IOSAN SILKDIP

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • IOSAN SILKDIP
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • IOSAN SILKDIP
  Сърбия
 • Език:
 • сръбски

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 113162E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

Iosan Silkdip

BEZBEDNOSNI LIST

Naziv proizvoda

Iosan Silkdip

Prilagođeno Odredbi (EC) br. 1907/2006 (REACH), Aneks II (453/2010) - Evropa

:

1.1 Identifikator proizvoda

1.3 Podaci lica zaduženog za izradu bezbednosnog lista

1.2 Relevantne identifikovane upotrebe supstance ili smese i upotrebe koje nisu preporučene

Preporučene upotrebe

GLAVA 1: Identifikacija supstance/preparata i kompanije/preduzimača

Kod proizvoda

:

Preporučuje se da se ne upotrebljava protiv

1.4 Broj telefona za hitne slučajeve

Nacionalno savetodavno telo/Centar protiv Trovanja

Proizvod za čišćenje i negu objekata sa zivotinjama. Ručni proces čišćenja

Proizvod za čišćenje i negu objekata sa zivotinjama. Poluautomatski proces čišćenja

Nije poznato.

Ecolab Hygiene d.o.o.

Milana Tankosića 8

SRB-11000 Beograd

Srbija

Tel. : +381 (0)11 2076800

Fax : +381 (0)11 2076802

office.belgrade@ecolab.com

:

Proizvođač/ Distributer/

Uvoznik

113162E

Namena proizvoda

:

Potapanje sisa

Samo za profesionalnu upotrebu

Proizvođač/ Distributer/ Uvoznik

:

Broj telefona

Srbija: Centar za kontrolu trovanja: Beograd 011 36 08 440 i

011 36 08 234 (24 časovni kontakt)

Bosna: 112

Crna Gora: 112

:

Broj telefona

011 2076800 (Radnim danom od 8.00 do 16.00 h)

Verzija

: 2

Klasifikacija

Xn; R48/22

Xi; R36

:

:

Opasnosti po ljudsko

zdravlje

Štetan: opasnost od teških oštećenja zdravlja prilikom dužeg izlaganja, ako se

proguta. Nadražuje oči.

Za detaljnije informacije o uticaju na zdravlje i o simptomima videti poglavlje 11.

Klasifikacija u skladu sa Regulativom (EC) 1272/2008 [CLP/GHS]

GLAVA 2: Identifikacija opasnosti

2.1 Klasifikacija supstance ili smeše

Definicija proizvoda

:

Mešavina

Za pun tekst o gore navedenim R rečenicama ili H izjavama videti Poglavlje 16.

Klasifikacija na osnovu direktive 1999/45/EC [DPD]

Proizvod je klasifikovan kao opasan na osnovu Direktive 1999/45/EC i njenih amandmana.

2.2 Elementi etikete

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

STOT RE 2, H373o

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

1/14

25 jul 2012

Iosan Silkdip

GLAVA 2: Identifikacija opasnosti

:

Ostali rizici koji ne

rezultiraju klasifikacijom

Procenat smeše koja sadrži sastojke nepoznate toksičnosti: 1.5%

Procenat smeše koja sadrži sastojke nepoznate opasnosti po vodenu sredinu: 1.5%

Sastojci nepoznate

toksičnosti

:

Sastojci nepoznate

ekološke toksičnosti

:

Piktogrami opasnosti

:

Signalna reč

:

Saopštenja o opasnostima

:

Prevencija

:

Saopštenja o merama predostrožnosti

Odgovor

:

Opasnost.

P280 - Nositi zаštitne naočare/ zaštitu za lice. Nositi zаštitne rukаvice.

P305 + P351 + P338 - AKO DOSPE U OČI: Pаžljivo ispirati vodom nekoliko minutа.

Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa

ispiranjem.

P310 - Hitno pozvati CENTAR ZA KOTROLU TROVANJA ili se obratiti lekаru.

2.3 Druge opasnosti

Sadrži (hemijski naziv

supstance koja izaziva

senzibilizaciju).

:

Nije primenljivo.

etoksilati masnih alkohola > 5EO

Nonilfenol, etoksilirani jodni kompleks

Iodine

H315

Izaziva iritaciju kože.

H318

Dovodi do teškog oštećenja oka

H373o Može da dovede do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog

izlaganja ako se proguta.

GLAVA 3: Sastav/informacije o sastojcima

glicerin

EC: 200-289-5

CAS: 56-81-5

5-10

Nije klasifikovano.

Acute Tox. 4, H332

etoksilati masnih

alkohola > 5EO

EC: 500-027-2

CAS: 9043-30-5

7-10

Xn; R22

Xi; R41

Acute Tox. 4, H302

Eye Dam. 1, H318

Nonilfenol, etoksilirani

jodni kompleks

CAS: 68439-47-4

7-10

T; R48/25

Xn; R20/21/22

Xi; R36/38

N; R50

Acute Tox. 4, H302

Acute Tox. 4, H312

Acute Tox. 4, H332

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H335i

STOT RE 1, H372o

Aquatic Acute 1, H400

Iodine

REACH #: 01-

2119485285-30

EC: 231-442-4

CAS: 7553-56-2

Indeks: 053-001-00-3

Xn; R20/21

N; R50

Acute Tox. 4, H312

Acute Tox. 4, H332

Skin Corr. 1B, H314

Aquatic Acute 1, H400

neorganske kiseline

EC: 233-109-9

<10

C; R34

Skin Corr. 1B, H314

Podaci za

identifikaciju

supstance

67/548/EEC

Ime

proizvoda/sastojka

%

Tip

Propis (EC) Br.

1272/2008 [CLP]

Klasifikacija

Smeša

3.2

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

2/14

25 jul 2012

Iosan Silkdip

GLAVA 3: Sastav/informacije o sastojcima

Granične vrednosti izlaganja, ako postoje, navedene su u poglavlju 8.

Nema dodatnih sastojaka koji su, u okviru sadašnjeg saznanja dobavljača i u primenljivim koncentracijama,

klasifikovani kao

opasni po zdravlje ili okruženje i koji bi zbog toga morali da budu prijavljeni u ovoj glavi.

[1] Supstanca klasifikovana kao opasna po zdravlje ili okolinu

[2] Supstanca sa granicom izloženosti u radnom okruženju

[3] Supstanca ispunjava kriterijum za PBT na osnovu Propisa (EC) Br. 1907/2006, Aneks XIII

[4] Supstanca ispunjava kriterijum za vPvT na osnovu Propisa (EC) Br. 1907/2006, Aneks XIII

CAS: 10034-85-2

Indeks: 053-002-01-6

Za pun tekst R-

rečenica videti

poglavlje 16

Za pun tekst o gore

navedenim H izjavama

videti Poglavlje 16.

Odmah potražite medicinsku pomoć. Pozovite Centar za kontrolu trovanja ili lekara.

Isperite usta vodom. Uklonite zubne proteze, ukoliko ih ima. Ukoliko je materijal

progutan a izložena osoba je svesna, dajte joj da pije male količine vode. Prestanite

ukoliko izložena osoba oseća mučninu jer povraćanje može delovati štetno. Ne

izazivajte povraćanje ukoliko medicinsko osoblje to ne zahteva. Ukoliko dođe do

povraćanja, glavu treba držati nisko da ispovraćani sadržaj ne bi dospeo u pluća.

Hemijske opekotine moraju biti hitno lekarski tretirane. Nikada ništa ne davati putem

usta osobi koja je bez svesti. Ukoliko je bez svesti, stavite u položaj za oporavak i

hitno dovedite medicinsku pomoć. Održavajte otvorenu cirkulaciju vazduha.

Olabavite tesne delove odeće kao što su kragna, kravata, kaiš ili traka oko pojasa.

Izneti povređenu osobu nа svež vаzduh i obezbediti da se odmara u položаju koji ne

ometa disanje.

Dodir sa kožom

Odmah potražite medicinsku pomoć. Pozovite Centar za kontrolu trovanja ili lekara.

Odmah isperite oči sa dosta vode, dižući povremeno gornje i donje očne kapke.

Proveriti da li ima kontaktnih sočiva i odstraniti ih. Nastavite da ispirate tokom

najmanje 10 minuta. Hemijske opekotine moraju biti hitno lekarski tretirane.

Odmah potražite medicinsku pomoć. Pozovite Centar za kontrolu trovanja ili lekara.

Isperite kontaminiranu kožu sa dosta vode. Skinite kontaminiranu odeću i obuću.

Oprati kontaminiranu odeću pre ponovne upotrebe. Nastavite da ispirate tokom

najmanje 10 minuta. Hemijske opekotine moraju biti hitno lekarski tretirane.

Temeljno očistite cipele pre ponovne upotrebe.

4.1 Opis mera prve pomoći

Odmah potražite medicinsku pomoć. Pozovite Centar za kontrolu trovanja ili lekara.

Izneti povređenu osobu nа svež vаzduh i obezbediti da se odmara u položаju koji ne

ometa disanje. Ukoliko se sumnja da su pare još prisutne, spasilac treba da nosi

odgovarajuću masku ili samostalni aparat za disanje. Ukoliko ne diše, ukoliko je

disanje nepravilno ili ukoliko dođe do zastoja u disanju, pružite veštačko disanje ili

kiseonik od strane stručnog osoblja. Može biti opasno po osobu koja pruža veštačko

disanje putem usta-na-usta. Ukoliko je bez svesti, stavite u položaj za oporavak i

hitno dovedite medicinsku pomoć. Održavajte otvorenu cirkulaciju vazduha.

Olabavite tesne delove odeće kao što su kragna, kravata, kaiš ili traka oko pojasa.

Gutanje

Udisanje

Dodir sa očima

:

:

:

:

Zaštita osoba koje pružaju

prvu pomoć

:

GLAVA 4: Mere prve pomoći

4.2 Najznačajniji simptomi i efekti, i akutni i produženi

Ne preduzimati ništa što može ugroziti osoblje ili osobe bez odgovarajuće obuke.

Ukoliko se sumnja da su pare još prisutne, spasilac treba da nosi odgovarajuću

masku ili samostalni aparat za disanje. Može biti opasno po osobu koja pruža

veštačko disanje putem usta-na-usta. Kontaminiranu odeću oprati temeljno vodom

pre skidanja ili skinuti uz upotrebu zaštitnih rukavica.

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

3/14

25 jul 2012

Iosan Silkdip

GLAVA 4: Mere prve pomoći

Napomena za lekara

Tretirajte simptome kada se jave. Ukoliko su progutane ili udahnute velike količine

materijala, odmah kontaktirajte specijalistu za slučajeve trovanja.

:

Specifični tretmani

Moguća akutna dejstva na zdravlje

Udisanje

:

Može osloboditi gas, isparenja ili prašinu koja je veoma nadražujuća ili korozivna za

respiratorni sistem.

Može izazvati opekotine u ustima, grlu i želucu.

:

Gutanje

Dodir sa kožom

:

Izaziva iritaciju kože.

Dovodi do teškog oštećenja oka

:

Dodir sa očima

Znaci/simptomi prekomerne izloženosti

Dodir sa kožom

Gutanje

Udisanje

Nema specifičnih podataka.

Nepoželjni simptomi mogu uključiti sledeće:

bolovi u stomaku

Nepoželjni simptomi mogu uključiti sledeće:

bol ili iritacija

crvenilo

može doći do pojave plikova

:

:

:

Dodir sa očima

:

Nepoželjni simptomi mogu uključiti sledeće:

suzenje očiju

crvenilo

4.3 Indikacija da je potrebna bilo kakva neposredna medicinska pomoć i poseban tretman

Nema specifičnog tretmana.

:

U slučaju požara odmah izolujte mesto nesreće udaljavanjem svih ljudi iz okoline.

Ne preduzimati ništa što može ugroziti osoblje ili osobe bez odgovarajuće obuke.

Opasni zapaljivi proizvodi

Opasnost od supstance ili

smese

Proizvodi raspadanja mogu sadržati sledeće materije:

ugljendioksid

ugljenmonoksid

halogenisana jedinjenja

Ako je posuda izložena plamenu ili zagrevanju, doći će do porasta pritiska i posuda

se može rasprsnuti.

Vatrogasci treba da nose odgovarajuću zaštitnu opremu i respiratorne maske

(SCBA) koje mogu funkcionisati pod pozitivnim pritiskom i pokrivaju celo lice.

Specijalna zaštitna oprema

za vatrogasce

U slučaju požara upotrebite vodeni sprej (maglu), penu, prah ili CO2.

5.1 Sredstvo za gašenje požara

:

:

:

Nije poznato.

Odgovarajući materijal za

gašenje požara

:

Neodgovarajući materijal

za gašenje požara

:

GLAVA 5 : Mere zaštite od požara

5.2 Posebne opasnosti koje nastaju od supstance ili smeše

5.3 Savet za vatrogasce

Specifične mere

predostrožnosti za

vatrogasce

:

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

4/14

25 jul 2012

Iosan Silkdip

6.2 Predostrožnosti za

zaštitu sredine

Zaustaviti curenje, ako se to može uraditi bez opasnosti. Pomeriti posude iz

prostora u kome je došlo do prolivanja. Prosutoj supstanci prići iz smera vetra.

Sprečite izlivanje u kanalizaciju, vodene tokove, podrume ili zatvorene prostore.

Isperite prosutu tečnost u postrojenje za obradu otpadnih tečnosti ili nastavite po

sledećim uputstvima. Ogradite i pokupite prosuti materijal sa nezapaljivim upijajućim

materijalom poput peska, zemlje, vermiculita ili diatomejske zemlje i stavite u

kontejner za odlaganje u skladu sa lokalnim propisima. Kontaminirani materijal za

apsorpciju može predstavljati podjednaku opasnost kao i prosuti materijal.

Izbegavajte širenje prosutog materijala, njegovo oticanje i kontakt sa zemljom,

vodenim tokovima, odvodnim kanalima ili kanalizacijom. Obavestite odgovarajuće

vlasti ukoliko je proizvod izazvao zagađenje okruženja (kanalizacije, vodenih tokova,

zemljišta ili vazduha).

Veliko prolivanje

:

Zaustaviti curenje, ako se to može uraditi bez opasnosti. Pomeriti posude iz

prostora u kome je došlo do prolivanja. Ukoliko je rastvorno u vodi, razblažiti vodom

i obrisati. Alternativno, ili ako nije rastvorno u vodi, apsorbovati inertnim suvim

materijalom i smestiti u odgovarajuću posudu za odlaganje otpada.

Malo prolivanje

:

6.3 Metode i materijali za ograničavanje i čišćenje

GLAVA 6 : Mere u slučaju hemijskog udesa

6.1 Lične mere predostrožnosti, zaštitna oprema i procedure u hitnim slučajevima

Za osoblje koje ne reaguje

u hitnim slučajevima

:

Za osoblje koje reaguje u

hitnim slučajevima

:

6.4 Preporuke za druga

poglavlja

Za informacije o kontaktu u hitnim slučajevima, videti Odeljak 1.

Za informacije o odgovarajućoj opremi za ličnu zaštitu, videti Odeljak 8.

Za informacije o dodatnom tretmanu otpada, videti Odeljak 13.

Ne preduzimati ništa što može ugroziti osoblje ili osobe bez odgovarajuće obuke.

Udaljiti neovlašćene i nezaštićene osobe. Izbegavati diranje ili hodanje po prosutom

materijalu. Ne udisati pare ili maglu. Obezbedite odgovarajuću ventilaciju. U

uslovima neodgovarajuće ventilacije koristiti odgovarajući pribor za disanje. Stavite

ogovarajuću ličnu zaštitnu opremu.

Ukoliko se zahteva specijalizovana odeća pri rukovanju sa iscurelim materijalom,

uzeti u obzir bilo koju informaciju o odgovarajućim i neodgovarajućim materijalima u

Odeljku 8. Takođe videti informacije u "Za osoblje koje ne učestvuje u vanrednim

situacijama''.

:

:

GLAVA 7: Rukovanje i skladištenje

Informacije u ovom odeljku sadrže opšte savete i smernice. Za bilo koju informaciju specifičnu za određenu upotrebu,

dostupnu u scenarijima izloženosti, treba pogledati Spisak Odobrenih upotreba u Poglavlju 1.

7.1 Mere predostrožnosti bezbednog rukovanja

Mere zaštite

:

Savet o opštoj

profesionalnoj higijeni

:

Koristite adekvatnu opremu za ličnu zaštitu (videti glavu 8). Sprečite da dospe u oči,

na kožu ili odeću. Ne udisati pare ili maglu. Nemojte gutati. Ukoliko se prilikom

normalne upotrebe materijala pojavi opasnost po disanje, koristite isključivo

odgovarajuću ventilaciju ili nosite odgovarajuće aparate za disanje. Držite u

originalnom kontejneru ili alternativnom, odobrenom, napravljenom od kompatibilnog

materijala, i držite čvrsto zatvorenim kada nije u upotrebi. Prazni kontejneri mogu biti

opasni pošto mogu zadržati ostatke proizvoda. Nemojte ponovo koristiti kontejner.

Radnici treba da operu ruke i lice pre jela, pića i pušenja. Za dodatne informacije o

higijenskim merama, takođe videti Odeljak 8.

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

5/14

25 jul 2012

Iosan Silkdip

GLAVA 7: Rukovanje i skladištenje

Skladištite između sledećih temperatura: 0 do 25°C (32 do 77°F). Skladištite u

skladu sa lokalnim propisima. Skladištite u originalnoj ambalaži zaštićeno od

direktne sunčeve svetlosti na suvom, hladnom i dobro provetrenom mestu daleko od

nekompatibilnih materijala (videti poglavlje 10) i hrane i pića. Pre upotrebe držite

kontejner čvrsto zatvoren i zapečaćen. Posude koje su bile otvorene treba pažljivo

zatvoriti i držati u uspravnom položaju da bi se sprečilo curenje. Nemojte skladištiti u

neobeleženim kontejnerima. Koristiti odgovarajuću posudu da se izbegne zagađenje

okoline.

7.2 Uslovi bezbednog

skladištenja, uključujući bilo

koje nekompatibilnosti

7.3 Specifične konačne upotrebe

:

Preporuke

:

Rešenja specifična za

industrijski sektor

:

Nije primenljivo dok Scenario izloženosti ne bude dostupan.

Nije primenljivo dok Scenario izloženosti ne bude dostupan.

Zaštita za ruke

(EN 374)

Ukoliko procena opasnosti to nalaže, pravilno koristiti pogodan pribor za disanje koji

prečišćava vazduh ili ima dovod vazduha i koji je u skladu sa odobrenim

standardom. Izbor pribora za disanje mora biti zasnovan na poznatim ili

predviđenim nivoima izloženosti, opasnostima od proizvoda i granicama unutar kojih

izabrani pribor može bezbedno funkcionisati.

Preporučeno : Rukavice - butil guma , nitril guma ( Vreme zaštite: 1- 4 sata ) .

Jako preporučeno : Naočare, štitnik za lice ili zaštita za celo lice.

Zaštita očiju/lica

(EN 166)

Respiratorna zaštita

(EN 143, 14387)

:

:

:

Zaštita za kožu

Lična zaštitna odeća za telo treba da bude izabrana na bazi zadatka koji će se

izvršavati i rizika koji su uključeni, i treba da bude odobrena od strane stručnjaka

pre rukovanja proizvodom.

:

Odgovarajuće mere

predostrožnosti

:

Ukoliko se prilikom upotrebe stvaraju prašina, dim, gas, isparenja ili magla, koristite

zatvorene prostore uz lokalnu izduvnu ventilaciju ili druge mere predostrožnosti kako

bi izloženost radnika bila ispod preporučenih ili dozvoljenih granica.

Oprati temeljno ruke, podlaktice i lice nakon rukovanja sa hemikalijama, a pre jela,

pušenja, upotrebe toaleta i na kraju radnog dana. Za odstranjivanje potencijalno

kontaminirane odeće koristite odgovarajuće tehnike. Oprati kontaminiranu odeću

pre ponovne upotrebe. Obezbedite da tuš za ispiranje očiju i bezbednosni tuševi

budu u blizini radne zone.

8.2 Kontrole izloženosti

Higijenske mere

:

DNEL vrednosti nisu primenljive za smešu.

Koncentracije predviđenog efekta

DNEL vrednosti nisu primenljive za smešu.

GLAVA 8: Kontrola izlaganja/lična zaštita

8.1 Kontrolni parametri

Nivoi izvedenog efekta

Mere lične zaštite

Zaštita tela

(EN 14605)

:

Zaštita drugih delova

kože

Odgovarajuću obuću i sve dodatne mere zaštite kože treba izabrati na osnovu

zadatka koji se izvodi i prisutnih rizika. Rukovanje ovim proizvodima prethodno treba

da odobri specijalista.

Ime proizvoda/sastojka

Granične vrednosti izlaganja

Granične vrednosti izlaganja za profesionalne korisnike

Nije poznata vrednost granice izloženosti.

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

6/14

25 jul 2012

Iosan Silkdip

GLAVA 8: Kontrola izlaganja/lična zaštita

Kontrole izloženosti

okruženja

:

Treba proveriti emisiju iz ventilacije ili radne opreme za obradu, radi utvrđivanja da li

su u skladu sa zahtevima zakonskih propisa o zaštiti okruženja. U nekim

slučajevima uređaji za pranje gasa, filteri ili tehničke modifikacije opreme za obradu

biće neophodni radi smanjenja emisije do prihvatljivih nivoa.

Termičke opasnosti

:

Nije primenljivo.

GLAVA 9: Fizička i hemijska svojstva

Fizičko stanje

Tačka topljenja/tačka

mržnjenja

Inicijalna tačka ključanja i

opseg ključanja

Pritisak pare

Relativna gustina

Gustina pare

Rastvorljivost(i)

Tečnost.

1.051 do 1.064

Lako se rastvara u sledećim materijalima: hladnoj vodi i toploj vodi.

iodine

Miris

pH

Smeda. [Taman]

Boja

Brzina isparavanja

Temperatura spontanog

paljenja

Tačka paljenja

> 100°C

2.01 do 2.5 [Konc. (%w/w): 100%]

Prag mirisa

Koeficijent raspodele

oktanol/voda

Eksplozivna svojstva

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Nijedno.

Oksidaciona svojstva

:

9.1 Informacije o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima

Izgled

9.2 Ostale informacije

Vreme sagorevanja

Stepen sagorevanja

:

:

Temperatura raspadanja

:

Nema dodatnih informacija.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Nije primenljivo.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Viskoznost

:

Gornje/donje granice

zapaljivosti ili eksplozivnosti

:

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Zapaljivost (čvrsta materija,

gas)

:

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

7/14

25 jul 2012

Iosan Silkdip

10.6 Opasni proizvodi

razlaganja

10.4 Uslovi koje treba

izbegavati

Nema specifičnih podataka.

Pod normalnim uslovima skladištenja i upotrebe ne bi trebalo da dođe do stvaranja

opasnih proizvoda razlaganja.

Ovaj proizvod je stabilan.

10.2 Hemijska stabilnost

:

:

:

10.3 Mogućnost od opasnih

reakcija

:

Pod normalnim uslovima skladištenja i upotrebe, neće doći do opasnih reakcija.

GLAVA 10: Stabilnost i reaktivnost

10.1 Reaktivnost

:

Za ovaj proizvod ili njegove sastojke nisu dostupni specifični rezultati testova koji se

odnose na reaktivnost.

10.5 Nekompatibilni

materijali

:

Nema specifičnih podataka.

Akutna toksičnost

glicerin

LC50 Udisanje Prašine i magle

Pacov

>2.75 mg/l

4 sati

LD50 Kožni

23000 mg/kg

LD50 Oralno

Pacov

18300 mg/kg

Iodine

LC50 Udisanje Prašine i magle

Pacov

>4.588 mg/l

4 sati

LD50 Kožni

1425 mg/kg

LD50 Oralno

14000 mg/kg

Ime proizvoda/sastojka

Rezultat

Vrste

Doza

Izlaganje

Karcinogenost

Mutagenost

Teratogenost

Reproduktivna toksičnost

Iritacija/Korozija

Zaključak/Pregled

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Sredstvo koje povećava osetljivost

Zaključak/Pregled

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

GLAVA 11: Toksikološke informacije

11.1 Informacije o toksikološkim efektima

Procene akutne toksičnosti

Oralno

2710.5 mg/kg

Kožni

10194.5 mg/kg

Udisanje (gasovi)

49033.1 ppm

Udisanje (isparenja)

119.9 mg/l

Udisanje (prašina i izmaglica)

9.42 mg/l

Put

ATE vrednost

Zaključak/Pregled

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Zaključak/Pregled

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Zaključak/Pregled

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Zaključak/Pregled

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Zaključak/Pregled

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

8/14

25 jul 2012

Iosan Silkdip

GLAVA 11: Toksikološke informacije

Moguća hronična dejstva na zdravlje

Moguća akutna dejstva na zdravlje

Udisanje

:

Može osloboditi gas, isparenja ili prašinu koja je veoma nadražujuća ili korozivna za

respiratorni sistem.

Može izazvati opekotine u ustima, grlu i želucu.

:

Gutanje

Dodir sa kožom

:

Izaziva iritaciju kože.

Dovodi do teškog oštećenja oka

:

Dodir sa očima

Može da dovede do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja ako

se proguta.

Opšte

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Karcinogenost

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Mutagenost

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Teratogenost

:

Efekti na razvoj

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Simptomi koji se odnose na fizičke, hemijske i toksikološke karakteristike

Dodir sa kožom

Gutanje

Udisanje

Nema specifičnih podataka.

Nepoželjni simptomi mogu uključiti sledeće:

bolovi u stomaku

Nepoželjni simptomi mogu uključiti sledeće:

bol ili iritacija

crvenilo

može doći do pojave plikova

:

:

:

Dodir sa očima

:

Nepoželjni simptomi mogu uključiti sledeće:

suzenje očiju

crvenilo

Toksičnost specifičnog ciljanog organa (ponovljeno izlaganje)

Ime proizvoda/sastojka

Kategorija

Ime proizvoda/sastojka

Kategorija

Opasnost od udisanja

Put izlaganja

Ciljani organi

Put izlaganja

Ciljani organi

Odloženi i neposredni efekti i hronični efekti kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja

Kratkotrajno izlaganje

Dugotrajno izlaganje

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Alcohols, C11-15, ethoxylated, compds. with iodine

Kategorija 3

Udisanje

Iritacija

respiratornih

organa

Alcohols, C11-15, ethoxylated, compds. with iodine

Kategorija 1

Oralno

Nije određen

Informacija o verovatnim

putevima izlaganja

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Potencijalni neposredni

efekti

:

Potencijalni zakasneli

efekti

:

Potencijalni neposredni

efekti

:

Potencijalni zakasneli

efekti

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Zaključak/Pregled

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

9/14

25 jul 2012

Iosan Silkdip

GLAVA 11: Toksikološke informacije

Efekti na plodnost

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Ostali podaci

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

GLAVA 12: Ekološke informacije

LogP

ow

BCF

Potencijal

12.3 Potencijal biološke akumulacije

12.6 Ostali nepoželjni efekti

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Ime proizvoda/sastojka

glicerin

-1.76

nisko

Iodine

2.49

nisko

12.1 Toksičnost

glicerin

Akutni LC50 855 mg/l

Ribe

96 sati

Iodine

Akutni EC50 1 mg/l

Vodene biljke

72 sati

Ime proizvoda/sastojka

Vrste

Rezultat

Izlaganje

12.2 Postojanost i razgradivost

Zaključak/Pregled

:

Proizvod sadrži tenzide koji su biološki razgradivi u skladu sa regulativom o

deterdžentima 648/2004/EC.

PBT

:

Nije primenljivo.

vPvB

:

Nije primenljivo.

12.4 Prenos putem zemljišta

12.5 Rezultati PBT i vPvB procene

:

Zaključak/Pregled

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Koeficijent

zemljišno/vodene

raspodele (K

OC

)

:

Nije odredjeno za smešu.

Pokretljivost

:

Nije odredjeno za smešu.

Katalog Evropskog otpada (EWC)

Opasni otpad

:

Stvaranje otpada treba izbegavati ili svesti na najmanju moguću meru gde god je to

moguće. Prazni kontejneri ili lajneri mogu zadržati ostatke proizvoda. Supstance i

posude moraju biti uklonjene na bezbedan način. Veće količine ostataka otpadnog

proizvoda ne treba da se odstranjuju putem kanalizacije već da se obrade u

odgovarajućoj fabrici za obradu otpadnih voda. Odložite višak proizvoda i proizvod

koji se ne može reciklirati preko ovlašćenog preduzimača za odlaganje otpada.

Odlaganje ovog proizvoda, njegovih rastvora i bilo kojih sporednih proizvoda mora

uvek biti u skladu sa zakonima o zaštiti životne sredine, zakonima o odlaganju

otpada kao i svim zahtevima lokalnih vlasti. Izbegavajte širenje prosutog materijala,

njegovo oticanje i kontakt sa zemljom, vodenim tokovima, odvodnim kanalima ili

kanalizacijom.

:

Metode odlaganja

GLAVA 13: Postupanje sa otpadom

Informacije u ovom odeljku sadrže opšte savete i smernice. Za bilo koju informaciju specifičnu za određenu upotrebu,

dostupnu u scenarijima izloženosti, treba pogledati Spisak Odobrenih upotreba u Poglavlju 1.

13.1 Metode obrade otpada

Proizvod

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

10/14

25 jul 2012

Iosan Silkdip

GLAVA 13: Postupanje sa otpadom

Pakovanje

Kod otpada

Označavanje otpada

Metode odlaganja

:

Posebne mere

predostrožnosti

:

20 01 14*

kiseline

Stvaranje otpada treba izbegavati ili svesti na najmanju moguću meru gde god je to

moguće. Otpad od pakovanja treba da se reciklira.

Supstance i posude moraju biti uklonjene na bezbedan način. Treba paziti pri

rukovanju ispražnjenim kontejnerima koji jos nisu očišćeni ili isprani. Prazni

kontejneri ili lajneri mogu zadržati ostatke proizvoda. Izbegavajte širenje prosutog

materijala, njegovo oticanje i kontakt sa zemljom, vodenim tokovima, odvodnim

kanalima ili kanalizacijom.

Not regulated.

Nije regulisano.

Nije regulisano.

Not regulated.

GLAVA 14: Transportne informacije

ADR/RID

IMDG

IATA

14.1 UN broj

14.2 Odgovarajuće

UN ime isporuke

14.3 Klase

opasnosti pri

transportu

14.4 Ambalažna

grupa

ADN/ADNR

14.5 Opasnosti po

okolinu

14.6 Posebne mere

predostrožnosti za

korisnika

14.7 Transport na veliko u

skladu sa Aneksom II

MARPOL-a 73/78 i IBC

Kodom

:

Nije primenljivo.

Nijedno.

Nijedno.

None.

None.

Nije primenljivo.

Aneks XVII - Ograničenja

proizvodnje, plasiranja na

tržište i upotrebe

određenih opasnih

supstanci, smeša i

predmeta

:

GLAVA 15: Regulativne informacije

15.1 Regulative/zakoni o bezbednosti, zdravlju i okruženju, specifični za supstancu ili smešu

EU Propis (EC) Br. 1907/2006 (REACH)

Aneks XIV - Lista supstanci koje podležu autorizaciji

Materije sa visokom opasnošću

Nijedan od sastojaka nije na listi.

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

11/14

25 jul 2012

Iosan Silkdip

GLAVA 15: Regulativne informacije

Nacionalni propisi

Drugi propisi EU

***Serbia***

15.2 Procena hemijske

bezbednosti

Ovaj proizvod sadrži supstance za koje se i dalje zahtevaju procene o hemijskoj

bezbednosti.

:

Bezbednosni list je formiran u skladu sa važećim zakonima RS:

- Zakon o hemikalijama (Sl. glasnik RS, br. 36/09 i 88/10)

- Samo za biocidne proizvode: Zakon o biocidnim proizvodima (Sl. glasnik RS, br. 36/09 i 88/10)

- Zakon o prevozu opasnih materija (Sl. glasnik RS, br. 36/09)

- Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalije i određenog proizvoda (Sl. glasnik RS, br.

59/10 i 25/11)

- Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa

Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik RS, br. 64/10 i 26/11)

- Spisak klasifikovanih supstanci (Sl. glasnik RS, br.82/2010)

Označava informacije koje su promenjene u odnosu na prethodno izdate verzije.

GLAVA 16: Ostale informacije

Skraćenice i akronimi

:

ADN/ADNR = Evropski sporazum o međunarodnom prevozu opasnog tereta

unutrašnjim plovnim putem

ADR = Evropski sporazum o međunarodnom prevozu opasnog tereta u drumskom

saobraćaju

ATE = Procena akutne toksičnosti

BCF = Faktor biokoncentracije

CLP = Uredba o klasifikaciji, obeležavanju i pakovanju [Regulation (EC) No.

1272/2008]

DNEL = Izvedeni nivo bez uticaja

DPD = Direktiva o opasnim preparatima [1999/45/EC]

EK = Evropska Komisija

EUH izjava = CLP-izjava o specifičnoj opasnosti

IATA = Međunarodna asocijacija za vazdušni prevoz

IBC = Kontejner srednjeg opsega

IMDG = Međunarodni prekomorski transport opasne robe

LogPow = logaritamski koeficijent raspodele oktanol/voda

MARPOL 73/78 = Međunarodna konvencija o sprečavanju zagađivanja sa brodova,

1973 modifikovana Protokolom iz 1978. ("Marpol" = marine pollution)

OEL = Profesionalni limit izloženosti

PBT = Perzistento, bioakumulativno i toksično

PNEC = Preporučena koncentracija bez uticaja

REACH = Uredba o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničenju hemikalija

[Regulation (EC) No. 1907/2006]

RID = Uredba o međunarodnom železničkom prevozu opasne robe

REACH # = REACH registracioni broj

vPvB = Veoma perzistente i veoma bioakumulativne

Procedure korišćene za izvođenje klasifikacije na osnovu Propisa (EC) Br. 1272/2008 [CLP/GHS]

Klasifikacija

Dokazivanje

Skin Irrit. 2, H315

Metod preračunavanja

Eye Dam. 1, H318

Metod preračunavanja

STOT RE 2, H373o

Metod preračunavanja

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

12/14

25 jul 2012

Iosan Silkdip

GLAVA 16: Ostale informacije

25 jul 2012

Datum štampanja

Datum izdavanja/ Datum

revizije

Verzija

Obaveštenje za korisnika

Datum prethodnog izdanja

:

:

:

:

R48/25 Toksično: opasnost od teškog oštećenja zdravlja pri produženom izlaganju

gutanjem.

R22 Štetno ako se proguta.

R20/21 Štetno ako se udiše i ako je u kontaktu sa kožom.

R20/21/22 Štetno ako se udiše, ako je u kontaktu sa kožom i ako se proguta.

R48/22 Štetno: opasnost od teškog oštećenja zdravlja pri produženom izlaganju

gutanjem.

R34 Izaziva opekotine.

R41 Rizik od teškog oštećenja oka.

R36 Iritativno za oči.

R36/38 Iritativno za oči i kožu.

R50 Veoma toksično po vodene organizme.

Pun tekst skraćenih R

rečenica

:

Toksično - Otrovan

Korozivno - Korozivno

Štetno - Štetno

Iritativno - Nadražujuće

Opasno po životnu sredinu - Opasno za životnu sredinu

:

Pun tekst klasifikacija

[DSD/DPD]

25 jul 2012

29 Novembar 2011

Pun tekst skraćenih H izjava

:

Pun tekst klasifikacija

[CLP/GHS]

:

H302

Štetno ako se proguta

H312

Štetno u kontaktu sa kožom

H314

Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka.

H315

Izaziva iritaciju kože.

H318

Dovodi do teškog oštećenja oka

H319

Dovodi do jake iritacije oka

H332

Štetno ako se udiše

H335i

Može da izazove iritaciju respiratornih organa

H372o

Dovodi do oštećenja organa usled dugotrajnog ili

višekratnog izlaganja ako se proguta.

H373o

Može da dovede do oštećenja organa usled dugotrajnog ili

višekratnog izlaganja ako se proguta.

H400

Veoma toksično po živi svet u vodi

Acute Tox. 4, H302

AKUTNA TOKSIČNOST: ORALNO - Kategorija 4

Acute Tox. 4, H312

AKUTNA TOKSIČNOST: KOŽA - Kategorija 4

Acute Tox. 4, H332

AKUTNA TOKSIČNOST: UDISANJE - Kategorija 4

Aquatic Acute 1, H400

OPASNOST PO VODENU ŽIVOTNU SREDINU

(AKUTNO) - Kategorija 1

Eye Dam. 1, H318

TEŠKO OŠTEĆENJE OKA/ IRITACIJA OKA - Kategorija

Eye Irrit. 2, H319

TEŠKO OŠTEĆENJE OKA/ IRITACIJA OKA - Kategorija

Skin Corr. 1B, H314

KOROZIVNO OŠTEĆENJE/ IRITACIJA KOŽE -

Kategorija 1B

Skin Irrit. 2, H315

KOROZIVNO OŠTEĆENJE/ IRITACIJA KOŽE -

Kategorija 2

STOT RE 1, H372o

SPECIFIČNA TOKSIČNOST PO CILJNI ORGAN

(PONOVLJENO IZLAGANJE): ORALNO - Kategorija 1

STOT RE 2, H373o

SPECIFIČNA TOKSIČNOST PO CILJNI ORGAN

(PONOVLJENO IZLAGANJE): ORALNO - Kategorija 2

STOT SE 3, H335i

SPECIFIČNA TOKSIČNOST ZA CILJNI ORGAN

(JEDNOKRATNA IZLOŽENOST): UDISANJE [Iritacija

respiratornih organa] - Kategorija 3

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

13/14

25 jul 2012

Iosan Silkdip

GLAVA 16: Ostale informacije

Navedene informacije su tačne u skladu sa sastavom proizvoda koji je naveo proizvođač. Kako su podaci,

standardi i regulative podložni promeni, a uslovi i način upotrebe proizvoda nisu u našoj nadležnosti, NE

POSTOJI GARANCIJA ZA KOMPLETNOST ILI TAČNOST OVIH INFORMACIJA.

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

14/14

25 jul 2012