Lumark

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Lumark
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Lumark
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Диагностични радиофармацевтици
 • Терапевтична област:
 • Радиоюклидно изображение
 • Терапевтични показания:
 • Lumark е радиофармацевтичен прекурсор. Той не е предназначен за директна употреба при пациенти. Този лекарствен продукт трябва да се използва само за радиомаркиране на молекулите-носители, които са специално разработени и разрешени за радиомаркиране с този радионуклид.

Друга информация

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/002749
 • Дата Оторизация:
 • 19-06-2015
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/002749
 • Последна актуализация:
 • 01-03-2018

Доклад обществена оценка

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/524793/2017

EMEA/H/C/002749

Резюме на EPAR за обществено ползване

Lumark

lutetium (

Lu) chloride

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Lumark. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да препоръча разрешаване

за употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен да предоставя

практически съвети относно употребата на Lumark.

За практическа информация относно употребата на Lumark пациентите следва да прочетат

листовката или да попитат своя лекар или фармацевт.

Какво представлява Lumark и за какво се използва?

Lumark съдържа радиоактивното съединение лутециев (

Lu) хлорид (lutetium (177Lu) chloride) и

се използва за радиомаркиране на други лекарства. Радиоизoтопното маркиране е техника за

маркиране (или обозначаване) на лекарства с радиоактивни съединения, така че те да пренесат

радиоактивност, където е необходимо в организма, например до тумор.

Lumark трябва да се използва само за радиоизотопно маркиране на лекарства, които са

разработени специално за използване с лутециев (

Lu) хлорид .

Как се използва Lumark?

Lumark трябва да се използва само от специалисти с опит в радиомаркирането.

Lumark никога не се прилага самостоятелно на пациента. Радиомаркирането с Lumark се

извършва в лабораторна среда. След това радиомаркираното лекарство се прилага на пациента

съгласно указанията в информацията за продукта на това лекарство.

Lumark

EMA/524793/2017

Страница 2/3

Как действа Lumark?

Активното вещество в Lumark, лутециев (

Lu) хлорид, е радиоактивно съединение, което

излъчва основно тип лъчение, известно като бета лъчение, с малки количества гама лъчение. При

радиомаркиране на лекарство с Lumark лекарството пренася лъчението до необходимото място в

организма или за да убие раковите клетки (когато се използва за лечение), или за да се получат

изображения на екран (когато се използва за диагностика).

Какви ползи от Lumark са установени в проучванията?

Тъй като употребата на лутеций (

Lu) за радиомаркиране на лекарства е добре установена,

фирмата представя данни от научната литература. Няколко публикувани проучвания установяват

ползата от лутеций (

Lu) при радиоизотопно маркиране на лекарства за диагностициране и

лечение на невроендокринни тумори. Това е група тумори, която засяга клетките, секретиращи

хормони, в много части на организма, включително панкреаса, червата, стомаха и белите

дробове.

Ползите от Lumark до голяма степен зависят от лекарството за радиомаркиране, на което се

използва.

Какви са рисковете, свързани с Lumark?

Нежеланите лекарствени реакции при Lumark до голяма степен зависят от лекарството, с което се

използва, и са описани в листовката на това лекарство. Lumark е радиоактивен и, както при

всеки друг радиоактивен продукт, употребата му може да е свързана с риск от развитие на рак и

наследствени увреждания. Въпреки това използваното количество Lumark е много малко и поради

това рисковете се считат за малки. Лекарят ще се увери, че очакваната полза за пациентите от

употребата на Lumark надвишава рисковете, свързани с радиоактивността.

Най-честите нежелани лекарствени реакции при Lumark (които е възможно да засегнат повече от

1 на 10 души) са анемия (ниски нива на червени кръвни телца), тромбоцитопения (ниски нива на

тромбоцитите в кръвта), левкопения (ниски нива на белите кръвни телца) и лимфопения (ниски

нива на лимфоцитите, специфичен вид бели кръвни клетки).

Лекарствата, радиомаркирани с Lumark, не трябва да се използват при бременни жени или при

жени, които е възможно да са бременни. За пълния списък на всички нежелани лекарствени

реакции и ограничения, съобщени при Lumark, вижте листовката. Информация относно

ограниченията, които важат конкретно за лекарствата, радиомаркирани с Lumark, може да бъде

намерена в листовките на тези лекарства.

Защо Lumark е разрешен за употреба?

Европейската агенция по лекарствата счита, че употребата на лутеций (

Lu) за радиомаркиране

на лекарства е добре установена и добре документирана в научната литература. Както при

всички радиомаркирани материали за лекарства, има рискове, свързани с радиационната

експозиция от Lumark. Информация как да се сведат до минимум рисковете е включена в

информацията за продукта за Lumark.

Агенцията заключи, че ползите от Lumark превишават рисковете, и препоръчва да бъде разрешен

за употреба.

Lumark

EMA/524793/2017

Страница 3/3

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Lumark?

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Lumark, които да се

спазват от здравните специалисти и пациентите, са включени в кратката характеристика на

продукта и в листовката.

Допълнителна информация за Lumark:

Европейската комисия издава разрешение за употреба на Lumark, валидно в Европейския съюз,

на 19 юни 2015 г.

Пълният текст на EPAR за Lumark може да се намери на уебсайта на

Агенцията: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. За

повече информация относно лечението с Lumark прочетете листовката (също част от EPAR) или

попитайте вашия лекар или фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста 08-2017.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква

да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на нежелани реакции

вижте точка 4.8.

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКT

Lumark 80 GBq/ml радиофармацевтичен прекурсор, разтвор

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Един ml разтвор съдържа 80 GBq лутециев (

Lu) хлорид (Lutetium (

Lu) chloride) към референтното

време на активност (ART), съответстващи най-много на максимум 160 микрограма лутеций. ART е

определен като края на производството.

Всеки флакон съдържа обем, вариращ от 0,1 до 5 ml, съответстващи на активност в диапазона от 8 до

400 GBq (към ART).

Минималната специфична активност е 500 GBq/mg лутеций (

Lu) към ART.

Лутеций (

Lu) има полуживот 6,647 дни. Лутеций (

Lu) се произвежда чрез неутронно облъчване

на обогатен лутеций (

Lu). Лутеций (

Lu) се разпада чрез β

-емисия до хафний (

Hf), с

максимална енергия на преобладаващите β

(79,3%) частици 0,497 MeV. Също така се излъчва ниска

гама енергия, например 113 keV (6,2%) и 208 keV (11%).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Радиофармацевтичен прекурсор, разтвор

Бистър, безцветен разтвор

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Lumark е радиофармацевтичен прекурсор. Не е предназначен за директна употреба при пациенти.

Този лекарствен продукт трябва да се използва само за радиоизотопно маркиране на молекули

носители, които са специално разработени и разрешени за радиоизотопно маркиране с този

радионуклид.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Lumark трябва да се използва само от специалисти с опит в радиоизотопното маркиране

in vitro.

Дозировка

Количеството Lumark, необходимо за радиоизотопно маркиране, и количеството на лекарствения

продукт, подложен на радиоизотопно маркиране с лутеций (

Lu), което се прилага впоследствие,

зависят

от

лекарствения

продукт,

който

следва

да

бъде

радиоизотопно

маркиран,

от

предназначението

му.

Вижте

кратката

характеристика

на

продукта/листовката

на

конкретния

лекарствен продукт, който следва да бъде радиоизотопно маркиран.

Педиатрична популация

За повече информация относно употребата в педиатрията на маркираните с лутеций (

лекарствени продукти, вижте кратката характеристика на продукта/листовката на конкретния

лекарствен продукт, който следва да бъде радиоизотопно маркиран.

Начин на приложение

Lumark

предназначен

за

радиоизотопно

маркиране

in

vitro

на

лекарствени

продукти,

които

впоследствие се прилагат по одобрения път.

Lumark не трябва да се прилага директно на пациента.

За

указания

относно

еднократното

приготвяне

на

лекарствения

продукт

непосредствено

преди

приложение вижте точка 12.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества, изброени в

точка 6.1.

Установена бременност или при съмнения за бременност или когато не може да се изключи

бременност (вж. точка 4.6).

За информацията относно противопоказанията на конкретните маркирани с лутеций (

лекарствени продукти, получени чрез радиоизотопно маркиране с Lumark, вижте кратката

характеристика на продукта/листовката на всеки конкретен лекарствен продукт, който следва да бъде

радиоизотопно маркиран.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Обосновка на съотношението полза/риск за отделния пациент

За всеки пациент експозицията на радиация трябва да бъде оправдана от вероятната полза.

Приложената активност при всеки отделен случай трябва да бъде доколкото е възможно най-ниската,

с която да се постигне необходимият терапевтичен ефект. Lumark не трябва да се прилага директно

на пациента, а да се използва за радиоизотопно маркиране на молекули носители, например

моноклонални антитела, пептиди или други субстрати.

Общи предупреждения

Радиоактивните лекарствени продукти трябва да се получават, използват и прилагат само от

упълномощени лица в предназначените за целта клинични условия. Получаването, съхранението,

употребата, преместването и изхвърлянето им са обект на регулаторните изисквания и/или

съответните лицензи, издадени от официалните компетентни органи.

Радиоактивните лекарствени продукти трябва да се приготвят от потребителя по начин, който

отговаря на изискванията за радиационна безопасност и за фармацевтично качество. Трябва да бъдат

взети подходящи предпазни мерки по отношение на асептиката.

За информация относно специалните предупреждения и предпазни мерки при употреба на маркирани

Lu лекарствени продукти, вижте кратката характеристика на продукта/листовката на

лекарствения продукт, който следва да бъде радиоизотопно маркиран.

Предпазване от радиация

Прилагането на маркиран с лутеций (

Lu) лекарствен продукт с висока активност (7,400 MBq) води

до средна стойност на радиационната доза на 1 метър разстояние от пациента в размер на 4-11 µSv/h

след 24 часа. Това е под пределната стойност, която се счита за приемлива за изписване от

клиниката (20 µSv/h). За лице в близък контакт с пациента, ако се допуснат непрекъсна експозиция на

разстояние 2 метра и безкраен биологичен полуживот (без изхвърляне от пациента след изписване от

болницата), тази стойност на дозата води до обща доза от приблизително 0,6 mSv, което е около една

втора от допустимата доза за общото население (1 mSv/година).

Предпазните мерки за роднини, болногледачи и болничния персонал са описани в точка 6.6.

Бъбречно увреждане и хематологични нарушения

Съобщава се за случаи на миелодиспластичен синдром и остра миелоидна левкемия след

пептиднорецепторна радионуклидна терапия с лутеций (

Lu) на невроендокринни тумори.

Миелосупресия

Анемия, тромбоцитопения, левкопения, лимфопения и по-рядко неутропения могат да настъпят по

време на радиолигандна терапия с лутеций (

Lu). Повечето събития са леки и преходни. При някои

пациенти може да бъде засегната повече от една клетъчна линия. Изследване на кръвната картина

трябва да се прави на изходното ниво и редовно да се проследява по време на лечението в

съответствие с клиничните указания.

Бъбречно облъчване

Радиомаркираните соматостатинови аналози се екскретират през бъбреците. Съобщава се за

радиационна нефропатия след пептиднорецепторна радионуклидна терапия на невроендокринни

тумори, при използване на други радиоизотопи. Бъбречната функция трябва да се оценява на

изходното ниво и по време на лечението, и следва да се обмисли защита на бъбреците от радиация в

съответствие с клиничните указания.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Не са провеждани проучвания за взаимодействията на лутеций (

Lu) с други лекарствени продукти.

Възможното прилагане на терапии с хелатообразуватели може да окаже въздействие при

използването на маркирани с лутеций (

Lu) лекарствени продукти.

За информация относно взаимодействията, свързани с употребата на маркирани с лутеций (

лекарствени продукти, вижте кратката характеристика на продукта/листовката на радиоизотопно

маркирания лекарствен продукт.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Жени с детероден потенциал

Ако се предвижда прилагане на радиоактивни лекарствени продукти на жена с детероден потенциал,

е важно да се установи дали тя е бременна. Всяка жена с пропуснат цикъл трябва да се счита за

бременна до доказване на противното. При съмнение за потенциална бременност (ако жената е с

пропуснат цикъл, ако цикълът е много нередовен и т.н.) на пациентката трябва да се предложат

алтернативни методи (ако има такива), при които не се използва йонизиращо лъчение. Преди

прилагането на маркирани с

Lu лекарствени продукти, трябва да се изключи бременност, като се

използват подходящи/валидирани тестове.

Бременност

Употребата на маркирани с лутеций (

Lu) лекарствени продукти е противопоказана при установена

беремнност или съмнения за бременност, или когато не е изключена бременност (вж. точка 4.3).

Кърмене

Преди прилагане на радиофармацевтични продукти на майка кърмачка, трябва да се обмисли

възможността за отлагане на процедурата до края на периода на кърмене и дали е направен

най-подходящият избор на радиофармацевтичен продукт, като се има предвид излъчването на

активност с кърмата. Ако прилагането се счита за необходимо, кърменето трябва да бъде спряно, а

изцедената кърма да се изхвърля.

Фертилитет

Съгласно съобщения от литературата и като се приеме консервативен подход (максимална доза за

пациента 10 GBq, средна ефективност на маркирането и липса на допълнителни мерки), може да се

счита, че маркираните с

Lu лекарствени продукти не водят до репродуктивна токсичност,

включително увреждане на сперматогенезата в мъжките тестиси или генетично увреждане на

мъжките тестиси или женските яйчници.

Допълнителна информация относно употребата на маркирани с

Lu лекарствени продукти е

посочена в кратката характеристика на продукта на лекарствения продукт, който следва да бъде

радиоизотопно маркиран.

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Ефектите върху способността за шофиране или работа с машини след лечение с маркирани с

лутеций (

Lu) лекарствени продукти са посочени в кратката характеристика на продукта/листовката

на конкретния лекарствен продукт, който следва да бъде радиоизотопно маркиран.

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Нежеланите лекарствени реакции след интравенозно приложение на маркирани с лутеций (

лекарствени продукти, получени чрез радиоизотопно маркиране с Lumark, зависят от конкретния

лекарствен продукт, който се използва. Такава информация е предоставена в кратката характеристика

на продукта/листовката на лекарствения продукт, който следва да бъде радиоизотопно маркиран.

За всеки пациент експозицията на йонизиращо лъчение трябва да бъде обоснована въз основа на

вероятната клинична полза. Приложената активност трябва да е такава, че получената доза радиация

да бъде възможно най-ниската, като се има предвид необходимостта да се постигне очакваният

терапевтичен резултат.

Експозицията на йонизираща радиация е свързана с предизвикване на рак и с потенциално развитие

на наследствени дефекти. Дозата радиация, получена от пациента, в резултат от експозиция след

приложението, може да доведе до по-висока честота на ракови заболявания и мутации. При всички

случаи трябва да се гарантира, че рисковете от радиацията са по-малки от тези от самото заболяване.

Нежеланите реакции са разделени на групи според категориите по честота, съгласно MedDRA

конвенцията: Много чести (≥1/10), чести (≥1/100, <1/10), нечести (≥1/1 000, <1/100, редки (≥1/10 000,

<1/1 000), много редки (<1/10 000).

Нарушения на кръвта и лимфната система

Много чести: Анемия, тромбоцитопения, левкопения и лимфопения

Описание на избрани нежелани реакции:

Съобщава се за преходна сухота в устата при пациенти с метастатичен, резистентен на кастрация рак

на простатата, получаващи радиолиганди, маркирани с лутеций (

Lu), таргетиращи

простатноспецифичения мембранен антиген (PSMA).

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за

лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана

нежелана реакция чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V.

4.9

Предозиране

Наличието на свободен лутециев (

Lu) хлорид в организма след инцидентно прилагане на Lumark

води до повишена токсичност за костния мозък и до увреждане на хемопоетичните стволови клетки.

Следователно, в случай на инцидентно прилагане на Lumark, радиотоксичността за пациента трябва

да бъде намалена чрез незабавно (т.е. в рамките на 1 час) прилагане на препарати, съдържащи

хелатообразуватели, например Ca-DTPA или Ca-EDTA, с цел повишаване на елиминирането на

радионуклида от организма.

Следните препарати трябва да бъдат в наличност в здравните заведения, които използват Lumark за

маркиране на молекули носители за терапевтични цели:

Ca-DTPA (тринатриев калциев диетилентриаминпентаацетат) или

Ca-EDTA (калциев динатриев етилендиаминтетраацетат).

Тези хелатообразуватели помагат да се елиминира радиотоксичността на лутеций (

Lu) чрез обмен

между калциевия йон в комплекса и лутециевия (

Lu) йон. Поради способността на

хелатообразуващите лиганди (DTPA, EDTA) да образуват водноразтворими комплекси, комплексите

и свързаният лутеций (

Lu) бързо се елиминират през бъбреците.

1 g хелатообразувател се прилага чрез бавна интравенозна инжекция за 3-4 минути или чрез

инфузия (1 g в 100-250 ml глюкоза или натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%) инжекционен разтвор).

Ефикасността от хелатообразуването е най-голяма непосредствено или до един час след

експозицията, когато радионуклидът все още е в циркулацията или в тъканните течности и плазмата.

Въпреки това прилагането на хелатообразувател остава възможно, а действието му е ефективно макар

и в по-ниска степен, дори повече от 1 час след експозицията.

Интравенозното приложение не трябва да се забавя за повече от 2 часа.

При всички случаи е необходимо проследяване на кръвните показатели на пациента и при наличие на

данни за увреждане на костния мозък трябва незабавно да се предприемат съответни действия.

Токсичността на свободния лутеций (

Lu), чието наличие в организма по време на лечението е в

резултат на освобождаването му

in vivo

от маркираните биомолекули, може да се намали чрез

последващо прилагане на хелатообразуватели.

5.

ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1

Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: все още не е определена, ATC код: все още не е определен

Лутециев (

Lu) хлорид се произвежда чрез облъчване на

Lu с неутрони. Разпада се чрез емисия на

бета лъчение от максимум 498 keV до

Hf-хафний.

Lu-лутеций има полуживот 6,647 дни.

Фармакодинамичните свойства на маркираните с лутеций (

Lu) лекарствени продукти, получени

чрез радиоизотопно маркиране с Lumark, преди приложение, зависят от вида на лекарствения

продукт, който следва да бъде радиоизотопно маркиран. Вижте кратката характеристика на

продукта/листовката на конкретния лекарствен продукт, който следва да бъде радиоизотопно

маркиран.

Педиатрична популация

Европейската агенция по лекарствата освобождава от задължението за предоставяне на резултатите

от проучванията с Lumark във всички подгрупи на педиатричната популация на основание, че е

вероятно специфичният лекарствен продукт да не е ефективен или безопасен при част от или цялата

педиатрична популация, и на основание, че специфичният лекарствен продукт не осигурява

значителна терапевтична полза спрямо съществуващите лечения за педиатрични пациенти. Това

освобождаване, обаче, не обхваща диагностичните или терапевтичните приложения на продукта,

когато е свързан с молекула носител (вж. точка 4.2 за информация относно употребата в

педиатрията).

5.2

Фармакокинетични свойства

Фармакокинетичните свойства на маркираните с лутеций (

Lu) лекарствени продукти, получени

чрез радиоизотопно маркиране с Lumark, преди приложение, зависят от вида на лекарствения

продукт, който следва да бъде радиоизотопно маркиран.

Разпределение

Фармакокинетиката на лутеций (

Lu) е изследвана при плъхове и мишки. Разпределението и

концентрациите на минерали в органите са изследвани при ниски (9-10 mg/kg) и високи (19-

20 mg/kg) дози, приложени интравенозно на плъхове. Изглежда, че повече от 78% от дозите се

разпределят в черния дроб, костите и далака. При лутеций (

Lu) различните нива на дозите не водят

до значителни разлики в поемането, като един ден след приложение 65% се откриват в черния дроб,

5,3% в далака и 13% в костите.

По отношение на модела на разпределение в кръвта, изглежда, че 2 часа след приложение 15% от

лутеция, наличен в кръвта, е навлязъл в кръвните клетки, като оставащите 85% все още са налични в

серума.

По-подробно проучване на биоразпределението на лутециев (

Lu) хлорид при мишки потвърждава

относително високото поемане в черния дроб, бъбреците и костния мозък. Резултатите показват, че

лутециев (

Lu) хлорид кумулира в костния мозък и подчертават колко е важно цялото количество

лутеций (

Lu) да е свързано с пептиди при инжектиране, както и комплексът

радионуклид-хелатообразувател да е стабилен

in-vivo

по време на терапията.

Фармакокинетични данни относно Lumark, свързани със свободния лутеций:

Допуска се, че когато прекурсорът е свързан с молекула носител, съдържанието на радиоактивния

свободен лутеций (

Lu) е по-малко от указаните количества в зависимост от използвания носител.

Данни за това са включени в кратката характеристика на продукта на маркираните лекарствени

продукти.

5.3

Предклинични данни за безопасност

Токсикологичните свойства на маркираните с лутеций (

Lu) лекарствени продукти, получени чрез

радиоизотопно маркиране с Lumark, преди приложение, зависят от вида на лекарствения продукт,

който следва да бъде радиоизотопно маркиран.

Не са провеждани проучвания за токсичност при животни с Lumark.

Токсичността на лутециев (

Lu) хлорид е проучена при различни бозайници, с използване на

различни пътища на въвеждане. Интраперитонеалното приложение води до генерализиран перитонит

с адхезия и акумулиране на известно количество асцитна течност. По интраперитонеален път LD50 е

около 300 mg/kg при мишки и плъхове. При интравенозения път, LD50 при плъхове и мишки варира

между 30 и 60 mg/kg. Интравенозно прилаганите дози водят до променливи ефекти върху кръвното

налягане и намалена сърдечна честота. Електрокардиограмите не показват отклонения в сърдечния

ритъм или проводимост. Ефектите върху дишането са леки и променливи. Не са открити видими

диференциращи се промени на тъканите, което показва липса на доказателства за остро увреждане, в

резултат от експеримента. Проучванията предполагат, че интравенозната токсичност на йонните

съединения на редкоземни елементи намалява с намаляване на атомното тегло, което води до най-

малка токсичност на лутеций (

Lu) в поредицата.

6.

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1

Списък на помощните вещества

Хлороводородна киселина

Вода за инжекции

6.2

Несъвместимости

Радиоизотопното маркиране на молекули носители като моноклонални антитела, пептиди или други

субстрати с лутециев (

Lu) хлорид е много чувствително към наличието на следи от метални

онечиствания.

Важно е всички стъклени съдове, игли за спринцовки и т.н., които се използват за приготвяне на

радиоизотопно маркирания лекарствен продукт, да бъдат много добре почистени, за да се гарантира,

че не съдържат следи от метални онечиствания. Могат да се използват единствено игли за

спринцовки (напр. неметални) с доказана устойчивост към разредени киселини, за да се сведат до

минимум следите от метални онечиствания.

При липса на проучвания за съвместимост, този лекарствен продукт не трябва да се смесва с

лекарствени продукти, различни от тези, които следва да бъдат радиоизотопно маркирани.

6.3

Срок на годност

8 дни от датата на ART (= краят на производството).

6.4

Специални условия на съхранение

Да се съхранява в оригиналната опаковка с цел защита от радиация.

Не се изискват специални условия на съхранение.

Съхранението на радиофармацевтичните продукти трябва да бъде в съответствие с националните

регулаторни изисквания за радиоактивни материали.

6.5

Вид и съдържание на опаковката

Разтворът на радиофармацевтичния прекурсор е опакован в безцветен флакон от стъкло тип I с обем

10 ml, запечатан със запушалка от бромбутилова гума и алуминиева обкатка.

Всеки флакон съдържа обем, вариращ от 0,1 до 5 ml, съответстващи на активност в диапазона от 8 до

400 GBq към ART.

Флаконите са поставени в оловен контейнер за защитно екраниране и са опаковани в пластмасова

банка.

Всяка опаковка съдържа един флакон в оловен контейнер.

Само за еднократна употреба.

6.6

Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Lumark не е предназначен за директна употреба при пациенти.

Общи предупреждения

Радиофармацевтичните продукти трябва да се получават, използват и прилагат само от

упълномощени лица в предназначените за целта клинични условия. Получаването, съхранението,

употребата, преместването и изхвърлянето им са обект на регулаторните изисквания и/или

съответните лицензи, издадени от официалните компетентни органи.

Радиофармацевтичните продукти трябва да се приготвят по начин, който отговаря на изискванията за

радиационна безопасност и за фармацевтично качество. Трябва да бъдат взети подходящи предпазни

мерки по отношение на асептиката.

За указания относно еднократното приготвяне на лекарствения продукт непосредствено преди

приложение вижте точка 12.

Ако в даден момент при подготовката на този продукт целостта на опаковката бъде нарушена,

продуктът не трябва да се използва.

Процедурите по прилагане трябва да се извършват по начин, който да сведе до минимум риска от

замърсяване на лекарствения продукт и от облъчване на обслужващите лица. Адекватното

екраниране е задължително.

Стойностите на повърхностната доза и кумулираната доза зависят от много фактори. Измерванията в

помещението и по време на работа са от съществено значение и трябва да се извършват за по-

прецизно и по-пълно определяне на общото радиационно натоварване на персонала. На медицинския

персонал се препоръчва да ограничи близкия контакт с пациенти, инжектирани с

радиофармацевтични продукти, съдържащи лутеций (

Lu). Препоръчва се употреба на телевизионни

системи за наблюдение на пациентите. Предвид дългия полуживот на лутеций (

Lu), специално се

препоръчва да се избягва вътрешно замърсяване. По тази причина използването на защитни ръкавици

с високо качество (латекс/нитрилен) при пряк контакт с радиофармацевтичните продукти

(флакон/спринцовка) и с пациента е задължително. Няма препоръки за минимизиране на

експозицията на радиация при многократна експозиция, с изключение на стриктното спазване на

посочените по-горе.

Прилагането на радиофармацевтични лекарствени продукти носи риск за други лица от външна

радиация или заразяване поради разливане на урина, повръщане и т.н. Поради това трябва да се

вземат предпазни мерки за радиационна защита в съответствие с националните регулаторни

изисквания.

Неизползваният продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с

местните изисквания.

7.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

I.D.B. Holland B.V.

Weverstraat 17

5111 PV Baarle-Nassau

Нидерландия

8.

НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/15/1013/001

9.

ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА

УПОТРЕБА

19/06/2015

10.

ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

11.

ДОЗИМЕТРИЯ

Дозата радиация, получена от отделните органи, след интравенозно приложение на маркиран с

лутеций (

Lu) лекарствен продукт зависи от конкретната молекула, която е била радиоизотопно

маркирана.

Информация за радиационната дозиметрия на всеки отделен лекарствен продукт, след като е бил

маркиран и приложен, се съдържа в кратката характеристика на продукта/листовката на конкретния

лекарствен продукт, който следва да бъде радиоизотопно маркиран.

В дозиметричната таблица по-долу е показано съотношението на неконюгирания лутеций (

Lu) към

дозата радиация след прилагането на маркиран с лутеций (

Lu) лекарствен продукт или след

инцидентно интравенозно инжектиране на Lumark.

Дозиметричните стойности са получени на базата на данни за биоразпределението, предоставени от

ICRP-30, и показват, че костите, черният дроб и бъбреците са значимите прицелни органи за

биоразпределението на лутеций.

Таблица 1. Абсорбирана доза за единица приложена активност за различни тъкани

Данни на ICRP-30

Прицелен орган

Доза/инжектирана активност

(mGy/MBq)

Надбъбречни жлези

0,018

Мозък

0,017

Гърди

0,005

Стена на жлъчен мехур

0,012

Стена на долните етажи на

дебелото черво

0,868

Тънко черво

0,069

Стомашна стена

0,038

Стена на горните етажи на

дебелото черво

0,327

Сърдечна стена

0,009

Бъбреци

0,210

Черен дроб

0,220

Бели дробове

0,010

Мускул

0,012

Яйчници

0,015

Панкреас

0,012

Червен костен мозък

1,090

Остеогенни клетки

7,530

Кожа

0,007

Слезка

0,008

Тестиси

0,006

Тимус

0,007

Щитовидна жлеза

0,011

Стена на пикочен мехур

0,240

Матка

0,011

Тялото като цяло

0,185

Ефективна доза

(mSv/MBq)

0,35

12.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА РАДИОФАРМАЦЕВТИЧНИ ЛЕКАРСТВЕНИ

ПРОДУКТИ

Преди употреба трябва да се проверят опаковката и радиоактивността. Активността може да се

измери с помощта на йонизираща камера. Лутеций (

Lu) е бета(-)/гама емитер. Измерванията на

активността с помощта на йонизираща камера са много чувствителни към геометрични фактори и

следователно, трябва да се извършват само при геометрични условия, които са съответно валидирани.

Само за еднократна употреба

Трябва да се спазват обичайните предпазни мерки по отношение на стерилност и радиоактивност.

Флаконът никога не трябва да се отваря и трябва да се съхранява вътре в неговия оловен защитен

контейнер. Продуктът трябва да бъде изтеглен през запушалката по асептичен начин с помощта на

стерилна игла и спринцовка за еднократна употреба, след дезинфекциране на запушалката.

Трябва да се вземат подходящи предпазни мерки по отношение на асептиката, за да се поддържа

стерилността на Lumark и стерилността по време на процедурите по маркирането.

Комплексообразувателят и другите реагенти трябва да се добавят към флакона с лутециев (

хлорид.

Свободният лутеций (

Lu) се поема и акумулира в костите. Това потенциално може да доведе до

остеосаркоми. Препоръчва се преди интравенозно приложение на конюгати, маркирани с

лутеций (

Lu), да се добави свързващо средство като DTPA, за да се образува комплекс със

свободния лутеций (

Lu), ако е наличен, което води до бърз бъбречен клирънс на лутеций (

Lu).

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската

агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

A.

ПРОИЗВОДИТЕЛ, ОТГОВОРЕН ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПАРТИДИ

Б.

УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА И УПОТРЕБА

B.

ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Г.

УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА И ЕФЕКТИВНА УПОТРЕБА НА

ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

A.

ПРОИЗВОДИТЕЛ, ОТГОВОРЕН ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПАРТИДИ

Име и адрес на производителя(ите), отговорен(ни) за освобождаване на партидите

I.D.B. Holland B.V.

Weverstraat 17

5111 PV Baarle-Nassau

НИДЕРЛАНДИЯ

Б.

УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА И УПОТРЕБА

Лекарственият продукт се отпуска по ограничено лекарско предписание (вж. Приложение I:

Кратка характеристика на продукта, точка 4.2).

B.

ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Периодични актуализирани доклади за безопасност

Притежателят на разрешението за употреба трябва да подаде първия периодичен актуализиран

доклад за безопасност за този продукт в срок от 6 месеца след разрешаването за употреба.

Впоследствие притежателят на разрешение за употреба трябва да подава периодични

актуализирани доклади за безопасност за този продукт съгласно изискванията, посочени в списъка

с референтните дати на Европейския съюз (EURD списък), предвиден в чл. 107в, ал. 7 от

Директива 2001/83/ЕО и публикуван на европейския уебпортал за лекарства.

Г.

УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА И ЕФЕКТИВНА УПОТРЕБА НА

ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

План за управление на риска (ПУР)

ПРУ трябва да извършва изискваните дейности и действия, свързани с проследяване на

лекарствената безопасност, посочени в одобрения ПУР, представен в Модул 1.8.2 на Разрешението

за употреба, както и при всички следващи съгласувани актуализации на ПУР.

Актуализиран ПУР трябва да се подава:

по искане на Европейската агенция по лекарствата;

винаги, когато се изменя системата за управление на риска, особено в резултат на

получаване на нова информация, която може да доведе до значими промени в

съотношението полза/риск, или след достигане на важен етап (във връзка с проследяване на

лекарствената безопасност или свеждане на риска до минимум).

Ако подаването на ПАДБ и актуализирането на ПУР съвпадат, те може да се подадат

едновременно.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ДАННИ ВЪРХУ ОПАКОВКАТА И ЛИСТОВКА

A.

ДАННИ ВЪРХУ ОПАКОВКАТА

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА

ПЛАСТМАСОВА БАНКА и ОЛОВЕН КОНТЕЙНЕР

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКT

Lumark 80 GBq/ml радиофармацевтичен прекурсор, разтвор

Лутециев (

Lu) хлорид

2.

ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А)

Един ml разтвор съдържа 80 GBq лутециев (

Lu) хлорид (Lutetium (

Lu) chloride) към референтното

време на активност (ART), съответстващи най-много на максимум 160 микрограма лутеций. ART е

определен като края на производството.

3.

СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Хлороводородна киселина

Вода за инжекции

4.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

Радиофармацевтичен прекурсор, разтвор

1 флакон съдържа

Обем: {Z} ml

Активност (към ART): {Y} GBq

Референтно време на активност (ART): {ДД/ММ/ГГГГ} {чч:мм} ЦЕВ

Специфична активност (към ART): {YY} GBq/mg

5.

НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ

За приложение след радиоизотопно маркиране

in vitro

. Преди употреба прочетете листовката.

6.

СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ

СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7.

ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

8.

ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Срок на годност: {ДД/ММ/ГГГГ} чч:мм ЦЕВ

9.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява в оригиналната опаковка, която осигурява защита от радиация.

Не се изискват специални условия на съхранение.

Съхранението на трябва да бъде в съответствие с местните регулаторни изисквания за радиоактивни

вещества.

10.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ

ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО

СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

Неизползваният продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с

местните изисквания.

11.

ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

I.D.B. Holland B.V.

Weverstraat 17

5111 PV Baarle-Nassau

Нидерландия

12.

НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/15/1013/001

13.

ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида:

14.

НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

15.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16.

ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Прието е основание да не се включи информация на Брайлова азбука.

МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ МАЛКИТЕ ЕДИНИЧНИ

ПЪРВИЧНИ ОПАКОВКИ

ФЛАКОН

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКT И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ

Lumark 80 GBq/ml радиофармацевтичен прекурсор, разтвор

Лутециев (

Lu) хлорид

2.

НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

За приложение след радиоизотопно маркиране

in vitro

3.

ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до: {ДД/ММ/ГГГГ}

4.

ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида:

5.

СЪДЪРЖАНИЕ КАТО МАСА, ОБЕМ ИЛИ ЕДИНИЦИ

Обем: {Z} ml

ART: {ДД/ММ/ГГГГ} {чч:мм} ЦЕВ

Активност: {Y}_________ GBq/флакон

Клиентски код:

6.

ДРУГО

I.D.B. Holland B.V.

Weverstraat 17, 5111 PV Baarle-Nassau

Нидерландия

B.

ЛИСТОВКА

Листовка: информация за пациента

Lumark 80 GBq/ml радиофармацевтичен прекурсор, разтвор

Лутециев (

Lu) хлорид (Lutetium (

Lu) chloride)

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос, като

съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани

реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да Ви бъде приложено лекарството,

комбинирано с Lumark, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар по нуклеарна медицина,

който ръководи процедурата.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар по нуклеарна

медицина. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.

Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Lumark и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да използвате радиоизотопно маркираното с Lumark лекарство

Как да използвате радиоизотопно маркираното с Lumark лекарство

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Lumark

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Lumark и за какво се използва

Lumark не е лекарство и не е предназначен за самостоятелна употреба.

Lumark е вид продукт, наречен радиофармацевтичен прекурсор. Съдържа активното вещество

лутециев (

Lu) хлорид.

Lumark се използва за радиоизотопно маркиране — техника, при която лекарствата се обозначават

(маркират радиоизотопно) с радиоактивна форма на елемента лутеций, известна като лутеций (

Lu).

След това тези лекарства могат да се използват в медицински процедури, за да пренасят

радиоактивност до местата в организма, където това е необходимо, например до туморните клетки.

Lumark се използва само за радиоизотопно маркиране на лекарства, които са специално разработени

за употреба с активното вещество лутециев (

Lu) хлорид.

Използването на маркирани с лутеций (

Lu) лекарства води до експозиция на малки количества

радиоактивност. Вашият лекар и лекарят по нуклеарна медицина са преценили, че клиничната полза,

която ще получите от процедурата с радиофармацевтика, надвишава риска от радиация.

Моля, вижте листовката на лекарството, което трябва да бъде радиоизотопно маркирано с Lumark.

2.

Какво трябва да знаете, преди да използвате радиоизотопно маркираното с Lumark

лекарство

Не използвайте радиоизотопно маркираното с Lumark лекарство:

ако сте алергични към лутеций или към някоя от останалите съставки на това лекарство

(изброени в точка 6);

ако сте бременна или смятате, че може да сте бременна.

Предупреждения и предпазни мерки

Обърнете специално внимание при употребата на радиоизотопно маркираното с Lumark лекарство:

ако кърмите.

Радиолигандното лечение с лутеций (

Lu) може да доведе до следните нежелани реакции:

намален брой червени кръвни клетки (анемия)

намален брой тромбоцити в кръвта (тромбоцитопения), които са важни за спиране на кървенето

намален брой бели кръвни клетки (левкопения, лимфопения или неутропения), които са важни

за защитата на организма от инфекция

Повечето от тези събития са леки и само временни. Тъй като лутеций (

Lu) понякога може да

повлияе на кръвните клетки, Вашият лекар ще назначи да Ви се правят кръвни изследвания преди и

редовно по време на лечението.

Малък брой пациенти са развили ракови заболявания на костния мозък (миелодиспластичен синдром)

и на кръвта (левкемия) след лечение с лутеций (

Lu) на невроендокринни тумори. Не е известно

дали тези ракови заболявания са предизвикани от лутеций (

Lu).

По време на пептиднорецепторната радионуклидна терапия на невроендокринни тумори,

радиомаркираните соматостатинови аналози се отделят през бъбреците. Поради това Вашият лекар

ще направи кръвно изследване за измерване на бъбречната Ви функция преди и по време на

лечението.

Преди прилагане на Lumark трябва:

да пиете много вода, преди да Ви бъде приложено радиоизотопно маркираното лекарство, за да

уринирате възможно най-често през първите няколко часа след процедурата.

Деца и юноши

Лекарствени продукти, радиоизотопно маркирани с Lumark, не трябва да се използват при деца и

юноши на възраст под 18 години.

Други лекарства и радиоизотопно маркирани с Lumark лекарства

Информирайте Вашия лекар по нуклеарна медицина, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемете други лекарства, тъй като те може да повлияят на процедурата.

Не е известно дали лутециев (

Lu) хлорид може да взаимодейства с други лекарства, тъй като не са

провеждани специални проучвания.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна, или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар по нуклеарна медицина, преди да Ви бъдат приложени радиоизотопно

маркирани с Lumark лекарства.

Преди приложението на радиоизотопно маркирани с Lumark лекарства трябва да уведомите лекаря по

нуклеарна медицина, ако има вероятност да сте бременна, ако имате пропуснат цикъл или ако

кърмите.

При съмнение е важно да се консултирате с Вашия лекар по нуклеарна медицина.

Ако сте бременна

Радиоизотопно маркирани с Lumark лекарства не трябва да се прилагат, ако сте бременна.

Ако кърмите

Ако се лекувате с радиоизотопно маркирани с Lumark лекарства, ще бъдете помолена да спрете

кърменето.

Попитайте Вашия лекар по нуклеарна медицина кога можете да възобновите кърменето.

Шофиране и работа с машини

Възможно е лекарството, което се използва в комбинация с Lumark, да окаже ефект върху

способността за шофиране и работа с машини. Моля, прочетете внимателно листовката на това

лекарство.

3.

Как да използвате радиоизотопно маркираното с Lumark лекарство

За използването, работата и изхвърлянето на радиофармацевтични продукти има строги закони.

Радиоизотопно маркираните с Lumark лекарства се използват в специални контролирани зони. С този

продукт боравят и той Ви се прилага от хора, които са обучени и квалифицирани да го използват

безопасно. Тези лица полагат специални грижи за безопасната употреба на продукта и ще Ви държат

в течение на действията си.

Лекарят по нуклеарна медицина, който ръководи процедурата, взема решение за количеството на

радиоизотопно маркираното с Lumark лекарство, което да се използва във Вашия случай. Това е най-

малкото количество, необходимо за постигане на подходящия резултат, в зависимост от прилаганото

съпътстващо лекарство и неговото предназначение.

Прилагане на радиоизотопно маркираното с Lumark лекарство и провеждане на процедурата

Lumark трябва да се използва само в комбинация с друго лекарство, което е специално разработено и

разрешено за комбиниране с Lumark. Прилага се само в комбинация.

Продължителност на процедурата

Вашият лекар по нуклеарна медицина ще Ви информира за обичайната продължителност на

процедурата след прилагане на радиоизотопно маркираното с Lumark лекарство.

След прилагане на радиоизотопно маркираното с Lumark лекарство

Лекарят по нуклеарна медицина ще Ви информира, ако трябва да вземате специални предпазни мерки

след прилагането на радиоизотопно маркираното с Lumark лекарство. Свържете се с Вашия лекар по

нуклеарна медицина, ако имате някакви въпроси.

Ако Ви е била приложена повече от необходимата доза радиоизотопно маркирано с Lumark

лекарство

Тъй като радиоизотопно маркираното с Lumark лекарство се подготвя от лекар по нуклеарна

медицина при строго контролирани условия, има само много малка вероятност от предозиране. Все

пак в случай на предозиране ще получите подходящо лечение.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на Lumark, попитайте лекаря по

нуклеарна медицина, който ръководи процедурата.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, радиоизотопно маркираното с Lumark лекарство може да предизвика

нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Съобщава се за временна сухота в устата при пациенти с рак на простатата, получаващи лечение с

лутеций (

Lu).

Много чести нежелани реакции (могат да засегнат повече от 1 на 10 души):

Намаляване броя на кръвните клетки (тромбоцити, червени или бели кръвни клетки)

След прилагане на радиоизотопно маркираното с Lumark лекарство, то доставя определени

количества йонизиращи лъчения (радиоактивност), които могат да индуцират известен риск от рак и

развитие на наследствени дефекти. Във всички случаи рисковете от радиацията трябва да са по-

малко, отколкото от самото заболяване.

За повече информация направете справка в листовката на конкретния лекарствен продукт, който

следва да бъде радиоизотопно маркиран.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар по нуклеарна

медицина. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар по нуклеарна

медицина. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете

също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на

повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Lumark

Няма да се налага да съхранявате този продукт. За съхранението на Lumark е отговорен специалистът

и това се извършва в подходящи помещения. Съхранението на радиофармацевтичните продукти е в

съответствие с националните регулаторни изисквания за радиоактивни материали.

Следната информация е предназначена само за специалистите.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да не се използва след изтичане на датата и часа на срока на годност, отбелязани върху етикета след

„Годен до:“.

Да се съхранява в оригиналната опаковка с цел защита от радиация. Не се изискват специални

условия на съхранение.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Lumark

Активното вещество е лутециев (

Lu) хлорид. Един ml разтвор съдържа 80 GBq

лутециев (

Lu) хлорид към референтното време на активност (ART), съответстващи най-много

на максимум 160 микрограма лутеций. ART е определен като края на производството. (GBq:

гига бекерел, бекерел е единицата за измерване на радиоактивност).

Другите съставки са хлороводородна киселина и вода за инжекции.

Как изглежда Lumark и какво съдържа опаковката

Lumark се предлага под формата на стерилен, бистър и безцветен разтвор в безцветен флакон от

стъкло тип I с обем 10 ml, запечатан със запушалка от бромбутилова гума и алуминиева обкатка.

Всеки флакон съдържа обем, вариращ от 0,1 до 5 ml, съответстващи на активност в диапазона от 8 до

400 GBq (към ART). Обемът зависи от количеството на лекарствата, комбинирани с Lumark,

необходими за приложение от лекаря по нуклеарна медицина.

Всяка опаковка съдържа 1 стъклен флакон в оловен контейнер, поставен в пластмасова банка.

Само за еднократна употреба.

Притежател на разрешението за употреба

I.D.B. Holland B.V.

Weverstraat 17

5111 PV Baarle-Nassau

Нидерландия

Тел.: +31(0)13 5079 558

Факс: +31(0)13 5079 912

Имейл: quality@idb-radiopharmacy.com

производител

I.D.B. Holland B.V.

Weverstraat 17

5111 PV Baarle-Nassau

Нидерландия

Дата на последно преразглеждане на листовката

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по

лекарствата: http://www.ema.europa.eu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

Пълната кратка характеристика на продукта (КХП) на Lumark е предоставена като отделен документ

в опаковката на продукта, с цел да осигури на медицинските специалисти друга допълнителна научна

и практическа информация за употребата на този продукт.

Моля, направете справка в КХП.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

НАУЧНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОСНОВАНИЯ ЗА ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА НА РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА УПОТРЕБА

Научни заключения

Предвид оценъчния доклад на PRAC относно ПАДБ за изотоп лутеций с масово число 177, научните

заключения на CHMP са, както следва:

Хематологични нарушения

Съобщава се за хематологични нарушения, включително анемия, тромбоцитопения и левкопения, със

значителна последователност в редица проучвания, описващи употребата на лутеций 177 –

пептиднорецепторна радионуклидна терапия с (Lu177-PRRT) на невроендокринни тумори (NET) във

фазата преди разрешаване за употреба. По подобен начин в скорошното рандомизирано клинично

изпитване NETTER-1, честотата на всяка степен тромбоцитопения, лимфопения и левкопения е

значително по-висока в групата на лечение с Lu177-DOTATE, отколкото в контролната група.

Съществува и слабо доказателство за по-висока честота на анемия в групата на лечение и

незначителен цифров дисбаланс в процента пациенти с неутропения. Хематологичните нарушения са

изброени като нежелан ефект при Lu177 PRRT в няколко европейски насоки за неговото използване.

Три случая, описващи хематотоксичност с Lu177-PRRT за NET, са получени в базата данни

Eudravigilance. Всички описват времева връзка между лекарствения продукт и нежеланото събитие и

в един от случаите се предполага възобновяване на нежеланото събитие при подновяване на приема

на лекарствения продукт.

Наблюдавани са и хематологични нарушения след лечение на метастатичен, резистентен на

кастрация рак на простатата (mCRPC) с Lu177, таргетиращ простатноспецифичния мембранен

антиген (PSMA). Освен това, връзката е биологично правдоподобна въз основа на известния

механизъм на действие.

Въз основа на наличните доказателства PRAC препоръчва продуктовата информация за Lu177 да

бъде актуализирана, за да се уведомят лекарите, предписващи лекарството и пациентите по този

въпрос.

Свързани с лечението миелодиспластичен синдром (MDS)/остра миелоидна левкемия (AML)

Съобщава се за, свързани с лечението миелоидни неоплазми (t-MNs) при 1-2 % от пациентите,

лекувани с Lu177 PRRT на невроендокринни тумори в редица проучвания, проведени преди

разрешаване за употреба на Lu177. Освен това, наскоро публикуван анализ на Lu177-DOTATATE

при пациенти с невроендокринни тумори (Brabander et al 2017) съобщава за случаи на

миелодиспластичен синдром и остра левкемия. Според междинния анализ на проучването NETTER-

1, публикувано по-рано тази година, има един случай на MDS в рамото Lu-177 DOTATATE.

ПРУ е получил 3 постмаркетингови доклада за MDS и 1 постмаркетингов доклад за AML. В базата

данни Eudravigilance е идентифициран допълнителен случай, потвърден чрез изследване на костен

мозък, при пациент без анамнеза за предишна химиотерапия или лъчетерапия след 4 цикъла на Lu177

PRRT, на метастатичен карциноиден тумор на илеума.

Потенциалната връзка със, свързаните с лечението миелоидни неоплазми се счита за биологично

правдоподобна. Освен това, ефектът изглежда доста специфичен, тъй като не е описан друг вид

злокачествено заболяване. Съществува и известнo съответствие с това, което е известно за

дългосрочния профил на безопасност на други радиофармацевтици като радиоактивен йод.

MDS/AML все още не са наблюдавани по време на радиолигандното лечение, таргетиращо

простатно

специфичния мембранен антиген

(PSMA) при mCRPC (включително това, използващо

Lu177). Въпреки това токсичност може да не е наблюдавана поради различна прогноза на

заболяването.

Следователно PRAC е на мнение, че медицинските специалисти и пациентите трябва да бъдат

уведомени, че след лечение с Lu177-PRRT на NET, са съобщени случаи на MDS/AML и че

актуализацията на продуктовата информация е оправдана.

Бъбречна дисфункция

Радиомаркираните соматостатинови аналози се елиминират през бъбреците. Наблюдавана е

радиационна нефропатия с тромботична микроангиопатия, потвърдена чрез биопсия във връзка с

друг радиолиганд 90Y-DOTATATE, която може да доведе до хронично бъбречно заболяване. Lu177

обаче има по-къс пробег, отколкото Y90. Данните от проучването NETTER-1 досега не показват

доказателства за бъбречна токсичност във връзка с Lu177. Освен това, въпреки че са получени малък

брой релевантни постмаркетингови съобщения, при тях има смущаващи фактори, свързани с

предишната анамнеза. Въпреки това, пациентите в досегашните проучвания, включително NETTER-1

и в постмаркетинговите случаи, са получили инфузии с аминокиселини. Това е в съответствие с

европейските клинични насоки, които описват радиационната нефропатия като възможен нежелан

ефект на радиолигандното лечение на невроендокринни тумори и препоръчват използването на

инфузии с аминокиселини за защита на бъбреците.

Радиационна нефропатия все още не е наблюдавана в контекста на радиолигандното лечение,

таргетиращо PSMA на mCRPC.

Като има предвид цялата информация, PRAC счита, че продуктовата информация трябва да бъде

актуализирана, за да отрази наличните доказателства и настоящите насоки.

Ксеростомия

Връзката между ксеростомия и Lu177 е биологично правдоподобна в контекста на радиолигандното

лечение с Lu177-PSMA на mCRPC, тъй като слюнчените жлези експресират PSMA и са

радиочувствителни органи. Редица дозиметрични анализи са наблюдавали, че слюнчените жлези са

сред органите, които приемат най-високата доза по време на радиолигандното лечение на mCRPC.

Освен това, ефектът върху слюнчените жлези е наблюдаван по време на радиолигандно лечение на

mCRPC с радиоизотопи, различни от Lu177. Съгласно обобщената таблица, ПРУ все още не е

получил съобщения за ксеростомия. Смята се обаче, че тъй като е лека и преходна, съществува малка

вероятност за недостатъчно отчитане.

Въз основа на биологичната правдоподобност и наличните доказателства, PRAC препоръчва

продуктовата информация да бъде актуализирана, като се отразят текущите доказателства.

CHMP се съгласява с научните заключения на PRAC.

Основания за промяната на условията на разрешенията за употреба

Въз основа на научните заключения за изотоп лутеций с масово число 177 CHMP счита, че

съотношението полза/риск за лекарствените продукти, съдържащи изотоп лутеций с масово число

177, е непроменено с предложените промени в продуктовата информация.

CHMP препоръчва промяна на условията на разрешенията за употреба.

Няма предупреждения за безопасност за този продукт.

28-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Fenfluramine (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0177/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Fenfluramine (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0177/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Fenfluramine (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0177/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

24-9-2018

EndolucinBeta (ITG Isotope Technologies Garching GmbH)

EndolucinBeta (ITG Isotope Technologies Garching GmbH)

EndolucinBeta (Active substance: Lutetium (177 Lu) chloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)6236 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3999/PSUSA/10391/201712

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Lumark (IDB Holland B.V.)

Lumark (IDB Holland B.V.)

Lumark (Active substance: lutetium, isotope of mass 177) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)6212 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/00010391/201712

Europe -DG Health and Food Safety

28-3-2018

EU/3/13/1177 (Astellas Pharma Europe B.V.)

EU/3/13/1177 (Astellas Pharma Europe B.V.)

EU/3/13/1177 (Active substance: Chimeric monoclonal antibody against claudin-18 splice variant 2) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2010 of Wed, 28 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/071/13/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

22-3-2018

Lutetium (<sup>177</sup> Lu) chloride

Lutetium (<sup>177</sup> Lu) chloride

Lutetium (177 Lu) chloride (Active substance: Lutetium (177Lu) chloride) - Centralised - Art 28 - (PSUR - Commission Decision (2018)1902 of Thu, 22 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/10391/201706

Europe -DG Health and Food Safety