IOSAN SILKDIP

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • IOSAN SILKDIP
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • IOSAN SILKDIP
  Унгария
 • Език:
 • унгарски

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 113162E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

Iosan Silkdip

BIZTONSÁGI ADATLAP

Terméknév

Iosan Silkdip

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével

(453/2010) - Európa

:

1.1 Termékazonosító

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Megállapított felhasználás

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Termék kód

:

Felhasználása ajánlott a következő ellen:

1.4 Sürgősségi telefonszám

Nemzeti tanácsadó testület/Toxikológiai központ

Állatlakhely tisztítás. Kézi

Állatlakhely tisztítás. Félautomata folyamat

Nem ismert.

Ecolab - Hygiene Kft.

Alkotás utca 50.

H-1123 Budapest

Hungary

Tel: +36 1 325 3525

Fax: +36 1 325 3533

E-mail: office.budapest@ecolab.com

:

Forgalmazó

113162E

A termék használata

:

Tőgymártószer

A termék foglalkozásszerű felhasználók részére került kifejlesztésre.

Gyártó/ Forgalmazó/ Importőr

:

Telefonszám

Tel.: 1 476 6464, 06-80-201-199

:

Telefonszám

+36 1 325 3525 (hétköznap 8:30-16:30.)

Változat

: 2

Besorolás

Xn; R48/22

Xi; R36

:

:

Humán egészségi

veszélyek

Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos

egészségkárosodást okozhat. Szemizgató hatású.

Lásd a 11. fejezetet az egészségre gyakorolt hatások és tünetek tekintetében.

Osztályozás 1272/2008 (EK) Rendelet [CLP/GHS] szerint

2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

Termék meghatározás

:

Keverék

Lásd a 16. szakaszt a fent szereplő R-mondatok és H-állitások teljes szövegéért.

A 1999/45/EK DPD szerinti osztályozás

A terméket veszélyesként sorolták be az 1999/45/EK Direktíva és annak módosításai szerint.

2.2 Címkézési elemek

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

STOT RE 2, H373o

Kiadási

időpont/Felülvizsgálat ideje

:

1/14

25 Július 2012

Iosan Silkdip

2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

:

Egyéb veszélyek, amelyek

nem következnek a

besorolásból

Ismeretlen toxicitású összetevő(ke)t tartalmazó keverék százaléka: 1.5%

A vízi környezetre ismeretlen veszélyű összetevő(ke)t tartalmazó keverék százaléka:

1.5%

Ismeretlen toxicitású

alkotórészek

:

Ismeretlen ökotoxicitású

alkotórészek

:

Veszélyt jelző piktogramok

:

Figyelmeztetés

:

Figyelmeztető mondatok

:

Megelőzés

:

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

Elhárító intézkedés

:

Veszély

P280 - Szem-/arcvédő használata kötelező. Védőkesztyű használata kötelező.

P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több

percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen

megoldható. Az öblítés folytatása.

P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

2.3 Egyéb veszélyek

Tartalma :

:

Nem alkalmazható.

zsíralkoholetoxilátok EO>5

Poli(oxi-1,2-etándiil), alfa-nonilfenol, omega-hidroxi-vegyületek jóddal

Jód

H315

Bőrirritáló hatású.

H318

Súlyos szemkárosodást okoz.

H373o Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket, ha

lenyelik.

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

Azonosítók

67/548/EGK

Termék/összetevő

neve

%

Típus

1272/2008/EK Rendelet

[CLP]

Besorolás

glicerin

EK: 200-289-5

CAS: 56-81-5

5-10

Nincs besorolva.

Acute Tox. 4, H332

zsíralkoholetoxilátok

EO>5

EK: 500-027-2

CAS: 9043-30-5

7-10

Xn; R22

Xi; R41

Acute Tox. 4, H302

Eye Dam. 1, H318

Poli(oxi-1,2-etándiil),

alfa-nonilfenol, omega-

hidroxi-vegyületek

jóddal

CAS: 68439-47-4

7-10

T; R48/25

Xn; R20/21/22

Xi; R36/38

N; R50

Acute Tox. 4, H302

Acute Tox. 4, H312

Acute Tox. 4, H332

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H335i

STOT RE 1, H372o

Aquatic Acute 1, H400

Jód

REACH #: 01-

2119485285-30

EK: 231-442-4

CAS: 7553-56-2

Index: 053-001-00-3

Xn; R20/21

N; R50

Acute Tox. 4, H312

Acute Tox. 4, H332

Skin Corr. 1B, H314

Aquatic Acute 1, H400

[1] [2]

Szervetlen savak

EK: 233-109-9

CAS: 10034-85-2

<10

C; R34

Skin Corr. 1B, H314

Keverékek

3.2

Kiadási

időpont/Felülvizsgálat ideje

:

2/14

25 Július 2012

Iosan Silkdip

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

A munkahelyi expozíciós határértékeket, ha vannak, a 8. fejezet sorolja fel.

Nincsenek jelen olyan további összetevők, amelyek a beszállító jelenlegi tudása szerint és az alkalmazható

koncentrációkban az egészségre vagy a környezetre veszélyesként lennének besorolva, így nem szükséges jelentésük

ebben a fejezetben.

[1] Anyag, amelyet egészségi vagy környezeti veszéllyel soroltak be

[2] Anyag munkahelyi egészségügyi határértékkel

[3] Az anyag a 1907/2006/ EK Rendelet XIII. Melléklete szerint megfelel a PBT kritériumoknak

[4] Az anyagok a 1907/2006/ EK Rendelet XIII. Melléklete szerint megfelelnek a vPvB kritériumoknak

Típus

Az említett R-

mondatok teljes

szövege a 16.

fejezetben található.

Az említett H állítások

teljes szövege a 16.

fejezetben található.

Index: 053-002-01-6

Forduljon azonnal orvoshoz. Forduljon toxikológiai központhoz, vagy orvoshoz.

Öblítse ki vízzel a szájat. Vegye ki a műfogsort, amennyiben van. Ha az anyagot

lenyelték és az expozíciónak kitett személy eszméleténél van, adjon neki kevés vizet

inni. Hagyja abba, ha az expozíciónak kitett személynek hányingere lenne, mert a

hányás veszélyes lehet. Orvosi utasítás nélkül ne hánytasson. Hányás esetén a

fejet alacsonyan kell tartani, hogy a hányadék ne kerüljön a tüdőbe. A vegyi anyag

által okozott égési sérülést azonnal orvossal kell kezelteni. Eszméletlen személynek

soha ne adjon semmit szájon át. Amennyiben öntudatlan, helyezze stabil

oldalfekvésbe és azonnal forduljon orvoshoz. Biztosítson szabad légutakat. Lazítsa

meg a szoros ruházatot, például gallért, nyakkendőt, övet vagy derékszíjat. Az

érintett személyt friss levegőre kell vinni, nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, és

biztosítani a könnyű légzést.

Bőrrel érintkezés

Forduljon azonnal orvoshoz. Forduljon toxikológiai központhoz, vagy orvoshoz.

Azonnal mossuk ki a szemet nagy mennyiségű vizzel, időnként megemelve az alsó

és a felső szemhéjakat. Ellenőrizze, hogy visel-e kontaktlencsét, ha igen, vegye ki.

Folytassa az öblítést legalább 15 percig. A vegyi anyag által okozott égési sérülést

azonnal orvossal kell kezelteni.

Forduljon azonnal orvoshoz. Forduljon toxikológiai központhoz, vagy orvoshoz.

Öblítse le a szennyezett bőrt bő vízzel. Vegye le a szennyezett ruhát és cipőt.

Ismételt használat előtt mossa ki az elszennyeződött ruházatot. Folytassa az öblítést

legalább 15 percig. A vegyi anyag által okozott égési sérülést azonnal orvossal kell

kezelteni. Újbóli használat előtt alaposan tisztítsa meg a cipőket.

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Forduljon azonnal orvoshoz. Forduljon toxikológiai központhoz, vagy orvoshoz. Az

érintett személyt friss levegőre kell vinni, nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, és

biztosítani a könnyű légzést. Ha gőz vagy füst jelenléte valószínűsíthető, a mentést

végzőnek megfelelő maszkot vagy izolációs légzőkészüléket kell viselnie. Ha nincs

légzés, ha a légzés rendszertelen, vagy ha légzésbénulás jelentkezik, képzett

személy biztosítson mesterséges lélegeztetést vagy oxigént. Veszélyes lehet a

szájon át történő lélegeztetés az elsősegélynyújtó személy számára. Amennyiben

öntudatlan, helyezze stabil oldalfekvésbe és azonnal forduljon orvoshoz. Biztosítson

szabad légutakat. Lazítsa meg a szoros ruházatot, például gallért, nyakkendőt, övet

vagy derékszíjat.

Lenyelés

Belélegzés

Szembejutás

:

:

:

:

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések

Kiadási

időpont/Felülvizsgálat ideje

:

3/14

25 Július 2012

Iosan Silkdip

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések

Megjegyzések orvos

számára

Kezelje tünetileg. Lépjen kapcsolatba mérgezéses eseteket kezelő szakorvossal, ha

nagy mennyiséget nyeltek le, vagy lélegeztek be.

:

Speciális kezelések

Elősegélynyújtók védelme

:

4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Lehetséges akut egészségi hatások

Belélegzés

:

Gázt, gőzt vagy port bocsáthat ki, amely nagyon irritáló vagy maró hatású a

légutakra.

A száj, a torok és a gyomor égési sérülését okozhatja.

:

Lenyelés

Bőrrel érintkezés

:

Bőrirritáló hatású.

Súlyos szemkárosodást okoz.

:

Szembejutás

Túlzott behatás jelei/tünetei

Bőrrel érintkezés

Lenyelés

Belélegzés

Nincs specifikus adat.

A tünetek között a következők fordulhatnak elő:

gyomorfájdalmak

A tünetek között a következők fordulhatnak elő:

fájdalom vagy irritáció

pirosság

hólyagosodás következhet be

:

:

:

Szembejutás

:

A tünetek között a következők fordulhatnak elő:

fájdalom

könnyezés

pirosság

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Nincs speciális kezelés.

:

Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy amelynek

végzésére a dolgozó megfelelő képzést nem kapott. Ha gőz vagy füst jelenléte

valószínűsíthető, a mentést végzőnek megfelelő maszkot vagy izolációs

légzőkészüléket kell viselnie. Veszélyes lehet a szájon át történő lélegeztetés az

elsősegélynyújtó személy számára. Levétele előtt az elszennyeződött ruházatot

mossa le alaposan vízzel, vagy viseljen kesztyűt.

Veszélyes bomlástermékek

Az anyagból vagy

keverékből származó

veszélyek

A bomlástermékek között a következő anyagok lehetnek:

szén-dioxid

szénmonoxid

halogénezett vegyületek

Tűz vagy melegítés hatására nyomásnövekedés következik be és a tárolóedény

szétrepedhet.

Tűz esetén alkalmazzon vízpermetes (köd), haboltó, por- vagy CO

oltókészüléket.

5.1 Oltóanyag

:

:

Nem ismert.

Megfelelő oltóanyag

:

Nem megfelelő oltóanyag

:

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Kiadási

időpont/Felülvizsgálat ideje

:

4/14

25 Július 2012

Iosan Silkdip

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

Ha tűz van, azonnal izolálja a helyszínt, elszállítva a baleset helyszínéről az összes

személyt. Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy

amelynek végzésére a dolgozó megfelelő képzést nem kapott.

A tűzoltóknak megfelelő védőfelszerelést és független légzőkészüléket kell viselniük.

Ez utóbbinak teljesen el kell fednie az arcot és túlnyomásos módban kell használni.

Speciális tűzoltó

védőfelszerelés

:

Különleges óvintézkedések

tűzoltók számára

:

6.2 Környezetvédelmi

óvintézkedések

Állítsa el a szivárgást, ha veszély nélkül teheti. Vigye el a tárolóedényeket a

kiloccsanás területéről. A kiömlött anyagot széllel szemben közelítse meg.

Akadályozza meg az anyag csatornába, vízfolyásba, pincébe vagy zárt helyre

jutását. Mossa bele a kiömléseket a szennyvízkezelőbe vagy járjon el az alábbiak

szerint. A kiömlött anyag elfolyását gátolja meg, és nem éghető felitató anyaggal,

például homokkal, földdel, vermikulittal vagy kovafölddel itassa fel, majd a helyi

rendelkezések szerinti ártalmatlanításhoz helyezze gyűjtőedénybe. A szennyezett

felitató anyag ugyanolyan veszélyt jelenthet mint a kiömlött termék.

Kerülje a kiömlött anyag szétoszlását és továbbterjedését, és érintkezését a talajjal,

vízfolyásokkal, lefolyókkal és csatornákkal. Tájékoztassa az illetékes hatóságot,

amennyiben a termék környezetszennyezést okozott (csatornák, vízfolyások, talaj

vagy levegő).

Nagymértékű kifreccsenés

:

Állítsa el a szivárgást, ha veszély nélkül teheti. Vigye el a tárolóedényeket a

kiloccsanás területéről. Hígítsa fel vízzel és törölje fel, ha vízoldható. Másik

lehetőségként, vagy ha nem vízoldható, itassa fel inert száraz anyaggal és helyezze

megfelelő hulladéktároló edénybe.

Kismértékű kifreccsenés

:

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

A sürgősségi ellátást

nyújtó személyzettől eltérő

személyzet számára

:

A sürgősségi ellátást

nyújtó személyzet számára

:

6.4 Hivatkozás más

szakaszokra

Lásd az 1. szakaszt a sürgősségi kapcsolatra vonatkozó információkért.

Lásd a 8. szakaszt a megfelelő személyi védőfelszerelésre vonatkozó

információkért.

Lásd a 13. szakaszt a további hulladékkezelési információkért.

Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy amelynek

végzésére a dolgozó megfelelő képzést nem kapott. A felesleges és

védőfelszereléssel el nem látott személyeket tartsa távol. Ne érintse a kiömlött

anyagot, és ne lépjen bele. Ne lélegezze be a gőzt vagy a ködöt. Biztosítson

megfelelő szellőztetést. Amennyiben a szellõzés nem megfelelõ, viseljen megfelelõ

légzésvédő eszközt. Megfelelő egyéni védőfelszerelést kell viselni.

Amennyiben a kiömlés kezelésére különleges ruházat szükséges, vegye figyelembe

az információkat 8. szakaszban feltüntetett alkalmas és nem alkalmas anyagokról.

Tekintse át "A sürgősségi ellátást nyújtó személyzettől eltérő személyzet részére"

vonatkozó információkat is.

:

:

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

Ebben a szakaszban közölt információk általános tanácsokat és útmutatásokat tartalmaznak. Az 1. szakasz Azonosított

Felhasználások listáját kell figyelembe venni bármely rendelkezésre álló, az expozíciós forgatókönyvben megadott

felhasználás-specifikus információhoz.

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Kiadási

időpont/Felülvizsgálat ideje

:

5/14

25 Július 2012

Iosan Silkdip

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

Tárolják a következő hőmérséklethatárok között: 0 - 25°C (32 - 77°F). Tárolja a

helyi előírásoknak megfelelően! Tárolja az eredeti tárolóedényben közvetlen

napsütéstől védve száraz, hűvös és jól szellőztetett helyen, távol összeférhetetlen

anyagoktól (lásd. 10. fejezet), ételtől és italtól. A tárolóedényt a felhasználásig tartsa

légmentesen lezárva. A már kinyitott tárolóedényeket gondosan újra le kell zárni és

nyílásával felfelé állított helyzetben kell tartani a szivárgás megakadályozása

érdekében. Ne tárolja címkézés nélküli tárolóedényben. A környezetszennyezés

elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni.

Óvintézkedések

:

Az általános foglakoztatási

higiénével kapcsolatos

tanács

:

7.2 A biztonságos tárolás

feltételei, az esetleges

összeférhetetlenséggel

együtt

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Vegyen fel megfelelő egyéni védőeszközöket (lásd 8. fejezet). Ne kerüljön az anyag

szembe, bőrre vagy ruházatra. Ne lélegezze be a gőzt vagy a ködöt. Ne nyelje le.

Amennyiben normál felhasználás mellett az anyag légzési veszélyt jelent, csak

megfelelő szellőztetés mellett használja, vagy viseljen megfelelő légzőkészüléket.

Tárolja az eredeti tárolóedényben, vagy kompatibilis anyagból készült jóváhagyott

alternatív tárolóedényben, szorosan lezárva, amikor nem használják. Az üres

tárolóedények termék maradványt tartalmazhatnak és veszélyesek lehetnek. Ne

használja újra a tárolóedényt.

Evés, ivás és dohányzás előtt a dolgozóknak kezet és arcot kell mosniuk. Lásd a 8.

szakaszt a további információkért a higiénés intézkedésekről.

:

Javaslatok

:

Az ipari szektorra

vonatkozó speciális

megoldások

:

Nem alkalmazható, amíg az anyagokra el nem készülnek az Expozíciós

Forgatókönyvek.

Nem alkalmazható, amíg az anyagokra el nem készülnek az Expozíciós

Forgatókönyvek.

Megfelelő műszaki

ellenőrzések

:

Amennyiben felhasználás közben por, füst, gáz, gőz vagy köd keletkezik,

használjon technológiai védőbúrát, helyi elszívást, vagy egyéb műszaki szabályozó

berendezést annak érdekében, hogy a munkavégzők lebegő szennyezőanyagoknak

való kitettsége bármely ajánlott vagy a törvényes határérték alatt maradjon.

8.2 Az expozíció ellenőrzése

DNEL adatok a keverékre nem állnak rendelkezésre.

Előre jelzett hatások koncentrációi

PNEC adatok a keverékre nem állnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek

Származtatott hatások szintjei

Egyéni védelmi intézkedések

Termék/összetevő neve

Expoziciós határértékek

Munkahelyi expozíciós határértékek

Jód

EüM-SzCsM (Magyarország, 12/2007). Bőrön át is felszívódik.

Ingerlő anyag.

CK: 1 mg/m³ 15 perc.

AK: 1 mg/m³ 8 óra.

A munkahelyi expozíciós határértékek a 25/2000. (IX. 30.) EüM-

SZCSM rendeletben foglaltaknak megfelelően:

Kiadási

időpont/Felülvizsgálat ideje

:

6/14

25 Július 2012

Iosan Silkdip

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

Kézvédelem

(EN 374)

Ha a kockázatértékelés szerint szükséges, használjon a vonatkozó szabványnak

megfelelő, szabályosan illesztett, levegőszűrős vagy frisslevegős légzőkészüléket.

A légzésvédőt az ismert vagy várható expozíciós szint, a termék veszélyessége és a

légzésvédő biztonságos üzemelési határértékei alapján kell kiválasztani.

Javasolt : Kesztyű - butilkaucsuk , nitrilkaucsuk ( Áttörési idő: 1 - 4 óra ) .

Erősen ajánlott : Szemvédelem, védőálarc vagy más teljes arcvédelem.

Szem/arc védelem

(EN 166)

Légzésvédelem

(EN 143, 14387)

:

:

:

Bőrvédelem

A test védelmére szolgáló egyéni védőeszközöket az elvégzendő feladat és a vele

járó kockázatok függvényében kell kiválasztani, és a termék kezelése előtt ezeket

szakemberrel kell jóváhagyatni.

:

A környezeti expozíció

ellenőrzése

:

A szellőztetésből vagy a munkafolyamatok berendezéseiből eredő emissziót

ellenőrizni kell annak biztosítása érdekében, hogy megfeleljen a környezetvédelmi

előírásoknak. Egyes esetekben füstelnyeletők, szűrők vagy a gyártóberendezések

műszaki módosításai lehetnek szükségesek ahhoz, hogy az emisszió az

elfogadható szintre csökkenjen.

Alaposan mossa meg kezét, alkarját és arcát vegyszerek kezelése után, illetve

evés, dohányzás, vécéhasználat előtt, és végül a munkaidő befejeztével. Megfelelő

technikát kell alkalmazni az esetlegesen elszennyeződött ruházat eltávolítására.

Ismételt használat előtt mossa ki az elszennyeződött ruházatot. Gondoskodjon

arról, hogy a munkahely közelében szemmosó állomások és vészzuhany legyenek.

Higiénés intézkedések

:

Test védelem

(EN 14605)

:

Egyéb bőrvédelem

Hőveszélyek

:

Ki kell választani a megfelelő lábbelit és a bőr védelmére valamilyen további

intézkedést az ellátandó feladat és az azzal járó kockázat alapján, és ezt egy

szakértőnek jóvá kell hagynia e termék kezelésének megkezdése előtt.

Nem alkalmazható.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

Fizikai állapot

Olvadáspont/fagyáspont

Kezdeti forráspont és forrás

tartomány

Gőznyomás

Relatív sűrűség

Gőzsűrűség

Folyadék.

1.051 - 1.064

jódszagú

Szag

pH

Barna. [Sötét]

Szín

Párolgási sebesség

Lobbanáspont

> 100°C

2.01 - 2.5 [Konc.(tömeg%): 100%]

Szagküszöbérték

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Megjelenés

Égési idő

Égési arány

:

:

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Felső/alsó tűzveszélyességi

vagy robbanásveszélyességi

határok

:

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Gyúlékonyság (szilárd vagy

gáznemű anyag)

:

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Kiadási

időpont/Felülvizsgálat ideje

:

7/14

25 Július 2012

Iosan Silkdip

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

Oldhatóság(ok)

Könnyen oldható a következő anyagokban: hideg víz és forró víz.

Öngyulladási hőmérséklet

Oktanol/víz megoszlási

hányados

Robbanási tulajdonságok

:

:

:

:

Semmi.

Oxidáló tulajdonságok

:

9.2 Egyéb információk

Bomlási hőmérséklet

:

További információk nem állnak rendelkezésre.

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Nem alkalmazható.

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Viszkozitás

:

10.6 Veszélyes

bomlástermékek

10.4 Kerülendő körülmények

Nincs specifikus adat.

Normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes bomlástermékek nem

keletkezhetnek.

A termék stabil.

10.2 Kémiai stabilitás

:

:

:

10.3 A veszélyes reakciók

lehetősége

:

Normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes reakciók nem

fordulnak elő.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség

:

Ennek a terméknek vagy alkotórészeinek reakcióképességére vonatkozóan nem áll

rendelkezésre speciális vizsgálati adat.

10.5 Kerülendő anyagok

:

Nincs specifikus adat.

Akut toxicitás

glicerin

LC50 Belélegzés Porok és

párák

Patkány

>2.75 mg/l

4 óra

LD50 Bőr

Nyúl

23000 mg/kg

LD50 Orális

Patkány

18300 mg/kg

Jód

LC50 Belélegzés Porok és

párák

Patkány

>4.588 mg/l

4 óra

LD50 Bőr

Nyúl

1425 mg/kg

LD50 Orális

Nyúl

14000 mg/kg

Termék/összetevő neve

Eredmény

Faj

Dózis

Expozíció

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut Toxicitás Becslés

Útvonal

ATE érték

Következtetés /

Összefoglaló

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Kiadási

időpont/Felülvizsgálat ideje

:

8/14

25 Július 2012

Iosan Silkdip

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

Lehetséges akut egészségi hatások

Belélegzés

:

Gázt, gőzt vagy port bocsáthat ki, amely nagyon irritáló vagy maró hatású a

légutakra.

A száj, a torok és a gyomor égési sérülését okozhatja.

:

Lenyelés

Bőrrel érintkezés

:

Bőrirritáló hatású.

Súlyos szemkárosodást okoz.

:

Szembejutás

Karcinogenitás

Mutagenitás

Teratogén hatás

Reprodukciós toxicitás

A vegyszer fizikai, kémiai és toxikológiai jellemzőihez kapcsolódó tünetek

Lenyelés

Belélegzés

Nincs specifikus adat.

A tünetek között a következők fordulhatnak elő:

gyomorfájdalmak

:

:

Irritáció/Korrózió

Következtetés /

Összefoglaló

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Szenzibilizáció

Következtetés /

Összefoglaló

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Orális

2710.5 mg/kg

Bőr

10194.5 mg/kg

Belégzés (gázok)

49033.1 ppm

Belégzés (gőzök)

119.9 mg/l

Belégzés (porok és ködök)

9.42 mg/l

Jellegzetes célszerv toxicitás (egyszeri kitettség)

Jellegzetes célszerv toxicitás (ismételt kitettség)

Termék/összetevő neve

Kategória

Termék/összetevő neve

Kategória

Belélegzési veszély

Kitettségi

útvonal

Célszervek

Kitettségi

útvonal

Célszervek

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Alcohols, C11-15, ethoxylated, compds. with iodine

3. kategória

Belélegzés

Légúti irritáció

Alcohols, C11-15, ethoxylated, compds. with iodine

1. kategória

Orális

Nincs

meghatározva

Következtetés /

Összefoglaló

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Következtetés /

Összefoglaló

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Következtetés /

Összefoglaló

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Következtetés /

Összefoglaló

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Tájékoztató a valószínű

expozíciós módokról

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Kiadási

időpont/Felülvizsgálat ideje

:

9/14

25 Július 2012

Iosan Silkdip

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

Lehetséges krónikus egészségi hatások

Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket, ha lenyelik.

Általános

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Karcinogenitás

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Mutagenitás

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Teratogén hatás

:

Fejlődési hatások

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Termékenységi hatások

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Bőrrel érintkezés

A tünetek között a következők fordulhatnak elő:

fájdalom vagy irritáció

pirosság

hólyagosodás következhet be

:

Szembejutás

:

A tünetek között a következők fordulhatnak elő:

fájdalom

könnyezés

pirosság

Rövid és hosszú távú kitettségből származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások

Rövid ideig tartó expozíció

Hosszantartó expozíció

Lehetséges azonnali

hatások

:

Lehetséges késleltetett

hatások

:

Lehetséges azonnali

hatások

:

Lehetséges késleltetett

hatások

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Következtetés /

Összefoglaló

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Egyéb információk

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

LogP

ow

BKF

Potenciál

12.3 Bioakkumulációs képesség

Termék/összetevő neve

glicerin

-1.76

kicsi/alacsony

Jód

2.49

kicsi/alacsony

12.1 Toxicitás

glicerin

Akut LC50 855 mg/l

96 óra

Jód

Akut EC50 1 mg/l

Vízi növények

72 óra

Termék/összetevő neve

Faj

Eredmény

Expozíció

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

Következtetés / Összefoglaló:

A termékben lévő tenzidek biológiai lebonthatósága megfelel a 648/2004/EK

mosószerrendelet követelményeinek.

12.4 A talajban való mobilitás

Következtetés / Összefoglaló:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Kiadási

időpont/Felülvizsgálat ideje

:

10/14

25 Július 2012

Iosan Silkdip

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.6 Egyéb káros hatások

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

PBT

:

Nem alkalmazható.

vPvB

:

Nem alkalmazható.

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

:

Talaj/víz megoszlási

hányados (K

OC

)

:

Keverékekre nincs meghatározva.

Mobilitás

:

Keverékekre nincs meghatározva.

Európai Hulladékkatalógus (EHK)

Igen.

Veszélyes Hulladék

:

A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni, ahol csak

lehetséges. Az üres tartályok vagy belső hengerfalak visszatarthatnak némi termék

maradékot. Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell. A

hullladéktermék-maradványokat jelentős mennyiségben nem szabad a

szennyvízcsatornába juttatni, egy megfelelő szennyvíz kezelő üzemben kell kezelni.

A feleslegessé vált és nem újrahasznosítható termékek ártalmatlanítását engedéllyel

rendelkező hulladékkezelő vállalkozóval végeztesse el. A termék, illetve oldatainak

és esetleges melléktermékeinek ártalmatlanításánál be kell tartani a hatályos

környezetvédelmi és hulladék-ártalmatlanítási jogszabályokat, valamint a helyi

hatósági követelményeket. Kerülje a kiömlött anyag szétoszlását és

továbbterjedését, és érintkezését a talajjal, vízfolyásokkal, lefolyókkal és

csatornákkal.

:

Hulladékkezelési

módszerek

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

Ebben a szakaszban közölt információk általános tanácsokat és útmutatásokat tartalmaznak. Az 1. szakasz Azonosított

Felhasználások listáját kell figyelembe venni bármely rendelkezésre álló, az expozíciós forgatókönyvben megadott

felhasználás-specifikus információhoz.

13.1 Hulladékkezelési módszerek

Termék

Csomagolás

Hulladék-kód

Hulladék megjelölés

Hulladékkezelési

módszerek

:

Különleges óvintézkedések :

20 01 14*

savak

A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni, ahol csak

lehetséges. A csomagolási hulladék újrahasznosítandó.

Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell. Óvatosan kell

bánni az olyan üres edényekkel, amelyek nem lettek kitisztítva vagy kiöblítve. Az

üres tartályok vagy belső hengerfalak visszatarthatnak némi termék maradékot.

Kerülje a kiömlött anyag szétoszlását és továbbterjedését, és érintkezését a talajjal,

vízfolyásokkal, lefolyókkal és csatornákkal.

Not regulated.

Nem szabályozott.

Nem szabályozott.

Not regulated.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

ADR/RID

IMDG

IATA

14.1 UN-szám

14.2 Hivatalos

szállítási név

ADN/ADNR

Kiadási

időpont/Felülvizsgálat ideje

:

11/14

25 Július 2012

Iosan Silkdip

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

14.3 Szállítási

veszélyességi

osztály(ok)

14.4 Csomagolási

csoport

14.5 Környezeti

veszélyek

14.6 A felhasználót

érintő különleges

óvintézkedések

14.7 A MARPOL 73/78 II.

melléklete és az IBC kódex

szerinti ömlesztett szállítás

Nem.

Nem.

:

Nem alkalmazható.

Semmi.

Semmi.

None.

None.

Nemzeti előírások

Egyéb EU előírások

Nem alkalmazható.

XVII. Melléklet - Egyes

veszélyes anyagok,

készítmények és

árucikkek gyártásával,

forgalomba hozatalával

és felhasználásával

kapcsolatos korlátozások

:

Magyarország

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi

előírások/jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK Rendelete (REACH)

XIV. Melléklet - Az engedélyköteles anyagok listája

15.2 Kémiai biztonsági

értékelés

Ez a termék olyan anyagokat tartalmaz, amelyeknél még szükséges a Kémiai

Biztonsági Értékelés.

Különös aggodalomra okot adó anyagok

:

Egyik összetevő sem szerepel a jegyzékben

2000. évi XXV., 2004. évi XXVI törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei

25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM és az azt módosító 13/2002. (XI. 28.) ESZCSM-FMM együttes rendelet a

munkahelyek kémiai biztonságáról, a munkahelyi levegőben megengedett határértékekről

44/2000 (XII.27.) EüM. rendelet a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos eljárás szabályairól

2000. évi XLIII törvény a hulladékgazdálkodásról

98/2001. (VI. 15.) kormányrendelet, 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet

Csak a biocidokra/fertőtlenítőszerekre vonatkozó szabályozás:

38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának

feltételeiről

Kiadási

időpont/Felülvizsgálat ideje

:

12/14

25 Július 2012

Iosan Silkdip

Az előző kiadás óta megváltoztatott információkat tartalmaz.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

A rövidített H-állítások teljes

szövege

:

Rövidítések és betűszavak

:

ADN/ADNR = A Veszélyes Áruk Rajnán történő Nemzetközi Belvízi Szállításáról

szóló Európai Egyezmény

ADR = A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Egyezmény

ATE = Ahut Toxicitás Becslése

BCF = Bio-koncentrációs Faktor

Az Európai Parlament és a Tanács Rendelete az Anyagok és Keverékek

Besorolásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról [EK Rendelet No. 1272/2008]

DNEL = Származtatott Hatásmentes Szint

DPD = Veszélyes Készítményekről szóló Irányelv [1999/45/EC]

EK = Európai Bizottság

EUH statement = CLP-specifikus Figyelmeztető mondat

IATA = Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség

IBC = Nagyméretű Csomagolóeszköz

IMDG = Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe

LogPqw = log oktanol/víz megoszlási együttható

MARPOL 73/78 = Hajókról történõ Szennyezés Megelõzésérõl szóló és az 1978. évi

Jegyzõkönyvvel módosított 1973. évi Nemzetközi Egyezmény. ("Marpol = tengeri

szennyezés)

OEL = Foglalkoztatási Terhelés Szint

PBT = Perzisztens, Bioakkumulatív és Mérgező

PNEC = Előre látható Hatástalan Koncentráció

REACH = A Vegyi Anyagok Regisztrálására, Értékelésére, Engedélyezésére és

Korlátozására vonatkozó EK Rendelet [EC No. 1907/2006 rendeletet]

RID = Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat

REACH # = REACH Regisztrációs Szám

vPvB = Nagyon Perzisztens és Nagyon Bioakkumulatív

Az 1272/2008/EK CLP/GHS rendeletnek megfelelő osztályozás levezetéséhez használt eljárás

Besorolás

Indoklás

Skin Irrit. 2, H315

Beregningsmetode

Eye Dam. 1, H318

Beregningsmetode

STOT RE 2, H373o

Beregningsmetode

Az osztályozás [CLP/GHS]

teljes szövege

:

H302

Lenyelve ártalmas.

H312

Bőrrel érintkezve ártalmas.

H314

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H315

Bőrirritáló hatású.

H318

Súlyos szemkárosodást okoz.

H319

Súlyos szemirritációt okoz.

H332

Belélegezve ártalmas.

H335i

Légúti irritációt okozhat.

H372o

Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a

szerveket, ha lenyelik.

H373o

Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a

szerveket, ha lenyelik.

H400

Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

Acute Tox. 4, H302

AKUT TOXICITÁS: ORÁLIS - 4. kategória

Acute Tox. 4, H312

AKUT TOXICITÁS: BŐR - 4. kategória

Acute Tox. 4, H332

AKUT TOXICITÁS: BELÉLEGZÉS - 4. kategória

Aquatic Acute 1, H400

VÍZI KÖRNYEZETRE VESZÉLYES, AKUT - 1. kategória

Eye Dam. 1, H318

SÚLYOS SZEMKÁROSODÁS/SZEMIRRITÁCIÓ - 1.

kategória

Eye Irrit. 2, H319

SÚLYOS SZEMKÁROSODÁS/SZEMIRRITÁCIÓ - 2.

kategória

Skin Corr. 1B, H314

BŐRMARÁS/BŐRIRRITÁCIÓ - 1B. kategória

Skin Irrit. 2, H315

BŐRMARÁS/BŐRIRRITÁCIÓ - 2. kategória

STOT RE 1, H372o

CÉLSZERVI TOXICITÁS - ISMÉTLŐDŐ EXPOZÍCIÓ:

Kiadási

időpont/Felülvizsgálat ideje

:

13/14

25 Július 2012

Iosan Silkdip

16. SZAKASZ: Egyéb információk

25 Július 2012

A nyomtatás időpontja

Kiadási időpont/

Felülvizsgálat ideje

Változat

A fenti adatok legjobb tudásunk szerint megfelelőek a termékek gyártási országában használatos receptúra

vonatkozásában. Mivel az adatok, szabványok, szabályozások változhatnak, és így a használati és

felhasználási körülmények a hatáskörünkön kívül esnek, nem garantálhatjuk az információk teljességét vagy

állandóságát.

Figyelmeztetés az olvasó számára

Az előző kiadás időpontja:

:

:

:

:

A rövidített R-mondatok

teljes szövege

:

R48/25- Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva mérgező: súlyos

egészségkárosodást okozhat.

R22- Lenyelve ártalmas.

R20/21- Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas.

R20/21/22- Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas.

R48/22- Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos

egészségkárosodást okozhat.

R34- Égési sérülést okoz.

R41- Súlyos szemkárosodást okozhat.

R36- Szemizgató hatású.

R36/38- Szem- és bőrizgató hatású.

R50- Nagyon mérgező a vízi szervezetekre.

T - Mérgező

C - Maró

Xn - Ártalmas

Xi - Irritatív

N - Környezeti veszély

:

Az osztályozás teljes

szövege [DSD/DPD]

25 Július 2012

29 November 2011

ORÁLIS - 1. kategória

STOT RE 2, H373o

CÉLSZERVI TOXICITÁS - ISMÉTLŐDŐ EXPOZÍCIÓ:

ORÁLIS - 2. kategória

STOT SE 3, H335i

CÉLSZERVI TOXICITÁS (STOT) - EGYSZERI

EXPOZÍCIÓ: BELÉLEGZÉS [Légúti irritáció] - 3.

kategória

Kiadási

időpont/Felülvizsgálat ideje

:

14/14

25 Július 2012