Melosus

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Melosus
 • Използвай за:
 • Животни
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Melosus
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Кучета, Котки
 • Терапевтична област:
 • Мускулно-скелетна система
 • Терапевтични показания:
 • За облекчаване на възпалението и болката при остри и хронични мускулно-скелетни нарушения при кучета. Облекчаване на лека до умерена следоперативна болка и възпаление след хирургични процедури при котки, напр. ортопедична и мека тъканна хирургия. Намаляване на болката и възпалението при хронични заболявания на опорно-двигателния апарат при котки.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 5

Друга информация

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/V/C/002001
 • Дата Оторизация:
 • 21-02-2011
 • EMEA код:
 • EMEA/V/C/002001
 • Последна актуализация:
 • 18-01-2019

Доклад обществена оценка

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/CVMP/510011/2010

EMEA/V/C/002001

Резюме на EPAR за обществено ползване

Melosus

Мелоксикам

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR). В

него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP)

оценява проведените проучвания, за да направи своите препоръки как да се използва

ветеринарномедицинския продукт.

Настоящият документ не може да замени прякото обсъждане с Вашия ветеринарен лекар. Ако се

нуждаете от пове

че информация за медицинското състояние или за лечението на Вашето

животно, обърнете се към Вашия ветеринарен лекар. Ако желаете повече информация за

основанията на препоръките на CVMP, прочетете научното обсъждане (също част от EPAR).

Какво представлява Melosus?

Melosus e бледожълта перорална суспензия, която трябва да се дава смесена с храна или

директно през устата на кучета или котки. Melosus съдържа активната субстанция мелоксикам

(meloxicam) в доза от 0,5 mg/ml (котки) или 1,5 mg/ml (кучета) за пероралната суспензия.

Melosus е „генерично лекарство”, което означава, че Melosus е подобен на „референтен

ветеринарномедицински продукт”, който вече е одобрен в Европейския съюз (Metaca

Проведени са проучвания, които потвърждават, че Melosus е „биоеквивалентен” на референтния

ветеринарномедицински продукт, което означава, че Melosus и Metacam се абсорбират и действат

по един и същи начин в организма.

За какво се използва Melosus?

Melosus се използва при кучета за облекчаване на възпаления и болки при мускулно-скелетни

смущения. Може да се прилага както при остри нарушения, като тези, наблюдавани след

нараняване, така и при хронични (продължителни) смущения. При котки Melosus се използва за

облекчаване на възпаления и болки при хронични мускулно-скелетни смущения.

Как действа Melosus?

Melosus съдържа мелоксикам, който принадлежи към клас лекарства, наречени нестероидни

противовъзпалителни средства (НСПВС). Мелоксикам действа, като инхибира синтезата на

простагландините. Тъй като простагландините са вещества, които предизвикват възпаление,

болка, ексудация и повишена температура, мелоксикам намалява тези прояви.

Как е проучена ефективността на Melosus?

Проучванията разглеждат как се абсорбира Melosus и ефектите му в организма в сравнение с

Metacam.

Какви са нежеланите реакции, свързани с Melosus?

Редките нежелани реакции при употреба на Melosus са същите като наблюдаваните при други

НСПВС, например загуба на апетит, повръщане, диария, кръв в изпражненията, бъбречна

недостатъчност и апатия (липса на жизненост). Тези нежелани реакции като цяло се проявяват в

рамките на първата седмица от лечението, обикновено са временни и изчезват след спиране на

лечението. В мн

ого редки случаи те могат да бъдат тежки или фатални.

Какви са предпазните мерки за лицето, което прилага лекарството или

влиза в контакт с животното?

Лица, които са свръхчувствителни (алергични) към НСПВС, трябва да избягват контакт с Melosus.

При поглъщане трябва незабавно да се потърси медицински съвет. В случай на инцидентно

поглъщане незабавно трябва да се потърси медицински съвет, като на лекаря се покаже

листовката или етикета на продукта.

Какви са основанията за одобряване на Melosus?

Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) счита, че в съответствие с

изискванията на Европейския съюз Melosus е показал биоеквивалентност на Metacam. Поради

това становището на CVMP е, че както за Metacam, ползите от Melosus са по-големи от рисковете

при облекчаване на възпаления и болки при мускулно-скелетни смущения и препоръчва на

Melosus да бъде издаден лиценз за уп

отреба.

Съотношението полза-риск може да се намери в модул 6 на настоящия ЕPAR.

Melosus

EMA/CVMP/510011/2010

Страница 2/3

Melosus

EMA/CVMP/510011/2010

Страница 3/3

Допълнителна информация за Melosus:

Европейската комисия издава лиценз за употреба, валиден в Европейския съюз, за Melosus на CP-

Pharma Handelsgesellschaft mbH на 21/02/2011 г. Информация относно начина на предписване на

този продукт може да бъде открита върху етикета на външната опаковка.

Дата на последно актуализиране на текста: 21/02/2011

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

B. ЛИСТОВКА

ЛИСТОВКА ЗА:

Melosus 1,5 mg/ml перорална суспензия за кучета

1.

ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лиценза за употреба:

CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH

Ostlandring 13

D-31303 Burgdorf

Германия

Производител, отговорен за освобождаване на партидата:

Produlab Pharma B.V.

Forellenweg 16

4941 SJ Raamsdonksveer

Нидерландия

2.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Melosus 1,5 mg/ml перорална суспензия за кучета

Мелоксикам

3.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА(ИТЕ) СУБСТАНЦЯ(ИИ) И ЕКСЦИПИЕНТА

(ИТЕ)

Активна субстанция:

Мелоксикам

1,5 mg/ml

Ексципиент:

Натриев бензоат

1,75 mg/ml

4.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Облекчаване на възпалението и намаляване на болката както при остри, така и при хронични

мускулно-скелетни нарушения при кучета.

5.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се прилага при бременни и лактиращи животни.

Да не се използва при кучета, страдащи от гастроинтестинални смущения като възпаление и

хеморагия, нарушена чернодробна, сърдечна или бъбречна функция и хеморагични нарушения.

Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция или някое от помощните

вещества.

Да не се използва при кучета на възраст под 6 седмици.

6.

НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Понякога се съобщава за типични нежелани реакции на нестероидни противовъзпалителни

средства (НСПВС) като загуба на апетит, повръщане, диария, скрито отделяне на кръв в

изпражненията, апатия и бъбречна недостатъчност. В много редки случаи са докладвани

хеморагична диария, хематемеза, стомашно-чревна язва и повишени нива на чернодробните

ензими.

Тези нежелани реакции се явяват обикновено през първата седмица на лечение и в повечето

случаи са преходни и изчезват след приключване на лечението, но в много редки случаи могат

да бъдат сериозни или фатални.

В случай на нежелани реакции лечението трябва да се прекрати и да се потърси съвет от

ветеринарен лекар.

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

- Много чести (повече от 1 на 10 животни проявяващи неблагоприятни реакции по време на

курса на едно лечение)

- Чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 животни)

- Не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 животни)

- Редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 животни)

- Много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 животни, включително изолирани съобщения).

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на

този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия

ветеринарен лекар.

7.

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Кучета

8.

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Перорално приложение.

Да се прилага перорално, смесен с храна или направо в устата.

Да се разклаща добре преди употреба.

Дозировка

Първоначално се прилага единична перорална доза от 0,2 mg мелоксикам/kg телесна маса през

първия ден. Лечението се продължава един път дневно чрез перорално прилагане (на 24 часови

интервали) на поддържаща доза от 0,1 mg мелоксикам/kg телесна маса.

За по-продължително лечение, когато вече е наблюдаван клиничен отговор (след ≥ 4 дни),

дозата Melosus може да се регулира до най-ниската ефективна индивидуална доза, отразявайки

факта, че силата на болката и възпалението, свързвани с хронични мускулно-скелетни

нарушения, може да се променя с времето.

Метод и начин на приложение

Суспензията може да се даде с мерителната спринцовка на Melosus, поставена в опаковката.

Спринцовката се слага на капкомера на бутилката и има скала за телесната маса в kg, която

съответства на поддържащата доза. Така за започване на терапията през първия ден, е

необходим два пъти поддържащия обем.

Клиничен отговор обикновено се наблюдава в рамките на 3–4 дни. Лечението трябва да се

прекрати най-късно след 10 дни, ако липсва явно клинично подобрение.

След всяка доза върхът на спринцовката трябва да се избърсва и капачката на бутилката да се

завинтва плътно обратно. Спринцовката трябва да се съхранява в картонената кутия между

употребите.

За да се избегне въвеждането на външни замърсители по време на употреба, запазете

предоставените спринцовки само за този продукт.

9.

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Особено трябва да се внимава за точността на дозиране. Моля, внимателно следвайте

инструкциите на ветеринарния лекар.

10.

КАРЕНТЕН СРОК

Не се приложимо.

11.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Този ветеринарномедицински продукт не изисква никакви специални условия за съхранение.

Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичанe срока на годност,

посочен върху картон и флакон след EXP. Срокът на годност отговаря на последния ден от

този месец.

Срок на годност след първото отваряне на опаковката: 6 месеца.

12.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предпазни мерки при употреба:

Да се избягва употребата при всяко дехидратирано, хиповолемично или хипотензивно

животно, тъй като съществува потенциален риск от повишена ренална токсичност.

Този продукт за кучета не трябва да се използва при котки, тъй като не е подходящ за употреба

при този вид животни. При котки трябва да се използва Melosus 0,5 mg/ml перорална суспензия

за котки.

Бременност и лактация

Да не се използва при бременни или лактиращи животни.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Други НСПВС, диуретици, антикоагуланти, аминогликозидни антибиотици и вещества с

голяма степен на свързване на протеините могат да доведат до свързване, а следователно и до

токсични ефекти. Melosus не трябва да се прилага едновременно с други НСПВС или

глюкокортикостероиди.

Несъвместимости:

Предшестващо третиране с противовъзпалителни вещества може да причини допълнителни

или повишени странични ефекти и съобразно с това трябва да се спази период, свободен от

прилагането на такива ветеринарномедицински продукти, най-малко 24 часа преди започване

на лечението. При периода, свободен от медикаменти, обаче, трябва да се вземат предвид

фармакологичните свойства на продуктите използвани преди това.

Предозиране:

В случай на предозиране трябва да се започне симптоматично лечение.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на

животните:

Хора с установена свръхчувствителност към НСПВС трябва да избягват контакт с

ветеринарномедицинския продукт.

В случай на инцидентно поглъщане незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря

се предостави листовката за употреба или етикета на продукта.

13.

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ

ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни с битови отпадъци или отпадни води.

Попитайте Bашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще

помогнат за опазване на околната среда.

14.

ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този продукт може да намерите на интернет страницата на Европейската

Агенция по Лекарствата http://www.ema.europa.eu/

15.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Бутилка от 10 ml, 25 ml, 50 ml или 125 ml.

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

ЛИСТОВКА ЗА:

Melosus 0,5 mg/ml перорална суспензия за котки

1.

ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лиценза за употреба:

CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH

Ostlandring 13

D-31303 Burgdorf

Германия

Производител, отговорен за освобождаване на партидата:

Produlab Pharma B.V.

Forellenweg 16

4941 SJ Raamsdonksveer

Нидерландия

2.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Melosus 0,5 mg/ml перорална суспензия за котки

Мелоксикам

3.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА(ИТЕ) СУБСТАНЦЯ(ИИ) И ЕКСЦИПИЕНТА

(ИТЕ)

Активна субстанция:

Мелоксикам

0,5 mg/ml

Ексципиент:

Натриев бензоат

1,75 mg/ml

4.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Облекчаване на лека до умерено силна постоперативна болка и възпалението след хирургични

процедури при котки, напр. ортопедични операции и хирургия на меките тъкани.

Облекчаване на болката и възпалението при хронични мускулно-скелетни нарушения при

котки.

5.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се прилага при бременни и лактиращи животни.

Да не се използва при котки, страдащи от гастроинтестинални смущения като възпаление и

хеморагия, нарушена чернодробна, сърдечна или бъбречна функция и хеморагични нарушения.

Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция или някое от помощните

вещества.

Да не се използва при котки на възраст под 6 седмици.

6.

НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Понякога се съобщава за типични нежелани реакции на нестероидни противовъзпалителни

средства (НСПВС) като загуба на апетит, повръщане, диария, скрито отделяне на кръв в

изпражненията, апатия и бъбречна недостатъчност. В много редки случаи са докладвани

повишени нива на чернодробните ензими.

Тези нежелани реакции в повечето случаи са преходни и изчезват след приключване на

лечението, но в много редки случаи могат да бъдат сериозни или фатални.

В случай на нежелани реакции лечението трябва да се прекрати и да се потърси съвет от

ветеринарен лекар.

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

- Много чести (повече от 1 на 10 животни проявяващи неблагоприятни реакции по време на

курса на едно лечение)

- Чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 животни)

- Не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 животни)

- Редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 животни)

- Много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 животни, включително изолирани съобщения).

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на

този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия

ветеринарен лекар.

7.

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Котки

8.

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Перорално приложение.

Да се прилага перорално смесен с храна или направо в устата.

Да се разклаща добре преди употреба.

Дозировка

Постоперативна болка и възпаление след хирургични процедури:

След първоначалното лечение с мелоксикам инжекционен разтвор за котки продължете

лечението 24 часа по-късно с Melosus 0,5 mg/ml перорална суспензия за котки в дозировка от

0,05 mg мелоксикам/kg телесна маса. Пероралната последваща доза може да се прилага един

път дневно (на интервали от по 24 часа) до максимум четири дни.

Хронични мускулно-скелетни нарушения:

Първоначално се прилага перорално единична доза от 0,1 mg мелоксикам/kg телесна маса през

първия ден. Лечението трябва да продължи един път дневно чрез перорално прилагане (на

24 часови интервали) на поддържаща доза от 0,05 mg мелоксикам/kg телесна маса.

Клиничен отговор обикновено се наблюдава в рамките на 7 дни. Лечението трябва да се

прекрати най-късно след 14 дни, ако липсва явно клинично подобрение.

Метод и начин на приложение

Суспензията може да се даде с мерителната спринцовка на Melosus, поставена в опаковката.

Спринцовката се слага на капкомера на бутилката и има скала за телесна маса в kg, която

съответства на поддържащата доза. Така за започване на терапия в първия ден е необходим два

пъти поддържащия обем.

След всяка доза върхът на спринцовката трябва да се избърсва и капачката на бутилката да се

завинтва плътно обратно. Спринцовката трябва да се съхранява в картонената кутия между

употребите.

За да се избегне въвеждането на външни замърсители по време на употреба, запазете

предоставените спринцовки само за този продукт.

9.

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Особено

трябва

да

се

внимава

за

точността

на

дозиране.

Моля,

внимателно

следвайте

инструкциите на ветеринарния лекар.

10.

КАРЕНТЕН СРОК

Не се приложимо.

11.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Този ветеринарномедицински продукт не изисква никакви специални условия за съхранение.

Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичанe срока на годност,

посочен върху картон и флакон след EXP. Срокът на годност отговаря на последния ден от

този месец.

Срок на годност след първото отваряне на опаковката: 6 месеца.

12.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предпазни мерки при употреба:

Да се избягва употребата при всяко дехидратирано, хиповолемично или хипотензивно

животно, тъй като съществува потенциален риск от повишена ренална токсичност.

Постоперативна болка и възпаление след хирургични процедури:

В случай че се налага допълнително облекчаване на болката, трябва да се помисли за

допълнителна терапия с друг лекарствен продукт.

Хронични мускулно-скелетни нарушения:

Отговорът на дългосрочна терапия трябва да се проследява на редовни интервали от

ветеринарен лекар.

Melosus не трябва да се прилага след парентерално инжектиране на мелоксикам или всякакви

други НСПВС, тъй като подходящи схеми на дозиране за такива проследяващи лечения не са

установени при котки.

Бременност и лактация

Да не се използва при бременни или лактиращи животни.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Други НСПВС, диуретици, антикоагуланти, аминогликозидни антибиотици и вещества с

голяма степен на свързване на протеините могат да доведат до свързване, а следователно и до

токсични ефекти. Melosus не трябва да се прилага едновременно с други НСПВС или

глюкокортикостероиди. Трябва да се избягва едновременното прилагане с потенциално

нефротоксични ветеринарномедицински продукти.

Несъвместимости:

Предшестващо третиране с противовъзпалителни вещества може да причини допълнителни

или повишени странични ефекти и съобразно с това трябва да се спази период, свободен от

прилагането на такива ветеринарномедицински продукти, най-малко 24 часа преди започване

на лечението. При периода, свободен от медикаменти, обаче, трябва да се вземат предвид

фармакологичните свойства на продуктите използвани преди това.

Предозиране:

Мелоксикам има тесен диапазон на лекарствена безопасност при котки и клинични признаци

на предозиране може да се забележат при сравнително ниски нива на предозиране.

В случай на предозиране нежеланите реакции, обяснени в точка 6 „Нежелани реакции”, се

очаква да бъдат по-сериозни и по-чести. В случай на предозиране трябва да се започне

симптоматично лечение.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на

животните:

Хора с установена свръхчувствителност към НСПВС трябва да избягват контакт с

ветеринарномедицинския продукт.

В случай на инцидентно поглъщане незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря

се предостави листовката за употреба или етикета на продукта.

13.

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ

ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни с битови отпадъци или отпадни води.

Попитайте Bашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще

помогнат за опазване на околната среда.

14.

ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този продукт може да намерите на интернет страницата на Европейската

Агенция по Лекарствата http://www.ema.europa.eu/

15.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

5 ml, 10 ml или 25 ml бутилка.

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

14-9-2018

Pending EC decision: Inflacam, meloxicam, Opinion date: 13-Sep-2018

Pending EC decision: Inflacam, meloxicam, Opinion date: 13-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

14-9-2018

Pending EC decision: Rheumocam, meloxicam, Opinion date: 13-Sep-2018

Pending EC decision: Rheumocam, meloxicam, Opinion date: 13-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-11-2018

Inflacam (Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited)

Inflacam (Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited)

Inflacam (Active substance: Meloxicam) - Centralised - Variation - Commission Decision (2018)8036 of Thu, 29 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2497/X/15

Europe -DG Health and Food Safety

21-11-2018

Rheumocam (Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited)

Rheumocam (Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited)

Rheumocam (Active substance: Meloxicam) - Centralised - Variation - Commission Decision (2018)7841 of Wed, 21 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/121/X/22

Europe -DG Health and Food Safety

19-10-2018

Recocam (Bimeda Animal Health Limited)

Recocam (Bimeda Animal Health Limited)

Recocam (Active substance: Meloxicam) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6954 of Fri, 19 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2247/T/10

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Novem (Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH)

Novem (Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH)

Novem (Active substance: Meloxicam) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5413 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

Meloxivet (Eli Lilly and Company Limited)

Meloxivet (Eli Lilly and Company Limited)

Meloxivet (Active substance: Meloxicam) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)3408 of Tue, 29 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

16-2-2018

Pending EC decision: Metacam, meloxicam, Opinion date: 15-Feb-2018

Pending EC decision: Metacam, meloxicam, Opinion date: 15-Feb-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency