган

Информирайте незабавно Вашия лекар, ако имате някои от тези признаци или симптоми,

или ако те се влошат. Не се опитвайте да лекувате сами симптомите си с други лекарства.

Вашият лекар може

да Ви даде други лекарства, за да предотврати усложнения и да облекчи симптомите,

да отложи приложението на следващата доза OPDIVO,

или изобщо да прекрати лечението Ви с OPDIVO.

Моля имайте предвид, че появата на тези признаци и симптоми може понякога да се забави и

те да се развият седмици или месеци след приложението на последната доза. Преди лечението,

Вашият лекар ще изследва общото Ви здравословно състояние. По време на лечението ще Ви

бъдат правени изследвания на кръвта.

Говорете с Вашия лекар или медицинска сестра преди да Ви бъде приложен OPDIVO, ако:

страдате от автоимунно заболяване (заболяване, при което организмът атакува

собствените си клетки);

имате очен меланом;

сте лекувани преди с ипилимумаб, друго лекарство за лечение на меланом, и сте имали

сериозни нежелани реакции свързани с прилагането на това лекарство;

са Ви казали, че ракът се е разпространил в мозъка;

сте имали предшестващо възпаление на белите дробове;

сте взимали лекарства, потискащи имунната система.

Усложнения от трансплантация на стволови клетки от донор (алогенна трансплантация)

след терапия с OPDIVO. Тези усложнения могат да бъдат тежки и да доведат до смърт.

Вашият лекар ще Ви наблюдава за признаци на усложнения, ако имате алогенна

трансплантация на стволови клетки.

Деца и юноши

OPDIVO не трябва да се използва при деца и юноши под 18-годишна възраст.

Други лекарства и OPDIVO

Преди употребата на OPDIVO, информирайте Вашия лекар, ако приемате лекарства,

потискащи имунната система, като например кортикостероиди, тъй като тези лекарства могат

да повлияят ефекта на OPDIVO. Въпреки това, когато сте на лечение с OPDIVO, Вашия лекар

може да Ви назначи кортикостероиди, с цел да се намалят някои възможни нежелани реакции,

които можете да получите по време на лечението, като това няма да повлияе ефекта на

лекарството.

Информирайте Вашия лекар, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства. Не

приемайте други лекарства по време на лечението без първо да се посъветвате с Вашия лекар.

Бременност и кърмене

Преди употребата на това лекарство информирайте Вашия лекар ако сте бременна или

смятате, че може да сте бременна, планирате бременност или кърмите.

Не използвайте OPDIVO, ако сте бременна, освен ако Вашия лекар не Ви каже изрично да го

използвате. Ефектите на OPDIVO при

бременни не са известни, но е възможно активното

вещество, ниволумаб да увреди плода.

Ако сте жена с детероден потенциал, трябва да използвате ефективна контрацепция по

време на лечение с OPDIVO и в продължение на най-малко 5 месеца след последната

доза OPDIVO.

Ако забременеете по време на лечението с OPDIVO, информирайте Вашия лекар.

Не е известно дали ниволумаб преминава в кърмата. Не може да се изключи риск за кърмачето.

Попитайте Вашия лекар дали можете да кърмите по време на лечение с OPDIVO или след

него.

Шофиране и работа с машини

Няма вероятност ниволумаб да повлияе Вашата способност за шофиране и работа с машини;

все пак е необходимо повишено внимание при извършване на тези дейности, докато не се

уверите, че ниволумаб няма нежелани ефекти при Вас.

OPDIVO съдържа натрий

Информирайте Вашия лекар, ако сте на диета с ограничен прием на натрий (сол), преди

приложението на OPDIVO. Това лекарство съдържа 2,5 mg натрий на ml концентрат.

Ще намерите тази информация и в сигналната карта на пациента, предоставена от Вашия лекар.

Важно е да носите тази сигнална карта и да я показвате на партньора си или на Вашия

болногледач.

3.

Как да използвате OPDIVO

Какво количество OPDIVO се прилага

Количеството OPDIVO, което ще Ви бъде приложено, ще се изчислява на базата на Вашето

телесно тегло

. Препоръчителната доза е 3 mg ниволумаб на килограм телесно тегло.

В зависимост от Вашата доза, подходящото количество OPDIVO ще се разреди с натриев

хлорид 9 mg/ml (0,9%) инжекционен разтвор или глюкоза 50 mg/ml (5%) инжекционен разтвор,

преди употреба. За получаване на необходимата доза може да е необходим повече от един

флакон OPDIVO.

Когато OPDIVO се прилага в комбинация с ипилимумаб, препоръчителната доза OPDIVO е

1 mg ниволумаб на килограм от Вашето телесно тегло за първите 4 дози (фаза на комбинирано

прилагане). След това, препоръчителната доза OPDIVO е 3 mg ниволумаб на килограм от

Вашето телесно тегло (фаза на самостоятелно прилагане).

Как се прилага OPDIVO

Лечението с OPDIVO ще се прилага в болница или клиника под наблюдението на лекар

специалист.

OPDIVO ще Ви се прилага като инфузия (капково вливане) във вената (интравенозно) за

период от 60 минути на всеки 2 седмици. Вашият лекар ще продължи да Ви прилага OPDIVO,

докато имате полза от него или докато развиете непоносимост към лечението.

Когато OPDIVO се прилага в комбинация с ипилимумаб, ще ви се прилага инфузия в

продължение на повече от 60 минути, на всеки 3 седмици за първите 4 дози (фаза на

комбинирано прилагане). След това ще Ви се прилага инфузия в продължение на повече от

60 минути, на всеки 2 седмици (фаза на самостоятелно прилагане).

Ако сте пропуснали доза OPDIVO

Много важно е да спазвате всички определени часове за прилагане на OPDIVO. Ако сте

пропуснали определен час, попитайте Вашия лекар за кога се планира следващата доза.

Ако сте спрели употребата на OPDIVO

Спирането на лечението може да спре ефекта на лекарството. Не спирайте лечението с OPDIVO

преди да сте го обсъдили с Вашия лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси за Вашето лечение или такива, свързани с

употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар.

Когато OPDIVO се прилага в комбинация с ипилимумаб, първо ще Ви се прилага OPDIVO и

след това ипилимумаб.

Моля прочетете внимателно листовката на ипилимумаб за да разберете употребата на това

лекарство. Ако имате въпроси относно това лекарство, моля попитайте Вашия лекар.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава. Вашият лекар ще ги обсъди с Вас и ще Ви обясни

рисковете и ползите от

Вашето лечение.

Трябва да познавате важните симптоми на възпалението. OPDIVO действа върху имунната

система и може да причини възпаление в някои части на тялото. Възпалението може да

причини сериозни увреждания на организма, като някои възпалителни заболявания могат да

бъдат животозастрашаващи и да изискват лечение или спиране на лечението с ниволумаб.

Следните нежелани реакции са съобщени при клинични проучвания с ниволумаб, прилаган

самостоятелно:

Много чести (могат да засегнат повече от 1 на 10 души)

Намален брой на някои бели кръвни клетки

Диария (воднисти, кашави или меки изпражнения), гадене

Кожен обрив, понякога с мехури, сърбеж

Усещане за умора или слабост

Чести (могат да засегнат до 1 на 10 души)

Инфекции на горните дихателни пътища

Алергична реакция, реакции, свързани с инфузията на лекарството

Понижена функция на щитовидната жлеза (което може да причини умора или повишение

на телесното тегло) свръхактивна щитовидна жлеза (което може да причини ускорен

пулс, изпотяване и загуба на тегло)

Намален апетит

Възпаление на нервите (което причинява изтръпване, слабост, мравучкане или пареща

болка в ръцете и краката), главоболие, замаяност

Високо кръвно налягане (хипертония)

Възпаление на белите дробове (пневмонит, който се характеризира с кашлица и

затруднено дишане), задух (диспнея), кашлица

Възпаление на червата (колит), афти и херпеси (стоматит), повръщане, стомашна болка,

запек, сухота в устата

Промени в цвета на кожата на петна (витилиго), суха кожа, зачервяване на кожата,

необичаен косопад или изтъняване на косата

Болки в мускулите, костите (мускулно-скелетна болка) и ставите (артралгия)

Повишена температура, оток (подуване)

Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души)

Сериозна белодробна инфекция (пневмония), бронхит

Повишаване на броя на някои бели кръвни клетки

Намалена секреция на хормоните, произвеждани от надбъбречните жлези (жлези,

разположени над бъбреците), понижена функция (хипопитуитаризъм) или възпаление

(хипофизит) на хипофизната жлеза, разположена в основата на мозъка, подуване на

щитовидната жлеза, диабет

Дехидратация, повишени нива на киселинност в кръвта

Възпаление на черния дроб (хепатит)

Увреждане на нервите, което води до изтръпване и слабост (полиневропатия), възпаление

на нервите, причинено от това че организмът атакува собствените си клетки, което води

до изтръпване, слабост, мравучкане или пареща болка (автоимунна невропатия)

Възпаление на окото (което причинява болка и зачервяване), замъглено зрение, сухота в

очите

Учестен пулс

Течност около белите дробове

Възпаление на панкреаса (панкреатит), възпаление на стомаха (гастрит)

Тежко заболяване на кожата, което причинява червени, често сърбящи петна, подобни на

тези при морбили, които се появяват първоначално по крайниците и понякога по лицето и

останалата част от тялото (еритема мултиформе), кожно заболяване с удебелени плаки от

зачервена кожа, често със сребристи люспи (псориазис), заболяване на кожата на лицето,

при което носа и брадичката са необичайно червени (розацеа), уртикария (сърбящ обрив)

Възпаление на мускулите, причиняващо болка или скованост (полимиалгия ревматика),

възпаление на ставите (артрит)

Възпаление на бъбреците, бъбречна недостатъчност (включително внезапно отказване на

бъбреците)

Болка, болка в гърдите

Редки (могат да засегнат до 1 на 1000 души)

Заболяване, което причинява възпаление или уголемяване на лимфен възел (болест на

Кикучи)

Животозастрашаваща алергична

реакция

Подкисляване на кръвта, вследствие на диабет (диабетна кетоацидоза)

Запушване на жлъчните пътища

Временно възпаление на нервите, предизвикващо болка, слабост и парализа на

крайниците (синдром на Гилен-Баре), загуба на защитната обвивка на нервите

(демиелинизация), състояние, при което мускулите отслабват и се изморяват лесно

(миастеничен синдром)

Възпаление на мозъка

Промени в ритъма или честотата на сърдечния ритъм, нарушен сърдечен ритъм,

възпаление на сърдечния мускул

Възпалително заболяване на кръвоносните съдове

Течност в белите дробове

Язва на тънките черва

Тежко лющене на кожата, което в някои случаи може да доведе до фатален изход

(токсична епидермална некролиза или синдром на Стивънс-Джонсън)

Заболяване, при което имунната система атакува жлезите които произвеждат течност за

тялото, например сълзи и слюнка (синдром на Сьогрен), болка в мускулите,

чувствителност или слабост в мускулите, които не са причинени от физически усилия

(миопатия), възпаление на мускулите (миозит), скованост на мускулите и ставите,

мускулен спазъм (рабдомиолиза)

Следните нежелани реакции са съобщени при клинични проучвания с ниволумаб, прилаган

в комбинация с ипилимумаб:

Много чести (могат да засегнат повече от 1 на 10 души)

Понижена функция на щитовидната

жлеза (което може да причини умора или повишение

на телесното тегло)

Намален апетит

Главоболие

Недостиг на въздух (диспнея)

Възпаление на червата (колит), диария (воднисти, кашави или меки изпражнения),

повръщане, гадене, стомашна болка

Кожен обрив, понякога с мехури, сърбеж

Болки в ставите (артралгия)

Усещане за умора или слабост, повишена температура

Чести (могат да засегнат до 1 на 10 души)

Сериозна белодробна инфекция (пневмония), инфекции на горните дихателни пътища,

Повишаване на броя на някои бели кръвни клетки

Алергична реакция, реакции, свързани с инфузията на лекарството

Намалена секреция на хормоните, произвеждани от надбъбречните жлези (жлези,

разположени над бъбреците), понижена функция (хипопитуитарзъм) или възпаление

(хипофизит) на хипофизната жлеза, разположена в основата на мозъка, свръхактивна

щитовидна жлеза (което може да причини ускорен пулс, изпотяване и загуба на тегло),

възпаление на щитовидната жлеза, подуване на щитовидната жлеза

Дехидратация

Възпаление на черния дроб (хепатит)

Възпаление

на нервите (което причинява изтръпване, слабост, мравучкане или пареща

болка в ръцете и краката), замаяност

Възпаление на окото (което причинява болка и зачервяване), замъглено виждане

Учестен пулс

Високо кръвно налягане (хипертония)

Възпаление на белите дробове (пневмонит, което се характеризира с кашлица и затруднено

дишане), кръвни съсиреци, кашлица

Афти и херпеси (стоматит), възпаление на панкреаса (панкреатит), запек, сухота в устата

Промени в цвета на кожата на петна (витилиго), суха кожа, зачервяване на кожата,

необичаен косопад или изтъняване на косата, уртикария (сърбящ обрив)

Болка в мускулите и костите (мускулно-скелетна болка)

Бъбречна недостатъчност (включително внезапно отказване на бъбреците)

Оток (подуване), болка

Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души)

Бронхит

Хронични заболявания, свързани с натрупване на възпалителни клетки в различни органи и

тъкани, най-често в белите дробове (саркоидоза).

Киселина в кръвта, вследствие на диабет (диабетна кетоацидоза), диабет

Временно възпаление на нервите, предизвикващо болка, слабост и парализа на крайниците

(синдром на Гилен-Баре); увреждане на нервите, което води до изтръпване и слабост

(полиневропатия); възпаление на нервите; влачене на ходилото (перонеална невропатия);

възпаление на нервите, причинено от реакцията на организма към собствените си клетки,

причиняващо изтръпване, слабост, мравучкане или пареща болка (автоимунна невропатия)

Възпаление на мозъка

Промени в ритъма или честотата на сърдечния ритъм, нарушен сърдечен ритъм, възпаление

на сърдечния мускул

Течност около белите дробове

Перфорация на червата, възпаление на стомаха (гастрит), възпаление на

дванадесетопръстника

Кожно заболяване с удебелени плаки от зачервена кожа, често със сребристи люспи

(псориазис)

Хронично заболяване на ставите (спондилоартропатия); заболяване, при което имунната

система атакува жлезите, продуциращи течности в тялото, като сълзи и слюнка (синдром на

Сьогрен), възпаление на ставите (артрит), болка в мускулите, чувствителност или слабост в

мускулите, които не са причинени от физически усилия (миопатия), възпаление на

мускулите (миопатия), скованост на мускулите и ставите, мускулен спазъм (рабдомиолиза)

Възпаление на бъбреците

Болка в гърдите

Редки (могат да засегнат до 1 на 1000 души)

Тежко лющене на кожата, което в някои случаи може да доведе до фатален изход (токсична

епидермална некролиза или синдром на Стивънс-Джонсън)

Информирайте незабавно Вашия лекар, ако забележите някои от описаните по-горе

нежелани реакции. Не се опитвайте да лекувате сами симптомите с други лекарства.

Промени в лабораторните показатели

OPDIVO, приложен самостоятелно или в комбинация с ипилимумаб, може да причини промени

в резултатите от изследванията, предписани от Вашия лекар. Тези промени включват:

Отклонения в чернодробните функционални показатели (увеличени количества от

чернодробните ензими аспартат аминотрансфераза, аланин аминотрансфераза или алкална

фосфатаза в кръвта, повишени нива на отпадния продукт билирубин)

Отклонения в бъбречните функционални показатели (повишени нива на креатинин в

кръвта)

Високи (хипергликемия) или ниски (хипогликемия) нива на кръвната захар

Намален брой на червените кръвни клетки (които пренасят кислород), белите кръвни

клетки (които са важни за борба с инфекциите) или тромбоцитите (клетки, които помагат за

кръвосъсирването)

Повишено ниво на ензима, който разгражда мазнините и на ензима, който разгражда

нишестето

Повишено или намалено количество на калции или калий

Повишени или намалени нива на магнезий или натрий в кръвта

Намаляване на телесно тегло

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар. Това включва

всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите

нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате OPDIVO

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и

етикета на флакона след "Годен до:". Срокът на годност отговаря на последния ден от

посочения месец.

Да се съхранява в хладилник (2°С до 8°С).

Да не се замразява.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

Не съхранявайте неизползвана част от инфузионния разтвор за повторна употреба.

Неизползваният продукт или отпадъчни материали от него трябва да се изхвърлят в

съответствие с местните изисквания.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа OPDIVO

Активното вещество е: ниволумаб.

Един ml концентрат за инфузионен разтвор съдържа 10 mg ниволумаб.

Един флакон съдържа 40 mg (в 4 ml) или 100 mg (в 10 ml) ниволумаб.

Другите съставки са: натриев цитрат дихидрат, натриев хлорид (вж. точка 2 „OPDIVO

съдържа натрий”), манитол (Е421), пентетова киселина, полисорбат 80, натриев

хидроксид, хлороводородна киселина и вода за инжекции.

Как изглежда OPDIVO и какво

съдържа опаковката

OPDIVO концентрат за инфузионен разтвор (стерилен концентрат) е бистра до опалесцентна,

безцветна до бледо жълта течност, която може да съдържа малко на брой светли частици.

Предлага се в опаковки, които съдържат 1 флакон от 4 ml или 1 флакон от 10 ml.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH

Обединено кралство

Производител

Bristol-Myers Squibb S.r.l.

Loc. Fontana del Ceraso

03012 Anagni (FR)

Италия

Swords Laboratories t/a Bristol-Myers Squibb Cruiserath Biologics

Cruiserath Road, Mulhuddart

Dublin 15

Ирландия

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

Belgique/België/Belgien

N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A.

Tél/Tel: + 32 2 352 76 11

Lietuva

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Tel: +370 52 369140

България

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Teл.: + 359 800 12 400

Luxembourg/Luxemburg

N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A.

Tél/Tel: + 32 2 352 76 11

Česká republika

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Tel: + 420 221 016 111

Magyarország

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Tel.: + 36 1 301 9700

Danmark

Bristol-Myers Squibb

Tlf: + 45 45 93 05 06

Malta

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 39 06 50 39 61

Deutschland

Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA

Tel: + 49 89 121 42-0

Nederland

Bristol-Myers Squibb B.V.

Tel: + 31 (0)30 300 2222

Eesti

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Tel: +372 640 1030

Norge

Bristol-Myers Squibb Norway Ltd

Tlf: + 47 67 55 53 50

Ελλάδα

RISTOL

YERS

QUIBB

A.E.

Τηλ: + 30 210 6074300

Österreich

Bristol-Myers Squibb GesmbH

Tel: + 43 1 60 14 30

España

RISTOL

YERS

QUIBB

S.A.

Tel: + 34 91 456 53 00

Polska

RISTOL

YERS

QUIBB

OLSKA

Tel.: + 48 22 5796666

France

Bristol-Myers Squibb SARL

Tél: + 33 (0)1 58 83 84 96

Portugal

Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Portuguesa,

S.A.

Tel: + 351 21 440 70 00

Hrvatska

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

+385

2078

România

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Tel: + 40 (0)21 272 16 00

Ireland

Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals

Tel: + 353 (1 800) 749 749

Slovenija

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Tel: +386 1 2355 100

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Tel: + 421 2 59298411

Italia

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 39 06 50 39 61

Suomi/Finland

Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab

Puh/Tel: + 358 9 251 21 230

Κύπρος

RISTOL

YERS

QUIBB

A.E.

Τηλ: + 357 800 92666

Sverige

Bristol-Myers Squibb AB

Tel: + 46 8 704 71 00

Latvija

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Tel: +371 67708347

United Kingdom

Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd

Tel: + 44 (0800) 731 1736

Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

Приготвяне и приложение на OPDIVO

Лекарственият продукт трябва да се приготвя от обучен персонал в съответствие с правилата за

добра практика, особено по отношение на асептика.

Изчисляване на дозата

Предписаната доза за пациента се дава в mg/kg. На база на предписаната доза, трябва да се

изчисли общата доза, която ще бъде прилагана. Възможно е да бъде

необходим повече от един

флакон OPDIVO концентрат, за приготвяне на общата доза за пациента.

Общата доза ниволумаб в mg = теглото на пациента в kg × предписаната доза в mg/kg.

Обемът на OPDIVO концентрат за приготвяне на дозата (ml) = общата доза в mg,

разделена на 10 (концентрацията на OPDIVO концентрат е 10 mg/ml).

Приготвяне на инфузията

Осигурете асептични условия при приготвяне на инфузията.

OPDIVO може да се използва за интравенозно приложение:

без разреждане, след прехвърляне в инфузионен контейнер като се използва подходяща

стерилна спринцовка; или

след разреждане до концентрации, не по-ниски от 1 mg/ml. Крайната концентрация на

инфузионния разтвор трябва да бъде между 1 и 10 mg/ml. OPDIVO концентрат може да се

разреди с:

натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%) инжекционен разтвор; или

глюкоза 50 mg/ml (5%) инжекционен разтвор.

СТЪПКА 1

Огледайте OPDIVO концентрат за наличие на частици или промяна в цвета. Не

разклащайте флакона. OPDIVO концентрат е бистра до опалесцентна, безцветна до бледо

жълта течност. Изхвърлете флакона, ако разтворът е мътен, с променен цвят или съдържа

частици, различни от няколко полупрозрачни до бели частици.

Изтеглете необходимия обем OPDIVO концентрат, като използвате подходяща стерилна

спринцовка.

СТЪПКА 2

Прехвърлете концентрата в стерилна, изпразнена стъклена бутилка или инфузионен

контейнер (PVC или полиолефин).

При необходимост разредете с необходимия обем натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%)

инжекционен разтвор или глюкоза 50 mg/ml (5%) инжекционен разтвор. За удобство,

концентратът може директно да се прехвърли в предварително напълнен сак, съдържащ

необходимото количество натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%) инжекционен разтвор или

глюкоза 50 mg/ml (5%) инжекционен разтвор.

Смесете леко инфузията чрез завъртане с ръка. Не разклащайте.

Приложение

OPDIVO инфузия не трябва да се прилага като интравенозна инжекция или болус инжекция.

OPDIVO инфузия се прилага интравенозно за период от 60 минути.

OPDIVO инфузия не трябва да се прилага по едно и също време с други средства в една и съща

интравенозна линия. Използвайте отделна инфузионна линия за инфузията.

Използвайте инфузионна система и

in-line стерилен, апирогенен филтър с ниско протеинно

свързване (размер на порите 0,2 μm дo 1,2 μm).

OPDIVO инфузия е съвместима с:

PVC контейнери

Полиолефинови контейнери

Стъклени бутилки

PVC инфузионни системи

In-line филтри с полиетерсулфонови мембрани с размер на порите 0,2 µm дo 1,2 µm.

След прилагане на дозата, промийте линията с натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%) инжекционен

разтвор или глюкоза 50 mg/ml (5%) инжекционен разтвор.

Условия на съхранение и срок на годност

Неотворен флакон

OPDIVO трябва да се съхранява в хладилник (2°C дo 8°C). Флаконите да се съхраняват в

оригиналната опаковка, за да се предпазват от светлина. OPDIVO не трябва да се замразява.

Не използвайте OPDIVO след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и

етикета на флакона след "Годен до". Срокът на годност отговаря на последния ден от

посочения месец.

OPDIVO инфузия

OPDIVO трябва да се инфузира до 24 часа след приготвяне. Ако не се използва незабавно,

разтворът може да се съхранява в хладилник (2°C-8°C), предпазван от светлина или до 24 часа

[максимум 8 часа от общо 24 часа могат да бъдат на стайна температура (20°C-25°C) и стайна

светлина]. Други срокове и условия на съхранение са изцяло на отговорността на потребителя.

Изхвърляне

Не съхранявайте неизползваната част от инфузионния разтвор за повторна употреба.

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят

в съответствие с местните изисквания.

27-7-2018

Pending EC decision: Opdivo, nivolumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Opdivo, nivolumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Opdivo, nivolumab, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Opdivo, nivolumab, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-8-2018

Opdivo (Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG)

Opdivo (Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG)

Opdivo (Active substance: nivolumab) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5204 of Wed, 01 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3985/II/41

Europe -DG Health and Food Safety

27-7-2018

Withdrawn application: Opdivo, nivolumab, Post-authorisation

Withdrawn application: Opdivo, nivolumab, Post-authorisation

Europe - EMA - European Medicines Agency