NovoEight

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • NovoEight
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • NovoEight
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Коагулационен фактор VIII
 • Терапевтична област:
 • Хемофилия А
 • Терапевтични показания:
 • Лечение и профилактика на кървене при пациенти с хемофилия А (дефицит на вроден дефицит на фактор VІІІ). Novoeight може да се използва за всички възрастови групи.

Друга информация

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/002719
 • Дата Оторизация:
 • 13-11-2013
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/002719
 • Последна актуализация:
 • 02-03-2018

Доклад обществена оценка

+44 (0)20 7418 8416

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/589429/2013

EMEA/H/C/002719

Резюме на EPAR за обществено ползване

NovoEight

turoctocog alfa

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

NovoEight. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да препоръча

разрешаване за употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен да

предоставя практически съвети относно употребата на NovoEight.

За практическа информация относно употребата на NovoEight пациентите следва да прочетат

листовката или да попитат своя лекар или фармацевт.

Какво представлява NovoEight и за какво се използва?

NovoEight е лекарство, което съдържа активното вещество туроктоког алфа (turoctocog alfa). То се

използва за лечение и профилактика на кръвоизливи при пациенти с хемофилия A (вродено

нарушение на кръвосъсирването, причинено от липсата на фактор VIII). NovoEight е

предназначен за краткосрочно или дългосрочно приложение.

Как се използва NovoEight?

NovoEight се отпуска по лекарско предписание и лечението следва да започне под контрола на

лекар, който имат опит в лечението на хемофилия.

NovoEight се предлага под формата на прах и разтворител, които се смесват заедно, за да се

получи инжекционен разтвор, който се прилага във вената. Дозата и честотата на лечение

зависят от това дали лекарството се използва за лечение или за профилактика на кръвоизливи,

както и от сериозността на хемофилията, степента и мястото на кръвоизлива и състоянието на

пациента. За повече информация вижте кратката характеристика на продукта (също част от

EPAR).

Пациентите или лицата, които се грижат за тях, могат да прилагат NovoEight самостоятелно у

дома, след като са били подходящо обучени. За пълна информация вижте листовката.

NovoEight

EMA/589429/2013

Страница 2/3

Как действа NovoEight?

При пациентите с хемофилия A липсва фактор VIII, което причинява проблеми с

кръвосъсирването, като кръвоизливи в ставите, мускулите или вътрешните органи. Активното

вещество в NovoEight, туроктоког алфа, действа в тялото по същия начин като човешкия

фактор VIII и подпомага съсирването на кръвта. NovoEight се използва за коригиране на дефицит

на фактор VIII чрез подмяна на липсващия фактор VIII, като по този начин се постига временен

контрол при нарушения на кръвосъсирването.

Туроктоког алфа се произвежда по метод, известен като „рекомбинантна ДНК технология“: той се

произвежда от клетки на хамстер, в които е въведен ген (ДНК), който им позволява да го

произвеждат.

Какви ползи от NovoEight са установени в проучванията?

Доказано е, че NovoEight е ефективен за профилактика и лечение на епизоди на кръвоизливи в

две основни проучвания, включващи общо 213 пациенти с хемофилия A. Нито едно проучване не

сравнява NovoEight с други лекарства.

В първото проучване, включващо 150 пациенти на възраст 12 и повече години, юношите, които

използват NovoEight за профилактика на кръвоизливи, имат средно 5,55 кръвоизлива годишно,

докато възрастните имат средно 6,68 кръвоизлива годишно. Когато се прилага за лечение на

спонтанни епизоди на кръвоизливи, NovoEight е оценен като „отличен“ или „добър“ при лечение

на 403 от 499 епизода на кръвоизливи. В допълнение 89,4% от епизодите на кръвоизливи са

овладени след 1 до 2 курса на лечение с NovoEight.

Във второто проучване, включващо 63 деца, по-малки от 12 години, лекуваните с NovoEight деца

имат средно 5,33 кръвоизлива годишно. NovoEight е оценен като „отличен“ или „добър“ при

лечение на 116 от 126 епизода на кръвоизливи. В допълнение 95,2% от епизодите на

кръвоизливи са овладени след 1 до 2 курса на лечение с NovoEight.

Какви са рисковете, свързани с NovoEight?

Най-честите нежелани лекарствени реакции при NovoEight (които е възможно да засегнат до 1 на

10 души) са повишени нива на чернодробни ензими и реакции на мястото на инжектиране.

Реакции на свръхчувствителност (алергични реакции) са съобщавани рядко и в някои случаи

могат да прогресират до тежки алергични реакции. Възможно е някои пациенти да развият

инхибитори на фактор VIII, които представляват антитела (протеини), произвеждани от имунната

система на тялото срещу фактор VIII, и които могат да причинят спиране на действието на

лекарството, което води до загуба на контрол над кръвоизливите. В такива случаи следва да се

свържете със специализиран център по хемофилия.

За пълния списък на всички нежелани лекарствени реакции, съобщени при NovoEight, вижте

листовката.

NovoEight не трябва да се използва от пациенти, за които е известно, че са алергични към

протеин от хамстер. За пълния списък на ограниченията вижте листовката.

Защо NovoEight е разрешен за употреба?

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) на Агенцията реши, че

ползите от NovoEight са по-големи от рисковете, и препоръча да бъде разрешен за употреба в ЕС.

CHMP заключи, че е доказана ефективността на NovoEight за лечение и профилактика на епизоди

NovoEight

EMA/589429/2013

Страница 3/3

на кръвоизливи, като ефектите му са сходни с тези на другите продукти с фактор VIII. Профилът

на безопасност на NovoEight също се счита за сходен с другите продукти с фактор VIII.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на NovoEight?

Разработен е план за управление на риска, за да се гарантира, че NovoEight се използва

възможно най-безопасно. Въз основа на този план информацията за безопасността е включена в

кратката характеристика на продукта и листовката за NovoEight, включително подходящи

предпазни мерки за здравните специалисти и пациентите.

Допълнителна информация за NovoEight

На 13 ноември 2013 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на NovoEight,

валидно в Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR за NovoEight може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. За повече

информация относно лечението с NovoEight прочетете листовката (също част от EPAR) или

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста 11-2013.

Листовка за пациента

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: Информация за потребителя

NovoEight 250 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

NovoEight 500 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

NovoEight 1000 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

NovoEight 1500 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

NovoEight 2000 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

NovoEight 3000 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

туроктоког алфа (човешки коагулационен фактор VIII (рДНК)) [turoctocog alfa (human

coagulation factor VIII (rDNA))]

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като

съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани

реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това

лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар. Това

включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява NovoEight и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да използвате NovoEight

Как да използвате NovoEight

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате NovoEight

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява NovoEight и за какво се използва

NovoEight съдържа активното вещество туроктоког алфа, човешки коагулационен фактор VІІІ.

Фактор VІІІ е протеин, който се намира естествено в кръвта и помага на съсирването.

NovoEight се използва за лечение или предотвратяване на кръвоизливи при пациенти с

хемофилия А (вроден дефицит на фактор VІІІ) и може да се използва от всички възрастови

групи.

При пациенти с хемофилия А, фактор VIII липсва или не функционира правилно. NovoEight

заменя този дефектен или липсващ „фактор VIII” и спомага за образуването на кръвни

съсиреци на мястото на кръвоизлива.

2.

Какво трябва да знаете, преди да използвате NovoEight

Не използвайте NovoEight:

ако сте алергични към активното вещество или към някоя от другите съставки в това

лекарство (изброени в точка 6)

ако сте алергични към протеини от хамстер.

Не използвайте NovoEight, ако някое от тези твърдения се отнася за Вас. Ако не сте сигурни,

преди да използвате това лекарство, говорете с Вашия лекар.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, преди да използвате NovoEight.

Съществува малък риск да получите анафилактична реакция (тежка, внезапна алергична

реакция) към NovoEight. Ранните признаци на алергичните реакции са обрив, копривна треска,

уртика, сърбеж по цялото тяло, подуване на устните и езика, затруднено дишане, хрипове,

стягане в гърдите, общо неразположение и замайване.

Ако някои от тези симптоми се появят, незабавно прекратете инжектирането и се свържете с

Вашия лекар.

Говорете с Вашия лекар, ако мислите, че кръвоизливът не се овладява с дозата, която

получавате, тъй като може да има различни причини за това. Някои хора, използващи това

лекарство, могат да развият антитела към фактор VIII (известни също като инхибитори на

фактор VIII). Инхибиторите на фактор VIII правят NovoEight по-малко ефективен за

профилактика или овладяване на кръвоизливи. Ако това се случи, може да имате нужда от по-

висока доза NovoEight или друго лекарство за овладяване на Вашия кръвоизлив. Не

увеличавайте общата доза на NovoEight, за да овладеете кръвоизлива, без да говорите с Вашия

лекар. Трябва да уведомите Вашия лекар, ако преди това сте лекувани с продукти, съдържащи

фактор VIII, особено ако сте развили инхибитори, тъй като може да има по-висок риск това да

се повтори.

Образуването на инхибитори (антитела) е известно усложнение, което може да възникне по

време на лечението с всички лекарства, съдържащи фактор VІІІ. Тези инхибитори, особено във

високи нива, спират правилното действие на лечението и Вие или Вашето дете ще бъдете

проследявани внимателно за развитие на тези инхибитори. Ако кървенето при Вас или това при

Вашето дете не се контролира с NovoEight, незабавно информирайте Вашия лекар.

Други лекарства и NovoEight

Информирайте Вашия лекар, ако приемате, наскоро сте приемали или може да приемате

някакви други лекарства.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар, преди да използвате това лекарство.

Шофиране и работа с машини

NovoEight не повлиява способността Ви за шофиране и работа с машини.

NovoEight съдържа натрий

Това лекарство съдържа 28 mg натрий (7

mg/ml) след разтваряне.

Говорете с Вашия лекар, ако спазвате диета с контролиран прием на натрий.

3.

Как да използвате NovoEight

Лечението с NovoEight ще бъде започнато от лекар, който има опит в лечението на пациенти с

хемофилия А. Винаги използвайте това лекарство, точно както Вашият лекар Ви е обяснил. Ако

не сте сигурни, попитайте Вашия лекар.

Вашият лекар ще определи дозата Ви. Това ще зависи от телесното Ви тегло и от това за какво

се използва лекарството.

Профилактика на кръвоизливи

Обичайната доза NovoEight е 20 до 50 международни единици (IU) на kg телесно тегло.

Инжекцията се поставя на всеки 2 до 3 дни. В някои случаи, особено при по-млади пациенти,

може да са необходими по-често инжектиране или по-високи дози.

Лечение на кръвоизливи

Дозата NovoEight се изчислява в зависимост от телесното Ви тегло и нивата на фактор VІІІ,

които трябва да се достигнат. Целевите нива на фактор VІІІ зависят от тежестта и мястото на

кръвоизлива.

Употреба при деца и юноши

NovoEight може да се използва при деца от всички възрасти. При деца (под 12 годишна

възраст) може да са необходими по-високи дози или по-често инжектиране. Децата (над

12 годишна възраст) и юношите могат да използват същите дози като възрастните.

Как се прилага NovoEight

NovoEight се прилага чрез инжектиране във вена. Вижте „Инструкции за употреба на

NovoEight“ за повече информация.

Ако използвате повече NovoEight отколкото трябва

Ако използвате повече NovoEight отколкото трябва, незабавно кажете на Вашия лекар или

отидете в болница.

Ако забравите да използвате NovoEight

Трябва да се свържете с Вашия лекар, ако сте пропуснали доза и не знаете как да компенсирате

това.

Ако спрете да използвате NovoEight

Ако спрете да използвате NovoEight, може да не сте защитени от кръвоизлив или настоящото

кървене може да не спре. Не спирайте употребата на NovoEight, без да говорите с Вашия лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси относно употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава. Следните нежелани реакции могат да се появят от това лекарство.

Ако настъпи (много рядко) тежка, внезапна алергична реакция (анафилактична реакция),

инжектирането трябва да се преустанови незабавно. Трябва да се свържете с Вашия лекар

веднага, ако получите някой от следните ранни симптоми:

затруднено дишане, недостиг на въздух или хрипове

стягане в гърдите

подуване на устните и езика

обрив, копривна треска, уртика или сърбеж по цялото тяло

чувство на замаяност или загуба на съзнание

ниско кръвно налягане (наличие на бледа и хладна кожа, сърцебиене).

Тежките симптоми, включващи затруднено преглъщане или дишане и зачервено или подуто

лице или длани, налагат спешно лечение.

Ако получите тежка алергична реакция, Вашият лекар може да смени лекарството Ви.

При пациенти, които са провели предходно лечение с фактор VIII (повече от 150 дни лечение),

може да са образуват инхибиторни антитела (вижте точка 2) нечесто (по-малко от 1 на

100 пациенти). Ако това се случи, Вашето лекарство може да спре да действа както трябва и

може да получите продължително кървене. Ако това се случи, трябва веднага да се свържете с

Вашия лекар.

Чести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 души)

кръвни изследвания, показващи промени в начина на функциониране на черния дроб

реакции (зачервяване и сърбеж) около мястото, където сте инжектирали лекарството

Нечести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 100 души)

чувство на умора

главоболие

чувство на замаяност

затруднения в съня (безсъние)

сърцебиене

високо кръвно налягане

обрив

треска

горещи вълни

скованост в мускулите

болка в мускулите

болка в краката и ръцете

подуване на краката и стъпалата

заболяване на ставите

натъртване

Допълнителни нежелани реакции при деца и юноши

Нежеланите реакции, наблюдавани при деца и юноши са същите като наблюдаваните при

възрастни.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани

реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за

съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете

своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате NovoEight

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и

етикетите на флакона и предварително напълнената спринцовка след „Годен до:”. Срокът на

годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

Да се съхранява в хладилник (2°C – 8°C). Да не се замразява.

Преди прахът NovoEight да бъде разтворен, той може да се съхранява на стайна температура

(до 30°C) за еднократен период, който не надвишава 9 месеца. Моля, запишете датата, от която

започвате да съхранявате NovoEight на стайна температура върху картонената кутия на

продукта. Не съхранявайте NovoEight отново в хладилник, след като е бил съхраняван на

стайна температура.

След като сте разтворили NovoEight, трябва да го използвате веднага. Ако не можете да

използвате приготвения разтвор NovoEight веднага, той трябва да се използва в рамките на

4 часа, ако се съхранява на стайна температура (до 30°C) и в рамките на 24 часа, ако се

съхранява при 2°C – 8°C. Съхранявайте разтворения продукт във флакона. Ако не се използва

веднага, лекарството може вече да не е стерилно и да причини инфекция. Не съхранявайте

разтвора, без да се посъветвате с Вашия лекар.

Прахът във флакона представлява бял или бледожълт прах. Не използвайте флакона, ако цветът

е променен.

Приготвеният разтвор ще бъде бистър до леко опалесцентен. Не използвайте това лекарство,

ако забележите, че е мътно или съдържа видими частици.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще

спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа NovoEight

Активното вещество е туроктоког алфа (човешки коагулационен фактор VIII (рДНК)).

Всеки флакон NovoEight съдържа номинално 250, 500, 1 000, 1 500, 2 000 или 3 000 IU

туроктоког алфа.

Другите съставки са L-хистидин, захароза, полисорбат 80, натриев хлорид, L-метионин,

калциев хлорид дихидрат, натриев хидроксид и хлороводородна киселина.

Съставката в разтворителя е натриев хлорид 9 mg/ml.

След разтваряне с предоставения разтворител (натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%) инжекционен

разтвор), приготвеният инжекционен разтвор съдържа 62,5, 125, 250, 375, 500 или 750 IU

туроктоког алфа на ml съответно (въз основа на концентрацията на туроктоког алфа, т.е. 250,

500, 1 000, 1 500, 2 000 или 3 000 IU).

Как изглежда NovoEight и какво съдържа опаковката

NovoEight е наличен в опаковки, съдържащи 250, 500, 1 000, 1 500, 2 000 или 3 000 IU.

Всяка опаковка NovoEight съдържа флакон с бял или бледожълт прах, предварително

напълнена спринцовка от 4 ml с бистър, безцветен разтвор, лост за бутало и адаптор за флакона.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd, Дания

Дата на последно преразглеждане на листовката

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата: http://www.ema.europa.eu

Инструкции за употреба на NovoEight

ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ВНИМАТЕЛНО, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ

NOVOEIGHT.

NovoEight се предлага като прах. Преди инжектиране (приложение), трябва да се разтвори с

разтворителя, предоставен в спринцовката. Разтворителят е разтвор на натриев хлорид

9 mg/ml (0,9%). Разтвореният NovoEight трябва да се инжектира във Вашата вена

(интравенозно инжектиране). Принадлежностите в тази опаковка са предназначени за

разтваряне и инжектиране на NovoEight.

Ще Ви трябва също набор за инфузия (катетър и игла тип бътерфлай), стерилни тампони със

спирт, марли и лейкопласт. Тези приспособления не са включени в опаковката на NovoEight.

Не използвайте принадлежностите без подходящо обучение от Вашия лекар или

медицинска сестра.

Винаги измивайте ръцете си и осигурявайте чиста заобикаляща среда.

Когато приготвяте и инжектирате лекарството директно във вените, е важно да

използвате

чиста и стерилна (асептична) техника.

Неправилната техника може да внесе микроби,

които могат да инфектират кръвта.

Не отваряйте принадлежностите, докато не сте готови да ги използвате.

Не използвайте принадлежностите, ако са изпускани или повредени.

Вместо това

използвайте нова опаковка.

Не използвайте принадлежностите, ако са с изтекъл срок на годност.

Вместо това

използвайте нова опаковка. Датата на изтичане на срока на годност е отбелязана върху

картонената опаковка на флакона, адаптора за флакона и предварително напълнената

спринцовка след „Годен до:”.

Не използвайте принадлежностите, ако подозирате, че са замърсени.

Вместо това

използвайте нова опаковка.

Не изхвърляйте никоя от съставните части, докато не инжектирате приготвения

разтвор.

Принадлежностите са само за еднократна употреба.

Съдържание

Опаковката съдържа:

1 флакон с прах NovoEight

1 адаптор за флакона

1 предварително напълнена спринцовка с разтворител

1 лост за бутало (разположен под спринцовката)

Общ преглед

Флакон с прах NovoEight

Пластмасова

капачка

Гумена запушалка

(под пластмасовата

капачка)

Защитна капачка

Адаптор за флакона

Острие

(под защитния етикет)

Защитен

етикет

Капачка на спринцовката

Връх на спринцовката

(под капачката на

спринцовката)

Предварително напълнена

спринцовка с разтворител

Скала

Бутало

Нарез

Лост за бутало

Широк

горен край

1. Пригответе флакона и спринцовката

Вземете необходимия брой опаковки

NovoEight.

Проверете срока на годност.

Проверете името, концентрацията и

цвета

на опаковката, за да сте сигурни, че

съдържа правилния продукт.

Измийте ръцете си

и ги изсушете добре с

чиста кърпа или на въздух.

Извадете флакона, адаптора за флакона и

предварително напълнената спринцовка от

кутията.

Оставете лоста за буталото

недокоснат в кутията.

Затоплете флакона и предварително

напълнената спринцовка до стайна

температура.

Можете да го направите, като

ги задържите в ръцете си, докато се

затоплят, колкото ръцете Ви.

Не използвайте никакъв друг начин за

затопляне

на флакона и предварително

A

напълнената спринцовка.

Отстранете пластмасовата капачка

от

флакона.

Ако пластмасовата капачка е

разхлабена или липсва, не използвайте

флакона.

Почистете гумената запушалка с напоен

със спирт стерилен тампон

и я оставете да

изсъхне на въздух за няколко секунди

преди употреба, за да осигурите по

възможност да няма микроби.

Не докосвайте гумената запушалка с

пръсти, тъй като това може да пренесе

микроби.

Б

2. Закрепете адаптора за флакона

Отстранете защитния етикет

от адаптора

за флакона.

Не използвайте адаптора за флакона, ако

защитният етикет не е напълно

запечатан или е скъсан.

Не изваждайте с пръсти адаптора за

флакона от защитната капачка.

Ако

докоснете острието на адаптора за флакона,

от пръстите Ви могат да се пренесат

микроби.

В

Поставете флакона на равна и твърда

повърхност.

Обърнете защитната капачка

и закрепете

адаптора за флакона към флакона.

Веднъж закрепен, не отстранявайте

адаптора за флакона от флакона.

Г

Леко

притиснете защитната капачка

палеца и показалеца, както е показано.

Отстранете защитната капачка

от

адаптора за флакона.

Не отстранявайте адаптора за флакона

от флакона,

когато премахвате защитната

капачка.

Д

3. Закрепете лоста за буталото и спринцовката

Хванете лоста за буталото за широкия

горен край и го извадете от кутията.

Не

докосвайте страните или нареза на лоста

за буталото.

Ако докоснете страните или

нареза, от пръстите Ви могат да се пренесат

микроби.

Веднага

свържете лоста за буталото със

Е

спринцовката чрез завиване по

часовниковата стрелка към буталото вътре

в предварително напълнената спринцовка,

докато усетите съпротивление.

Отстранете капачката на спринцовката

от предварително напълнената спринцовка,

като я огъвате надолу, докато перфорацията

се скъса.

Не докосвайте върха на спринцовката

под капачката на спринцовката.

Ако

докоснете върха на спринцовката, от

пръстите Ви могат да се пренесат микроби.

Ако капачката на спринцовката е

разхлабена или липсва, не използвайте

предварително напълнената спринцовка.

Ж

Завийте здраво предварително

напълнената спринцовка

върху адаптора

за флакона, докато усетите съпротивление.

З

4. Разтворете праха с разтворителя

Задръжте предварително напълнената

спринцовка леко наклонена

, с флакона,

насочен надолу.

Натиснете лоста за буталото

, за да

инжектирате целия разтворител във

флакона.

И

Задръжте лоста за буталото натиснат

докрай и въртете

флакона внимателно,

докато целия прах се разтвори.

Не разклащайте флакона, тъй като това

ще причини разпенване.

Проверете приготвения разтвор.

Той

трябва да бъде бистър до леко опалесцентен

(леко мътен).

Не го използвайте, ако

забележите видими частици или промяна

в цвета.

Вместо това използвайте нова

опаковка.

К

Препоръчва се NovoEight да се използва непосредствено след разтваряне.

Това е така,

защото, ако се остави да престои, лекарството може вече да не е стерилно и да причини

инфекции.

Ако не можете да използвате приготвения разтвор NovoEight веднага

, той трябва да се

използва в рамките на 4 часа, ако се съхранява на стайна температура (до 30°C) и в рамките

на 24 часа, ако се съхранява при 2°C – 8°C. Съхранявайте разтвореният продукт във флакона.

Не замразявайте приготвения разтвор NovoEight и не го съхранявайте в спринцовки.

Не съхранявайте разтвора, без да се посъветвате с Вашия лекар.

Съхранявайте приготвения разтвор NovoEight далеч от директна слънчева светлина.

Ако дозата Ви изисква повече от един флакон, повторете стъпки

А

до

К

с допълнителни

флакони, адаптори за флакони и предварително напълнени спринцовки, докато достигнете

необходимата доза.

Задръжте лоста за буталото натиснат

докрай.

Обърнете спринцовката

с флакона

обратно.

Спрете да натискате лоста за буталото и

го оставете да се върне обратно

сам,

докато приготвеният разтвор изпълни

спринцовката.

Издърпайте лоста за буталото леко

надолу

, за да изтеглите приготвения

разтвор в спринцовката.

В случай, че Ви е необходима само част

от целия флакон, използвайте скалата на

спринцовката, за да видите какво

количество от приготвения разтвор сте

изтеглили, както Ви е обяснено от Вашия

лекар или медицинска сестра.

Ако в някакъв момент има твърде много

въздух в спринцовката, инжектирайте

въздуха обратно във флакона.

Докато държите флакона на обратно,

почукайте леко спринцовката

, за да

позволите на въздушните мехурчета да се

издигнат нагоре.

Натиснете бавно лоста за буталото

докато всички въздушни мехурчета

изчезнат.

Л

Развийте адаптора за флакона

от

флакона.

Не докосвайте върха на спринцовката.

Ако докоснете върха на спринцовката, от

пръстите Ви могат да се пренесат микроби.

М

5. Инжектирайте приготвения разтвор

NovoEight вече е готов за инжектиране във вената Ви.

Инжектирайте приготвения разтвор, както Ви е обяснил вашият лекар или медицинска

сестра.

Инжектирайте бавно за 2 до 5 минути.

Не смесвайте NovoEight с никакви други интравенозни инфузии или лекарства.

Инжектиране на NovoEight чрез безиглени конектори за интравенозни (i.v.) катетри

Внимание:

Предварително напълнената спринцовка е направена от стъкло и е предвидено да

бъде съвместима със стандартни луер-лок накрайници. Някои безиглени конектори с

вътрешен шип са несъвместими с предварително напълнената спринцовка. Тази

несъвместимост може да попречи на прилагането на лекарството и/или да доведе до повреда

на безигления конектор.

Инжектиране на разтвора чрез устройство за централен венозен достъп (УЦВД), като

централен венозен катетър или подкожен порт:

Използвайте асептична техника (предпазване от микробно замърсяване). Следвайте

инструкциите за правилна употреба на конектора и УЦВД след консултация с Вашия

лекар или медицинска сестра.

За инжектиране в УЦВД може да се наложи употребата на стерилна пластмасова

спринцовка от 10 ml за изтегляне на приготвения разтвор. Това трябва да се направи

веднага след стъпка К.

Ако УЦВД трябва да се промие преди или след инжектирането на NovoEight,

използвайте натриев хлорид 9 mg/ml инжекционен разтвор.

Изхвърляне

След инжектиране внимателно

изхвърлете

целия неизползван разтвор

NovoEight, спринцовката с набора за

инфузия, флакона с адаптора за флакона и

другите отпадъчни материали според

указанията на Вашия фармацевт.

Не го изхвърляйте с обикновените домашни

отпадъци.

Н

Не разглобявайте принадлежностите преди изхвърляне.

Не използвайте принадлежностите повторно.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

НАУЧНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Научни заключения

Понастоящем лечението на вродена хемофилия се базира на профилактична терапия или

заместителна терапия с коагулационен фактор VIII (FVIII) при необходимост. Заместителната

терапия с FVIII може основно да се категоризира в два обширни класа продукти: извлечени от

плазма (pdFVIII) и рекомбинантни (rFVIII) FVIII. В Европейския съюз са издадени разрешения

за употреба на голямо разнообразие от отделни продукти, съдържащи pdFVIII и rFVIII.

Основното усложнение на терапията с FVIII е възникването на алоантитела на IgG

(инхибитори), които неутрализират активността на FVIII, причинявайки загуба на контрол

върху кървенето. Лечението на пациенти, които са развили инхибитори,

налага внимателно

индивидуално управление, като може да се наблюдава резистентност към терапията.

Лечението с pdFVIII, както и с rFVIII може да доведе до развитие на инхибитори (измерени по

метода „Наймеген“ на анализа по Бетезда и дефинирани като ≥ 0,6 Бетезда единици (BU) за

инхибитори с „нисък титър“ и >5 BU за инхибитори с „висок титър“).

Развитие на инхибитори при пациенти с хемофилия A, приемащи продукти с FVIII, се

наблюдава предимно при нелекувани преди това пациенти (НПП) или минимално лекувани

пациенти (МЛП), които са все още в рамките на първите 50 дни на експозиция (ДЕ) на

лечението. При лекувани преди това пациенти (ЛПП) е по-малко вероятно да възникнат

инхибитори.

Известните рискови фактори за развитие на инхибитори могат да се групират на фактори,

свързани с пациента, и фактори, свързани с лечението:

Рисковите фактори, свързани с пациента, включват вид мутация на ген F8, тежест на

хемофилията, етническа принадлежност, фамилна анамнеза за развитие на инхибитори и

вероятно състава на HLA-DR (човешки левкоцитен антиген - антиген D свързан).

Факторите, свързани с лечението, включват интензивност на експозицията, брой дни на

експозиция (ДЕ), лечение по необходимост, представляващо по-голям риск от

профилактика, особено в контекста на сигнали за опасност като травма или операция,

както и младата възраст при първо лечение, представляваща по-висок риск.

Все още не е установено дали има значителни разлики при риска от развитие на инхибитори

между различните видове заместителни продукти, съдържащи FVIII. Различията между

продуктите във всеки клас FVIII, а оттам и в диференциалните рискове между отделните

продукти, са биологично правдоподобни. Класът pdFVIII се състои от продукти със или без

фактор на фон Вилебранд (VWF), като тези с VWF съдържат различни нива на VWF. Някои

експериментални проучвания предлагат роля за VWF, състояща се в предпазване на FVIII

епитопи от разпознаване от антиген-представящите клетки, като по този начин се намалява

имуногенността, макар че това остава само на теория. VWF не присъства в rFVIII, но е налице

значителна хетерогенност в рамките на класа rFVIII, например поради различните прилагани

производствени процеси с широка гама продукти от различни производители, произвеждани

през последните 20 години. Тези различни производствени процеси (включително различните

клетъчни линии, използвани за проектиране на продукти с rFVIII), могат на теория да доведат

до диференциална имуногенност.

През май 2016 г. в New England Journal of Medicine е публикувано открито, рандомизирано,

контролирано изпитване, целящо да изследва честотата на поява на инхибитори между двата

класа (продукти с pdFVIII спрямо продукти с rFVIII)

. Това изпитване, известно като

проучването SIPPET ( „Изследване на инхибитори при малки деца, изложени на плазмени

продукти“), е проведено, за да оцени относителния риск на инхибиторите при пациенти,

лекувани с pdFVIII в сравнение с rFVIII. То установява, че при пациентите, лекувани с

продукти, съдържащи rFVIII, има 87% по-висока честота на поява на всички инхибитори в

F. Peyvandi et al. “A Randomized Trial of Factor VIII and Neutralizing Antibodies in Hemophilia A” N Engl J

Med. 2016 May 26;374(21):2054-64)

сравнение с пациентите, лекувани с pdFVIII (който съдържа VWF) (коефициент на риска, 1,87;

95% ДИ, 1,17 до 2,96).

На 6 юли 2016 г. Paul-Ehrlich-Institut Germany инициира сезиране, по силата на член 31 на

Директива 2001/83/ЕО, произтичащо от данните за фармакологична бдителност, и поиска от

Комитета за оценка на риска при проследяване на лекарствената безопасност (PRAC) да

извърши оценка на потенциалното въздействие на резултатите от проучването SIPPET върху

разрешенията за употреба на съответните продукти, съдържащи FVIII, както и да издаде

препоръка относно това дали те трябва да бъдат запазени, изменени, временно преустановени

или отменени и дали трябва да се въведат мерки за намаляване на риска. Сезирането акцентира

върху риска от развитие на инхибитори при НПП.

В допълнение към скорошната публикация за проучването SIPPET, притежателите на

разрешения за употреба (ПРУ) бяха помолени да представят оценка на потенциалното

въздействие на резултатите от това проучване, както и други съответни данни за безопасност

по отношение на развитието на инхибитори при НПП, върху разрешенията за употреба на

техните продукти, съдържащи FVIII, включително обмисляне на мерки за намаляване на риска.

Водещите автори на проучването SIPPET също бяха поканени да отговорят на списък от

въпроси, касаещи методите и резултатите от проучването, както и да представят своите

заключения на пленарната среща на PRAC през февруари 2017 г. Информацията, предоставена

от водещите автори на проучването SIPPET по време на процеса на сезиране, също е взета

предвид от PRAC при изготвяне на заключението.

Клинично обсъждане

Публикувани обсервационни проучвания

Отговорите на ПРУ се позовават на редица публикувани обсервационни проучвания (CANAL,

RODIN, FranceCoag, UKHCDO и други), чиято цел е била да оценят диференциалните рискове

от развитие на инхибитори между класовете pdFVIII и rFVIII, както и какъвто и да било

диференциален риск от развитие на инхибитори между продуктите в рамките на класа rFVIII.

Тези проучвания дават различни резултати и страдат от ограниченията на обсервационните

проучвания, по-специално от възможна систематична грешка, свързана с подбора. Рискът от

развитие на инхибитори е многофакторен (освен всеки предполагаем риск, свързан с продукта)

и такива проучвания невинаги са в състояние да съберат информация за съответните ковариати

и да приспособят анализите по съответния начин; остатъчното объркване неизбежно

представлява значителна неопределеност. Освен това с течение на времето са настъпили

промени в производствения процес на отделните продукти, както и промени в режимите на

лечение между центровете, поради което невинаги са възможни „успоредни“ сравнения между

продуктите. Тези фактори затрудняват и усложняват регулирането на подобни проучвания и

тълкуването на резултатите.

Проучването CANAL

не открива данни за разлика между класовете, включително продукти с

pdFVIII със значително количество фактор на фон Вилебранд; за „клинично значими“

инхибитори коригираният коефициент на риска е 0,7 (95% ДИ 0,4-1,1), а за инхибитори с висок

титър (≥ 5 BU) е 0,8 (95% ДИ 0,4-1,3).

Проучването RODIN/Pednet

също не открива данни за различие между класовете относно

риска от инхибитори между всички продукти с pdFVIII спрямо всички продукти с rFVIII; за

„клинично значими“ инхибитори коригираният коефициент на риска е 0,96 (95% ДИ 0,62-1,49),

а за инхибитори с висок титър (≥ 5 BU/ml) е 0,95 (95% ДИ 0,56-1,61). Това проучване обаче

открива данни за повишен риск от инхибитори (всички и с висок титър) за 2

ро

поколение rFVIII

http://www.bloodjournal.org/content/109/11/4648.full.pdf

Gouw SC et al. PedNet and RODIN Study Group. Factor VIII products and inhibitor development in severe

hemophilia A. N Engl J Med 2013; 368: 231-9. - http://www.bloodjournal.org/content/121/20/4046.full.pdf

октоког алфа (Kogenate FS/Helixate NexGen) в сравнение с 3

то

поколение rFVIII актоког алфа

(което е установено единствено от данни за Advate).

Подобно на RODIN/Pednet, проучването UKHCDO установява значителен повишен риск от

инхибитори (всички и с висок титър) за Kogenate FS/Helixate NexGen (2

ро

поколение rFVIII) в

сравнение с Advate (3

поколение rFVIII). Това обаче става незначително при изключване на

пациентите от Обединеното кралство (включени също в проучването RODIN/Pednet). Налице са

и данни за повишен риск при Refacto AF (друг 3

то

поколение rFVIII) спрямо Advate, но само за

развитие на всички инхибитори. Подобно на проучването UKHCDO, проучването FranceCoag

също не установява значителен повишен риск за който и да е от продуктите с rFVIII спрямо

Advate при изключване на пациентите от Франция (също в проучването RODIN/Pednet).

Преди настоящото сезиране се отбелязва, че PRAC вече е взел предвид заключенията от

проучванията RODIN/Pednet, UKHCDO и FranceCoag за разрешенията за употреба в ЕС на

продукти, съдържащи FVIII. През 2013 г. PRAC излезе със заключение, че резултатите от

RODIN/Pednet не са достатъчно надеждни да подкрепят заключението, че Kogenate FS/Helixate

NexGen се свързва с повишен риск от развитие на инхибитори на фактор VIII в сравнение с

други продукти. През 2016 г. PRAC взе под внимание резултатите от мета-анализа на всичките

три проучвания (RODIN/Pednet, UKHCDO и FranceCoag studies) и отново стигна до

заключение, че наличните към момента данни не потвърждават, че Kogenate Bayer/Helixate

NexGen се свързва с повишен риск от инхибитори на фактор VIII в сравнение с други продукти,

съдържащи рекомбинантен фактор VIII, при НПП.

Спонсорирани от ПРУ проучвания

ПРУ предоставиха анализ на развитието на инхибитори с нисък и с висок титър при НПП с

тежка хемофилия A (FVIII < 1%) от всички клинични изпитвания и обсервационни проучвания,

проведени с техни продукти, заедно с критично обсъждане на ограниченията на тези

проучвания.

Данните са взети от много широк обхват от хетерогенни проучвания на различни продукти и в

различни периоди. Много от тези проучвания са в малък мащаб и не са конкретно проектирани

да оценят риска от инхибитори при НПП с хемофилия A. Тези проучвания са предимно с едно

рамо и не предоставят данни за извършване на сравнителен анализ (между pdFVIII rFVIII като

сравнение на класове или в рамките на класа rFVIII). Все пак общите оценки за честотата на

развитие на инхибитори от тези проучвания за отделни продукти в общи линии съответстват на

резултатите от обсервационни проучвания в голям мащаб.

При по-мащабните и по-значими проучвания на продукти с pdFVIII наблюдаваната честота на

развитие на инхибитори (често без да се посочва нисък или висок титър) варира от 3,5 до 33%,

като в повечето случай е около 10-25%. В много случаи обаче е предоставена малко

информация относно методите, пациентските популации и естеството на инхибиторите, за да се

оцени информацията в контекста на по-скорошни публикувани данни. За повечето продукти,

съдържащи rFVIII, е налична по-нова и по-уместна информация от клинични изпитвания при

НПП. Честотата на развитие на инхибитори в тези проучвания варира от 15 до 38% за всички

инхибитори и от 9 до 22,6% за инхибитори с висок титър, т.е. в рамките на „много честа“.

PRAC също взе предвид междинните резултати, предоставени от ПРУ от текущи проучвания на

CSL (CRD019_5001) и Bayer (Leopold KIDS, 13400, част B.).

Освен това PRAC разгледа клинични изпитвания и научната литература за

de novo

инхибитори

при ЛПП. Анализът показва, че честотата на развитие на инхибитори е много по-ниска при

ЛПП в сравнение с НПП. Наличните данни показват, че при много проучвания, включително

регистъра EUHASS (Европейска система за наблюдение на безопасността при хемофилия)

(Iorio A, 2017

; Fischer K, 2015

) честотата може да бъде класифицирана като „нечеста“.

Проучването SIPPET

Проучването SIPPET е открито, рандомизирано, многоцентрово, многонационално изпитване,

изследващо честотата на възникване на неутрализиращи алоантитела при пациенти с тежка

вродена хемофилия A (концентрация на FVIII в плазма < 1%) при употреба на концентрат

pdFVIII или концентрат rFVIII. Допустими за участие пациенти (възраст < 6 години, мъжки

пол, тежка хемофилия A, без предходно лечение с какъвто и да е концентрат FVIII или само

минимално лечение с кръвни компоненти) са включени от 42 центъра. Първичните и

вторичните резултати, оценени в проучването, са съответно честотата на възникване на всички

инхибитори (≥ 0,4 BU/ml) и честотата на възникване на инхибитори с висок титър (≥ 5 BU/ml).

Инхибитори развиват 76 пациенти, от които 50 имат инхибитори с висок титър (≥ 5 BU).

Инхибитори развиват 29 от общо 125 пациенти, лекувани с pdFVIII (20 пациенти развиват

инхибитори с висок титър), и 47 от общо 126 пациенти, лекувани с rFVIII (30 пациенти

развиват инхибитори с висок титър). Кумулативната честота на възникване на всички

инхибитори е 26,8% (95% доверителен интервал [ДИ], 18,4 до 35,2) с pdFVIII и 44,5% (95% ДИ,

34,7 до 54,3) с rFVIII; кумулативната честота на възникване на инхибитори с висок титър е

съответно 18,6% (95% ДИ, 11,2 до 26,0) и 28,4% (95% ДИ, 19,6 до 37,2). При регресионните

модели на Cox за първичната крайна точка на всички инхибитори rFVIII се свързва с 87% по-

висока честота, отколкото pdFVIII (коефициент на риска 1,87; 95% ДИ, 1,17 до 2,96). Тази

връзка се наблюдава последователно при многовариантен анализ. За инхибиторите с висок

титър коефициентът на риска е 1,69 (95% ДИ, 0,96 до 2,98).

Ad hoc среща на експертна група

PRAC разгледа становищата, изразени от експерти, по време на аd hoc среща. Експертната

група е на мнение, че са взети под внимание съответните налични източници на данни.

Експертната група изразява предположение, че са необходими допълнителни данни, за да се

установи дали са налице клинично значими разлики в честотата на развитие на инхибитори

между различните продукти с фактор VIII, както и че по принцип подобни данни следва да се

събират отделно за отделните продукти, тъй като степента на имуногенност е трудно да сее

обобщи при различните класове продукти (напр. рекомбинантни спрямо извлечени от плазма).

Експертите също се съгласяват, че степента на имуногенност на различните продукти е като

цяло адекватно представена чрез измененията на КХП, предложени от PRAC, изтъквайки

клиничната значимост на развитието на инхибитори (в частност инхибитори с нисък титър

спрямо такива с висок титър), както и степента, определена като „много честа“ при НПП и

„нечеста“ при ЛПП. Експертите предлагат същода се проведат проучвания, които биха могли

допълнително да определят имуногенните свойства на лекарствените продукти, съдържащи

фактор VIII (напр. механистични, обсервационни проучвания).

Обсъждане

PRAC счита, че, като проспективно рандомизирано изпитване, проучването SIPPET избягва

много от ограниченията на дизайна на проведените до момента обсервационни и базирани на

Iorio A, Barbara AM, Makris M, Fischer K, Castaman G, Catarino C, Gilman E, Kavakli K, Lambert T, Lassila

R, Lissitchkov T, Mauser-Bunschoten E, Mingot-Castellano ME0, Ozdemir N1, Pabinger I, Parra R1, Pasi J,

Peerlinck K, Rauch A6, Roussel-Robert V, Serban M, Tagliaferri A, Windyga J, Zanon E: Natural history and

clinical characteristics of inhibitors in previously treated haemophilia A patients: a case series. Haemophilia.

2017 Mar;23(2):255-263. doi: 10.1111/hae.13167. Epub 2017 Feb 15.

Fischer K, Lassila R, Peyvandi F, Calizzani G, Gatt A, Lambert T, Windyga J, Iorio A, Gilman E, Makris M;

EUHASS participants Inhibitor development in haemophilia according to concentrate. Four-year results from the

European

HAemophilia Safety Surveillance (EUHASS) project. Thromb Haemost. 2015 May;113(5):968-75.

doi: 10.1160/TH14-10-0826. Epub 2015 Jan 8.

регистър проучвания за оценка на риска от развитие на инхибитори при НПП. Все пак PRAC е

на мнение, че съществуват неясноти по отношение на заключенията от проучването SIPPET,

които не допускат извода, че е налице по-висок риск от развитие на инхибитори при НПП,

лекувани с продукти, съдържащи rFVIII, в сравнение с продукти, съдържащи pdFVIII,

изследвани в това клинично изпитване, както е подробно представено по-долу:

Анализът на SIPPET не позволява да се направят конкретни за продукта заключения, тъй

като проучването се отнася само за малък брой определени продукти, съдържащи FVIII.

Проучването не е проектирано и не разполага с възможността да генерира достатъчно

данни, специфични за продукта, а оттам и да достигне до каквито и да било заключения

относно риска от развитие на инхибитори за отделни продукти. По-конкретно, само 13

пациенти (10% от рамото с FVIII) са получили трето поколение продукт с rFVIII. Все пак,

въпреки липсата на солидни данни в подкрепа на диференциалните рискове между

продуктите с rFVIII, диференциалните рискове не могат да бъдат изключени, тъй като

това е хетерогенен клас продукти с различия в състава и формата. Поради тази причина

има висока степен на несигурност около екстраполирането на резултатите от SIPPET към

целия клас rFVIII, особено за наскоро разрешени продукти с rFVIII, които не са включени

в проучването SIPPET.

Проучването SIPPET има методологични ограничения, с особена несигурност относно

това дали процесът на рандомизация (размер на блока 2) може да е допринесъл за

наличие в проучването на систематична грешка, свързана с подбора.

Наблюдават се и отклонения от окончателния протокол и плана за статистически анализ.

Опасенията от статистическа гледна точка включват факта, че не е публикуван

предварително определен първичен анализ, и факта, че проучването е спряно

преждевременно след публикуване на проучването RODIN, което показва, че Kogenate FS

може да е свързан с повишен риск от образуване на инхибитори. Макар че това не би

могло да бъде предотвратено, ранното прекратяване на открито проучване поражда

възможността от систематична грешка, свързана с изследователя, както и повишаване на

вероятността от откриване на ефект, който не е налице.

Режимите на лечение в ЕС са различни от тези в проучването SIPPET. Значимостта за

клиничната практика в ЕС (и съответно за продуктите, предмет на тази процедура) е

следователно под въпрос. Не е сигурно дали резултатите от SIPPET могат да бъдат

екстраполирани към риска от инхибитори при НПП в настоящата клинична практика в

ЕС, тъй като модалността и интензитета на лечението са предложени като рискови

фактори за развитие на инхибитори в предишни проучвания. Преди всичко КХП за ЕС не

включва изменена профилактика (както е определена в проучването SIPPET) като

разрешена дозировка, а въздействието на очевидния дисбаланс в неуточнените други

комбинации на модалност на лечението върху резултатите от SIPPET е неизвестно. По

тази причина остава неясно дали същият диференциален риск от развитие на инхибитори,

наблюдаван в проучването SIPPET, би бил очевиден при пациентски популации,

лекувани чрез рутинни грижи в други държави, където модалността на лечението (т.е.

първична профилактика) се различава от тази в проучването. Допълнителните пояснения,

предоставени от авторите на SIPPET, не разсейват напълно тази неяснота.

След като разгледа посочените по-горе резултати от SIPPET, публикуваната литература и

всичката информация, предоставена от ПРУ, както и възгледите, изразени от експертите по

време на извънредната експертна среща, PRAC стигна до заключението, че:

Развитието на инхибитори е идентифициран риск и при продуктите с pdFVIII, и при тези

с rFVIII. Въпреки че клиничните проучвания за някои отделни продукти установяват

ограничен брой случаи на развитие на инхибитори, това са по-скоро проучвания в малък

мащаб и с методологични ограничения или такива, които не са подходящо проектирани

за оценка на този риск.

Продуктите с FVIII са хетерогенни и не може да се изключи вероятността за различна

честота на развитие на инхибитори между отделните продукти.

Отделни проучвания идентифицират широк обхват от развитие на инхибитори при

различни продукти, но директната сравнимост на резултатите от проучванията е

ненадеждна поради разнообразието от методи на изследване и пациентските популации с

течение на времето.

Проучването SIPPET не е проектирано да оцени риска от развитие на инхибитори за

отделни продукти и включва ограничен брой продукти, съдържащи FVIII. Поради

хетерогеността на различните продукти съществува значителна несигурност при

екстраполиране на резултатите от проучвания, които оценяват само ефекти на класа, към

отделни продукти, и особено към продукти (включително наскоро разрешени продукти),

които не са включени в тези проучвания.

В заключение PRAC отбелязва, че към днешна дата повечето проучвания, оценяващи

диференциалния риск от развитие на инхибитори между класове продукти с FVIII,

страдат от редица потенциални методологични ограничения и въз основа на разгледаните

налични данни няма ясни и последователни доказателства, за да се предположат различия

в относителния риск между класовете продукти с FVIII. По-конкретно, резултатите от

проучването SIPPET, както и тези от отделните клинични изпитвания и обсервационните

проучвания, включени от отговорите на ПРУ, не са достатъчни, за да се потвърдят

каквито и да били последователни, статистически и клинични значими разлики в риска от

инхибитори между класовете продукти с rFVIII и с pdFVIII.

С оглед на гореизложеното PRAC препоръчва следните актуализации на точки 4.4, 4.8 и 5.1 от

КХП, както и точки 2 и 4 от листовката за продуктите, съдържащи FVIII, показани за лечение и

профилактика на кървене при пациенти с хемофилия A (вроден дефицит на фактор VІІІ), както

следва:

Точка 4.4 от КХП следва да се измени, така че да включва предупреждение относно

клиничната значимост на наблюдението на пациентите за развитие на инхибитори на

FVIII (по-конкретно предупреждение за клиничните последствия от инхибитори с нисък

титър в сравнение с инхибитори с висок титър).

По отношение на точки 4.8 и 5.1 от КХП PRAC отбелязва, че няколко продукта,

съдържащи FVIII, понастоящем включват позоваване на данни от резултати от

проучвания, които не позволяват да се направи категорично заключение относно риска от

инхибитори за отделни продукти. Тъй като данните предполагат, че всички продукти,

съдържащи човешки FVIII, носят риск от развитие на инхибитори, подобни изложения

следва да бъдат премахнати. Наличните данни са в подкрепа на честота на развитие на

инхибитори на FVIII в рамките на „много честа“ и „нечеста“ съответно за НПП и ЛПП,

поради което PRAC препоръчва КХП да бъде коригирана в съответствие с тези честоти,

освен ако не е обосновано по друг начин от специфични данни за продукта. За продукти,

за които точка 4.2 съдържа следното твърдение за НПП:

„<Нелекувани преди това

пациенти. Безопасността и ефикасността на {(свободно избрано) име} при нелекувани

преди това пациенти все още не са установени. Липсват данни. >

), горепосочената

честота за НПП не трябва да се прилага. По отношение на точка 5.1 всяко позоваване на

проучвания за развитие на инхиботори при НПП и ЛПП следва да се премахне, освен ако

проучванията не са проведени в съответствие с план за педиатрично изследване или ако

проучванията предоставят солидни доказателства за честота на инхибитори при НПП,

която е по-малка от

„много честа“,

или за ЛПП, която е различна от

„нечеста“

(както е

изложено в приложенията към оценъчния доклад на PRAC).

В допълнение към оценката на съвкупността на отговорите, предоставени от ПРУ за сузоктоког

алфа (Obizur), PRAC е на мнение, че резултатът от тази процедура по сезиране по член 31 не се

отнася за този продукт предвид показанието на Obizur (придобита хемофилия A в резултат на

инхибиторни антитела срещу ендогенен FVIII) и различната целева популация.

Съотношение полза/риск

Въз основа на текущите данни от проучването SIPPET, както и данни от отделни клинични

изпитвания и обсервационни проучвания, включени в отговорите на ПРУ, и становищата,

изразени от експертите по време на извънредната експертна среща, PRAC се съгласява, че

настоящите данни не предоставят ясни и последователни доказателства за каквито и да било

статистически и клинично значими разлики за риска от инхибитори между продуктите,

съдържащи rFVIII, и тези, съдържащи pdFVIII. Не могат да се направят никакви заключения за

ролята на VWF за предпазване от развитие на инхибитори.

Предвид факта, че това са хетерогенни продукти, това не изключва отделни продукти да бъдат

свързани с повишен риск от развитие на инхибитори в текущи или бъдещи проучвания при

НПП.

Отделни проучвания са идентифицирали широк обхват от честота на развитие на инхибитори

при НПП при различни продукти, а проучването SIPPET не е проектирано да направи

разграничение между отделните продукти във всеки клас. Поради много различни методи на

изследване и пациентски популации, които са проучвани в течение на времето, както и

непоследователни резултати от различните проучвания, PRAC установява, че съвкупността от

всички данни не подкрепя заключението, че като клас лекарствата, съдържащи рекомбинантен

фактор VIII, представляват по-голям риск от развитие на инхибитори в сравнение с класа

продукти, извлечени от плазма.

Освен това PRAC отбелязва, че няколко продукта, съдържащи FVIII, понастоящем включват в

своята информация за продукта позоваване на данни от резултати от проучвания, които не

допускат категорично заключение относно риска от развитие на инхибитори за отделни

продукти. Тъй като данните предполагат, че всички продукти, съдържащи човешки FVIII, носят

риск от развитие на инхибитори, в рамките на честотите „много честа“ и „нечеста“ съответно за

НПП и ЛПП, PRAC препоръчва КХП да бъде коригирана в съответствие с тези честоти, освен

ако не е обосновано по друг начин от специфични данни за продукта.

С оглед на гореизложеното PRAC заключава, че съотношението полза/риск на продуктите,

съдържащи фактор VIII, показани за лечение и профилактика на кървене при пациенти с

хемофилия A (вроден дефицит на фактор VIII) остава благоприятно при спазване на

съгласуваните промени в информацията за продукта (точка 4.4, 4.8 и 5.1 от КХП).

Процедура по преразглеждане

След приемането на препоръката на PRAC на заседанието на PRAC през май 2017 г.

притежателят на разрешение за употреба (ПРУ) LFB Biomedicaments изрази несъгласие с

първоначалната препоръка на PRAC.

Предвид подробните основания, предоставени от ПРУ, PRAC извърши нова оценка на

наличните данни в контекста на преразглеждането.

Обсъждане на PRAC относно основанията за преразглеждане

Проучването SIPPET не е проектирано да оцени риска от развитие на инхибитори за отделни

продукти и включва ограничен брой продукти, съдържащи FVIII. Поради хетерогеността на

различните продукти съществува значителна несигурност при екстраполиране на резултатите

от проучвания, които оценяват само ефекти на класа, към отделни продукти, и особено към

продукти (включително наскоро разрешени продукти), които не са включени в тези

проучвания. Резултатите от проучването SIPPET, както и тези от отделните клинични

изпитвания и обсервационните проучвания, не са достатъчни, за да се потвърдят каквито и да

били последователни, статистически и клинични значими разлики в риска от инхибитори

между класовете продукти с rFVIII и с pdFVIII.

Като цяло PRAC поддържа своите заключения, че стандартизираната информация за честотата

при продуктите, съдържащи FVIII, при НПП и ЛПП следва да бъде отразена в точка 4.8 от

KHP, освен ако друг обхват на честота за конкретен лекарствен продукт не е демонстриран от

солидни клинични проучвания, чиито резултати следва да бъдат обобщени в точка 5.1.

Експертна консултация

PRAC проведе консултация с експертна група по време на ад-хок среща по някои аспекти от

подробните основания, предоставени от LFB Biomedicaments.

Като цяло експертната група подкрепя първоначалните заключения на PRAC и приема, че

предложената информация за продукта осигурява адекватно ниво на подходящо информиране

на предписващите лекари и пациентите относно риска от развитие на инхибитори. Не се

препоръчват допълнителни съобщения относно рисковите фактори за развитие на инхибитори

извън информацията за продукта и допълнителни мерки за намаляване на риска.

Групата също така приема, че в КХП не следва да бъдат включени конкретни данни относно

честотата на развитие на инхибитори за всеки продукт, тъй като наличните проучвания не се

достатъчно обосновани, за да се направят точни изводи за абсолютната честота за всеки

продукт или за относителната честота на възникване на инхибитори между различните

продукти.

Експертите подчертават, че сътрудничеството между академичните среди, индустрията и

регулаторните органи трябва да се поощрява, за да могат да се събират хармонизирани данни

чрез регистри.

Заключения на PRAC

В заключение, освен първоначалната оценка и процедурата по преразглеждане, PRAC

поддържа своето заключение, че съотношението полза/риск при лекарствените продукти,

съдържащи извлечен от човешка плазма фактор VIII, и тези, съдържащи рекомбинантен

коагулационен фактор VIII, остава благоприятно при спазване на съгласуваните промени в

информацията за продукта (точка 4.4, 4.8 и 5.1 от КХП).

PRAC приема препоръка на 01 септември 2017 г., която след това е разгледана от СНМР в

съответствие с член 107k от Директива 2001/83/ЕО.

Общо резюме на научната оценка на PRAC

Като се има предвид, че:

PRAC разгледа процедурата по член 31 от Директива 2001/83/ЕО, произтичаща от

данните за фармакологична бдителност, за лекарствени продукти, съдържащи извлечен

от човешка плазма фактор VIII, и такива, съдържащи рекомбинантен коагулационен

фактор VIII (вж. Приложение I и Приложение A).

PRAC разгледа съвкупността от данни, предоставени по отношение на риска от развитие

на инхибитори за класовете продукти, съдържащи рекомбинантен FVIII, и тези,

съдържащи извлечен от човешка плазма FVIII, при нелекувани преди това пациенти

(НПП). Това включва публикувана литература (проучването SIPPET

6

), данни, генерирани

от отделни клинични изпитвания и редица обсервационни проучвания, предоставени от

притежателите на разрешения за употреба, включително данните, генерирани при големи

многоцентрови кохортни проучвания, данните, предоставени от националните

компетентни органи на държавите членки на ЕС, както и отговорите, предоставени от

авторите на проучването SIPPET. PRAC също така разгледа основанията, представени от

LFB Biomedicaments като основа за тяхната молба за преразглеждане на препоръката на

PRAC, както и становищата, изразени по време на две експертни срещи, проведени на 22

февруари и 3 август 2017 г.

PRAC отбелязва, че прочуването SIPPET не е проектирано да оцени риска от развитие на

инхибитори за отделни продукти и като цяло включва ограничен брой продукти,

съдържащи FVIII. Поради хетерогеността на различните продукти съществува

значителна несигурност при екстраполиране на резултатите от проучвания, които

оценяват само ефекти на класа, към отделни продукти, и особено към продукти, които не

са включени в тези проучвания.

PRAC също счита, че проучванията, проведени до днешна дата, страдат от редица

методологични ограничения и в крайна сметка липсват ясни и последователни данни,

Peyvandi F, Mannucci PM, Garagiola I, et al. A Randomized Trial of Factor VIII and Neutralizing Antibodies

in Hemophilia A. The New England journal of medicine 2016 May 26;374(21):2054-64

които да предположат различия в относителния риск между класовете продукти,

съдържащи FVIII, въз основа на наличните данни. По-конкретно, резултатите от

проучването SIPPET, както и тези от отделните клинични изпитвания и обсервационните

проучвания, включени от отговорите на ПРУ, не са достатъчни, за да се потвърдят

каквито и да били последователни, статистически и клинични значими разлики в риска от

инхибитори между класовете продукти с rFVIII и с pdFVIII. Предвид факта, че това са

хетерогенни продукти, това не изключва отделни продукти да бъдат свързани с повишен

риск от развитие на инхибитори в текущи или бъдещи проучвания при НПП.

PRAC отбелязва, че ефикасността и безопасността на продукти, съдържащи фактор VIII,

както са показани за лечение и профилактика на кървене при пациенти с хемофилия A, са

установени. Въз основа на наличните данни PRAC счита, че се налага актуализиране на

КХП за продуктите, съдържащи FVIII: точка 4.4 следва да се измени, така че да включва

предупреждение относно клиничната значимост на наблюдението на пациентите за

развитие на инхибитори на FVIII. По отношение на точки 4.8 и 5.1 PRAC отбелязва, че

няколко продукта, съдържащи FVIII, понастоящем включват позоваване на данни от

резултати от прочувания, които не позволяват да се направи категорично заключение

относно риска от инхибитори за отделни продукти. Резултати от клинични проучвания,

които не са достатъчно надеждни (напр. страдат от методологични ограничения), не

трябва да бъдат отразени в информацията за продукта за продукти, съдържащи FVIIII.

PRAC препоръчва информацията за продукта да бъде изменена по подходящ начин.

Освен това, тъй като данните предполагат, че всички продукти, съдържащи човешки

FVIII, носят риск от развитие на инхибитори, в рамките на честотите „много честа“ и

„нечеста“ съответно за НПП и ЛПП, PRAC препоръчва информацията за продукта за тези

продукти да бъде коригирана в съответствие с тези честоти, освен ако не е обосновано по

друг начин от специфични данни за продукта.

Ето защо PRAC заключва, че съотношението полза/риск при лекарствени продукти, съдържащи

извлечен от човешка плазма фактор VIII, и такива, съдържащи рекомбинантен коагулационен

фактор VIII, остава благоприятно, като препоръчва изменения на условията на разрешенията за

употреба.

Становище на CHMP

След като преразгледа препоръката на PRAC, СМНР се съгласява с цялостните заключения и

основания за препоръката на PRAC.

21-9-2018

Pending EC decision: Jivi, damoctocog alfa pegol, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Jivi, damoctocog alfa pegol, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

7-9-2018

Orphan designation: Recombinant human beta-glucuronidase (vestronidase alfa), for the: Treatment of mucopolysaccharidosis type VII (Sly syndrome)

Orphan designation: Recombinant human beta-glucuronidase (vestronidase alfa), for the: Treatment of mucopolysaccharidosis type VII (Sly syndrome)

On 21 March 2012, orphan designation (EU/3/12/973) was granted by the European Commission to NDA Regulatory Science Ltd, United Kingdom, for recombinant human beta-glucuronidase for the treatment of mucopolysaccharidosis type VII (Sly syndrome).

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Abseamed, epoetin alfa, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Abseamed, epoetin alfa, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Binocrit, epoetin alfa, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Binocrit, epoetin alfa, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

24-7-2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP):  -, Andexanet alfa, Therapeutic area: Other

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): -, Andexanet alfa, Therapeutic area: Other

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

29-6-2018

Pending EC decision: Mepsevii, vestronidase alfa, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Mepsevii, vestronidase alfa, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Veyvondi, vonicog alfa, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Veyvondi, vonicog alfa, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

17-5-2018

Orphan designation: Efgartigimod alfa, for the: Treatment of myasthenia gravis

Orphan designation: Efgartigimod alfa, for the: Treatment of myasthenia gravis

Europe - EMA - European Medicines Agency

15-5-2018

FDA approves first epoetin alfa biosimilar for the treatment of anemia

FDA approves first epoetin alfa biosimilar for the treatment of anemia

FDA approves Retacrit (epoetin alfa-epbx) as a biosimilar to Epogen/Procrit (epoetin alfa) for the treatment of anemia

FDA - U.S. Food and Drug Administration

24-9-2018

Kanuma (Alexion Europe SAS)

Kanuma (Alexion Europe SAS)

Kanuma (Active substance: sebelipase alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6245 of Mon, 24 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Ovitrelle (Merck Europe B.V.)

Ovitrelle (Merck Europe B.V.)

Ovitrelle (Active substance: Choriogonadotrophin alfa) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6220 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/320/T/75

Europe -DG Health and Food Safety

4-9-2018

Epoetin alfa Hexal (Hexal AG)

Epoetin alfa Hexal (Hexal AG)

Epoetin alfa Hexal (Active substance: epoetin alfa) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5857 of Tue, 04 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/726/II/WS/1406

Europe -DG Health and Food Safety

4-9-2018

Binocrit (Sandoz GmbH)

Binocrit (Sandoz GmbH)

Binocrit (Active substance: epoetin alfa) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5856 of Tue, 04 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/725/II/WS/1406

Europe -DG Health and Food Safety

4-9-2018

Abseamed (Medice Arzneimittel PUtter GmbH and Co KG)

Abseamed (Medice Arzneimittel PUtter GmbH and Co KG)

Abseamed (Active substance: epoetin alfa) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5860 of Tue, 04 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/727/WS/1406

Europe -DG Health and Food Safety

4-9-2018

VEYVONDI (Baxalta Innovations GmbH)

VEYVONDI (Baxalta Innovations GmbH)

VEYVONDI (Active substance: vonicog alfa) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5866 of Tue, 04 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4454

Europe -DG Health and Food Safety

27-8-2018

Mepsevii (Ultragenyx Germany GmbH)

Mepsevii (Ultragenyx Germany GmbH)

Mepsevii (Active substance: vestronidase alfa) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5714 of Mon, 27 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4438

Europe -DG Health and Food Safety

27-8-2018

Beromun (BELPHARMA s.a.)

Beromun (BELPHARMA s.a.)

Beromun (Active substance: Tasonermin (Tumor Necrosis Factor alfa-1a)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5699 of Mon, 27 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/206/T/40

Europe -DG Health and Food Safety

27-8-2018

Aranesp (Amgen Europe B.V.)

Aranesp (Amgen Europe B.V.)

Aranesp (Active substance: darbepoetin alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5707 of Mon, 27 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

22-8-2018

Luveris (Merck Europe B.V.)

Luveris (Merck Europe B.V.)

Luveris (Active substance: Lutropin alfa) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5631 of Wed, 22 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/000292/T/0077

Europe -DG Health and Food Safety

22-8-2018

Pergoveris (Merck Europe B.V.)

Pergoveris (Merck Europe B.V.)

Pergoveris (Active substance: follitropin alfa / lutropin alfa) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5629 of Wed, 22 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/000714/T/0059

Europe -DG Health and Food Safety

8-8-2018

GONAL-f (Merck Europe B.V.)

GONAL-f (Merck Europe B.V.)

GONAL-f (Active substance: Follitropin alfa) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5445 of Wed, 08 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/71/T/140

Europe -DG Health and Food Safety

6-8-2018

ReFacto AF (Pfizer Europe MA EEIG)

ReFacto AF (Pfizer Europe MA EEIG)

ReFacto AF (Active substance: Moroctocog alfa ) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5374 of Mon, 06 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/232/T/146

Europe -DG Health and Food Safety

2-8-2018

EU/3/18/2046 (Italfarmaco S.p.A.)

EU/3/18/2046 (Italfarmaco S.p.A.)

EU/3/18/2046 (Active substance: Givinostat) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5278 of Thu, 02 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/062/18

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

NovoEight (Novo Nordisk A/S)

NovoEight (Novo Nordisk A/S)

NovoEight (Active substance: turoctocog alfa) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5093 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2719/II/23

Europe -DG Health and Food Safety

25-7-2018

Bemfola (Gedeon Richter Plc.)

Bemfola (Gedeon Richter Plc.)

Bemfola (Active substance: follitropin alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4989 of Wed, 25 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

BeneFIX (Pfizer Limited)

BeneFIX (Pfizer Limited)

BeneFIX (Active substance: Nonacog alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3778 of Mon, 11 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

ALPROLIX (Swedish Orphan Biovitrum AB (publ))

ALPROLIX (Swedish Orphan Biovitrum AB (publ))

ALPROLIX (Active substance: eftrenonacog alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3776 of Mon, 11 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

Ovaleap (Teva B.V.)

Ovaleap (Teva B.V.)

Ovaleap (Active substance: Follitropin alfa) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3154 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2608/R/23

Europe -DG Health and Food Safety

16-5-2018

Elonva (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Elonva (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Elonva (Active substance: corifollitropin alfa) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3049 of Wed, 16 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1106/T/40

Europe -DG Health and Food Safety

23-3-2018

EU/3/18/1992 (argenx BVBA)

EU/3/18/1992 (argenx BVBA)

EU/3/18/1992 (Active substance: Efgartigimod alfa) - Orphan designation - Commission Decision (2018)1881 of Fri, 23 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/245/17

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

EU/3/16/1763 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/16/1763 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/16/1763 (Active substance: Tadekinig alfa) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1825 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/150/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety