Onivyde

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Onivyde
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Onivyde
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Антинеопластични средства
 • Терапевтична област:
 • Панкреатични неоплазми
 • Терапевтични показания:
 • Лечение на метастатичен аденокарцином на панкреаса, в комбинация с 5-флуорурацил (5 FU) и leucovorin (ПС), при възрастни пациенти, които са напреднали след Гемцитабин базирана терапия.

Друга информация

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/004125
 • Дата Оторизация:
 • 14-10-2016
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/004125
 • Последна актуализация:
 • 02-03-2018

Доклад обществена оценка

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/515476/2016

EMEA/H/C/004125

Резюме на EPAR за обществено ползване

Onivyde

irinotecan

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Onivyde. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да препоръча разрешаване

за употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен да предоставя

практически съвети относно употребата на Onivyde.

За практическа информация относно употребата на Onivyde пациентите следва да прочетат

листовката или да попитат своя лекар или фармацевт.

Какво представлява Onivyde и за какво се използва?

Onivyde представлява лекарство за рак, което се използва за лечение на форма рак на

панкреаса, наречена метастазирал аденокарцином на панкреаса. „Метастазирал“ означава, че

карциномът се е разпространил към други части на тялото. Onivyde се използва заедно с 5-

флуороурацил и левковорин (други две лекарства за рак) при възрастни, чието раково

заболяване се е влошило въпреки лечение, съдържащо лекарството за рак гемцитабин.

Тъй като броят на пациентите с рак на панкреаса е малък, болестта се счита за „рядка“ и Onivyde

е определен като „лекарство сирак“ (лекарство, използвано при редки болести) на 9 декември

2011 г.

Как се използва Onivyde?

Onivyde се отпуска по лекарско предписание и лечението трябва да бъде започнато и

проследявано само от лекар с опит в употребата на лекарства за рак.

Onivyde се предлага под формата на концентрат за приготвяне на разтвор за инфузия (вливане)

във вена. Препоръчителната доза е 80 mg на квадратен метър телесна повърхност, прилагана на

всеки 2 седмици заедно с 5-флуороурацил и левковорин. Дозата може да се коригира от лекаря

Onivyde

EMA/515476/2016

Страница 2/3

при пациенти, които развият тежки нежелани лекарствени реакции, и такива със специфични

генетични характеристики, увеличаващи риска от нежелани лекарствени реакции. За повече

информация вижте кратката характеристика на продукта (също част от EPAR).

Как действа Onivyde?

Активното вещество в Onivyde, иринотекан, е лекарство за рак, което принадлежи към групата

„инхибитори на топоизомеразата“. То блокира ензим, наречен топоизомераза I, който участва в

деленето на клетъчната ДНК, което е необходимо за създаване на нови клетки. Чрез блокиране

на ензима се възпрепятства размножаването на раковите клетки и те в крайна сметка умират. В

Европа иринотекан е разрешен от много години за лечение на рак на дебелото черво. В Onivyde

иринотекан се съдържа в малки мастни частици, наречени „липозоми“. Очаква се липозомите да

се натрупват в тумора и да освобождават лекарството бавно с течение на времето, което

намалява скоростта на отделяне на иринотекан от тялото и му позволява да действа по-дълго.

Какви ползи от Onivyde са установени в проучванията?

Onivyde е изследван в едно основно проучване, обхващащо 417 пациенти с метастазирал

аденокарцином на панкреаса, чието раково заболяване се е влошило въпреки лечение,

съдържащо гемцитабин. Пациентите приемат Onivyde или 5-флуороурацил плюс левковорин, или

комбинация от трите лекарства. Основната мярка за ефективност е общата преживяемост (колко

дълго са живели пациентите). Проучването показва, че добавянето на Onivyde към схемата с 5-

флуороурацил плюс левковорин удължава живота на пациентите: пациентите, приемащи заедно и

трите лекарства, живеят около 6,1 месеца в сравнение с 4,2 месеца при пациентите, приемащи

само 5-флуороурацил плюс левковорин, и 4,9 месеца при пациентите, приемащи само Onivyde.

Какви са рисковете, свързани с Onivyde?

Най-честите нежелани лекарствени реакции при Onivyde (които е възможно да засегнат повече от

1 на 5 души) са диария, гадене (позиви за повръщане), повръщане, загуба на апетит,

неутропения (ниски нива на неутрофилите — вид бели кръвни клетки), умора, слабост, анемия

(нисък брой на червените кръвни клетки) стоматит (възпаление на лигавицата на устата ) и

повишена температура. Най-честите сериозни нежелани лекарствени реакции (които е възможно

да засегнат повече от 1 на 50 души) включват диария, гадене и повръщане, неутропения и

повишена температура, инфекции на кръвта или белите дробове (сепсис, пневмония), шок,

обезводняване, бъбречна недостатъчност и тромбоцитопения (ниски нива на тромбоцитите). За

пълния списък на всички нежелани лекарствени реакции, съобщени при Onivyde, вижте

листовката.

Onivyde не трябва да се прилага на пациенти, които в миналото са имали тежка реакция на

свръхчувствителност (алергия) към иринотекан, както и на кърмещи жени. За пълния списък на

ограниченията вижте листовката.

Защо Onivyde е разрешен за употреба?

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) на Агенцията реши, че

ползите от Onivyde са по-големи от рисковете, и препоръча Onivyde да бъде разрешен за

употреба в ЕС. Комитетът счита, че увеличаването на преживяемостта, наблюдавана при употреба

на Onivyde заедно с 5-флуороурацил и левковорин, е оправдана при по-рано лекувани пациенти

с метастазирал аденокарцином на панкреаса, за които са налице ограничени възможности за

Onivyde

EMA/515476/2016

Страница 3/3

лечение. Профилът на безопасност на Onivyde е в съответствие с този на стандартен иринотекан

и нежеланите лекарствени реакции са управляеми.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Onivyde?

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Onivyde, които да се

спазват от здравните специалисти и пациентите, са включени в кратката характеристика на

продукта и в листовката.

Допълнителна информация за Onivyde:

Пълният текст на EPAR за Onivyde може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. За повече

информация относно лечението с Onivyde прочетете листовката (също част от EPAR) или

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Резюме на становището на Комитета по лекарствата сираци за Onivyde може да се намери на

уебсайта на Агенцията: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за потребителя

ONIVYDE 5 mg/ml концентрат за инфузионен разтвор

пегилиран липозомен иринотеканов хидрохлорид трихидрат (pegylated liposomal irinotecan

hydrochloride trihydrate)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това

лекарство, тъй като тя съдържа

важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или медицинск

сестра.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или медицинска

сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.

Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява ONIVYDE и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да изп

олзвате ON

IVYDE

Как да използвате ONIVYDE

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате ONIVYDE

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява ONIVYDE и за какво се използва

Какво представлява ONIVYDE и как действа

ONIVYDE представлява противораково лекарство, което съдържа активното вещество

иринотекан. То се съдържа в микроскопични липидни (мастни) частици, наречени липозоми.

Иринотекан спада към г

рупа противоракови лекарства, наречени топоизомеразни инхибитори.

Той блокира ензим, наречен топоизомераза I, който отговаря за деленето на клетъчната ДНК.

Това пречи на раковите клетки да се размножават и растат, като в крайна сметка те умират.

Очаква се липозомите да се натрупват в тумора и да освобождават лекарството бавно с течени

на времето, с което осигуряват по-

продължително действие.

За какво се използва ONIVYDE

ONIVYDE се използва за лечение на възрастни пациенти с метастазирал рак на панкреаса (рак

на панкреаса, който вече се е разпространил другаде из организма), чието предишно

противораково лечение включва лекарство, наречено гемцитабин. ONIVYDE се използва в

комбинация с дру

ги противоракови лекарств

а, наречени 5-флуороурацил и левковорин.

Ако имате някакви допълнителни въпроси относно начина на действие или защо Ви е

предписан ONIVYDE, попитайте Вашия лекар.

2.

Какво трябва да знаете, преди да използвате ONIVYDE

Спазвайте внимателно всички указания на Вашия лекар. Те може да се различават от общата

информация, съдържаща се в тази ли

стовка.

Не използвайте ONIVYDE:

ако имате анамнеза за тежка алергия към иринотекан или към някоя от останалите

съставки на това лекарство (изброени в точка 6);

ако кърмите.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или медицинска сестра, преди да Ви приложат ONIVYDE:

ако някога сте имали чернодробни проблеми или жълтеница;

ако някога сте имали белодробно заболява

не или преди

това сте приемали лекарства

(колониостимулиращи фактори) за увеличаване на броя на кръвните клетки или Ви е

провеждано лъчелечение;

ако приемате други лекарства (вижте точка „Други лекарства и ONIVYDE“);

ако планирате да се ваксинирате, тъй като много ваксини не могат да се пр

илагат по

време на химиотерапия;

ако сте на ди

ета с контролиран прием на натрий, тъй като това лекарство съдържа

натрий.

Незабавно говорете с Вашия лекар или медицинска сестра по време на лечението с ONIVYDE:

ако получите внезапен задух, зачервяване на лицето, главоболие, кожен обрив или

копривна треска (сърбящ обрив с отекли чер

вен

и подутини по кожата, които се появяват

внезапно), сърбеж, подуване около очите, стягане в гърдите или гърлото по време на

инфузията или скоро след това;

ако изпитате треска, втрисане или други симптоми на инфекция;

ако получите диария с чести воднисти изпражнения и тя не може да бъде ов

ладяна след

12 до 24 часа

лечение (вижте по-долу);

ако получите задух или кашлица.

Какво да направите в случай на диария

Още при появата на първите воднисти изпражнения започнете да приемате големи количества

рехидратиращи течности (напр. вода, газирана вода, газирани напитки, супа) за избягване на

загубата на твърде много течности и соли от организма. Незабавно се свържете с Вашия лекар,

за да Ви назначи подходящо лечение. Вашият лекар може да Ви предпише лекарст

во,

съдържащо лоперамид,

с което да започнете да се лекувате вкъщи, но то не трябва да се

използва за повече от 48 последователни часа. Ако кашавите изпражнения продължават,

свържете се с Вашия лекар.

Кръвни изследвания и медицински прегледи

Преди да започнете лечение с ONIVYDE, Вашият лекар ще извърши кръвни изследвания (или

други медицински прегледи), за да определи най-подходящата за Вас начална доза. По време на

лечението ще трябва да се провеждат допълнителни (кръвни или други) изследвания, за да

може Вашият лекар да проследява кръвните клетки и да прецени как се повлиявате от

лечението. Може да се наложи Ваш

ият лек

ар да коригира дозата или да спре лечението.

Деца и юноши

ONIVYDE не се препоръчва за употреба при деца и юноши на възраст под 18 години.

Други лекарства и ONIVYDE

Информирайте Вашия лекар, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате

друг

и лекарства.

Особено важно е да информирате Вашия лекар, ако вече Ви е прилаган иринотекан под каквато

и да било форма.

ONIVYDE не трябва да се използва вместо други лекарства, съдържащи иринотекан, тъй като

действа различно, когато се съдържа в липозоми, отколкото когато се прилага в свободната си

форма.

Освен това е особено важно да информирате Вашия лекар, ако приемате също следните

лекарства, тъй като те понижават наличността на иринотекан в организма:

фенитоин, фенобарбитал или карбама

зепин (лекарств

а, използвани за лечение на гърчове

и припадъци);

рифампицин и рифабутин (лекарства, използвани за лечение на туберкулоза);

жълт кантарион (лекарство от растителен произход, използвано за лечение на депресия и

понижено настроение)

и ONIVYDE не трябва да се прилага едновременно с тях.

Освен това е особено важ

но да инфор

мирате Вашия лекар, ако приемате също следните

лекарства, тъй като повишават наличността на иринотекан в организма:

кетоконазол, итраконазол или вориконазол (лекарства, използвани за лечение на гъбични

инфекции);

кларитромицин (антибиотик, използван за лечение на бактериални инфекции);

индинавир, лопинавир, нелфинавир, ритонавир, саквинавир, атазанавир (лекарства срещу

инфекция с ХИВ);

телапревир (лекарство, използвано за лечение на чернодробно заболяване, наречено

хепатит C);

нефазодон (лекарство, използвано за лечение на депресия и понижено настроение);

гемфиброзил (лекарство, използвано за лечение на високи нива на мазнините в кръвта).

ONIVYDE с храна и напитки

Избягвайте да консумирате грейпфрут и сок от грейпфрут, докато Ви се прилага ONI

VYDE,

тъй като може да се повиши

наличността на активното вещество в ONIVYDE в организма.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна, не трябва да Ви се прилага ONIVYDE, тъй като може да увреди бебето. Ако

сте бременна или смятате, че може да сте бременна, информирайте Вашия лекар. Ако

планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар. Ако Ви прилагат ON

IVYD

E, не трябва

да кърмите до един месец след последната доза.

Трябва да използвате подходящ за Вас ефективен начин за предпазване от бременност по време

на и до един месец след лечението с ONIVYDE. Мъжете трябва да използват презервативи по

време на и до 4 месеца сл

ед лечението с ONIVYD

Ако кърмите, информирайте Вашия лекар. Ако кърмите, не трябва да Ви се прилага ONIVYDE,

тъй като може да увреди Вашето бебе.

Шофиране и работа с машини

ONIVYDE може да повлияе способността за шофиране и работа с машини (тъй като при

употребата му може да се прояви сънливост, за

маяност или изтощение). Тря

бва да избягвате

шофиране, работа с машини или извършване на други задачи, които изискват пълно внимание,

ако усещате сънливост, замаяност или изтощение.

ONIVYDE съдържа натрий

Един милилитър от това лекарство съдържа 0,144 mmol (3,31 mg) натрий. Имайте го предвид,

ако сте на диета с контролиран прием на натрий.

3.

Как да използвате ONIVYDE

ONIVYDE трябва да се прилага само от медицински специалисти, обучени да прилагат

противоракови лекарства.

Спазвайте внимателно всички указания на Вашия лекар или медицинска сестра.

Вашият лекар ще определи дозите, които да Ви се прилагат.

ONIVYDE се прилага под формата на вливане (инфузия) във вена, което отнема най-малко

90 мин

ути и

трябва да се приложи като единична доза.

След ONIVYDE се прилагат две други лекарства – левковорин и 5-флуороурацил.

Лечението се повтаря на всеки две седмици.

В определени случаи може да са необходими по-ниски дози или по-продължителни интервали

на прилагане.

Може да Ви се приложи премедикация срещу гадене и повръщане. Ако при предишни

приложени

я на ONIVYD

E сте получавали изпотяване, коремни спазми и засилено

слюнообразуване, придружено от ранна поява на чести и воднисти изпражнения, при

следващите цикли на лечение може преди ONIVYDE да Ви се приложат допълнителни

лекарства за предотвратяване или ограничаване на тези признаци.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с у

потребата на това

лекарство, попитайте

Вашия лекар или медицинска сестра.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава. Важно е да сте запознати какви може да са тези нежелани реакции.

Вашият лекар може също да предпише други лекарства за овладяване на н

ежеланит

е реакции.

Незабавно уведомете Вашия лекар или медицинска сестра в случай на някоя от следните

сериозни нежелани реакции:

ако получите внезапен задух, зачервяване на лицето, гадене, главоболие, кожен обрив

или копривна треска (сърбящ обрив с отекли червени подутини по кожата, които се

появяват внезапно), сърбеж, подуване около очите, стяган

е в гъ

рдите или гърлото по

време на инфузията или скоро след това (тъй като може да се наложи инфузията да бъде

спряна и да Ви лекуват или наблюдават заради нежеланите реакции);

ако получите треска, втрисане и признаци на инфекция (тъй като това може да наложи

неотложно лечение);

ако имате у

порита тежка диария (воднисти и чести изпражнения) – вижте точка 2.

Възможно е да се проявят следните нежелани реакции:

Много чести

(може да засегнат повече от 1 на 10 души)

Ниски нива на бели кръвни клетки (неутропения и левкопения), ниско ниво на червени

кръвни клетки (анемия)

Ниско ниво на тромбоцити (тромбоцитопения)

Диария (каш

ави или воднисти и

чести изпражнения)

Гадене и повръщане

Болка в областта на стомаха или червата

Възпаление на устата

Загуба на тегло

Загуба на апетит

Обезводняване (дехидратация)

Ниски нива на соли (електролити) в организма (напр. калий, магнезий)

Необичаен косопад

Умора

Замаяност

Подуване и задържане на течности в меките тъкани (периферен оток)

Възпаление и подуване на вътрешната обвивка на храносмилателния тракт (възпаление

на лигавиците)

Треска

Обща слабост

Чести

(може да засегнат до 1 на 10 ду

ши)

Втрисане

Инфекции, например гъбични инфекции в устата (орална кандидоза), треска с нисък брой

на белите кръвни клетки (фебрилна неутропения), инфекции, свързани с приложението

на продукта във вена

Възпаление на стомаха и червата (гастроентерит)

Отравяне на кръвта, причинено от инфекция (сепсис)

Потенциално животозастрашаващо усложн

ение на системно възпаление на организма

септичен шок)

Инфекция на белите дробове (пневмония)

Ниски нива на вид бели кръвни клетки, наречени лимфоцити, с важна функция за

имунната система (лимфопения)

Намаляване на някои соли (електролити) в организма (напр. фосфати, натрий)

Ниска кръвна захар (хипогликемия)

Безсъние

Лош вку

с в устата

Синдром, наречен холинергичен синдром, с изпотяване, засилено слюнообразуване и

коремни спазми

Ниско кръвно налягане (хипотония)

Образуване на кръвен съсирек в дълбока вена (дълбока венозна тромбоза), запушване на

главната белодробна артерия или някой от клоновете ѝ (белодробна емболия) или

запушване от кръвен съсирек на друг кръвоносен съд (емболи

Увреждане на гласа,

дрезгав или прекалено задъхан глас

Задух

Възпаление на червата

Маясъл (хемороиди)

Повишени чернодробни ензими (аланинаминотрансфераза или

аспартатаминотрансфераза) при лабораторни кръвни изследвания

Повишени нива на билирубин (оранжево-жълт пигмент, отпадъчен продукт от

нормалното разграждане на червените кръвни клетки) при дру

ги лабораторни

изследвания на чернодробната функция

Повишаване на други лабораторни показатели (повишено международно нормализирано

съотношение), свързани с кръвосъсирването

Ненормално ниски нива на албумин в кръвта (важен протеин в организма)

Внезапни проблеми с бъбречната функция, които може да доведат до бързото ѝ

влошаване или загуба

Неестествена реакция към инфу

зията, предизвик

ваща симптоми като задух, зачервяване

на лицето, главоболие, стягане в гърдите или гърлото

Ненормално задържане на течности в организма, което причинява подуване на

засегнатите тъкани (оток)

Нечести

(може да засегнат до 1 на 100 души)

Отравяне на кръвта, причинено от инфекция на жлъчния мехур и жлъчните пътища

(билиарен сепсис)

Алергич

на реакция към ONIV

YDE (към активното вещество или към помощните

вещества)

Намалена наличност на кислород в телесните тъкани

Възпаление на хранопровода (езофагит)

Образуване или наличие на кръвен съсирек в кръвоносен съд – вена или артерия

(тромбоза)

Възпаление на вътрешната обвивка на правото черво (края на дебелото черво)

Вид обрив, характеризиращ се с появата на плоски, зачервени участъци по кожата,

покрити с подутини (макулопапулозен обрив)

Промяна в цв

ет

а на ноктите

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или медицинска

сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете

също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване,

посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос

за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате ONIVYDE

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и

флакона след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява в хлади

лник (2°C – 8°C).

Да не се замразява.

Съхранявайте флакона в картонената опаковка, за да се предпази от светлина.

След като концентратът се разреди за инфузия с глюкоза 5% инжекционен разтвор или натриев

хлорид 9 mg/ml (0,9%) инжекционен разтвор, разтворът трябва да се използва възможно най-

скоро, но може да се съх

ранява на ст

айна температура (15°C до 25°C) до 6 часа. Разреденият

инфузионен разтвор може да се съхранява в хладилник (2°C – 8°C) за не повече от 24 часа

преди употреба. Трябва да се предпазва от светлина и не трябва да се замразява.

Не изхвърляйте това лекарство в канализацията или в контейнера за домаш

ни отпадъци.

Попитайте Ва

шия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа ONIVYDE

Активното вещество е иринотеканов хидрохлорид трихидрат. Един 10 ml флакон с

концентрат съдържа еквивалента на 50 mg иринотеканов хидрохлорид трихидрат (като

захарозофатната сол иринотеканов захарозен октасу

лфат в пегилирана липозомна

форма), което съответства на 43 mg иринотекан.

Другите съставки са: 1,2-дистероил-sn-глицеро-3-фосфохолин (DSPC), холестерол,

N-(карбонил-метоксиполиетиленгликол-2000)-1,2-дистероило-sn-глицеро-3-фосфоетанол

амин (MPEG-2000-DSPE), захарозен октасулфат,

2-[4-(2-хидроксиетил)пиперазин-1-ил]етансулфонова киселина (HEPES буфер), натриев

хлорид и вода за инжекции. ONIVYDE съдържа натрий, ако сте на диета с контролиран

прием на натрий, вижте точк

а 2.

Как изглежда ONIVYDE и какво съдържа опаковката

ONIVYDE се предлага под формата на бяла до бледожълта, мътна изотонична липозомна

дисперсия в стъклен флакон.

Всяка опаковка съдържа един флакон с 10 ml концентрат.

Притежател на разрешението за употреба

Baxalta Innovations GmbH

Industriestrasse 67

1221 Виена

Австрия

Тел.: +44(0)1256 894 959

Имейл: medinfoEMEA@shire.com

Производител

Baxter AG

Industriestrasse 67

1221 Виена

Австрия

Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

Как се приготвя и прилага ONIVYDE

ONIVYDE се предлага под формата на стерилна липозомна дисперсия в концентрация

5 mg/ml и трябва да бъде разреден преди приложение. Разредете с глюкоза 5%

инжекционен разтвор или натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%) инжекционен разтвор, за да

приготвите разтвор от подходящата доз

а ONIVYDE, разреден до краен обем от 50

0 ml.

Смесете разредения разтвор чрез внимателно обръщане.

ONIVYDE трябва да се приложи преди левковорин, следван от 5-флуороурацил.

ONIVYDE не трябва да се прилага като болус инжекция или неразреден разтвор.

При приготвянето на инфузията трябва да се спазват асептични техники. ONIVYDE е

само за еднократна употреба.

От микробиологична гледна точка продуктът

трябва да се използва възможно най-скоро

след разреждане. Разреденият инфузионен разтвор може да се съхранява на стайна

температура (15ºC до 25°C) до 6 часа или в хладилник (2ºC – 8ºC) за не повече от 24 часа

преди употреба. Трябва да се предпазва от светлина и не трябва да се замразява.

Трябва да се подхожда с повишено внимание, за да се избегне екстравазация, като

мястото на инфузия трябва да се наблюдава за признаци на възпаление. Ако настъпи

екстравазация, се препоръчва промиване на мястото с натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%)

инжекционен разтвор и/или стерилна вода и поставяне на лед.

Как се работи с ON

IVYDE и как се изхвърля

ONIVYDE е цитотоксичен лекарствен продукт и при работа с него трябва да се подхожда

с повишено внимание. Препоръчва се използване на ръкавици, очила и предпазно

облекло при работа със или приложение на ONIVYDE. Ако разтворът влезе в контакт с

кожата, тя трябва да се измие незабавно и щателно със сапун и вода.

Ако разтворът влезе

в контакт с лигавици, те трябва да се промият щателно с вода. Бременни жени от

персонала не трябва да работят с ONIVYDE предвид цитотоксичното естество на

лекарствения продукт.

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се

изхвърлят в съответствие с местните изисквания.