Matever

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Matever
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Matever
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Анти-епилептици
 • Терапевтична област:
 • епилепсия
 • Терапевтични показания:
 • Matever е посочено като монотерапия за лечение на частично Начало гърчове с или без вторична генерализация при пациенти от 16 годишна възраст с нововъведени диагноза епилепсия.

Друга информация

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/002024
 • Дата Оторизация:
 • 03-10-2011
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/002024
 • Последна актуализация:
 • 01-03-2018

Доклад обществена оценка

+44 (0)20 7418 8416

© European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMEA/H/C/002024

Резюме на EPAR за обществено ползване

Matever

levetiracetam

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Matever. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба

(CHMP) е оценил лекарство, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и

препоръки за условията на употреба на Matever.

Какво представлява Matever?

Matever е лекарство, което съдържа активното вещество леветирацетам (levetiracetam). Предлага

се под формата на таблетки (250 mg, 500 mg, 750 mg и 1000 mg) и като концентрат за

приготвяне на инфузионен разтвор (вливане във вена, 100 mg/ml).

Matever е „генерично лекарство“. Това означава, че Matever е подобно на „референтното

лекарство“ Keppra, което вече е одобрено в Европейския съюз (ЕС). За повече подробности

относно генеричните лекарства, вижт

е документа тип „въпроси и отговори“ тук.

За какво се използва Matever?

Matever може да се използва самостоятелно при пациенти на възраст над 16 години с

новодиагностицирана епилепсия за лечение на парциални припадъци (пристъпи) със или без

вторична генерализация. Това е вид епилепсия, при която прекомерната електрическа активност в

едната част на мозъка причинява симптоми като внезапни, конвулсивни движения на едната част

на тялото, нарушен слух, обоняние ил

и зрение, загуба на чувствителност или внезапен страх.

Вторична генерализация настъпва, когато свръхактивността се разпространява в целия мозък.

Matever може да се използва и като допълващо лечение към терапия с други антиепилептични

лекарства:

парциални припадъци със или без генерализация при пациенти над един месец;

миоклонични припадъци (кратки подобни на шок спазми на ед

ин мускул или група мускули)

при над 12 години с ювенилна миоклонична епилепсия;

първично генерализирани тонично-клонични припадъци (големи припадъци, включващи

загуба на съзнание) при пациенти на възраст над 12 години с идиопатична генерализирана

епилепсия (смята се, че този вид епилепсия има генетична причина).

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

Как се използва Matever?

Когато Matever се използва самостоятелно, началната доза е 250 mg два пъти дневно и се

повишава след две седмици до 500 mg два пъти дневно. Дозата може да бъде допълнително

увеличавана на интервали от две седмици в зависимост от повлияването на пациента до

достигане на максимална доза от 1500 mg два пъти дневно.

Когато Matever се добавя към друго ан

тиепилептично лечение, началната доза при пациенти над

12 години с тегло над 50 kg е 500 mg два пъти дневно. Дневната доза може да бъде увеличена до

1500 mg два пъти дневно. При пациенти на възраст от шест месеца до 17 години с тегло под

50 kg началната доза е 10 mg на килограм телесно тегло два пъти дневно и може да бъде

увеличен

а до 30 mg/kg два пъти дневно.

По-ниски дози се използват при пациенти с бъбречни проблеми (като например по-възрастни

пациенти). Таблетките Matever се поглъщат с течност. Matever може да се прилага под формата

на инфузия, като се използват същите дози със същата честота, когато прилагането на таблетки

или перорален разтвор е не

възможно. Прилагането на инфузията трябва да бъде временно.

Как действа Matever?

Активното вещество в Matever, леветирацетам, е антиепилептично лекарство. Епилепсията се

причинява от прекомерна електрическа активност в мозъка. Точният механизъм на действие на

леветирацетам все още не е напълно изяснен, но вероятно той въздейства върху намиращия си в

синаптичните везикули протеин 2A, който се среща в пространството между нервите и участва в

освобождаването на химични агенти от не

рвните клетки. Това помага на Matever да стабилизира

електрическата активност в мозъка и да предотвратява припадъците.

Как е проучен Matever?

Тъй като Matever е генерично лекарство, направените проучвания целят да покажат единствено,

че продуктът е биоеквивалентен на референтното лекарство Keppra. Две лекарства се считат за

биоеквивалентни, когато произвеждат едни и същи нива на активното вещество в организма.

Какви са ползите и рисковете, свързани с Matever?

Тъй като Matever е генерично лекарство и биоеквивалент на референтното лекарство, се приема,

че ползите и рисковете са същите като при референтното лекарство.

Защо Matever е разрешен за употреба?

СНМР реши, че в съответствие с изискванията на ЕС е доказано, че Matever е със сравнимо

качество и представлява биоеквивалент на Keppra. Следователно CHMP е на мнение, както при

Keppra, че ползите превишават установените рискове. Комитетът препоръчва на Matever да се

издаде разрешение за употреба.

Matever

Страница 2/3

Matever

Страница 3/3

Допълнителна информация за Matever:

На 03 октомври 2011 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба, валидно в

Европейския съюз, на Matever.

Пълният текст на EPAR относно Matever може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports

. За повече

информация относно лечението с Matever прочетете листовката (също част от EPAR) или

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Пълният текст на EPAR относно референтното лекарство също може да се намери на уебсайта на

Агенцията.

Дата на последно актуализиране на текста 08-2011.

Листовка за пациента

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Matever 250 mg filmdragerade tabletter

Matever 500 mg filmdragerade tabletter

Matever 750 mg filmdragerade tabletter

Matever 1000 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Matever 250 mg filmdragerade tabletter

Varje filmdragerad tablett innehåller 250 mg levetiracetam.

Hjälpämnen med känd effekt

Varje

filmdragerad

tablett

innehåller

0.0025 mg para-orange (E110) och 0.6065 mg propylenglykol

(E1520).

Matever 500 mg filmdragerade tabletter

Varje filmdragerad tablett innehåller 500 mg levetiracetam.

Hjälpämnen med känd effekt

Varje filmdragerad tablett innehåller 0.5 mg propylenglykol (E1520).

Matever 750 mg filmdragerade tabletter

Varje filmdragerad tablett innehåller 750 mg levetiracetam.

Hjälpämnen med känd effekt

Varje filmdragerad tablett innehåller 0.08 mg para-orange (E110).

Matever 1000 mg filmdragerade tabletter

Varje filmdragerad tablett innehåller 1000 mg levetiracetam.

Hjälpämnen med känd effekt

Varje filmdragerad tablett innehåller 3.8 mg laktosmonohydrat.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett

Matever 250 mg filmdragerade tabletter

Blå, avlånga, bikonvexa filmdragerade tabletter.

Matever 500 mg filmdragerade tabletter

Gula, avlånga, bikonvexa filmdragerade tabletter.

Matever 750 mg filmdragerade tabletter

Rosa, avlånga, bikonvexa filmdragerade tabletter.

Matever 1000 mg filmdragerade tabletter

Vita, avlånga, bikonvexa filmdragerade tabletter.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Matever är indicerat som monoterapi vid partiella anfall med eller utan sekundär generalisering hos

vuxna och ungdomar från 16 år med nydiagnostiserad epilepsi.

Matever är indicerat som tilläggsbehandling

vid partiella anfall med eller utan sekundär generalisering hos vuxna, ungdomar barn och

spädbarn från en månads ålder med epilepsi.

vid myokloniska anfall hos vuxna och ungdomar från 12 år med juvenil myoklonisk epilepsi.

vid primärt generaliserade tonisk-kloniska anfall hos vuxna och ungdomar från 12 år med

idiopatisk generaliserad epilepsi.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Monoterapi för vuxna och ungdomar från 16 år

Den rekommenderade startdosen är 250 mg två gånger dagligen vilket bör ökas till en initial

terapeutisk dos om 500 mg två gånger dagligen efter två veckors behandling. Dosen kan ytterligare

ökas med 250 mg två gånger dagligen varannan vecka beroende på klinisk respons. Den maximala

dosen är 1500 mg två gånger dagligen.

Tilläggsbehandling för vuxna (≥18 år) och ungdomar (12 till 17 år) som väger 50 kg eller mer

Den initiala terapeutiska dosen är 500 mg två gånger dagligen. Denna dos kan insättas från första

behandlingsdagen.

Den dagliga dosen kan ökas upp till 1500 mg två gånger dagligen beroende på klinisk respons och

tolerabilitet. Dosjustering kan ske med ökningar och minskningar om 500 mg två gånger dagligen

varannan till var fjärde vecka.

Avslutande av behandling

Om levetiracetam-behandlingen måste avbrytas rekommenderas en gradvis utsättning (t ex till vuxna

och ungdomar som väger mer än 50 kg: en dosminskning med 500 mg två gånger dagligen varannan

till var fjärde vecka; till spädbarn äldre än 6 månader, barn och ungdomar som väger mindre än 50 kg:

dosminskningar bör inte överstiga 10 mg/kg två gånger dagligen varannan vecka; till spädbarn (yngre

än 6 månader): dosminskningar bör inte överstiga 7 mg/kg två gånger dagligen varannan vecka).

Särskilda patientgrupper

Äldre (65 år och äldre)

Dosjustering rekommenderas till äldre patienter med nedsatt njurfunktion (se ”Nedsatt njurfunktion”

nedan).

Nedsatt njurfunktion

Den dagliga dosen måste justeras individuellt med hänsyn till njurfunktion.

För vuxna patienter, se tabellen nedan och justera dosen enligt denna. För att använda denna

doseringstabell måste patientens kreatininclearance (CLcr) ml/min uppskattas. CLcr ml/min kan

värderas genom bestämning av serumkreatinin (mg/dl), för vuxna och ungdomar som väger 50 kg eller

mer, genom att använda följande formel:

[140-ålder (år)] x vikt (kg)

CLcr (ml/min) = -------------------------------------------- (x 0,85 för kvinnor)

72 x serumkreatinin (mg/dl)

Därefter justeras CLcr för kroppens ytarea (BSA; body surface area) enligt följande:

CLcr (ml/min)

CLcr (ml/min/1,73 m

) = ------------------------------ x 1,73

personens BSA (m

Dosjustering för vuxna och ungdomar som väger mer än 50 kg med nedsatt njurfunktion:

Grupp

Kreatininclearance

(ml/min/1,73 m

Dos och frekvens

Normal

Lätt

Måttlig

Svår

Patienter med njursjukdom i

slutstadiet som genomgår dialys

> 80

50-79

30-49

< 30

500 till 1500 mg två gånger per dag

500 till 1000 mg två gånger per dag

250 till 750 mg två gånger per dag

250 till 500 mg två gånger per dag

500 till 1000 mg en gång per dag

En startdos om 750 mg rekommenderas första behandlingsdagen med levetiracetam.

Efter dialys rekommenderas en tilläggsdos om 250 till 500 mg.

För barn med nedsatt njurfunktion måste levetiracetamdosen justeras efter njurfunktionen eftersom

clearance av levetiracetam är beroende av njurfunktionen. Denna rekommendation är baserad på en

studie på vuxna patienter med nedsatt njurfunktion.

CLcr ml/min/1,73 m

kan värderas genom bestämning av serumkreatinin (mg/dl), för yngre ungdomar,

barn och spädbarn, genom att använda följande formel (Schwartz formel):

Längd (cm) x ks

CLcr (ml/min/1,73 m

) = ------------------------------

serumkreatinin (mg/dl)

ks=0,45 hos fullgångna spädbarn och upp till 1 år; ks=0,55 hos barn yngre än 13 år och ungdomar

(flickor); ks=0,7 hos ungdomar (pojkar).

Dosjustering för spädbarn, barn och ungdomar som väger mindre än 50 kg med nedsatt njurfunktion:

Grupp

Kreatinin-

clearance

(ml/min/1,73 m

Dos och frekvens (1)

Spädbarn 1 månad till

yngre än 6 månader

Spädbarn 6 till 23 månader, barn

och ungdomar som väger

mindre än 50 kg

Normal

> 80

7 till 21 mg/kg (0,07

till

till

30 mg/kg

( 0 , 1 0

t i l l

0,21 ml/kg)

t v å

g å n g e r

per dag

0,30 ml/kg) två gånger per dag

Lätt

50-79

7 till 14 mg/kg (0,07

till

0,14 ml/kg)

t v å

g å n g e r

per dag

10 till 20 mg/kg (0,10

till

0,20

ml/kg) två gånger per dag

Måttlig

30-49

3,5 till 10,5 mg/kg (0,035

till 0,105 ml/kg) två

gånger per dag

till

15 mg/kg

( 0 , 0 5

t i l l

0,15 ml/kg) två gånger per dag

Svår

< 30

3,5 till 7 mg/kg (0,035 till

0,07 ml/kg)

t v å

g å n g e r

per dag

till

10 mg/kg

( 0 , 0 5

t i l l

0,10 ml/kg) två gånger per dag

Patienter med

njursjukdom i

slutstadiet som

genomgår dialys

7 till 14 mg/kg (0,07

till

0,14 ml/kg)

g å n g

p e r

(2) (4)

till

20 mg/kg

( 0 , 1 0

t i l l

0,20 ml/kg) en gång per dag

(3) (5)

Levetiracetam oral lösning bör användas för doser under 250 mg, när

doseringsrekommendationen inte kan uppnås genom att ta flera tabletter á 250 mg och till

patienter som inte kan svälja tabletter.

10,5 mg/kg (0,105 ml/kg) som initialdos rekommenderas på behandlingens första dag med

levetiracetam.

15 mg/kg (0,15 ml/kg) som initialdos rekommenderas på behandlingens första dag med

levetiracetam.

Efter dialys rekommenderas en tilläggsdos om 3,5 till 7 mg/kg (0,035 till 0,07 ml/kg).

Efter dialys rekommenderas en tilläggsdos om 5 till 10 mg/kg (0,05 till 0,10 ml/kg).

Nedsatt leverfunktion

Det behövs ingen dosjustering hos patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion. Hos patienter

svårt

nedsatt

leverfunktion

kreatininclearance

underskattning

njurinsufficiensen.

D ä r f ö r

r e k o m m e n d e r a s

5 0 % : i g

r e d u k t i o n

d e n

d a g l i g a

d o s e n

n ä r

k r e a t i n i n c l e a r a n c e

ä r

<60 ml/min/1,73 m

Pediatrisk population

Läkaren bör förskriva den bäst lämpade läkemedelsformen, förpackningsstorleken och styrkan utifrån

ålder, vikt och dos.

Tabletterna är inte anpassade för användning till spädbarn och barn under 6 år. En oral lösning är den

beredningsform som bör användas till denna population. Dessutom är tillgängliga tablettstyrkor inte

lämpliga som initialbehandling hos barn som väger mindre än 25 kg, till patienter som inte kan svälja

tabletter eller för administrering av doser under 250 mg. I alla dessa fall bör en oral lösning användas.

Monoterapi

Säkerhet och effekt med Matever som monoterapi har inte säkerställts för barn och ungdomar under

16 år.

Data saknas.

Tilläggsterapi för spädbarn från 6 till 23 månader, barn (2 till 11 år) och ungdomar (12 till 17 år)

som väger mindre än 50 kg

En oral lösning är den beredningsform som bör användas till spädbarn och barn under 6 år.

För barn 6 år och äldre bör en oral lösning användas för doser under 250 mg, när

doseringsrekommendationen inte kan uppnås genom att ta flera tabletter á 250 mg och till patienter

som inte kan svälja tabletter.

Den lägsta effektiva dosen bör användas. Startdosen för barn och ungdomar som väger 25 kg bör vara

250 mg två gånger dagligen med en maximal dos på 750 mg två gånger dagligen.

Dos till barn som väger 50 kg eller mer är samma som till vuxna.

Tilläggsterapi för spädbarn från 1 månads ålder till mindre än 6 månaders ålder

Den orala lösningen är den beredningsform som ska användas till spädbarn.

Administreringssätt

De filmdragerade tabletterna måste intas peroralt och sväljas med tillräcklig mängd vätska och kan tas

med eller utan föda. Den dagliga dosen delas upp på två lika stora doser.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller andra pyrrolidonderivat eller mot något hjälpämne

som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Nedsatt njurfunktion

Administrering av levetiracetam till patienter med nedsatt njurfunktion kan kräva dosjustering. Hos

patienter med svårt nedsatt leverfunktion rekommenderas utredning av njurfunktionen före

fastställande av dosen (se avsnitt 4.2).

Akut njurskada

Användning av levetiracetam har i mycket sällsynta fall associerats med akut njurskada, med debut

efter några dagar till flera månader.

Cytopenier

Sällsynta fall av cytopenier (neutropeni, agranulocytos, leukopeni, trombocytopeni och pancytopeni)

har förekommit i samband med administrering av levetiracetam, vanligtvis i början av behandlingen.

Fullständig blodstatus rekommenderas hos patienter som upplever betydande svaghet, pyrexi,

återkommande infektioner eller koagulationsrubbningar (se avsnitt 4.8).

Självmord

Självmord, självmordsförsök, suicidtankar och självmordsbeteende har rapporterats hos patienter som

behandlats med antiepileptika (inklusive levetiracetam). En metaanalys av randomiserade

placebokontrollerade studier med antiepileptika har också visat en liten ökad risk för suicidtankar och

självmordsbeteende. Mekanismen för denna risk är inte känd.

Därför ska patienter övervakas för tecken på depression och/eller suicidtankar och

självmordsbeteende och lämplig behandling bör övervägas. Patienter (och deras vårdgivare) bör rådas

till att uppsöka medicinsk rådgivning om tecken på depression och/eller suicidtankar och

självmordsbeteende uppstår.

Pediatrisk population

Matever tabletter är inte anpassade för behandling av spädbarn och barn yngre än 6 år.

Tillgängliga data på barn tyder inte på någon påverkan på tillväxt och pubertet. Långtidseffekter på

inlärning, intelligens, tillväxt, endokrina funktioner, pubertet och förmåga att få barn är fortfarande

okända hos barn.

Hjälpämnen

Matever 250 mg, 750 mg filmdragerade tabletter innehåller färgämnet E110 vilket kan orsaka

allergiska reaktioner.

Matever 1000 mg filmdragerade tabletter innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta

ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-

galaktosmalabsorption.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Antiepileptika

Data från kliniska studier före marknadsföring genomförda på vuxna indikerar att levetiracetam inte

påverkar andra antiepileptikas serumkoncentrationer (fenytoin, karbamazepin, valproatsyra,

fenobarbital, lamotrigin, gabapentin och primidon) och att dessa antiepileptika inte påverkar

levetiracetams farmakokinetik.

Liksom hos vuxna finns inga belägg för kliniskt signifikanta läkemedelsinteraktioner hos pediatriska

pateinter som fått upp till 60 mg/kg/dag av levetiracetam.

En retrospektiv utvärdering av farmakokinetiska interaktioner hos barn och ungdomar med epilepsi (4

till 17 år) bekräftade att tilläggsbehandling med oralt administrerad levetiracetam inte påverkade

serumkoncentrationer vid steady state av samtidigt administrerad karbamazepin och valproat. Data

tydde dock på ett 20% högre clearance av levetiracetam hos barn som tar enzyminducerande

antiepileptiska läkemedel. Dosjusteringar krävs inte.

Probenecid

Probenecid (500 mg fyra gånger dagligen), ett ämne som blockerar njurarnas tubulära sekretion, har

visats hämma renal utsöndring av den primära metaboliten men inte av levetiracetam.

Koncentrationen av denna metabolit förblir emellertid låg.

Metotrexat

Samtidig administrering av levetiracetam och metotrexat har rapporterats minska clearance för

metotrexat, vilket resulterar i högre/förlängd blodkoncentration av metotrexat till potentiellt toxiska

nivåer. Nivåerna av metotrexat och levetiracetam i blod bör övervakas noga hos patienter som

behandlas samtidigt med de två läkemedlen.

Perorala preventivmedel och andra farmakokinetiska interaktioner

Levetiracetam 1000 mg dagligen påverkade inte farmakokinetiken hos perorala preventivmedel

(etinyl-estradiol och levonorgestrel); endokrina parametrar (luteiniseringshormon och progesteron)

ändrades inte. Levetiracetam 2000 mg dagligen påverkade inte farmakokinetiken hos digoxin och

warfarin; protrombintiden ändrades inte. Samtidig administrering med digoxin, perorala

preventivmedel och warfarin påverkade inte levetiracetams farmakokinetik.

Laxermedel

Det har förekommit enstaka rapporter om minskad effekt av levetiracetam när det osmotiska

laxermedlet makrogol har administrerats samtidigt med oralt levetiracetam. Makrogol bör därför inte

tas oralt inom en timme före och en timme efter intag av levetiracetam.

Föda och alkohol

Levetiracetams absorptionsgrad ändrades inte av föda, men absorptionshastigheten minskade något.

Det finns inga data rörande interaktion mellan levetiracetam och alkohol.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Resultatet från fler än 1 000 kvinnor, som exponerats för levetiracetam som monoterapi under den

första trimestern, har dokumenterats efter marknadsgodkännandet i flera prospektiva registerstudier på

graviditeter. Sammantaget tyder dessa data inte på någon betydande ökning av risken för allvarliga

medfödda missbildningar, även om en teratogen risk inte helt kan uteslutas. Samtidig behandling med

flera antiepileptika är förenad med högre risk för medfödda missbildningar än monoterapi och

monoterapi ska därför övervägas. Djurstudier har visat reproduktiv toxicitet (se avsnitt 5.3).

Matever rekommenderas inte under graviditet eller till fertila kvinnor som inte använder

preventivmedel om det inte är kliniskt nödvändigt.

Fysiologiska förändringar under graviditet kan påverka levetiracetam-koncentrationen. Minskad

levetiracetam-koncentration i plasma har observerats under graviditet. Denna minskning är mer

uttalad under tredje trimestern (upp till 60% av utgångsvärdet före graviditet). Lämplig klinisk

behandling ska säkerställas för gravida kvinnor som behandlas med levetiracetam. Avbrytande av

behandling med antiepileptika kan förvärra sjukdomen, vilket kan vara skadligt för modern och

fostret.

Amning

Levetiracetam utsöndras i human bröstmjölk. Därför rekommenderas inte amning.

Om levetiracetam-behandling är nödvändig under amning, ska nyttan/risken med behandling dock

vägas mot vikten av amning.

Fertilitet

I djurstudier upptäcktes ingen effekt på fertilitet (se avsnitt 5.3). Inga kliniska data finns, eventuell

risk för människa är okänd.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Levetiracetam har liten eller måttlig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Då

känsligheten kan variera mellan individer, kan vissa patienter uppleva somnolens eller andra symtom

relaterade till centrala nervsystemet, särskilt i början av behandlingen eller efter dosökning. Därför

rekommenderas försiktighet hos dessa patienter vid aktiviteter som kräver skärpt uppmärksamhet, t ex

framförande av fordon eller handhavande av maskinell utrustning. Patienter rekommenderas att inte

framföra fordon eller använda maskiner tills det är fastställt att deras förmåga att utföra sådana

aktiviteter inte påverkas.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

De oftast rapporterade biverkningarna var nasofaryngit, somnolens, huvudvärk, utmattning och yrsel.

Säkerhetsprofilen nedan baseras på den sammanlagda säkerhetsanalysen av placebokontrollerade

kliniska studier avseende alla indikationer, med totalt 3416 patienter behandlade med levetiracetam.

Dessa data är kompletterade med användning av levetiracetam i öppna fortsättningsstudier samt med

erfarenhet efter marknadsföring. Levetiracetams säkerhetsprofil är i allmänhet densamma i alla

åldersgrupper (vuxna och pediatriska patienter) och för alla godkända epilepsi-indikationer.

Lista över biverkningar

Biverkningar som rapporterats från kliniska studier (vuxna, ungdomar, barn och spädbarn >1 månad)

och efter marknadsföring listas i följande tabell efter organklass och frekvens. Biverkningarna

presenteras i fallande allvarlighetsgrad och deras frekvens är definierad på följande sätt: mycket

vanliga: (≥1/10); vanliga: (≥1/100 till <1/10); mindre vanliga: (≥1/1 000 till <1/100); sällsynta:

(≥1/10 000 till <1/1 000); och mycket sällsynta: (<1/10 000)

MedDRA organklass

Frekvens

Mycket

vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Infektioner och

infestationer

Nasofaryngit

Infektion

Blodet och lymfsystemet

Trombocytopeni,

leukopeni

Pancytopeni

neutropeni,

agranulocytos

Immunsystemet

Läkemedelsutlöst

a utslag med

eosinofili och

systemiska

symtom

(DRESS),

hypersensitivitet

(inklusive

angioödem och

anafylaxi)

Metabolism och nutrition

Anorexi

Viktminskning ,

viktökning

Hyponatremi

Psykiska störningar

Depression,

fientlighet/aggression,

ångest

, insomni,

nervositet/irritabilitet

självmordsförsök,

självmordstankar,

psykotisk störning,

onormalt uppförande,

hallucination, ilska

förvirring, panikattack,

emotionelllabilitet/hum

örsvängningar,

agitation

Självmord,

personlighetsstör

ningar, onormalt

tänkande

Centrala och perifera

nervsystemet

Somnolens,

huvudvärk

Konvulsion,

balansrubbning, yrsel,

letargi, tremor

Amnesi, försämring av

minnet, onormal

koordination/ataxi,

parestesi, störning i

uppmärksamheten

Koreoatetos,

dyskinesi

hyperkinesi

Ögon

Diplopi, dimsyn

Öron och balansorgan

Vertigo

Andningsvägar, bröstkorg

och mediastinum

Hosta

Magtarmkanalen

Buksmärta, diarré,

dyspepsi, kräkningar,

illamående

Pankreatit

Lever och gallvägar

Onormalt

leverfunktionstest

Leversvikthepatit

Njurar och urinvägar

Akut njurskada

Hud och subkutan vävnad

Utslag

Alopecieksem, klåda

Toxisk epidermal

nekrolys,

Stevens-

Johnsons

syndrom,

erythema

multiforme

Muskuloskeletala systemet

Muskelsvaghet, myalgi

Rabdomyolys

och bindväv

och förhöjt

kreatinfosfokinas

i blodet*

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administreringsstället

Asteni/utmattning

Skador och förgiftningar

behandlingskomplikationer

Skada

*Prevalensen är signifikant högre hos japanska patienter jämfört med hos icke-japanska patienter.

Fall med encefalopati har observerats i sällsynta fall efter administrering av levetiracetam. Dessa

biverkningar inträffade vanligen i början av behandlingen (några dagar till några månader) och var

reversibla efter avslutad behandling.

Beskrivning av utvalda biverkningar

Risken för anorexi är högre när levetiracetam administreras samtidigt med topiramat.

I flera fall av alopeci sågs återhämtning när Levetiracetam sattes ut.

Benmärgssuppression identifierades i några av fallen av pancytopeni.

Pediatrisk population

Hos patienter i åldern 1 månad till yngre än 4 år har totalt 190 patienter behandlats med levetiracetam

i placebokontrollerade studier och öppna fortsättningsstudier. Sextio av dessa patienter behandlades

med levetiracetam i placebokontrollerade studier. Hos patienter i åldern 4-16 år har totalt 645

patienter behandlats med levetiracetam i placebokontrollerade studier och öppna fortsättningsstudier.

233 av dessa patienter behandlades med levetiracetam i placebokontrollerade studier. I båda dessa

åldersgrupper är data kompletterade med erfarenhet av levetiracetamanvändning efter

marknadsföringen.

Dessutom exponerades 101 spädbarn yngre än 12 månader i en säkerhetsstudie efter

marknadsföringen. Inga nya säkerhetsrisker för levetiracetam identifierades för spädbarn yngre än 12

månader med epilepsi.

Levetiracetams biverkningsprofil är i allmänhet densamma i alla åldersgrupper och för alla godkända

epilepsi-indikationer. Resultat av säkerheten hos pediatriska patienter i placebokontrollerade studier

överensstämde med levetiracetams säkerhetsprofil hos vuxna utom för beteende- och psykiatriska

biverkningar som var vanligare hos barn än hos vuxna. Hos barn och ungdomar i åldern 4-16 år

rapporterades kräkning (mycket vanlig, 11,2%), agitation (vanlig, 3,4%), humörsvängningar (vanlig,

2,1%), emotionell labilitet (vanlig 1,7%), agression (vanlig, 8,2%),onormalt uppförande (vanlig,

5,6%) och letargi (vanlig, 3,9%) oftare än i andra åldersgrupper eller i den totala säkerhetsprofilen.

Hos spädbarn och barn i åldern 1 månad till mindre än 4 år rapporterades irritabilitet (mycket vanlig,

11,7%) och onormal koordination (vanlig, 3,3%) oftare än i andra åldersgrupper eller i den totala

säkerhetsprofilen.

I en dubbelblind, placebokontrollerad pediatrisk säkerhetsstudie med ”non-inferiority”-design har

kognitiva och neuropsykologiska effekter av levetiracetam utvärderats hos barn 4-16 år med partiella

anfall. Man kom fram till att levetiracetam inte skilde sig (var ”non-inferior”) från placebo när det

gällde förändring från baslinjen beträffande poäng i Leiter-R Attention och Memory, Memory Screen

Composite i per protokoll-populationen. Resultat relaterade till beteende och känslofunktioner tydde

på en försämring hos Levetiracetam-behandlade patienter avseende aggressiva beteenden mätt på ett

standardiserat och systematiskt sätt genom användning av ett validerat verktyg (CBCL – Achenbach

Child Behaviour Checklist). Emellertid upplevde patienter som tog levetiracetam i den uppföljande,

öppna, långtidsstudien ingen försämring, i genomsnitt, av sina beteenden eller känslofunktioner;

specifikt var mätningar av aggressivt beteende inte sämre än utgångsvärdet.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Symtom

Somnolens, agitation, aggressivitet, medvetandesänkning, andningsdepression och koma observerades

vid överdosering med Matever.

Hantering av överdosering

Efter en akut överdosering bör magen tömmas genom magsköljning eller genom induktion av

kräkningar. Det finns ingen specifik antidot mot levetiracetam. Behandling av en överdos är

symtomatisk och kan inkludera hemodialys. Effektiviteten vid dialysutsöndringen är 60% för

levetiracetam och 74% för den primära metaboliten.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: antiepileptika, övriga antiepileptika, ATC kod: N03AX14.

Den aktiva substansen levetiracetam är ett pyrrolidonderivat (S-enantiomer av

-etyl-2-oxo-1-

pyrrolidin acetamid), kemiskt obesläktad till existerande antiepileptiska aktiva substanser.

Verkningsmekanism

Verkningsmekanismen för levetiracetam är ännu inte helt klarlagd.

In vitro-

in vivo

-experiment

tyder på att levetiracetam inte påverkar cellernas basala egenskaper eller normal neurotransmission.

In vitro-

studier visar att levetiracetam påverkar intraneuronala Ca2+-nivåer genom partiell hämning

av Ca2+-strömmar av N-typ och genom att reducera frisläppandet av Ca2+ från intraneuronala lager.

Dessutom upphäver levetiracetam delvis reduktionen av GABA- och glycin-medierade strömmar

inducerad av zink och b-karboliner. Vidare har levetiracetam i

in vitro-

studier visats binda till ett

specifikt bindningsställe i hjärnvävnad hos gnagare. Detta bindningsställe är det synaptiska

vesikelproteinet 2A, som förmodas vara involverat i vesikelfusion och exocytos av

neurotransmittorer. Levetiracetam och besläktade analoger visar en rangordning av affinitet för

bindning till det synaptiska vesikelproteinet 2A som korrelerar till styrkan av deras anfallsskydd i den

audiogena epilepsimodellen hos mus. Detta fynd tyder på att interaktionen mellan levetiracetam och

det synaptiska vesikelproteinet 2A verkar bidraga till läkemedlets antiepileptiska verkningsmekanism.

Farmakodynamiska effekter

Levetiracetam visar anfallsskydd i ett brett urval av djurmodeller av partiella och primärt

generaliserade anfall utan att ha pro-konvulsiv effekt. Den primära metaboliten är inaktiv.

Hos människa har en aktivitet i både partiella och generaliserade epileptiska tillstånd (epileptiform

urladdning/fotoparoxysmal respons) bekräftat den breda farmakologiska profilen hos levetiracetam.

Klinisk effekt och säkerhet

Tilläggsbehandling vid partiella anfall med eller utan sekundär generalisering hos vuxna, ungdomar,

barn och spädbarn från 1 månads ålder med epilepsi:

Effekten av levetiracetam hos vuxna har visats i tre dubbelblinda, placebokontrollerade studier med

dagliga doser på 1000 mg, 2000 mg eller 3000 mg, administrerade som två separata doser, med en

behandlingsduration på upp till 18 veckor. I en poolad analys var procentandelen av patienterna som

uppnådde en minskning på 50% eller mer från baslinjen av frekvensen av partiella anfall per vecka

vid en stadigvarande dos (12/14 veckor) 27,7%, 31,6% respektive 41,3% av patienterna som

behandlades med 1000, 2000 respektive 3000 mg levetiracetam och 12,6% av patienterna i

placebogruppen.

Pediatrisk population

Hos pediatriska patienter (4 till 16 år) fastställdes effekten av levetiracetam i en dubbelblind,

placebokontrollerad 14-veckors studie som inkluderade 198 patienter. I studien erhöll patienterna en

fast dos av levetiracetam, 60 mg/kg/dag, (administrerad som två doser per dag).

44,6% av patienterna som behandlades med levetiracetam och 19,6% av patienterna i placebogruppen

fick en minskning av frekvensen av partiella anfall per vecka med 50% eller mer från baslinjen. Vid

fortsatt långtidsbehandling var 11,4% av patienterna anfallsfria under minst 6 månader och 7,2% var

anfallsfria under minst 1 år.

Hos pediatriska patienter (1 månad till yngre än 4 år) fastställdes effekten av levetiracetam i en

dubbelblind, placebokontrollerad studie som inkluderade 116 patienter och med en

behandlingsvarighet om 5 dagar. I denna studie erhöll patienterna 20 mg/kg, 25 mg/kg, 40 mg/kg eller

50 mg/kg som dagliga doser av oral lösning baserat på deras ålderstitrerings-schema. En dos om

20 mg/kg/dag som titrerades till 40 mg/kg/dag för spädbarn från 1 månad till yngre än 6 månader och

en dos om 25 mg/kg/dag som titrerades till 50 mg/kg/dag för spädbarn och barn från 6 månader till

yngre än 4 år användes i denna studie. Den totala dagliga dosen delades upp på 2 administreringar per

dag.

Det primära effektmåttet var responsfrekvensen (andelen patienter i % med ≥50% minskning från

baslinjen i genomsnittlig frekvens av dagliga partiella anfall) utvärderad av en blindad central läsare

genom användning av en 48-timmars EEG-video. Effektanalysen bestod av 109 patienter som hade

minst 24 timmars EEG-video både vid baslinjen och i utvärderingsperioderna. 43,6% av patienterna

behandlade med levetiracetam och 19,6% av patienterna i placebogruppen ansågs svara på

behandlingen. Resultaten är samstämmiga mellan åldersgrupperna. Under fortsatt långtidsbehandling

var 8,6% av patienterna anfallsfria i minst 6 månader och 7,8% i minst ett år. 35 spädbarn yngre än

1 år med partiella anfall har exponerats i placebokontrollerade kliniska studier varav endast 13 var

<6 månader.

Monoterapi vid partiella anfall med eller utan sekundär generalisering hos patienter från 16 år med

nydiagnosticerad epilepsi.

Effekt av levetiracetam som monoterapi har visats i en dubbelblind, parallellgrupps-, ”non-

inferiority”-, jämförande studie med en depotberedning av karbamazepin hos 576 patienter som var

16 år eller äldre och som hade nydiagnosticerad epilepsi. Patienterna hade uppvisat oprovocerade

partiella anfall eller enbart generaliserade tonisk-kloniska anfall. Patienterna randomiserades till en

depotberedning av karbamazepin 400-1200 mg/dag eller levetiracetam 1000-3000 mg/dag och

behandlingsperioden var upp till 121 veckor beroende på behandlingssvaret.

Sex månaders anfallsfrihet uppnåddes hos 73,0% av patienterna som behandlades med levetiracetam

och hos 72,8% av patienterna som behandlades med en depotberedning av karbamazepin; den

justerade absoluta skillnaden mellan behandlingarna var 0,2% (95% konfidensintervall: -7.8 8.2). Mer

än hälften av patienterna förblev anfallsfria i 12 månader (56,6% och 58,5% för patienter behandlade

med levetiracetam respektive en depotberedning av karbamazepin).

I en studie som avspeglar klinisk praxis visades att annan samtidig antiepileptisk behandling kunde

sättas ut för ett begränsat antal patienter som svarat på tilläggsbehandling med levetiracetam (36 av 69

vuxna patienter).

Tilläggsbehandling vid myokloniska anfall hos vuxna och ungdomar från 12 år med juvenil

myoklonisk epilepsi.

Effekten av levetiracetam fastställdes i en dubbelblind, placebokontrollerad 16 veckors studie hos

patienter 12 år eller äldre med idiopatisk generaliserad epilepsi med myokloniska anfall i olika

syndrom. Majoriteten av patienterna hade juvenil myoklonisk epilepsi.

I denna studie var dosen levetiracetam 3000 mg/dag, administrerad som två separata doser.

58,3% av patienterna som behandlades med levetiracetam och 23,3% av patienterna i placebogruppen

fick en minskning av antalet dagar med myokloniska anfall per vecka på minst 50%. Vid fortsatt

långtidsbehandling var 28,6% av patienterna fria från myokloniska anfall under minst 6 månader och

21,0% var fria från myokloniska anfall under minst 1 år.

Tilläggsbehandling vid primärt generaliserade tonisk-kloniska anfall hos vuxna och ungdomar från

12 år med idiopatisk generaliserad epilepsi.

Effekten av levetiracetam fastställdes i en 24-veckors dubbelblind, placebokontrollerad studie som

inkluderade vuxna, ungdomar och ett begränsat antal barn med idiopatisk generaliserad epilepsi med

primärt generaliserade tonisk-kloniska (PGTC) anfall i olika syndrom (juvenil myoklonisk epilepsi,

juvenil absensepilepsi, absensepilepsi hos barn eller epilepsi med grand mal-anfall vid uppvaknandet).

I denna studie var doserna av levetiracetam 3000 mg/dag för vuxna och ungdomar respektive

60 mg/kg/dag för barn, administrerade som två separata doser.

72,2% av patienterna som behandlades med levetiracetam och 45,2% av patienterna i placebogruppen

fick en minskning av frekvensen av PGTC-anfall per vecka på 50% eller mer. Vid fortsatt

långtidsbehandling var 47,4% av patienterna fria från tonisk-kloniska anfall under minst 6 månader

och 31,5% var fria från tonisk-kloniska anfall under minst 1 år.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Levetiracetam är en lättlöslig och permeabel förening. Den farmakokinetiska profilen är linjär med

låg intra- och inter-individuell variabilitet. Clearance ändras inte efter upprepad administrering. Det

finns inga tecken på någon relevant köns-, ras- eller dygnsvariabilitet. Den farmakokinetiska profilen

är jämförbar mellan friska frivilliga försökspersoner och patienter med epilepsi.

På grund av dess totala och linjära absorption kan plasmanivåer förutsägas från den orala dosen av

levetiracetam uttryckt som mg/kg kroppsvikt. Därför behövs inte monitorering av plasmanivåer av

levetiracetam.

En signifikant korrelation mellan saliv- och plasmakoncentrationer har visats hos vuxna och barn

(kvoten av saliv-/plasmakoncentrationer sträckte sig från 1 till 1,7 för formuleringen orala tabletter

och 4 timmar efter dosering för formuleringen oral lösning).

Vuxna och ungdomar

Absorption

Levetiracetam absorberas snabbt efter peroral administrering. Peroral absolut biotillgänglighet är nära

100%.

Maximal plasmakoncentration (C

) nås 1,3 timmar efter intag. Steady-state nås efter två dagar vid

administrering 2 gånger per dag.

Maximal koncentration (C

) är vanligtvis 31 och 43

g/ml efter 1000 mg som engångsdos resp.

1000 mg två gånger per dag.

Absorptionsgraden är oberoende av dos och ändras inte av föda.

Distribution

Det finns inga data beträffande vävnadsdistribution hos människa.

Varken levetiracetam eller dess primära metabolit är signifikant bundet till plasmaproteiner (<10%).

Levetiracetams distributionsvolym är ca. 0,5 till 0,7 l/kg, ett värde som ligger nära den totala

kroppsvattenvolymen.

Metabolism

Levetiracetam metaboliseras i låg omfattning hos människor. Den huvudsakliga metabola vägen (24%

av dosen) är en enzymatisk hydrolys av acetamid-gruppen. Produktionen av den primära metaboliten,

ucb L057, stöds inte av lever cytokrom P

isoformer. Hydrolys av acetamid-gruppen var mätbar i ett

stort antal vävnader inklusive blodceller. Metaboliten ucb L057 är farmakologiskt inaktiv.

Två mindre metaboliter identifierades också. En erhölls genom hydroxylering av pyrrolidonringen

(1,6% av dosen) och den andra genom öppnandet av pyrrolidonringen (0,9% av dosen). Andra

oidentifierade komponenter stod för endast 0,6% av dosen.

Ingen omvandling mellan enantiomerer påvisades

in vivo

för levetiracetam eller dess primära

metabolit.

In vitro

har levetiracetam och dess primära metabolit visat att de inte hämmar de viktigaste humana

cytokrom P

isoformerna i lever (CYP3A4, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 och 1A2), glukoronyl

transferas (UGT1A1 och UGT1A6) och epoxidhydroxylas aktiviteter. Vidare påverkar levetiracetam

inte

in vitro

glukuronidering av valproatsyra.

I odlade humana hepatocyter hade levetiracetam liten eller ingen effekt på CYP1A2, SULT1E1 eller

UGT1A1. Levetiracetam orsakade mild induktion av CYP2B6 och CYP3A4. Data in vitro och

interaktionsdata

in vivo

för orala preventivmedel, digoxin och warfarin indikerar att ingen signifikant

enzyminduktion förväntas

in vivo

. Därför är det inte troligt att Matever interagerar med andra

läkemedel eller

vice versa.

Eliminering

Halveringstiden i plasma hos vuxna var 7

1 timmar och varierade varken med dos,

administreringsväg eller upprepad dosering. Den genomsnittliga totala kroppseliminationen var

0,96 ml/min/kg.

Den huvudsakliga utsöndringen var via urin, vilken i genomsnitt stod för 95% av dosen (ca 93% av

dosen var utsöndrad inom 48 timmar). Utsöndring via

faeces

stod för endast 0,3% av dosen.

Den kumulativa urinutsöndringen av levetiracetam och dess primära metabolit stod för 66%

respektive 24% av dosen under de första 48 timmarna.

Renal utsöndring av levetiracetam och ucb L057 är 0,6 respektive 4,2 ml/min/kg vilket tyder på att

levetiracetam utsöndras genom glomerulär filtration med efterföljande tubulär reabsorption och att

den primära metaboliten också utsöndras genom aktiv tubulär sekretion tillsammans med glomerulär

filtration. Levetiracetams eliminering är korrelerad till kreatininclearance.

Äldre

Hos äldre ökas halveringstiden med ca 40% (10 till 11 timmar). Detta relateras till försämrad

njurfunktion hos denna grupp (se avsnitt 4.2).

Nedsatt njurfunktion

Apparent clearance av både levetiracetam och dess primära metabolit är korrelerad till

kreatininclearance. Därför rekommenderas justering av den dagliga dosen av Matever med hänsyn till

kreatininclearance hos patienter med måttligt till kraftigt nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.2)

Hos anuriska vuxna patienter med njursjukdom i slutstadiet var halveringstiden ca 25 timmar under

perioder mellan dialys respektive 3,1 timmar under dialys.

Den fraktionella elimineringen av levetiracetam var 51% under en typisk 4-timmars dialys.

Nedsatt leverfunktion

Hos personer med lätt och måttligt nedsatt leverfunktion förekom ingen relevant ändring av clearance

av levetiracetam. Hos de flesta försökspersonerna med kraftigt nedsatt leverfunktion reducerades

clearance av levetiracetam med mer än 50% beroende på en samtidigt nedsatt njurfunktion (se avsnitt

4.2).

Pediatrisk population

Barn (4 till 12 år)

Efter administrering av en oral engångsdos (20 mg/kg) till barn med epilepsi (6 till 12 år) var

levetiracetams halveringstid 6 timmar. Apparent viktjusterad clearance var ca 30% högre än hos

vuxna med epilepsi.

Levetiracetam absorberades snabbt efter upprepad administrering av oral dos (20 till 60 mg/kg/dag)

till barn med epilepsi (4 till 12 år). Maximal plasmakoncentration observerades 0,5 till 1,0 timme efter

dosering. Linjära och dosproportionella ökningar observerades för maximala plasmakoncentrationer

och area under kurvan. Halveringstiden för eliminering var cirka 5 timmar. Skenbart kroppsclearance

var 1,1 ml/min/kg.

Spädbarn och barn (1 månad till 4 år)

Efter administrering av singeldos (20 mg/kg) av en 100 mg/ml oral lösning till barn med epilepsi

(1 månad till 4 år) absorberades levetiracetam snabbt och maximala plasmakoncentrationer

observerades cirka 1 timme efter dosering. De farmakokinetiska resultaten indikerade att

halveringstiden var kortare (5,3 timmar) än för vuxna (7,2 timmar) och skenbart clearance var

snabbare (1,5 ml/min/kg) än för vuxna (0,96 ml/min/kg).

I den populationsfarmakokinetiska analysen som utfördes på patienter från 1 månad till 16 år visades

signifikant korrelation mellan kroppsvikt och skenbart clearance (clearance ökade med ökning i

kroppsvikt) respektive skenbar distributionsvolym. Båda parametrarna påverkades också av ålder.

Denna effekt var uttalad för de yngre spädbarnen, och minskade med ökande ålder, för att bli

försumbar runt 4-årsåldern.

I båda populationsfarmakokinetiska analyserna visades en c:a 20%-ig ökning av skenbart clearance

för levetiracetam när det administrerades samtidigt med ett enzyminducerande läkemedel mot

epilepsi.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Ickekliniska data visade ingen speciell risk för människor baserat på gängse studier av farmakologisk

säkerhet, genotoxicitet och carcinogen potential.

Biverkningar som inte observerats i kliniska studier men som observerats hos råtta och i mindre

utsträckning hos mus vid exponeringsnivåer liknande humana exponeringsnivåer och med möjlig

relevans för klinisk användning var leverförändringar, som indikerar en adapterande respons såsom

ökad vikt och centrilobular hypertrofi, fettinfiltration och ökade leverenzymer i plasma.

Inga oönskade effekter på fertiliteten observerades hos han- eller honråttor vid doser upp till

1800 mg/kg/dag (6 gånger den maximala rekommenderade humana dosen [MRHD] på basis av mg/m

eller exponering) hos föräldrar eller F1-generationen.

Två utvecklingsstudier på embryo/foster (embryo-fetal development (EFD) studies) utfördes på råttor

vid 400, 1200 och 3600 mg/kg/dag. Vid 3600 mg/kg/dag visades i endast den ena av de 2 EFD-

studierna en liten minskning i fostervikt som förknippades med en marginell ökning i

skelettvariation/mindre anomalier. Ingen effekt sågs på embryodödlighet och ingen ökning i

incidensen av missbildningar. NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) var 3600 mg/kg/dag för

dräktiga honråttor (12 gånger MRHD på mg/m

-basis) och 1200 mg/kg/dag för foster.

Fyra utvecklingsstudier på embryo/foster utfördes på kaniner med doser om 200, 600, 800, 1200 och

1800 mg/kg/dag. Dosnivån 1800 mg/kg/dag medförde en markant maternell toxicitet och en

minskning i fostervikt förknippad med en ökning i incidensen av foster med kardiovaskulära

anomalier/skelettanomalier. NOAEL var <200 mg/kg/dag för mödrarna och 200 mg/kg/dag för fostren

(likvärdigt med MRHD på mg/m

-basis).

En peri-och postnatal utvecklingsstudie utfördes på råttor med levetiracetamdoser om 70, 350 och

1800 mg/kg/dag. NOAEL var ≥1800 mg/kg/dag för F0-honorna och för överlevnad, tillväxt och

utveckling av F1-avkomman fram till avvänjning (6 gånger MRHD på mg/m

-basis).

Studier på neonatala och juvenila råttor och hundar visade att det inte fanns några negativa effekter i

någon av standardmätpunkterna för utveckling och mognad vid doser upp till 1800 mg/kg/dag (6-17

gånger MRHD på mg/m

-basis).

Miljöriskbedömning

Användning av Matever i enlighet med produktinformationen resulterar troligen inte i en oacceptabel

miljöpåverkan (se avsnitt 6.6).

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Kärna

Kalciumvätefosfatdihydrat

Cellulosa, mikrokristallin

Krospovidon, typ A

Hydroxipropylcellulosa (L)

Filmdragering

Matever 250 mg filmdragerade tabletter

Dragering (Blå) bestående av:

Hypromellos (E464)

Titandioxid (E171)

Talk

Propylenglykol (E1520)

Indigokarmin (E132)

Para-orange (E110)

Kinolingult (E104)

Matever 500 mg filmdragerade tabletter

Dragering (Gula) bestående av:

Hydroxipropylcellulosa (E463)

Hypromellos (E464)

Propylenglykol, (E1520)

Kinolingult (E104)

Sorbinsyra (E200)

Sorbitan monooleat (E494)

Titandioxid (E171)

vanilj

Matever 750 mg filmdragerade tabletter

Dragering (Orange) bestående av:

Hypromellos (E464)

Indigokarmin (E132)

Para-orange (E110)

Järnoxid, röd (E172)

Makrogol /PEG 4000

Titandioxid (E171)

Matever 1000 mg filmdragerade tabletter

Dragering (Vita) bestående av:

Hypromellos (E464)

Laktosmonohydrat

Makrogol /PEG 4000

Titandioxid (E171)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Matever 250 mg filmdragerade tabletter

Aluminium/ PVC/PE/PVDC blister placerade i en pappkartong innehållande 20, 30, 50, 60, 100

filmdragerade tabletter och multipelförpackning innehållande 200 (2 förpackningar med 100)

filmdragerade tabletter.

Matever 500 mg filmdragerade tabletter

Aluminium/ PVC/PE/PVDC blister placerade i en pappkartong innehållande 10, 20, 30, 50, 60, 100,

120 filmdragerade tabletter och multipelförpackning innehållande 200 (2 förpackningar med 100)

filmdragerade tabletter.

Matever 750 mg filmdragerade tabletter

Aluminium/ PVC/PE/PVDC blister placerade i en pappkartong innehållande 20, 30, 50, 60, 80, 100,

120 filmdragerade tabletter och multipelförpackning innehållande 200 (2 förpackningar med 100)

filmdragerade tabletter.

Matever 1000 mg filmdragerade tabletter

Aluminium/ PVC/PE/PVDC blister placerade i en pappkartong innehållande 10, 20, 30, 50, 60, 100

filmdragerade tabletter och multipelförpackning innehållande 200 (2 förpackningar med 100)

filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Pharmathen S.A.

6, Dervenakion str.,

153 51 Pallini

Attiki, Grekland

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Matever 250 mg filmdragerade tabletter

EU/1/11/711/001

EU/1/11/711/002

EU/1/11/711/003

EU/1/11/711/004

EU/1/11/711/005

EU/1/11/711/006

Matever 500 mg filmdragerade tabletter

EU/1/11/711/007

EU/1/11/711/008

EU/1/11/711/009

EU/1/11/711/010

EU/1/11/711/011

EU/1/11/711/012

EU/1/11/711/013

EU/1/11/711/014

Matever 750 mg filmdragerade tabletter

EU/1/11/711/015

EU/1/11/711/016

EU/1/11/711/017

EU/1/11/711/018

EU/1/11/711/019

EU/1/11/711/020

EU/1/11/711/021

EU/1/11/711/022

Matever 1000 mg filmdragerade tabletter

EU/1/11/711/023

EU/1/11/711/024

EU/1/11/711/025

EU/1/11/711/026

EU/1/11/711/027

EU/1/11/711/028

EU/1/11/711/029

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 3 oktober 2011

Datum för den senaste förnyelsen:

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Matever 100 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje ml innehåller 100 mg levetiracetam.

Varje 5 ml-flaska innehåller 500 mg levetiracetam.

Hjälpämnen med känd effekt

Varje flaska innehåller 3.81 mg natrium.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Koncentrat till infusionsvätska, lösning (sterilt koncentrat).

Klart, färglöst koncentrat.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Matever är indicerat som monoterapi vid partiella anfall med eller utan sekundär generalisering hos

vuxna och ungdomar från 16 år med nydiagnostiserad epilepsi.

Matever är indicerat som tilläggsbehandling

vid partiella anfall med eller utan sekundär generalisering hos vuxna, ungdomar och barn från

fyra år med epilepsi.

vid myokloniska anfall hos vuxna och ungdomar från 12 år med juvenil myoklonisk epilepsi.

vid primärt generaliserade tonisk-kloniska anfall hos vuxna och ungdomar från 12 år med

idiopatisk generaliserad epilepsi.

Matever koncentrat är ett alternativ för patienter när oral administrering tillfälligt inte är möjlig.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Behandling med Matever kan påbörjas med antingen intravenös eller oral administrering.

Övergång till eller från oral till intravenös administrering kan göras direkt utan titrering. Den totala

dagliga dosen och administreringsfrekvensen bör bibehållas.

Monoterapi för vuxna och ungdomar från 16 år

Den rekommenderade startdosen är 250 mg två gånger dagligen vilket bör ökas till en initial

terapeutisk dos om 500 mg två gånger dagligen efter två veckors behandling. Dosen kan ytterligare

ökas med

250 mg

två gånger dagligen varannan vecka beroende på klinisk respons. Den maximala

dosen är 1500 mg två gånger dagligen.

Tilläggsbehandling för

vuxna (≥18 år) och ungdomar (12 till 17) som väger 50 kg eller mer

Den initiala terapeutiska dosen är 500 mg två gånger dagligen. Denna dos kan insättas från första

behandlingsdagen.

Den dagliga dosen kan ökas upp till 1500 mg två gånger dagligen beroende på klinisk respons och

tolerabilitet. Dosjustering kan ske med ökningar och minskningar om 500 mg två gånger dagligen

varannan till var fjärde vecka.

Behandlingstid

Det finns ingen erfarenhet av administrering av intravenös levetiracetam under perioder längre än 4

dagar.

Avslutande av behandling

Om levetiracetam-behandlingen måste avbrytas rekommenderas en gradvis utsättning (t ex till vuxna

och ungdomar som väger mer än 50 kg: en dosminskning med 500 mg två gånger dagligen varannan

till var fjärde vecka; till barn och ungdomar som väger mindre än 50 kg: dosminskningar bör inte

överstiga 10 mg/kg två gånger dagligen varannan vecka).

Särskilda patientgrupper

Äldre (65 år och äldre)

Dosjustering rekommenderas till äldre patienter med nedsatt njurfunktion (se ”Nedsatt njurfunktion”

nedan).

Nedsatt njurfunktion

Den dagliga dosen måste justeras individuellt med hänsyn till njurfunktion.

För vuxna patienter, se tabellen nedan och justera dosen enligt denna. För att använda denna

doseringstabell måste patientens kreatininclearance (CLcr) ml/min uppskattas. CLcr ml/min kan

värderas genom bestämning av serumkreatinin (mg/dl), för vuxna och ungdomar som väger 50 kg eller

mer genom att använda följande formel:

[140-ålder (år)] x vikt (kg)

CLcr (ml/min) = -------------------------------------------- (x 0,85 för kvinnor)

72 x serumkreatinin (mg/dl)

Därefter justeras CLcr för kroppens ytarea (BSA; body surface area) enligt följande:

CLcr (ml/min)

CLcr (ml/min/1,73 m

) = ------------------------------ x 1,73

personens BSA (m

Dosjustering för vuxna och ungdomar som väger mer än 50 kg med nedsatt njurfunktion:

Grupp

Kreatininclearance

(ml/min/1,73 m

Dos och frekvens

Normal

Lätt

Måttlig

Svår

Patienter med njursjukdom i

slutstadiet som genomgår dialys

> 80

50-79

30-49

< 30

500 till 1500 mg två gånger per dag

500 till 1000 mg två gånger per dag

250 till 750 mg två gånger per dag

250 till 500 mg två gånger per dag

500 till 1000 mg en gång per dag

En startdos om 750 mg rekommenderas första behandlingsdagen med levetiracetam.

Efter dialys rekommenderas en tilläggsdos om 250 till 500 mg.

För barn med nedsatt njurfunktion måste levetiracetamdosen justeras efter njurfunktionen eftersom

clearance av levetiracetam är beroende av njurfunktionen. Denna rekommendation är baserad på en

studie på vuxna patienter med nedsatt njurfunktion.

CLcr ml/min/1,73 m

kan värderas genom bestämning av serumkreatinin (mg/dl), för yngre ungdomar,

barn och spädbarn, genom att använda följande formel (Schwartz formel):

Längd (cm) x ks

CLcr (ml/min/1,73 m

) = -------------------------------

serumkreatinin (mg/dl)

ks=0,55 hos barn yngre än 13 år och ungdomar (flickor); ks=0,7 hos ungdomar (pojkar).

Dosjustering för barn och ungdomar som väger mindre än 50 kg med nedsatt njurfunktion:

Grupp

Kreatinin-

clearance

(ml/min/1,73m

Dos och frekvens

Barn från 4 år och ungdomar som väger mindre än 50 kg

Normal

> 80

10 till 30 mg/kg (0,10 till 0,30 ml/kg) två gånger per dag

Lätt

50-79

10 till 20 mg/kg (0,10 till 0,20 ml/kg) två gånger per dag

Måttlig

30-49

5 till 15 mg/kg (0,05 till 0,15 ml/kg) två gånger per dag

Svår

< 30

5 till 10 mg/kg (0,05 till 0,10 ml/kg) två gånger per dag

Patienter med

njursjukdom i

slutstadiet som

genomgår dialys

10 till 20 mg/kg (0,10 till 0,20 ml/kg) en gång per dag

(1) (2)

15 mg/kg (0,15 ml/kg) som initialdos rekommenderas på behandlingens första dag med

levetiracetam.

Efter dialys rekommenderas en tilläggsdos om 5 till 10 mg/kg (0,05 till 0,10 ml/kg).

Nedsatt leverfunktion

Det behövs ingen dosjustering hos patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion. Hos patienter

svårt

nedsatt

leverfunktion

kreatininclearance

underskattning

njurinsufficiensen.

D ä r f ö r

r e k o m m e n d e r a s

5 0 % : i g

r e d u k t i o n

d e n

d a g l i g a

d o s e n

n ä r

k r e a t i n i n c l e a r a n c e

ä r

<60 ml/min/1,73 m

Pediatrisk population

Läkaren bör förskriva den bäst lämpade läkemedelsformen, förpackningsstorleken och styrkan utifrån

ålder, vikt och dos.

Monoterapi

Säkerhet och effekt med Matever som monoterapi har inte säkerställts för barn och ungdomar under

16 år.

Data saknas.

Tilläggsterapi för barn 4 till 11 år och ungdomar (12 till 17 år) som väger mindre än 50 kg.

Den initiala terapeutiska dosen är 10 mg/kg två gånger dagligen.

Den dagliga dosen kan ökas upp till 30 mg/kg två gånger dagligen beroende på klinisk respons och

tolerabilitet. Dosjusteringar bör inte överstiga ökningar eller minskningar med 10 mg/kg två gånger

dagligen varannan vecka. Den lägsta effektiva dosen bör användas.

Dos till barn som väger 50 kg eller mer är samma som till vuxna.

Dosrekommendationer för barn och ungdomar:

Vikt

Startdos:

10 mg/kg två gånger dagligen

Maxdos:

30 mg/kg två gånger dagligen

15 kg

150 mg två gånger dagligen

450 mg två gånger dagligen

20 kg

200 mg två gånger dagligen

600 mg två gånger dagligen

25 kg

250 mg två gånger dagligen

750 mg två gånger dagligen

Från 50 kg

500 mg två gånger dagligen

1500 mg två gånger dagligen

Barn som väger 25 kg eller mindre bör helst starta behandlingen med Matever 100 mg/ml oral

lösning.

Dos till barn och ungdomar som väger 50 kg eller mer är samma som till vuxna.

Tilläggsterapi för spädbarn och barn yngre än 4 år

Säkerhet och effekt av Matever koncentrat till infusionsvätska, lösning, har inte säkerställts för barn

under 4 år.

Tillgängliga data beskrivs i avsnitt 4.8, 5.1 och 5.2 men rekommendation angående dosering kan inte

göras.

Administreringssätt

Matever koncentrat ska bara användas för intravenöst bruk och den rekommenderade dosen måste

spädas i åtminstone 100 ml kompatibel spädningsvätska och administreras intravenöst som en 15-

minuters intravenös infusion (se avsnitt 6.6).

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller andra pyrrolidonderivat eller mot något hjälpämne

som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

edsatt njurfunktion

Administrering av levetiracetam till patienter med nedsatt njurfunktion kan kräva dosjustering. Hos

patienter med svårt nedsatt leverfunktion rekommenderas utredning av njurfunktionen före

fastställande av dosen (se avsnitt 4.2).

Akut njurskada

Användning av levetiracetam har i mycket sällsynta fall associerats med akut njurskada, med debut

efter några dagar till flera månader.

Cytopenier

Sällsynta fall av cytopenier (neutropeni, agranulocytos, leukopeni, trombocytopeni och pancytopeni)

har förekommit i samband med administrering av levetiracetam, vanligtvis i början av behandlingen.

Fullständig blodstatus rekommenderas hos patienter som upplever betydande svaghet, pyrexi,

återkommande infektioner eller koagulationsrubbningar (se avsnitt 4.8).

Självmord

Självmord, självmordsförsök, suicidtankar och självmordsbeteende har rapporterats hos patienter som

behandlats med antiepileptika (inklusive levetiracetam). En metaanalys av randomiserade

placebokontrollerade studier med antiepileptika har också visat en liten ökad risk för suicidtankar och

självmordsbeteende. Mekanismen för denna risk är inte känd.

Därför ska patienter övervakas för tecken på depression och/eller suicidtankar och

självmordsbeteende och lämplig behandling bör övervägas. Patienter (och deras vårdgivare) bör rådas

till att uppsöka medicinsk rådgivning om tecken på depression och/eller suicidtankar och

självmordsbeteende uppstår.

Pediatrisk population

Tillgängliga data på barn tyder inte på någon påverkan på tillväxt och pubertet. Långtidseffekter på

inlärning, intelligens, tillväxt, endokrina funktioner, pubertet och förmåga att få barn är fortfarande

okända hos barn.

Hjälpämnen

Detta läkemedel innehåller 0.83 mmol

(eller 19.07 mg) natrium per 5 ml. Detta bör beaktas av

patienter som ordinerats saltfattig kost.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Antiepileptika

Data från kliniska studier före marknadsföring genomförda på vuxna indikerar att levetiracetam inte

påverkar andra antiepileptikas serumkoncentrationer (fenytoin, karbamazepin, valproatsyra,

fenobarbital, lamotrigin, gabapentin och primidon) och att dessa antiepileptika inte påverkar

levetiracetam farmakokinetik.

Liksom hos vuxna finns inga belägg för kliniskt signifikanta läkemedelsinteraktioner hos pediatriska

pateinter som fått upp till 60 mg/kg/dag av levetiracetam.

En retrospektiv utvärdering av farmakokinetiska interaktioner hos barn och ungdomar med epilepsi (4

till 17 år) bekräftade att tilläggsbehandling med oralt administrerad

levetiracetam inte påverkade

serumkoncentrationer vid steady state av samtidigt administrerad karbamazepin och valproat. Data

tydde dock på ett 20% högre clearance av levetiracetam hos barn som tar enzyminducerande

antiepileptika. Dosjusteringar krävs inte.

Probenecid

Probenecid (500 mg fyra gånger dagligen), ett ämne som blockerar njurarnas tubulära sekretion, har

visats hämma renal utsöndring av den primära metaboliten men inte av levetiracetam.

Koncentrationen av denna metabolit förblir emellertid låg.

Metotrexat

Samtidig administrering av levetiracetam och metotrexat har rapporterats minska clearance för

metotrexat, vilket resulterar i högre/förlängd blodkoncentration av metotrexat till potentiellt toxiska

nivåer. Nivåerna av metotrexat och levetiracetam i blod bör övervakas noga hos patienter som

behandlas samtidigt med de två läkemedlen.

Perorala preventivmedel och andra farmakokinetiska interaktioner

Levetiracetam 1000 mg dagligen påverkade inte farmakokinetiken hos perorala preventivmedel

(etinyl-estradiol och levonorgestrel); endokrina parametrar (luteiniseringshormon och progesteron)

ändrades inte. Levetiracetam 2000 mg dagligen påverkade inte farmakokinetiken hos digoxin och

warfarin; protrombintiden ändrades inte. Samtidig administrering med digoxin, perorala

preventivmedel och warfarin påverkade inte levetiracetams farmakokinetik.

Alkohol

Det finns inga data rörande interaktion mellan levetiracetam och alkohol.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Resultatet från fler än 1 000 kvinnor, som exponerats för levetiracetam som monoterapi under den

första trimestern, har dokumenterats efter marknadsgodkännandet i flera prospektiva registerstudier på

graviditeter. Sammantaget tyder dessa data inte på någon betydande ökning av risken för allvarliga

medfödda missbildningar, även om en teratogen risk inte helt kan uteslutas. Samtidig behandling med

flera antiepileptika är förenad med högre risk för medfödda missbildningar än monoterapi och

monoterapi ska därför övervägas.Djurstudier har visat reproduktiv toxicitet (se avsnitt 5.3).

Matever rekommenderas inte under graviditet eller till fertila kvinnor som inte använder

preventivmedel om det inte är kliniskt nödvändigt.

Fysiologiska förändringar under graviditet kan påverka levetiracetam-koncentrationen. Minskad

levetiracetam-koncentration i plasma har observerats under graviditet. Denna minskning är mer

uttalad under tredje trimestern (upp till 60% av utgångsvärdet före graviditet). Lämplig klinisk

behandling ska säkerställas för gravida kvinnor som behandlas med levetiracetam. Avbrytande av

behandling med antiepileptika kan förvärra sjukdomen, vilket kan vara skadligt för modern och

fostret.

Amning

Levetiracetam utsöndras i human bröstmjölk. Därför rekommenderas inte amning.

Om levetiracetam-behandling är nödvändig under amning, ska nyttan/risken med behandling dock

vägas mot vikten av amning.

Fertilitet

I djurstudier upptäcktes ingen effekt på fertilitet (se avsnitt 5.3). Inga kliniska data finns, eventuell

risk för människa är okänd.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Levetiracetam har liten eller måttlig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Då

känsligheten kan variera mellan individer, kan vissa patienter uppleva somnolens eller andra symtom

relaterade till centrala nervsystemet, särskilt i början av behandlingen eller efter dosökning. Därför

rekommenderas försiktighet hos dessa patienter vid aktiviteter som kräver skärpt uppmärksamhet, t ex

framförande av fordon eller handhavande av maskinell utrustning. Patienter rekommenderas att inte

framföra fordon eller använda maskiner tills det är fastställt att deras förmåga att utföra sådana

aktiviteter inte påverkas.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

De oftast rapporterade biverkningarna var nasofaryngit, somnolens, huvudvärk, utmattning och yrsel.

Säkerhetsprofilen nedan baseras på den sammanlagda säkerhetsanalysen av placebokontrollerade

kliniska studier avseende alla indikationer, med totalt 3416 patienter behandlade med levetiracetam.

Dessa data är kompletterade med användning av levetiracetam i öppna fortsättningsstudier samt med

erfarenhet efter marknadsföring. Levetiracetams säkerhetsprofil är i allmänhet densamma i alla

åldersgrupper (vuxna och pediatriska patienter) och för alla godkända epilepsi-indikationer.

Lista över biverkningar

Biverkningar som rapporterats från kliniska studier (vuxna, ungdomar, barn och spädbarn >1 månad)

och efter marknadsföring listas i följande tabell efter organklass och frekvens. Biverkningarna

presenteras i fallande allvarlighetsgrad och deras frekvens är definierad på följande sätt: mycket

vanliga: (≥1/10); vanliga: (≥1/100 till <1/10); mindre vanliga: (≥1/1 000 till <1/100); sällsynta:

(≥1/10 000 till <1/1 000); och mycket sällsynta: (<1/10 000).

MedDRA organklass

Frekvens

Mycket

vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Infektioner och

infestationer

Nasofaryngit

Infektion

Blodet och lymfsystemet

Trombocytopeni,

leukopeni

Pancytopeni

neutropeni,

agranulocytos

Immunsystemet

Läkemedelsutlösta

utslag med

eosinofili och

systemiska

symtom (DRESS),

hypersensitivitet

(inklusive

angioödem och

anafylaxi)

Metabolism och nutrition

Anorexi

Viktminskning ,

viktökning

Hyponatremi

Psykiska störningar

Depression,

fientlighet/aggression,

ångest, insomni,

nervositet/irritabilitet

självmordsförsök,

självmordstankar,

psykotisk störning,

onormalt

uppförande,

hallucination, ilska,

förvirring,

panikattack,

emotionell

labilitet/humörsväng

ningar, agitation

Självmord,

personlighetsstörn

ingar, onormalt

tänkande

Centrala och perifera

nervsystemet

Somnolens,

huvudvärk

Konvulsion,

balansrubbning, yrsel,

letargi, tremor

Amnesi, försämring

av minnet, onormal

koordination/ataxi,

parestesi, störning i

uppmärksamheten

Koreoatetos,

dyskinesi

hyperkinesi

Ögon

Diplopi, dimsyn

Öron och balansorgan

Vertigo

Andningsvägar, bröstkorg

och mediastinum

Hosta

Magtarmkanalen

Buksmärta, diarré,

dyspepsi, kräkningar,

illamående

Pankreatit

Lever och gallvägar

Onormalt

leverfunktionstest

Leversvikt, hepatit

Njurar och urinvägar

Akut njurskada

Hud och subkutan vävnad

Utslag

Alopeci, eksem,

klåda,

Toxisk epidermal

nekrolys, Stevens-

Johnsons

syndrom,

erythema

multiforme

Muskuloskeletala systemet

och bindväv

Muskelsvaghet,

myalgi

Rabdomyolys och

förhöjt

kreatinfosfokinas i

blodet*

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administreringsstället

Asteni/utmattning

Skador och förgiftningar

behandlingskomplikationer

Skada

*Prevalensen är signifikant högre hos japanska patienter jämfört med hos icke-japanska patienter.

Fall med encefalopati har observerats i sällsynta fall efter administrering av levetiracetam. Dessa

biverkningar inträffade vanligen i början av behandlingen (några dagar till några månader) och var

reversibla efter avslutad behandling.

Beskrivning av utvalda biverkningar

Risken för anorexi är högre när levetiracetam administreras samtidigt med topiramat.

I flera fall av alopeci sågs återhämtning när Levetiracetam sattes ut.

Benmärgssuppression identifierades i några av fallen av pancytopeni.

Pediatrisk population

Hos patienter i åldern 1 månad till yngre än 4 år har totalt 190 patienter behandlats med levetiracetam

i placebokontrollerade studier och öppna fortsättningsstudier. Sextio (60) av dessa patienter

behandlades med levetiracetam i placebokontrollerade studier. Hos patienter i åldern 4-16 år har totalt

645 patienter behandlats med levetiracetam i placebokontrollerade studier och öppna

fortsättningsstudier. 233 av dessa patienter behandlades med levetiracetam i placebokontrollerade

studier. I båda dessa åldersgrupper är data kompletterade med erfarenhet av levetiracetamanvändning

efter marknadsföringen.

Dessutom exponerades 101 spädbarn yngre än 12 månader i en säkerhetsstudie efter

marknadsföringen. Inga nya säkerhetsrisker för levetiracetam identifierades för spädbarn yngre än 12

månader med epilepsi.

Levetiracetams biverkningsprofil är i allmänhet densamma i alla åldersgrupper och för alla godkända

epilepsi-indikationer. Resultat av säkerheten hos pediatriska patienter i placebokontrollerade studier

överensstämde med levetiracetams säkerhetsprofil hos vuxna utom för beteende- och psykiatriska

biverkningar som var vanligare hos barn än hos vuxna. Hos barn och ungdomar i åldern 4-16 år

rapporterades kräkning (mycket vanlig, 11,2%), agitation (vanlig, 3,4%), humörsvängningar (vanlig,

2,1%), emotionell labilitet (vanlig 1,7%), agression (vanlig, 8,2%),onormalt uppförande (vanlig,

5,6%) och letargi (vanlig, 3,9%) oftare än i andra åldersgrupper eller i den totala säkerhetsprofilen.

Hos spädbarn och barn i åldern 1 månad till mindre än 4 år rapporterades irritabilitet (mycket vanlig,

11,7%) och onormal koordination (vanlig, 3,3%) oftare än i andra åldersgrupper eller i den totala

säkerhetsprofilen.

I en dubbelblind, placebokontrollerad pediatrisk säkerhetsstudie med ”non-inferiority”-design har

kognitiva och neuropsykologiska effekter av levetiracetam utvärderats hos barn 4-16 år med partiella

anfall. Man kom fram till att levetiracetam inte skilde sig (var ”non-inferior”) från placebo när det

gällde förändring från baslinjen beträffande poäng i Leiter-R Attention och Memory, Memory Screen

Composite i per protokoll-populationen. Resultat relaterade till beteende och känslofunktioner tydde

på en försämring hos levetiracetam-behandlade patienter avseende aggressiva beteenden mätt på ett

standardiserat och systematiskt sätt genom användning av ett validerat verktyg (CBCL – Achenbach

Child Behaviour Checklist). Emellertid upplevde patienter som tog Levetiracetam i den uppföljande,

öppna, långtidsstudien ingen försämring, i genomsnitt, av sina beteenden eller känslofunktioner;

specifikt var mätningar av aggressivt beteende inte sämre än utgångsvärdet.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Symtom

Somnolens, agitation, aggressivitet, medvetandesänkning, andningsdepression och koma observerades

vid överdosering med Matever.

Hantering av överdosering

Det finns ingen specifik antidot mot levetiracetam. Behandling av en överdos är symtomatisk och kan

inkludera hemodialys. Effektiviteten vid dialysutsöndringen är 60% för levetiracetam och 74% för

den primära metaboliten.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: antiepileptika, övriga antiepileptika, ATC kod: N03AX14.

Den aktiva substansen levetiracetam är ett pyrrolidonderivat (S-enantiomer av

-etyl-2-oxo-1-

pyrrolidin acetamid), kemiskt obesläktad till existerande antiepileptiska aktiva substanser.

Verkningsmekanism

Verkningsmekanismen för levetiracetam är ännu inte helt klarlagd.

In vitro-

in vivo-

experiment

tyder på att levetiracetam inte påverkar cellernas basala egenskaper eller normal neurotransmission.

In vitro-

studier visar att levetiracetam påverkar intraneuronala Ca2+-nivåer genom partiell hämning

av Ca2+-strömmar av N-typ och genom att reducera frisläppandet av Ca2+ från intraneuronala lager.

Dessutom upphäver levetiracetam delvis reduktionen av GABA- och glycin-medierade strömmar

inducerad av zink och β-karboliner. Vidare har levetiracetam i

in vitro-

studier visats binda till ett

specifikt bindningsställe i hjärnvävnad hos gnagare. Detta bindningsställe är det synaptiska

vesikelproteinet 2A, som förmodas vara involverat i vesikelfusion och exocytos av

neurotransmittorer. Levetiracetam och besläktade analoger visar en rangordning av affinitet för

bindning till det synaptiska vesikelproteinet 2A som korrelerar till styrkan av deras anfallsskydd i den

audiogena epilepsimodellen hos mus. Detta fynd tyder på att interaktionen mellan levetiracetam och

det synaptiska vesikelproteinet 2A verkar bidraga till läkemedlets antiepileptiska verkningsmekanism.

Farmakodynamiska effekter

Levetiracetam visar anfallsskydd i ett brett urval av djurmodeller av partiella och primärt

generaliserade anfall utan att ha pro-konvulsiv effekt. Den primära metaboliten är inaktiv.

Hos människa har en aktivitet i både partiella och generaliserade epileptiska tillstånd (epileptiform

urladdning/fotoparoxysmal respons) bekräftat den breda farmakologiska profilen hos levetiracetam.

Klinisk effekt och säkerhet

Tilläggsbehandling vid partiella anfall med eller utan sekundär generalisering hos vuxna, ungdomar

och barn från fyra år med epilepsi:

Effekten av levetiracetam hos vuxna har visats i tre dubbelblinda, placebokontrollerade studier med

dagliga doser på 1000 mg, 2000 mg eller 3000 mg, administrerade som två separata doser, med en

behandlingsduration på upp till 18 veckor. I en poolad analys var procentandelen av patienterna som

uppnådde en minskning på 50% eller mer från baslinjen av frekvensen av partiella anfall per vecka

vid en stadigvarande dos (12/14 veckor) 27,7%, 31,6% respektive 41,3% av patienterna som

behandlades med 1000, 2000 respektive 3000 mg levetiracetam och 12,6% av patienterna i

placebogruppen.

Pediatrisk population

Hos pediatriska patienter (4 till 16 år) fastställdes effekten av levetiracetam i en dubbelblind,

placebokontrollerad 14-veckors studie som inkluderade 198 patienter. I studien erhöll patienterna en

fast dos av levetiracetam, 60 mg/kg/dag, (administrerad som två doser per dag).

44,6% av patienterna som behandlades med levetiracetam och 19,6% av patienterna i placebogruppen

fick en minskning av frekvensen av partiella anfall per vecka med 50% eller mer från baslinjen. Vid

fortsatt långtidsbehandling var 11,4% av patienterna anfallsfria under minst 6 månader och 7,2% var

anfallsfria under minst 1 år. 35 spädbarn yngre än 1 år med partiella anfall har exponerats i

placebokontrollerade kliniska studier varav endast 13 var <6 månader.

Monoterapi vid partiella anfall med eller utan sekundär generalisering hos patienter från 16 år med

nydiagnosticerad epilepsi.

Effekt av levetiracetam som monoterapi har visats i en dubbelblind, parallellgrupps-, ”non-

inferiority”-, jämförande studie med en depotberedning av karbamazepin hos 576 patienter som var 16

år eller äldre och som hade nydiagnosticerad epilepsi. Patienterna hade uppvisat oprovocerade

partiella anfall eller enbart generaliserade tonisk-kloniska anfall. Patienterna randomiserades till en

depotberedning av karbamazepin 400-1200 mg/dag eller levetiracetam 1000-3000 mg/dag och

behandlingsperioden var upp till 121 veckor beroende på behandlingssvaret.

Sex månaders anfallsfrihet uppnåddes hos 73,0% av patienterna som behandlades med levetiracetam

och hos 72,8% av patienterna som behandlades med en depotberedning av karbamazepin; den

justerade absoluta skillnaden mellan behandlingarna var 0,2% (95% konfidensintervall: -7.8 8.2). Mer

än hälften av patienterna förblev anfallsfria i 12 månader (56,6% och 58,5% för patienter behandlade

med levetiracetam respektive en depotberedning av karbamazepin).

I en studie som avspeglar klinisk praxis visades att annan samtidig antiepileptisk behandling kunde

sättas ut för ett begränsat antal patienter som svarat på tilläggsbehandling med levetiracetam (36 av 69

vuxna patienter).

Tilläggsbehandling vid myokloniska anfall hos vuxna och ungdomar från 12 år med juvenil

myoklonisk epilepsi.

Effekten av levetiracetam fastställdes i en dubbelblind, placebokontrollerad 16 veckors studie hos

patienter 12 år eller äldre med idiopatisk generaliserad epilepsi med myokloniska anfall i olika

syndrom. Majoriteten av patienterna hade juvenil myoklonisk epilepsi.

I denna studie var dosen levetiracetam 3000 mg/dag, administrerad som två separata doser.

58,3% av patienterna som behandlades med levetiracetam och 23,3% av patienterna i placebogruppen

fick en minskning av antalet dagar med myokloniska anfall per vecka på minst 50%. Vid fortsatt

långtidsbehandling var 28,6% av patienterna fria från myokloniska anfall under minst 6 månader och

21,0% var fria från myokloniska anfall under minst 1 år.

Tilläggsbehandling vid primärt generaliserade tonisk-kloniska anfall hos vuxna och ungdomar från

12 år med idiopatisk generaliserad epilepsi.

Effekten av levetiracetam fastställdes i en 24-veckors dubbelblind, placebokontrollerad studie som

inkluderade vuxna, ungdomar och ett begränsat antal barn med idiopatisk generaliserad epilepsi med

primärt generaliserade tonisk-kloniska (PGTC) anfall i olika syndrom (juvenil myoklonisk epilepsi,

juvenil absensepilepsi, absensepilepsi hos barn eller epilepsi med grand mal-anfall vid uppvaknandet).

I denna studie var doserna av levetiracetam 3000 mg/dag för vuxna och ungdomar respektive

60 mg/kg/dag för barn, administrerade som två separata doser.

72,2% av patienterna som behandlades med levetiracetam och 45,2% av patienterna i placebogruppen

fick en minskning av frekvensen av PGTC-anfall per vecka på 50% eller mer. Vid fortsatt

långtidsbehandling var 47,4% av patienterna fria från tonisk-kloniska anfall under minst 6 månader

och 31,5% var fria från tonisk-kloniska anfall under minst 1 år.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Den farmakokinetiska profilen har karakteriserats efter oral administrering. En engångsdos på

1500 mg levetiracetam löst i 100 ml av en kompatibel spädningsvätska och infunderat intravenöst

under 15 minuter är bioekvivalent med 1500 mg levetiracetam intaget oralt, givet som tre 500 mg

tabletter.

Intravenös administrering av doser upp till 4000 mg lösta i 100 ml 0,9% natriumklorid infunderade

under 15 minuter och doser upp till 2500 mg lösta i 100 ml 0,9% natriumklorid infunderade under

5 minuter utvärderades. Inga problem gällande säkerhet identifierades av farmakokinetik- eller

säkerhetsprofilen.

Levetiracetam är en lättlöslig och permeabel förening. Den farmakokinetiska profilen är linjär med

låg intra- och inter-individuell variabilitet. Clearance ändras inte efter upprepad administrering.

Levetiracetams tidsoberoende farmakokinetikprofil bekräftades också efter intravenös infusion av

1500 mg under 4 dagar med dosering två gånger dagligen.

Det finns inga tecken på någon relevant köns-, ras- eller dygnsvariabilitet. Den farmakokinetiska

profilen är jämförbar mellan friska frivilliga försökspersoner och patienter med epilepsi.

Vuxna och ungdomar

Distribution

Maximal plasmakoncentration (Cmax) observerad hos 17 försökspersoner efter en intravenös

engångsdos på 1500 mg infunderad under 15 minuter var 51 ± 19 µg/ml (aritmetiskt medelvärde ±

standardavvikelse).

Det finns inga data beträffande vävnadsdistribution hos människa.

Varken levetiracetam eller dess primära metabolit är signifikant bundet till plasmaproteiner (<10%).

Levetiracetams distributionsvolym är ca. 0,5 till 0,7 l/kg, ett värde som ligger nära den totala

kroppsvattenvolymen.

Metabolism

Levetiracetam metaboliseras i låg omfattning hos människor. Den huvudsakliga metabola vägen (24%

av dosen) är en enzymatisk hydrolys av acetamid-gruppen. Produktionen av den primära metaboliten,

ucb L057, stöds inte av lever cytokrom P

isoformer. Hydrolys av acetamid-gruppen var mätbar i ett

stort antal vävnader inklusive blodceller. Metaboliten ucb L057 är farmakologiskt inaktiv.

Två mindre metaboliter identifierades också. En erhölls genom hydroxylering av pyrrolidonringen

(1,6% av dosen) och den andra genom öppnandet av pyrrolidonringen (0,9% av dosen). Andra

oidentifierade komponenter stod för endast 0,6% av dosen.

Ingen omvandling mellan enantiomerer påvisades

in vivo

för levetiracetam eller dess primära

metabolit.

In vitro

har levetiracetam och dess primära metabolit visat att de inte hämmar de viktigaste humana

cytokrom P

isoformerna i lever (CYP3A4, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 och 1A2), glukoronyl

transferas (UGT1A1 och UGT1A6) och epoxidhydroxylas aktiviteter. Vidare påverkar levetiracetam

inte

in vitro

glukuronidering av valproatsyra.

I odlade humana hepatocyter hade levetiracetam liten eller ingen effekt på CYP1A2, SULT1E1 eller

UGT1A1. Levetiracetam orsakade mild induktion av CYP2B6 och CYP3A4. Data in vitro och

interaktionsdata

in vivo

för orala preventivmedel, digoxin och warfarin indikerar att ingen signifikant

enzyminduktion förväntas

in vivo

. Därför är det inte troligt att Matever interagerar med andra

läkemedel eller

vice versa.

Eliminering

Halveringstiden i plasma hos vuxna var 7

1 timmar och varierade varken med dos,

administreringsväg eller upprepad dosering. Den genomsnittliga totala kroppseliminationen var

0,96 ml/min/kg.

Den huvudsakliga utsöndringen var via urin, vilken i genomsnitt stod för 95% av dosen (ca 93% av

dosen var utsöndrad inom 48 timmar). Utsöndring via

faeces

stod för endast 0,3% av dosen.

Den kumulativa urinutsöndringen av levetiracetam och dess primära metabolit stod för 66%

respektive 24% av dosen under de första 48 timmarna.

Renal utsöndring av levetiracetam och ucb L057 är 0,6 respektive 4,2 ml/min/kg vilket tyder på att

levetiracetam utsöndras genom glomerulär filtration med efterföljande tubulär reabsorption och att

den primära metaboliten också utsöndras genom aktiv tubulär sekretion tillsammans med glomerulär

filtration. Levetiracetams eliminering är korrelerad till kreatininclearance.

Äldre

Hos äldre ökas halveringstiden med ca 40% (10 till 11 timmar). Detta relateras till försämrad

njurfunktion hos denna grupp (se avsnitt 4.2).

Nedsatt njurfunktion

Apparent clearance av både levetiracetam och dess primära metabolit är korrelerad till

kreatininclearance. Därför rekommenderas justering av den dagliga dosen av Matever med hänsyn till

kreatininclearance hos patienter med måttligt till kraftigt nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.2)

Hos anuriska vuxna patienter med njursjukdom i slutstadiet var halveringstiden ca 25 timmar under

perioder mellan dialys respektive 3,1 timmar under dialys.

Den fraktionella elimineringen av levetiracetam var 51% under en typisk 4-timmars dialys.

Nedsatt leverfunktion

Hos personer med lätt och måttligt nedsatt leverfunktion förekom ingen relevant ändring av clearance

av levetiracetam. Hos de flesta försökspersonerna med kraftigt nedsatt leverfunktion reducerades

clearance av levetiracetam med mer än 50% beroende på en samtidigt nedsatt njurfunktion (se avsnitt

4.2).

Pediatrisk population

Barn (4 till 12 år)

Farmakokinetiken hos barn har inte undersökts efter intravenös administrering. Baserat på

levetiracetams farmokokinetiska egenskaper, farmakokinetiken hos vuxna efter intravenös

administrering och farmakokinetiken hos barn efter oral administrering förväntas dock exponeringen

(AUC) för levetiracetam vara liknande hos barn i åldern 4 till 12 år efter intravenös och oral

administrering.

Efter administrering av en engångsdos (20 mg/kg) till barn med epilepsi (6 till 12 år) var

levetiracetams halveringstid 6 timmar. Apparent viktjusterad clearance var ca 30% högre än hos

vuxna med epilepsi.

Levetiracetam absorberades snabbt efter upprepad administrering av oral dos (20 till 60 mg/kg/dag)

till barn med epilepsi (4 till 12 år). Maximal plasmakoncentration observerades 0,5 till 1,0 timme efter

dosering. Linjära och dosproportionella ökningar observerades för maximala plasmakoncentrationer

och area under kurvan. Halveringstiden för eliminering var cirka 5 timmar. Skenbart kroppsclearance

var 1,1 ml/min/kg.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Ickekliniska data visade ingen speciell risk för människor baserat på gängse studier av farmakologisk

säkerhet, genotoxicitet och carcinogen potential.

Biverkningar som inte observerats i kliniska studier men som observerats hos råtta och i mindre

utsträckning hos mus vid exponeringsnivåer liknande humana exponeringsnivåer och med möjlig

relevans för klinisk användning var leverförändringar, som indikerar en adapterande respons såsom

ökad vikt och centrilobular hypertrofi, fettinfiltration och ökade leverenzymer i plasma.

Inga oönskade effekter på fertiliteten observerades hos han- eller honråttor vid doser upp till

1800 mg/kg/dag (6 gånger den maximala rekommenderade humana dosen [MRHD] på basis av mg/m

eller exponering) hos föräldrar eller F1-generationen.

Två utvecklingsstudier på embryo/foster (embryo-fetal development (EFD) studies) utfördes på råttor

vid 400, 1200 och 3600 mg/kg/dag. Vid 3600 mg/kg/dag visades i endast den ena av de 2 EFD-

studierna en liten minskning i fostervikt som förknippades med en marginell ökning i

skelettvariation/mindre anomalier. Ingen effekt sågs på embryodödlighet och ingen ökning i

incidensen av missbildningar. NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) var 3600 mg/kg/dag för

dräktiga honråttor (12 gånger MRHD på mg/m

-basis) och 1200 mg/kg/dag för foster.

Fyra utvecklingsstudier på embryo/foster utfördes på kaniner med doser om 200, 600, 800, 1200 och

1800 mg/kg/dag. Dosnivån 1800 mg/kg/dag medförde en markant maternell toxicitet och en

minskning i fostervikt förknippad med en ökning i incidensen av foster med kardiovaskulära

anomalier/skelettanomalier. NOAEL var <200 mg/kg/dag för mödrarna och 200 mg/kg/dag för fostren

(likvärdigt med MRHD på mg/m

-basis).

En peri-och postnatal utvecklingsstudie utfördes på råttor med levetiracetamdoser om 70, 350 och

1800 mg/kg/dag. NOAEL var ≥1800 mg/kg/dag för F0-honorna och för överlevnad, tillväxt och

utveckling av F1-avkomman fram till avvänjning (6 gånger MRHD på mg/m

-basis).

Studier på neonatala och juvenila råttor och hundar visade att det inte fanns några negativa effekter i

någon av standardmätpunkterna för utveckling och mognad vid doser upp till 1800 mg/kg/dag (6-17

gånger MRHD på mg/m

-basis).

Miljöriskbedömning

Användning av Matever i enlighet med produktinformationen resulterar troligen inte i en oacceptabel

miljöpåverkan (se avsnitt 6.6).

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Natriumacetattrihydrat

Koncentrerad ättiksyra

Natriumklorid

Vatten för injektionsvätskor

6.2

Inkompatibiliteter

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns under avsnitt 6.6.

6.3

Hållbarhet

2 år

Ur ett mikrobiologiskt perspektiv ska produkten användas direkt efter spädning. Om den inte används

omedelbart ligger ansvaret för hållbarhetstider och förvaring, före och under användning, på

användaren. Denna förvaring ska normalt inte vara längre än 24 timmar vid +2 - +8 °C, såvida inte

spädningen har utförts under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar. För förvaringsanvisningar för färdigberedd produkt, se avsnitt

6.3.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

5 ml injektionsflaskor av glas (typ 1) med brombutyl proppar och förslutna med en avknäppbar kapsyl

av aluminium.

Varje kartong innehåller 10 flaskor.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Se tabell 1 för rekommenderad beredning och administrering av Matever koncentrat för att uppnå en

total daglig dos på 500 mg, 1000 mg, 2000 mg, eller 3000 mg uppdelat på två doser.

Tabell 1. Beredning och administrering av Matever koncentrat

Dos

Uppdragningsvolym

Volym

spädningsvätska

Infusions-

tid

Administrerings-

frekvens

Total daglig

dos

250 mg

2,5 ml (halv 5 ml

flaska)

100 ml

15 minuter

Två gånger

dagligen

500 mg/dag

500 mg

5 ml (en 5 ml flaska)

100 ml

15 minuter

Två gånger

dagligen

1000 mg/dag

1000

10 ml (två 5 ml flaskor)

100 ml

15 minuter

Två gånger

dagligen

2000 mg/dag

1500

15 ml (tre 5 ml flaskor)

100 ml

15 minuter

Två gånger

dagligen

3000 mg/dag

Detta läkemedel är endast för engångsanvändning, all oanvänd lösning ska kasseras.

Matever koncentrat visades vara fysikaliskt kompatibelt och kemiskt stabilt när det blandades med

följande spädningsvätskor under minst 24 timmar och förvarades i PVC-påsar vid kontrollerad

rumstemperatur 15-25°C.

Spädningsvätskor:

Natriumklorid (0,9%) injektionsvätska

Ringer-laktat injektionsvätska

Dextros 5% injektionsvätska

Läkemedel med partiklar eller missfärgning ska inte användas.

Allt oanvänt läkemedel ska kasseras enligt lokala riktlinjer.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Pharmathen S.A.

6, Dervenakion str.,

153 51 Pallini

Attiki, Grekland

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/11/711/030

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 3 oktober 2011

Datum för den senaste förnyelsen:

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens

webbplatshttp://www.ema.europa.eu

BILAGA II

A.

TILLVERKARE SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV

TILLVERKNINGSSATS

B.

VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR FÖR

TILLHANDAHÅLLANDE

OCH ANVÄNDNING

C.

ÖVRIGA VILLKOR OCH KRAV FÖR GODKÄNNANDET FÖR

FÖRSÄLJNING

D.

VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE EN

SÄKER OCH EFFEKTIV ANVÄNDNING AV LÄKEMEDLET

A.

TILLVERKARE SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV

TILLVERKNINGSSATS

Namn och adress till tillverkare som ansvarar för frisläppande av tillverkningssats

Pharmathen S.A.

6, Dervenakion str.,

153 51 Pallini

Attiki, Grekland

B.

VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE OCH

ANVÄNDNING

Receptbelagt läkemedel.

C.

ÖVRIGA VILLKOR OCH KRAV FÖR GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING

Periodiska säkerhetsrapporter

Kraven för att lämna in periodiska säkerhetsrapporter för detta läkemedel anges i den förteckning över

referensdatum för unionen (EURD-listan) som föreskrivs i artikel 107c.7 i direktiv 2001/83/EG och

eventuella uppdateringar och som offentliggjorts på webbportalen för europeiska läkemedel.

D.

VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE EN SÄKER OCH EFFEKTIV

ANVÄNDNING AV LÄKEMEDLET

Riskhanteringsplan (RMP)

Ej relevant.

BILAGA III

MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL

A. MÄRKNING

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

Kartong 20, 30, 50, 60, 100

multipack innehållande 200 (2 x 100) [MED BLUE BOX]

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Matever 250 mg filmdragerade tabletter

levetiracetam

2.

DEKLARATION AV AKTIVT(A) SUBSTANS(ER)

Varje filmdragerad tablett innehåller 250 mg levetiracetam.

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller para-orange (E110) och propylenglykol (E1520). Se bipacksedeln för ytterligare

information.

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

20 filmdragerade tabletter

30 filmdragerade tabletter

50 filmdragerade tabletter

60 filmdragerade tabletter

100 filmdragerade tabletter

Multipack: 200 (2 förpackningar med 100) filmdragerade tabletter

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Oral användning

Läs bipacksedeln före användning

6.

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.

UTGÅNGSDATUM

9.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Pharmathen S.A.

6, Dervenakion str.

Pallini 15351, Attiki, Grekland

Tel.: +30 210 66 04 300

Email: info@pharmathen.com

12.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/11/711/001

EU/1/11/711/002

EU/1/11/711/003

EU/1/11/711/004

EU/1/11/711/005

EU/1/11/711/006

13.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

14.

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.

BRUKSANVISNING

16.

INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Matever 250 mg

17.

UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18.

UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT

ÖGA

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

Innerförpackning innehållande 100 tabletter för multipack med 200 (2 x 100) tabletter [UTAN

BLUE BOX]

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Matever 250 mg filmdragerade tabletter

levetiracetam

2.

DEKLARATION AV AKTIVT(A) SUBSTANS(ER)

Varje filmdragerad tablett innehåller 250 mg levetiracetam.

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller para-orange (E110) och propylenglykol (E1520). Se bipacksedeln för ytterligare

information.

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

100 filmdragerade tabletter. Del av multipack, ska inte säljas separat.

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Oral användning

Läs bipacksedeln före användning.

6.

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.

UTGÅNGSDATUM

9.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Pharmathen S.A.

6, Dervenakion str.

Pallini 15351, Attiki, Grekland

Tel.: +30 210 66 04 300

Email: info@pharmathen.com

12.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/11/711/006

13.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

14.

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.

BRUKSANVISNING

16.

INFORMATION I PUNKTBSKRIFT

Matever 250 mg

17.

UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

18.

UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT

ÖGA

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

Aluminium-/ PVC/PE/PVDC -blister

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Matever 250 mg filmdragerade tabletter

levetiracetam

2.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Pharmathen S.A.

3.

UTGÅNGSDATUM

4.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

5.

ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

Kartong 10, 20, 30, 50, 60, 100, 120

Multipack innehållande 200 (2 x 100) [MED BLUE BOX]

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Matever 500 mg filmdragerade tabletter

levetiracetam

2.

DEKLARATION AV AKTIVT(A) SUBSTANS(ER)

Varje filmdragerad tablett innehåller 500 mg levetiracetam.

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller propylenglykol (E1520). Se bipacksedeln för ytterligare information.

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

10 filmdragerade tabletter

20 filmdragerade tabletter

30 filmdragerade tabletter

50 filmdragerade tabletter

60 filmdragerade tabletter

100 filmdragerade tabletter

120 filmdragerade tabletter

Multipack: 200 (2 förpackningar med 100) filmdragerade tabletter

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Oral användning

Läs bipacksedeln före användning.

6.

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.

UTGÅNGSDATUM

9.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Pharmathen S.A.

6, Dervenakion str.

Pallini 15351, Attiki, Grekland

Tel.: +30 210 66 04 300

Email: info@pharmathen.com

12.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/11/711/007

EU/1/11/711/008

EU/1/11/711/009

EU/1/11/711/010

EU/1/11/711/011

EU/1/11/711/012

EU/1/11/711/013

EU/1/11/711/014

13.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

14.

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.

BRUKSANVISNING

16.

INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Matever 500 mg

17.

UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18.

UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT

ÖGA

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

Innerförpackning innehållande 100 tabletter för multipack med 200 (2 x 100) tabletter [UTAN

BLUE BOX]

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Matever 500 mg filmdragerade tabletter

levetiracetam

2.

DEKLARATION AV AKTIVT(A) SUBSTANS(ER)

Varje filmdragerad tablett innehåller 500 mg levetiracetam

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller propylenglykol (E1520). Se bipacksedeln för ytterligare information.

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

100 filmdragerade tabletter. Del av multipack, ska inte säljas separat.

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Oral användning

Läs bipacksedeln före användning.

6.

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

OCH RÄCKHÅLLFÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.

UTGÅNGSDATUM

9.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Pharmathen S.A.

6, Dervenakion str.

Pallini 15351, Attiki, Grekland

Tel.: +30 210 66 04 300

Email: info@pharmathen.com

12.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/11/711/014

13.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

14.

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.

BRUKSANVISNING

16.

INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Matever 500 mg

17.

UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

18.

UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT

ÖGA

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

Aluminium-/ PVC/PE/PVDC -blister

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Matever 500 mg filmdragerade tabletter

levetiracetam

2.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Pharmathen S.A.

3.

UTGÅNGSDATUM

4.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

5.

ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

Kartong 20, 30, 50, 60, 80, 100, 120

multipack innehållande 200 (2 x 100) [MED BLUE BOX]

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Matever 750 mg filmdragerade tabletter

levetiracetam

2.

DEKLARATION AV AKTIVT(A) SUBSTANS(ER)

Varje filmdragerad tablett innehåller 750 mg levetiracetam

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller para-orange (E110). Se bipacksedeln för ytterligare information.

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

20 filmdragerade tabletter

30 filmdragerade tabletter

50 filmdragerade tabletter

60 filmdragerade tabletter

80 filmdragerade tabletter

100 filmdragerade tabletter

120 filmdragerade tabletter

Multipack: 200 (2 förpackningar med100) filmdragerade tabletter

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Oral användning

Läs bipacksedeln före användning.

6.

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.

UTGÅNGSDATUM

9.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Pharmathen S.A.

6, Dervenakion str.

Pallini 15351, Attiki, Grekland

Tel.: +30 210 66 04 300

Email: info@pharmathen.com

12.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/11/711/015

EU/1/11/711/016

EU/1/11/711/017

EU/1/11/711/018

EU/1/11/711/019

EU/1/11/711/020

EU/1/11/711/021

EU/1/11/711/022

13.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

14.

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.

BRUKSANVISNING

16.

INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Matever 750 mg

17.

UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18.

UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT

ÖGA

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

Innerförpackning innehållande 100 tabletter för multipack med 200 (2 x 100) tabletter [UTAN

BLUE BOX]

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Matever 750 mg filmdragerade tabletter

levetiracetam

2.

DEKLARATION AV AKTIVT(A) SUBSTANS(ER)

Varje filmdragerad tablett innehåller 750 mg levetiracetam

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller para-orange (E110). Se bipacksedeln för ytterligare information.

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

100 filmdragerade tabletter. Del av multipack, ska inte säljas separat.

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Oral användning

Läs bipacksedeln före användning.

6.

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.

UTGÅNGSDATUM

9.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Pharmathen S.A.

6, Dervenakion str.

Pallini 15351, Attiki, Grekland

Tel.: +30 210 66 04 300

Email: info@pharmathen.com

12.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/11/711/022

13.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

14.

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.

BRUKSANVISNING

16.

INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Matever 750 mg

17.

UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

18.

UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT

ÖGA

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

Aluminium-/ PVC/PE/PVDC -blister

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Matever 750 mg filmdragerade tabletter

levetiracetam

2.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Pharmathen S.A.

3.

UTGÅNGSDATUM

4.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

5.

ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

Kartong 10, 20, 30, 50, 60, 100

multipack innehållande 200 (2 x 100) [MED BLUE BOX]

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Matever 1000 mg filmdragerade tabletter

levetiracetam

2.

DEKLARATION AV AKTIVT(A) SUBSTANS(ER)

Varje filmdragerad tablett innehåller 1000 mg levetiracetam.

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller laktos. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

10 filmdragerade tabletter

20 filmdragerade tabletter

30 filmdragerade tabletter

50 filmdragerade tabletter

60 filmdragerade tabletter

100 filmdragerade tabletter

Multipack: 200 (2 förpackningar med 100) filmdragerade tabletter

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Oral användning

Läs bipacksedeln före användning.

6.

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.

UTGÅNGSDATUM

9.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Pharmathen S.A.

6, Dervenakion str.

Pallini 15351, Attiki, Grekland

Tel.: +30 210 66 04 300

Email: info@pharmathen.com

12.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/11/711/023

EU/1/11/711/024

EU/1/11/711/025

EU/1/11/711/026

EU/1/11/711/027

EU/1/11/711/028

EU/1/11/711/029

13.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

14.

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.

BRUKSANVISNING

16.

INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Matever 1000 mg

17.

UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18.

UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT

ÖGA

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

Innerförpackning innehållande 100 tabletter för multipack med 200 (2 x 100) tabletter [UTAN

BLUE BOX]

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Matever 1000 mg filmdragerade tabletter

levetiracetam

2.

DEKLARATION AV AKTIVT(A) SUBSTANS(ER)

Varje filmdragerad tablett innehåller 1000 mg levetiracetam.

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller laktos. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

100 filmdragerade tabletter. Del av multipack, ska inte säljas separat.

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Oral användning

Läs bipacksedeln före användning.

6.

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.

UTGÅNGSDATUM

9.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Pharmathen S.A.

6, Dervenakion str.

Pallini 15351, Attiki, Grekland

Tel.: +30 210 66 04 300

Email: info@pharmathen.com

12.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/11/711/029

13.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

14.

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.

BRUKSANVISNING

16.

INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Matever 1000 mg

17.

UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

18.

UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT

ÖGA

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

Aluminium-/ PVC/PE/PVDC -blister

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Matever 1000 mg filmdragerade tabletter

levetiracetam

2.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Pharmathen S.A.

3.

UTGÅNGSDATUM

4.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

5.

ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

Kartong med 10 injektionsflaskor

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Matever 100 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

levetiracetam

För vuxna och barn från 4 år.

2.

DEKLARATION AV AKTIVT(A) SUBSTANS(ER)

En injektionsflaska innehåller 500 mg/5 ml levetiracetam.

Varje ml innehåller 100 mg levetiracetam

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller koncentrerad ättiksyra, vatten för injektionsvätskor, natriumacetattrihydrat, natriumklorid.

Se bipacksedeln för ytterligare information.

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

500 mg/5 ml

10 injektionsflaskor med koncentrat till infusionsvätska, lösning

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

För intravenöst bruk.

6.

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.

UTGÅNGSDATUM

Används omedelbart efter beredning.

9.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Inga särskilda förvaringsanvisningar före beredning. Efter spädning infusionsvätskan är stabil i 24

timmar vid 2 ° C - 8 ° C (i kylskåp).

10.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Pharmathen S.A.

6, Dervenakion str.

Pallini 15351, Attiki, Grekland

Tel.: +30 210 66 04 300

Email: info@pharmathen.com

12.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/11/711/030

13.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

14.

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.

BRUKSANVISNING

16.

INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Matever 100 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

17.

UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18.

UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT

ÖGA

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

Injektionsflaska med 5 ml

1.

LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Matever 100 mg/ml sterilt koncentrat

levetiracetam

iv

2.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Läs bipacksedeln före användning.

3.

UTGÅNGSDATUM

Används omedelbart efter beredning.

4.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

5.

MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

500 mg/5 ml

6.

ÖVRIGT

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Matever 250 mg filmdragerade tabletter

Matever 500 mg filmdragerade tabletter

Matever 750 mg filmdragerade tabletter

Matever 1000 mg filmdragerade tabletter

levetiracetam

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du eller ditt barn börjar använda detta läkemedel.

Den innehåller information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Matever är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Matever

Hur du använder Matever

Eventuella biverkningar

Hur Matever ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Matever är och vad det används för

Levetiracetam är ett läkemedel mot epilepsi (ett läkemedel som används för att behandla epileptiska

anfall).

Matever används:

som ensam behandling hos vuxna och ungdomar från 16 års ålder med nydiagnostiserad epilepsi

för att behandla en viss typ av epilepsi. Epilepsi är ett tillstånd där patienterna har upprepade

anfall (kramper). Levetiracetam används för den form av epilepsi där anfallen till en början endast

påverkar den ena sidan av hjärnan, men kan därefter sprida sig till större områden på båda sidor

av hjärnan (partiella anfall med eller utan sekundär generalisering). Din läkare har gett dig

levetiracetam för att minska antalet anfall.

som tillägg till andra läkemedel mot epilepsi för att behandla:

partiella anfall med eller utan generalisering hos vuxna, ungdomar, barn och spädbarn

från en månads ålder

myokloniska anfall (korta, plötsliga ryckningar i någon muskel eller muskelgrupp)

hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder med juvenil myoklonisk epilepsi

primärt generaliserade tonisk-kloniska anfall (större anfall, inclusive

medvetandeförlust) hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder med generaliserad

epilepsi av okänt ursprung (den typ av epilepsi som anses vara ärftlig).

2.

Vad du behöver veta innan du använder Matever

Använd inte Matever

om du är allergisk mot levetiracetam, pyrrolidonderivat eller något annat innehållsämne i detta

läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Matever

Om du lider av njurproblem, följ läkarens instruktioner. Han/hon avgör om din dos behöver

justeras.

Om du märker att tillväxten saktar ned eller att puberteten utvecklas på oväntat sätt hos ditt

barn, kontakta din läkare.

Ett litet antal personer som behandlats med läkemedel mot epilepsi som t ex Matever, har också

haft tankar på att skada sig själv eller begå självmord. Om du har några symtom på depression

och/eller självmordstankar, kontakta din läkare.

Barn och ungdomar

Matever ska inte användas till barn och ungdomar under 16 år som ensam behandling

(monoterapi).

Andra läkemedel och Matever

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Ta inte makrogol (ett läkemedel som används som laxermedel) en timme före och en timme efter att

du har tagit levetiracetam eftersom det kan resultera i att levetiracetam förlorar sin effekt.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

innan du använder detta läkemedel.

Matever bör inte användas under graviditet om det inte är absolut nödvändigt. En risk för fosterskador

hos ditt ofödda barn kan inte helt uteslutas. Matever har visats ge oönskade fortplantningseffekter i

djurstudier vid dosnivåer högre än du skulle behöva för att kontrollera dina anfall.

Amning är inte rekommenderat under behandling.

Körförmåga och användning av maskiner

Matever kan försämra din förmåga att köra bil eller hantera verktyg eller maskiner eftersom det kan

göra dig sömnig. Detta är mer troligt i början av behandlingen eller efter ökning av dosen. Du bör inte

köra bil eller använda maskiner förrän det fastställts att din förmåga att utföra sådana aktiviteter inte

påverkas.

Matever 250 mg, 750 mg tabletter innehåller para-orange (E110)

Färgämnet para-orange (E110) kan ge allergiska reaktioner.

Övriga styrkor av Matever tabletter innehåller inte detta ämne.

Matever 1000 mg tabletter innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Övriga styrkor av Matever tabletter innehåller inte detta ämne.

3.

Hur du använder Matever

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar Rådfråga läkare

eller apotekspersonal om du är osäker.

Ta det antal tabletter din läkare ordinerat.

Matever ska tas två gånger om dagen, en gång på morgonen och en gång på kvällen, vid ungefär

samma tid varje dag.

Ensam behandling

Dos till vuxna och ungdomar (från 16 år):

Vanlig dos: Mellan 1000 mg och 3000 mg varje dag.

När du börjar ta Matever kommer din läkare att förskriva en lägre dos under 2 veckor innan du

får den lägsta vanliga dosen.

Exempel: Om din dagliga dos är 1000 mg är din minskade startdos 2 tabletter á 250 mg på

morgonen och 2 tabletter á 250 mg på kvällen.

Tilläggsbehandling

Dos till vuxna och ungdomar (12 till 17 år) som väger 50 kg eller mer:

Vanlig dos: Mellan 1000 mg och 3000 mg varje dag.

Exempel: Om din dagliga dos är 1000 mg kan du ta 2 tabletter á 250 mg på morgonen och 2

tabletter á 250 mg på kvällen.

Dos till spädbarn (1 månad till 23 månader), barn (2 till 11 år) och ungdomar (12 till 17

år) som väger mindre än 50 kg:

Läkaren kommer att förskriva den bäst lämpade beredningsformen av Matever beroende på

ålder, vikt och dos.

Levetiracetam 100 mg/ml oral lösning är en beredningsform som är lämplig för spädbarn och små

barn under 6 år. för barn och ungdomar (6-17 år) som väger mindre än 50 kg och när

doseringsrekommendationen inte kan uppnås med tabletter.

Administreringssätt

Svälj Matever tabletter med tillräcklig mängd vätska (t ex ett glas vatten). Du kan ta Matever med

eller utan mat.

Behandlingstid

Matever används som långtidsbehandling. Du bör fortsätta behandlingen med Matever under så

lång tid som din läkare har sagt.

Upphör inte med behandlingen utan att rådfråga din läkare, eftersom detta kan öka antalet

anfall.

Om du har tagit för stor mängd av Matever

Möjliga biverkningar vid överdosering av Matever är sömnighet, upprördhet, aggression, minskad

vakenhet, hämning av andningen och koma.

Kontakta din läkare om du tar fler tabletter än vad du borde. Läkaren kommer att besluta om den bästa

behandlingen av överdos.

Om du har glömt att ta Matever

Kontakta din läkare om du har missat en eller flera doser.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd tablett.

Om du slutar att ta Matever

Om behandlingen med Matever ska avslutas bör detta ske gradvis för att undvika en ökning av

anfallen. Om din läkare beslutar att avsluta din behandling med Matever kommer han/hon att instruera

dig om hur behandlingen ska avslutas gradvis.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Tala omedelbart med din läkare eller uppsök närmaste akutmottagning om du upplever:

svaghet, svindelkänsla eller känner dig yr eller har svårigheter att andas eftersom detta kan vara

tecken på en allvarlig allergisk (anafylaktisk) reaktion

svullnad i ansikte, läppar, tunga och svalg (Quinckes ödem)

influensaliknande symtom och utslag i ansiktet följt av ett utbrett utslag med feber, förhöjda

nivåer av leverenzymer som ses i blodprover, och en ökning av en typ av vita blodkroppar

(eosinofili) och förstorade lymfkörtlar (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms

[DRESS])

symtom såsom liten urinvolym, trötthet, illamående, kräkningar, förvirring och svullnad i ben,

vrister eller fötter, eftersom detta kan vara ett tecken på plötsligt försämrad njurfunktion

hudutslag som kan bilda blåsor och ser ut som små måltavlor (centrala mörka fläckar omgivna av

ett blekare område med en mörk ring runt kanten) (

erythema multiforme

ett omfattande hudutslag med blåsor och flagnande hud, särskilt runt munnen, näsan, ögonen och

könsorganen (

Stevens-Johnsons syndrom

en svårare form av hudutslag som orsakar hudavlossning på mer än 30% av kroppsytan (

toxisk

epidermal nekrolys

tecken på allvarliga mentala förändringar eller om någon i din omgivning upptäcker tecken på

förvirring, dåsighet (sömnighet), amnesi (minnesförlust), försämrat minne (glömska), onormalt

beteende eller andra neurologiska tecken inklusive ofrivilliga eller okontrollerade rörelser. Dessa

kan vara symtom på encefalopati.

De oftast rapporterade biverkningarna är inflammation i näsa och/eller svalg, somnolens (sömnighet),

huvudvärk, trötthet och yrsel. I början av behandlingen eller vid dosökning kan biverkningar såsom

sömnighet, trötthet och yrsel vara mer vanliga. Dessa biverkningar borde emellertid minska med tiden.

Mycket vanliga: förekommer hos fler än 1 av 10 användare

inflammation i näsa och/eller svalg

somnolens (sömnighet), huvudvärk

Vanliga: förekommer hos 1 till 10 av 100 användare

anorexi (förlorad aptit)

depression, fientlighet eller aggression, ångest, sömnlöshet, nervositet eller irritabilitet

kramper, balansstörningar, yrsel (känsla av instabilitet), dvala (brist på energi och entusiasm),

tremor (ofrivilligt skakande)

vertigo (känsla av rotation)

hosta

buksmärta, diarré, dyspepsi (magbesvär), kräkningar, illamående

utslag

kraftlöshet/utmattning (trötthet)

Mindre vanliga: förekommer hos 1 till 10 av 1000 användare

nedsatt antal blodplättar, nedsatt antal vita blodkroppar

viktminskning, viktökning

självmordsförsök, självmordstankar, mentala störningar, onormalt beteende, hallucinationer, ilska,

förvirring, panikattack, känslomässig labilitet/humörsvängningar, upprördhet

amnesi (minnesförlust), försämring av minnet (glömska), onormal koordination/ataxi (försämrad

koordination av rörelserna), parestesi (stickningar), störning i uppmärksamheten (nedsatt

koncentrationsförmåga)

diplopi (dubbelseende), dimsyn

förhöjda/onormala värden på leverfunktionstest

håravfall, eksem, klåda

muskelsvaghet, myalgi (muskelsmärta)

skada

Sällsynta: förekommer hos 1 till 10 av 10 000 användare

infektion

nedsatt antal av alla typer av blodkroppar

allvarliga allergiska reaktioner (DRESS, anafylaktisk reaktion [svår och allvarlig allergisk

reaktion], angioödem [svullnad i ansikte, läppar, tunga och svalg])

låga halter av natrium i blodet

självmord, personlighetsstörningar (beteendeproblem), onormalt tänkande (långsamt tänkande,

oförmåga till koncentration)

okontrollerbara muskelspasmer som påverkar huvud, bål, armar och ben, svårigheter att

kontrollera rörelser, hyperkinesi (hyperaktivitet)

pankreatit

leversvikt, leverinflammation

hastigt försämrad njurfunktion

hudutslag, som kan bilda blåsor och ser ut som små måltavlor (centrala mörka fläckar omgivna av

ett blekare område med en mörk ring runt kanten) (

erythema multiforme

), ett omfattande

hudutslag med blåsor och flagnande hud, särskilt runt munnen, näsan, ögonen och könsorganen

Stevens-Johnsons syndrom

), och en svårare form som orsakar hudavlossning på mer än 30 % av

kroppsytan (

toxisk epidermal nekrolys).

rabdomyolys (nedbrytning av muskelvävnad) förenat med förhöjt kreatinfosfokinas i blodet.

Förekomsten är signifikant högre hos japanska patienter jämfört med hos icke-japanska patienter.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Matever ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterförpackningen efter EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är levetiracetam.

En tablett Matever 250 mg innehåller 250 mg levetiracetam.

En tablett Matever 500 mg innehåller 500 mg levetiracetam.

En tablett Matever 750 mg innehåller 750 mg levetiracetam.

En tablett Matever 1000 mg innehåller 1000 mg levetiracetam.

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna: kalciumvätefosfatdihydrat, cellulosa, mikrokristallin, krospovidon, typ A,

hydroxipropylcellulosa (L)

250 mg:

Filmdragering: hypromellos (E464), titandioxid (E171), talk, propylenglykol (E1520), färgämnen*.

500 mg:

Film-coating:

hydroxipropylcellulosa

(E463),

hypromellos (E464),

propylenglykol,

(E1520),

sorbinsyra (E200), sorbitan monooleat (E494), yitandioxid (E171), vanilj färgämnen*.

750 mg:

Film-coating: hypromellos (E464), järnoxid, röd (E172), makrogol /PEG 4000 , titandioxid (E171)

färgämnen*.

1000 mg:

Film-coating: hypromellos (E464), laktosmonohydrat, makrogol /PEG 4000, titandioxid (E171).

Färgämnena är:

250 mg tablett: indigokarmin (E132), para-orange (E110), kinolingult (E104)

500 mg tablett: kinolingult (E104)

750 mg tablett: indigokarmin (E132), para-orange (E110) ,

1000 mg tablett: (inga ytterligare färämnen).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Matever 250 mg:

De filmdragerade tabletterna är blåa, avlånga, bikonvexa.

Matever 500mg; De filmdragerade tabletterna är gula, avlånga, bikonvexa.

Matever 750mg; De filmdragerade tabletterna är rosa, avlånga, bikonvexa.

Matever 1000mg: De filmdragerade tabletterna är vita, avlånga, bikonvexa.

Med ogenimsinlig PVC/PE/PVDC-Aluminiumfolieblister i kartonglådor.

Matever tabletter är förpackade i blisterförpackningar som ligger i pappkartonger innehållande:

250 mg:

20, 30, 50, 60, 100 och multipack innehållande 200 (2 förpackningar x 100)

filmdragerade tabletter.

500 mg: 10, 20, 30, 50, 60, 100, 120 och multipack innehållande 200 (2 förpackningar x

100) filmdragerade tabletter.

750 mg: 20, 30, 50, 60, 80, 100, 120 och multipack innehållande 200 (2 förpackningar x

100) filmdragerade tabletter.

1000 mg: 10, 20, 30, 50, 60, 100 och multipack innehållande 200 (2 förpackningar x 100)

filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Pharmathen S.A, 6 Dervenakion Str., 15351 Pallini, Attiki, Grekland.

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Pharmathen S.A.

Tél/Tel: +30 210 66 04 300

Lietuva

SIA ELVIM

Tel:

+371 67808450

България

ACEpharma Ltd.

Teл.: +359 2862 9152

Luxembourg/Luxemburg

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

Česká republika

Genericon s.r.o.

Tel: +420 221 512 176

Magyarország

Pharmathen S.A.

Tel.: +30 210 66 04 300

Danmark

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

Malta

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

Deutschland

Pharmathen S.A.

Tel.: +30 210 66 04 300

Nederland

Glenmark Pharmaceuticals B.V.

Tel: 0031

76 596 1937

Eesti (Estonia)

SIA ELVIM

Tel:

+371 67808450

Norge

Pharmathen S.A.

Tlf: +30 210 66 04 300

Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

Τηλ: +30 210 66 64 805-806

Österreich

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

España

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

Polska

Pharmathen S.A.

Tel.: +30 210 66 04 300

France

Pharmathen S.A.

Tél: +30 210 66 04 300

Hrvatska

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

Portugal

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

România

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

Ireland

Aspire Pharma Limited

Tel: +44(0)1730 231148

Slovenija

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

Ísland

Alvogen ehf.

Tel: +354 522 2900

Slovenská republika

Genericon s.r.o.

Tel: +420 221 512 176

Italia

Ecupharma S.r.l

Tel : +39-02-38238790

Suomi/Finland

Pharmathen S.A.

Puh/Tel: +30 210 66 04 300

Κύπρος

C.V. MEDILINE LTD

Τηλ: +357 25761699

Sverige

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

Latvija

SIA ELVIM

Tel:

+371 67808450

Aspire Pharma Limited

Tel: +44(0)1730 231148

Denna bipacksedel ändrades senast

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska

läkemedelsmyndighetenswebbplatshttp://www.ema.europa.eu

Bipacksedel: Information till användaren

Matever 100 mg/ml koncentrat till infusionsvätska

levetiracetam

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du eller ditt barn börjar använda detta läkemedel.

Den innehåller information som är viktig för dig.

Spara denna information , du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information.

Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande::

Vad Matever är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Matever

Hur du använder Matever

Eventuella biverkningar

Hur Matever ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Matever är och vad det används för

Levetiracetam koncentrat är ett läkemedel mot epilepsi (ett läkemedel som används för att behandla

epileptiska anfall).

Matever används:

som ensam behandling hos vuxna och ungdomar från 16 års ålder med nydiagnostiserad epilepsi,

för att behandla en viss typ av epilepsi. Epilepsi är ett tillstånd där patienterna har upprepade

anfall (kramper). Levetiracetam används för den form av epilepsi där anfallen till en början endast

påverkar den ena sidan av hjärnan, men kan därefter sprida sig till större områden på båda sidor

av hjärnan (partiella anfall med eller utan sekundär generalisering). Din läkare har gett dig

levetiracetam för att minska antalet anfall.

som tillägg till andra läkemedel mot epilepsi för att behandla:

partiella anfall med eller utan generalisering hos vuxna, ungdomar och barn från 4 års

ålder

myokloniska anfall (korta, plötsliga ryckningar i någon muskel eller muskelgrupp)hos

vuxna och ungdomar från 12 års ålder med juvenil myoklonisk epilepsi

primärt generaliserade tonisk-kloniska anfall (större anfall, inklusive

medvetandeförlust)hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder med generaliserad

epilepsi av okänt ursprung (den typ av epilepsi som anses vara ärftlig).

Matever koncentrat är ett alternativ för patienter när administrering av Matever oralt läkemedel mot

epilepsi tillfälligt inte är möjligt.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Matever

Använd inte Matever

om du är allergisk mot levetiracetam, pyrrolidonderivat eller något annat innehållsämne i detta

läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Matever

Om du lider av njurproblem, följ läkarens instruktioner. Han/hon avgör om din dos behöver

justeras.

Om du märker att tillväxten saktar ned eller att puberteten utvecklas på oväntat sätt hos ditt

barn, kontakta din läkare.

Ett litet antal personer som behandlats med läkemedel mot epilepsi som t ex Matever, har också

haft tankar på att skada sig själv eller begå självmord. Om du har några symtom på depression

och/eller självmordstankar, kontakta din läkare.

Barn och ungdomar

Matever ska inte användas till barn och ungdomar under 16 år som ensam behandling

(monoterapi).

Andra läkemedel och Matever

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Ta inte makrogol (ett läkemedel som används som laxermedel) en timme före och en timme efter att

du har tagit levetiracetam eftersom det kan resultera i att levetiracetam förlorar sin effekt.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

innan du använder detta läkemedel.

Matever bör inte användas under graviditet om det inte är absolut nödvändigt. En risk för fosterskador

hos ditt ofödda barn kan inte helt uteslutas. Matever har visats ge oönskade fortplantningseffekter i

djurstudier vid dosnivåer högre än du skulle behöva för att kontrollera dina anfall.

Amning är inte rekommenderat under behandling.

Körförmåga och användning av maskiner

Matever kan försämra din förmåga att köra bil eller hantera verktyg eller maskiner eftersom det kan

göra dig sömnig. Detta är mer troligt i början av behandlingen eller efter ökning av dosen. Du bör inte

köra bil eller använda maskiner förrän det fastställts att din förmåga att utföra sådana aktiviteter inte

påverkas.

Matever

innehåller natrium

En maximal enstaka dos Matever koncentrat innehåller 2,49 mmol (eller 57

21 mg) natrium (0,8 mmol

(eller 19 mg) natrium per injektionsflaska). Detta bör beaktas om du har ordinerats saltfattig kost.

3.

Hur du använder Matever

En läkare eller sköterska ger dig Matever som en intravenös infusion.

Matever ska ges två gånger om dagen, en gång på morgonen och en gång på kvällen, vid ungefär

samma tid varje dag.

Den intravenösa formuleringen är ett alternativ till din orala administrering. Du kan byta från

filmdragerade tabletter eller oral lösning till intravenös administrering eller omvänt, direkt utan

dosjustering. Din totala dagliga dos och antal doseringstillfällen förblir identiska.

Ensam behandling

Dos till vuxna och ungdomar (från 16 år):

Vanlig dos: Mellan 1000 mg och 3000 mg varje dag.

När du börjar ta Matever kommer din läkare att förskriva en lägre dos under 2 veckor innan du får

den lägsta vanliga dosen.

Tilläggsbehandling

Dos till vuxna och ungdomar (12 till 17 år) som väger 50 kg eller mer:

Vanlig dos: Mellan 1000 mg och 3000 mg varje dag.

Dos till barn (4 till 11 år) och ungdomar (12 till 17 år) som väger mindre än 50 kg:

Vanlig dos: Mellan 20 mg/kg kroppsvikt och 60 mg/kg kroppsvikt varje dag.

Administreringssätt

Matever är för intravenös användning.

Rekommenderad dos måste spädas ut i minst 100 ml kompatibel spädningsvätska och infunderas

under 15 minuter.

För läkare och sjuksköterskor finns mer detaljerad instruktion för riktig användning av Matever i

avsnitt 6.

Behandlingstid

Det finns ingen erfarenhet av administrering av intravenöst levetiracetam under en längre period

än 4 dagar.

Om du slutar att ta Matever

Om behandlingen med Matever ska avslutas bör detta ske gradvis för att undvika en ökning av

anfallen. Om din läkare beslutar att avsluta din behandling med Matever kommer han/hon att instruera

dig om hur behandlingen ska avslutas gradvis.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Tala omedelbart med din läkare eller uppsök närmaste akutmottagning om du upplever:

svaghet, svindelkänsla eller känner dig yr eller har svårigheter att andas eftersom detta kan vara

tecken på en allvarlig allergisk (anafylaktisk) reaktion

svullnad i ansikte, läppar, tunga och svalg (Quinckes ödem)

influensaliknande symtom och utslag i ansiktet följt av ett utbrett utslag med feber, förhöjda

nivåer av leverenzymer som ses i blodprover, och en ökning av en typ av vita blodkroppar

(eosinofili) och förstorade lymfkörtlar (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms

[DRESS])

symtom såsom liten urinvolym, trötthet, illamående, kräkningar, förvirring och svullnad i ben,

vrister eller fötter, eftersom detta kan vara ett tecken på plötsligt försämrad njurfunktion

hudutslag som kan bilda blåsor och ser ut som små måltavlor (centrala mörka fläckar omgivna av

ett blekare område med en mörk ring runt kanten) (

erythema multiforme

ett omfattande hudutslag med blåsor och flagnande hud, särskilt runt munnen, näsan, ögonen och

könsorganen (

Stevens-Johnsons syndrom

en svårare form av hudutslag som orsakar hudavlossning på mer än 30% av kroppsytan (

toxisk

epidermal nekrolys

tecken på allvarliga mentala förändringar eller om någon i din omgivning upptäcker tecken på

förvirring, dåsighet (sömnighet), amnesi (minnesförlust), försämrat minne (glömska), onormalt

beteende eller andra neurologiska tecken inklusive ofrivilliga eller okontrollerade rörelser. Dessa

kan vara symtom på encefalopati.

De oftast rapporterade biverkningarna är inflammation i näsa och/eller svalg, somnolens (sömnighet),

huvudvärk, trötthet och yrsel. I början av behandlingen eller vid dosökning kan biverkningar såsom

sömnighet, trötthet och yrsel vara mer vanliga. Dessa biverkningar borde emellertid minska med tiden.

Mycket vanliga: förekommer hos fler än 1 av 10 användare

inflammation i näsa och/eller svalg

somnolens (sömnighet), huvudvärk

Vanliga: förekommer hos 1 till 10 av 100 användare

anorexi (förlorad aptit)

depression, fientlighet eller aggression, ångest, sömnlöshet, nervositet eller irritabilitet

kramper, balansstörningar, yrsel (känsla av instabilitet), dvala (brist på energi och entusiasm),

tremor (ofrivilligt skakande)

vertigo (känsla av rotation)

hosta

buksmärta, diarré, dyspepsi (magbesvär), kräkningar, illamående

utslag

kraftlöshet/utmattning (trötthet)

Mindre vanliga: förekommer hos 1 till 10 av 1000 användare

nedsatt antal blodplättar, nedsatt antal vita blodkroppar

viktminskning, viktökning

självmordsförsök, självmordstankar, mentala störningar, onormalt beteende, hallucinationer, ilska,

förvirring, panikattack, känslomässig labilitet/humörsvängningar, upprördhet

amnesi (minnesförlust), försämring av minnet (glömska), onormal koordination/ataxi (försämrad

koordination av rörelserna), parestesi (stickningar), störning i uppmärksamheten (nedsatt

koncentrationsförmåga)

diplopi (dubbelseende), dimsyn

förhöjda/onormala värden på leverfunktionstest

håravfall, eksem, klåda

muskelsvaghet, myalgi (muskelsmärta)

skada

Sällsynta: förekommer hos 1 till 10 av 10 000 användare

infektion

nedsatt antal av alla typer av blodkroppar

allvarliga allergiska reaktioner (DRESS, anafylaktisk reaktion [svår och allvarlig allergisk

reaktion], angioödem [svullnad i ansikte, läppar, tunga och svalg])

låga halter av natrium i blodet

självmord, personlighetsstörningar (beteendeproblem), onormalt tänkande (långsamt tänkande,

oförmåga till koncentration)

okontrollerbara muskelspasmer som påverkar huvud, bål, armar och ben, svårigheter att

kontrollera rörelser, hyperkinesi (hyperaktivitet)

pankreatit

leversvikt, leverinflammation

hastigt försämrad njurfunktion

hudutslag, som kan bilda blåsor och ser ut som små måltavlor (centrala mörka fläckar omgivna av

ett blekare område med en mörk ring runt kanten) (

erythema multiforme

), ett omfattande

hudutslag med blåsor och flagnande hud, särskilt runt munnen, näsan, ögonen och könsorganen

Stevens-Johnsons syndrom

), och en svårare form som orsakar hudavlossning på mer än 30 % av

kroppsytan (

toxisk epidermal nekrolys

rabdomyolys (nedbrytning av muskelvävnad) förenat med förhöjt kreatinfosfokinas i blodet.

Förekomsten är signifikant högre hos japanska patienter jämfört med hos icke-japanska patienter.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Matever ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan efter EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är levetiracetam. Varje ml lösning till infusionsvätska innehåller 100 mg

levetiracetam.

Övriga innehållsämnen är: natriumacetattrihydrat, koncentrerad ättiksyra, natriumklorid, vatten för

injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Matever koncentrat till infusionsvätska (Matever koncentrat) är en klar, färglös, steril vätska.

Matever koncentrat i 5 ml:s injektionsflaska är förpackat i pappkartonger om 10 injektionsflaskor.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Pharmathen S.A, 6 Dervenakion Str., 15351 Pallini, Attiki, Grekland.

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Pharmathen S.A.

Tél/Tel: +30 210 66 04 300

Lietuva

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

България

Pharmathen S.A.

Teл.: +30 210 66 04 300

Luxembourg/Luxemburg

Pharmathen S.A.

Tél/Tel: +30 210 66 04 300

Česká republika

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

Magyarország

Pharmathen S.A.

Tel.: +30 210 66 04 300

Danmark

Orion Pharma A/S

Malta

Pharmathen S.A.

Tlf: +45 49 12 66 00

Tel: +30 210 66 04 300

Deutschland

Pharmathen S.A.

Tel.: +30 210 66 04 300

Nederland

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

Eesti (Estonia)

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

Norge

Pharmathen S.A.

Tlf: +30 210 66 04 300

Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

Τηλ: +30 210 66 64 805-806

Österreich

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

España

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

Polska

Pharmathen S.A.

Tel.: +30 210 66 04 300

France

Panpharma

Tél: +33 299 979 212

Hrvatska

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

Portugal

Generis Farmacêutica, S.A

Tel: +351 214 967 120

România

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

Ireland

Aspire Pharma Limited

Tel: +44(0)1730 231148

Slovenija

Lenis farmacevtika d.o.o

Tel.: +386 1 235 07 00

Ísland

Pharmathen S.A.

Sími: +30 210 66 04 300

Slovenská republika

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

Italia

Ecupharma S.r.l

Tel : +39-02-38238790

Suomi/Finland

Orion Pharma

Puh/Tel: +358 10 4261

Κύπρος

C.V. MEDILINE LTD

Τηλ: +357 25761699

Sverige

Orion PharmaAB

Tel: 08- 623 64 40

Latvija

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

Aspire Pharma Limited

Tel: +44(0)1730 231148

Denna bipacksedel ändrades senast

Ö

vriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för läkare och sjuksköterskor:

Bruksanvisning för rätt användning av Matever finns i avsnitt 3.

En injektionsflaska Matever koncentrat innehåller 500 mg levetiracetam (5 ml koncentrat på

100 mg/ml). Se tabell 1 för rekommenderad beredning och administrering av Matever koncentrat för

att uppnå en total daglig dos på 500 mg, 1000 mg, 2000 mg, eller 3000 mg uppdelat på två doser.

Tabell 1. Beredning och administrering av Matever koncentrat

Dos

Uppdragningsvolym

Volym

spädningsvätska

Infusionstid

Administrerings-

frekvens

Total

daglig dos

2,5 ml (halv 5 ml

flaska)

100 ml

15 minuter

Två gånger

dagligen

mg/dag

5 ml (en 5 ml flaska)

100 ml

15 minuter

Två gånger

dagligen

1000

mg/dag

1000

10 ml (två 5 ml

flaskor)

100 ml

15 minuter

Två gånger

dagligen

2000

mg/dag

1500

15 ml (tre 5 ml flaskor)

100 ml

15 minuter

Två gånger

dagligen

3000

mg/dag

Detta läkemedel är endast för engångsanvändning, all oanvänd lösning ska kasseras.

Ur mikrobiologisk synvinkel ska produkten användas omedelbart efter spädning. Om den inte används

omedelbart är förvaringstid och -betingelser före användning användarens ansvar och ska normalt inte

vara längre än 24 timmar vid 2 till 8 °C, såvida inte spädning har skett under kontrollerade och

validerade aseptiska betingelser.

Matever koncentrat visades vara fysikaliskt kompatibelt och kemiskt stabilt när det blandades med

följande spädningsvätskor under minst 24 timmar och förvarades i PVC-påsar vid kontrollerad

rumstemperatur 15-25 °C.

Spädningsvätskor:

Natriumklorid (0,9%) injektionsvätska

Ringer-laktat injektionsvätska

Dextros 5% injektionsvätska