Lacosamide Accord

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Lacosamide Accord
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Lacosamide Accord
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Противоэпилептические средства,
 • Терапевтична област:
 • епилепсия
 • Терапевтични показания:
 • Производител Акорд включен като монотерапии и допълнителна терапия при лечение на парциальных пристъпи с или без вторична генерализации при възрастни, юноши и деца от 4 години с епилепсия.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 3

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/004443
 • Дата Оторизация:
 • 17-09-2017
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/004443
 • Последна актуализация:
 • 25-09-2019

Доклад обществена оценка

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/536300/2017

EMEA/H/C/004443

Резюме на EPAR за обществено ползване

Lacosamide Accord

лакозамид

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Lacosamide Accord. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да препоръча

разрешаване за употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен да

предоставя практически съвети относно употребата на Lacosamide Accord.

За практическа информация относно употребата на Lacosamide Accord, пациентите следва да

прочетат листовката или да попитат своя лекар или фармацевт.

Какво представлява Lacosamide Accord и за какво се използва?

Lacosamide Accord е лекарство за епилепсия, което се използва за лечение на парциални

пристъпи (епилептични припадъци, които започват в една специфична част на мозъка), при

пациенти с епилепсия на възраст 16 и повече години. То може да се използва за лечение на

парциални припадъци със или без вторична генерализация (когато впоследствие гърчовете се

разпространяват в други части на мозъка).

Lacosamide Accord се прилага самостоятелно или в комбинация с други лекарства за епилепсия.

Lacosamide Accord съдържа активното вещество лакозамид. Той е „генерично лекарство“. Това

означава, че Lacosamide Accord съдържа същото активно вещество и действа по същия начин като

„референтното лекарство” Vimpat, което вече е разрешено в Европейския съюз (ЕС). За повече

информация относно генеричните лекарства вижте документа тип „въпроси и отговори“ тук.

Как се използва Lacosamide Accord?

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание и се предлага под формата на

таблетки (50 mg; 100 mg; 150 mg; 200 mg). Обичайната начална доза е 50 mg два пъти на ден,

която може да се увеличава всяка седмица до достигане на максималната доза от 300 mg два пъти

Lacosamide Accord

EMA/536300/2017

Страница 2/3

на ден, ако се прилага самостоятелно, или 200 mg два пъти на ден, в случай че се прилага с други

лекарства за епилепсия. Ако лекарят реши, че е необходим по-бърз ефект, лечението с Lacosamide

Accord може да бъде започнато с по-висока начална доза (наречена натоварваща доза).

Ако се налага лечението с Lacosamide Accord да бъде спряно, дозата трябва да се намалява

постепенно. За повече информация вижте листовката.

Как действа Lacosamide Accord?

Активното вещество в Lacosamide Accord, лакозамид, е лекарство за епилепсия. Епилепсията се

причинява от прекомерна електрическа активност в мозъка. Все още не е изяснен начинът, по

който действа лакозамид, но изглежда той намалява активността на натриевите канали (пори по

повърхността на нервните клетки), което позволява преноса на електрически импулси между

нервните клетки. Счита се още, че е възможно лакозамид да помогне за предпазване на нервните

клетки от увреждане. Заедно тези действия може да предотвратят разпространението на

абнормната електрическа активност в мозъка, което намалява вероятността за епилептичен

припадък.

Как е проучен Lacosamide Accord?

Вече са проведени проучвания с референтното лекарство Vimpat за ползите и рисковете на

активното вещество за одобрените показания и поради това не се налага те да се повтарят за

Lacosamide Accord.

Както при всяко лекарство, фирмата предостави проучвания за качеството на Lacosamide Accord.

Не са необходими проучвания за „биоеквивалентност“, които да изследват дали Lacosamide Accord

се абсорбира по сходен начин като референтното лекарство за произвеждане на същото ниво на

активното вещество в кръвта. Това е така, защото активното вещество, лакозамид, показва, че е

силно разтворимо и се абсорбира изцяло, което означава, че почти 100% от веществото достига до

кръвта, когато се приема през устата.

Какви са ползите и рисковете, свързани с Lacosamide Accord?

Тъй като Lacosamide Accord е генерично лекарство, приема се, че неговите ползи и рискове са

същите като при референтното лекарство.

Защо Lacosamide Accord е разрешен за употреба?

Европейската агенция по лекарствата заключи, че в съответствие с изискванията на ЕС е

доказано, че Lacosamide Accord е сравним с Vimpat. Следователно Агенцията счита, че както при

Vimpat, ползите превишават установените рискове. Комитетът препоръча Lacosamide Accord да

бъде разрешен за употреба в ЕС.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Lacosamide Accord?

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Lacosamide Accord,

които да се спазват от здравните специалисти и пациентите, са включени в кратката

характеристика на продукта и в листовката.

Lacosamide Accord

EMA/536300/2017

Страница 3/3

Допълнителна информация за Lacosamide Accord

Пълният текст на EPAR за Lacosamide Accord може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. За повече

информация относно лечението с Lacosamide Accord прочетете листовката (също част от EPAR)

или попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Пълният текст на EPAR относно референтното лекарство също може да се намери на уебсайта на

Агенцията.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за пациента

Лакозамид Accord 50 mg филмирани таблетки

Лакозамид Accord 100 mg филмирани таблетки

Лакозамид Accord 150 mg филмирани таблетки

Лакозамид Accord 200 mg филмирани таблетки

лакозамид (lacosamide)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това

включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Лакозамид Accord и за какво се използва

Какво трябва да знаете,

преди да приемете Лакозамид Accord

Как да приемате Лакозамид Accord

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Лакозамид Accord

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Лакозамид Accord и за какво се използва

Какво представлява Лакозамид Accord

Лакозамид Accord съдържа лакозамид. Той принадлежи към група лекарства, наречени

„антиепилептични лекарства“. Тези лекарства се използват за лечение на епилепсия.

Това лекарство Ви се дава, за да намали броя на припадъците (пристъпите), които имате.

За какво се използва Лакозамид Accord

Лакозамид Accord се използва при възрастни, юноши и деца, навършили 4-годишна

възраст.

Той се използва за лечение на определен вид епилепсия, характеризираща се с появата

напристъп с парциално начало със или без вторична генерализация.

При този вид епилепсия пристъпът първоначално засяга само едната страна на Вашия

мозък. Той обаче може след това да обхване по-големи части на двете страни на Вашия

мозък.

Лакозамид Accord може да се използва самостоятелно или заедно с други

антиепилептични лекарства

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Лакозамид Accord

Не приемайте Лакозамид Accord

ако сте алергични към лакозамид или към някоя от останалите съставки на това лекарство

(изброени в точка 6). Ако не сте сигурни дали сте алергични, моля обсъдете това с Вашия

лекар.

ако сте алергични към фъстъци или соя.

ако имате определен вид нарушение на сърдечния ритъм, наречен в

тора или трета степен

на предсъ

рдно-камерен блок.

Не приемайте Лакозамид Accord, ако някое от горните се отнася за Вас. Ако не сте сигурни,

говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете това лекарство.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, преди да приемете Лакозамид Accord, ако:

имате мисли за самонараняване или самоубийство. Малка част от хората, лекувани с

антиепилептични лекарствени продукти като лакозамид, са имали мисли за

самонараняване или самоубийство. Ако някога Ви се появят такива мисли, незабавно

кажете на Вашия лекар.

ако имате проблем със сърцето, който засяга ритъма на Вашето сърце и често имате

прекалено бавен, бърз или неравномерен сърдечен питъм (като AV блок, предсърдно

мъждене и предсърдно трептене)

имате тежко сърдечно заболяване като сърдечна недостатъчност или сте имали сърдечен

инфаркт.

ако често сте замаяни или падате. Лакозамид Accord може да доведе до появата на

замаяност, която може да повиши риска от случайно нараняване или падане. Това

означава, че трябва да внимавате, докато не свикнете с ефектите на това лекарство.

Ако някое от горното се отнася за Вас (или не сте сигурни), говорете с Вашия лекар или

фармацевт преди да приемете Лакозамид Accord.

Деца под 4 години

Лакозамид Accord не се препоръчва за деца под 4 години. Това е така, защото все още не се

знае дали той ще действа и дали е безопасен за деца от тази възрастова

г

рупа.

Други лекарства и Лакозамид Accord

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемате други лекарства.

В частност, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате някое от следните

лекарства, влияещи върху сърцето, защото Лакозамид Accord също може да окаже влияние на

Вашето сърце:

лекарства за лечение на сърдечни проблеми или;

лекарства, които могат да удължат „PR интервала“ при изследване на сърцето (ЕКГ или

електрокардиограма), като лекарства за епилепсия или болка, наречени карбамазепин,

ламотригин или прегабалин;

лекарства, използвани при някои видове нарушения на сърдечния ритъм или сърдечна

недостатъчност.

Ако някое от горното се отнася за Вас (или не сте сигурни), говорете с Вашия лекар или

фармацевт преди да приемете Лакозамид Accord.

Информирайте също Вашия лекар или фармацевт, ако приемате някое от следните лекарства,

тъй като те могат да увеличат или намалят ефекта на Лакозамид Accord в организма Ви:

лекарства за гъбични инфекции, наречени флуконазол, итраконазол, или кетоконазол;

лекарство за НІV, наречено ритонавир;

лекарства за лечение на бактериални инфекции, наречени кларитромицин или

рифампицин;

илково лекарство, използвано за лечение на лека тревожност и депресия, наречено жълт

кантарион.

Ако някое от горното се отнася за Вас (или не сте сигурни), говорете с Вашия лекар или

фармацевт преди да приемете Лакозамид Accord.

Лакозамид Accord с алкохол

Като предпазна мярка не приемайте Лакозамид Accord с алкохол.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Не се препоръчва употребата на Лакозамид Accord, ако сте бременна или кърмите, тъй като

ефектите на лакозамид върху бременността и плода или новороденото дете не са установени.

Също така не е известно дали Лакозамид Accord преминава в кърмата. Потърсете незабавно

съвет от Вашия лекар, ако забременеете или планирате бременност. Той ще Ви помогне да

решите дали трябва да приемате Лакозамид Accord или не.

Не спирайте лечението, без първо да говорите с Вашия лекар, тъй като това може да увеличи

Вашите припадъци (пристъпи). Влошаването на Вашето заболяване може също да навреди на

бебето Ви.

Шофиране и работа с машини

Не шофирайте, не карайте велосипед и не използвайте някакви инструменти или машини,

докато не разберете как това лекарство Ви влияе, защото Лакозамид Accord може да доведе до

замаяност или да причини замъгляване на зрението.

Лакозамид Accord съдържа соев лецитин.

Ако сте алергични към фъстъци или соя, не използвайте този лекарствен продукт.

3.

Как да приемате Лакозамид Accord

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не

сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Прием на Лакозамид Accord

Приемайте Лакозамид Accord два пъти всеки ден, веднъж сутрин и веднъж вечер.

Опитайте се да го приемате по едно и също време всеки ден.

Поглъщайте таблетката Лакозамид Accord с вода.

Може да приемате Лакозамид Accord със или без храна.

Обикновено ще започнете с прием на ниска доза всеки ден и Вашият лекар бавно ще я

увеличава в продължение на няколко седмици. Когато достигнете дозата, която Ви действа,

това е така наречената „поддържаща доза“, след това ще приемате същото количество всеки

ден. Лакозамид Accord е предназначен за продължително лечение. Трябва да продължите да

приемате Лакозамид Accord докато Вашият лекар не Ви каже да спрете.

Колко да приемате

По-долу са изброени нормалните препоръчителни дози Лакозамид Accord за различни

възрастови групи и телесно тегло. Вашият лекар може да предпише различна доза, ако имате

проблеми с бъбреците или черния дроб.

Юноши и деца с тегло 50 kg и повече, и възрастни

Когато приемате Лакозамид Accord самостоятелно

Обичайната начална доза на Лакозамид Accord е 50 mg два пъти на ден.

Вашият лекар може също да предпише начална доза 100 mg Лакозамид Accord два пъти на ден.

Вашият лекар може да повишава дневната Ви доза всяка седмица с по 50 mg. Това ще

продължи докато достигнете поддържаща доза между 100 mg и 300 mg на ден два пъти на ден.

Когато приемате Лакозамид Accord заедно с други антиепилептични лекарства

Обичайната начална доза Лакозамид Accord е 50 mg два пъти на ден.

Вашият лекар може да повишава дневната Ви доза всяка седмица с 50 mg. Това ще продължава

докато не достигнете до поддържаща доза, която е между 100 mg и 200 mg два пъти на ден.

Ако тежите 50 kg или повече, Вашият лекар може да реши да започне лечение с Лакозамид

Accord с единична „натоварваща“ доза 200 mg. След 12 часа ще започнете да приемате

текущата Ви поддържаща доза.

Деца и юноши с тегло по-малко от 50 kg

Дозата зависи от тяхното телесно тегло. Обикновено те започват лечение със сироп и

преминават към таблетки само ако са в състояние да приемат таблетки и да вземат правилната

доза с различните дозировки на таблетките. Лекарят ще предпише формата, която е

най-подходяща за тях.

Ако сте приели повече от необходимата доза Лакозамид Accord

Ако сте приели повече от необходимата доза Лакозамид Accord, свържете се незабавно с

Вашия лекар. Не се опитвайте да шофирате.

Може да почувствате:

световъртеж;

гадене или повръщане;

припадъци (пристъпи), проблеми със сърдечния ритъм като бавно, бързо или неправилно

сърцебиене, кома или спадане на кръвното налягане с ускорен сърдечен ритъм и

изпотяване.

Ако сте пропуснали да приемете Лакозамид Accord

Ако сте пропуснали доза в рамките на първите 6 часа от дозата по график, приемете я

веднага щом си спомните.

Ако сте пропуснали доза извън рамките на първите 6 часа от дозата по график, не

приемайте пропуснатата таблетка. Вместо това приемете следващия път Лакозамид

Accord в обичайното за това време.

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на Лакозамид Accord

Не спирайте приема на Лакозамид Accord, без да сте го обсъдили с Вашия лекар, тъй като

Вашата епилепсия може да се появи отново или да се влоши.

Ако Вашият лекар реши да спре лечението Ви с Лакозамид Accord, той ще Ви каже как

постепенно да намалите дозата.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Нежеланите реакции от страна на нервната система, като замаяност, може да са повече след

единична „натоварваща“ доза.

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако получите някоя от следните реакции:

Много чести

може да

засегнат повече от 1 на 10 пациенти

Главоболие;

Замаяност или гадене;

Двойно виждане (диплопия).

Чести:

може да засегнат до 1 на 10 пациенти

Проблеми със запазване на равновесие, затруднена координация на движенията или

ходенето, треперене (тремор), мравучкане (парестезия) или мускулни спазми, лесно

падане и образуване на синини;

Проблеми с паметта, мисленето или намирането на думи, обърканост;

Бързи и неконтролируеми движения на очите (нистагъм), замъглено виждане;

Усещане за “завъртане” (световъртеж) , чувство на опиянение;

Повръщане, сухота в устата, запек, лошо храносмилане, прекомерно образуване на газове

в стомаха и червата, диария;

Намалена чувствителност или усещане, затруднения при изговарянето на думи,

нарушение на вниманието;

Шум в ушите, като жужене, звънене или свирене;

Раздразнителност, проблеми със съня, депресия;

Сънливост, умора или слабост (астения),

Сърбеж, обрив.

Нечести:

може да засегнат до 1 на 100 пациенти

Забавена сърдечна честота, палпитации, нередовен пулс или други промени в

електрическата активност на Вашето сърце (нарушение на проводимостта);

Преувеличено усещане за благополучие, виждане и/или чуване на неща, които ги няма;

Алергична реакция към приема на лекарството, копривна треска;

Кръвните изследвания могат да покажат абнормна функция на черния дроб, увреждане на

черния дроб;

Мисли за самонараняване или самоубийство или опит за самоубийство: незабавно

съобщете на Вашия лекар;

Усещане за гняв или възбуда;

Смущения в мисленето или загуба на връзка с реалността;

Тежка алергична реакция, причиняваща подуване на лицето, гърлото, ръцете, ходилата,

глезените или долната част на краката;

Припадък.

С неизвестна честота:

от наличните данни не може да бъде направена оценка за честотата

Болно гърло, висока температура и развитие на по-голям брой инфекции, отколкото

обикновено. Кръвните изследвания могат да покажат силно намален брой на определен

вид бели кръвни клетки (агранулоцитоза)

Сериозни кожни реакции, които могат да включват висока температура и други

грипоподобни симптоми, обрив по лицето, продължителен обрив, възпалени сливици

(уголемени лимфни възли). Кръвните изследвания могат да покажат

повишени нива на

чернодробни ензими и определен тип бели кръвни клетки (еозинофилия);

Обширен обрив с мехури и лющене на кожата, особено около устата, носа, очите и

половите органи (синдром на Стивънс-Джонсън), и по-тежка форма, причиняваща

лющене на кожата в над 30% от повърхността на тялото (токсична епидермална

некролиза);

Конвулсии.

Допълнителни нежелани реакции при деца

Чести

: могат да засегнат до 1 на 10 деца

Хрема (назофарингит);

Повишена температура (пирексия);

Възпалено гърло (фарингит);

Намален апетит;

Нечести

: могат да засегнат до 1 на 100 деца

Сънливост или липса на енергия (летаргия)

С неизвестна честота

: от наличните данни не може да бъде направена оценка

Промени в поведението, необичайно поведение.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да

съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Лакозамид Accord

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и

блистера след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Това лекарство не изисква специални

условия на съхранение.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и

допълнителна информация

Какво съдържа Лакозамид Accord

Активното вещество е лакозамид.

Една таблетка Лакозамид Accord 50 mg съдържа 50 mg лакозамид.

Една таблетка Лакозамид Accord 100 mg съдържа 100 mg лакозамид.

Една таблетка Лакозамид Accord 150 mg съдържа 150 mg лакозамид.

Една таблетка Лакозамид Accord 200 mg съдържа 200 mg лакозамид.

Другите съставки са:

Ядро на таблетката:

микрокристална целулоза, хидроксипропилцелулоза-L,

хидроксипропилцелулоза (частично заместена), колоиден безводен силициев диоксид,

кросповидон и магнезиев стеарат

Филмово покритие:

поливинилов алкохол, полиетиленгликол, талк, титанов диоксид (E171),

лецитин (соев) и оцветители*

* Оцветителите са:

50 mg таблетка: червен железен оксид (E172), черен железен оксид (E172), индигокармин

алуминиев лак (E132)

100 mg таблетка:

жълт железен оксид (E172)

150 mg таблетка: червен железен оксид (E172),

черен железен оксид (E172), жълт железен

оксид (E172)

200 mg таблетка: индигокармин алуминиев лак (E132)

Как изглежда Лакозамид Accord и какво съдържа опаковката

Лакозамид Accord 50 mg са розови, овални, с приблизителен размер 10,3 x 4,8 mm, обвити

таблетки с вдлъбнато релефно означение "L" от едната страна и "50" от другата страна.

Лакозамид Accord 100 mg са тъмножълти, овални, с приблизителен размер 13,0 x 6,0 mm,

обвити таблетки с вдлъбнато релефно означение "L" от едната страна и "100" от другата страна.

Лакозамид Accord 150 mg са розово-оранжеви, овални, с приблизителен размер 15,0 x 6,9 mm,

обвити таблетки, с вдлъбнато релефно означение "L" от едната страна и "150" от другата

страна.

Лакозамид Accord 200 mg са сини, овални, с приблизителен размер 16,4 x 7,6 mm, обвити

таблетки, с вдлъбнато релефно означение "L" от едната страна и "200" от другата страна.

Лакозамид Accord се предлага в опаковки, съдържащи 14, 56, 60 или 168 филмирани таблетки.

Опаковката с 14 x 1 или 56 x 1 таблетка се предлага в перфорирани еднодозови PVC-

PVDC/Алуминиеви блистери, запечатани с алуминиево фолио, всички останали опаковки се

предлагат в стандартни PVC-PVDC/Алуминиеви блистери, запечатани с алуминиево фолио.

Притежател на разрешението за употреба

Accord Healthcare S.L.U.

World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n,

Edifici Est 6ª planta,

08039 Barcelona,

Испания

Производител

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road,

North Harrow, Middlesex, HA1 4HF

Обединено кралство

или

WESSLING Hungary Kft,

Anonymus u. 6., Budapest, 1045,

Унгария

или

LABORATORI FUNDACIÓ DAU

C/ C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca, Barcelona,

08040 Barcelona, Испания

или

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Полша

Дата на последно преразглеждане на листовката

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu/

Листовка: информация за пациента

Лакозамид Accord 50 mg филмирани таблетки

Лакозамид Accord 100 mg филмирани таблетки

Лакозамид Accord 150 mg филмирани таблетки

Лакозамид Accord 200 mg филмирани таблетки

лакозамид (lacosamide)

Опаковката за започване на лечението е подходяща само за юноши и деца с тегло 50 kg

или повече и възрастни.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това

включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Лакозамид Accord и за какво се използва

Какво трябва да знаете,

преди да приемете Лакозамид Accord

Как да приемате Лакозамид Accord

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Лакозамид Accord

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Лакозамид Accord и за какво се използва

Какво представлява Лакозамид Accord

Лакозамид Accord съдържа лакозамид. Той принадлежи към група лекарства, наречени

„антиепилептични лекарства“. Тези лекарство се използват за лечение на епилепсия.

Това лекарство Ви е дадено, за да намали броя на припадъците (пристъпите), които

имате.

За какво се използва Лакозамид Accord

Лакозамид Accord се използва при юноши и деца, навършили 4-годишна възраст с тегло

50 kg или повече и възрастни.

Той се използва за лечение на определен вид епилепсия, характеризираща се с появата

напристъп с парциално начало със или без вторична генерализация.

При този вид епилепсия пристъпът първоначално засяга само едната страна на мозъка,

като по-късно е възможно обхващането и на по-големи части на двете страни на мозъка.

Лакозамид Accord може да се използва самостоятелно или заедно с други

антиепилептични лекарства.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Лакозамид Accord

Не приемайте Лакозамид Accord

ако сте алергични към лакозамид или към някоя от останалите съставки на това лекарство

(изброени в точка 6). Ако не сте сигурни дали сте алергични, моля обсъдете това с Вашия

лекар.

ако сте алергични към фъстъци и соя.

ако имате определен вид нарушение на сърдечния

ритъм, наречено втора или трета

степен на предсърдно-камерен блок.

Не приемайте Лакозамид Accord, ако някое от горните се отнася за Вас. Ако не сте сигурни,

говорете с Вашия лекар или фармацевт.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, преди да приемете Лакозамид Accord, ако:

имате мисли за самонараняване или самоубийство. Малка част от хората, лекувани с

антиепилептични лекарствени продукти, са имали мисли за самонараняване или

самоубийство. Ако някога Ви се появят такива мисли, незабавно съобщете на Вашия

лекар.

ако имате заболяване, което засяга ритъма на Вашето сърце и често имате прекалено

бавен, бърз или неравномерен сърдечен питъм (като AV блок, предсърдно мъждене и

предсърдно трептене).

имате тежко сърдечно заболяване като сърдечна недостатъчност или сте имали сърдечен

инфаркт.

ако често сте замаяни или падате. Лакозамид Accord може да доведе до замаяност и това

да повиши риска от случайно нараняване или падане. Това означава, че трябва да сте

внимателни, докато не свикнете с ефектите на това лекарство.

Ако някое от горните се отнася за Вас (или не сте сигурни), говорете с Вашия лекар или

фармацевт преди да приемете Лакозамид Accord.

Деца под 4 години

Лакозамид Accord не се препоръчва за деца на възраст под 4 години. Това е защото все още не е

известно дали той ще действа и е безопасен за деца от тази възрастова група.

Други лекарства и Лакозамид Accord

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемате други лекарства.

В частност, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате някое от следните

лекарства, които влияят на сърцето, защото Лакозамид Accord също може да окаже влияние на

Вашето сърце:

лекарства за лечение на сърдечни проблеми;

лекарства, които могат да удължат „PR интервала“ при изследване на сърцето (ЕКГ или

електрокардиограма), като лекарства за епилепсия или болка, наречени карбамазепин,

ламотригин или прегабалин;

лекарства, използвани при някои видове нарушения на сърдечния ритъм или сърдечна

недостатъчност.

Ако някое от горното се отнася за Вас (или не сте сигурни), говорете с Вашия лекар или

фармацевт преди да приемете Лакозамид Accord.

Също така информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате някое от следните

лекарства, защото те могат да увеличат или намалят ефекта на Лакозамид Accord във Вашия

организъм:

лекарства за гъбични инфекции, наречени флуконазол, итраконазол или кетоконазол;.

лекарство за НІV, наречено ритонавир;

лекарства за бактериални инфекции, наречени кларитромицин или рифампицин;

билково лекарство за лечение на лека тревожност и депресия, наречено жълт кантарион.

Ако някое от горното се отнася за Вас (или не сте сигурни), говорете с Вашия лекар или

фармацевт преди да приемете Лакозамид Accord.

Лакозамид Accord с алкохол

Като п

редпазна мярка не приемайте Лакозамид Accord с алкохол.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Не се препоръчва употребата на Лакозамид Accord, ако сте бременна или кърмите, тъй като

ефектите на лакозамид върху бременността или новороденото дете не са установени. Също така

не е известно дали лакозамид преминава в кърмата. Потърсете съвет от Вашия лекар, ако

забременеете или планирате бременност. Той ще Ви помогне да решите дали трябва да

приемате Лакозамид Accord, или не.

Не спирайте лечението, без първо да говорите с Вашия лекар, защото това може да увеличи

Вашите припадъци (пристъпи). Влошаването на Вашето заболяване може също да увреди

Вашето бебе.

Шофиране и работа с машини

Не шофирайте, не карайте велосипед или не използвайте някакви инструменти или машини,

докато не разберете как това лекарство Ви влияе. Това е така, защото Лакозамид Accord може

да доведе до замаяност или да причини замъглено зрение.

Лакозамид Accord съдържа соев лецитин.

Ако сте алергични към фъстъци или соя, не използвайте този лекарствен продукт.

3.

Как да приемате Лакозамид Accord

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не

сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Прием на Лакозамид Accord

Приемайте Лакозамид Accord два пъти всеки ден, веднъж сутрин и веднъж вечер.

Опитайте се да го приемате по едно и също време всеки ден.

Поглъщайте таблетката Лакозамид Accord с вода.

Може да приемате Лакозамид Accord със или без храна.

Обикновено ще започнете с прием на ниска доза всеки ден и Вашият лекар бавно ще я

увеличава в продължение на няколко седмици. Когато достигнете дозата, която Ви действа,

това е така наречената „поддържаща доза“, след това ще приемате същото количество всеки

ден. Лакозамид Accord е предназначен за продължително лечение. Трябва да продължите да

приемате Лакозамид Accord докато Вашият лекар не Ви каже да спрете.

Колко да приемате

По-долу са изброени нормалните препоръчителни дози Лакозамид Accord за различни

възрастови групи и телесно тегло. Вашият лекар може да предпише различна доза, ако имате

проблеми с бъбреците или черния дроб.

Само за юноши и деца с тегло 50 kg или повече и възрастни

Когато приемате Лакозамид Accord самостоятелно:

Обичайната начална доза на Лакозамид Accord е 50 mg два пъти на ден.

Вашият лекар може също да предпише начална доза 100 mg Лакозамид Accord два пъти на ден.

Вашият лекар може да повишава дневната Ви доза всяка седмица с по 50 mg, докато достигнете

поддържаща доза между 100 mg и 300 mg два пъти на ден.

Когато приемате Лакозамид Accord заедно с други антиепилептични лекарства:

Започване на лечението (първите 4 седмици)

Тази опаковка (опаковка за започване на лечението) се използва когато започвате лечение с

Лакозамид Accord.

Опаковката съдържа 4 различни опаковки за първите 4 седмици от лечението, по една опаковка

за всяка седмица.

Всяка опаковка съдържа 14 таблетки, съответно 2 таблетки дневно за 7 дни.

Всяка опаковка е с различна доза Лакозамид Accord за да повишавате постепенно Вашата доза.

Вие ще започнете лечение с ниска доза Лакозамид Accord, обичайно 100 mg дневно и ще я

повишавате всяка седмица. Обичайната доза, която трябва да се прилага дневно за всяка от

четирите седмици лечение е посочена в таблицата по-долу. Вашият лекар ще прецени дали се

нуждаете от всичките 4 опаковки.

Таблица: Започване на лечението (първите 4 седмици)

Седмица

Опаковка

за ползване

Първа доза (сутрин)

Втора доза (вечер)

ОБЩА

дневна доза

Седмица 1

Опаковка

означена със

"Седмица 1"

50 mg

(1 таблетка Лакозамид

Accord 50 mg)

50 mg

(1 таблетка Лакозамид

Accord 50 mg)

100 mg

Седмица 2

Опаковка

означена със

"Седмица 2"

100 mg

(1 таблетка Лакозамид

Accord 100 mg)

100 mg

(1 таблетка Лакозамид

Accord 100 mg)

200 mg

Седмица 3

Опаковка

означена със

"Седмица 3"

150 mg

(1 таблетка Лакозамид

Accord 150 mg)

150 mg

(1 таблетка Лакозамид

Accord 150 mg)

300 mg

Седмица 4

Опаковка

означена със

"Седмица 4"

200 mg

(1 таблетка Лакозамид

Accord 200 mg)

200 mg

(1 таблетка Лакозамид

Accord 200 mg)

400 mg

Продължаване на лечението (след първите 4 седмици)

След първите 4 седмици от лечението, Вашият лекар ще определи дозата, с която да

продължите лечението. Тази доза се нарича поддържаща доза и зависи от това как се поддавате

на лечение с Лакозамид Accord. За повечето пациенти поддържащата доза е между 200 mg и

400 mg дневно.

Деца и юноши с тегло под 50 kg

Опаковката за започване на лечението не е подходяща за деца и юноши с тегло по-малко от

50 kg.

Ако сте приели повече от необходимата доза Лакозамид Accord

Ако сте приели повече от необходимата доза Лакозамид Accord, свържете се незабавно с

Вашия лекар. Не се опитвайте да шофирате.

Може да почувствате:

световъртеж;

гадене или повръщане;

припадъци (пристъпи), проблеми като бавно, бързо или неправилно сърцебиене, кома или

спадане на кръвното налягане с ускорен сърдечен ритъм и изпотяване.

Ако сте пропуснали да приемете Лакозамид Accord

Ако сте пропуснали доза в рамките на първите 6 часа от дозата по график, приемете я

веднага щом си спомните.

Ако сте пропуснали доза извън рамките на първите 6 часа от дозата по график, не

приемайте пропуснатата таблетка. Вместо това приемете следващия път Лакозамид

Accord, в обичайното за това време.

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на Лакозамид Accord

Не спирайте приема на Лакозамид Accord, без да сте го обсъдили с Вашия лекар, тъй като

Вашата епилепсия може да се появи отново или да се влоши.

Ако Вашият лекар реши да спре лечението Ви с Лакозамид Accord, той ще Ви

инструктира как постепенно да намалите дозата.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство,

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, ако получите някоя от следните реакции:

Много чести:

може да засегнат повече от 1 на 10 пациенти

Главоболие;

Чувство на замаяност или гадене;

Двойно виждане (диплопия).

Чести:

може да засегнат до 1 на 10 пациенти

Проблеми със запазване на равновесие, затруднена координация на движенията или

ходенето, треперене (тремор), мравучкане (парестезия) или мускулни спазми, лесно

падане и образуване на синини;

Проблеми с паметта, затруднено мислене и намиране на думи, обърканост;

Бързи и неконтролируеми движения на очите (нистагъм), замъглено виждане;

Усещане за “завъртане” (световъртеж), чувство на опиянение;

Повръщане, сухота в устата, запек, лошо храносмилане, прекомерно образуване на газове

в стомаха и червата, диария;

Намалено усещане или чувствителност, затруднено изговаряне на думи, нарушение на

вниманието;

Шум в ушите като жужене, звънене или свирене;

Раздразнителност, проблеми със съня, депресия;

Сънливост, умора или слабост (астения);

Сърбеж, обрив.

Нечести:

може да засегнат до 1 на 100 пациенти

Забавена сърдечна честота, палпитации, нередовен пулс или други промени в

електрическата активност на сърцето (нарушение на проводимостта);

Преувеличено усещане за благополучие, виждане и чуване на неща, които ги няма;

Алергична реакция към приема на лекарството, копривна треска;

Кръвните изследвания могат да покажат абнормна функция на черния дроб, увреждане на

черния дроб;

Мисли за самонараняване или самоубийство или опит за самоубийство: незабавно

съобщете на Вашия лекар;

Усещане за гняв или възбуда;

Смущения в мисленето и/или загуба на връзка с реалността;

Тежка алергична реакция, причиняваща подуване на лицето, гърлото,

ръцете, ходилата,

глезените или долната част на краката;

Припадък.

С неизвестна честота:

от наличните данни не може да бъде направена оценка за честотата

Болно гърло, висока температура и развитие на повече инфекции, отколкото обикновено.

Кръвните изследвания могат да покажат силно намален брой на определен вид бели

кръвни клетки (агранулоцитоза);

Сериозни кожни реакции, които могат да включват висока температура и други

грипоподобни симптоми, обрив по лицето, продължителен обрив, възпалени сливици

(уголемени лимфни възли). Кръвните изследвания могат да покажат повишени нива на

чернодробни ензими и определен тип бели кръвни клетки (еозинофилия);

Обширен обрив с мехури и лющене на кожата, особено около устата, носа, очите и

половите органи (синдром на Стивънс-Джонсън), и по-тежка форма, причиняваща

лющене на кожата в над 30% от повърхността на тялото (токсична епидермална

некролиза);

Конвулсии.

Допълнителни нежелани лекарствени реакции при деца

Чести

: могат да засегнат до 1 на 10 деца

Хрема (назофарингит);

Повишена температура (пирексия);

Възпалено гърло (фарингит);

Намален апетит.

Нечести

: може да засегнат до 1 на 100 деца

Сънливост или липса на енергия (летаргия).

С неизвестна честота

: от наличните данни не може да бъде направена оценка

Промени в поведението, необичайно поведение.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да

съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Лакозамид Accord

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и

блистера след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Това лекарство не изисква специални

условия на съхранение.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и

допълнителна информация

Какво съдържа Лакозамид Accord

Активното вещество е лакозамид.

Една таблетка Лакозамид Accord 50 mg съдържа 50 mg лакозамид.

Една таблетка Лакозамид Accord 100 mg съдържа 100 mg лакозамид.

Една таблетка Лакозамид Accord 150 mg съдържа 150 mg лакозамид.

Една таблетка Лакозамид Accord 200 mg съдържа 200 mg лакозамид.

Другите съставки са:

Ядро на таблетката:

микрокристална целулоза, хидроксипропилцелулоза-L,

хидроксипропилцелулоза (частично заместена), колоиден безводен силициев диоксид,

кросповидон и магнезиев стеарат

Филмово покритие:

поливинилов алкохол, полиетиленгликол, талк, титанов диоксид (E171),

лецитин (соев) и оцветители*

* Оцветителите са:

50 mg таблетка: червен железен оксид (E172), черен железен оксид (E172), индигокармин

алуминиев лак (E132)

100 mg таблетка:

жълт железен оксид (E172)

150 mg таблетка: червен железен оксид (E172),

черен железен оксид (E172), жълт железен

оксид (E172)

200 mg таблетка: индигокармин алуминиев лак (E132)

Как изглежда Лакозамид Accord и какво съдържа опаковката

Лакозамид Accord 50 mg са розови, овални, с приблизителен размер 10,3 x 4,8 mm, обвити

таблетки с вдлъбнато релефно означение "L" от едната страна и "50" от другата страна.

Лакозамид Accord 100 mg са тъмножълти, овални, с приблизителен размер 13,0 x 6,0 mm,

обвити таблетки с вдлъбнато релефно означение "L" от едната страна и "100" от другата страна.

Лакозамид Accord 150 mg са розово-оранжеви, овални, с приблизителен размер 15,0 x 6,9 mm,

обвити таблетки, с вдлъбнато релефно означение "L" от едната страна и "150" от другата

страна.

Лакозамид Accord 200 mg са сини, овални, с приблизителен размер 16,4 x 7,6 mm, обвити

таблетки, с вдлъбнато релефно означение "L" от едната страна и "200" от другата страна.

Притежател на разрешението за употреба

Accord Healthcare S.L.U.

World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n,

Edifici Est 6ª planta,

08039 Barcelona,

Испания

Производител

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road,

North Harrow, Middlesex, HA1 4HF

Обединено кралство

или

WESSLING Hungary Kft,

Anonymus u. 6., Budapest, 1045,

Унгария

или

LABORATORI FUNDACIÓ DAU

C/ C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca, Barcelona,

08040 Barcelona, Испания

или

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Полша

Дата на последно преразглеждане на листовката

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu/