IOSAN SILKDIP

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • IOSAN SILKDIP
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • IOSAN SILKDIP
  Румъния
 • Език:
 • румънски

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 113162E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

Iosan Silkdip

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

Nume produs

Iosan Silkdip

Conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa II (453/2010) - Europa

:

1.1 Element de identificare a produsului

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

Utilizări identificate

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

Cod produs

:

Utilizare contraindicată

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Biroul pentru Regulamentul sanitar internaţional şi informare toxicologică

Produs pentru întreţinerea adăposturilor pentru animale. Proces manual

Produs pentru întreţinerea adăposturilor pentru animale. Proces semi-automat

Nu se cunosc.

Ecolab SRL

Centrul de afaceri „IDEO”

Sos. Păcurari nr. 138, et. 2,

RO-700545, Iaşi

Romania

Tel.: +40 232 222 210

Fax: +40 232 222 250

products.ro@ecolab.com

:

Producător/ Distribuitor/

Importator

113162E

Utilizarea produsului

:

Produs pentru imersia mameloanelor

Produs destinat numai utilizatorilor profesionali.

Producător/ Distribuitor/ Importator

:

Număr de telefon

+40 21 3183606

:

Număr de telefon

+40 723 119909 (Program: Luni-Vineri, între orele: 9:00 - 17:00)

Versiune

: 2

Clasificare

Xn; R48/22

Xi; R36

:

:

Pericole pentru sănătatea

oamenilor

Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită prin înghiţire.

Iritant pentru ochi.

Consultaţi secţiunea 11 pentru informaţii detaliate despre efectele asupra sănătăţii şi simptome

Clasificarea conform Regulamentului (CE) 1272/2008 [CLP/GHS]

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Definirea produsului

:

Amestec

Consultaţi secţiunea 16 pentru textul complet al frazelor R şi H enumerate mai sus.

Clasificare conform Directivei 1999/45/CE [DPD]

Acest produs este clasificat ca fiind periculos conform Directivei 1999/45/CE şi amendamentelor sale.

2.2 Elemente pentru etichetă

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

STOT RE 2, H373o

Data emiterii/Data revizuirii

:

1/14

25 Iulie 2012

Iosan Silkdip

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

:

Alte pericole care nu duc la

clasificare

Procentul amestecului constând în ingredient (ingrediente) cu toxicitate

necunoscută: 1.5%

Procentul amestecului constând în ingredient (ingrediente) cu risc necunoscut pentru

mediul acvatic: 1.5%

Ingrediente cu toxicitate

necunoscută

:

Ingrediente cu

ecotoxicitate necunoscută

:

Pictograme de pericol

:

Cuvânt de avertizare

:

Fraze de pericol

:

Prevenire

:

Fraze de precauţie

Intervenţie

:

Pericol

P280 - Purtaţi echipament de protecţie a ochilor/feţei. Purtaţi mănuşi de protecţie.

P305 + P351 + P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă,

timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest

lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.

P310 - Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un

medic.

2.3 Alte pericole

Conţine

:

Nu se aplică.

alcooli graşi etoxilaţi, cu >5EO

Complex iod-nonilfenol etoxilat

Iodine

H315

Provoacă iritarea pielii.

H318

Provoacă leziuni oculare grave.

H373o Poate provoca leziuni ale organelor prin de expunere prelungită sau repetată

în caz de înghiţire.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

Identificatori

67/548/CEE

Denumire

produs/ingredient

%

Tip

Regulamentul (CE) nr.

1272/2008 [CLP]

Clasificare

glicerină

EC: 200-289-5

CAS: 56-81-5

5-10

Neclasificat.

Acute Tox. 4, H332

alcooli graşi etoxilaţi,

cu >5EO

EC: 500-027-2

CAS: 9043-30-5

7-10

Xn; R22

Xi; R41

Acute Tox. 4, H302

Eye Dam. 1, H318

Complex iod-nonilfenol

etoxilat

CAS: 68439-47-4

7-10

T; R48/25

Xn; R20/21/22

Xi; R36/38

N; R50

Acute Tox. 4, H302

Acute Tox. 4, H312

Acute Tox. 4, H332

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H335i

STOT RE 1, H372o

Aquatic Acute 1, H400

Iodine

REACH #: 01-

2119485285-30

EC: 231-442-4

CAS: 7553-56-2

Index: 053-001-00-3

Xn; R20/21

N; R50

Acute Tox. 4, H312

Acute Tox. 4, H332

Skin Corr. 1B, H314

Aquatic Acute 1, H400

[1] [2]

acizi anorganici

EC: 233-109-9

CAS: 10034-85-2

Index: 053-002-01-6

<10

C; R34

Skin Corr. 1B, H314

Amestecuri

3.2

Data emiterii/Data revizuirii

:

2/14

25 Iulie 2012

Iosan Silkdip

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

Limitele de expunere ocupaţională, dacă există, sunt enumerate în secţiunea 8.

Nu sunt prezente şi alte ingrediente care, conform informaţiilor actuale ale furnizorului şi concentraţiilor aplicabile, sunt

clasificate ca periculoase pentru sănătate şi mediu şi care se impune a fi declarate în această secţiune.

[1] Substanţă clasificată ca fiind cu risc pentru sănătate sau mediu

[2] Substanţă cu limită de expunere la locul de muncă

[3] Substanţa întruneşte criteriile de PBT conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006, Anexa XIII

[4] Substanţa întruneşte criteriile de vPvB conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006, Anexa XIII

A se vedea secţiunea

16 pentru textul

complet al frazelor R

menţionate mai sus.

Consultaţi secţiunea

16 pentru textul

complet al frazelor H

enumerate mai sus.

Solicitaţi imediat asistenţă medicală. Sunaţi la un centru pentru otrăviri sau un

medic. Spălaţi gura cu apă. Îndepărtaţi protezele dentare, dacă este cazul. Dacă

materialul a fost înghiţit şi persoana expusă este conştientă, daţi-i să bea mici

cantităţi de apă. Opriţi-vă dacă persoana se simte rău, întrucât vomitatul poate fi

periculos. Nu induceţi voma decât dacă sunteţi instruit în acest sens de personalul

medical. În caz de apariţie a vomei, capul trebuie ţinut în jos, pentru ca voma să nu

pătrundă în plămâni. Arsurile chimice trebuie tratate imediat de către un medic. Nu

administraţi nimic pe cale bucală unei persoane care şi-a pierdut cunoştinţa. Dacă

persoana afectată este inconştientă, aşezaţi-o în poziţia laterală de siguranţă şi

solicitaţi imediat asistenţă medicală. Menţineţi căile respiratorii deschise. Slăbiţi

îmbrăcămintea strânsă precum gulerul, cravata, cureaua sau corsajul. Transportaţi

victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus într-o poziţie confortabilă pentru

respiraţie.

Contact cu pielea

Solicitaţi imediat asistenţă medicală. Sunaţi la un centru pentru otrăviri sau un

medic. Spălaţi imediat ochii cu apă din abundenţă, ridicând din când în când

pleoapele. Verificaţi dacă persoana poartă lentile de contact; dacă da, scoateţi-le.

Continuaţi să clătiţi pentru cel puţin 15 minute. Arsurile chimice trebuie tratate

imediat de către un medic.

Solicitaţi imediat asistenţă medicală. Sunaţi la un centru pentru otrăviri sau un

medic. Spălaţi pielea contaminată cu apă din abundenţă. Îndepărtaţi

îmbrăcămintea şi încălţămintea contaminată. Spălaţi îmbrăcămintea contaminată

înainte de reutilizare. Continuaţi să clătiţi pentru cel puţin 15 minute. Arsurile

chimice trebuie tratate imediat de către un medic. Curăţaţi temeinic încălţămintea

înainte de reutilizare.

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

Solicitaţi imediat asistenţă medicală. Sunaţi la un centru pentru otrăviri sau un

medic. Transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus într-o poziţie

confortabilă pentru respiraţie. În cazul în care se presupune că vaporii sunt încă

prezenţi, salvatorul va purta o mască de gaze adecvată sau un aparat respirator

autonom corespunzător. Dacă nu respiră, dacă respiraţia este neregulată sau dacă

survine stopul respirator, se va face respiraţie artificială sau se va administra oxigen

de către personalul calificat. Poate fi periculos pentru persoana care acordă

asistenţă, să facă respiraţie gură-la-gură. Dacă persoana afectată este inconştientă,

aşezaţi-o în poziţia laterală de siguranţă şi solicitaţi imediat asistenţă medicală.

Menţineţi căile respiratorii deschise. Slăbiţi îmbrăcămintea strânsă precum gulerul,

cravata, cureaua sau corsajul.

Ingerare

Inhalare

Contact cu ochii

:

:

:

:

Protejarea persoanelor

care acordă primul-ajutor

:

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

Nu se va întreprinde nicio acţiune care implică un risc personal sau fără o pregătire

corespunzătoare. În cazul în care se presupune că vaporii sunt încă prezenţi,

salvatorul va purta o mască de gaze adecvată sau un aparat respirator autonom

corespunzător. Poate fi periculos pentru persoana care acordă asistenţă, să facă

respiraţie gură-la-gură. Înainte de a scoate îmbrăcămintea contaminată, spălaţi-o

temeinic cu apă sau purtaţi mănuşi.

Data emiterii/Data revizuirii

:

3/14

25 Iulie 2012

Iosan Silkdip

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

Observaţii pentru medic

Se aplică tratament simptomatic. Contactaţi imediat specialistul în tratarea otrăvirilor

dacă au fost ingerate sau inhalate cantităţi mari.

:

Tratamente specifice

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Posibile efecte acute asupra sănătăţii

Inhalare

:

Poate degaja gaz, vapori sau praf foarte iritant sau coroziv

pentru aparatul respirator.

Poate cauza arsuri ale gurii, gâtului şi stomacului.

:

Ingerare

Contact cu pielea

:

Provoacă iritarea pielii.

Provoacă leziuni oculare grave.

:

Contact cu ochii

Semne / simptome de supraexpunere

Contact cu pielea

Ingerare

Inhalare

Nu există date specifice.

Simptomele adverse pot include următoarele:

dureri stomacale

Simptomele adverse pot include următoarele:

dureri sau iritaţii

roşeaţă

poate genera apariţia de flictene

:

:

:

Contact cu ochii

:

Simptomele adverse pot include următoarele:

durere

lăcrimare

roşeaţă

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Nu există tratament specific.

:

În caz de incendiu, izolaţi imediat zona, evacuând toate persoanele din apropiere.

Nu se va întreprinde nicio acţiune care implică un risc personal sau fără o pregătire

corespunzătoare.

Produse de combustie

periculoase

Pericole cauzate de

substanţă sau amestec

Produsele de descompunere pot conţine următoarele substanţe:

dioxid de carbon

monoxid de carbon

compuşi halogenaţi

În urma expunerii la foc sau căldură, presiunea va creşte şi recipientul se poate

sparge.

Pompierii trebuie să poarte echipament de protecţie corespunzător şi aparat de

respiraţie autonom (SCBA) cu mască completă, funcţionând cu presiune pozitivă.

Echipamentul de protecţie

special pentru pompieri

5.1 Medii de stingere a incendiilor

:

:

:

Nu se cunosc.

Mijloace de stingere

adecvate

:

Mijloace de stingere

inadecvate

:

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

5.3 Recomandări destinate pompierilor

Precauţii speciale pentru

pompieri

:

Data emiterii/Data revizuirii

:

4/14

25 Iulie 2012

Iosan Silkdip

6.2 Precauții pentru mediul

înconjurător

Opriţi scurgerea dacă operaţiunea nu prezintă riscuri. Mutaţi recipientele din zona

cu produs vărsat. Abordaţi deversarea din amonte pe direcţia vântului. Împiedicaţi

pătrunderea în canalizări, cursuri de apă, subsoluri sau spaţii închise. Direcţionaţi

deversările într-o staţie de epurare sau executaţi următoarele acţiuni. Îndiguiţi şi

colectaţi produsul vărsat cu un material absorbant necombustibil (de exemplu, nisip,

pământ, silicat spongios de mică sau diatomit) şi puneţi-l într-un recipient adecvat, în

vederea eliminării conform reglementărilor locale. Materialul absorbant contaminat

poate prezenta aceleaşi pericole ca şi produsul vărsat.

Evitaţi dispersarea materialului scurs şi contactul sau infiltrarea în sol, cursuri de

apă, scurgeri şi canalizări. A se anunţa autorităţile competente în cazul în care

produsul a poluat mediul înconjurător (canalizarea, cursurile de apă, solul sau aerul).

Deversare masivă

:

Opriţi scurgerea dacă operaţiunea nu prezintă riscuri. Mutaţi recipientele din zona

cu produs vărsat. Diluaţi cu apă şi spălaţi dacă este solubil cu apă. Alternativ, sau

dacă este insolubil în apă, absorbiţi cu un material uscat inert şi puneţi într-un

container adecvat pentru deşeuri.

Deversare minoră

:

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Pentru personalul care nu

este implicat în situații de

urgență

:

Pentru personalul care

intervine în situații de

urgență

:

6.4 Trimiteri către alte

secțiuni

Consultaţi Secţiunea 1 pentru datele de contact în caz de urgenţă.

Consultaţi Secţiunea 8 pentru informaţii privind echipamentul de protecţie personală

adecvat.

Consultaţi Secţiunea 13 pentru informaţii suplimentare privind tratarea deşeurilor.

Nu se va întreprinde nicio acţiune care implică un risc personal sau fără o pregătire

corespunzătoare. Nu permiteţi accesul personalului neprotejat şi neautorizat în

apropiere. Încercaţi să evitaţi atingerea sau păşirea prin materialul scurs. Nu

inhalaţi vaporii sau aerosolii. Asiguraţi o ventilaţie adecvată. În cazul în care

ventilaţia nu este corespunzătoare, purtaţi aparat de protecţie respiratorie adecvat.

Purtaţi echipament de protecţie personală adecvat.

Dacă este necesar echipament special pentru tratarea scurgerii, aveţi în vedere

orice informaţie de la Secţiunea 8 privind materialele adecvate şi inadecvate.

Consultaţi şi informaţiile de la paragraful „Pentru personalul care nu se ocupă cu

intervenţii de urgenţă”.

:

:

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

Informaţiile din această secţiune conţin sfaturi şi îndrumări cu caracter general. Lista Utilizărilor Identificate din

Secţiunea 1 trebuie consultată pentru orice informaţie disponibilă specifică domeniului de utilizare furnizată în

Scenariul/Scenariile de Expunere.

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Măsuri de protecţie

:

Sfaturi privind aspecte

generale de igienă

ocupaţională

:

Îmbrăcaţi-vă cu echipamentul personal de protecţie corespunzător (a se vedea

secţiunea 8). A se evita contactul cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Nu inhalaţi

vaporii sau aerosolii. Nu ingeraţi produsul. În cazul în care, în timpul utilizării

normale materialul prezintă un pericol pentru respiraţie, se va folosi numai în

prezenţa unei instalaţii de ventilare adecvate sau se va purta un aparat respirator

corespunzător. Păstraţi în recipientul original sau într-un alt recipient aprobat,

confecţionat dintr-un material compatibil, închis ermetic atunci când nu este utilizat.

Recipientele goale conţin resturi de produs şi pot fi periculoase. Nu reutilizaţi

ambalajul.

Muncitorii se vor spăla pe mâini şi pe faţă înainte de a mânca, de a consuma lichide

şi de a fuma. Consultaţi şi Secţiunea 8 pentru informaţii suplimentare privind

măsurile de igienă.

Data emiterii/Data revizuirii

:

5/14

25 Iulie 2012

Iosan Silkdip

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

Depozitaţi între următoarele temperaturi: 0 la 25°C (32 la 77°F). Depozitaţi conform

cerinţelor legale locale. Depozitaţi în recipientul original, ferit de raze solare directe,

în loc răcoros şi bine ventilat, departe de materiale incompatibile (vezi secţiunea 10),

alimente şi băuturi. Păstraţi recipientul închis ermetic şi sigilat până la utilizare.

Recipientele care au fost deschise trebuie închise din nou cu grijă şi ţinute

în poziţie verticală pentru a preveni scurgerile. A nu se păstra în recipiente

neetichetate. A se utiliza un recipient de colectare corespunzător pentru evitarea

contaminării mediului.

7.2 Condiții de depozitare în

condiții de securitate,

inclusiv eventuale

incompatibilități

7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

:

Recomandări

:

Soluţii specifice sectorului

industrial

:

Nu se aplică până când vor fi disponibile Scenariile de Expunere pentru substanţe.

Nu se aplică până când vor fi disponibile Scenariile de Expunere pentru substanţe.

Protecţia mâinilor

(EN 374)

Recomandat : Mănuşi - butil-cauciuc , mănuşi din nitril-cauciuc ( Timp de

pătrundere: 1 - 4 ore ) .

Foarte recomandat : Ochelari, scut pentru faţă sau orice altă protecţie completă

pentru faţă.

Protecţia ochilor/feţei

(EN 166)

:

:

Protecţia pielii

Echipamentele de protecţie personală pentru protejarea corpului trebuie selectate

pe baza activităţii efectuate şi a riscurilor implicate şi trebuie aprobate de către un

specialist, înainte de manipularea acestui produs.

:

Controale tehnice adecvate

:

Dacă operaţiunile utilizatorului generează praf, fum, gaze, vapori sau aburi, pentru a

menţine expunerea muncitorilor la substanţe contaminante aeropurtate sub limitele

recomandate sau obligatorii, utilizaţi metode de izolare a procesului, ventilaţie locală

de evacuare sau alte măsuri tehnice de control.

Spălaţi-vă bine pe mâini, pe braţe şi pe faţă după manipularea produselor chimice,

înainte de a mânca, de a fuma şi de a folosi toaleta, precum şi la terminarea

programului de lucru. A se folosi tehnicile adecvate pentru a îndepărta

îmbrăcămintea potenţial contaminată. Spălaţi îmbrăcămintea contaminată înainte

de reutilizare. Aveţi grijă ca instalaţiile pentru spălarea ochilor şi duşurile de

siguranţă să fie aproape de locul de muncă.

8.2 Controale ale expunerii

Măsuri igienice

:

Nu sunt disponibile valori ale DNEL pentru amestec.

Concentraţii cu efect preconizat

Nu sunt disponibile valori ale PNEC pentru amestec.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1 Parametri de control

Niveluri ale efectului derivat

Mãsuri de protecţie individualã

Protecţia corpului

(EN 14605)

:

Protecţia altor suprafeţe

de piele

Încălţămintea adecvată şi orice măsuri suplimentare de protecţie a pielii trebuie

selectate pe baza sarcinilor care trebuie îndeplinite şi a riscurilor implicate şi trebuie

aprobate de un specialist înainte de manipularea acestui produs.

Denumire produs/ingredient

Valori limită de expunere

Limite de expunere ocupaţională

Iodine

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, şi Ministerul

Sănătăţii Publice (România, 10/2006).

Termen scurt: 1 mg/m

15 minut(e).

VLA: 0.5 mg/m

8 ore (oră).

VLA: 0.09 ppm 8 ore (oră).

Data emiterii/Data revizuirii

:

6/14

25 Iulie 2012

Iosan Silkdip

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

Dacă o evaluare a riscului indică necesitatea acestui lucru, purtaţi un aparat

respirator pentru purificarea aerului sau alimentat cu aer, de mărime adecvată,

corespunzător unui standard aprobat. Alegerea aparatului respirator trebuie să se

bazeze pe nivelurile de expunere cunoscute sau anticipate, pe gradul de

periculozitate al produsului şi pe limitele de funcţionare în siguranţă ale aparatului

ales.

Protecţia respiraţiei

(EN 143, 14387)

:

Controlul expunerii

mediului

:

Se vor verifica emisiile generate de echipamentele de ventilaţie sau de lucru, pentru

a se asigura că respectă prevederile legislaţiei de protecţie a mediului înconjurător.

În unele cazuri, se vor impune modificări ale turnurilor de spălare şi ale filtrelor sau

modificări tehnologice ale echipamentelor de producţie, pentru a reduce emisiile la

niveluri acceptabile.

Pericole termice

:

Nu se aplică.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

Stare fizică

Punct de topire/punct de

îngheţ

Punct de fierbere şi interval de

fierbere iniţial

Presiunea de vapori

Densitatea relativă

Densitatea vaporilor

Solubilitate/solubilităţi

Lichid.

1.051 la 1.064

Uşor solubil în următoarele materiale: apă rece şi apă caldă.

iodine

Miros

pH

Maro. [Închis]

Culoare

Viteza de evaporare

Temperatură de auto-

aprindere

Punct de aprindere

> 100°C

2.01 la 2.5 [Concentraţia (% m/m): 100%]

Pragul de acceptare a

mirosului

Coeficient de partiţie n-

octanol/apă

Proprietăţi explozive

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Niciuna.

Proprietăţi oxidante

:

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Aspect

9.2 Alte informații

Timp de ardere

Viteza de ardere

:

:

Temperatură de

descompunere

:

Nu există informaţii suplimentare.

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec.

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec.

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec.

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec.

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec.

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec.

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec.

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec.

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec.

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec.

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec.

Nu se aplică.

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec.

Vâscozitate

:

Limite superioare/inferioare de

inflamabilitate sau de explozie

:

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec.

Inflamabilitate (solid, gaz)

:

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec.

Data emiterii/Data revizuirii

:

7/14

25 Iulie 2012

Iosan Silkdip

10.6 Produși de

descompunere periculoși

10.4 Condiții de evitat

Nu există date specifice.

În condiţii normale de depozitare şi utilizare, nu se formează produşi de

descompunere periculoşi.

Produsul este stabil.

10.2 Stabilitate chimică

:

:

:

10.3 Posibilitatea de reacții

periculoase

:

În condiţii normale de depozitare şi utilizare nu vor apărea reacţii periculoase.

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1 Reactivitate

:

Nu sunt disponibile date din teste referitoare la reactivitate, pentru acest produs sau

pentru ingredientele sale.

10.5 Materiale incompatibile

:

Nu există date specifice.

Toxicitate acută

glicerină

LC50 Inhalare Prafuri şi ceţuri

Şobolan

>2.75 mg/l

4 ore

LD50 Dermic

Iepure

23000 mg/kg

LD50 Orală

Şobolan

18300 mg/kg

Iodine

LC50 Inhalare Prafuri şi ceţuri

Şobolan

>4.588 mg/l

4 ore

LD50 Dermic

Iepure

1425 mg/kg

LD50 Orală

Iepure

14000 mg/kg

Denumire

produs/ingredient

Rezultat

Specii

Doză

Durata

expunerii

Efecte cancerigene

Mutagenicitate

Efecte teratogene

Toxicitate pentru reproducere

Iritaţie/coroziune

Concluzii / rezumat

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Sensibilizare

Concluzii / rezumat

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind efectele toxicologice

Estimări de toxicitate acută

Orală

2710.5 mg/kg

Dermic

10194.5 mg/kg

Inhalare (gaze)

49033.1 ppm

Inhalare (vapori)

119.9 mg/l

Inhalare (praf şi abur)

9.42 mg/l

Traseu

Valoare ATE (evaluări toxicitate acută)

Toxicitate specifică de organ-ţintă (expunere unică)

Concluzii / rezumat

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Concluzii / rezumat

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Concluzii / rezumat

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Concluzii / rezumat

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Concluzii / rezumat

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Data emiterii/Data revizuirii

:

8/14

25 Iulie 2012

Iosan Silkdip

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

Posibile efecte cronice asupra sănătăţii

Posibile efecte acute asupra sănătăţii

Inhalare

:

Poate degaja gaz, vapori sau praf foarte iritant sau coroziv

pentru aparatul respirator.

Poate cauza arsuri ale gurii, gâtului şi stomacului.

:

Ingerare

Contact cu pielea

:

Provoacă iritarea pielii.

Provoacă leziuni oculare grave.

:

Contact cu ochii

Poate provoca leziuni ale organelor prin de expunere prelungită sau repetată în caz

de înghiţire.

Generale

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Efecte cancerigene

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Mutagenicitate

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Efecte teratogene

:

Efecte asupra dezvoltării

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Simptome legate de caracteristicile fizice, chimice şi toxicologice

Contact cu pielea

Ingerare

Inhalare

Nu există date specifice.

Simptomele adverse pot include următoarele:

dureri stomacale

Simptomele adverse pot include următoarele:

dureri sau iritaţii

roşeaţă

poate genera apariţia de flictene

:

:

:

Contact cu ochii

:

Simptomele adverse pot include următoarele:

durere

lăcrimare

roşeaţă

Toxicitate specifică de organ-ţintă (expunere repetată)

Denumire produs/ingredient

Categorie

Denumire produs/ingredient

Categorie

Pericol prin inhalare

Calea de

expunere

Organe-ţintă

Calea de

expunere

Organe-ţintă

Efecte întârziate şi imediate, precum şi efecte cronice în urma expunerii pe termen scurt şi lung

Expunere pe termen scurt

Expunere pe termen lung

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Alcohols, C11-15, ethoxylated, compds. with iodine

Categoria 3

Inhalare

Iritarea căilor

respiratorii

Alcohols, C11-15, ethoxylated, compds. with iodine

Categoria 1

Orală

Nedeterminat

Informaţii privind căile

probabile de expunere

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Efecte imediate

potenţiale

:

Efecte întârziate

potenţiale

:

Efecte imediate

potenţiale

:

Efecte întârziate

potenţiale

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Concluzii / rezumat

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Data emiterii/Data revizuirii

:

9/14

25 Iulie 2012

Iosan Silkdip

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

Efecte asupra fertilităţii

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Alte informații

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

LogP

ow

BCF

Potenţial

12.3 Potențial de bioacumulare

12.6 Alte efecte adverse

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Denumire

produs/ingredient

glicerină

-1.76

joasă

Iodine

2.49

joasă

12.1 Toxicitate

glicerină

Acut LC50 855 mg/l

Peşte

96 ore

Iodine

Acut EC50 1 mg/l

Plante acvatice

72 ore

Denumire

produs/ingredient

Specii

Rezultat

Durata

expunerii

12.2 Persistență și degradabilitate

Concluzii / rezumat

:

Surfactanţii conţinuţi de produs sunt biodegradabili conform cerinţelor

Regulamentului privind detergenţii 648/2004/EC.

PBT

:

Nu se aplică.

vPvB

:

Nu se aplică.

12.4 Mobilitate în sol

12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB

:

Concluzii / rezumat

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Coeficient de partiţie

sol/apă ((K

oc

)

:

Nu este determinat pentru amestec.

Mobilitatea

:

Nu este determinat pentru amestec.

Pe cât posibil producerea de deşeuri trebuie evitată sau redusă la minimum. În

recipientele goale sau în garniturile acestora se pot găsi urme ale produselor. A se

elimina reziduurile produsului şi ambalajul (recipientul) după ce s-au luat toate

măsurile de precauţie. Cantităţile semnificative de reziduuri provenite din produs nu

trebuie aruncate la canalizare ci trebuie procesate într-o staţie adecvată de tratare a

deşeurilor. Eliminaţi surplusul şi produsele nereciclabile prin intermediul unui agent

autorizat pentru eliminarea deşeurilor. Eliminarea acestui produs, a soluţiilor şi

produselor sale secundare trebuie

să se efectueze în conformitate cu prevederile legislaţiei pentru protecţia

mediului şi cea privind eliminarea deşeurilor, precum şi cu toate

reglementările autorităţilor regionale locale. Evitaţi dispersarea materialului scurs şi

contactul sau infiltrarea în sol, cursuri de apă, scurgeri şi canalizări.

:

Metode de eliminare

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

Informaţiile din această secţiune conţin sfaturi şi îndrumări cu caracter general. Lista Utilizărilor Identificate din

Secţiunea 1 trebuie consultată pentru orice informaţie disponibilă specifică domeniului de utilizare furnizată în

Scenariul/Scenariile de Expunere.

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Produs

Data emiterii/Data revizuirii

:

10/14

25 Iulie 2012

Iosan Silkdip

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

Catalogul european de deşeuri (EWC)

Deşeu periculos

:

Ambalaje

Cod deşeu

Denumirea deşeului

Metode de eliminare

:

Precauţii speciale

:

20 01 14*

acizi

Pe cât posibil producerea de deşeuri trebuie evitată sau redusă la minimum.

Deşeurile de ambalajele trebuie reciclate.

A se elimina reziduurile produsului şi ambalajul (recipientul) după ce s-au luat toate

măsurile de precauţie. Recipientele goale care nu au fost curăţate sau clătite

trebuie manipulate cu atenţie. În recipientele goale sau în garniturile acestora se

pot găsi urme ale produselor. Evitaţi dispersarea materialului scurs şi contactul sau

infiltrarea în sol, cursuri de apă, scurgeri şi canalizări.

Not regulated.

Nereglementat.

Nereglementat.

Not regulated.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

ADR/RID

IMDG

IATA

14.1 Numărul ONU

14.2 Denumirea

corectă ONU

pentru expediție

14.3 Clasa

(clasele) de pericol

pentru transport

14.4 Grupul de

ambalare

ADN/ADNR

14.5 Pericole

pentru mediul

înconjurător

14.6 Precauții

speciale pentru

utilizatori

14.7 Transport în vrac, în

conformitate cu anexa II la

MARPOL 73/78 și Codul IBC

:

Nu se aplică.

Niciuna.

Niciuna.

None.

None.

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru

substanța sau amestecul în cauză

Regulamentul UE (CE) Nr 1907/2006 (REACH)

Anexa XIV - Lista substanţelor care fac obiectul autorizării

Substanţe de foarte mare îngrijorare

Nici un ingredient nu a fost inventariat.

Data emiterii/Data revizuirii

:

11/14

25 Iulie 2012

Iosan Silkdip

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

Reglementări naţionale

Alte reglementări UE

Nu se aplică.

Anexa XVII – Restricţii la

fabricarea, introducerea

pe piaţă şi utilizarea

anumitor substanţe,

amestecuri şi articole

periculoase

:

România

15.2 Evaluarea securității

chimice

Acest produs conţine substanţe pentru care sunt încă necesare evaluări privind

securitatea chimică.

:

Legislaţia pentru deşeurile de produs: Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor.

Legislaţia pentru deşeuri de ambalaj: HG 621 /2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje.

HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase.

HG 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase.

Indică informaţiile care s-au modificat de la ultima versiune pusă în circulaţie.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Abrevieri şi acronime

:

ADN/ADNR = Prevederile Europene privind Transportul Internaţional de Mărfuri

Periculoase pe Ape Continentale

ADR = Acordul European privind Transportul Internaţional Rutier de Mărfuri

Periculoase

TAE = Toxicitate Acută Estimată

FBC = Factor de Bioconcentraţie

CLP = Regulamentul privind Clasificarea, Etichetarea şi Ambalarea [Regulamentul

(CE) Nr. 1272/2008

DNEL = Nivel Calculat Fără Efect

DPD = Directiva privind Preparatele Periculoase [1999/45/CE]

CE = Comisia Europeană

frază EUH = frază de pericol, specifică CLP

IATA = Asociaţia Internaţională a Transportului Aerian

IBC = Container Intermediar Vrac

IMDG = Internaţional Maritim Mărfuri Periculoase

LogPow = logaritm al coeficientului de partiţie apă/octanol

MARPOL 73/78 = Convenţia Internaţională pentru Prevenirea Poluării provenite de la

Nave, 1973 aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 ("Marpol" = poluare

marină)

OEL = Limită privind Expunerea Ocupaţională

PBT = Persistent, Biocumulativ şi Toxic

PNEC = Concentraţie Predictibilă Fără Efect

REACH = Regulamentul privind Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea şi Interzicerea

Chimicalelor [Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006]

RID = Regulamentul privind Transportul Internaţional Feroviar al Mărfurilor

Periculoase

REACH # = Număr Înregistrare REACH

vPvB = Foarte Persistent si Foarte Biocumulativ

Procedură utilizată pentru derivarea clasificării conform Reglementării (CE) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Clasificare

Justificare

Skin Irrit. 2, H315

Metoda de calcul

Eye Dam. 1, H318

Metoda de calcul

STOT RE 2, H373o

Metoda de calcul

Data emiterii/Data revizuirii

:

12/14

25 Iulie 2012

Iosan Silkdip

SECȚIUNEA 16: Alte informații

25 Iulie 2012

Data tipăririi

Data emiterii/ Data revizuirii

Versiune

Aviz pentru cititor

Data punerii anterioare în

circulaţie

:

:

:

:

Textul complet al frazelor R

abreviate

:

R48/25- Toxic: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită prin

înghiţire.

R22- Nociv în caz de înghiţire.

R20/21- Nociv prin inhalare şi în contact cu pielea.

R20/21/22- Nociv prin inhalare, în contact cu pielea şi prin înghiţire.

R48/22- Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită prin

înghiţire.

R34- Provoacă arsuri.

R41- Risc de leziuni oculare grave.

R36- Iritant pentru ochi.

R36/38- Iritant pentru ochi şi piele.

R50- Foarte toxic pentru organismele acvatice.

T - Toxic

C - Coroziv

Xn - Nociv

Xi - Iritant

N - Periculos pentru mediu

:

Textul complet al

clasificărilor [DSD/DPD]

25 Iulie 2012

29 Noiembrie 2011

Textul complet al frazelor H

abreviate

:

Textul complet al

clasificărilor [CLP/GHS]

:

H302

Nociv în caz de înghiţire.

H312

Nociv în contact cu pielea.

H314

Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.

H315

Provoacă iritarea pielii.

H318

Provoacă leziuni oculare grave.

H319

Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H332

Nociv în caz de inhalare.

H335i

Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

H372o

Provoacă leziuni ale organelor prin expunere prelungită

sau repetată în caz de înghiţire.

H373o

Poate provoca leziuni ale organelor prin de expunere

prelungită sau repetată în caz de înghiţire.

H400

Foarte toxic pentru mediul acvatic.

Acute Tox. 4, H302

TOXICITATE ACUTĂ: ORAL - Categoria 4

Acute Tox. 4, H312

TOXICITATE ACUTĂ: PIELE - Categoria 4

Acute Tox. 4, H332

TOXICITATE ACUTĂ: INHALARE - Categoria 4

Aquatic Acute 1, H400

PERICOL ACUT PENTRU MEDIUL ACVATIC - Categoria

Eye Dam. 1, H318

LEZAREA GRAVĂ A OCHILOR/IRITAREA OCHILOR -

Categoria 1

Eye Irrit. 2, H319

LEZAREA GRAVĂ A OCHILOR/IRITAREA OCHILOR -

Categoria 2

Skin Corr. 1B, H314

CORODAREA/IRITAREA PIELII - Categoria 1B

Skin Irrit. 2, H315

CORODAREA/IRITAREA PIELII - Categoria 2

STOT RE 1, H372o

TOXICITATE ASUPRA UNUI ORGAN ŢINTĂ SPECIFIC -

EXPUNERE REPETATĂ: ORAL - Categoria 1

STOT RE 2, H373o

TOXICITATE ASUPRA UNUI ORGAN ŢINTĂ SPECIFIC -

EXPUNERE REPETATĂ: ORAL - Categoria 2

STOT SE 3, H335i

TOXICITATE ASUPRA UNUI ORGAN ŢINTĂ SPECIFIC -

O SINGURĂ EXPUNERE: INHALARE [Iritarea căilor

respiratorii] - Categoria 3

Data emiterii/Data revizuirii

:

13/14

25 Iulie 2012

Iosan Silkdip

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Informaţiile de mai sus sunt considerate a fi corecte conform formulării utilizate la fabricarea acestui produs în

ţara de origine. Deoarece datele, standardele şi reglementările sunt supuse modificărilor, iar condiţiile de

utilizare şi manipulare sunt în afara controlului nostru, NU SE GARANTEAZĂ ÎN MOD EXPRES SAU IMPLICIT

CĂ ACESTE INFORMAŢII SUNT COMPLETE SAU PERMANENT EXACTE.

Data emiterii/Data revizuirii

:

14/14

25 Iulie 2012