MANDATE

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • MANDATE (905502)
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • MANDATE (905502)
  Унгария
 • Език:
 • унгарски

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 108952E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

Mandate

BIZTONSÁGI ADATLAP

Terméknév

Mandate

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével

(453/2010) - Európa

:

1.1 Termékazonosító

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Megállapított felhasználás

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Termék kód

:

Felhasználása ajánlott a következő ellen:

1.4 Sürgősségi telefonszám

Nemzeti tanácsadó testület/Toxikológiai központ

Élelmiszerfeldolgozó tisztítószer. Zártrendszerű (CIP) folyamat

Nem ismert.

Ecolab - Hygiene Kft.

Alkotás utca 50.

H-1123 Budapest

Hungary

Tel: +36 1 325 3525

Fax: +36 1 325 3533

E-mail: office.budapest@ecolab.com

:

Forgalmazó

108952E

A termék használata

:

Felület tisztítószer

A termék foglalkozásszerű felhasználók részére került kifejlesztésre.

Gyártó/ Forgalmazó/ Importőr

:

Telefonszám

Tel.: 1 476 6464, 06-80-201-199

:

Telefonszám

+36 1 325 3525 (hétköznap 8:30-16:30.)

Változat

: 1

Besorolás

C; R35

A termék besorolása az extrém pH érték alapján történt (a jelenleg hatályos Európai

törvénykezésnek megfelelően)

:

:

Humán egészségi

veszélyek

Súlyos égési sérülést okoz.

Lásd a 11. fejezetet az egészségre gyakorolt hatások és tünetek tekintetében.

2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

Termék meghatározás

:

Keverék

Lásd a 16. szakaszt a fent szereplő R-mondatok és H-állitások teljes szövegéért.

A 1999/45/EK DPD szerinti osztályozás

A terméket veszélyesként sorolták be az 1999/45/EK Direktíva és annak módosításai szerint.

2.2 Címkézési elemek

Veszélyjelző szimbólum

vagy szimbólumok

:

Maró

Veszélyjelölés

:

Kiadási

időpont/Felülvizsgálat ideje

:

1/13

20 Január 2012

Mandate

2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

:

Egyéb veszélyek, amelyek

nem következnek a

besorolásból

Biztonságos használatra

utaló S-mondat(ok)

S2- Gyermekek kezébe nem kerülhet.

S26- Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

S36/37/39- Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.

S45- Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a

címkét meg kell mutatni.

R35- Súlyos égési sérülést okoz.

Kockázat(ok)ra utaló R-

mondat(ok)

Tartalma :

:

:

:

foszforsav

2.3 Egyéb veszélyek

Nem alkalmazható.

A munkahelyi expozíciós határértékeket, ha vannak, a 8. fejezet sorolja fel.

Nincsenek jelen olyan további összetevők, amelyek a beszállító jelenlegi tudása szerint és az alkalmazható

koncentrációkban az egészségre vagy a környezetre veszélyesként lennének besorolva, így nem szükséges jelentésük

ebben a fejezetben.

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

[1] Anyag, amelyet egészségi vagy környezeti veszéllyel soroltak be

[2] Anyag munkahelyi egészségügyi határértékkel

[3] Az anyag a 1907/2006/ EK Rendelet XIII. Melléklete szerint megfelel a PBT kritériumoknak

[4] Az anyagok a 1907/2006/ EK Rendelet XIII. Melléklete szerint megfelelnek a vPvB kritériumoknak

Típus

Azonosítók

67/548/EGK

Termék/összetevő

neve

Az említett R-

mondatok teljes

szövege a 16.

fejezetben található.

%

Típus

1272/2008/EK Rendelet

[CLP]

Besorolás

Az említett H állítások

teljes szövege a 16.

fejezetben található.

foszforsav

REACH #: 01-

2119485924-24

EK: 231-633-2

CAS: 7664-38-2

Index: 015-011-00-6

10-25

C; R34

Acute Tox. 4, H302

Skin Corr. 1B, H314

[1] [2]

Oktánsav

REACH #: 01-

2119552491-41

EK: 204-677-5

CAS: 124-07-2

5-10

C; R34

Skin Corr. 1B, H314

anionos tenzidek

EK: 247-564-6

CAS: 26264-58-4

5-10

Xi; R36

Eye Irrit. 2, H319

L-(+)-Tejsav

EK: 200-018-0

CAS: 50-21-5

5-10

Xi; R41, R38

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

Parfüm összetevő

EK: 248-301-8

CAS: 27178-87-6

5-10

Xi; R36

Eye Irrit. 2, H319

Foszfátok

EK: 231-509-8

CAS: 7601-54-9

Xi; R36/37/38

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H335

Szerves savak

EK: 206-376-4

CAS: 334-48-5

Xi; R36/38

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Keverékek

3.2

Kiadási

időpont/Felülvizsgálat ideje

:

2/13

20 Január 2012

Mandate

Forduljon azonnal orvoshoz. Öblítse ki vízzel a szájat. Vegye ki a műfogsort,

amennyiben van. Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, nyugalmi

testhelyzetbe kell helyezni, és biztosítani a könnyű légzést. Orvosi utasítás nélkül ne

hánytasson. Hányás esetén a fejet alacsonyan kell tartani, hogy a hányadék ne

kerüljön a tüdőbe. A vegyi anyag által okozott égési sérülést azonnal orvossal kell

kezelteni. Eszméletlen személynek soha ne adjon semmit szájon át. Amennyiben

öntudatlan, helyezze stabil oldalfekvésbe és azonnal forduljon orvoshoz. Biztosítson

szabad légutakat. Lazítsa meg a szoros ruházatot, például gallért, nyakkendőt, övet

vagy derékszíjat.

Bőrrel érintkezés

Forduljon azonnal orvoshoz. Azonnal mossuk ki a szemet nagy mennyiségű vizzel,

időnként megemelve az alsó és a felső szemhéjakat. Ellenőrizze, hogy visel-e

kontaktlencsét, ha igen, vegye ki. Folytassa az öblítést legalább 15 percig. A vegyi

anyag által okozott égési sérülést azonnal orvossal kell kezelteni.

Forduljon azonnal orvoshoz. Öblítse le a szennyezett bőrt bő vízzel. Vegye le a

szennyezett ruhát és cipőt. Ismételt használat előtt mossa ki az elszennyeződött

ruházatot. Folytassa az öblítést legalább 15 percig. A vegyi anyag által okozott

égési sérülést azonnal orvossal kell kezelteni. Újbóli használat előtt alaposan

tisztítsa meg a cipőket.

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Forduljon azonnal orvoshoz. Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, nyugalmi

testhelyzetbe kell helyezni, és biztosítani a könnyű légzést. Ha gőz vagy füst

jelenléte valószínűsíthető, a mentést végzőnek megfelelő maszkot vagy izolációs

légzőkészüléket kell viselnie. Ha nincs légzés, ha a légzés rendszertelen, vagy ha

légzésbénulás jelentkezik, képzett személy biztosítson mesterséges lélegeztetést

vagy oxigént. Veszélyes lehet a szájon át történő lélegeztetés az elsősegélynyújtó

személy számára. Amennyiben öntudatlan, helyezze stabil oldalfekvésbe és azonnal

forduljon orvoshoz. Biztosítson szabad légutakat. Lazítsa meg a szoros ruházatot,

például gallért, nyakkendőt, övet vagy derékszíjat.

Lenyelés

Belélegzés

Szembejutás

:

:

:

:

Elősegélynyújtók védelme

:

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések

4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Lehetséges akut egészségi hatások

Belélegzés

:

Gázt, gőzt vagy port bocsáthat ki, amely nagyon irritáló vagy maró hatású a

légutakra.

A száj, a torok és a gyomor égési sérülését okozhatja.

:

Lenyelés

Bőrrel érintkezés

:

Erősen maró hatású a bőrre. Súlyos égési sérülést okoz.

Erősen maró hatású a szemre. Súlyos égési sérülést okoz.

:

Szembejutás

Túlzott behatás jelei/tünetei

Bőrrel érintkezés

Belélegzés

A tünetek között a következők fordulhatnak elő:

légúti irritáció

köhögés

A tünetek között a következők fordulhatnak elő:

fájdalom vagy irritáció

pirosság

hólyagosodás következhet be

:

:

Szembejutás

:

A tünetek között a következők fordulhatnak elő:

fájdalom

könnyezés

pirosság

Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy amelynek

végzésére a dolgozó megfelelő képzést nem kapott. Ha gőz vagy füst jelenléte

valószínűsíthető, a mentést végzőnek megfelelő maszkot vagy izolációs

légzőkészüléket kell viselnie. Veszélyes lehet a szájon át történő lélegeztetés az

elsősegélynyújtó személy számára. Levétele előtt az elszennyeződött ruházatot

mossa le alaposan vízzel, vagy viseljen kesztyűt.

Kiadási

időpont/Felülvizsgálat ideje

:

3/13

20 Január 2012

Mandate

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések

Megjegyzések orvos

számára

Kezelje tünetileg. Lépjen kapcsolatba mérgezéses eseteket kezelő szakorvossal, ha

nagy mennyiséget nyeltek le, vagy lélegeztek be.

:

Speciális kezelések

Lenyelés

A tünetek között a következők fordulhatnak elő:

gyomorfájdalmak

:

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Nincs speciális kezelés.

:

Ha tűz van, azonnal izolálja a helyszínt, elszállítva a baleset helyszínéről az összes

személyt. Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy

amelynek végzésére a dolgozó megfelelő képzést nem kapott.

Veszélyes bomlástermékek

Az anyagból vagy

keverékből származó

veszélyek

A bomlástermékek között a következő anyagok lehetnek:

szén-dioxid

szénmonoxid

kén-oxidok

foszfor-oxidok

fém-oxid/oxidok

Tűz vagy melegítés hatására nyomásnövekedés következik be és a tárolóedény

szétrepedhet.

A tűzoltóknak megfelelő védőfelszerelést kell viselniük.

Speciális tűzoltó

védőfelszerelés

Tűz esetén alkalmazzon vízpermetes (köd), haboltó, por- vagy CO

oltókészüléket.

5.1 Oltóanyag

:

:

:

Nem ismert.

Megfelelő oltóanyag

:

Nem megfelelő oltóanyag

:

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Különleges óvintézkedések

tűzoltók számára

:

6.2 Környezetvédelmi

óvintézkedések

Kerülje a kiömlött anyag szétoszlását és továbbterjedését, és érintkezését a talajjal,

vízfolyásokkal, lefolyókkal és csatornákkal. Tájékoztassa az illetékes hatóságot,

amennyiben a termék környezetszennyezést okozott (csatornák, vízfolyások, talaj

vagy levegő).

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

A sürgősségi ellátást

nyújtó személyzettől eltérő

személyzet számára

:

A sürgősségi ellátást

nyújtó személyzet számára

:

Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy amelynek

végzésére a dolgozó megfelelő képzést nem kapott. Ürítse ki a környező

területeket. A felesleges és védőfelszereléssel el nem látott személyeket tartsa

távol. Ne érintse meg a kiömlött anyagot, és ne lépjen bele. Ne lélegezze be a gőzt

vagy a ködöt. Biztosítson megfelelő szellőztetést. Amennyiben a szellõzés nem

megfelelõ, viseljen megfelelõ légzésvédő eszközt. Megfelelő egyéni

védőfelszerelést kell viselni.

Amennyiben a kiömlés kezelésére különleges ruházat szükséges, vegye figyelembe

az információkat 8. szakaszban feltüntetett alkalmas és nem alkalmas anyagokról.

Lásd a 8. szakaszt a további információkért a higiénés intézkedésekről.

:

Kiadási

időpont/Felülvizsgálat ideje

:

4/13

20 Január 2012

Mandate

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

Akadályozza meg az anyag csatornába, vízfolyásba, pincébe vagy zárt helyre

jutását. A kiömlött anyag elfolyását meg kell gátolni, és nem éghető

folyadékmegkötő anyaggal, például homokkal, földdel, vermikulittal vagy kovafölddel

fel kell itatni, majd a helyi rendelkezések szerinti hatástalanításhoz

tartályba/gyűjtőedénybe kell helyezni (lásd a 13. fejezetet). A kiömlött anyagot

nátrium-karbonáttal, nátrium-bikarbonáttal vagy nátrium-hidroxiddal lehet

semlegesíteni.

Nagymértékű kifreccsenés

:

Hígítsa fel sok vízzel. Itassa fel semleges anyaggal és helyezze megfelelő

hulladéktároló edénybe.

Kismértékű kifreccsenés

:

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

6.4 Hivatkozás más

szakaszokra

Lásd az 1. szakaszt a sürgősségi kapcsolatra vonatkozó információkért.

Lásd a 8. szakaszt a megfelelő személyi védőfelszerelésre vonatkozó

információkért.

Lásd a 13. szakaszt a további hulladék-kezelési információkért.

:

Ne tárolják a következő hőmérséklet alatt: 0°C (32°F). Tárolja a helyi előírásoknak

megfelelően! Tárolja az eredeti tárolóedényben közvetlen napsütéstől védve száraz,

hűvös és jól szellőztetett helyen, távol összeférhetetlen anyagoktól (lásd. 10. fejezet),

ételtől és italtól. Lúgoktól elkülönítetten tárolandó. A tárolóedényt a felhasználásig

tartsa légmentesen lezárva. A már kinyitott tárolóedényeket gondosan újra le kell

zárni és nyílásával felfelé állított helyzetben kell tartani a szivárgás megakadályozása

érdekében. Ne tárolja címkézés nélküli tárolóedényben. A környezetszennyezés

elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

Ebben a szakaszban közölt információk általános tanácsokat és útmutatásokat tartalmaznak. Az 1. szakasz azonosított

felhasználási listáját kell figyelembe venni bármely rendelkezés álló, az expozíciós forgatókönyvben megadott

felhasználás-specifikus információhoz.

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Óvintézkedések

:

Az általános foglakoztatási

higiénével kapcsolatos

tanács

:

7.2 A biztonságos tárolás

feltételei, az esetleges

összeférhetetlenséggel

együtt

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Vegyen fel megfelelő egyéni védőeszközöket (lásd 8. fejezet). Ne kerüljön az anyag

szembe, bőrre vagy ruházatra. Ne lélegezze be a gőzt vagy a ködöt. Ne nyelje le.

Amennyiben normál felhasználás mellett az anyag légzési veszélyt jelent, csak

megfelelő szellőztetés mellett használja, vagy viseljen megfelelő légzőkészüléket.

Tárolja az eredeti tárolóedényben, vagy kompatibilis anyagból készült jóváhagyott

alternatív tárolóedényben, szorosan lezárva, amikor nem használják. Lúgoktól távol

tartandó. Az üres tárolóedények termék maradványt tartalmazhatnak és

veszélyesek lehetnek. Ne használja újra a tárolóedényt.

Tilos az étkezés, ivás és a dohányzás azokon a helyeken, ahol az anyag kezelése,

tárolása és feldolgozása történik. Evés, ivás és dohányzás előtt a dolgozóknak

kezet és arcot kell mosniuk. Az étkezésre kijelölt területre történő belépés előtt le

kell venni a szennyezett ruházatot és védőfelszerelést. Lásd a 8. szakaszt a további

információkért a higiénés intézkedésekről.

:

Javaslatok

:

Az ipari szektorra

vonatkozó speciális

megoldások

:

Nem alkalmazható.

Nem alkalmazható.

Kiadási

időpont/Felülvizsgálat ideje

:

5/13

20 Január 2012

Mandate

Kézvédelem

(EN 374)

A termék megfelelő és rendeltetésszerű használata során nincs szükség

légzőkészülékre.

1 - 4 óra : butilkaucsuk , nitrilkaucsuk .

Szemvédelem, védőálarc vagy más teljes arcvédelem.

Szem/arc védelem

(EN 166)

Légzésvédelem

(EN 143, 14387)

:

:

:

Bőrvédelem

A test védelmére szolgáló egyéni védőeszközöket az elvégzendő feladat és a vele

járó kockázatok függvényében kell kiválasztani, és a termék kezelése előtt ezeket

szakemberrel kell jóváhagyatni.

:

A környezeti expozíció

ellenőrzése

:

A szellőztetésből vagy a munkafolyamatok berendezéseiből eredő emissziót

ellenőrizni kell annak biztosítása érdekében, hogy megfeleljen a környezetvédelmi

előírásoknak. Egyes esetekben füstelnyeletők, szűrők vagy a gyártóberendezések

műszaki módosításai lehetnek szükségesek ahhoz, hogy az emisszió az

elfogadható szintre csökkenjen.

Megfelelő műszaki

ellenőrzések

:

Amennyiben felhasználás közben por, füst, gáz, gőz vagy köd keletkezik,

használjon technológiai védőbúrát, helyi elszívást, vagy egyéb műszaki szabályozó

berendezést annak érdekében, hogy a munkavégzők lebegő szennyezőanyagoknak

való kitettsége bármely ajánlott vagy a törvényes határérték alatt maradjon.

Alaposan mossa meg kezét, alkarját és arcát vegyszerek kezelése után, illetve

evés, dohányzás, vécéhasználat előtt, és végül a munkaidő befejeztével. Megfelelő

technikát kell alkalmazni az esetlegesen elszennyeződött ruházat eltávolítására.

Ismételt használat előtt mossa ki az elszennyeződött ruházatot. Gondoskodjon

arról, hogy a munkahely közelében szemmosó állomások és vészzuhany legyenek.

8.2 Az expozíció ellenőrzése

Higiénés intézkedések

:

DNEL adatok nem állnak rendelkezésre.

Előre jelzett hatások koncentrációi

PNEC adatok nem állnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

Ebben a szakaszban közölt információk általános tanácsokat és útmutatásokat tartalmaznak. Az 1. szakasz azonosított

felhasználási listáját kell figyelembe venni bármely rendelkezés álló, az expozíciós forgatókönyvben megadott

felhasználás-specifikus információhoz.

8.1 Ellenőrzési paraméterek

Származtatott hatások szintjei

Egyéni védelmi intézkedések

Test védelem

(EN 14605)

:

Egyéb bőrvédelem

Hőveszélyek

:

Ki kell választani a megfelelő lábbelit és a bőr védelmére valamilyen további

intézkedést az ellátandó feladat és az azzal járó kockázat alapján, és ezt egy

szakértőnek jóvá kell hagynia e termék kezelésének megkezdése előtt.

Nem alkalmazható.

Termék/összetevő neve

Expoziciós határértékek

Munkahelyi expozíciós határértékek

foszforsav

EüM-SzCsM (Magyarország, 12/2007). Ingerlő anyag.

CK: 2 mg/m³ 15 perc.

AK: 1 mg/m³ 8 óra.

A munkahelyi expozíciós határértékek a 25/2000. (IX. 30.) EüM-

SZCSM rendeletben foglaltaknak megfelelően:

Kiadási

időpont/Felülvizsgálat ideje

:

6/13

20 Január 2012

Mandate

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

Fizikai állapot

Olvadáspont/fagyáspont

Kezdeti forráspont és forrás

tartomány

Gőznyomás

Relatív sűrűség

Gőzsűrűség

Oldhatóság(ok)

Folyadék.

1.2 - 1.22

Könnyen oldható a következő anyagokban: hideg víz és forró víz.

Alig észlelhető szag

Szag

pH

Barna.

Szín

Párolgási sebesség

Öngyulladási hőmérséklet

Lobbanáspont

> 100°C

A termék az égést nem táplálja.

0.9 - 1.1 [Konc.(tömeg%): 100%]

Szagküszöbérték

Oktanol/víz megoszlási

hányados

Robbanási tulajdonságok

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Semmi.

Oxidáló tulajdonságok

:

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Megjelenés

9.2 Egyéb információk

Égési idő

Égési arány

:

:

Bomlási hőmérséklet

:

További információk nem állnak rendelkezésre.

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Nem alkalmazható.

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Viszkozitás

:

Felső/alsó tűzveszélyességi

vagy robbanásveszélyességi

határok

:

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Gyúlékonyság (szilárd vagy

gáznemű anyag)

:

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

10.4 Kerülendő körülmények

Nincs specifikus adat.

A termék stabil.

10.2 Kémiai stabilitás

:

:

10.5 Kerülendő anyagok

:

10.3 A veszélyes reakciók

lehetősége

:

Normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes reakciók nem

fordulnak elő.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség

:

Ennek a terméknek vagy alkotórészeinek reakcióképességére vonatkozóan nem áll

rendelkezésre speciális vizsgálati adat.

Rendkívül reaktív vagy összeférhetetlen a következő anyagokkal: lúgokkal.

Kiadási

időpont/Felülvizsgálat ideje

:

7/13

20 Január 2012

Mandate

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.6 Veszélyes

bomlástermékek

Normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes bomlástermékek nem

keletkezhetnek.

:

Lehetséges akut egészségi hatások

Akut toxicitás

foszforsav

LD50 Orális

Patkány

1.25 g/kg

Oktánsav

LD50 Bőr

Nyúl

>5000 mg/kg

LD50 Orális

Patkány

1283 mg/kg

L-(+)-Tejsav

LD50 Orális

Patkány

3543 mg/kg

Foszfátok

LD50 Orális

Patkány

>2000 mg/kg

Szerves savak

LD50 Orális

Patkány

>10 g/kg

Termék/összetevő neve

Eredmény

Faj

Dózis

Expozíció

Karcinogenitás

Mutagenitás

Teratogén hatás

Reprodukciós toxicitás

Irritáció/Korrózió

Oktánsav

Bőr - Mérsékelten irritáló anyag Nyúl

24 óra 500

milligrams

L-(+)-Tejsav

Szem - Súlyosan irritáló anyag

Nyúl

Micrograms

Bőr - Mérsékelten irritáló anyag Nyúl

24 óra 100

milligrams

Bőr - Súlyosan irritáló anyag

Nyúl

24 óra 5

milligrams

Bőr - Súlyosan irritáló anyag

Nyúl

88 Percent

Szerves savak

Bőr - Mérsékelten irritáló anyag Nyúl

24 óra 500

milligrams

Bőr - Súlyosan irritáló anyag

Nyúl

24 óra 100

Percent

Termék/összetevő neve

Eredmény

Pontszám

Expozíció

Megfigyelés

Következtetés /

Összefoglaló

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Szenzibilizáció

Következtetés /

Összefoglaló

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Faj

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Következtetés /

Összefoglaló

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Következtetés /

Összefoglaló

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Következtetés /

Összefoglaló

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Következtetés /

Összefoglaló

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Következtetés /

Összefoglaló

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Tájékoztató a valószínű

expozíciós módokról

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Kiadási

időpont/Felülvizsgálat ideje

:

8/13

20 Január 2012

Mandate

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

Lehetséges krónikus egészségi hatások

Belélegzés

:

Gázt, gőzt vagy port bocsáthat ki, amely nagyon irritáló vagy maró hatású a

légutakra.

A száj, a torok és a gyomor égési sérülését okozhatja.

:

Lenyelés

Bőrrel érintkezés

:

Erősen maró hatású a bőrre. Súlyos égési sérülést okoz.

Erősen maró hatású a szemre. Súlyos égési sérülést okoz.

:

Szembejutás

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Általános

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Karcinogenitás

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Mutagenitás

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Teratogén hatás

:

Fejlődési hatások

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Termékenységi hatások

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

A vegyszer fizikai, kémiai és toxikológiai jellemzőihez kapcsolódó tünetek

Bőrrel érintkezés

Lenyelés

Belélegzés

Nincs specifikus adat.

A tünetek között a következők fordulhatnak elő:

gyomorfájdalmak

A tünetek között a következők fordulhatnak elő:

fájdalom vagy irritáció

pirosság

hólyagosodás következhet be

:

:

:

Szembejutás

:

A tünetek között a következők fordulhatnak elő:

fájdalom

könnyezés

pirosság

Rövid és hosszú távú kitettségből származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások

Rövid ideig tartó expozíció

Hosszantartó expozíció

Lehetséges azonnali

hatások

:

Lehetséges késleltetett

hatások

:

Lehetséges azonnali

hatások

:

Lehetséges késleltetett

hatások

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Következtetés /

Összefoglaló

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Egyéb információk

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1 Toxicitás

Foszfátok

Akut LC50 28500 ug/L Friss víz

Hal - Gambusia affinis - Adult

96 óra

Termék/összetevő neve

Faj

Eredmény

Expozíció

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

Következtetés / Összefoglaló:

A termékben lévő tenzidek biológiai lebonthatósága megfelel a 648/2004/EK

mosószerrendelet követelményeinek.

Következtetés / Összefoglaló:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Kiadási

időpont/Felülvizsgálat ideje

:

9/13

20 Január 2012

Mandate

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.3 Bioakkumulációs képesség

12.6 Egyéb káros hatások

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

PBT

:

Nem alkalmazható.

vPvB

:

Nem alkalmazható.

12.4 A talajban való mobilitás

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

:

Talaj/víz megoszlási

hányados (K

OC

)

:

Keverékekre nincs meghatározva.

Mobilitás

:

Keverékekre nincs meghatározva.

Következtetés / Összefoglaló:

Keverékekre nincs meghatározva.

Európai Hulladékkatalógus (EHK)

Igen.

Veszélyes Hulladék

:

A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni, ahol csak

lehetséges. Az üres tartályok vagy belső hengerfalak visszatarthatnak némi termék

maradékot. Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell. A

hullladéktermék-maradványokat jelentős mennyiségben nem szabad a

szennyvízcsatornába juttatni, egy megfelelő szennyvíz kezelő üzemben kell kezelni.

A feleslegessé vált és nem újrahasznosítható termékek ártalmatlanítását engedéllyel

rendelkező hulladékkezelő vállalkozóval végeztesse el. A termék, illetve oldatainak

és esetleges melléktermékeinek ártalmatlanításánál be kell tartani a hatályos

környezetvédelmi és hulladék-ártalmatlanítási jogszabályokat, valamint a helyi

hatósági követelményeket. Kerülje a kiömlött anyag szétoszlását és

továbbterjedését, és érintkezését a talajjal, vízfolyásokkal, lefolyókkal és

csatornákkal.

:

Hulladékkezelési

módszerek

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

Ebben a szakaszban közölt információk általános tanácsokat és útmutatásokat tartalmaznak. Az 1. szakasz azonosított

felhasználási listáját kell figyelembe venni bármely rendelkezés álló, az expozíciós forgatókönyvben megadott

felhasználás-specifikus információhoz.

13.1 Hulladékkezelési módszerek

Termék

Csomagolás

Hulladék-kód

Hulladék megjelölés

Hulladékkezelési

módszerek

:

Különleges óvintézkedések :

20 01 14*

savak

A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni, ahol csak

lehetséges. A csomagolási hulladék újrahasznosítandó.

Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell. Óvatosan kell

bánni az olyan üres edényekkel, amelyek nem lettek kitisztítva vagy kiöblítve. Az

üres tartályok vagy belső hengerfalak visszatarthatnak némi termék maradékot.

Kerülje a kiömlött anyag szétoszlását és továbbterjedését, és érintkezését a talajjal,

vízfolyásokkal, lefolyókkal és csatornákkal.

Kiadási

időpont/Felülvizsgálat ideje

:

10/13

20 Január 2012

Mandate

FOSZFORSAV

OLDAT

PHOSPHORIC ACID,

SOLUTION

Phosphoric acid,

solution

UN1805

FOSZFORSAV

OLDAT

UN1805

UN1805

UN1805

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

ADR/RID

IMDG

IATA

14.1 UN-szám

14.2 Hivatalos

szállítási név

14.3 Szállítási

veszélyességi

osztály(ok)

14.4 Csomagolási

csoport

ADN/ADNR

14.5 Környezeti

veszélyek

14.6 A felhasználót

érintő különleges

óvintézkedések

14.7 A MARPOL 73/78 II.

melléklete és az IBC kódex

szerinti ömlesztett szállítás

Nem.

Nem.

:

Nem alkalmazható.

Semmi.

Semmi.

None.

None.

Nemzeti előírások

Egyéb EU előírások

Nem alkalmazható.

XVII. Melléklet- Egyes

veszélyes anyagok,

készítmények és

árucikkek gyártásával,

forgalomba hozatalával

és felhasználásával

kapcsolatos korlátozások

:

Magyarország

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi

előírások/jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK Rendelete (REACH)

XIV. Melléklet - Az engedélyköteles anyagok listája

Különös aggodalomra okot adó anyagok

Egyik összetevő sem szerepel a jegyzékben

≥5 - <15% anionos tenzidek

<5% Foszfátok

Összetétel a 648/2004/EK mosószerrendelet szerint:

Kiadási

időpont/Felülvizsgálat ideje

:

11/13

20 Január 2012

Mandate

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.2 Kémiai biztonsági

értékelés

Ez a termék olyan anyagokat tartalmaz, amelyeknél még szükséges a Kémiai

Biztonsági Értékelés.

:

2000. évi XXV., 2004. évi XXVI törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei

25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM és az azt módosító 13/2002. (XI. 28.) ESZCSM-FMM együttes rendelet a

munkahelyek kémiai biztonságáról, a munkahelyi levegőben megengedett határértékekről

44/2000 (XII.27.) EüM. rendelet a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos eljárás szabályairól

2000. évi XLIII törvény a hulladékgazdálkodásról

98/2001. (VI. 15.) kormányrendelet, 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet

Csak a biocidokra/fertőtlenítőszerekre vonatkozó szabályozás:

38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának

feltételeiről

Az előző kiadás óta megváltoztatott információkat tartalmaz.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

A rövidített H-állítások teljes

szövege

:

Rövidítések és betűszavak

:

ADN/ADNR = A Veszélyes Áruk Rajnán történő Nemzetközi Belvízi Szállításáról

szóló Európai Egyezmény

ADR = A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Egyezmény

ATE = Ahut Toxicitás Becslése

BCF = Bio-koncentrációs Faktor

Az Európai Parlament és a Tanács Rendelete az Anyagok és Keverékek

Besorolásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról [EK Rendelet No. 1272/2008]

DNEL = Származtatott Hatásmentes Szint

DPD = Veszélyes Készítményekről szóló Irányelv [1999/45/EC]

EK = Európai Bizottság

EUH statement = CLP-specifikus Figyelmeztető mondat

IATA = Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség

IBC = Nagyméretű Csomagolóeszköz

IMDG = Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe

LogPqw = log oktanol/víz megoszlási együttható

MARPOL 73/78 = Hajókról történõ Szennyezés Megelõzésérõl szóló és az 1978. évi

Jegyzõkönyvvel módosított 1973. évi Nemzetközi Egyezmény. ("Marpol = tengeri

szennyezés)

OEL = Foglalkoztatási Terhelés Szint

PBT = Perzisztens, Bioakkumulatív és Mérgező

PNEC = Előre látható Hatástalan Koncentráció

REACH = A Vegyi Anyagok Regisztrálására, Értékelésére, Engedélyezésére és

Korlátozására vonatkozó EK Rendelet [EC No. 1907/2006 rendeletet]

RID = Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat

REACH # = REACH Regisztrációs Szám

vPvB = Nagyon Perzisztens és Nagyon Bioakkumulatív

Az osztályozás [CLP/GHS]

teljes szövege

:

H302

Lenyelve ártalmas.

H314

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H315

Bőrirritáló hatású.

H318

Súlyos szemkárosodást okoz.

H319

Súlyos szemirritációt okoz.

H335

Légúti irritációt okozhat.

Acute Tox. 4, H302

AKUT TOXICITÁS: ORÁLIS - 4. kategória

Eye Dam. 1, H318

SÚLYOS SZEMKÁROSODÁS/SZEMIRRITÁCIÓ - 1.

kategória

Eye Irrit. 2, H319

SÚLYOS SZEMKÁROSODÁS/SZEMIRRITÁCIÓ - 2.

kategória

Skin Corr. 1A, H314

BŐRMARÁS/BŐRIRRITÁCIÓ - 1A. kategória

Skin Corr. 1B, H314

BŐRMARÁS/BŐRIRRITÁCIÓ - 1B. kategória

Skin Irrit. 2, H315

BŐRMARÁS/BŐRIRRITÁCIÓ - 2. kategória

STOT SE 3, H335

CÉLSZERVI TOXICITÁS (STOT) - EGYSZERI

Kiadási

időpont/Felülvizsgálat ideje

:

12/13

20 Január 2012

Mandate

16. SZAKASZ: Egyéb információk

1/20/2012.

A nyomtatás időpontja

Kiadási időpont/

Felülvizsgálat ideje

Változat

A fenti adatok legjobb tudásunk szerint megfelelőek a termékek gyártási országában használatos receptúra

vonatkozásában. Mivel az adatok, szabványok, szabályozások változhatnak, és így a használati és

felhasználási körülmények a hatáskörünkön kívül esnek, nem garantálhatjuk az információk teljességét vagy

állandóságát.

Figyelmeztetés az olvasó számára

Az előző kiadás időpontja:

:

:

:

:

A rövidített R-mondatok

teljes szövege

:

R34- Égési sérülést okoz.

R35- Súlyos égési sérülést okoz.

R41- Súlyos szemkárosodást okozhat.

R36- Szemizgató hatású.

R38- Bőrizgató hatású.

R36/38- Szem- és bőrizgató hatású.

R36/37/38- Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.

C - Maró

Xi - Irritatív

:

Az osztályozás teljes

szövege [DSD/DPD]

1/20/2012.

Nincs korábbi érvényesítés.

EXPOZÍCIÓ [Légúti irritáció] - 3. kategória

Kiadási

időpont/Felülvizsgálat ideje

:

13/13

20 Január 2012