Lopinavir/Ritonavir Mylan

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Lopinavir/Ritonavir Mylan
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Lopinavir/Ritonavir Mylan
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Антивирусни средства за системно приложение
 • Терапевтична област:
 • ХИВ инфекции
 • Терапевтични показания:
 • Лопинавир/ритонавир е показан в комбинация с други антиретровирусните лекарствени продукти за лечение на човешкия имунодефицитен вирус (HIV-1) заразени възрастни, юноши и деца над 2 годишна възраст.

Друга информация

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/004025
 • Дата Оторизация:
 • 14-01-2016
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/004025
 • Последна актуализация:
 • 01-03-2018

Доклад обществена оценка

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/783146/2015

EMEA/H/C/004025

Резюме на EPAR за обществено ползване

Лопинавир/Ритонавир Mylan

lopinavir / ritonavir

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Лопинавир/Ритонавир Mylan. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да

препоръча разрешаване за употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен

да предоставя практически съвети относно употребата на Лопинавир/Ритонавир Mylan.

За практическа информация относно употребата на Лопинавир/Ритонавир Mylan, пациентите

следва да прочетат листовката или да попитат своя лекар или фармацевт.

Какво представлява Лопинавир/Ритонавир Mylan и за какво се

използва?

Лопинавир/Ритонавир Mylan се използва в комбинация с други лекарства за лечение на пациенти

над две години, заразени с човешкия имунодефицитен вирус тип 1 (ХИВ-1) — вирусът, който

причинява синдром на придобита имунна недостатъчност (СПИН). Лопинавир/Ритонавир Mylan

съдържа активните вещества лопинавир (lopinavir) и ритонавир (ritonavir).

Лопинавир/Ритонавир Mylan е „генерично лекарство“. Това означава, че Лопинавир/Ритонавир

Mylan е подобно на „референтното лекарство“ Kaletra, което вече е разрешено в Европейския

съюз (ЕС). За повече информация относно генеричните лекарства вижте документа тип „въпроси

и отговори“ тук.

Как се използва Лопинавир/Ритонавир Mylan?

Лопинавир/Ритонавир Mylan се отпуска по лекарско предписание и лечението трябва да се

започне от лекар с опит в лечението на ХИВ инфекции. Предлага се под формата на таблетки

(100 mg лопинавир и 25 mg ритонавир; 200 mg лопинавир и 50 mg ритонавир).

Лопинавир/Ритонавир Mylan

EMA/783146/2015

Страница 2/3

При възрастни и юноши (на 12 години и по-големи) препоръчителната доза Лопинавир/Ритонавир

Mylan е две таблетки от 200/50 mg два пъти дневно. Тази доза е подходяща и за деца (между две

и 12 години), при условие че тежат повече от 40 kg или площта на телесната им повърхност

(изчислена според височината и теглото на детето) е над 1,4 m

. При по-малки деца дозата се

определя в зависимост от телесната повърхност на детето и от другите приемани лекарства.

При възрастни (на 18 години и по-големи), инфектирани с ХИВ, които има вероятност да се

поддадат на лечение с медикаменти от същия клас като Лопинавир/Ритонавир Mylan (протеазни

инхибитори), лекарят може да предпише пълната доза от четири таблетки от 200/50 mg като

еднократна доза. Когато обмисля прилагане на еднократна дневна доза, лекарят трябва да има

предвид, че съществува риск дозата да не е толкова ефективна като двойната дневна доза за

поддържане на ниски нива на ХИВ в дългосрочен план и е възможно да се увеличи рискът от

диария. За повече информация вижте листовката.

Как действа Лопинавир/Ритонавир Mylan?

Активните вещества в това лекарство, лопинавир и ритонавир, са протеазни инхибитори: те

блокират ензим, наречен протеаза, който участва в репликацията на ХИВ. Когато ензимът е

блокиран, вирусът не се възпроизвежда нормално и това забавя разпространението на

инфекцията. В Лопинавир/Ритонавир Mylan лопинавир осигурява активността, а ритонавир се

използва като „усилвател“, който забавя скоростта на разграждане на лопинавир от черния дроб.

Това увеличава нивата му в кръвта и позволява да бъде използвана по-ниска доза лопинавир за

постигане на същия антивирусен ефект.

Когато се приема в комбинация с други лекарства за ХИВ, Лопинавир/Ритонавир Mylan намалява

количеството на ХИВ в кръвта и поддържа ниски нива на вируса. Продуктът не лекува ХИВ

инфекцията, но може да забави увреждането на имунната система и да предотврати развитието

на инфекции и заболявания, свързани със СПИН.

Как е проучен Лопинавир/Ритонавир Mylan?

Тъй като Лопинавир/Ритонавир Mylan е генерично лекарство, направените проучвания целят да

покажат единствено, че продуктът е биоеквивалентен на референтното лекарство Kaletra. Две

лекарства се считат за биоеквивалентни, когато произвеждат едни и същи нива на активното

вещество в организма.

Какви са ползите и рисковете, свързани с Лопинавир/Ритонавир Mylan?

Тъй като Лопинавир/Ритонавир Mylan е генерично лекарство и биоеквивалент на референтното

лекарство, приема се, че ползите и рисковете са същите като при референтното лекарство.

Защо Лопинавир/Ритонавир Mylan е разрешен за употреба?

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) на Агенцията заключи, че в

съответствие с изискванията на ЕС е доказано, че Лопинавир/Ритонавир Mylan е със сравнимо

качество и представлява биоеквивалент на Kaletra. Следователно CHMP счита, че както при

Kaletra, ползите превишават установените рискове. Комитетът препоръча Лопинавир/Ритонавир

Mylan да бъде разрешен за употреба в ЕС.

Лопинавир/Ритонавир Mylan

EMA/783146/2015

Страница 3/3

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Лопинавир/Ритонавир Mylan?

Разработен е план за управление на риска, за да се гарантира, че Лопинавир/Ритонавир Mylan се

използва възможно най-безопасно. Въз основа на този план информацията за безопасността е

включена в кратката характеристика на продукта и в листовката за Лопинавир/Ритонавир Mylan,

включително подходящи предпазни мерки за здравните специалисти и пациентите.

Допълнителна информация може да се намери в резюмето на плана за управление на риска

Допълнителна информация за Лопинавир/Ритонавир Mylan:

Пълният текст на EPAR и резюме на плана за управление на риска за Лопинавир/Ритонавир Mylan

може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European public assessment reports. За повече информация относно лечението със

Лопинавир/Ритонавир Mylan прочетете листовката (също част от EPAR) или попитайте Вашия

лекар или фармацевт.

Пълният текст на EPAR относно референтното лекарство също може да се намери на уебсайта на

Агенцията.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

PRILOGA I

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

1.

IME ZDRAVILA

Lopinavir/ritonavir Mylan 100 mg/25 mg filmsko obložene tablete

Lopinavir/ritonavir Mylan 200 mg/50 mg filmsko obložene tablete

2.

KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Zdravilo Lopinavir/ritonavir Mylan 100 mg/25 mg filmsko obložene tablete

Ena filmsko obložena tableta vsebuje 100 mg lopinavirja, v kombinaciji s 25 mg ritonavirja kot

famakokinetičnim ojačevalcem.

Zdravilo Lopinavir/ritonavir Mylan 200 mg/50 mg filmsko obložene tablete

Ena filmsko obložena tableta vsebuje 200 mg lopinavirja, v kombinaciji s 50 mg ritonavirja kot

farmakokinetičnim ojačevalcem.

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3.

FARMACEVTSKA OBLIKA

filmsko obložena tableta

Zdravilo Lopinavir/ritonavir Mylan 100 mg/25 mg filmsko obložene tablete

Bela, približno ovalna, bikonvensna filmsko obložena tableta z zglajenim robom, dimenzij približno

15,0 mm x 8,0 mm, z vtisnjeno oznako "MLR4" na eni strani in brez oznake na drugi strani.

Zdravilo Lopinavir/ritonavir Mylan 200 mg/50 mg filmsko obložene tablete

Bela, približno ovalna, bikonvensna filmsko obložena z zglajenim robom, dimenzij približno 18,8

mm x 10,0 mm, z vtisnjeno oznako "MLR3" na eni strani in brez oznake na drugi strani.

4.

KLINIČNI PODATKI

4.1

Terapevtske indikacije

Lopinavir/ritonavir je v kombinaciji z drugimi protiretrovirusnimi zdravili indiciran za zdravljenje

odraslih, mladostnikov in otrok, starejših od dveh let, okuženih z virusom (HIV-1), ki povzroča

imunsko pomanjkljivost.

Izbira lopinavirja/ritonavirja za zdravljenje s HIV-1 okuženih in z zaviralci proteaz izkušenih bolnikov

mora temeljiti na individualnem preizkusu odpornosti virusa in anamnezi bolnikovega zdravljenja

(glejte poglavji 4.4 in 5.1).

4.2

Odmerjanje in način uporabe

Lopinavir/ritonavir morajo predpisovati zdravniki, ki imajo izkušnje z zdravljenjem okužbe z virusom

HIV.

Tablete z lopinavirjem/ritonavirjem je treba pogoltniti cele in jih ni dovoljeno žvečiti, lomiti ali drobiti.

Odmerjanje

Odrasli in mladostniki

Standardni priporočeni odmerek tablet z lopinavirjem/ritonavirjem je 400 mg/100 mg (dve

200 mg/50 mg tableti) dvakrat na dan, s hrano ali brez nje. Če je za obravnavo bolnika treba

pretehtati uporabo enkrat na dan, pride pri odraslih bolnikih v poštev uporaba tablet

lopinavirja/ritonavirja v odmerku 800 mg/200 mg (štiri 200 mg/50 mg tablete) enkrat na dan s hrano

ali brez nje. Uporabo enkrat na dan je treba omejiti na odrasle, ki imajo le zelo malo mutacij,

povezanih z zaviralci proteaz (manj kot 3 takšne mutacije v skladu z rezultati klinične študije; za

celoten opis populacije glejte poglavje 5.1), in upoštevati je treba tveganje manjše stalnosti virološke

supresije (glejte poglavje 5.1) in večje tveganje driske (glejte poglavje 4.8) v primerjavi s

priporočeno standardno uporabo dvakrat na dan.

Pediatrična populacija (od 2. leta dalje)

Odmerek tablet lopinavir/ritonavir za odrasle (400 mg/100 mg dvakrat na dan) lahko uporabite pri

otrocih, ki tehtajo 40 kg ali več ali imajo telesno površino* večjo od 1,4 m

. Za otroke, ki tehtajo

manj kot 40 kg ali imajo telesno površino med 0,5 in 1,4 m

ter zmorejo pogotniti tablete, glejte

spodnjo preglednico s priporočili za odmerjanje. Na podlagi omejenih dosedanjih podatkov, ki so na

razpolago, se lopinavirja/ritonavija ne sme odmerjati enkrat na dan pri pediatričnih bolnikih (glejte

poglavje 5.1).

Pred predpisovanjem 100 mg/25 mg tablet z lopinavirjem/ritonavirjem, je potrebno pri dojenčkih in

mlajših otrocih oceniti sposobnost požiranja celih tablet. Za dojenčke in majhne otroke, ki ne morejo

pogoltniti tablet, je treba preveriti razpoložljivost primernejše farmacevtske oblike, ki vsebuje

lopinavir/ritonavir.

Spodnja preglednica vsebuje smernice za odmerjanje 100 mg/25 mg tablet z lopinavirjem/ritonavirjem

na osnovi telesne mase in telesne površine.

Smernice za pediatrično odmerjanje brez sočasne uporabe efavirenza ali nevirapina*

Telesna masa

(kg)

Telesna površina

Priporočeno število 100 mg/25 mg

tablet dvakrat na dan

15 do 25

≥ 0,5 do < 0,9

2 tableti (200 mg/50 mg)

> 25 do 35

≥ 0,9 do < 1,4

3 tablete (300 mg/75 mg)

> 35

≥ 1,4

4 tablete (400 mg/100 mg)

*priporočila za odmerjanje na osnovi telesne mase so pripravljena na osnovi omejenih podatkov

Če je za bolnika bolj priročno, se za doseganje priporočenega odmerka lahko razmisli o samostojnem

dajanju 200 mg/50 mg tablet lopinavirja/ritonavirja ali v kombinaciji s 100 mg/25 mg tabletami

lopinavirja/ritonavirja.

* Telesno površino lahko izračunamo po

enačbi

telesna površina (m

) = √ (višina (cm) X telesna masa (kg) /

3600)

Otroci do 2. leta starosti

Varnost in učinkovitost uporabe lopinavirja/ritonavirja pri otrocih, mlajših od 2 let še ni bila ugotovljena.

Trenutno razpoložljivi podatki so opisani v poglavju 5.2, vendar priporočila o odmerjanju ni mogoče podati.

Sočasno zdravljenje: efavirenz ali nevirapin

Spodnja preglednica vsebuje smernice za odmerjanje tablet z lopinavirjem/ritonavirjem na osnovi

telesne površine pri kombiniranem zdravljenju z efavirenzom ali nevirapinom pri otrocih.

Smernice za pediatrično odmerjanje ob sočasni uporabi efavirenza ali nevirapina*

Telesna površina

Priporočeno odmerjanje lopinavirja/ritonavirja (mg) dvakrat na dan.

Ustrezen odmerek lahko dosežemo z uporabo dveh razpoložljivih jakosti tablet

lopinavirja/ritonavirja: 100 mg/25 mg in 200 mg/50 mg.*

≥ 0,5 do < 0,8

200 mg/50 mg

≥ 0,8 do < 1,2

300 mg/75 mg

≥ 1,2 do < 1,4

400 mg/100 mg

≥ 1,4

500 mg/125 mg

* Tablet ni dovoljeno žvečiti, lomiti ali drobiti.

Okvara jeter

Pri bolnikih, okuženih z virusom HIV in blago do zmerno jetrno okvaro so opazili za približno

30% večjo izpostavljenost lopinavirju, vendar ni pričakovati, da bi to bilo klinično pomembno (glejte

poglavje 5.2). Pri bolnikih s hudo jetrno okvaro podatkov ni na voljo. Ti bolniki ne smejo prejeti

lopinavirja/ritonavirja (glejte poglavje 4.3).

Okvara ledvic

Ledvični očistek lopinavirja in ritonavirja je zanemarljiv, zato pri bolnikih z okvaro ledvic ni

pričakovati povečane koncentracije v plazmi. Ker sta lopinavir in ritonavir v veliki meri vezana na

beljakovine, ni verjetno, da bi ju hemodializa ali peritonealna dializa odstranila v pomembni meri.

Nosečnost in po

porodu

Med nosečnostjo in po porodu prilagoditev odmerka

lopinavirja/ritonavirja

ni potrebna

Zaradi pomanjkanja farmakokinetičnih in kliničnih podatkov pri nosečnicah, uporaba

lopinavirja/ritonavirja enkrat na dan ni priporočljiva.

Način uporabe

Lopinavir/ritonavir tablete se jemljejo peroralno. Potrebno jih je pogoltniti cele in ne žvečiti, prelomiti

ali zdrobiti. Tablete lopinavirja/ritonavirja se lahko jemljejo s hrano ali brez nje.

4.3

Kontraindikacije

Preobčutljivost na zdravilni učinkovini ali katerokoli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1.

Bolniki s hudo okvaro jeter.

Zdravilo Lopinavir/ritonavir Mlyan vsebuje lopinavir in ritonavir, ki zavirata izoobliko CYP3A P450.

Zato se lopinavirja/ritonavirja ne sme uporabljati sočasno z zdravili, katerih očistek je močno odvisen

od CYP3A in pri katerih je zvečana koncentracija v plazmi povezana z resnimi in/ali smrtno nevarnimi

učinki. Med takšna zdravila spadajo:

Skupina

zdravil

Zdravilo znotraj

skupine

Razlog

Povečanje

k

oncentracije sočasno uporabljenih

zdravil

Zaviralec

adrenergičnih

receptorjev

alfa

alfuzosin

Večja koncentracija alfuzosina v plazmi,

lahko

povzroči hudo hipotenzijo.

Sočasna

uporaba z

alfuzosinom je

kontraindicirana

(glejte poglavje

4.5).

Antianginozna

zdravila

ranolazin

Večja koncentracija ranolazina v plazmi, ki lahko

poveča možnost za resne in/ali življenje ogrožajoče

reakcije (glejte poglavje 4.5).

Antiaritmiki

amiodaron,

dronedaron

Večja koncentracija amiodarona in dronedarona v

plazmi.

Zaradi tega večje tveganje za motnje

srčnega

ritma ali druge resne neželene

učinke

(glejte

poglavje 4.5).

Skupina

zdravil

Zdravilo znotraj

skupine

Razlog

Antibiotik

fusidna kislina

Večja koncentracija fusidne kisline v

plazmi.

Sočasna

uporaba fusidne kisline

kontraindicirana pri

dermatoloških

okužbah.

(glejte poglavje

4.5).

Zdravila proti

raku

venetoklaks

Zvišana koncentracija venteloklaksa v plazmi.

Povečano tveganje za sindrom tumorske lize pri

začetnem odmerjanju in med fazo titracije odmerka

(glejte poglavje 4.5).

Zdravila proti

protinu

kolhicin

Večja koncentracija kolhicina v plazmi. Možnost za

resne in/ali življenjsko ogrožajoče reakcije pri bolnikih

z okvaro ledvic in/ali jeter (glejte poglavji 4.4 in 4.5).

Antihistaminiki

astemizol,

terfenadin

Večja koncentracija astemizola in terfenadina

plazmi.

Zaradi tega večje tveganje

resnih

motenj srčnega ritma,

povezanih s

tema zdraviloma (glejte poglavje 4.5).

Antipsihotiki/

nevroleptiki

lurasidon

Večja koncentracija lurasidona v plazmi, ki lahko

poveča možnost za resne in/ali življenje ogrožajoče

reakcije (glejte poglavje 4.5).

pimozid

Večja koncentracija pimozida v plazmi.

Zaradi

tega

večje tveganje za resne

hematološke

nepravilnosti ali

druge resne neželene

učinke

tega

zdravila (glejte

poglavje 4.5).

kvetiapin

Povečana plazemska koncentracija

kvetiapina,

ki lahko

vodi v komo.

Sočasna

uporaba

kvetiapinom je

kontraindicirana (glejte

poglavje 4.5).

Alkaloidi ergot

dihidroergotamin,

ergonovin,

ergotamin,

metilergonovin

Večja koncentracija derivatov ergot, ki

povzroči

akutno

ergotsko

toksičnost, vključno

z vazospazmom

ishemijo (glejte poglavje 4.5).

Zdravilo za

motiliteto

prebavil

cisaprid

Večja koncentracija cisaprida v plazmi.

Zaradi

tega

večje tveganje resnih motenj srčnega

ritma,

povezanih s

zdravilom (glejte poglavje 4.5).

Zdravila z

direktnim

delovanjem

proti virusu

hepatitisa C

elbasvir/grazopre

Povečano tveganje za povišanje alanin

aminotransferaze (ALT) (glejte poglavje 4.5).

ombitasvir/paritap

revir/ritonavir z

ali brez

dasabuvirja

Povečana koncentracija paritaprevirja v plazmi; zato je

povečano tveganje za povišanje alanin

aminotransferaze (ALT) (glejte poglavje 4.5).

Zaviralci

Co-A

reduktaze

lovastatin,

simvastatin

Večja koncentracija lovastatina in

simvastatina

plazmi; zaradi tega večje tveganje

miopatijo,

vključno z rabdomiolizo

(glejte

poglavje

4.5).

Zaviralci

fosfodiesteraze

(PDE5)

avanafil

Povečane

plazemske

koncentracije

avanafila

(glejte

poglavji 4.4 in

4.5).

sildenafil

Kontraindiciran je samo v primeru uporabe

zdravljenje pljučne arterijske

hipertenzije

(PAH). Večja

koncentracija sildenafila

plazmi. Zaradi tega večja

možnost

neželenih

učinkov, povezanih s sildenafilom

(med

takšnimi sta hipotenzija in sinkopa).

Glejte

poglavje 4.4 in poglavje 4.5 za sočasno

uporabo

sildenafila pri bolnikih z erektilno

disfunkcijo.

vardenafil

Večja koncentracija vardenafila v plazmi

(glejte

poglavji

4.4 in

4.5.

Sedativi/

hipnotiki

Peroralni

midazolam,

triazolam

Večja koncentracija peroralnega midazolama

triazolama v plazmi. Zaradi tega večje

tveganje skrajne

sedacije in depresije dihanja zaradi

teh zdravil.

Za previdnostne ukrepe pri parenteralni

uporabi

midazolama glejte poglavje

4.5.

Zmanjšanje

k

oncentracije zdravila z

lopinavirjem/ritonavirjem

Skupina

zdravil

Zdravilo znotraj

skupine

Razlog

Zdravila

rastlinskega

izvora

Šentjanževka

Zdravila rastlinskega izvora, ki

vsebujejo

šentjanževko

Hypericum

perf

oratum)

zaradi

tveganja za zmanjšanje

plazemske

koncentracije

in zmanjšanje kliničnih

učinkov lopinavirja

ritonavirja (glejte poglavje

4.5).

4.4

Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Bolniki s sočasnimi

boleznimi

Okvara jeter

Varnost in učinkovitost lopinavirja/ritonavirja nista ugotovljeni pri bolnikih s pomembnimi osnovnimi

boleznimi jeter. Lopinavir/ritonavir je kontraindiciran pri bolnikih s hudo okvaro jeter (glejte poglavje

4.3). Bolnike s kroničnim hepatitisom B ali C, ki dobivajo kombinirano protiretrovirusno zdravljenje,

bolj ogrožajo hudi in potencialno usodni neželeni učinki na jetrih. V primeru sočasnega protivirusnega

zdravljenja proti hepatitisu B in C je treba upoštevati tudi ustrezne informacije o teh zdravilih.

Pri bolnikih z predobstoječo disfunkcijo jeter, vključno s kroničnim hepatitisom, se med kombiniranim

protiretrovirusnim zdravljenjem pogosteje pojavljajo nepravilnosti v delovanju jeter, zato jih je treba

nadzirati v skladu s standardno prakso. Če pri takšnih bolnikih obstajajo znaki slabšanja bolezni jeter,

je treba razmisliti o prekinitvi ali opustitvi zdravljenja.

Poročali so o povečanih koncentracijah transaminaz z ali brez povečanja koncentracije bilirubina v

plazmi pri bolnikih, okuženih z virusom HIV, in pri posameznikih, zdravljenih po izpostavljenosti

okužbi kot profilaksa, že 7 dni po začetku zdravljenja z lopinavirjem/ritonavirjem v kombinaciji z

drugimi protivirusnimi zdravili. V nekaterih primerih je prišlo do resne disfunkcije jeter.

Pred začetkom zdravljenja z lopinavirjem/ritonavirjem je potrebno ustrezno laboratorijsko testiranje,

med zdravljenjem pa strogo nadzorovanje.

Okvara ledvic

Ledvični očistek lopinavirja in ritonavirja je zanemarljiv, zato pri bolnikih z okvaro ledvic ni

pričakovati zvečane koncentracije v plazmi. Ker sta lopinavir in ritonavir v veliki meri vezana na

beljakovine, ni verjetno, da bi ju hemodializa ali peritonealna dializa odstranila v pomembni meri.

Hemofilija

Pri bolnikih s hemofilijo tipa A in B, zdravljenih z zaviralci proteaz, so poročali o povečanju krvavitev,

vključno s spontanimi kožnimi hematomi in hemartrozami. Nekateri bolniki so dobili dodaten faktor

VIII. V več kot polovici primerov so zdravljenje z zaviralci proteaz nadaljevali ali znova uvedli, če je

bilo zdravljenje prekinjeno. Pokazalo se je vzročno razmerje, a mehanizem delovanja ni razjasnjen.

Bolnike s hemofilijo je zato treba seznaniti z možnostjo, da se zveča nagnjenost h krvavitvam.

Pank reatitis

Pri bolnikih, ki so dobivali lopinavir/ritonavir (vključno s tistimi, pri katerih se je razvila

hipertrigliceridemija), so bili opisani primeri pankreatitisa. Večinoma so imeli ti bolniki anamnezo

pankreatitisa in/ali hkratnega zdravljenja z drugimi zdravili, povezanimi s pankreatitisom. Izrazito

zvišanje trigliceridov je dejavnik tveganja za pankreatitis. Bolnike z napredovalo boleznijo HIV

utegneta ogrožati zvišanje trigliceridov in pankreatitis.

Na pankreatitis je treba pomisliti, če se pojavijo klinični simptomi (navzeja, bruhanje, bolečine v

trebuhu) ali nenormalne laboratorijske vrednosti (npr. zvišanje serumske lipaze ali amilaze), ki

nakazujejo pankreatitis. Bolnike s temi znaki oz. simptomi je treba pregledati. Če se diagnoza

pankreatitisa potrdi, je treba zdravljenje z lopinavirjem/ritonavirjem prekiniti (glejte poglavje 4.8).

Vnetni sindrom imunsk e

rekonstitucije

Pri z virusom HIV okuženih bolnikih s hudo imunsko pomanjkljivostjo lahko ob uvedbi

kombiniranega protiretrovirusnega zdravljenja (CART – ''combination antiretroviral therapy'')

nastane vnetna reakcija na asimptomatične ali rezidualne oportunistične patogene in povzroči resna

klinična stanja ali poslabšanje simptomov. Take reakcije so navadno opazili v prvih nekaj tednih ali

mesecih po uvedbi CART. Ustrezni primeri so citomegalovirusni retinitis, generalizirane in/ali

žariščne okužbe z mikobakterijami in s

Pneumocystis jiroveci

povzročena pljučnica. Kakršnekoli

vnetne simptome je treba obravnavati in uvesti zdravljenje, kadar je potrebno.

Ob začetku imunske rekonstitucije so poročali tudi o pojavu avtoimunskih bolezni (kot je Gravesova

bolezen). Čas nastopa bolezni, o katerem so poročali, je precej spremenljiv in je lahko več mesecev po

začetku zdravljenja.

Osteonek roza

Čeprav je vzrokov verjetno več (vključno z uporabo kortikosteroidov, uživanjem alkohola, hudo

imunosupresijo, višjim indeksom telesne mase), so o primerih osteonekroze poročali zlasti pri

bolnikih z napredovalo boleznijo HIV ali dolgotrajno izpostavljenostjo kombiniranemu

protiretrovirusnemu zdravljenju (CART – ''combination antiretroviral therapy'') ali obojim.Bolnikom

je treba svetovati, naj poiščejo zdravniško pomoč, če se jim pojavijo bolečine v sklepih, togost

sklepov ali težave z gibljivostjo.

Podaljšanje interv ala PR

Ugotovljeno je, da kombinacija lopinavir/ritonavir nekaterim zdravim odraslim osebam zmerno in

asimptomatsko podaljša interval PR. Med zdravljenjem z lopinavirjem/ritonavirjem so redko poročali

o atrioventrikularnem bloku 2. ali 3. stopnje pri bolnikih, ki so imeli osnovno organsko bolezen in že

obstoječe nepravilnosti prevodnega sistema, in bolnikih, zdravljenih z zdravili, ki podaljšajo interval

PR (npr. verapamil ali atazanavir). Lopinavir/ritonoavir je potrebno pri takšnih bolnikih uporabljati

previdno (glejte poglavje 5.1).

Telesna masa in presnovni parametri

Med protiretrovirusnim zdravljenjem se lahko poveča telesna masa ter zviša koncentracija lipidov in

glukoze v krvi. Takšne spremembe so deloma lahko povezane z obvladanjem bolezni in načinom

življenja. Pri lipidih v nekaterih primerih obstajajo dokazi, da gre za učinek zdravljenja, medtem ko

za povečanje telesne mase ni močnih dokazov, ki bi ga povezovali s katerim koli določenim

zdravljenjem. Za nadzor lipidov in glukoze v krvi je treba upoštevati veljavne smernice za zdravljenje

okužbe z virusom HIV. Motnje lipidov je treba obravnavati klinično ustrezno.

Medsebojno delovanje zdravil

Zdravilo Lopinavir/ritonavir Mylan vsebuje lopinavir in ritonavir, ki zavirata izoobliko CYP3A P450.

Lopinavir/ritonavir pogosto zveča plazemsko koncentracijo zdravil, ki se v prvi vrsti presnavljajo s

CYP3A. Zvečana koncentracija sočasno uporabljenih zdravil v plazmi lahko zveča ali podaljša njihov

terapevtski učinek in neželene učinke (glejte poglavji 4.3 in 4.5).

Močni zaviralci CYP3A4 kot so zaviralci proteaz lahko povečajo izpostavljenost bedakilinu, kar bi

potencialno lahko povečalo tveganje za neželene učinke povezane z bedakilinom. Zato se je treba

izogibati kombinaciji bedakilina z lopinavirjem/ritonavirjem. Vendar pa je, če je korist večja od

tveganja, pri sočasni uporabi bedakilina z lopinavirjem/ritonavirjem potrebna previdnost. Priporočeno

je pogostejše spremljanje z elektrokardiogrami in spremljanje koncentracij transaminaz (glejte

poglavje 4.5 in se obrnite na informacije v povzetku glavnih značilnosti zdravila za bedakilin).

Sočasna uporaba delamanida z močnim zaviralcem CYP3A (kot je lopinavir/ritonavir) lahko poveča

izpostavljenost presnovku delamanida, ki ga povezujejo s podaljšanjem intervala QTc. Zato se v

primeru, če se sočasno dajanje delamanida z lopinavirjem/ritonavirjem smatra za potrebno, skozi

celotno obdobje zdravljenja z delamanidom priporoča zelo pogosto spremljanje EKG-ja (glejte

poglavje 4.5 in povzetek glavnih značilnosti zdravila za delamanid).

Pri bolnikih, ki so jih zdravili s kolhicinom in močnimi zaviralci CYP3A, kot je ritonavir, so poročali o

življenjsko ogrožajočem in smrtnem medsebojnem delovanju. Sočasna uporabi kolhicina je

kontraindicirana pri bolnikih z okvaro ledvic in/ali jeter (glejte poglavji 4.3 in 4.5).

Kombinacija lopinavirja/ritonavirja s/z:

tadalafilom, uporabljenim za zdravljenje pljučne arterijske hipertenzije, ni priporočljiva

(glejte poglavje 4.5);

riociguatom ni priporočljiva (glejte poglavje 4.5);

vorapaksarjem ni priporočljiva (glejte poglavje 4.5);

fusidno kislino pri osteoartikularnih okužbah ni priporočljiva (glejte poglavje 4.5);

salmeterolom ni priporočljiva (glejte poglavje 4.5);

rivaroksabanom ni priporočljiva (glejte poglavje 4.5).

Uporaba lopinavirja/ritonavirja v kombinaciji z atorvastatinom ni priporočljiva. Če je zdravljenje z

atorvastatinom nujno, je treba uporabiti najmanjši možni odmerek atorvastatina in natančno spremljati

varnost.Previdnost je potrebna tudi pri hkratni uporabi lopinavirja/ritonavirja z rosuvastatinom;

razmisliti je treba o zmanjšanju odmerkov. Če je indicirano zdravljenje z zaviralcem HMG-CoA

reduktaze, sta priporočljiva pravastatin ali fluvastatin (glejte poglavje 4.5).

Zaviralci PDE5

Posebna previdnost je potrebna pri predpisovanju sildenafila ali tadalafila za zdravljenje erektilne

disfunkcije bolnikom, ki dobivajo lopinavir/ritonavir. Pričakovati je treba, da sočasna uporaba

lopinavirja/ritonavirja in teh zdravil bistveno poveča njihovo koncentracijo in lahko povzroči

spremljajoče neželene učinke, npr. hipotenzijo, sinkopo, motnje vida in dolgotrajno erekcijo (glejte

poglavje 4.5). Sočasna uporaba avanafila ali vardenafila in lopinavirja/ritonavirja je kontraindicirana

(glejte poglavje 4.3). Sočasna uporaba sildenafila za zdravljenje pljučne arterijske hipertenzije in

lopinavirja/ritonavirja je kontraindicirana (glejte poglavje 4.3).

Posebna previdnost je potrebna pri predpisovanju lopinavirja/ritonavirja in zdravil, ki podaljšujejo

interval QT; takšna so npr. klorfeniramin, kinidin, eritromicin, klaritromicin. Lopinavir/ritonavir

lahko dejansko zveča koncentracijo hkrati uporabljenih zdravil, to pa lahko zveča njihove neželene

kardialne učinke. V predkliničnih raziskavah lopinavirja/ritonavirja so poročali o kardialnih

incidentih, zato možnih učinkov lopinavirja/ritonavirja na srce trenutno ni mogoče izključiti (glejte

poglavji 4.8 in 5.3).

Sočasna uporaba lopinavirja/ritonavirja in rifampicina ni priporočljiva. Rifampicin v kombinaciji z

lopinavirjem/ritonavirjem povzroči veliko zmanjšanje koncentracij lopinavirja s posledičnim

pomembnim zmanjšanjem terapevtskega učinka lopinavirja. Zadostno izpostavljenost kombinaciji

lopinavir/ritonavir se lahko doseže z uporabo višjega odmerka lopinavirja/ritonavirja, vendar je to

povezano z večjim tveganjem za jetrno in gastrointestinalno toksičnost. Zato naj se taka sočasna

uporaba izogiba, razen če se presodi, da je absolutno potrebna (glejte poglavje 4.5).

Sočasna uporaba lopinavirja/ritonavirja in flutikazona ali drugih glukokortikoidov, ki se presnavljajo

CYP3A4, kot sta budezonid in triamcinolon, ni priporočljiva, razen če možna korist zdravljenja

preseže tveganje

pojav sistemskih kortikosteroidnih učinkov, vključno s Cushingovim sindromom

in z

zaviralnim

vplivom na nadledvično žlezo (glejte poglavje

4.5).

Drugo

Lopinavir/ritonavir ne ozdravi okužbe z virusom HIV ali aidsa. Čeprav je bilo dokazano, da učinkovito

zaviranje

virusov s protivirusnim zdravljenjem bistveno zmanjša tveganje za spolni prenos, preostalo

tveganje ne more biti izključeno. Potrebni so previdnostni ukrepi za prenos v skladu z nacionalnimi

smernicami. Osebe, ki jemljejo lopinavir/ritonavir, lahko še vedno zbolijo za okužbami ali drugimi

boleznimi, povezanimi z boleznijo HIV in aidsom.

4.5

Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Zdravilo Lopinavir/ritonavir Mylan vsebuje lopinavir in ritonavir, ki in vitro oba zavirata izoobliko

CYP3A P450. Sočasna uporaba lopinavirja/ritonavirja in zdravil, ki se primarno presnavljajo s CYP3A,

lahko zveča koncentracijo drugega zdravila v plazmi, to pa lahko zveča ali podaljša njegove terapevtske

in neželene učinke. Lopinavir/ritonavir v klinično pomembnih koncentracijah ne zavira CYP2D6,

CYP2C9, CYP2C19, CYP2E1, CYP2B6 ali CYP1A2 (glejte poglavje 4.3).

In vivo

je bilo dokazano, da lopinavir/ritonavir inducira svojo lastno presnovo in zvečuje

biotransformacijo nekaterih zdravil, ki se presnavljajo z encimi citokroma P450 (vključno s CYP2C9 in

CYP2C19) in z glukuronidacijo. To lahko zmanjša plazemske koncentracije in potencialno zmanjša

učinkovitost sočasno uporabljenih zdravil.

Zdravila, ki so kontraindicirana prav zaradi pričakovane izrazitosti interakcije in potenciala za resne

neželene učinke, so navedena v poglavju 4.3.

Vse študije interakcij, če ni drugače navedeno, so bile izvedene z uporabo zdravila

lopinavir/ritonavir

kapsule, kar pomeni za približno 20% nižjo izpostavljenost lopinavirju kot pri 200 mg/50 mg tabletah.

Znana in teoretična medsebojna delovanja z izbranimi protiretrovirusnimi in neprotiretrovirusnimi

zdravili so navedena v spodnji preglednici.

Preglednica medsebojnih delovanj

V spodnji preglednici so navedena medsebojna delovanja med lopinavirjem/ritonavirjem in sočasno

uporabljenimi zdravili (povečanje je označeno z "↑", zmanjšanje z "↓" in ni spremembe z "↔".

Če ni navedeno drugače, so bile spodaj omenjene študije opravljene s priporočenim odmerjanjem

lopinavirja/ritonavirja (tj. 400 mg/100 mg dvakrat na dan).

Sočasno

uporabljena

zdravila

po

terapevtskih

področjih

Učinek na

k

oncentracijo

zdravila

Geometrična

srednja

sprememba

(%

)

AUC,

C

max

in

C

min

Mehanizem

medsebojnega

delovanja

Klinično priporočilo

glede

sočasne

uporabe z zdravilom Lopinavir/ritonavir

Mylan

Protiretrovirusna

zdravila

Nukleozidni in nukleotidni zaviralci reverzne transkriptaze

(NRTI)

stavudin,

lamivudin

lopinavir:

Prilagoditev odmerka ni

potrebna.

abakavir,

zidovudin

abakavir,

zidovudin:

zaradi povečane

glukuronidacije

zaradi lopinavirja/ritonavirja

koncentracija lahko

zmanjša.

Klinični

pomen

zmanjšane

koncentracije

abakavirja

zidovudina ni

znan.

tenofovir,

300 mg

enkrat na

tenofovir:

AUC: ↑

: ↑

lopinavir:

Prilagoditev odmerka ni

potrebna.

Večja koncentracija tenofovirja

lahko

povečala z njim

povezane

neželene

učinke, vključno

ledvičnimi

motnjami.

Nenukleozidni zaviralci reverzne transkriptaze

(NNRTI)

Sočasno

uporabljena

zdravila

po

terapevtskih

področjih

Učinek na

k

oncentracijo

zdravila

Geometrična

srednja

sprememba

(%

)

AUC,

C

max

in

C

min

Mehanizem

medsebojnega

delovanja

Klinično priporočilo

glede

sočasne

uporabe z zdravilom Lopinavir/ritonavir

Mylan

efavirenz,

600 mg

enkrat na

lopinavir:

AUC: ↓

: ↓

: ↓

Med sočasno uporabo

efavirenzem je

treba

odmerek

tablet zdravila

Lopinavir/ritonavir Mylan povečati na

500 mg/125 mg dvakrat na dan.

efavirenz,

600 mg

enkrat na dan

(lopinavir/ ritonavir

500 mg/125 mg

dvakrat na dan)

lopinavir:

(v primerjavi s 400 mg/100 mg

dvakrat na dan,

uporabljenim

samostojno)

nevirapin,

200 mg

dvakrat na dan

lopinavir:

AUC: ↓

: ↓

: ↓

Med sočasno uporabo z nevirapinom je

treba odmerek tablet zdravila

Lopinavir/ritonavir Mylan povečati na

500 mg/125 mg dvakrat na dan

etravirin

(lopinavir /ritonavir

tablete

400 mg/100 mg

dvakrat na dan)

etravirin:

AUC: ↓

lopinavir

AUC:

Prilagoditev odmerka ni

potrebna.

rilpivirin

(lopinavir/ ritonavir

kapsula

400 mg/100 mg

dvakrat na dan)

rilpivirin:

AUC: ↑

Lopinavir:

AUC:

(zavrtje encimov

CYP3A)

Sočasna uporaba zdravila

Lopinavir/ritonavir Mylan z rilpivirinom

povzroči povečanje plazemskih koncentracij

rilpivirina, vendar prilagoditev odmerka ni

potrebna.

Zaviralci HIV

CCR5

maravirok

maravirok:

AUC: ↑

295%

: ↑

Zaradi inhibicije CYP3A

lopinavirjem/ritonavirjem.

Med sočasno uporabo zdravila

Lopinavir/ritonavir Mylan

400 mg/100 mg dvakrat

dan je

potrebno

odmerek

maraviroka zmanjšati

na 150 mg

dvakrat na

dan.

Inhibitorji

integraze

Sočasno

uporabljena

zdravila

po

terapevtskih

področjih

Učinek na

k

oncentracijo

zdravila

Geometrična

srednja

sprememba

(%

)

AUC,

C

max

in

C

min

Mehanizem

medsebojnega

delovanja

Klinično priporočilo

glede

sočasne

uporabe z zdravilom Lopinavir/ritonavir

Mylan

raltegravir

raltegravir:

AUC:

: ↓

lopinavir:

raltegravir:

AUC:

: ↓

lopinavir:

Sočasna uporaba z drugimi zaviralci proteaz HIV

(PI)

Glede na trenutne terapevtske smernice dvotirno zdravljenje z zaviralci proteaz praviloma ni

priporočljivo.

fosamprenavir/

ritonavir

(700 mg/100 mg

dvakrat na dan)

(lopinavir/ ritonavir

400 mg/100 mg

dvakrat na dan)

fosamprenavir

(1400 mg dvakrat na

dan)

(lopinavir/ ritonavir

533 mg/133 mg

dvakrat

na dan)

fosamprenavir:

koncentracija amprenavirja se

bistveno zmanjša.

Bolnikom, ki so že dobivali zaviralce

proteaz, je sočasna uporaba večjih

odmerkov fosamprenavirja (1400 mg

dvakrat na dan) z

lopinavirjem/ritonavirjem 533 mg/133 m

dvakrat na dan povečala incidenco

neželenih učinkov na prebavila in

zvišanja trigliceridov s kombinirano

shemo. Ob tem se virološka učinkovitost

v primerjavi s standardnimi odmerki

fosamprenavirja/ritonavirja ni povečala.

Sočasna uporaba teh zdravil ni

priporočljiva.

Zdravilo Lopinavir/ritonavir Mylan se ne

sme dajati enkrat dnevno v kombinaciji z

amprenavirjem.

indinavir,

600 mg

dvakrat na dan

indinavir:

AUC: ↔

: ↑ 3,5-krat

: ↓

(v primerjavi z 800 mg samega

indinavirja trikrat na dan)

lopinavir: ↔

(v primerjavi z retrospektivno

primerjavo)

Kar zadeva učinkovitost in varnost,

primerni odmerki te kombinacije niso

ugotovljeni.

sakvinavir

1000 mg

dvakrat na

sakvinavir: ↔

Prilagoditev odmerka ni potrebna.

Tipranavir/ ritonavir

(500 mg/100 mg

dvakrat na dan)

lopinavir:

AUC: ↓ 55%

: ↓ 70%

: ↓ 47%

Sočasna uporaba teh zdravil ni

priporočljiva.

Zdravila za uravnavanje izločanja želodčne

kisline

Sočasno

uporabljena

zdravila

po

terapevtskih

področjih

Učinek na

k

oncentracijo

zdravila

Geometrična

srednja

sprememba

(%

)

AUC,

C

max

in

C

min

Mehanizem

medsebojnega

delovanja

Klinično priporočilo

glede

sočasne

uporabe z zdravilom Lopinavir/ritonavir

Mylan

omeprazol (40 mg

enkrat na dan)

omeprazol: ↔

lopinavir: ↔

Prilagoditev odmerka ni potrebna

ranitidin (enkratni

odmerek 150 mg)

ranitidin: ↔

Prilagoditev odmerka ni potrebna

Zaviralec adrenergičnih receptorjev alfa

alfuzosin

alfuzosin:

Zaradi zavrtja CYP3A z

lopinavirjem/ritonavirjem je treba

pričakovati povečanje koncentracije

alfuzosina.

Sočasna uporaba zdravila

Lopinavir/ritonavir Mylan in alfuzosina je

kontraindicirana (glejte poglavje 4.3), ker

se lahko poveča z alfuzosinom povezana

toksičnost, vključno s hipotenzijo.

Analgetiki

fentanil

fentanil:

Povečano tveganje za neželene

učinke (dihalna stiska, sedacija)

zaradi višjih plazemskih

koncentracij, ki jih povzroči

lopinavir/ritonavir z inhibicijo

CYP3A4.

V primeru istočasnega jemanja fentanila

in zdravila Lopinavir/ritonavir Mylan

se priporoča skrbno spremljanje neželenih

učinkov (predvsem dihalne stiske, pa tudi

sedacije).

Antianginozna zdravila

ranolazin

Zaradi inhibicije CYP3A z

lopinavirjem/ritonavirjem se

pričakuje povečanje koncentracij

ranolazina.

Sočasna uporaba zdravila

Lopinavir/ritonavir Mylan in ranolazina

je kontraindicirana (glejte poglavje 4.3).

Sočasno

uporabljena

zdravila

po

terapevtskih

področjih

Učinek na

k

oncentracijo

zdravila

Geometrična

srednja

sprememba

(%

)

AUC,

C

max

in

C

min

Mehanizem

medsebojnega

delovanja

Klinično priporočilo

glede

sočasne

uporabe z zdravilom Lopinavir/ritonavir

Mylan

Antiaritmiki

amiodaron,

dronedaron

amiodaron, dronedaron:

zaradi zavrtja CYP3A z

lopinavirjem/ritonavirjem se

koncentracija v serumu lahko

poveča.

Sočasna uporaba zdravila

Lopinavir/ritonavir Mylan in amiodarona

ali dronedarona je kontraindicirana

(glejte poglavje 4.3), ker se lahko poveča

tveganje za aritmije ali druge resne

neželene učinke.

digoksin

digoksin:

zaradi zavrtja P-glikoproteina z

lopinavirjem/ritonavirjem se lahko

koncentracija v plazmi poveča.

Povečana koncentracija digoksina

se sčasoma lahko zmanjša, ko se

razvije indukcija Pgp.

V primeru sočasne uporabe zdravila

Lopinavir/ritonavir Mylan in digoksina je

potrebna previdnost. Priporočljiva je

terapevtska kontrola koncentracije

digoksina, če ta možnost obstaja. Posebna

previdnost je potrebna pri predpisovanju

zdravila Lopinavir/ritonavir Mylan

bolnikom, ki jemljejo digoksin, kajti

pričakovati je treba, da akutno zavrtje Pgp

z ritonavirjem bistveno poveča

koncentracijo digoksina. Uvedba

digoksina bolnikom, ki že jemljejo

zdravilo Lopinavir/ritonavir Mylan, bo

koncentracijo digoksina verjetno povečal

manj, kot bi ga pričakovali.

bepridil, sistemski

lidokain in kinidin

bepridil, sistemski lidokain in

kinidin:

Med sočasnim zdravljenjem z

lopinavirjem/ritonavirjem se

koncentracija lahko poveča.

Potrebna je previdnost in priporočljivo je

nadziranje terapevtske koncentracije

zdravila, če je to mogoče.

Antibiotiki

klaritromicin

klaritromicin:

zaradi zavrtja CYP3A z

lopinavirjem/ritonavirjem je

treba pričakovati zmerno

povečanje AUC klaritromicina.

Pri bolnikih z okvaro ledvic

(očistek kreatinina < 30 ml/min) pride

v poštev zmanjšanje odmerka

klaritromicina (glejte poglavje 4.4). Pri

bolnikih z okvarjenim delovanjem jeter

ali ledvic je treba klaritromicin hkrati z

zdravilom Lopinavir/ritonavir Mylan

uporabljati previdno.

Sočasno

uporabljena

zdravila

po

terapevtskih

področjih

Učinek na

k

oncentracijo

zdravila

Geometrična

srednja

sprememba

(%

)

AUC,

C

max

in

C

min

Mehanizem

medsebojnega

delovanja

Klinično priporočilo

glede

sočasne

uporabe z zdravilom Lopinavir/ritonavir

Mylan

Zdravila proti

raku

afatinib

(Ritonavir 200 mg

dvakrat na dan)

afatinib:

AUC: ↑

: ↑

Obseg povečanja je odvisen od

časa uporabe ritonavirja.

Zaradi BCRP (proteina odpornosti

proti raku dojke/ABCG2) in akutne

inhibicije P-gp z

lopinavirjem/ritonavirjem.

Pri uporabi afatiniba z zdravilom

Lopinavir/ritonavir Mylan je potrebna

previdnost. Za priporočila glede

prilagoditve odmerjanja glejte povzetek

glavnih značilnosti zdravila za afatinib.

Spremljajte neželene učinke, ki so v

povezavini z afatinibom.

ceritinib

Zaradi zavrtja CYP3A in P-gp z

lopinavirjem/ritonavirjem se

koncentracija v serumu lahko

poveča.

Pri uporabi ceritiniba z zdravilom

Lopinavir/ritonavir Mylan je potrebna

previdnost. Za priporočila glede

prilagoditve odmerjanja glejte povzetek

glavnih značilnosti zdravila za ceritinib.

Spremljajte neželene učinke, ki so v

povezavi s ceritinibom.

Večina zaviralcev

tirozin kinaze, kot so

dasatinib, nilotinib,

vinkristin in

vinblastin

Večina zaviralcev tirozin kinaze, ko

sta dasatinib in nilotinib pa tudi

vinkristin, vinblastin:

povečano tveganje neželenih

učinkov, ker se zaradi zavrtja

CYP3A z

lopinavirjem/ritonavirjem

koncentracija v serumu lahko

poveča.

Skrbno spremljanje prenašanja teh zdravil

proti raku.

Sočasno

uporabljena

zdravila

po

terapevtskih

področjih

Učinek na

k

oncentracijo

zdravila

Geometrična

srednja

sprememba

(%

)

AUC,

C

max

in

C

min

Mehanizem

medsebojnega

delovanja

Klinično priporočilo

glede

sočasne

uporabe z zdravilom Lopinavir/ritonavir

Mylan

venetoklaks

Zaradi inhibicije CYP3A z

lopinavirjem/ritonavirjem.

Serumske koncentracije se lahko

povečajo zaradi inhibicije CYP3A z

lopinavirjem/ritonavirjem, posledično se

poveča tveganje za pojav sindroma

tumorske lize pri začetnem odmerjanju

in med fazo povečevanja odmerka (glejte

poglavje 4.3 in povzetek glavnih

značilnosti zdravila za venetoklaks).

Za bolnike, ki so zaključili fazo

povečevanja odmerka in prejemajo

stalen dnevni odmerek venetoklaksa,

zmanjšajte dnevni odmerek venetoklaksa

za najmanj 75 %, kadar je ta uporabljen

močnimi zaviralci CYP3A (glejte

povzetek glavnih značilnosti zdravila za

venetoklaks). Bolnike je potrebno

pozorno spremljati glede znakov,

povezanih s toksičnostjo venetoklaksa.

Antikoagulansi

varfarin

varfarin:

indukcija CYP2C9 med sočasno

uporabo z lopinavirjem/ritonavirjem

lahko vpliva na koncentracijo.

Priporočljivo je kontrolirati INR

(internacionalno normalizirano razmerje).

rivaroksaban

(ritonavir 600 mg

dvakrat na dan)

rivaroksaban:

AUC: ↑ 153%

: ↑ 55%

Zaradi inhibicije CYP3A in P-gp

lopinavirjem/ritonavirjem

Sočasna uporaba rivaroksabana in

zdravila Lopinavir/ritonavir Mylan lahko

poveča izpostavljenost rivaroksabanu, kar

lahko poveča tveganje za krvavitev.

Uporaba rivaroksabana ni priporočljiva

pri bolnikih,

ki sočasno prejemajo

zdravilo Lopinavir/ritonavir Mylan

(glejte poglavje

4.4).

vorapaksar

Zaradi zavrtja CYP3A z

lopinavirjem/ritonavirjem

koncentracija v serumu lahko

poveča.

Sočasna uporaba vorapaksarja z

zdravilom L

opinavir/ritonavir Mylan

priporočljiva (glejte poglavje 4.4 in

glejte povzetek glavnih značilnosti

zdravila za vorapaksar).

Sočasno

uporabljena

zdravila

po

terapevtskih

področjih

Učinek na

k

oncentracijo

zdravila

Geometrična

srednja

sprememba

(%

)

AUC,

C

max

in

C

min

Mehanizem

medsebojnega

delovanja

Klinično priporočilo

glede

sočasne

uporabe z zdravilom Lopinavir/ritonavir

Mylan

Antiepileptiki

fenitoin

fenitoin:

zaradi indukcije CYP2C9 in

CYP2C19 z

lopinavirjem/ritonavirjem je bila

koncentracija v stanju

dinamičnega ravnovesja zmerno

zmanjšana.

lopinavir:

zaradi indukcije CYP3A s

fenitoinom se koncentracija

zmanjša.

Pri uporabi fenitoina z zdravilom

Lopinavir/ritonavir Mylan je potrebna

previdnost.

Med sočasno uporabo kombinacije z

zdravilom Lopinavir/ritonavir Mylan je

treba kontrolirati koncentracijo

fenitoina.

Med sočasno uporabo s fenitoinom je

treba predvideti povečanje odmerka

zdravila Lopinavir/ritonavir Mylan.

Prilagoditev odmerka ni ovrednotena v

klinični praksi.

Zdravila Lopinavir/ritonavir Mylan v

kombinaciji s fenitoinom ni dovoljeno

dajati enkrat na dan.

karbamazepin

fenobarbital

karbamazepin:

zaradi zavrtja CYP3A z

lopinavirjem/ritonavirjem se

koncentracija v serumu lahko

poveča.

lopinavir:

zaradi indukcije CYP3A s

karbamazepinom oz.

fenobarbitalom se koncentracija

lahko zmanjša.

Pri uporabi karbamazepina ali

fenobarbitala z zdravilom

Lopinavir/ritonavir Mylan je potrebna

previdnost.

Če sta karbamazepin ali fenitoin

uporabljena sočasno z zdravilom

Lopinavir/ritonavir Mylan, je treba

kontrolirati koncentracijo

karbamazepina oz. fenitoina.

Med sočasno uporabo s karbamazepinom

ali fenobarbitalom je treba predvideti

povečanje odmerka zdravila

Lopinavir/ritonavir Mylan. Zdravila

Lopinavir/ritonavir Mylan se ne sme

dajati enkrat dnevno v kombinaciji s

karbamazepinom

fenobarbitalom.

Sočasno

uporabljena

zdravila

po

terapevtskih

področjih

Učinek na

k

oncentracijo

zdravila

Geometrična

srednja

sprememba

(%

)

AUC,

C

max

in

C

min

Mehanizem

medsebojnega

delovanja

Klinično priporočilo

glede

sočasne

uporabe z zdravilom Lopinavir/ritonavir

Mylan

lamotrigin in

valproat

lamotrigin:

AUC: ↓ 50%

: ↓ 46%

: ↓ 56%

Zaradi indukcije glukuronidacije

lamotrigina.

valproat: ↓

Pri sočasni uporabi zdravila

Lopinavir/ritonavir Mylan in valprojske

kisline ali valproata je potrebno pri

bolnikih skrbno nadzorovati zmanjšanje

učinka valprojske kisline.

Bolniki, ki jemljejo vzdrževalni

odmerek lamotrigina in so začeli ali

prenehali jemati zdravilo

Lopinavir/ritonavir Mylan: Pri uvedbi

zdravila Lopinavir/ritonavir Mylan bo

morda potrebno povečati odmerek

lamotrigina oz ga zmanjšati, če je

zdravilo Lopinavir/ritonavir Mylan

ukinjeno; zato je potrebno nadzorovati

koncentracijo lamotrigina v plazmi, še

posebno dva tedna pred in po uvedbi ali

prenehanju jemanja zdravila

Lopinavir/ritonavir Mylan, da se

ugotovi, ali je potrebno odmerek

lamotrigina prilagoditi ali ne.

Bolniki, ki jemljejo zdravilo

Lopinavir/ritonavir Mylan in pričnejo z

uporabo

lamotrigina: ni

potrebno

prilagajati odmerka

priporočeno

povečanje

odmerka lamotrigina.

Antidepresivi in

anksiolitiki

trazodon,

enkraten

odmerek

(ritonavir, 200 mg

dvakrat na

dan)

trazodon:

AUC: ↑

2,4-krat

Po sočasni uporabi trazodona

ritonavirja so kot neželene

učinke

zabeležili navzeo,

omotico,

hipotenzijo in

sinkopo.

Ni znano, ali tudi

kombinacija

zdravila

Lopinavir/ritonavir

Mylan

podobno

poveča izpostavljenost

trazodonu.

Kombinacijo je treba

uporabljati

previdno; v poštev

pride

zmanjšanje

odmerka

trazodona.

Antimikotiki

ketokonazol

itrakonazol

ketokonazol, itrakonazol: zaradi

zavrtja CYP3A z

lopinavirjem/ritonavirjem se

koncentracija v serumu lahko

Veliki odmerki ketokonazola i

itrakonazola (> 200 mg/dan) niso

priporočljivi.

vorikonazol

vorikonazol:

koncentracija se lahko

zmanjša.

Sočasni uporabi vorikonazola

majhnih

odmerkov

ritonavirja

(100 mg dvakrat na

dan), kot

vsebuje zdravilo

Lopinavir/ritonavir

Mylan

, se

treba

izogniti, razen če

ocena

koristi in

tveganja pri

bolniku

upravičuje uporabo

vorikonazola.

Sočasno

uporabljena

zdravila

po

terapevtskih

področjih

Učinek na

k

oncentracijo

zdravila

Geometrična

srednja

sprememba

(%

)

AUC,

C

max

in

C

min

Mehanizem

medsebojnega

delovanja

Klinično priporočilo

glede

sočasne

uporabe z zdravilom Lopinavir/ritonavir

Mylan

Zdravila za zdravljenje

protina

kolhicin -

enkraten

odmerek

(ritonavir 200 mg

dvakrat na

dan)

kolhicin::

AUC: ↑

3-krat

: ↑

1,8-krat

Zaradi zavrtja P-gp

in/ali

CYP3A4

ritonavirjem.

Sočasna uporaba zdravila

Lopinavir/ritonavir

Mylan

s kolhicinom je

kontraindicirana pri bolnikih z okvaro

ledvic in/ali jeter,

obstaja možnost

povečanja

resnih in/ali življenjsko

ogrožajočih reakcij, povezanih s

kolhicinom kot je

ivčno-mišična

toksičnost

(vključno

z rabdomiolizo)

(glejte poglavji 4.3 in 4.4). Pri bolnikih z

normalnim delovanjem ledvic ali jeter, ki

potrebujejo zdravljenje z zdravilom

Lopinavir/ritonavir

Mylan

, je

priporočljivo zmanjšati odmerek

kolhicina ali prekiniti zdravljenje s

kolhicinom. Glejte navodila za

predpisovanje kolhicina.

Antihistaminiki

astemizol

terfenadin

Serumske koncentracije se lahko

zvišajo zaradi zavrtja CYP3A z

lopinavirjem/ritonavirjem.

Sočasna uporaba zdravila

Lopinavir/ritonavir Mylan z astemizolom

in terfenadinom je kontraindicirana, ker

lahko poveča tveganje resnih aritmij

zaradi teh zdravil (glejte poglavje 4.3).

Antiinf

ektivi:

fusidna

kislina

fusidna

kislina:

Koncentracija se lahko

poveča

zaradi zavrtja CYP3A

lopinavirjem/ritonavirjem.

Sočasna uporaba zdravila

Lopinavir/ritonavir Mylan s fusidno

kislino

kontraindicirana

dermatoloških indikacijah,

obstaja

večje tveganje za

neželene

učinke,

povezane s

fusidno

kislino, zlasti za

rabdomiolizo

(glejte poglavje 4.3).

primeru

uporabe za

osteoartikularne

okužbe, pri katerih se

sočasni

uporabi ni

mogoče izogniti,

zelo priporočljiv

natančen

klinični

nadzor glede neželenih

učinkov

na mišice (glejte poglavje

4.4).

Protimikobakterijska

zdravila

Sočasno

uporabljena

zdravila

po

terapevtskih

področjih

Učinek na

k

oncentracijo

zdravila

Geometrična

srednja

sprememba

(%

)

AUC,

C

max

in

C

min

Mehanizem

medsebojnega

delovanja

Klinično priporočilo

glede

sočasne

uporabe z zdravilom Lopinavir/ritonavir

Mylan

bedakilin

(enkratni odmerek)

(Lopinavir/ritonavir

400 mg/100 mg

dvakrat na dan,

večkratni odmerek)

Bedakilin:

AUC: ↑ 22%

Cmax: ↔

Bolj izrazit učinek na koncentracijo

bedakilina v plazmi se lahko opazi

med podaljšano sočasno uporabo z

lopinavirjem/ritonavirjem.

Zavrtje CYP3A4 je verjetno zaradi

lopinavirja/ritonavirja.

Kombinaciji bedakilina in zdravila

Lopinavir/ritonavir Mylan se je treba

zaradi tveganja za neželene učinke

povezane z bedakilinoma izogibati. Če

je korist večja od tveganja, je pri sočasni

uporabi bedakilina z zdravilom

Lopinavir/ritonavir Mylan potrebna

previdnost. Priporočeno je pogostejše

spremljanje z elektrokardiogrami in

spremljanje koncentracij transaminaz

(glejte poglavje 4.5 in se obrnite na

informacije v povzetku glavnih

značilnosti zdravila za bedakilin).

Delaminid (100 mg

dvakrat na dan)

(Lopinavir/ritonavir

400 mg/100 mg

dvakrat na dan,

večkratni odmerek)

Delamanid:

AUC: ↑ 22%

DM-6705 (aktivni presnovek

delamanida):

AUC: ↑ 30%

Bolj izrazit učinek na

izpostavljenost DM-6705 se lahko

opazi med podaljšano sočasno

uporabo z

lopinavirjem/ritonavirjem.

Če je potrebna sočasna uporaba

delamanida z zdravilom

Lopinavir/ritonavir Mylan, je zaradi

tveganja za podaljšanje intervala QTc v

povezavi z DM-6705 priporočljivo zelo

pogosto spremljanje EKG-ja skozi

celotno obdobje zdravljenja (glejte

poglavje 4.4 in glejte povzetek glavnih

značilnosti zdravila za delamanid).

rifabutin,

150 mg

enkrat na

rifabutin (matično zdravilo

aktivni

25-O-dezacetilni

presnovek):

AUC: ↑

5,7-krat

: ↑

3,5-krat

Pri sočasni uporabi rifabutina

in zdravila

Lopinavir/ritonavir

Mylan je

priporočljiv

odmerek rifabutina 150 mg

3-krat

teden ob določenih

dnevih

(npr.

ponedeljek-sreda-petek).

Zaradi

pričakovane

povečane

izpostavljenosti

rifabutinu

upravičen povečan nadzor

rifabutinom povezanih

neželenih

učinkov, vključno z

nevtropenijo

uveitisom.

Nadaljnje

zmanjševanje

odmerka

rifabutina

na 150 mg 2-krat na

teden

določenih dnevih je

priporočljivo

pribolnikih, ki ne

prenašajo

odmerka 150 mg 3-krat na

teden.

Treba

je upoštevati, da

odmerek

rifabutina

150 mg 2-krat na

teden

ne omogoča

optimalne

izpostavljenosti rifabutinu,

vodi k tveganju za rezistenco

rifamicin in k

neuspešnemu

zdravljenju.

Za zdravilo Lopinavir/ritonavir

Mylan

odmerka

ni treba

prilagajati .

Sočasno

uporabljena

zdravila

po

terapevtskih

področjih

Učinek na

k

oncentracijo

zdravila

Geometrična

srednja

sprememba

(%

)

AUC,

C

max

in

C

min

Mehanizem

medsebojnega

delovanja

Klinično priporočilo

glede

sočasne

uporabe z zdravilom Lopinavir/ritonavir

Mylan

rifampicin

lopinavir:

zaradi indukcije CYP3A

rifampicinom se lahko

pojavi

veliko

zmanjšanje

koncentracije

lopinavirja.

Sočasna uporaba zdravila

Lopinavir/ritonavir Mylan in rifampicina

priporočljiva,

kajti zmanjšanje

koncentracije

lopinavirja lahko

bistveno

zmanjša terapevtski

učinek

lopinavirja.

Prilagoditev

odmerka zdravila

Lopinavir/ritonavir

Mylan

400 mg/400 mg

(tj. zdravilo

Lopinavir/ritonavir Mylan

400 mg/100 mg

+ ritonavir

300 mg)

dvakrat na

je omogočila

kompenzacijo

indukcijskega učinka

rifampicina

na CYP3A4. Toda

takšno

prilagoditev odmerka

lahko

spremlja

zvišanje ALT/AST

in več

prebavnih

motenj. Zato se

takšni sočasni uporabi

treba

izogniti, če ni res nujna. Če

takšna sočasna

uporaba

neizogibna, je

mogoče

večji

odmerek zdravila

Lopinavir/ritonavir Mylan

400 mg

/400 mg dvakrat na

uporabiti

z rifampicinom

natančnem

spremljanju

varnosti in

terapevtskem

spremljanju

koncentracij zdravil.

Odmerek zdravila Lopinavir/ritonavir

Mylan je treba

povečati

šele po uvedbi

rifampicina

(glejte

poglavje

4.4).

Antipsihotiki

lurasidon

Zaradi inhibicije CYP3A z

lopinavirjem/ritonavirjem se

pričakuje povečanje koncentracij

lurasidona.

Sočasna uporaba z lurasidonom je

kontraindicirana (glejte poglavje 4.3).

pimozid

Zaradi inhibicije CYP3A z

lopinavirjem/ritonavirjem se

pričakuje povečanje koncentracij

pimozida.

Sočasna uporaba zdravila

Lopinavir/ritonavir Mylan in pimozida je

kontraindicirana, ker lahko poveča

tveganje pojava resnih hematoloških

nepravilnosti ali drugih resnih neželenih

učinkov zaradi tega zdravila (glejte

poglavje 4.3).

kvetiapin

Zaradi zavrtja CYP3A

lopinavirjem/ritonavirjem

pričakovati

povišane

koncentracije

kvetiapina.

Sočasna uporaba zdravila

Lopinavir/ritonavir Mylan in kvetiapina je

kontraindicirana,

ker lahko poveča

toksičnost,

povezano s

kvetiapinom.

Benzodiazepini

Sočasno

uporabljena

zdravila

po

terapevtskih

področjih

Učinek na

k

oncentracijo

zdravila

Geometrična

srednja

sprememba

(%

)

AUC,

C

max

in

C

min

Mehanizem

medsebojnega

delovanja

Klinično priporočilo

glede

sočasne

uporabe z zdravilom Lopinavir/ritonavir

Mylan

midazolam

Peroralni

midazolam:

AUC: ↑

13-krat

Parenteralni

midazolam:

AUC: ↑

4-krat

zaradi zavrtja CYP3A z

lopinavirjem/ritonavirjem

Zdravila Lopinavir/ritonavir Mylan se ne

uporabljati sočasno s

peroralnim

midazolamom (glejte

poglavje

4.3), v

primeru sočasne

uporabe zdravila

Lopinavir/ritonavir

Mylan in

parenteralnega

midazolama pa je

potrebna

previdnost. Če je zdravilo

Lopinavir/ritonavir Mylan

uporabljeno

sočasno

parenteralnim midazolamom,

to potrebno izvesti v enoti

intenzivno nego (EIN)

podobnem

okolju, ki

omogoča

natančno kliničen

nadzor

ustrezno medicinsko ukrepanje

primeru depresije dihanja

in/ali

dolgotrajne sedacije. V

poštev

pride

prilagoditev

odmerjanja

midazolama,

zlasti če

uporabljen več kot en

odmerek

midazolama.

Agonisti adrenergičnih receptorjev

beta

2

salmeterol

salmeterol:

Zaradi zavrtja CYP3A

lopinavirjem/ritonavirjem je

treba

pričakovati

povečanje

koncentracije.

Kombinacija lahko

poveča

tveganje za

srčno-žilne

neželene

učinke, povezane s

salmeterolom,

vključno s podaljšanjem

palpitacijami in

sinusno tahikardijo.

Zato sočasna uporaba zdravila

Lopinavir/ritonavir Mylan s

salmeterolom

priporočljiva (glejte

poglavje 4.4).

Zaviralci kalcijevih

kanalčkov

felodipin, nifedipin

nikardipin

felodipin, nifedipin in

nikardipin:

zaradi zavrtja CYP3A

lopinavirjem/ritonavirjem

koncentracija lahko

poveča.

Med uporabo teh zdravil

z zdravilom

Lopinavir/ritonavir

Mylan je

priporočljiv

kliničen nadzor terapevtskih

neželenih

učinkov.

Kortikosteroidi

deksametazon

lopinavir:

zaradi indukcije CYP3A

deksametazonom se

koncentracija

lahko

zmanjša.

Med uporabo teh zdravil

z zdravilom

Lopinavir/ritonavir

Mylan je

priporočljiv

kliničen nadzor

protivirusne

učinkovitosti.

Sočasno

uporabljena

zdravila

po

terapevtskih

področjih

Učinek na

k

oncentracijo

zdravila

Geometrična

srednja

sprememba

(%

)

AUC,

C

max

in

C

min

Mehanizem

medsebojnega

delovanja

Klinično priporočilo

glede

sočasne

uporabe z zdravilom Lopinavir/ritonavir

Mylan

flutikazonpropionat,

budezonid,

triamcinolon za

vdihavanje,

injiciranje ali

intranazalno

uporabo

Flutikazonpropionat, 50

intranazalno 4-krat na dan

koncentracija v plazmi

koncentracija kortizola ↓

vdihavanjem

flutikazonpropionata je

mogoče

ričakovati večje učinke.

bolnikih, ki

so dobivali

ritonavir

in inhalirani ali

intranazalni

flutikazonpropionat, so

opisani

sistemski učinki

kortikosteroidov,

vključno s

Cushingovim

sindromom in

adrenalno

supresijo. To se lahko pojavi

tudi

drugih

kortikosteroidih, katerih

presnova

poteka po

poti

P450 3A, npr. pri

budezonidu in triamcinolonu.

Zato

sočasna uporaba zdravila

Lopinavir/ritonavir Mylan in teh

glukokortikoidov

priporočljiva, razen

možna

korist zdravljenja

odtehta

tveganja sistemskih

učinkov

kortikosteroidov (glejte

poglavje

4.4).

poštev pride

zmanjšanje

glukokortikoida

(ob tem je

treba

natančno kontrolirati

lokalne

sistemske učinke), ali prehod

glukokortikoid, ki ni

substrat

CYP3A4 (npr.

beklometazon).

Poleg

tega je lahko v

primeru

opustitve

glukokortikoidov

potrebno postopno

zmanjševanje

odmerka v daljšem

obdobju.

Zaviralci

f

osf

odiesteraze

(PDE5)

avanafil

(ritonavir 600 mg

dvakrat na d

avanafil:

AUC: ↑

13-krat

Zaradi zavrtja CYP3A

lopinavirjem/ritonavirjem.

Uporaba avanafila z zdravilom

Lopinavir/ritonavir Mylan je

kontraindicirana

(glejte

poglavje

4.3).

tadalafil

tadalafil:

AUC: ↑

2-krat

zaradi zavrtja CYP3A4

lopinavirjem/ritonavirjem.

Za zdravljenje pljučne

arterijske

hipertenzije: Sočasna

uporaba zdravila

Lopinavir/ritonavir

Mylan s

sildenafilom

kontraindicirana (glejte

poglavje

4.3). Sočasna uporaba

zdravila Lopinavir/ritonavir Mylan s

tadalafilom

ni priporočljiva.

Za erektilno

disfunkcijo:

Bolnikom, ki jemljejo zdravilo

Sočasno

uporabljena

zdravila

po

terapevtskih

področjih

Učinek na

k

oncentracijo

zdravila

Geometrična

srednja

sprememba

(%

)

AUC,

C

max

in

C

min

Mehanizem

medsebojnega

delovanja

Klinično priporočilo

glede

sočasne

uporabe z zdravilom Lopinavir/ritonavir

Mylan

sildenafil

sildenafil:

AUC: ↑

11-krat

zaradi zavrtja CYP3A

lopinavirjem/ritonavirjem.

Lopinavir/ritonavir Mylan, je treba

sildenafil

tadalafil predpisovati

posebno

previdno in jih

pogosteje

kontrolirati glede

neželenih

učinkov,

vključno s

hipotenzijo,

sinkopo,

spremembami vida

dolgotrajno

erekcijo

(glejte

poglavje

4.4).

Med sočasno uporabo

z zdravilom

Lopinavir/ritonavir

Mylan

odmerek

sildenafila ne sme preseči 25 mg

v 48

urah in odmerek tadalafila

10 mg na

vardenafil

vardenafil:

AUC: ↑

49-krat

zaradi zavrtja CYP3A

lopinavirjem/ritonavirjem

Uporaba vardenafila z zdravilom

Lopinavir/ritonavir Mylan

kontraindicirana

(glejte

poglavje

4.3).

Ergot alkaloidi

dihidroergotamin,

ergonovin,

ergotamin in

metilergonovin

Serumakse koncentracije se lahko

povečajo zaradi inhibicije CYP3A

z lopinavirjem/ritonavirjem.

Sočasna uporaba zdravila

Lopinavir/ritonavir Mylan in ergot

alkaloidov je kontraindicirana, saj lahko

vodi v akutno ergot toksičnost, vključno

z vazospazmom in ishemijo (glejte

poglavje 4.3).

Zdravilo za zdravljenje motenj motilitete prebavil

cisaprid

Serumakse koncentracije se lahko

zvišajo zaradi inhibicije CYP3A z

lopinavirjem/ritonavirjem.

Sočasna uporaba zdravila

Lopinavir/ritonavir Mylan in cisaprida je

kontraindicirana, saj lahko poveča

tveganje resnih aritmij zaradi tega

zdravila (glejte poglavje 4.3).

Direktno delujoča protivirusna zdravila proti HCV

Sočasno

uporabljena

zdravila

po

terapevtskih

področjih

Učinek na

k

oncentracijo

zdravila

Geometrična

srednja

sprememba

(%

)

AUC,

C

max

in

C

min

Mehanizem

medsebojnega

delovanja

Klinično priporočilo

glede

sočasne

uporabe z zdravilom Lopinavir/ritonavir

Mylan

elbasvir/grazoprevir

(50/200 mg enkrat na

dan)

elbasvir:

AUC: ↑ 2,71-krat

: ↑ 1,87-krat

: ↑ 3,58-krat

grazoprevir:

AUC: ↑ 11,86-krat

: ↑ 6,31-krat

: ↑ 20,70-krat

(kombinacije mehanizmov,

vključno z inhibicijo CYP3A)

lopinavir: ↔

Sočasna uporaba elbasvirja/grazoprevirja

in zdravila Lopinavir/ritonavir Mylan je

kontraindicirana (glejte poglavje 4.3).

ombitasvir/paritapre

vir/ritonavir +

dasabuvir

(25/150/100 mg

enkrat na dan +

400 mg dvakrat na

dan)

lopinavir/ritonavir

400/100 mg dvakrat

na dan

ombitasvir: ↔

paritaprevir:

AUC: ↑ 2,17-krat

: ↑ 2,04-krat

trough

: ↑ 2,36-krat

(zaviranje CYP3A/izlivnih

prenašalcev)

dasabuvir: ↔

lopinavir: ↔

Sočasna uporaba je kontraindicirana.

Lopinavir/ritonavir 800/200 mg enkrat

na dan je bil uporabljen z

ombitasvirjem/paritaprevirjem/ritonavirj

em z ali brez dasabuvirja. Učinek na

zdravila z direktnim delovanjem na

viruse in lopinavir je bil podoben kot pri

uporabi lopinavirja/ritonavirja

400/100 mg dvakrat na dan (glejte

poglavje 4.3).

ombitasvir/paritapre

vir/ritonavir

(25/150/100 mg

enkrat na dan)

lopinavir/ritonavir

400/100 mg dvakrat

na dan

ombitasvir: ↔

paritaprevir:

AUC: ↑ 6,10-krat

: ↑ 4,76-krat

trough

: ↑ 12,33-krat

(zaviranje CYP3A/izlivnih

prenašalcev)

lopinavir: ↔

Inhibitorji proteaze

HCV

Sočasno

uporabljena

zdravila

po

terapevtskih

področjih

Učinek na

k

oncentracijo

zdravila

Geometrična

srednja

sprememba

(%

)

AUC,

C

max

in

C

min

Mehanizem

medsebojnega

delovanja

Klinično priporočilo

glede

sočasne

uporabe z zdravilom Lopinavir/ritonavir

Mylan

boceprevir

800 mg

trikrat na

boceprevir:

AUC: ↓

: ↓

: ↓

lopinavir:

AUC: ↓

: ↓

: ↓

Sočasna uporaba zdravila

Lopinavir/ritonavir Mylan

in boceprevirja ni

priporočljiva.

simeprevir

200 mg

/dan

(ritonavir

100 mg

dvakrat na

dan)

simeprevir:

AUC:

7,2-

krat

:↑

4,7-krat

14,4-krat

Sočasna uporaba zdravila

Lopinavir/ritonavir Mylan

simeprevirja ni

priporočljiva.

telaprevir

750 mg

trikrat na

telaprevir:

AUC: ↓

: ↓

: ↓

Lopinavir:

Sočasna uporaba zdravila

Lopinavir/ritonavir Mylan

in telaprevirja

priporočljiva.

Zdravila rastlinskega izvora

šentjanževka

Hypericum

perf

oratum)

lopinavir:

zaradi indukcije CYP3A

zdravilom rastlinskega izvora s

šentjanževko se

koncentracija

lahko

zmanjša.

Zdravil rastlinskega izvora

šentjanževko

se ne

kombinirati z lopinavirjem

ritonavirjem. Če bolnik že

jemlje

šentjanževko mora z njo prenehati in

kontrolirati mu je

treba

raven virusov, če

je mogoče. Koncentraciji lopinavirja in

ritonavirja se lahko po prekinitvi jemanja

šentjanževke povečata. Potrebna je lahko

prilagoditev odmerka zdravila

Lopinavir/ritonavir

Mylan

. Indukcijski

učinek lahko traja še vsaj 2 tedna po

prenehanju zdravljenja s šentjanževko

(glejte poglavje 4.3). Zato je zdravilo

Lopinavir/ritonavir

Mylan

mogoče varno

začeti uporabljati 2 tedna po prenehanju

jemanja šentjanževke.

Imunosupresivi

ciklosporin,

sirolimus

(rapamicin)

takrolimus

ciklosporin,

sirolimus

(rapamicin)

takrolimus:

zaradi zavrtja

CYP3A

lopinavirjem/ritonavirjem

koncentracija lahko

poveča.

Dokler se koncentracija

zdravil v

plazmi ne stabilizira,

priporočljivo

pogosteje

kontrolirati

terapevtsko

koncentracijo.

Zdravila za zniževanje

lipidov

Sočasno

uporabljena

zdravila

po

terapevtskih

področjih

Učinek na

k

oncentracijo

zdravila

Geometrična

srednja

sprememba

(%

)

AUC,

C

max

in

C

min

Mehanizem

medsebojnega

delovanja

Klinično priporočilo

glede

sočasne

uporabe z zdravilom Lopinavir/ritonavir

Mylan

lovastatin

simvastatin

lovastatin,

simvastatin:

izrazito povečanje koncentracije

plazmi zaradi zavrtja CYP3A

lopinavirjem/ritonavirjem.

Ker lahko večja

koncentracija

zaviralcev

HMG-CoA

reduktaze povzroči miopatijo,

vključno

rabdomiolizo, je uporaba

zdravil hkrati z zdravilom

opinavir/ritonavir Mylan

kontraindicirana (glejte

poglavje 4.3).

atorvastatin

Atorvastatin:

AUC: ↑

5,9-krat

: ↑

4,7-krat

zaradi zavrtja CYP3A

lopinavirjem/ritonavirjem.

Uporaba zdravila Lopinavir/ritonavir

Mylan

v kombinaciji z atorvastatinom ni

priporočljiva. Če je uporaba

atorvastatina res potrebna, je treba

uporabiti najmanjši možni odmerek

atorvastatina in potrebno je natančno

varnostno spremljanje (glejte poglavje

4.4).

rosuvastatin, 20 mg

enkrat na

rosuvastatin:

AUC: ↑

2-krat

: ↑

5-krat

Ker se rosuvastatin

slabo

presnavlja s CYP3A4, so

opažali

povečanje koncentracije v

plazmi.

Mehanizem tega

medsebojnega

delovanja je morda

posledica

zavrtja transportnih

beljakovin.

Potrebna je previdnost in

sočasno

uporabo zdravila

Lopinavir/ritonavir

Mylan

in rosuvastatina pride v

poštev

uporaba manjših

odmerkov (glejte

poglavje

4.4).

fluvastatin

pravastatin

fluvastatin,

pravastatin:

klinično pomembnih

medsebojnih

delovanj ni

pričakovati.

Presnova pravastatina ne poteka

CYP450.

Presnova fluvastatina

delno

poteka

CYP2C9.

Če je indicirano zdravljenje

zaviralcem

HMG-CoA

reduktaze

sta priporočljiva

pravastatin

ali fluvastatin.

Opioidi

buprenorfin, 16 mg

enkrat na

buprenorfin:

Prilagoditev odmerka ni

potrebna.

metadon

metadon:

Priporočljivo je

kontrolirati

koncentracijo

metadona v

plazmi.

Peroralni

kontraceptivi

etinilestradiol

etinilestradiol:

Med sočasno uporabo zdravila

opinavir/ritonavir Mylan

kontraceptivi,

vsebujejo etinilestradiol

glede

na formulacijo kontraceptiva,

npr.

peroralni ali obliž), je

treba

uporabiti

dodatne

načine

kontracepcijske

zaščite.

Zdravila za pomoč pri opuščanju

kajenja

Sočasno

uporabljena

zdravila

po

terapevtskih

področjih

Učinek na

k

oncentracijo

zdravila

Geometrična

srednja

sprememba

(%

)

AUC,

C

max

in

C

min

Mehanizem

medsebojnega

delovanja

Klinično priporočilo

glede

sočasne

uporabe z zdravilom Lopinavir/ritonavir

Mylan

bupropion

buproprion in njegov

aktivni

presnovek

hidroksibupropion:

AUC in C

~50%

To je morda posledica

indukcije

presnove

bupropiona.

Če se sočasni

uporabi zdravila

Lopinavir/ritonavir

Mylan

bupropiona

ni mogoče izogniti,

treba med hkratno

uporabo

zdravil natančno

klinično

spremljati

učinkovitost

bupropiona;

priporočenega

odmerka se kljub

opaženi

indukciji

ne sme

preseči.

Vazodilatacijska

zdravila

bosentan

lopinavir -

ritonavir:

Koncentracija

lopinavirja/ritonavirja v plazmi

lahko zmanjša zaradi

indukcije

CYP3A4 z

bosentanom.

bosentan:

AUC: ↑

5-krat

: ↑

6-krat

Uvodoma C

bosentana

približno

48-krat.

Zaradi zavrtja CYP3A4

lopinavirjem/ritonavirjem.

Pri uporabi zdravila

Lopinavir/ritonavir

Mylan z

bosentanom je

potrebna previdnost.

Če je zdravilo

Lopinavir/ritonavir

Mylan

uporabljeno sočasno z

bosentanom, je

treba

učinkovitost

zdravljenja

kontrolirati, bolnike pa

skrbno

opazovati glede toksičnosti

bosentana, zlasti prvi

teden

sočasne

uporabe.

riociguat

Zaradi zavrtja CYP3A in P-gp z

lopinavirjem/ritonavirjem se lahko

koncentracija v plazmi poveča.

Sočasna uporaba riociguata z zdravilom

Lopinavir/ritonavir

Mylan

priporočljiva (glejte poglavje 4.4 in

glejte povzetek glavnih značilnosti

zdravila za riociguat.).

Druga

zdravila

Na temelju znanih presnovnih značilnosti ni pričakovati klinično pomembnega medsebojnega

delovanja zdravila Lopinavir/ritonavir

Mylan

in dapsona, trimetoprima/sulfametoksazola,

azitromicina ali flukonazola.

4.6

Plodnost, nosečnost in dojenje

Nosečnost

V splošnem je pri odločanju uporabe protiretrovirusnega zdravila za zdravljenje infekcije z virusom

HIV pri nosečnicah in posledično za zmanjšanje tveganja vertikalnega prenosa virusa HIV na

novorojenčka potrebno upoštevati tako podatke na živalih kot klinične izkušnje pri nosečnicah, da se

oceni varnost za fetus.

Lopinavir/ritonavir sta bila ocenjena pri preko 3000 ženskah med nosečnostjo, vključno s preko

1000 ženskami v prvem trimesečju nosečnosti.

V nadzoru v obdobju trženja s pomočjo Protiretrovirusnega nosečnostnega registra, ki je vzpostavljen

od januarja 1989, niso poročali o povečanem tveganju prirojenih napak med 1000 ženskami, ki so bile

izpostavljene v prvem trimesečju. Pojavnost prirojenih napak po izpostavljenosti lopinavirju v

kateremkoli trimesečju je primerljiva s pojavnostjo, opaženo v splošni populaciji. V skupni etilogiji

niso opazili vzorca prirojenih napak. Študije na živalih so pokazale vpliv na sposobnost razmnoževanja

(glejte poglavje 5.3). Na osnovi omenjenih podatkov je tveganje za pojav anomalij pri ljudeh malo

verjetno. Lopinavir se lahko uporablja med nosečnostjo, če je to klinično potrebno.

Dojenje

Študije pri podganah so pokazale, da se lopinavir izloča v mleku. Ni znano, ali se to zdravilo izloča v

materinem mleku tudi pri ljudeh. V splošnem se priporoča, da doječe matere, okužene z virusom HIV,

nikakor ne smejo dojiti, da ne pride do prenosa virusa HIV na otroka.

Plodnost

Študije na živalih niso pokazale vpliva na plodnost. Ni razpoložljivih podatkov o vplivu

lopinavirja/ritonavirja na plodnost pri ljudeh.

4.7

Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji

Študij o vplivu na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji niso izvedli. Bolnikom morate povedati, da

so poročali o navzeji med zdravljenjem z lopinavirjem/ritonavirjem (glejte poglavje 4.8).

4.8

Neželeni učinki

Povzetek varnostnega profila

Varnost lopinavirja/ritonavirja so raziskali pri več kot 2600 bolnikih v kliničnih preskušanjih faze II

do IV

v katerih jih je preko 700 prejemalo odmerek 800 mg/200 mg (6 kapsul ali 4 tablete) enkrat

dnevno.

nekaterih študijah so skupaj z nukleozidnimi zaviralci reverzne transkriptaze (NRTI)

uporabili

lopinavir/ritonavir v kombinaciji z efavirenzem ali

nevirapinom.

Najpogostejši neželeni učinki, povezani z zdravljenjem z lopinavirjem/ritonavirjem, v kliničnih

študijah,

so bili

driska, navzea, bruhanje, hipertrigliceridemija in hiperholesterolemija. Driska,

navzea in

bruhanje

se lahko pojavijo v začetku zdravljenja, medtem ko se hipertrigliceridemija in

hiperholesterolemija

lahko pojavita kasneje. Hudi neželeni učinki, ki so se pojavili med zdravljenjem,

so vodili

predčasne prekinitve terapije pri 7% bolnikov v študijah faze II doIV

Omeniti je treba, da so opisani primeri pankreatitisa pri bolnikih, ki so dobivali

lopinavir/ritonavir

vključno s tistimi, pri katerih se je razvila hipertrigliceridemija. Poleg tega so

med zdravljenjem

lopinavirjem/ritonavirjem opisani redki primeri podaljšanja intervala PR

(glejte poglavje

4.4).

Tabelarični pregled neželenih učinkov

Neželeni učinki v kliničnih študijah in v obdobju trženja zdravila pri odraslih in pediatričnih

bolnikih:

Opisani so bili naslednji neželeni dogodki. Kategorija pogostnosti vključuje vse zmerne do hude

neželene učinke, o katerih so poročali, ne glede na individualno oceno vzroka. Neželeni učinki so

navedeni po organskih sistemih. V razvrstitvah pogostnosti so neželeni učinki navedeni po

padajoči resnosti: zelo pogosti (> 1/10), pogosti (≥ 1/100 do < 1/10), občasni (≥ 1/1.000 do <

1/100) in neznana pogostnost (pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti).

Dogodki z neznano pogostnostjo so bili opaženi v obdobju spremljanja med trženjem zdravila.

Neželeni

učink

i v

k

liničnih

študijah

in v obdobju spremljanja med trženjem zdravila pri

odraslih

b l

ik ih

Organsk

i

sistem

Pogostnost

Neželeni

učinek

Infekcijske in parazitske

bolezni

zelo

pogosti

okužbe zgornjih

dihal

pogosti

okužbe spodnjih dihal,

kožne

okužbe

vključno s celulitisom,

folikulitisom

in furunkli

Bolezni krvi in

imfatičnega sistema

pogosti

anemija,

levkopenija,

nevtropenija

in limfadenopatija

Bolezni imunskega

sistema

pogosti

preobčutljivost vključno z urtikarijo

in angioedemom

občasni

vnetni sindrom imunske

rekonstitucije

Bolezni endokrinega

sistema

občasni

hipogonadizem

Presnovne in prehranske

motnje

pogosti

motnje glukoze v krvi vključno z

sladkorno

boleznijo,

hipertrigliceridemija,

hiperholesterolemija, znižanje telesne

mase,

zmanjšan

apetit

občasni

zvišanje telesne mase, zvečan

apetit

Psihiatrične

motnje

pogosti

anksioznost

občasni

nenormalne sanje, zmanjšan

libido

Bolezni

živčevja

pogosti

glavobol (vključno z migreno),

nevropatija

(vključno s

periferno nevropatijo),

omotica, nespečnost

občasni

možgansko-žilni dogodki,

konvulzije,

disgevzija, agevzija,

tremor

Očesne

bolezni

občasni

motnje

vida

Ušesne bolezni, vključno

motnjami

labirinta

občasni

tinitus,

vertigo

Srčne

bolezni

občasni

ateroskleroza kot je miokardni

infarkt,

atrioventrikularni

blok, motnjedelovanja

trikuspidalne zaklopke

Žilne

bolezni

pogosti

hipertenzija

občasni

globoka venska

tromboza

Bolezni

prebavil

zelo pogosti

driska, navzea

pogosti

pankreatitis

, bruhanje,

gastroezofagealna

refluksna

bolezen, gastroenteritis in

kolitis,

bolečine v zgornjem in

spodnjem

delu

trebuha, napihnjenost trebuha,

dispepsija,

hemeroidi,

flatulenca

občasni

gastrointestinalna hemoragija,

vključno

razjedami v

prebavilih, duodenitis, gastritis

rektalna hemoragija,

stomatitis in razjede

ustih, fekalna inkontinenca, zaprtje,

suha

usta

Bolezni jeter, žolčnika

žolčevodov

pogosti

hepatitis, vključno s povišanjem AST, ALT

in GGT

občasni

hepatična steatoza, hepatomegalija,

holangitis,

hiperbilirubinemija

neznana

zlatenica

Bolezni kože in

podkožja

pogosti

izpuščaj vključno z

makropapularnim

izpuščajem,

dermatitis/izpuščaj vključno

ekcemom in seboreičnim

dermatitisom,

nočno

potenje,

pruritus

občasni

alopecija,

kapilaritis,

vaskulitis

neznana

pogostnost

Stevens-Johnsonov sindrom,

multiformni eritem

Bolezni

mišično-

skeletnega

sistema in

vezivnega

tkiva

pogosti

mialgija, mišično-skeletne bolečine vključno

artralgijo in

bolečinami v hrbtu, bolezni

mišic

kot je šibkost in

krči

občasni

rabdomioliza, osteonekroza

Bolezni sečil

občasni

zmanjšan očistek kreatinina, nefritis,

Motnje reprodukcije in

dojk

pogosti

erektilna disfunkcija,menstrualne motnje

Splošne težave in

spremembe na mestu

aplikacije

pogosti

slabo počutje vključno z astenijo

Glejte poglavje 4.4: pankreatitis in lipidi

Opis izbranih neželenih

učinkov

Pri bolnikih, ki so prejemali ritonavir in inhalacijsko ali intranazalno uporabljen flutikazon propionat, so

poročali o Cushingovem sindromu; ta se lahko pojavi tudi pri uporabi drugihkortikosteroidov, ki se

presnavljajo preko poti P450 3A, npr. budenozid (glejte poglavji 4.4 in 4.5).

Med uporabo zaviralcev proteaz so, zlasti v kombinaciji z nukleozidnimi zaviralci reverzne transkriptaze,

poročali o zvišanju kreatin fosfokinaze (CPK), mialgiji, miozitisu in redko o rabdomiolizi.

Presnovni parametri

Med protiretrovirusnim zdravljenjem se lahko poveča telesna masa ter zviša koncentracija lipidov in

glukoze v krvi (glejte poglavje 4.4).

Pri z virusom HIV okuženih bolnikih s hudo imunsko pomanjkljivostjo lahko ob uvedbi

kombiniranega protiretrovirusnega zdravljenja (CART – ''combination antiretroviral therapy'') nastane

vnetna reakcija na asimptomatične ali rezidualne oportunistične okužbe. Poročali so tudi o

avtoimunskih boleznih (kot je Gravesova bolezen). Čas nastopa bolezni, o katerem so poročali, je

precej spremenljiv in je lahko več mesecev po začetku zdravljenja (glejte poglavje 4.4).

Opisani so bili primeri osteonekroze, še zlasti pri bolnikih s splošno znanimi dejavniki

tveganja,

napredovalo boleznijo HIV ali dolgotrajno izpostavljenostjo kombiniranemu

protiretrovirusnemu

zdravljenju (CART). Pogostnost tega ni znana (glejte poglavje

4.4).

Pediatrična

populacija

Pri otrocih, starih 2 leti in več, je varnostni profil podoben kot pri odraslih (glejte preglednico

razdelku

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno.

Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih

delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni

center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9

Preveliko odmerjanje

Izkušnje z akutnim prevelikim odmerjanjem lopinavirja/ritonavirja pri ljudeh so doslej omejene.

Med neželenimi kliničnimi znaki pri psih so bili slinjenje, emeza in driska oz. nenormalno blato. Med

znaki toksičnosti pri miših, podganah ali psih so bili zmanjšana aktivnost, ataksija, huda shujšanost,

dehidracija in tremor.

Za preveliko odmerjanje lopinavirja/ritonavirja ni specifičnega antidota. Zdravljenje prevelikega

odmerjanja lopinavirja/ritonavirja mora obsegati splošne podporne ukrepe, vključno z nadziranjem

vitalnih znakov in opazovanjem bolnikovega kliničnega stanja. Če je indicirano, je odstranitev

neabsorbirane zdravilne učinkovine mogoče doseči z bruhanjem ali izpiranjem želodca. Kot pomoč

za odstranitev neabsorbirane zdravilne učinkovine se lahko uporabi tudi aktivno oglje. Ker je

lopinavir/ritonavir v veliki meri vezan na beljakovine, ni verjetno, da bi dializa pomembno odstranila

zdravilno učinkovino.

5.

FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1

Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: protivirusne učinkovine za sistemsko uporabo, protivirusne

učinkovine

zdravljenje okužb s HIV, kombinacije, oznaka ATC:

J05AR10

Mehanizem delov anja

Protivirusno delovanje lopinavirja/ritonavirja zagotavlja lopinavir. Lopinavir

zaviralec proteaz

HIV-1 in HIV-2. Zavrtje proteaze HIV prepreči razcep poliproteina

gag-pol

, tako

nastane nezrel,

neinfektivni

virus.

Učinki na elektrokardiogram

Interval QTcF so ocenili v randomizirani, s placebom in

zdravilno

učinkovino (moksifloksacin 400 mg

enkrat na dan) kontrolirani navzkrižni študiji pri 39

zdravih

odraslih, ki so jim 3. dan v 12 urah naredili

10 meritev. Največja povprečna razlika (95% zgornja

meja

zaupanja) QTcF v primerjavi s placebom je

bila 3,6 (6,3) med uporabo

lopinavirja/ritonavirja

400 mg/100 mg dvakrat na dan in 13,1 (15,8) med

uporabo supraterapevtskega

odmerka

lopinavirja/ritonavirja 800 mg/200 mg dvakrat na dan. K

podaljšanju intervala QT pripomore

podaljšanje

intervala QRS s 6 ms na 9,5 ms, ki ga povzročijo

veliki odmerki lopinavirja/ritonavirja (800 mg/200 mg

dvakrat na dan). Med tema režimoma uporabe

je bila izpostavljenost 3. dan 1,5- oz. 3-krat večja, kot

ugotovljena med uporabo priporočenih

odmerkov lopinavirja/ritonavirja enkrat oz. dvakrat na dan

stanju dinamičnega ravnovesja.

Nobenemu preiskovancu se QTcF ni podaljšal za ≥ 60 ms

primerjavi z izhodiščem, dolžina intervala

QTcF pa ni pri nobenem presegla potencialno

klinično

pomembnega praga 500

Med preiskovanci, ki so dobivali lopinavir/ritonavir, so v isti študiji 3. dan ugotovili

zmerno

podaljšanje

intervala PR. Povprečna sprememba dolžine intervala PR v primerjavi z izhodiščem je

bila

med 12-urnim obdobjem po odmerku od 11,6 ms do 24,4 ms. Najdaljši interval PR je bil 286

primerov srčnega bloka druge ali tretje stopnje pa ni bilo (glejte poglavje

4.4).

Protivirusno delov anje

in v itro

Protivirusno delovanje lopinavirja proti laboratorijskim in

kliničnim

sevom virusa HIV so

in vitro

ocenili pri akutno okuženih limfoblastnih celičnih linijah (laboratorijski sevi)

limfocitih periferne

krvi (klinični sevi). V odsotnosti humanega seruma je bila povprečna

lopinavirja proti petim

različnim laboratorijskim sevom HIV-1 19 nM. V odsotnosti oz.

prisotnosti

50% humanega seruma

je bila povprečna IC

lopinavirja proti HIV-1

IIIB

v celicah MT4 17 nM

102 nM. V odsotnosti

humanega seruma je bila povprečna IC

lopinavirja proti več

kliničnim

izolatom HIV-1 6,5

Odpornost

In vitro selekcija

odpornosti

Izolati virusa HIV-1 z zmanjšano občutljivostjo za lopinavir so bili izbrani

in vitro

. Virus HIV-1 je

bil pasiran

in

vitro

s samim lopinavirjem ter z lopinavirjem in ritonavirjem v koncentracijskih

razmerjih, ki

predstavljala razpon koncentracijskih razmerij, ugotovljenih med zdravljenjem z

lopinavirjem/ritonavirje

Genotipska in fenotipska analiza virusov, selekcioniranih med temi prehodi,

nakazuje, da

prisotnost

ritonavirja v teh koncentracijskih razmerjih nima merljivega vpliva na

selekcijo virusov,

odpornih

proti lopinavirju. V celoti gledano karakterizacija fenotipske navzkrižne

odpornosti med

lopinavirjem

in drugimi zaviralci proteaz

in vitro

nakazuje, da manjša občutljivosti za

lopinavir tesno korelira

manjšo občutljivostjo za ritonavir in indinavir, ne korelira pa tesno z manjšo

občutljivostjo

amprenavir, sakvinavir in

nelfinavir.

Analiza odpornosti pri bolnikih, naivnih za protiretrovirusna

zdravila

V kliničnih študijah z omejenim številom analiziranih izolatov niso opazili selekcije odpornosti

proti

lopinavirju pri naivnih bolnikih brez pomembne odpornosti proti zaviralcem proteaz ob

začetku

zdravljenja. Glejte podroben opis kliničnih

študij.

Analiza odpornosti pri bolnikih, izkušenih z zaviralci

proteaz

Selekcijo odpornosti proti lopinavirju pri bolnikih, pri katerih je bilo predhodno zdravljenje

zaviralcem

proteaz neuspešno, so opredelili z analizo longitudinalnih izolatov 19 bolnikov, izkušenih

zaviralci proteaz, in sicer v dveh študijah Faze II in eni študiji Faze III. Pri teh bolnikih se je

uvodnem odzivu na lopinavir/ritonavir pojavila bodisi nepopolna virološka supresija ali virusni

preobrat,

poleg tega se je pri njih kazala naraščajoča odpornost

in vitro

med izhodiščem in

preobratom

(opredeljenim kot pojav novih mutacij ali 2-kratna sprememba fenotipske občutljivosti za

lopinavir).

Naraščajoča odpornost je bila najpogostejša pri preiskovancih, ki so imeli v izhodiščnih izolatih

več

mutacij, povezanih z zaviralci proteaz, toda z izhodiščno < 40-kratno zmanjšano občutljivost

lopinavir. Najpogosteje so se pojavile mutacije V82A, I54V in M46I. Opažali so tudi mutacije

L33F,

I50V in V32I v kombinaciji z I47V/A. Pri 19 izolatih so ugotovili 4,3-kratno povečanje IC

primerjavi z izhodiščnimi izolati (od 6,2- do 43-kratno v primerjavi z divjim tipom

virusa).

Genotipski korelati manjše fenotipske občutljivosti za lopinavir pri virusih, selekcioniranih z

drugimi

zaviralci proteaz.

In vitro

so ocenili protivirusno dejavnost lopinavirja proti 112 kliničnim

izolatom,

vzetih bolnikom, pri katerih zdravljenje z enim ali več zaviralci proteaz ni bilo uspešno. V tem

okviru

so bile z manjšo občutljivostjo za lopinavir

in vitro

povezane naslednje mutacije proteaze

HIV:

L10F/I/R/V, K20M/R, L24I, M46I/L, F53L, I54L/T/V, L63P, A71I/L/T/V, V82A/F/T, I84V in

L90M.

Mediana EC

lopinavirja proti izolatom z 0–3, 4–5, 6–7 oz. 8–10 mutacijami na

omenjenih

aminokislinskih položajih je bila 0,8-, 2,7-, 13,5- oz. 44,0-krat večja kot EC

proti divjemu tipu

HIV.

Vseh 16 virusov, ki so pokazali > 20-kratno spremembo v občutljivosti, je imelo mutacije na

položajih

10, 54, 63 ter dodatno 82 in/ali 84. Poleg tega so imeli mediano 3 mutacije na

aminokislinskih

položajih 20, 24, 46, 53, 71 in 90. Poleg zgoraj opisanih mutacij so opažali mutaciji V32I in I47A

izolatih s preobratom, to je z manjšo občutljivostjo za lopinavir pri bolnikih izkušenih z

zaviralci

proteaz, ki so dobivali lopinavir/ritonavir

Pri izolatih s preobratom, to je z manjšo občutljivostjo za lopinavir pri bolnikih, ki so dobivali

lopinavir/ritonavir, so opažali tudi mutaciji I47A in

L76V.

Zaključki o pomembnosti določenih mutacij

ali mutacijskih vzorcev se lahko spreminjajo z

dodatnimi

podatki, zato je priporočljivo, da se vedno

upošteva trenutne sisteme interpretacije za

analiziranje

rezultatov preizkusa

odpornosti.

Protivirusno delovanje lopinavirja/ritonavirja pri bolnikih, pri katerih je bilo zdravljenje z zaviralci

proteaz

neuspešno

Klinični pomen zmanjšane občutljivosti za lopinavir

in vitro

so raziskali z

oceno virološkega

odziva

na zdravljenje z lopinavirjem/ritonavirjem (upoštevaje izhodiščni virusni genotip

in fenotip)

56 bolnikih s predhodno neuspešnim zdravljenjem z več zaviralci proteaz. EC

lopinavirja

proti

56 izhodiščnim virusnim izolatom je bila od 0,6- do 96-krat večja kot EC

proti divjemu

tipu HIV.

48 tednih zdravljenja z lopinavirjem/ritonavirjem, efavirenzem in nukleozidnimi zaviralci

reverzne

transkriptaze so HIV RNA v plazmi ≤ 400 izvodov/ml ugotovili pri 93% (25/27), 73% (11/15), in

(2/8) bolnikov z < 10-krat, 10- do 40-krat oz. > 40-krat zmanjšano izhodiščno občutljivostjo

lopinavir. Poleg tega so virološki odziv opažali pri 91% (21/23), 71% (15/21) oz. 33% (2/6)

bolnikov

z 0–5, 6–7 oz. 8–10 zgoraj omenjenimi mutacijami proteaze HIV, povezan z manjšo občutljivostjo

lopinavir

in vitro

. Ker ti bolniki predhodno niso bili izpostavljeni niti lopinavirju/ritonavirju niti

efavirenzu,

je del odziva mogoče pripisati protivirusni dejavnosti efavirenza, zlasti pri bolnikih, ki so

imeli

proti

lopinavirju zelo odporen virus. Raziskava ni obsegala kontrolnega kraka bolnikov brez

lopinavirja/ritonavirja

Navzkrižna odpornost

Dejavnost drugih zaviralcev proteaz proti izolatom, ki so razvili

naraščajočo

odpornost proti

lopinavirju po zdravljenju z lopinavirjem/ritonavirjem pri bolnikih, izkušenih z

zaviralci

proteaz:

Obstoj navzkrižne odpornosti proti drugim zaviralcem proteaz so analizirali v 18 izolatih

preobratom; razvoj odpornosti proti lopinavirju so ugotovili med tremi študijami

lopinavirja/ritonavirja

faze in eno študijo III. faze pri bolnikih, izkušenih z zaviralci proteaz.

Srednji (mediana) kratnik

lopinavirja pri teh 18 izolatih v primerjavi z divjim tipom virusa je bil

izhodiščno 6,9-krat in

preobratu 63-krat. Na splošno so izolati po preobratu ohranili (če je bila

navzkrižna odpornost

prisotna

izhodiščno) ali razvili pomembno navzkrižno odpornost proti

indinavirju, sakvinavirju in

atazanavirju.

Ugotovili so zmerno zmanjšano aktivnost amprenavirja s

srednjim (mediana) povečanjem IC

3,7-

krat izhodiščno do 8-krat z izolati po preobratu. Izolati

so ohranili občutljivost za tipranavir s

srednjim

(mediana) povečanjem IC

v izhodiščnih izolatih za

1,9-krat in izolatih po preobratu za 1,8-krat

primerjavi z divjim tipom virusa. Za dodatne

informacije o tipranavirju (vključno z

genotipsko

napovedjo odziva, pri zdravljenju okužbe z virusom

HIV-1, odporne proti lopinavirju) glejte povzetek

glavnih

značilnosti zdravila

Aptivus.

Klinični rezultati

Učinke lopinavirja/ritonavirja (v kombinaciji z drugimi protiretrovirusnimi zdravili) na

biološke

označevalce (koncentracijo HIV RNA in število celic CD

v plazmi) so raziskali v kontrolirani

tedenski študiji lopinavirja/ritonavirja ter v dodatnih 360-tedenskih študijah

lopinavirja/ritonavirja

Uporaba pri

odraslih

Bolniki brez predhodnega protiretrovirusnega zdravljenja

Študija M98-863 je randomizirano, dvojno slepo preskušanje s 653 bolniki, naivnimi

protiretrovirusno zdravljenje, ki proučuje lopinavir/ritonavir (400 mg/100 mg dvakrat na dan) v

primerjavi

nelfinavirjem (750 mg trikrat na dan) v kombinaciji s stavudinom in lamivudinom

Povprečno

izhodiščno število celic CD

je bilo 259 celic/mm

(razpon: od 2 do 949 celic/mm

povprečna

izhodiščna HIV-1 RNA v plazmi pa je bila 4,9 log

izvodov/ml (razpon: od 2,6

6,8 log

izvodov/ml).

Preglednica

Rezultati v 48.tednu: Študija

M98-863

lopinavir/ritonavir

(N=326)

nelfinavir

(N=327)

HIV RNA < 400

kopij/ml*

HIV RNA < 50

kopij/ml*

Srednje povečanje števila

celic

CD4 od

začetka (celic/mm

*analiza z namenom zdravljenja, pri kateri so bili bolniki z manjkajočimi podatki obravnavani

virološki

neuspeh

† p

<

0,001

113 bolnikov, zdravljenih z nelfinavirjem in 74 bolnikov, zdravljenih z lopinavirjem/ritonavirjem

imelo HIV RNA nad 400 kopij/ml, medtem ko so prejemali zdravljenje od 24.tedna do 96.tedna.

teh bi bili lahko izolati od 96 bolnikov, zdravljenih z nelfinavirjem, in od 51 bolnikov,

zdravljenih

lopinavirjem/ritonavirjem, razširjeni v testiranje odpornosti. Odpornost proti

nelfinavirju,

definirana

kot prisotnost D30N ali L90M mutacij v proteazi, je bila opažena pri 41/96

(43%) bolnikih.

Odpornost

proti lopinavirju, definirana kot prisotnost katerekoli primarne mutacije

ali mutacije aktivnega mesta

proteazi (glejte zgoraj), je bila opažena pri 0/51 (0%) bolnikih.

Odsotnost odpornosti proti

lopinavirju

je bila potrjena s fenotipskimi

analizami.

Študija M05-730 je bila randomizirano, odprto multicentrično preskušanje, ki je zdravljenje

lopinavirjem/ritonavirjem

800 mg/200 mg enkrat na dan v kombinaciji s tenofovirjem DF in

emtricitabinom

primerjalo z lopinavirjem/ritonavirjem 400 mg/100 mg dvakrat na dan v kombinaciji s

tenofovirjem DF

emtricitabinom pri 664 bolnikih, ki še niso bili deležni protiretrovirusnega

zdravljenja. Glede

farmakokinetične interakcije med lopinavirjem/ritonavirjem in tenofovirjem

(glejte poglavje 4.5) rezultatov

študije morda niso mogoče strogo ekstrapolirati na uporabo

lopinavirja/ritonavirja z drugimi

osnovnimi

shemami. Bolniki so bili v razmerju 1:1 randomizirani na

zdravljenje z lopinavirjem/ritonavirjem 800 mg/200 mg

enkrat na dan (n = 333) ali lopinavir/ritonavir

400 mg/100 mg dvakrat na dan (n = 331).

Dodatna

stratifikacija znotraj posamezne skupine je bila

narejena v razmerju 1:1 (tablete v primerjavi

z mehkimi

kapsulami). Bolniki so 8 tednov dobivali

bodisi tablete bodisi mehke kapsule; po

tem obdobju

so vsi bolniki med preostalim obdobjem študije

dobivali tablete enkrat na dan ali dvakrat

dan. Bolniki so dobivali emtricitabin 200 mg enkrat na

dan in tenofovir DF 300 mg enkrat na dan.

95% spodnji meji zaupanja za razliko pri deležu

bolnikov, ki so se odzvali (enkrat dnevno

minus

dvakrat dnevno), izključujoč –12% v 48. tednu, je

bilo enkrat dnevno odmerjanje v primerjavi

z dvakrat

dnevnim odmerjanjem neinferiorno kot

definirano po protokolu. Povprečna starost

vključenih

bolnikov je bila 39 let (razpon:od 19 do 71);

75% je bilo belcev in 78% je bilo moških.

Povprečno

izhodiščno število celic CD4 je bilo

216 celic/mm

(razpon: od 20 do 775 celic/mm

) in

povprečna

izhodiščna HIV-1 RNA v plazmi je

bila 5,0 log

izvodov/ml (razpon: od 1,7 do 7,0 log

izvodov/ml).

Preglednica

Virološk

i odziv

preisk

ovancev v študiji po 48 in 96

tednih

48.

teden

96.

teden

1x na

dan

2x na

dan

Razlika

[95%

IZ]

1x na

dan

2x na

dan

Razlika

[95%

IZ]

NC =

neuspeh

257/333

(77,2%)

251/331

(75,8%)

1,3%

[-5,1,

7,8]

216/333

(64,9%)

229/331

(69,2%)

-4,3%

[-11,5,

2,8]

Zabeleženi

podatk

257/295

(87,1%)

250/280

(89,3%)

-2,2%

[-7,4,

3,1]

216/247

(87,4%)

229/248

(92,3%)

-4,9%

[-10,2,

0,4]

Srednje

povečanje

števila

celic

CD4+

začetk

V 96.tednu so bili rezultati testiranja genotipske odpornosti na voljo za 25 bolnikov v skupini, ki

jemala zdravilo 1 x dnevno in 26 bolnikov v skupini, ki je jemala zdravila 2 x dnevno in ki je

imela

nepopolen virološki odgovor.

skupini, ki je jemala zdravilo 1 x dnevno, ni noben bolnik

pokazal

odpornosti proti lopinavirju, v skupini, ki je jemala zdravilo 2 x dnevno, pa je 1 bolnik, ki je imel

začetku pomembno odpornost proti zaviralcem proteaze, pokazal dodatno odpornost proti

lopinavirju

študijo.

Dolgotrajni

virološki

odziv

lopinavirj/ritonavir

(v kombinaciji

z nukleozidnimi/nukleotidnimi

zaviralci

reverzne transkriptaze) so ugotovili tudi v majhni študiji faze II (M97-720) med 360 tedni

zdravljenja.

Uvodoma je lopinavir/ritonavir v študiji dobivalo 100 bolnikov (51 bolnikov je dobivalo

odmerek

400 mg/100 mg dvakrat na dan, 49 bolnikov pa bodisi 200 mg/100 mg dvakrat na dan ali

400 mg/200 mg

dvakrat

na dan). Vsi bolniki

so med 48. in 72. tednom prešli na odprto uporabo

lopinavirja/ritonavirja v

odmerku

400 mg/100 mg dvakrat na dan. Devetintrideset bolnikov (39%) je

prenehalo s študijo, vključno s

(16%) prenehanji zaradi neželenih dogodkov, eden izmed teh je bil

povezan s

smrtjo.

Študijo

dokončalo

61 bolnikov

(35 bolnikov

čas

študije

dobivalo

priporočeni

odmerek

400 mg/100 mg dvakrat na

dan).

Preglednica 3

Rezultati v 360.tednu: Študija

M97-720

lopinavir/ritonavir

(N=100)

HIV RNA < 400

kopij/ml

HIV RNA < 50

kopij/ml

Srednje povečanje števila T-celic CD4 od

začetka

(celic/mm

Med 360 tedni zdravljenja je bila genotipska analiza virusnih izolatov uspešno izvedena pri 19 od

bolnikih s potrjenim HIV RNA nad 400 kopij/ml in ni pokazala nobenih primarnih mutacij ali

mutacij

aktivnega mesta v proteazi (aminokisline na položajih 8, 30, 32, 46, 47, 48, 50, 82, 84 in 90)

fenotipske odpornosti proti zaviralcem

proteaze.

Bolniki s predhodnim protiretrovirusnim zdravljenjem

M06-802 je bila randomizirana, odprta študija, ki je primerjala varnost, prenašanje in

protivirusno

delovanje tablet lopinavirja/ritonavirja enkrat in dvakrat na dan pri 599 preiskovancih z

ugotovljivim

virusnim bremenom med njihovim trenutnim protivirusnim zdravljenjem. Bolniki pred tem niso

bili

zdravljeni z lopinavirjem/ritonvirjem. V razmerju 1:1 so jih randomizirali na zdravljenje

lopinavirjem/ritonavirjem 800 mg/200 mg enkrat na dan (n = 300) ali

lopinavirjem/ritonavirjem

400 mg/100 mg dvakrat na dan (n = 299). Bolniki so dobivali vsaj dva zaviralca

nukleozidne/nukleotidne

reverzne transkriptaze, ki ju je izbral raziskovalec. Vključena populacija je

bila zmerno izkušena

zaviralci proteaz: več kot polovica bolnikov ni še nikoli prej dobivalo

zaviralce proteaz in

približno

80% bolnikov je imelo virusni sev z manj kot tremi mutacijami,

povezanimi z zaviralci

proteaz.

Povprečna starost vključenih bolnikov je bila 41 let (razpon: od 21

do 73); 51% je bilo belcev in

je bilo moških. Povprečno izhodiščno število celic CD4+ je bilo

254 celic/mm

(razpon: od 4

952 celic/mm

) in povprečna izhodiščna HIV-1 RNA v plazmi je

bila 4,3 log

kopij/ml (razpon:

1,7 do 6,6 log

kopij/ml). Približno 85% bolnikov je imelo

virusno breme < 100.000

kopij/ml.

Preglednica

Virološk

i odziv

preisk

ovancev v študiji 48. teden študije

802

Enk

rat

na dan

Dvak

rat

na dan

Razlik

a

[95 %

IZ]

NC =

neuspeh

171/300

(57%)

161/299

(53,8%)

3,2%

[-4,8%,

11,1%]

Ugotovljeni

podatk

171/225

(76,0%)

161/223

(72,2%)

3,8 %

[-4,3%,

11,9%]

Srednje

povečanje

števila T-celic CD4+

začetk

(celice/mm

V 48.tednu so bili na voljo rezultati testiranja genotipske odpornosti za 75 bolnikov v skupini, ki

prejemala zdravilo 1 x dnevno, in za 75 bolnikov v skupini, ki je prejemala zdravilo 2 x dnevno in

je imela nepopolen virološki odgovor.

skupini, ki je prejemala zdravilo 1 x dnevno, je 6/75

(8%)

bolnikov pokazalo nove primarne mutacije proteaznih inhibitorjev (kodoni 30, 32, 48, 50, 82,

90),

kot tudi 12/77 (16%) bolnikov v skupini, ki je prejemala zdravilo 2 x

dnevno.

Pediatrična

uporaba

M98-940 je odprta študija tekočega pripravka lopinavirja/ritonavirja pri 100 protiretrovirusno

nezdravljenih (44%) in izkušenih (56%) pediatričnih bolnikih. Vsi bolniki predhodno niso bili

zdravljeni z nenukleozidnimi zaviralci reverzne transkriptaze. Bolnike so randomizirali bodisi na

230 mg lopinavirja/57,5 m g ritonavirja

ali 300 mg lopinavirja/75 m g ritonavirja na m

Predhodno nezdravljeni bolniki so dobili tudi nukleozidne

zaviralce

reverzne transkriptaze. Izkušeni

bolniki so dobili nevirapin ter do dva nukleozidna zaviralca

reverzne

transkriptaze. Varnost,

učinkovitost in farmakokinetične profile obeh odmernih shem so pri

vsakem

bolniku ocenili po 3 tednih

zdravljenja. Potem so vsi bolniki nadaljevali z

odmerkom

300 mg/75 mg na m

. Povprečna starost

bolnikov je bila 5 let (razpon: od 6 mesecev do 12 let);

bolnikov je bilo mlajših od 2 let in 6 jih je

bilo starih eno leto ali manj. Povprečno

izhodiščno

število celic CD

je bilo 838 celic/mm

, povprečna

izhodiščna HIV-1 RNA v plazmi

4,7 log

izvodov/ml.

Preglednica

Rezultati v 48.tednu: Študija

M98-940

Bolnik i, k i predhodno

niso bili zdravljeni s

protiretrovirusnimi

zdravili (N=44)

Bolnik

i, ki predhodno so že bili

zdravljeni

s protiretrovirusnimi

zdravili ( N=56)

HIV RNA < 400 kopij/ml

Srednje povečanje števila

celic CD4 od

začetka

KONCERT/PENTA 18 je prospektivna, multicentrična, randomizirana, odprta študija, ki je ocenila

farmakokinetični profil, učinkovitost in varnost odmerjanja dvakrat na dan napram enkrat na dan za

kombinacijo lopinavir/ritonavir 100 mg/25 mg tablete; odmerjane glede na maso kot del

kombiniranega protiretrovirusnega zdravljenja (cART - combination antiretroviral therapy) pri

virološko suprimiranih otrocih, okuženih s HIV-1 (n=173). Otroci so bili primerni, če so bili: stari <18

let, so tehtali ≥15 kg, so prejemali kombinirano protiretrovirusno zdravljenje, ki je vključevalo

lopinavir/ritonavir, so imeli HIV-1 ribonukleinske kisline (RNA) <50 kopij/ml najmanj 24 tednov in

so bili zmožni pogoltniti tablete. V 48. tednu sta bili učinkovitost in varnost odmerjanja dvakrat na dan

v pediatrični populaciji (n=87), ki je prejemala lopinavir/ritonavir 100 mg/25 mg tablete skladni z

ugotovitvami o učinkovitosti in varnosti pri predhodnih študijah pri odraslih in otrocih, kjer so

uporabljali kombinacijo lopinavir/ritonavir dvakrat na dan. Odstotek bolnikov s potrjenim virusnim

preobratom ≥50 kopij/ml v obdobju 48 tednov spremljanja je bil večji pri pediatričnih bolnikih, ki so

prejemali lopinavir/ritonavir tablete enkrat na dan (12%) kot pri bolnikih, ki so prejemali odmerek

dvakrat na dan (18%, p = 0.19), zlasti zaradi manjšega sodelovanja bolnikov v skupini, ki je prejemala

odmerek enkrat na dan. Podatki o učinkovitosti, ki kažejo v prid odmerjanju dvakrat na dan, so še

dodatno podprti z razliko v farmakokinetičnih parametrih, ki signifikantno podpirajo režim jemanja

dvakrat na dan (glejte poglavje 5.2).

5.2

Farmakokinetične lastnosti

Farmakokinetične lastnosti lopinavirja, uporabljenega hkrati z ritonavirjem, so ocenili pri zdravih odraslih

prostovoljcih in pri bolnikih, okuženih z virusom HIV; med skupinama niso opazili bistvenih razlik.

Lopinavir se v bistvu popolnoma presnovi s CYP3A. Ritonavir zavira presnovo lopinavirja in tako zvečuje

koncentracijo lopinavirja v plazmi. Po podatkih iz več študij je bila med uporabo lopinavirja/ritonavirja

400 mg/100 mg dvakrat na dan pri bolnikih, okuženih z virusom HIV, povprečna plazemska koncentracija

lopinavirja v stanju dinamičnega ravnovesja od 15- do 20-krat večja kot koncentracija ritonavirja.

Koncentracija ritonavirja v plazmi je bila manj kot 7% tiste, ki je dosežena po odmerjanju ritonavirja

600 mg dvakrat na dan. Protivirusna EC

lopinavirja

in vitro

je približno 10-krat manjša kot ritonavirja.

Protivirusno delovanje lopinavirja/ritonavirja je torej posledica lopinavirja.

Absorpcija

Večkratno odmerjanje 400 mg/100 mg lopinavirja/ritonavirja dvakrat na dan 2 tedna in brez omejevanja

obrokov je povzročilo povprečno največjo plazemsko koncentracijo (C

SD lopinavirja 12,3

g/ml, in sicer približno 4 ure po uporabi. Povprečna najmanjša koncentracija v stanju dinamičnega

ravnovesja pred jutranjim odmerkom je bila 8,1

g/ml. AUC lopinavirja med 12-urnim odmernim

intervalom je bila v povprečju 113,2

60,5

h/ml. Absolutna biološka uporabnost lopinavirja, v

kombinaciji z ritonavirjem, pri ljudeh ni ugotovljena.

Učinek hrane na peroralno absorpcijo

Uporabe posamičnega odmerka 400 mg/100 mg tablet lopinavirja/ritonavirja na poln želodec (z mastnim

obrokom, 872 kcal, 56% iz maščob) v primerjavi z uporabo na tešče ni spremljala pomembna sprememba

in AUC

. Tablete lopinavirja/ritonavirja lahko torej bolnik vzame s hrano ali brez nje. Prav tako je

bila farmakokinetična variabilnost med uporabo tablet lopinavirja/ritonavirja ne glede na vrsto obroka hrane

manjša kot med uporabo mehkih kapsul lopinavirja/ritonavirja.

Porazdelitev

V stanju dinamičnega ravnovesja je lopinavir približno 98- do 99-odstotno vezan na serumske beljakovine.

Lopinavir se veže na alfa-1-kisli glikoprotein (AKG) in na albumin, vendar ima večjo afiniteto za AKG. V

stanju dinamičnega ravnovesja ostaja vezava lopinavirja na beljakovine v območju opazovanih koncentracij

po 400 mg/100 mg lopinavirja/ritonavirja dvakrat na dan stalna ter je pri zdravih prostovoljcih in pri HIV-

pozitivnih bolnikih podobna.

Biotransformacija

Poskusi s človeškimi jetrnimi mikrosomi in vitro kažejo, da je presnova lopinavirja predvsem oksidacijska.

Lopinavir se izdatno presnavlja s sistemom jetrnega citokroma P450, skoraj izključno z izoencimom

CYP3A. Ritonavir je močan zaviralec CYP3A, zavira presnovo lopinavirja in tako zvečuje koncentracijo

lopinavirja v plazmi. Študija s

C-lopinavirjem pri ljudeh je pokazala, da gre 89% radioaktivnosti v plazmi

po enkratnem odmerku 400 mg/100 mg lopinavirja/ritonavirja na račun matične zdravilne učinkovine. Pri

ljudeh je identificiranih vsaj 13 oksidativnih presnovkov lopinavirja. Glavna presnovka s protivirusnim

delovanjem sta epimerni par 4-okso- in 4-hidroksimetabolita, vendar pomenita le neznaten delež skupne

radioaktivnosti v plazmi. Ritonavir dokazano inducira presnovne encime; posledica je indukcija njegove

lastne presnove, verjetno pa tudi indukcija presnove lopinavirja. Predodmerna koncentracija lopinavirja

med večkratnim odmerjanjem s časom upada in se stabilizira po približno 10 dneh do 2 tednih.

Izločanje

Po odmerku 400 mg/100 mg

C-lopinavirja/ritonavirja se v urinu izloči približno 10,4

2,3%

uporabljenega odmerka

C-lopinavirja in v blatu 82,6

2,5%. Nespremenjeni lopinavir predstavlja v urinu

približno 2,2%, v blatu pa približno 19,8% uporabljenega odmerka. Po večkratnem odmerjanju se manj kot

3% odmerka lopinavirja izloči nespremenjenega v urinu. Efektivni (od vrha do dna) razpolovni čas

lopinavirja v 12-urnem odmernem intervalu je bil v povprečju od 5 do 6 ur, navidezni peroralni očistek

(CL/F) lopinavirja pa je 6 do 7 l/h.

Odmerjanje enkrat na dan

Farmakokinetiko lopinavirja/ritonavirja enkrat na dan so ocenili pri preiskovancih, okuženih z virusom

HIV, ki še niso dobivali protiretrovirusnega zdravljenja. Lopinavir/ritonavir 800 mg/200 mg so

uporabljali v kombinaciji z emtricitabinom 200 mg in tenofovirjem DF 300 mg kot del sheme enkrat

na dan. Večkratno odmerjanje Lopinavirja/ritonavirja 800 mg/200 mg enkrat na dan 2 tedna in brez

omejevanja obrokov (n = 16) je povzročilo povprečno največjo koncentracijo (C

) lopinavirja v

plazmi ± SD 14,8 ± 3,5

g/ml, in sicer približno 6 ur po uporabi. Povprečna najmanjša koncentracija v

stanju dinamičnega ravnovesja pred jutranjim odmerkom je bila 5,5 ± 5,4

g/ml. AUC lopinavirja med

24-urnim odmernim intervalom je bila v povprečju 206,5 ± 89,7

g·h/ml.

V primerjavi s shemo dvakrat na dan je bilo odmerjanje enkrat na dan povezano z zmanjšanjem vrednosti

trough

za približno 50%.

Posebne skupine bolnikov

Pediatrični bolniki

Farmakokinetični podatki pri otrocih do 2. leta starosti so omejeni. Farmakokinetiko peroralne raztopine

lopinavirja/ritonavirja 300 mg/75 mg/m

dvakrat na dan in 230 mg/57,5 mg/m

dvakrat na dan so raziskali

pri skupaj 53 pediatričnih bolnikih, starih od 6 mesecev do 12 let. Povprečne AUC, C

in C

v stanju

dinamičnega ravnovesja lopinavirja so bile v skupini, ki je prejemala 230/57,5 mg/m

dvakrat na dan brez

nevirapina (n=12); 72,6 ± 31.1 μg

h/ml, 8,2 ± 2,9 μg/ml in 3,4 ± 2,1 μg/ml; v skupini, ki je prejemala

300 mg/75 mg/m

dvakrat na dan z nevirapinom (n=12) pa; 85,8 ± 36.9 μg

h/ml, 10,0 ± 3,3 μg/ml in 3,6 ±

3,5 μg/ml. Dvakrat dnevno odmerjenje 230 mg/57,5 mg/m

brez nevirapina in 300 mg/75 mg/m

dvakrat na

dan z nevirapinom je v plazmi zagotovilo koncentracijo lopinavirja, podobno tisti pri odraslih bolnikih, ki

so dobivali zdravilo po shemi 400 mg/100 mg dvakrat na dan brez nevirapina.

Spol, rasa in starost

Farmakokinetika lopinavirja/ritonavirja pri starejših ljudeh ni raziskana. Pri odraslih bolnikih niso opazili s

starostjo ali spolom povezanih farmakokinetičnih razlik. Prav tako niso ugotovili farmakokinetičnih razlik

zaradi rase.

Nosečnost in po porodu

V odprti farmakokinetični študiji je 12 nosečnic, okuženih z virusom HIV, z gestacijsko dobo manj kot

20 tednov in na kombinirani protivirusni terapiji, na začetku dobivalo lopinavir/ritonavir

400 mg/100 mg (dve 200 mg/50 mg tableti) dvakrat dnevno do gestacijske dobe 30 tednov. Pri

gestacijski dobi 30 tednov je bil odmerek povečan na 500 mg/125 mg (dve 200 mg/50 mg tableti plus

eno 100 mg/25 mg tableto) dvakrat dnevno, do 2 tednov po porodu. Plazemske koncentracije

lopinavirja so bile izmerjene v štirih 12-urih obdobjih med drugim trimesečjem (20 – 24 tednov

gestacijske dobe), tretjim trimesečjem pred povečanjem odmerka (30 tednov gestacijske dobe), tretjim

trimesečjem po povečanju odmerka (32 tednov gestacijske dobe) in pri 8 tednih po porodu. Povečanje

odmerka ni povzročilo pomembnega povečanja plazemske koncentracije lopinavirja.

V drugi odprti farmakokinetični študiji je 19 nosečnic, okuženih z virusom HIV, prejemalo

lopinavir/ritonavir 400 mg/100 mg dvakrat dnevno kot del kombinirane protivirusne terapije med

nosečnostjo, z začetkom že pred oploditvijo. Za farmakokinetične analize plazemske koncentracije

celokupnega in nevezanega lopinavirja so zbirali serijo krvnih vzorcev pred odmerki in v intervalih po

preteku 12 ur v drugem in tretjem trimesečju, ob porodu in 4-6 tednov po porodu (pri ženskah, ki so

nadaljevanje z zdravljenjem po porodu).

Farmakokinetični podatki pri nosečnicah, okuženih z virusom HIV-1, ki so prejemale

lopinavir/ritonavir tablete 400 mg/100 mg tablete dvakrat dnevno, so prikazani v Preglednici 6 (glejte

poglavje 4.2).

Preglednica 6

Srednji (% CV) farmakokinetični parametri v stanju ravnovesja za lopinavir

pri nosečnicah, okuženih z virusom HIV

Farmakokinetični

parameter

2. trimesečje

n = 17*

3. trimesečje

n = 23

Po porodu

n = 17**

0-12

h/ml

68,7 (20,6)

61,3 (22,7)

94,3 (30,3)

7,9 (21,1)

7,5 (18,7)

9,8 (24,3)

pred odmerkom

μg /ml

4,7 (25,2)

4,3 (39,0)

6,5 (40,4)

* n = 18 za C

** n = 16 za C

pred odmerkom

Ledvična insuficienca

Farmakokinetika lopinavirja/ritonavirja pri bolnikih z ledvično insuficienco ni raziskana. A ker je

ledvični očistek lopinavirja zanemarljiv, pri bolnikih z ledvično insuficienco ni pričakovati zmanjšanja

celotnega telesnega očistka.

Jetrna insuficienca

Farmakokinetične parametre lopinavirja v stanju dinamičnega ravnovesja pri z virusom HIV okuženih

bolnikih z blago do zmerno jetrno okvaro so primerjali s tistimi pri z virusom HIV okuženih bolnikih z

normalno jetrno funkcijo v študiji z večkratnimi odmerki lopinavirja/ritonavirja 400 mg/100 mg

dvakrat dnevno. Opazili so omejeno povečanje koncentracij lopinavirja za približno 30%, kar ni

pričakovati, da bi bilo klinično pomembno (glejte poglavje 4.2).

5.3

Predklinični podatki o varnosti

Študije toksičnosti pri ponavljajočih odmerkih pri glodalcih in psih so pokazale, da so glavni ciljni

organi jetra, ledvice, ščitnica, vranica in krožeče rdeče krvne celice. Spremembe na jetrih so pokazale

celično nabreklost s fokalno degeneracijo. Čeprav je bila izpostavljenost, ki je izzvala te spremembe,

primerljiva klinični izpostavljenosti pri ljudeh ali manjša od nje, so odmerki pri živalih več kot 6-krat

presegali priporočeni klinični odmerek. Blaga degeneracija ledvičnih tubulov je bila omejena na miši,

izpostavljene najmanj dvakratni priporočeni ekspoziciji pri ljudeh; pri podganah in psih ledvice niso

bile prizadete. Znižanje tiroksina v serumu je pri podganah povzročilo zvečano sproščanje TSH in

posledično hipertrofijo folikelskih celic v ščitnici. Te spremembe so bile po odtegnitvi zdravilne

učinkovine reverzibilne, pri miših in psih pa jih ni bilo. Pri podganah so opažali Coombs-negativno

anizocitozo in poikilocitozo, pri miših in psih pa ne. Zvečanje vranice in histiocitozo so zabeležili pri

podganah, pri drugih vrstah pa ne. Holesterol v serumu se je zvišal pri glodalcih, ne pa pri psih,

medtem ko so se trigliceridi zvišali samo pri miših.

Med študijami in vitro so največje preizkušene koncentracije lopinavirja/ritonavirja zavrle klonirane

človeške srčne kanale za kalij (HERG) za 30%; izpostavljenost ustreza izpostavljenosti lopinavirju ob

7-kratni celotni ravni in 15-kratni prosti plazemski ravni, doseženi pri ljudeh z največjim

priporočenim terapevtskim odmerkom. Nasprotno pa podobne koncentracije lopinavirja/ritonavirja

niso upočasnile repolarizacije v Purkinjejevih vlaknih srca kuncev. Manjše koncentracije

lopinavirja/ritonavirja niso pomembno zavrle kalijevega toka (HERG). Raziskave porazdelitve v

tkiva, opravljene na podganah, niso nakazale pomembnega kardialnega zadrževanja zdravilne

učinkovine; 72-urna AUC v srcu je bila približno 50% AUC, izmerjene v plazmi. Zato je smiselno

pričakovati, da koncentracija lopinavirja v srcu ni pomembno večja od koncentracije v plazmi.

Pri psih so na elektrokardiogramu opažali izrazite zobce U v povezavi s podaljšanim intervalom PR in

bradikardijo. Domnevno so vzrok tega elektrolitske motnje.

Klinični pomen teh predkliničnih podatkov ni znan, vendar kardialnih učinkov tega zdravila pri

človeku ni mogoče izključiti (glejte tudi poglavji 4.4 in 4.8).

Med uporabo odmerkov, toksičnih za mater, so pri podganah opažali embriofetotoksičnost (izgubo

brejosti, manjšo viabilnost plodov, manjšo telesno maso plodov, pogostejše skeletne spremembe) in

postnatalno razvojno toksičnost (manjše preživetje mladičev). Sistemska izpostavljenost

lopinavirju/ritonavirju je bila ob maternalnih in razvojno toksičnih odmerkih manjša, kot je

predvidena terapevtska izpostavljenost pri človeku.

Dolgotrajne študije lopinavirja/ritonavirja pri miših so pokazale negenotoksično, mitogeno indukcijo

jetrnih tumorjev, za katero na splošno velja, da je malo pomembna za tveganje pri človeku. Raziskave

kancerogenosti pri podganah niso pokazale tumorigenosti. Mutagenost lopinavirja/ritonavirja so

preizkusili s skupino preskusov

in vitro

in vivo

, med drugim z Amesovim preskusom bakterijske

reverzne mutacije, mišjim limfomskim preskusom, mikronukleusnim testom pri miših in preskusi

kromosomskih aberacij v človeških limfocitih; nobeden ni pokazal, da bi bila kombinacija mutagena

ali klastogena.

6.

FARMACEVTSKI PODATKI

6.1

Seznam pomožnih snovi

Jedro tablete

sorbitan lavrat

silicijev dioksid, koloidni, brezvodni

kopovidon

natrijev stearilfumarat

Filmska obloga

hipromeloza

titanov dioksid (E171)

makrogol

hidroksipropilceluloza

smukec

silicijev dioksid, koloidni, brezvodni

polisorbat 80

6.2

Inkompatibilnosti

Navedba smiselno ni potrebna.

6.3

Rok uporabnosti

2 leti

HDPE vsebnik: Po prem odprtju porabiti v 120 dneh.

6.4

Posebna navodila za shranjevanje

Za shranjevanje zdravila niso potrebna posebna navodila.

Za shranjevanje zdravila po prvem odprtju vsebnika glejte poglavje 6.3.

6.5

Vrsta ovojnine in vsebina

Zdravilo Lopinavir/ritonavir Mylan 100 mg/25 mg filmsko obložene tablete

Je pakirano v OPA/Alu/PVC-aluminjaste pretisne omote.

Na voljo so naslednje velikost pakiranj :

Skupno pakiranje s 60 ali 60 x 1 (2 škatli po 30 ali 30 x 1) filmsko obloženo tableto.

Je pakirano v HDPE vsebnik z belo poplipropilensko neprozorno navojno zaporko z aluminijastim

indukcijskim pečatom in sušilnim sredstvom.

Na voljo je naslednja velikost pakiranja:

1 vsebnik s 60 filmsko obloženimi tabletami.

Zdravilo Lopinavir/ritonavir Mylan 200 mg/50 mg filmsko obložene tablete

Je pakirano v OPA/Alu/PVC-aluminjaste pretisne omote.

Na voljo sta naslednji velikosti pakiranj :

Skupno pakiranje s 120 ali 120 x 1 (4 škatle po 30 ali 30 x 1) filmsko obloženo tableto.

Je pakirano v HDPE vsebnike z belo poplipropilensko neprozorno navojno zaporko z aluminijastim

indukcijskim pečatom in sušilnim sredstvom.

Na voljo sta naslednji velikosti pakiranj:

1 vsebnik s 120 filmsko obloženimi tabletami.

Skupno pakiranje s 360 (3 vsebniki s 120) filmsko obloženimi tabletami.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

6.6

Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje

Ni posebnih zahtev za odstranjevanje.

Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

7.

IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET

Mylan S.A.S.

117 Allee des Parcs

69 800 Saint Priest

Francija

8.

ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/15/1067/001

EU/1/15/1067/002

EU/1/15/1067/003

EU/1/15/1067/004

EU/1/15/1067/005

EU/1/15/1067/006

EU/1/15/1067/007

EU/1/15/1067/008

9.

DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET

Datum prve odobritve: 14.01.2016

10.

DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila

http://www.ema.europa.eu.

PRILOGA

II

A.

IZDELOVALCI, ODGOVORNI ZA SPROŠČANJE

SERIJ

B.

POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

C.

DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE DOVOLJENJA ZA PROMET Z

ZDRAVILOM

D.

POGOJI ALI OMEJITVE V ZVEZI Z VARNO IN UČINKOVITO UPORABO

ZDRAVILA

A.

IZDELOVALCI, ODGOVORNI ZA SPROŠČANJE

SERIJ

Ime in naslov izdelovalcev, odgovornih za sproščanje serij

Mylan Hungary Kft

H-2900 Komárom, Mylan utca 1

Madžarska

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories

35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13

Irska

Mylan B.V.

Dieselweg 25, 3752 Bunschoten

Nizozemska

natisnjenem

navodilu

uporabo

zdravila

mora

biti

navedeno

naslov

izdelovalca,

odgovornega za sproščanje zadevne

serije.

B.

POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept (glej Prilogo I: Povzetek glavnih značilnosti zdravila,

poglavje 4.2).

C.

DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Redno posodobljena poročila o varnosti zdravila

(PSUR)

Zahteve za predložitev redno posodobljenih poročil o varnosti

zdravila

za to zdravilo so

določene v seznamu referenčnih

datumov

Unije

(seznamu EURD), opredeljenem

v členu

107c(7)

Direktive

2001/83/ES

vseh

nadaljnjih

posodobitev,

objavljenih

evropskem

spletnem portalu o

zdravilih.

D.

POGOJI ALI OMEJITVE V ZVEZI Z VARNO IN UČINKOVITO

UPORABO

ZDRAVILA

Načrt za obvladovanje tveganja

(RMP)

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom bo izvedel zahtevane farmakovigilančne aktivnosti

ukrepe, podrobno opisane v sprejetem RMP, predloženem v modulu 1.8.2 dovoljenja za promet

zdravilom, in vseh nadaljnjih sprejetih posodobitvah

RMP.

Posodobljen RMP je treba predložiti:

Na zahtevo Evropske agencije za zdravila;

Ob vsakršni spremembi sistema za obvladovanje tveganj, zlasti kadar je tovrstna

sprememba posledica prejema novih informacij, ki lahko privedejo do znatne spremembe

razmerja med koristmi in tveganji, ali kadar je ta sprememba posledica tega, da je bil

dosežen pomemben mejnik (farmakovigilančni ali povezan z zmanjševanjem tveganja).

PRILOGA III

OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO

A.

OZNAČEVANJE

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA ZA SKUPNO PAKIRANJE S PRETISNIMI OMOTI

(VKLJUČNO Z MODRIM OKENCEM)

1.

IME ZDRAVILA

Lopinavir/ritonavir Mylan 200 mg/50 mg filmsko obložene tablete

lopinavir/ritonavir

2.

NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena filmsko obložena tableta vsebuje 200 mg lopinavirja, v kombinaciji s 50 mg ritonavirja kot

farmakokinetičnim ojačevalcem.

3.

SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4.

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

filmsko obložena tableta

Skupno pakiranje: 120 (4 škatle po 30) filmsko obloženih tablet

Skupno pakiranje: 120 x 1 (4 škatle po 30 x 1) filmsko obložena tableta

Skupno pakiranje: 360 (12 škatel po 30) filmsko obloženih tablet

5.

POSTOPEK IN POT UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

peroralna uporaba

6.

POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7.

DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP:

9.

POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

10.

POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH

ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11.

IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Mylan S.A.S.

117 Allee des Parcs

69 800 Saint Priest

Francija

12.

ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA(DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/15/1067/004

EU/1/15/1067/006

EU/1/15/1067/005

13.

ŠTEVILKA SERIJE

Lot:

14.

NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15.

NAVODILA ZA UPORABO

Lopinavir/ritonavir Mylan 200 mg/50 mg

Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstevno oznako.

16.

PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

17.

EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

18.

EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

VMESNA ŠKATLA SKUPNEGA PAKIRANJA

(BREZ MODREGA OKENCA)

1.

IME ZDRAVILA

Lopinavir/ritonavir Mylan 200 mg/50 mg filmsko obložene tablete

lopinavir/ritonavir

2.

NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena filmsko obložena tableta vsebuje 200 mg lopinavirja, v kombinaciji s 50 mg ritonavirja kot

farmakokinetičnim ojačevalcem.

3.

SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4.

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

filmsko obložena tableta

30 filmsko obloženih tablet

30 x 1 filmsko obložena tableta

Sestavni del skupnega pakiranja. Ni za posamezno prodajo.

5.

POSTOPEK IN POT UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

peroralna uporaba

6.

POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7.

DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP:

9.

POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

10.

POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH

ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11.

IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Mylan S.A.S.

117 Allee des Parcs

69 800 Saint Priest

Francija

12.

ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA(DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/15/1067/004 - 120 filmsko obloženih tablet

EU/1/15/1067/006 - 120 x 1 filmsko obložena tableta

EU/1/15/1067/005 – 360 filmsko obloženih tablet

13.

ŠTEVILKA SERIJE

Lot:

14.

NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15.

NAVODILA ZA UPORABO

Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstevno oznako.

16.

PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

17.

EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

18.

EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA ZA SKUPNO PAKIRANJE S PRETISNIMI OMOTI

(VKLJUČNO Z MODRIM OKENCEM)

1.

IME ZDRAVILA

Lopinavir/ritonavir Mylan 100 mg/25 mg filmsko obložene tablete

lopinavir/ritonavir

2.

NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena filmsko obložena tableta vsebuje 100 mg lopinavirja, v kombinaciji s 25 mg ritonavirja kot

farmakokinetičnim ojačevalcem.

3.

SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4.

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

filmsko obložena tableta

Skupno pakiranje: 60 (2 škatli po 30) filmsko obloženih tablet

Skupno pakiranje: 60 x 1 (2 škatli po 30 x 1) filmsko obložena tableta

5.

POSTOPEK IN POT UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

peroralna uporaba

6.

POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7.

DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP:

9.

POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

10.

POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH

ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11.

IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Mylan S.A.S.

117 Allee des Parcs

69 800 Saint Priest

Francija

12.

ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA(DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/15/1067/001

EU/1/15/1067/002

13.

ŠTEVILKA SERIJE

Lot:

14.

NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15.

NAVODILA ZA UPORABO

Lopinavir/ritonavir Mylan 100 mg/25 mg

Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstevno oznako.

16.

PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

17.

EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

18.

EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

VMESNA ŠKATLA SKUPNEGA PAKIRANJA

(BREZ MODREGA OKENCA)

1.

IME ZDRAVILA

Lopinavir/ritonavir Mylan 100 mg/25 mg filmsko obložene tablete

lopinavir/ritonavir

2.

NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena filmsko obložena tableta vsebuje 100 mg lopinavirja, v kombinaciji s 25 mg ritonavirja kot

farmakokinetičnim ojačevalcem.

3.

SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4.

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

filmsko obložena tableta

30 filmsko obloženih tablet

30 x 1 filmsko obložena tableta

Sestavni del skupnega pakiranja. Ni za posamezno prodajo.

5.

POSTOPEK IN POT UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

peroralna uporaba

6.

POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7.

DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP:

9.

POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

10.

POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH

ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11.

IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Mylan S.A.S.

117 Allee des Parcs

69 800 Saint Priest

Francija

12.

ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA(DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/15/1067/001 - 60 filmsko obloženih tablet

EU/1/15/1067/002 - 60 x 1 filmsko obložena tableta

13.

ŠTEVILKA SERIJE

Lot:

14.

NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15.

NAVODILA ZA UPORABO

Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstevno oznako.

16.

PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

17.

EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

18.

EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA (ZA VSEBNIK)

1.

IME ZDRAVILA

Lopinavir/ritonavir Mylan 200 mg/50 mg filmsko obložene tablete

lopinavir/ritonavir

2.

NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena filmsko obložena tableta vsebuje 200 mg lopinavirja, v kombinaciji s 50 mg ritonavirja kot

farmakokinetičnim ojačevalcem.

3.

SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4.

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

filmsko obložena tableta

120 filmsko obloženih tablet

5.

POSTOPEK IN POT UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

peroralna uporaba

6.

POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7.

DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP:

Po prvem odprtju porabiti v 120 dneh.

9.

POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

10.

POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH

ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11.

IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Mylan S.A.S.

117 Allee des Parcs

69 800 Saint Priest

Francija

12.

ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA(DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/15/1067/008

13.

ŠTEVILKA SERIJE

Lot:

14.

NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15.

NAVODILA ZA UPORABO

Lopinavir/ritonavir Mylan 200 mg/50 mg

Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstevno oznako.

16.

PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

17.

EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

18.

EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

PODATKI NA STIČNI OVOJNINI

VSEBNIK (NALEPKA)

1.

IME ZDRAVILA

Lopinavir/ritonavir Mylan 200 mg/50 mg filmsko obložene tablete

lopinavir/ritonavir

2.

NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena filmsko obložena tableta vsebuje 200 mg lopinavirja, v kombinaciji s 50 mg ritonavirja kot

farmakokinetičnim ojačevalcem.

3.

SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4.

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

filmsko obložena tableta

120 filmsko obloženih tablet

5.

POSTOPEK IN POT UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

peroralna uporaba

6.

POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7.

DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP:

Po prvem odprtju porabiti v 120 dneh.

9.

POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

10.

POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH

ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11.

IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Mylan S.A.S.

117 Allee des Parcs

69 800 Saint Priest

Francija

12.

ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA(DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/15/1067/008

13.

ŠTEVILKA SERIJE

Lot:

14.

NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15.

NAVODILA ZA UPORABO

Navedba ni primerna.

Navedba ni primerna.

16.

PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

17.

EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

18.

EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA ZA SKUPNO PAKIRANJE Z VSEBNIKI

(VKLJUČNO Z MODRIM OKENCEM)

1.

IME ZDRAVILA

Lopinavir/ritonavir Mylan 100 mg/25 mg filmsko obložene tablete

lopinavir/ritonavir

2.

NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena filmsko obložena tableta vsebuje 200 mg lopinavirja, v kombinaciji s 50 mg ritonavirja kot

farmakokinetičnim ojačevalcem.

3.

SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4.

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

filmsko obložena tableta

Skupno pakiranje: 360 (3 vsebniki s 120) filmsko obloženimi tabletami.

5.

POSTOPEK IN POT UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

peroralna uporaba

6.

POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7.

DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP:

Po prvem odprtju v 120 dneh.

9.

POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

10.

POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH

ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11.

IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Mylan S.A.S.

117 Allee des Parcs

69 800 Saint Priest

Francija

12.

ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA(DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/15/1067/007

13.

ŠTEVILKA SERIJE

Lot:

14.

NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15.

NAVODILA ZA UPORABO

Lopinavir/ritonavir Mylan 100 mg/25 mg

Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstevno oznako.

16.

PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

17.

EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

18.

EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

VMESNA ŠKATLA SKUPNEGA PAKIRANJA Z VSEBNIKI

(BREZ MODREGA OKENCA)

1.

IME ZDRAVILA

Lopinavir/ritonavir Mylan 200 mg/50 mg filmsko obložene tablete

lopinavir/ritonavir

2.

NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena filmsko obložena tableta vsebuje 200 mg lopinavirja, v kombinaciji s 500 mg ritonavirja kot

farmakokinetičnim ojačevalcem.

3.

SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4.

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

filmsko obložena tableta

120 filmsko obloženih tablet

Sestavni del skupnega pakiranja. Ni za posamezno prodajo.

5.

POSTOPEK IN POT UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

peroralna uporaba

6.

POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7.

DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP:

Po prvem odprtju porabiti v 120 dneh.

9.

POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

10.

POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH

ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11.

IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Mylan S.A.S.

117 Allee des Parcs

69 800 Saint Priest

Francija

12.

ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA(DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/15/1067/007

13.

ŠTEVILKA SERIJE

Lot:

14.

NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15.

NAVODILA ZA UPORABO

Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstevno oznako.

16.

PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

17.

EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

18.

EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

PODATKI NA STIČNI OVOJNINI

SKUPNO PAKIRANJE Z VSEBNIKI (NALEPKA)

1.

IME ZDRAVILA

Lopinavir/ritonavir Mylan 200 mg/50 mg filmsko obložene tablete

lopinavir/ritonavir

2.

NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena filmsko obložena tableta vsebuje 200 mg lopinavirja, v kombinaciji s 50 mg ritonavirja kot

farmakokinetičnim ojačevalcem.

3.

SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4.

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

filmsko obložena tableta

120 filmsko obloženih tablet

Sestavni del skupnega pakiranja. Ni za posamezno prodajo.

5.

POSTOPEK IN POT UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

peroralna uporaba

6.

POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7.

DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP:

Po prvem odprtju porabiti v 120 dneh.

9.

POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

10.

POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH

ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11.

IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Mylan S.A.S.

117 Allee des Parcs

69 800 Saint Priest

Francija

12.

ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA(DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/15/1067/007

13.

ŠTEVILKA SERIJE

Lot:

14.

NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15.

NAVODILA ZA UPORABO

Navedba ni primerna.

Navedba ni primerna.

16.

PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

17.

EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

18.

EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA (ZA VSEBNIK)

1.

IME ZDRAVILA

Lopinavir/ritonavir Mylan 100 mg/25 mg filmsko obložene tablete

lopinavir/ritonavir

2.

NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena filmsko obložena tableta vsebuje 100 mg lopinavirja, v kombinaciji s 25 mg ritonavirja kot

farmakokinetičnim ojačevalcem.

3.

SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4.

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

filmsko obložena tableta

60 filmsko obloženih tablet

5.

POSTOPEK IN POT UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

peroralna uporaba

6.

POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7.

DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP:

Po prvem odprtju porabiti v 120 dneh.

9.

POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

10.

POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH

ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11.

IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Mylan S.A.S.

117 Allee des Parcs

69 800 Saint Priest

Francija

12.

ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA(DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/15/1067/003

13.

ŠTEVILKA SERIJE

Lot:

14.

NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15.

NAVODILA ZA UPORABO

Lopinavir/ritonavir Mylan 100 mg/25 mg

Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstevno oznako.

16.

PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

17.

EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

18.

EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

PODATKI NA STIČNI OVOJNINI

VSEBNIK (NALEPKA)

1.

IME ZDRAVILA

Lopinavir/ritonavir Mylan 100 mg/25 mg filmsko obložene tablete

lopinavir/ritonavir

2.

NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena filmsko obložena tableta vsebuje 100 mg lopinavirja, v kombinaciji s 25 mg ritonavirja kot

farmakokinetičnim ojačevalcem.

3.

SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4.

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

filmsko obložena tableta

60 filmsko obloženih tablet

5.

POSTOPEK IN POT UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

peroralna uporaba

6.

POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7.

DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP:

Po prvem odprtju porabiti v 120 dneh.

9.

POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

10.

POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH

ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11.

IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Mylan S.A.S.

117 Allee des Parcs

69 800 Saint Priest

Francija

12.

ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA(DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/15/1067/003

13.

ŠTEVILKA SERIJE

Lot:

14.

NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15.

NAVODILA ZA UPORABO

Navedba ni primerna.

Navedba ni primerna.

16.

PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

17.

EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

18.

EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI

DVOJNEM TRAKU

PRETISNI OMOT

1.

IME ZDRAVILA

Lopinavir/ritonavir Mylan 200 mg/50 mg filmsko obložene tablete

lopinavir/ritonavir

2.

IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Mylan S.A.S.

3.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP:

4.

ŠTEVILKA SERIJE

Lot:

5.

DRUGI PODATKI

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI

DVOJNEM TRAKU

PRETISNI OMOT

1.

IME ZDRAVILA

Lopinavir/ritonavir Mylan 100 mg/25 mg filmsko obložene tablete

lopinavir/ritonavir

2.

IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Mylan S.A.S.

3.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP:

4.

ŠTEVILKA SERIJE

Lot:

5.

DRUGI PODATKI

B. NAVODILO ZA UPORABO

Navodilo za uporabo: Informacije za uporabnika

Lopinavir/ritonavir Mylan 200 mg/50 mg filmsko obložene tablete

lopinavir/ritonavir

Pred začetkom jemanja natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas ali vašega otroka

pomembne podatke!

Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.

Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Zdravilo je bilo predpisano vam ali vašemu otroku osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi

lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.

Če opazite katerikoli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujete

se tudi, če opazite katerekoli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje

Kaj vsebuje navodilo

Kaj je zdravilo Lopinavir/ritonavir Mylan in za kaj ga uporabljamo

Kaj morate vedeti, preden boste vi ali vaš otrok vzeli zdravilo Lopinavir/ritonavir Mylan

Kako jemati zdravilo Lopinavir/ritonavir Mylan

Možni neželeni učinki

Shranjevanje zdravila Lopinavir/ritonavir Mylan

Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1.

Kaj je zdravilo Lopinavir/ritonavir Mylan in za kaj ga uporabljamo

Zdravnik vam je predpisal lopinavir/ritonavir za obvladovanje okužbe z virusom humane

imunopomanjkljivosti (HIV). Lopinavir/ritonavir to doseže tako, da upočasni širjenje okužbe v

telesu.

Zdravilo Lopinavir/ritonavir Mylan ne ozdravi okužbe z virusom HIV ali AIDS-a.

Lopinavir/ritonavir se uporablja pri otrocih, starih 2 leti ali več, mladostnikih in odraslih,

okuženih z virusom HIV, virusom, ki povzroča AIDS.

Zdravilo Lopinavir/ritonavir Mylan vsebuje zdravilni učinkovini lopinavir in ritonavir.

Lopinavir/ritonavir je protivirusno zdravilo. Spada v skupino, ki jo imenujemo zaviralci

proteaz.

Lopinavir/ritonavir se uporablja v kombinaciji z drugimi protivirusnimi zdravili. Zdravnik se bo

pogovoril z vami in presodil, katera zdravila so za vas najprimernejša.

2.

Kaj morate vedeti, preden boste vi ali vaš otrok vzeli zdravilo Lopinavir/ritonavir Mylan

Ne jemljite zdravila Lopinavir/ritonavir Mylan, če:

ste alergični na lopinavir, ritonavir ali katerokoli drugo sestavino tega zdravila (navedeno v

poglavju 6);

imate hude težave z jetri.

Ne jemljite zdravila Lopinavir/ritonavir Mylan, če trenutno jemljete katero od naslednjih

zdravil:

astemizol ali terfenadin (pogosto se uporabljata za zdravljenje simptomov alergije – ti zdravili

sta lahko na voljo brez recepta);

peroralni (zaužiti) midazolam, triazolam (uporabljata se za lajšanje tesnobnosti in/ali težav s

spanjem);

pimozid (uporablja se za zdravljenje shizofrenije);

kvetiapin (uporablja se za zdravljenje shizofrenije, bipolarne motnje in velike depresivne

motnje);

lurasidon (uporablja se za zdravljenje depresije);

ranolazin (uporablja se za zdravljenje kronične bolečine v prsnem košu [angina pektoris]);

cisaprid (uporablja se za lajšanje določenih težav z želodcem);

ergotamin, dihidroergotamin, ergonovin, metilergonovin (uporabljajo se za zdravljenje

glavobolov);

amiodaron, dronedaron (uporablja se za zdravljenje motenj srčnega ritma);

lovastatin, simvastatin (uporabljata se za zniževanja ravni holesterola v

krvi);

alfuzosin (uporablja se pri moških za zdravljenje simptomov povečane prostate (benigne

hiperplazije prostate (BHP));

fusidna kislina (uporablja se za zdravljenje kožnih okužb, ki jih povzročajo bakterije

Staphylococcus;

takšni okužbi sta npr. impetigo in okuženi dermatitis. Fusidno kislino za

zdravljenje dolgotrajnih okužb kosti in sklepov se sme uporabljati pod nadzorom zdravnika

(glejte poglavje Druga zdravila in zdravilo Lopinavir/ritonavir Mylan);

kolhicin (zdravilo za zdravljenje protina) - če imate težave z ledvicami in/ali jetri (glejte

poglavje

Druga zdravila in zdravilo Lopinavir/ritonavir Mylan)

elbasvir/grazoprevir (uporablja se za zdravljenje kronične okužbe z virusom hepatitisa C

[HCV]);

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir z ali brez dasabuvirja (uporablja se za zdravljenje kronične

okužbe z virusom hepatitisa C [HCV]);

avanafil ali vardenafil (uporablja se za zdravljenje erektilne disfunkcije);

sildenafil, ki se uporablja za zdravljenje pljučne arterijske hipertenzije (visok krvni tlak v pljučni

arteriji). Siledenafil se lahko za zdravljenje erektilne disfunkcije uporablja pod nadzorom

zdravnika (glejte poglavje

Druga zdravila in zdravilo Lopinavir/ritonavir Mylan

zdravila, ki vsebujejo šentjanževko (

Hypericum perforatum

Za informacije o drugih zdravilih, ki zahtevajo posebno pozornost,

preberite seznam zdravil spodaj v

poglavju “Druga zdravila in zdravilo Lopinavir/ritonavir Mylan”.

Če trenutno jemljete katero od teh zdravil, se z zdravnikom pogovorite o potrebni spremembi zdravljenja

drugih bolezenskih stanj ali protiretrovirusnega zdravljenja.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom jemanja zdravila Lopinavir/ritonavir Mylan se posvetujte z zdravnikom ali

farmacevtom.

Pomembne informacije

Osebe, ki jemljejo lopinavir/ritonavir, lahko še vedno zbolijo za okužbami ali drugimi boleznimi,

povezanimi z boleznijo HIV in AIDS-om. Zato je pomembno, da med jemanjem

lopinavirja/ritonavirja ostanete pod nadzorom svojega zdravnika.

Še vedno lahko prenašate virus HIV medtem, ko jemljete to zdravilo

, čeprav je tveganje

zmanjšano z učinkovitim protivirusnim zdravljenjem. Posvetujte se z zdravnikom o ukrepih, ki so

potrebni, da se izognete okužbi drugih ljudi.

Povejte svojemu zdravniku, če vi ali vaš otrok imate ali ste imeli

hemofilijo

tipa A in B, ker lopinavir/ritonavir lahko zviša tveganje za krvavitve;

sladkorno bolezen,

ker so pri bolnikih, ki so jemali lopinavir/ritonavir, poročali o zvišanih vrednostih

krvnega sladkorja;

bolezni jeter

. Bolniki, ki so kdaj imeli bolezni jeter, vključno s kroničnim hepatitisom B ali C, imajo

višje tveganje za hude ali potencialno usodne neželene učinke na jetrih.

Povejte svojemu zdravniku, če vi ali vaš otrok doživite kaj od naslednjega

Siljenje na bruhanje, bruhanje, bolečine v trebuhu, težave pri dihanju in hudo šibkost mišic nog

in rok. To so lahko simptomi zvišanih vrednosti mlečne kisline.

Žejo, pogosto uriniranje, zamegljen vid ali izgubo telesne mase. To lahko kaže na zvišane

vrednosti sladkorja v krvi.

Siljenje na bruhanje, bruhanje, bolečine v trebuhu, ker ti simptomi lahko nakazujejo na

pankreatitis (vnetje trebušne slinavke). Močno povečanje vrednosti trigliceridov (vrste maščob v

krvi) velja za dejavnik tveganja za to bolezen.

Pri bolnikih z napredovalo okužbo z virusom HIV in z zgodovino opurtunistične infekcije

selahko znaki in simptomi vnetja prejšnje infekcije pojavijo kmalu po uvedbi zdravljenja zoper

okužbo z virusom HIV.

Predvideva se, da so simptomi posledica izboljšanega delovanja imunskema sistema, ki omogoča

telesu, da se bori

proti

infekcijam, ki so lahko bile prisotne brez očitnih simptomov. Po začetku

jemanja zdravil za zdravljenje vaše okužbe z virusom HIV se lahko poleg oportunističnih infekcij

pojavijo tudi avtoimunske bolezni (stanje, ki se pojavi, ko imunski sistem napade zdravo tkivo).

Avtoimunske bolezni se lahko pojavijo več mesecev po začetku zdravljenja. Če opazite kakršnekoli

simptome okužb ali druge simptome, kot so mišična šibkost, šibkost, ki se začenja v dlaneh in

stopalih ter se premika proti trupu, močno bitje srca, tresenje ali hiperaktivnost, takoj obvestite

zdravnika, da za vas določi primerno zdravljenje.

Togost

sk

lepov, bolečine v sklepih

(zlasti v kolku, kolenu in rami) in težave z gibljivostjo.

nekaterih bolnikih, ki jemljejo kombinirano protiretrovirusno zdravljenje, se namreč lahko

pojavi

bolezen kosti, imenovana osteonekroza (odmiranje kostnega tkiva zaradi nezadostne

prekrvitve

kosti). Nekateri od številnih dejavnikov tveganja za pojav te bolezni so lahko

trajanje

kombiniranega protiretrovirusnega zdravljenja, uporaba kortikosteroidov, uživanje alkohola,

huda

imunosupresija (zmanjšanje aktivnosti imunskega odziva) in višji indeks telesne

mase.

Bolečine, občutljivost ali šibkost mišic

, zlasti v kombinaciji s protiretrovirusnimi zdravili. V

redkih primerih so bile te mišične motnje resne.

Simptomi omotičnosti, vrtoglavice, omedlevice ali občutek nepravilnosti srčnega ritma.

Lopinavir/ritonavir lahko povzroči spremembe srčnega ritma in električne aktivnosti srca. Te

spremembe je mogoče videti na EKG-ju (elektrokardiogramu).

Druga zdravila in zdravilo

Lopinavir/ritonavir Mylan

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če vi ali vaš otrok jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa

boste morda začeli jemati katerokoli drugo zdravilo.

antibiotiki (npr. rifabutin, rifampicin, klaritromicin);

zdravila proti raku (npr. afatinib, ceritinib, venetoklaks, večina zaviralcev tirozin kinaz kot sta

dasatinib in nilotinib, tudi vinkristin, vinblastin);

antikoagulanti (npr. varfarin, rivaroksaban, vorapaksar);

zdravila za zdravljenje depresije (npr. trazodon, bupropion);

zdravila za zdravljenje epilepsije (npr. karbamazepin, fenitoin, fenobarbital, lamotrigin in

valproat);

zdravila zdravljenje glivičnih okužb (npr. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol);

zdravila za zdravljenje protina (npr. kolhicin) Zdravila Lopinavir/ritonavir Mylan ne smete

jemati s kolhicinom, če imate težave z ledvicami in/ali jetri (glejte tudi ''

Ne jemljite zdravila

Lopinavir/ritonavir Mylan'

' zgoraj);

zdravila za zdravljenje tuberkuloze (bedakilin, delamanid);

protivirusna zdravila za zdravljenje kronične okužbe z virusom hepatitisa C (HCV) pri odraslih

(npr. boceprevir, simeprevir in telaprevir);

zdravila za zdravljenje erektilne disfunkcije (npr. sildenafil in tadalafil);

fusidno kislino za zdravljenje dolgotrajnih okužb kosti in sklepov (npr. osteomielitisa);

zdravila za srce:

digoksin;

zaviralce kalcijevih kanalčkov (npr. felodipin, nifedipin, nikardipin);

zdravila za urejanje srčnega ritma (npr. bepridil, sistemski lidokain, kinidin);

zdravila, ki zavirajo HIV CCR5 (npr. maravirok);

zdravila, ki zavirajo HIV-1 integrazo (npr. raltegravir);

zdravila za zniževanje vrednosti holesterola v krvi (npr. atorvastatin, lovastatin, rosuvastatin ali

simvastatin);

zdravila za zdravljenje astme in drugih pljučnih bolezni, npr. kronične obstruktivne

pljučne

bolezni (KOPB) (npr.

salmeterol):

zdravila za zdravljenje pljučne arterijske hipertenzije (visokega krvnega tlaka v pljučni arteriji)

(npr. bosentan, riociguat, sildenafil, tadalafil);

zdravila z vplivom na delovanje imunskega sistema (npr. ciklosporin, sirolimus (rapamicin),

takrolimus);

zdravila, ki se uporabljajo za odvajanje od kajenja (npr. bupropion);

morfinu podobna zdravila (npr. metadon);

nenukleozidni zaviralci reverzne transkriptaze (NNRTI – ''Non-nucleoside reverse transcriptase

Inhibitors'') (npr. efavirenz, nevirapin);

peroralni kontraceptivi ali kontraceptivi v obližu za preprečevanje nosečnosti (glejte poglavje

spodaj z naslovom

“Kontraceptivi”);

zaviralci proteaz (npr. fosamprenavir, indinavir, ritonavir, sakvinavir, tipranavir);

pomirjevala (npr. injicirani midazolam);

steroide (npr. budezonid, deksametazon, flutikazonpropionat, etinilestradiol, triamcinolon).

Za informacije o zdravilih, ki jih ne smete jemati sočasno z lopinavirjem/ritonavirjem,

preberite

seznam zdravil zgoraj v poglavju “Ne jemljite zdravila Lopinavir/ritonavir Mylan, če

trenutno jemljete katero od naslednjih zdravil”.

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če vi ali vaš otrok jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda

začeli jemati katerokoli drugo zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta.

Zdravila za zdravljenje

erek

tilne disfunkcije (avanafil, vardenafil, sildenafil,

tadalafil)

Ne jemljite lopinavirja/ritonavirja,

če trenutno jemljete avanafil ali vardenafil.

Lopinavirja/ritonavirja ne smete jemati s sildenafilom, ki se uporablja za zdravljenje pljučne

arterijske hipertenzije (visokega krvnega tlaka v pljučni arteriji

) (glejte poglavje ''Ne

jemljite zdravila Lopinavir/ritonavir Mylan''

zgoraj

).

Če sildenafil ali tadalafil in lopinavir/ritonavir jemljete sočasno, vas lahko ogrožajo

neželeni učinki kot npr. nizek krvni tlak, omedlevica, motnje vida in erekcija, ki traja več

kot 4 ure. Če erekcija traja več kot 4 ure,

takoj

potrebujete zdravniško pomoč, da bi

preprečili trajno kvaro spolnega uda. Te simptome vam lahko razloži zdravnik.

Kontraceptivi

Če za preprečevanje nosečnosti jemljete peroralne kontraceptive ali kontraceptive v obliki obliža,

morate uporabiti dodatno ali drugačno kontracepcijsko zaščito (npr. kondom), kajti

lopinavir/ritonavir lahko zmanjša učinkovitost peroralnih kontraceptivov ali kontraceptivov v

obliki obliža.

Lopinavir/ritonavir ne zmanjša tveganja za prenos okužbe z virusom HIV na druge. Upoštevati

morate ustrezne previdnostne ukrepe (npr. uporaba kondoma), da ne pride do prenosa bolezni s

spolnim stikom.

Nosečnost in

dojenje

Zdravniku

takoj

povejte, če nameravate zanositi, če ste ali če mislite, da bi lahko bili noseči, ali če

dojite.

Doječe matere ne smejo jemati lopinavirja/ritonavirja, razen če jim tega posebej ne naroči

zdravnik.

Priporočeno je, da z virusom HIV okužene ženske ne dojijo, ker se otrok lahko z materinim

mlekom okuži z virusom HIV.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Lopinavirja/ritonavirja niso posebej preizkušali glede možnih učinkov na sposobnost za upravljanje vozil ali

delo s stroji. Ne vozite in ne upravljajte s stroji, če se vam pojavi katerikoli neželeni učinek (npr. siljenje na

bruhanje), ki bi vplival na vaše varno ravnanje. V takem primeru se posvetujte z zdravnikom.

3.

Kako jemati zdravilo Lopinavir/ritonavir Mylan

Pomembno je, da tablete lopinavirja/ritonavirja zaužijete cele in jih ne žvečite, ne lomite in ne drobite.

Pri jemanju tega zdravila natančno upoštevajte navodila zdravnika. Če ste negotovi, kako jemati vaše

zdravilo, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Koliko zdravila Lopinavir/ritonavir Mylan naj uporabim in kdaj

Uporaba pri

odraslih

Običajni odmerek za odrasle je 400 mg/100 mg dvakrat na dan, to je vsakih 12 ur, v kombinaciji

z drugimi zdravili proti okužbam z virusom HIV. Odrasli bolniki, ki predhodno še niso dobivali

drugih protiretrovirusnih zdravil, lahko tablete lopinavirja/ritonavirja jemljejo tudi enkrat na dan

v odmerku 800 mg/200 mg. Zdravnik vam bo svetoval, koliko tablet morate vzeti. Odrasli

bolniki, ki predhodno dobivali druga protiretrovirusna zdravila, lahko tablete

lopinavirja/ritonavirja jemljejo enkrat na dan v odmerku 800 mg/200 mg, če njihov zdravnik

presodi, da je to primerno.

V primeru uporabe enkrat na dan se lopinavirja/ritonavirja ne sme jemati z efavirenzem,

nevirapinom, karbamazepinom, fenobarbitalom ali fenitoinom.

Tablete lopinavirja/ritonavirja se lahko jemljejo s hrano ali brez nje.

Uporaba pri otrocih

Pravi odmerek (število tablet) za otroka bo zdravnik določil na osnovi otrokove višine in telesne

mase.

Tablete lopinavirja/ritonavirja se lahko jemljejo s harno ali brez nje.

Lopinavir/ritonavir je na voljo tudi kot 100 mg/25 mg filmsko obložene tablete.

Če ste vi ali vaš otrok vzeli večji odmerek zdravila Lopinavir/ritonavir Mylan,

k

ot bi

smeli

Če ugotovite, da ste vzeli več lopinavirja/ritonavirja, kot bi bilo treba, se takoj posvetujte z

zdravnikom.

Če ne morete kontaktirati zdravnika, pojdite v bolnišnico.

Če ste vi ali vaš otrok pozabili vzeti zdravilo Lopinavir/ritonavir Mylan

Če jemljete lopinavir/ritonavir dvakrat na

dan

Če opazite, da ste pozabili vzeti odmerek zdravila v 6 urah od predvidenega časa jemanja, vzemite

izpuščeni odmerek čim prej in nato nadaljujte z odmerjanjem kot običajno, kakor vam je predpisal

zdravnik.

Če opazite, da ste pozabili vzeti odmerek zdravila več kot 6 ur po predvidenem času jemanja, ne

vzemite izpuščenega odmerka. Naslednji odmerek vzemite kot običajno. Ne vzemite dvojnega

odmerka, da bi nadonestili pozabljeni odmerek.

Če jemljete lopinavir/ritonavir enkrat na

dan

Če opazite, da ste pozabili vzeti odmerek zdravila v 12 urah od predvidenega časa jemanja,

vzemite izpuščeni odmerek čim prej in nato nadaljujte z odmerjanjem kot običajno, kakor vam je

predpisal zdravnik.

Če opazite, da ste pozabili vzeti odmerek zdravila več kot 12 ur po predvidenem času jemanja, ne

vzemite izpuščenega odmerka. Naslednji odmerek vzemite kot običajno. Ne vzemite dvojnega

odmerka, da bi nadomestili pozabljeni odmerek odmerek.

Če ste vi ali vaš otrok prenehali jemati zdravilo Lopinavir/ritonavir Mlyan

Dnevnega odmerka lopinavirja/ritonavirja ne opuščajte in ne spreminjajte, ne da bi se prej

posvetovali z zdravnikom.

Da bo lopinavir/ritonavir pomagal obvladovati okužbo z virusom HIV, ga morate vzeti vsak

dan, ne glede na to, koliko bolje se počutite.

Jemanje lopinavirja/ritonavirja po navodilih zagotavlja najboljšo možnost za odložitev pojava

odpornosti proti temu zdravilu.

Če vam neželen učinek prepreči, da bi lopinavir/ritonavir jemali, kot vam je bilo naročeno, to

takoj povejte zdravniku.

Vedno imejte pri roki dovolj lopinavirja/ritonavirja, da vam ga ne bo zmanjkalo. Če greste na

potovanje ali v bolnišnico, imejte s seboj vedno toliko lopinavirja/ritonavirja, da vam bo

zadostovalo, dokler ne dobite nove zaloge.

To zdravilo jemljite, dokler vam zdravnik ne naroči drugače.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

4.

Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi lopinavir/ritonavir neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh

bolnikih. Včasih je težko ločiti neželene učinke zaradi lopinavirja/ritonavirja od neželenih učinkov

zaradi drugih sočasno uporabljenih zdravil ali od zapletov okužbe z virusom HIV.

Med zdravljenjem okužbe z virusom HIV se lahko poveča telesna masa ter zviša koncentracija lipidov

in glukoze v krvi. To je delno povezano z izboljšanjem zdravja in načinom življenja, v primeru lipidov

v krvi pa včasih tudi s samimi zdravili proti virusu HIV. Zdravnik bo opravil preiskave glede teh

sprememb.

Bolniki, ki so jemali to zdravilo, so poročali o naslednjih neželenih učinkih.

Zdravnika takoj

obvestite o neželenih učinkih ali katerihkoli drugih simptomih. Če stanje vztraja ali se celo poslabša,

poiščite zdravniško pomoč.

Zelo pogosti:

pojavijo se lahko pri več kot 1 od 10

bolnikov

driska;

navzea;

okužbe zgornjih dihal.

Pogosti:

pojavijo se lahko pri največ 1 od 10

bolnikov

vnetje trebušne slinavke;

bruhanje, povečan trebuh, bolečine v spodnjem in zgornjem delu trebuha, vetrovi, prebavne

motnje, zmanjšan apetit, refluks iz želodca v požiralnik, ki je lahko boleč;

zdravniku povejte

, če vam je slabo, bruhate ali vas boli trebuh, ker bi to lahko kazalo na

pankreatitis (vnetje trebušne slinavke).

otekanje ali vnetje želodca, črevesja in debelega črevesa;

zvišane vrednosti holesterola v krvi, zvišane vrednosti trigliceridov (oblika maščobe) v krvi,

visok krvni tlak;

zmanjšana sposobnost telesa za uravnavanje vrednosti sladkorja v krvi, vključno s sladkorno

boleznijo, znižanje telesne mase;

nizko število rdečih krvničk, nizko število belih krvničk, ki so potrebne za boj proti okužbi;

izpuščaj, ekcem, kopičenje lusk mastne kože;

omotica, anksioznost, motnje spanja;

utrujenost, pomanjkanje moči in energije, glavobol vključno z migreno;

hemoroidi;

vnetje jeter vključno z zvišanimi vrednostmi jetrnih encimov;

alergijske reakcije vključno s koprivnico in vnetjem v ustih;

okužbe spodnjih dihal;

povečanje limfnih vozlov;

impotenca, nenormalno močna ali podaljšana menstrualna krvavitev ali odsotnost menstruacije;

mišične bolezni, kot so šibkost mišic in mišični krči, bolečine v sklepih, mišicah in hrbtu;

poškodbe perifenih živcev;

nočno potenje, srbenje, izpuščaj vključno s kožnimi bulami, okužbe kože, vnetje kože ali lasnih

por, zastajanje tekočine v celicah ali tkivih.

Občasni:

pojavijo se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov

nenormalne sanje;

izguba ali spremenjen občutek za okus;

izpadanje las;

nenormalnost v elektrokardiogramu (EKG), ki se imenuje atrioventrikularni blok;

nastajanje plakov v vaših arterijah, ki bi lahko vodili do srčnega infarkta in možganske kapi;

vnetje krvnih žil in kapilar;

vnetje žolčnih vodov;

nekontrolirano tresenje telesa;

zaprtje;

globoka venska tromboza, povezana s krvnimi strdki;

suha usta;

nezmožnost nadzorovanja črevesa;

vnetje prvega dela tankega črevesa takoj za želodcem, rana ali razjeda v prebavilih, krvavitev iz

prebavil ali rektuma;

pojav rdečih krvnih celic urinu;

maščobne obloge v jetrih, povečana jetra;

zmanjšano delovanje mod;

izbruh simptomov, povezanih z neaktivno okužbo v vašem telesu (imunska rekonstitucija);

povečan apetit;

nenormalno visoke vrednosti bilirubina (pigment, ki nastaja ob razpadu rdečih krvničk) v krvi;

zmanjšana spolna sla;

vnetje ledvic;

odmrtje kosti zaradi slabe preskrbe s krvjo v to področje;

bolečine ali razjede v ustih, vnetje želodca in črevesa;

odpoved ledvic;

razpad mišičnih vlaken, ki privede do sproščanja vsebine mišičnih vlaken (mioglobina) v krvni

obtok;

zvoki v enem ali v obeh ušesih, kot so bren

čanje, zvonenje ali žvižganje;

tresenje;

nenormalno zapiranje ene od zaklopk (trikuspidalna valva v vašem srcu);

vrtoglavica (občutek vrtenja);

bolezni oči, notnje vida;

povišanje telesne mase.

Neželeni učinki z neznano pogostnostjo:

Drugi neželeni učinki, o katerih so poročali pri lopinavirju/ritonavirju so: porumenitev kože ali

očesnih beločnic (zlatenica), hudi ali življenje-ogrožujoči izpuščaji in mehurji (Stevens-Johnsonov

sindrom in multiformni eritem).

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v

tem navodilu, obvestite zdravnika ali farmacevta.

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerikoli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi,

če opazite katerekoli neželene učinke, ki niso omenjeni v tem navodilu.

O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v

Prilogi V. S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o

varnosti tega zdravila.

5.

Shranjevanje zdravila Lopinavir/ritonavir Mylan

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Za shranjevanje zdravila niso potrebna posebna navodila.

Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli poleg oznake

''EXP:''. Rok uporabnosti se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Za vsebnik: porabiti v 120 dneh po prvem odprtju.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja

zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6.

Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Lopinavir/ritonavir Mylan

Zdravilni učinkovini sta lopinavir in ritonavir

Pomožne snovi so: sorbitan lavrat, brezvodni koloidni silicijev dioksid. kopovidon, stearilfumarat,

hipromeloza, titanijev dioksid (E171), makrogol, hidroksipropilceluloza, smukec, polisorbat 80.

Izgled zdravila Lopinavir/ritonavir Mylan in vsebina pakiranja

Zdravilo Lopinavir/ritonavir Mylan 200 mg/50 mg filmsko obložene tablete so bele, približno ovalne,

bikonveksne filmsko obložene tablete, z zaobljenimi robovi in vtisnjeno oznako 'MLR3' na eni strani

in brez oznake na drugi strani.

Zdravilo je na voljo v skupnih pakiranjih s pretisnimi omoti s 120, 120 x 1 (4 škatle po 30 ali 30 x 1)

ali 360 (12 škatel po 30) filmsko obloženih tablet in v vsebnikih (s sušilnim sredstvom, ki se ga

ne

smete

zaužiti) s 120 filmsko obloženimi tabletami in v skupnem pakiranju s 360 (3 vsebniki s 120)

filmsko obloženimi tabletami.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

Mylan S.A.S.

117 Allee des Parcs

69 800 Saint Priest

Francija

Izdelovalci

Mylan Hungary Kft, H-2900 Komárom, Mylan utca 1, Madžarska

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate,

Grange Road, Dublin 13, Irska

Mylan B.V., Dieselweg 25, 3752 LB Bunschoten, Nizozemska

Za vse morebitne nadaljnje informacije o tem zdravilu se lahko obrnete na predstavništvo imetnika

dovoljenja za promet z zdravilom.

België/Belgique/Belgien

Mylan bvba/sprl

Tél/Tel: + 32 02 658 61 00

Lietuva

BGP Products UAB

Tel: + 370 5 205 1288

България

Майлан ЕООД

Тел: +359 2 44 55 400

Luxembourg/Luxemburg

Mylan bvba/sprl

Tel: + 32 2 658 61 00

(Belgique/Belgien)

Česká republika

Mylan Pharmaceuticals.s.r.o.

Tel: +420 222 004 400

Magyarország

Mylan EPD Kft

Tel: + 36 1 465 2100

Danmark

Mylan AB

Tlf: + 46 855 522 750

(Sverige)

Malta

V.J. Salomone Pharma Ltd

Tel: + 356 21 22 01 74

Deutschland

Mylan dura GmbH

Tel: + 49-(0) 6151 9512 0

Nederland

Mylan BV

Tel: + 31 33 299 7080

Eesti

BGP Products Switzerland GmbH Eesti

filial

Tel: + 372 6363 052

Norge

Mylan AB

Tel: + 46 855 522 750

(Sverige)

Ελλάδα

Generics Pharma Hellas ΕΠΕ

Τηλ: +30 210 993 6410

Österreich

Arcana Arzneimittel GmbH

Tel.: +43 1 416 2418

España

Mylan Pharmaceuticals, S.L

: + 34 900 102 712

Polska

Mylan Sp. z.o.o.

Tel: + 48 22 546 64 00

France

Mylan S.A.S

Tel: + 33 4 37 25 75 00

Portugal

Mylan, Lda.

Tel: + 351 21 412 72 56

Hrvatska

Mylan EPD d.o.o.

Tel: +385 1 23 50 599

România

A&G Med Trading SRL

Tel: + 4021 332 49 91

Ireland

Generics [UK] Ltd.

Tel: + 44 1707 853 000

(United Kingdom)

Slovenija

GSP Proizvodi d.o.o.

Tel: + 386 1 236 31 85

Ísland

Mylan AB

Tel: + 46 855 522 750

(Svíþjóð)

Slovenská republika

Mylan s.r.o.

Tel: + 421 2 326 04 910 / +421 917 206 274

Italia

Mylan S.p.A

Tel: + 39 02 612 46923

Suomi/Finland

Mylan OY

Puh/Tel: + 358 9-46 60 03

(Sverige/Ruotsi)

Κύπρος

Pharmaceutical Trading Co. Ltd.

Τηλ: + 357 99403969

Sverige

Mylan AB

Tel: + 46 855 522 750

Latvija

BGP Products SIA

Tel: + 371 676 055 80

United Kingdom

Generics [UK] Ltd

Tel: +44 1707 853 000

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne

Drugi viri

informacij

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila

http://www.ema.europa.eu.

Navodilo za uporabo: Informacije za uporabnika

Lopinavir/ritonavir Mylan 100 mg/25 mg filmsko obložene tablete

lopinavir/ritonavir

Pred začetkom jemanja natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas ali vašega otroka

pomembne podatke!

Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.

Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Zdravilo je bilo predpisano vam ali vašemu otroku osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi

lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.

Če opazite katerikoli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujete

se tudi, če opazite katerekoli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje

Kaj vsebuje navodilo

Kaj je zdravilo Lopinavir/ritonavir Mylan in za kaj ga uporabljamo

Kaj morate vedeti, preden boste vi ali vaš otrok vzeli zdravilo Lopinavir/ritonavir Mylan

Kako jemati zdravilo Lopinavir/ritonavir Mylan

Možni neželeni učinki

Shranjevanje zdravila Lopinavir/ritonavir Mylan

Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1.

Kaj je zdravilo Lopinavir/ritonavir Mylan in za kaj ga uporabljamo

Zdravnik vam je predpisal lopinavir/ritonavir za obvladovanje okužbe z virusom humane

imunopomanjkljivosti (HIV). Lopinavir/ritonavir to doseže tako, da upočasni širjenje okužbe v

telesu.

Zdravilo Lopinavir/ritonavir Mylan ne pozdravi okužbe z virusom HIV ali AIDS-a.

Lopinavir/ritonavir se uporablja pri otrocih, starih 2 leti ali več, mladostnikih in odraslih,

okuženih z virusom HIV, virusom, ki povzroča AIDS.

Zdravilo Lopinavir/ritonavir Mylan vsebuje zdravilni učinkovini lopinavir in ritonavir.

Lopinavir/ritonavir je protivirusno zdravilo. Spada v skupino, ki jo imenujemo zaviralci

proteaz.

Lopinavir/ritonavir se uporablja v kombinaciji z drugimi protivirusnimi zdravili. Zdravnik se bo

pogovoril z vami in presodil, katera zdravila so za vas najprimernejša.

2.

Kaj morate vedeti, preden boste vi ali vaš otrok vzeli zdravilo Lopinavir/ritonavir Mylan

Ne jemljite zdravila Lopinavir/ritonavir Mylan, če:

ste alergični na lopinavir, ritonavir ali katerokoli drugo sestavino tega zdravila (navedeno v

poglavju 6);

imate hude težave z jetri.

Ne jemljite zdravila Lopinavir/ritonavir Mylan, če trenutno jemljete katero od naslednjih

zdravil:

astemizol ali terfenadin (pogosto se uporabljata za zdravljenje simptomov alergije – ti zdravili

sta lahko na voljo brez recepta);

peroralni (zaužiti) midazolam, triazolam (uporabljata se za lajšanje tesnobnosti in/ali težav s

spanjem);

pimozid (uporablja se za zdravljenje shizofrenije);

kvetiapin (uporablja se za zdravljenje shizofrenije, bipolarne motnje in velike depresivne

motnje);

lurasidon (uporablja se za zdravljenje depresije);

ranolazin (uporablja se za zdravljenje kronične bolečine v prsnem košu [angina pektoris]);

cisaprid (uporablja se za lajšanje določenih težav z želodcem);

ergotamin, dihidroergotamin, ergonovin, metilergonovin (uporabljajo se za zdravljenje

glavobolov);

amiodaron, dronedaron (uporablja se za zdravljenje motenj srčnega ritma);

lovastatin, simvastatin (uporabljata se za zniževanja ravni holesterola v

krvi);

alfuzosin (uporablja se pri moških za zdravljenje simptomov povečane prostate (benigne

hiperplazije prostate (BHP));

fusidna kislina (uporablja se za zdravljenje kožnih okužb, ki jih povzročajo bakterije

Staphylococcus;

takšni okužbi sta npr. impetigo in okuženi dermatitis. Fusidno kislino za

zdravljenje dolgotrajnih okužb kosti in sklepov se sme uporabljati pod nadzorom zdravnika

(glejte poglavje Druga zdravila in zdravilo Lopinavir/ritonavir Mylan);

kolhicin (zdravilo za zdravljenje protina) - če imate težave z ledvicami in/ali jetri (glejte

poglavje

Druga zdravila in zdravilo Lopinavir/ritonavir Mylan)

;elbasvir/grazoprevir

(uporablja se za zdravljenje kronične okužbe z virusom hepatitisa C [HCV]);

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir z ali brez dasabuvirja (uporablja se za zdravljenje kronične

okužbe z virusom hepatitisa C [HCV]);

avanafil ali vardenafil (uporablja se za zdravljenje erektilne disfunkcije);

sildenafil, ki se uporablja za zdravljenje pljučne arterijske hipertenzije (visok krvni tlak v pljučni

arteriji). Siledenafil se lahko za zdravljenje erektilne disfunkcije uporablja pod nadzorom

zdravnika (glejte poglavje

Druga zdravila in zdravilo Lopinavir/ritonavir Mylan

zdravila, ki vsebujejo šentjanževko (

Hypericum perforatum

Za informacije o drugih zdravilih, ki zahtevajo posebno pozornost,

preberite seznam zdravil spodaj v

poglavju “Druga zdravila in zdravilo Lopinavir/ritonavir Mylan”.

Če trenutno jemljete katero od teh zdravil, se z zdravnikom pogovorite o potrebni spremembi zdravljenja

drugih bolezenskih stanj ali protiretrovirusnega zdravljenja.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom jemanja zdravila Lopinavir/ritonavir Mylan se posvetujte z zdravnikom ali

farmacevtom.

Pomembne informacije

Osebe, ki jemljejo lopinavir/ritonavir, lahko še vedno zbolijo za okužbami ali drugimi boleznimi,

povezanimi z boleznijo HIV in AIDS-om. Zato je pomembno, da med jemanjem

lopinavirja/ritonavirja ostanete pod nadzorom svojega zdravnika.

Še vedno lahko prenašate virus HIV medtem, ko jemljete to zdravilo

, čeprav je tveganje

zmanjšano z učinkovitim protivirusnim zdravljenjem. Posvetujte se z zdravnikom o ukrepih, ki so

potrebni, da se izognete okužbi drugih ljudi.

Povejte svojemu zdravniku, če vi ali vaš otrok imate ali ste imeli

hemofilijo

tipa A in B, ker lopinavir/ritonavir lahko zviša tveganje za krvavitve;

sladkorno bolezen,

ker so pri bolnikih, ki so jemali lopinavir/ritonavir, poročali o zvišanih

vrednostih krvnega sladkorja;

bolezni jeter

. Bolniki, ki so kdaj imeli bolezni jeter, vključno s kroničnim hepatitisom B ali C, imajo

višje tveganje za hude ali potencialno usodne neželene učinke na jetrih.

Povejte svojemu zdravniku, če vi ali vaš otrok doživite kaj od naslednjega

Siljenje na bruhanje, bruhanje, bolečine v trebuhu, težave pri dihanju in hudo šibkost mišic nog

in rok. To so lahko simptomi zvišanih vrednosti mlečne kisline.

Žejo, pogosto uriniranje, zamegljen vid ali izgubo telesne mase. To lahko kaže na zvišane

vrednosti sladkorja v krvi.

Siljenje na bruhanje, bruhanje, bolečine v trebuhu, ker ti simptomi lahko nakazujejo na

pankreatitis (vnetje trebušne slinavke). Močno povečanje vrednosti trigliceridov (vrste maščob v

krvi) velja za dejavnik tveganja za to bolezen.

Pri bolnikih z napredovalo okužbo z virusom HIV in z zgodovino opurtunistične infekcije se

lahko znaki in simptomi vnetja prejšnje infekcije pojavijo kmalu po uvedbi zdravljenja zoper

okužbo z virusom HIV.

Predvideva se, da so simptomi posledica izboljšanega delovanja imunskema sistema, ki omogoča

telesu, da se bori

proti

infekcijam, ki so lahko bile prisotne brez očitnih simptomov.

Po začetku jemanja zdravil za zdravljenje vaše okužbe z virusom HIV se lahko poleg oportunističnih

infekcij pojavijo tudi avtoimunske bolezni (stanje, ki se pojavi, ko imunski sistem napade zdravo

tkivo). Avtoimunske bolezni se lahko pojavijo več mesecev po začetku zdravljenja. Če opazite

kakršnekoli simptome okužb ali druge simptome, kot so mišična šibkost, šibkost, ki se začenja v

dlaneh in stopalih ter se premika proti trupu, močno bitje srca, tresenje ali hiperaktivnost, takoj

obvestite zdravnika, da za vas določi primerno zdravljenje.

Togost

sk

lepov, bolečine v sklepih

(zlasti v kolku, kolenu in rami) in težave z gibljivostjo.

nekaterih bolnikih, ki jemljejo kombinirano protiretrovirusno zdravljenje, se namreč lahko

pojavi

bolezen kosti, imenovana osteonekroza (odmiranje kostnega tkiva zaradi nezadostne

prekrvitve

kosti). Nekateri od številnih dejavnikov tveganja za pojav te bolezni so lahko

trajanje

kombiniranega protiretrovirusnega zdravljenja, uporaba kortikosteroidov, uživanje alkohola,

huda

imunosupresija (zmanjšanje aktivnosti imunskega odziva) in višji indeks telesne

mase.

Bolečine

, občutljivost ali šibkost mišic, zlasti v kombinaciji s protiretrovirusnimi zdravili. V

redkih primerih so bile te mišične motnje resne.

Simptomi omotičnosti, vrtoglavice, omedlevice ali občutek nepravilnosti srčnega ritma.

Lopinavir/ritonavir lahko povzroči spremembe srčnega ritma in električne aktivnosti srca. Te

spremembe je mogoče videti na EKG-ju (elektrokardiogramu).

Druga zdravila in zdravilo

Lopinavir/ritonavir Mylan

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če vi ali vaš otrok jemljete, ste pred k ratkim jemali ali pa

boste morda začeli jemati katerokoli drugo zdravilo.

antibiotiki (npr. rifabutin, rifampicin, klaritromicin);

zdravila proti raku (npr. afatinib, ceritinib, venetoklaks, večina zaviralcev tirozin kinaz, kot sta

dasatinib in nilotinib, tudi vinkristin, vinblastin);

antikoagulanti (npr. varfarin, rivaroksaban, vorapaksar);

zdravila za zdravljenje depresije (npr. trazodon, bupropion);

zdravila za zdravljenje epilepsije (npr. karbamazepin, fenitoin, fenobarbital, lamotrigin in

valproat);

zdravila zdravljenje glivičnih okužb (npr. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol);

zdravila za zdravljenje protina (npr. kolhicin). Zdravila Lopinavir/ritonavir Mylan ne smete

jemati skupaj s kolhicinom, če imate težave z ledvicami in/ali jetri (glejte tudi ''

Ne jemljite

zdravila Lopinavir/ritonavir Mylan

'' zgoraj);

zdravila za zdravljenje tuberkuloze (bedakilin, delamanid);

protivirusna zdravila za zdravljenje kronične okužbe z virusom hepatitisa C (HCV) pri odraslih

(npr. boceprevir, simeprevir in telaprevir);

zdravila za zdravljenje erektilne disfunkcije (npr. sildenafil in tadalafil);

fusidno kislino za zdravljenje dolgotrajnih okužb kosti in sklepov (npr. osteomielitisa);

zdravila za srce:

digoksin;

zaviralce kalcijevih kanalčkov (npr. felodipin, nifedipin, nikardipin);

zdravila za urejanje srčnega ritma (npr. bepridil, sistemski lidokain, kinidin);

zdravila, ki zavirajo HIV CCR5 (npr. maravirok);

zdravila, ki zavirajo HIV-1 integrazo (npr. raltegravir);

zdravila za zniževanje vrednosti holesterola v krvi (npr. atorvastatin, lovastatin, rosuvastatin ali

simvastatin);

zdravila za zdravljenje astme in drugih pljučnih bolezni, npr. kronične obstruktivne

pljučne

bolezni (KOPB) (npr.

salmeterol):

zdravila za zdravljenje pljučne arterijske hipertenzije (visokega krvnega tlaka v pljučni arteriji)

(npr. bosentan, riociguat, sildenafil, tadalafil);

zdravila z vplivom na delovanje imunskega sistema (npr. ciklosporin, sirolimus (rapamicin),

takrolimus);

zdravila, ki se uporabljajo za odvajanje od kajenja (npr. bupropion);

morfinu podobna zdravila (npr. metadon);

nenukleozidni zaviralci reverzne transkriptaze (NNRTI – ''Non-nucleoside reverse transcriptase

Inhibitors'') (npr. efavirenz, nevirapin);

peroralni kontraceptivi ali kontraceptivi v obližu za preprečevanje nosečnosti (glejte poglavje

spodaj z naslovom

“Kontraceptivi”);

zaviralci proteaz (npr. fosamprenavir, indinavir, ritonavir, sakvinavir, tipranavir);

pomirjevala (npr. injicirani midazolam);

steroide (npr. budezonid, deksametazon, flutikazonpropionat, etinilestradiol, triamcinolon).

Za informacije o zdravilih, ki jih ne smete jemati sočasno z lopinavirjem/ritonavirjem,

preberite

seznam zdravil zgoraj v poglavju “Ne jemljite zdravila Lopinavir/ritonavir Mylan, če

trenutno jemljete katero od naslednjih zdravil”.

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če vi ali vaš otrok jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda

začeli jemati katerokoli drugo zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta.

Zdravila za zdravljenje

erek

tilne disfunkcije (avanafil, vardenafil, sildenafil,

tadalafil)

Ne jemljite lopinavirja/ritonavirja,

če trenutno jemljete avanafil ali vardenafil.

Lopinavirja/ritonavirja ne smete jemati s sildenafilom, ki se uporablja za zdravljenje pljučne

arterijske hipertenzije (visokega krvnega tlaka v pljučni arteriji

) (glejte poglavje ''Ne

jemljite zdravila Lopinavir/ritonavir Mylan'' zgoraj).

Če sildenafil ali tadalafil in lopinavir/ritonavir jemljete sočasno, vas lahko ogrožajo

neželeni učinki kot npr. nizek krvni tlak, omedlevica, motnje vida in erekcija, ki traja več

kot 4 ure. Če erekcija traja več kot 4 ure,

takoj

potrebujete zdravniško pomoč, da bi

preprečili trajno kvaro spolnega uda. Te simptome vam lahko razloži zdravnik.

Kontraceptivi

Če za preprečevanje nosečnosti jemljete peroralne kontraceptive ali kontraceptive v obliki obliža,

morate uporabiti dodatno ali drugačno kontracepcijsko zaščito (npr. kondom), kajti

lopinavir/ritonavir lahko zmanjša učinkovitost peroralnih kontraceptivov ali kontraceptivov v

obliki obliža.

Lopinavir/ritonavir ne zmanjša tveganja za prenos okužbe z virusom HIV na druge. Upoštevati

morate ustrezne previdnostne ukrepe (npr. uporaba kondoma), da ne pride do prenosa bolezni s

spolnim stikom.

Nosečnost in

dojenje

Zdravniku

takoj

povejte, če nameravate zanositi, če ste ali če mislite, da bi lahko bili noseči, ali če

dojite.

Doječe matere ne smejo jemati lopinavirja/ritonavirja, razen če jim tega posebej ne naroči

zdravnik.

Priporočeno je, da z virusom HIV okužene ženske ne dojijo, ker se otrok lahko z materinim

mlekom okuži z virusom HIV.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Lopinavirja/ritonavirja niso posebej preizkušali glede možnih učinkov na sposobnost za upravljanje vozil ali

delo s stroji. Ne vozite in ne upravljajte s stroji, če se vam pojavi katerikoli neželeni učinek (npr. siljenje na

bruhanje), ki bi vplival na vaše varno ravnanje. V takem primeru se posvetujte z zdravnikom.

3.

Kako jemati zdravilo Lopinavir/ritonavir Mylan

Pomembno je, da tablete lopinavirja/ritonavirja zaužijete cele in jih ne žvečite, ne lomite in ne drobite.

Pri jemanju tega zdravila natančno upoštevajte navodila zdravnika. Če ste negotovi, kako jemati vaše

zdravilo, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Koliko zdravila Lopinavir/ritonavir Mylan naj uporabim in kdaj

Uporaba pri

odraslih

Običajni odmerek za odrasle je 400 mg/100 mg dvakrat na dan, to je vsakih 12 ur, v kombinaciji

z drugimi zdravili proti okužbam z virusom HIV. Odrasli bolniki, ki predhodno še niso dobivali

drugih protiretrovirusnih zdravil, lahko tablete lopinavirja/ritonavirja jemljejo tudi enkrat na dan

v odmerku 800 mg/200 mg. Zdravnik vam bo svetoval, koliko tablet morate vzeti. Odrasli

bolniki, ki predhodno dobivali druga protiretrovirusna zdravila, lahko tablete

lopinavirja/ritonavirja jemljejo enkrat na dan v odmerku 800 mg/200 mg, če njihov zdravnik

presodi, da je to primerno.

V primeru uporabe enkrat na dan se lopinavirja/ritonavirja ne sme jemati z efavirenzem,

nevirapinom, karbamazepinom, fenobarbitalom ali fenitoinom.

Tablete lopinavirja/ritonavirja se lahko jemljejo s hrano ali brez nje.

Uporaba pri otrocih, starih 2 leti in več

Pravi odmerek (število tablet) za otroka bo zdravnik določil na osnovi otrokove višine in telesne

mase.

Tablete lopinavirja/ritonavirja se lahko jemljejo s harno ali brez nje.

Lopinavir/ritonavir je na voljo tudi kot 200 mg/50 mg filmsko obložene tablete. Za otroke so morda

primernejše druge farmacevtske oblike tega zdravila; posvetujte se z zdravnikom ali framacevtom.

Če ste vi ali vaš otrok vzeli večji odmerek zdravila Lopinavir/ritonavir Mylan,

k

ot bi

smeli

Če ugotovite, da ste vzeli več lopinavirja/ritonavirja, kot bi bilo treba, se takoj posvetujte z

zdravnikom.

Če ne morete kontaktirati zdravnika, pojdite v bolnišnico.

Če ste vi ali vaš otrok pozabili vzeti zdravilo Lopinavir/ritonavir Mylan

Če jemljete lopinavir/ritonavir dvakrat na

dan

Če opazite, da ste pozabili vzeti odmerek zdravila v 6 urah od predvidenega časa jemanja, vzemite

izpuščeni odmerek čim prej in nato nadaljujte z odmerjanjem kot običajno, kakor vam je predpisal

zdravnik.

Če opazite, da ste pozabili vzeti odmerek zdravila več kot 6 ur po predvidenem času jemanja, ne

vzemite izpuščenega odmerka. Naslednji odmerek vzemite kot običajno. Ne vzemite dvojnega

odmerka, da bi nadonestili pozabljeni odmerek.

Če jemljete lopinavir/ritonavir enkrat na

dan

Če opazite, da ste pozabili vzeti odmerek zdravila v 12 urah od predvidenega časa jemanja,

vzemite izpuščeni odmerek čim prej in nato nadaljujte z odmerjanjem kot običajno, kakor vam je

predpisal zdravnik.

Če opazite, da ste pozabili vzeti odmerek zdravila več kot 12 ur po predvidenem času jemanja, ne

vzemite izpuščenega odmerka. Naslednji odmerek vzemite kot običajno. Ne vzemite dvojnega

odmerka, da bi nadomestili pozabljeni odmerek odmerek.

Če ste vi ali vaš otrok prenehali jemati zdravilo Lopinavir/ritonavir Mlyan

Dnevnega odmerka lopinavirja/ritonavirja ne opuščajte in ne spreminjajte, ne da bi se prej

posvetovali z zdravnikom.

Da bo lopinavir/ritonavir pomagal obvladovati okužbo z virusom HIV, ga morate vzeti vsak

dan, ne glede na to, koliko bolje se počutite.

Jemanje lopinavirja/ritonavirja po navodilih zagotavlja najboljšo možnost za odložitev pojava

odpornosti proti temu zdravilu.

Če vam neželen učinek prepreči, da bi lopinavir/ritonavir jemali, kot vam je bilo naročeno, to

takoj povejte zdravniku.

Vedno imejte pri roki dovolj lopinavirja/ritonavirja, da vam ga ne bo zmanjkalo. Če greste na

potovanje ali v bolnišnico, imejte s seboj vedno toliko lopinavirja/ritonavirja, da vam bo

zadostovalo, dokler ne dobite nove zaloge.

To zdravilo jemljite, dokler vam zdravnik ne naroči drugače.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

4.

Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi lopinavir/ritonavir neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh

bolnikih. Včasih je težko ločiti neželene učinke zaradi lopinavirja/ritonavirja od neželenih učinkov

zaradi drugih sočasno uporabljenih zdravil ali od zapletov okužbe z virusom HIV.

Med zdravljenjem okužbe z virusom HIV se lahko poveča telesna masa ter zviša koncentracija lipidov

in glukoze v krvi. To je delno povezano z izboljšanjem zdravja in načinom življenja, v primeru lipidov

v krvi pa včasih tudi s samimi zdravili proti virusu HIV. Zdravnik bo opravil preiskave glede teh

sprememb.

Bolniki, ki so jemali to zdravilo, so poročali o naslednjih neželenih učinkih.

Zdravnika takoj

obvestite o neželenih učinkih ali katerihkoli drugih simptomih. Če stanje vztraja ali se celo poslabša,

poiščite zdravniško pomoč.

Zelo pogosti:

pojavijo se lahko pri več kot 1 od 10

bolnikov

driska;

navzea;

okužbe zgornjih dihal.

Pogosti:

pojavijo se lahko pri največ 1 od 10

bolnikov

vnetje trebušne slinavke;

bruhanje, povečan trebuh, bolečine v spodnjem in zgornjem delu trebuha, vetrovi, prebavne

motnje, zmanjšan apetit, refluks iz želodca v požiralnik, ki je lahko boleč;

zdravniku povejte

, če vam je slabo, bruhate ali vas boli trebuh, ker bi to lahko kazalo na

pankreatitis (vnetje trebušne slinavke).

otekanje ali vnetje želodca, črevesja in debelega črevesa;

zvišane vrednosti holesterola v krvi, zvišane vrednosti trigliceridov (oblika maščobe) v krvi,

visok krvni tlak;

zmanjšana sposobnost telesa za uravnavanje vrednosti sladkorja v krvi, vključno s sladkorno

boleznijo, znižanje telesne mase;

nizko število rdečih krvničk, nizko število belih krvničk, ki so potrebne za boj proti okužbi;

izpuščaj, ekcem, kopičenje lusk mastne kože;

omotica, anksioznost, motnje spanja;

utrujenost, pomanjkanje moči in energije, glavobol vključno z migreno;

hemoroidi;

vnetje jeter vključno z zvišanimi vrednostmi jetrnih encimov;

alergijske reakcije vključno s koprivnico in vnetjem v ustih;

okužbe spodnjih dihal;

povečanje limfnih vozlov;

impotenca, nenormalno močna ali podaljšana menstrualna krvavitev ali odsotnost menstruacije;

mišične bolezni, kot so šibkost mišic in mišični krči, bolečine v sklepih, mišicah in hrbtu;

poškodbe perifenih živcev;

nočno potenje, srbenje, izpuščaj vključno s kožnimi bulami, okužbe kože, vnetje kože ali lasnih

por, zastajanje tekočine v celicah ali tkivih.

Občasni:

pojavijo se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov

nenormalne sanje;

izguba ali spremenjen občutek za okus;

izpadanje las;

nenormalnost v elektrokardiogramu (EKG), ki se imenuje atrioventrikularni blok;

nastajanje plakov v vaših arterijah, ki bi lahko vodili do srčnega infarkta in možganske kapi;

vnetje krvnih žil in kapilar;

vnetje žolčnih vodov;

nekontrolirano tresenje telesa;

zaprtje;

globoka venska tromboza, povezana s krvnimi strdki;

suha usta;

nezmožnost nadzorovanja črevesa;

vnetje prvega dela tankega črevesa takoj za želodcem, rana ali razjeda v prebavilih, krvavitev iz

prebavil ali rektuma;

pojav rdečih krvnih celic urinu;

maščobne obloge v jetrih, povečana jetra;

zmanjšano delovanje mod;

izbruh simptomov, povezanih z neaktivno okužbo v vašem telesu (imunska rekonstitucija);

povečan apetit;

nenormalno visoke vrednosti bilirubina (pigment, ki nastaja ob razpadu rdečih krvničk) v krvi;

zmanjšana spolna sla;

vnetje ledvic;

odmrtje kosti zaradi slabe preskrbe s krvjo v to področje;

bolečine ali razjede v ustih, vnetje želodca in črevesa;

odpoved ledvic;

razpad mišičnih vlaken, ki privede do sproščanja vsebine mišičnih vlaken (mioglobina) v krvni

obtok;

zvoki v enem ali v obeh ušesih, kot so brenčanje, zvonenje ali žvižganje;

tresenje;

nenormalno zapiranje ene od zaklopk (trikuspidalna valva v vašem srcu);

vrtoglavica (občutek vrtenja);

bolezni oči, notnje vida;

povišanje telesne mase.

Neželeni učinki z neznano pogostnostjo:

Drugi neželeni učinki, o katerih so poročali pri lopinavirju/ritonavirju so: porumenitev kože ali

očesnih beločnic (zlatenica), hudi ali življenje-ogrožujoči izpuščaji in mehurji (Stevens-Johnsonov

sindrom in multiformni eritem).

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v

tem navodilu, obvestite zdravnika ali farmacevta.

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerikoli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi,

če opazite katerekoli neželene učinke, ki niso omenjeni v tem navodilu.

O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v

Prilogi V. S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o

varnosti tega zdravila.

5.

Shranjevanje zdravila Lopinavir/ritonavir Mylan

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Za shranjevanje zdravila niso potrebna posebna navodila.

Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli poleg oznake

''EXP:''. Rok uporabnosti se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Za vsebnike: porabiti v 120 dneh po prvem odprtju.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja

zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6.

Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Lopinavir/ritonavir Mylan

Zdravilni učinkovini sta lopinavir in ritonavir

Pomožne snovi so: sorbitan lavrat, brezvodni koloidni silicijev dioksid. kopovidon, stearilfumarat,

hipromeloza, titanijev dioksid (E171), makrogol, hidroksipropilceluloza, smukec, polisorbat 80.

Izgled zdravila Lopinavir/ritonavir Mylan in vsebina pakiranja

Zdravilo Lopinavir/ritonavir Mylan 100 mg/25 mg filmsko obložene tablete so bele, približno ovalne,

bikonveksne filmsko obložene tablete, z zaobljenimi robovi in vtisnjeno oznako 'MLR4' na eni strani

in brez oznake na drugi strani.

Zdravilo je na voljo v skupnih pakiranjih s pretisnimi omoti s 60, 60 x 1 (2 škatli po 30 ali 30 x 1)

filmsko obloženo tableto in v vsebnikih (s sušilnim sredstvom, ki se ga

ne smete

zaužiti) s 60 filmsko

obloženimi tabletami.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

Mylan S.A.S.

117 Allee des Parcs

69 800 Saint Priest

Francija

Izdelovalci

Mylan Hungary Kft, H-2900 Komárom, Mylan utca 1, Madžarska

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate,

Grange Road, Dublin 13, Irska

Mylan B.V., Dieselweg 25, 3752 LB Bunschoten, Nizozemska

Za vse morebitne nadaljnje informacije o tem zdravilu se lahko obrnete na predstavništvo imetnika

dovoljenja za promet z zdravilom.

België/Belgique/Belgien

Mylan bvba/sprl

Tél/Tel: + 32 02 658 61 00

Lietuva

BGP Products UAB

Tel: + 370 5 205 1288

България

Майлан ЕООД

Тел: +359 2 44 55 400

Luxembourg/Luxemburg

Mylan bvba/sprl

Tel: + 32 2 658 61 00

(Belgique/Belgien)

Česká republika

Mylan Pharmaceuticals.s.r.o.

Tel: +420 222 004 400

Magyarország

Mylan EPD Kft

Tel: + 36 1 465 2100

Danmark

Mylan AB

Tlf: + 46 855 522 750

(Sverige)

Malta

V.J. Salomone Pharma Ltd

Tel: + 356 21 22 01 74

Deutschland

Mylan dura GmbH

Tel: + 49-(0) 6151 9512 0

Nederland

Mylan BV

Tel: + 31 33 299 7080

Eesti

BGP Products Switzerland GmbH Eesti filial

Tel: + 372 6363 052

Norge

Mylan AB

Tel: + 46 855 522 750

(Sverige)

Ελλάδα

Generics Pharma Hellas ΕΠΕ

Τηλ: +30 210 993 6410

Österreich

Arcana Arzneimittel GmbH

Tel.: +43 1 416 2418

España

Mylan Pharmaceuticals, S.L

Tel: + 34 900 102 712

Polska

Mylan Sp. z.o.o.

Tel: + 48 22 546 64 00

France

Mylan S.A.S

Tel: + 33 4 37 25 75 00

Portugal

Mylan, Lda.

Tel: + 351 21 412 72 56

Hrvatska

Mylan EPD d.o.o.

Tel: +385 1 23 50 599

România

A&G Med Trading SRL

Tel: + 4021 332 49 91

Ireland

Generics [UK] Ltd.

Tel: + 44 1707 853 000

(United Kingdom)

Slovenija

GSP Proizvodi d.o.o.

Tel: + 386 1 236 31 85

Ísland

Mylan AB

Tel: + 46 855 522 750

(Svíþjóð)

Slovenská republika

Mylan s.r.o.

Tel: + 421 2 326 04 910 / +421 917 206 274

Italia

Mylan S.p.A

Tel: + 39 02 612 46923

Suomi/Finland

Mylan OY

Puh/Tel: + 358 9-46 60 03

(Sverige/Ruotsi)

Κύπρος

Pharmaceutical Trading Co. Ltd.

Τηλ: + 357 99403969

Sverige

Mylan AB

Tel: + 46 855 522 750

Latvija

BGP Products SIA

Tel: + 371 676 055 80

United Kingdom

Generics [UK] Ltd

Tel: +44 1707 853 000

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne

Drugi viri

informacij

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila

http://www.ema.europa.eu.

23-7-2018

Lopinavir/Ritonavir Mylan (Mylan S.A.S.)

Lopinavir/Ritonavir Mylan (Mylan S.A.S.)

Lopinavir/Ritonavir Mylan (Active substance: lopinavir / ritonavir) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4888 of Mon, 23 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

Viekirax (AbbVie Deutschland GmbH and Co. KG)

Viekirax (AbbVie Deutschland GmbH and Co. KG)

Viekirax (Active substance: ombitasvir / paritaprevir / ritonavir) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3766 of Mon, 11 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3839/T/45

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

Norvir (AbbVie Deutschland GmbH and Co. KG)

Norvir (AbbVie Deutschland GmbH and Co. KG)

Norvir (Active substance: Ritonavir) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3340 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/127/T/149

Europe -DG Health and Food Safety

25-5-2018

Kaletra (AbbVie Deutschland GmbH and Co. KG)

Kaletra (AbbVie Deutschland GmbH and Co. KG)

Kaletra (Active substance: lopinavir / Ritonavir) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3282 of Fri, 25 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/368/T/169

Europe -DG Health and Food Safety