IOSAN SILKDIP

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • IOSAN SILKDIP
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • IOSAN SILKDIP
  Литва
 • Език:
 • литовски

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 113162E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

Iosan Silkdip

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas

Iosan Silkdip

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimus (įskaitant

pakeitimą Reglamentu (ES) Nr. 453/2010) - Europa

:

1.1 Produkto identifikatorius

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Įvardyti naudojimo būdai

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

Produkto kodas

:

Nerekomenduojami naudojimo būdai

1.4 Pagalbos telefono numeris

Nacionalinis patariamasis organas/Apsinuodijimų Kontrolės Ir Informacijos Biuras

Gyvūnų laikymo vietų priežiūros priemonė. Naudoti rankiniu būdu

Gyvūnų laikymo vietų priežiūros priemonė. Naudoti pusiau automatiniu būdu

Nežinoma.

Ecolab sp. z o.o.

ul. Opolska 100

31-323 Kraków

tel. 0048.12.2616100

email: reach.pl@ecolab.com

:

Gamintojas/ Platintojas/

Importuotojas

113162E

Produkto panaudojimas

:

Spenių dezinfekantas

Tik profesionaliesiems vartotojams

Gamintojas/ Platintojas/ Importuotojas

:

Telefono numeris

Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro: 24 val per parą: 00370.85.236 2052,

00370.86.87 53 378

:

Telefono numeris

Nėra

Versija

: 2

Klasifikacija

Xn; R48/22

Xi; R36

:

:

Pavojai žmonių sveikatai

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

Dirgina akis.

Smulkesnės informacijos apie poveikį sveikatai ir simptomus žr. 11-me skyriuje.

Klasifikacija vadovaujantis Reglamentu (EK) 1272/2008 (KŽP/GHS)

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Produkto apibrėžimas

:

Mišinys

Pirmiau nurodytų R frazių ar H teiginių pilnas tekstas pateiktas 16 skyriuje.

Klasifikacija pagal Direktyvą 1999/45/EB [DPD]

Pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos pakeitimus šis produktas yra klasifikuojamas kaip pavojingas.

2.2 Ženklinimo elementai

Pavojaus piktrogramos

:

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

STOT RE 2, H373o

Sudarymo data/Peržiūrėta

:

1/13

2012-07-25

Iosan Silkdip

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

:

Kiti neklasifikuojami

pavojai

Mišinio, kuriame yra nežinomo toksiškumo ingradientas (ingradientų), sudėtis,

išreikšta procentais: 1.5%

Mišinio, kuriame yra ingradientas (ingradientų), kurių vandens aplinkai keliamas

pavojus yra nežinomas, sudėtis, išreikšta procentais: 1.5%

Nežinomo toksiškumo

ingredientai

:

Nežinomo ekotoksiškumo

ingredientai

:

Signalinis žodis

:

Pavojingumo frazės

:

Prevencinės

:

Atsargumo frazės

Atoveikis

:

Pavojinga

P280 - Naudoti akių/veido apsaugos priemones. Mūvėti apsaugines pirštines.

P305 + P351 + P338 - PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes.

Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti

akis.

P310 - Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS

BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

2.3 Kiti pavojai

Sudėtyje yra

:

Netaikoma.

riebalų rūgščių etoksilatai >5EO

Nonylphenol, ethoxylated iodine complex

Iodine

H315

Dirgina odą.

H318

Smarkiai pažeidžia akis.

H373o Ilgalaikis ar pakartotinis poveikis prarijus gali sukelti organų pažeidimus.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

Identifikatoriai

67/548/EEB

Produkto/ingrediento

pavadinimas

Pilną aukščiau

minimų Rizikos

frazių tekstą rasite 16

skyriuje.

%

Tipas

Reglamentas (EB) Nr.

1272/2008 [CLP]

Klasifikacija

Pilnas pirmiau

nurodytų H teiginių

tekstas pateiktas 16

skyriuje.

glicerinas

EB: 200-289-5

CAS Nr.: 56-81-5

5-10

Neklasifikuota.

Acute Tox. 4, H332

riebalų rūgščių

etoksilatai >5EO

EB: 500-027-2

CAS Nr.: 9043-30-5

7-10

Xn; R22

Xi; R41

Acute Tox. 4, H302

Eye Dam. 1, H318

Nonylphenol,

ethoxylated iodine

complex

CAS Nr.: 68439-47-4

7-10

T; R48/25

Xn; R20/21/22

Xi; R36/38

N; R50

Acute Tox. 4, H302

Acute Tox. 4, H312

Acute Tox. 4, H332

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H335i

STOT RE 1, H372o

Aquatic Acute 1, H400

Iodine

REACH #: 01-

2119485285-30

EB: 231-442-4

CAS Nr.: 7553-56-2

Indeksas: 053-001-00-3

Xn; R20/21

N; R50

Acute Tox. 4, H312

Acute Tox. 4, H332

Skin Corr. 1B, H314

Aquatic Acute 1, H400

[1] [2]

Neorganinės rūgštys

EB: 233-109-9

CAS Nr.: 10034-85-2

Indeksas: 053-002-01-6

<10

C; R34

Skin Corr. 1B, H314

Mišiniai

3.2

Sudarymo data/Peržiūrėta

:

2/13

2012-07-25

Iosan Silkdip

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

Leidžiamo poveikio darbo vietoje ribos, jei tokios yra, išvardytos 8-me skyriuje.

Pagal šiuo metu metu tiekėjo turimą informaciją produkte nėra papildomų sudėtinių medžiagų, kurios naudojamomis

koncentracijomis būtų klasifikuojamos kaip pavojingos sveikatai ar aplinkai, todėl šiame skyriuje duomenų apie tai

nepateikiama.

[1] Medžiaga, klasifikuojama kaip pavojinga sveikatai ar aplinkai

[2] Medžiaga, kurios poveikis darbo vietoje yra ribojamas

[3] Medžiaga atitinka PBD kriterijų pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, XIII Priedą

[4] Medžiaga atitinka vPvB kriterijų pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, XIII Priedą

Tipas

Nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos. Skambinkite į apsinuodijimų kontrolės

ir informacijos biurą ar gydytojui. Išskalaukite burną vandeniu. Jei yra, išimkite

dantų protezus. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite

jam po truputį gerti vandens. Nustokite girdyti, jei žmogų pykina, nes vėmimas gali

būti pavojingas. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos

personalas. Kilus vėmimui galvą reikia laikyti taip, kad išvemtos masės nepatektų į

plaučius. Cheminius nudegimus nedelsiant turi gydyti gydytojas. Niekada nieko

neduokite į burną netekusiam sąmonės asmeniui. Jei apnuodytasis prarado

sąmonę, paguldykite jį ir nedelsdami kreipkitės medikų pagalbos. Užtikrinkite atvirą

kelią orui patekti. Atpalaiduokite ankštas aprangos detales, pavyzdžiui, apykalę,

kaklaraištį, diržą ar juosmenį. Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir

padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

Susilietus su oda

Nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos. Skambinkite į apsinuodijimų kontrolės

ir informacijos biurą ar gydytojui. Tuoj pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu,

retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai

lęšiai; jei yra – išimkite juos. Plaukite ne mažiau, kaip 15 minučių. Cheminius

nudegimus nedelsiant turi gydyti gydytojas.

Nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos. Skambinkite į apsinuodijimų kontrolės

ir informacijos biurą ar gydytojui. Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu vandens.

Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Prieš naudodami išskalbkite suterštus

drabužius. Plaukite ne mažiau, kaip 15 minučių. Cheminius nudegimus nedelsiant

turi gydyti gydytojas. Kruopščiai nuvalykite batus prieš apsiaudami pakartotinai.

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos. Skambinkite į apsinuodijimų kontrolės

ir informacijos biurą ar gydytojui. Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė

ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Jei įtariama, kad garų dar yra likę, gelbėtojas

privalo dėvėti tinkamą kaukę arba naudotis autonominiu kvėpavimo aparatu. Jei

asmuo nekvėpuoja, jei kvėpuoja netolygiai ar kvėpavimas sustoja, darykite dirbtinį

kvėpavimą arba apmokytas personalas turi užtikrinti dirbtinį kvėpavimą deguonimi.

Suteikiančiam pagalbą asmeniui gali būti pavojinga daryti dirbtinį kvėpavimą burna.

Jei apnuodytasis prarado sąmonę, paguldykite jį ir nedelsdami kreipkitės medikų

pagalbos. Užtikrinkite atvirą kelią orui patekti. Atpalaiduokite ankštas aprangos

detales, pavyzdžiui, apykalę, kaklaraištį, diržą ar juosmenį.

Prarijus

Įkvėpus

Patekus į akis

:

:

:

:

Pirmąją pagalbą teikiančių

asmenų apsaugos

priemonės

:

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Galimas ūmus poveikis sveikatai

Įkvėpus

:

Gali išskirti stipriai dirginančias ar ėsdinančias kvėpavimo takus dujas,

garus.

Smarkiai pažeidžia akis.

:

Patekus į akis

Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo

paruošimo. Jei įtariama, kad garų dar yra likę, gelbėtojas privalo dėvėti tinkamą

kaukę arba naudotis autonominiu kvėpavimo aparatu. Suteikiančiam pagalbą

asmeniui gali būti pavojinga daryti dirbtinį kvėpavimą burna. Prieš nusivilkdami

užterštus rūbus, kruopščiai juos nuplaukite vandeniu arba mūvėkite pirštines.

Sudarymo data/Peržiūrėta

:

3/13

2012-07-25

Iosan Silkdip

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

Pastabos gydytojui

Gydykite simptomiškai. Jei prarijote ar įkvėpėte didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į

apsinuodijimų gydymo specialistą.

:

Specifinis gydymas

Gali nudeginti burną, gerklę ir skrandį.

:

Prarijus

Susilietus su oda

:

Dirgina odą.

Viršytos ekspozicijos požymiai/simptomai

Susilietus su oda

Prarijus

Įkvėpus

Jokių specialių duomenų nėra.

Poveikio sukelti simptomai gali būti tokie:

pilvo skausmai

Poveikio sukelti simptomai gali būti tokie:

skausmas ar dirginimas

paraudimas

gali susidaryti pūslės

:

:

:

Patekus į akis

:

Poveikio sukelti simptomai gali būti tokie:

skausmas

ašarojimas

paraudimas

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Specifinio gydymo nėra.

:

Kilus gaisrui, skubiai evakuokite visus žmones iš įvykio vietos. Negalima imtis jokių

veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.

Pavojingi užsiliepsnojantys

produktai

Medžiagos ar mišinio

keliami pavojai

Skilimo produktuose gali būti tokios medžiagos:

anglies dioksidas

anglies monoksidas

halogeninti junginiai

Ugnyje ar įkaitinus padidėja slėgimas, ir konteineris gali sprogti.

Gaisrininkai privalo naudotis atitinkama apsaugos įranga ir autonominiu

kvėpavimo aparatu (SCBA) su visą veidą dengiančia kauke, užtikrinančia

teigiamą slėgį.

Speciali apsauginė įranga

gaisro gesintojams

5.1 Gesinimo priemonės

:

:

:

Nežinoma.

Tinkama gesinimo terpė

:

Netinkama gesinimo terpė

:

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

5.3 Patarimai gaisrininkams

Specialiosios atsargumo

priemonės ugniagesiams

:

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Avarijos likvidavime

nedalyvaujančiam

personalui

:

Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo

paruošimo. Neleiskite įeiti pašaliniam ir apsaugos priemonių nenaudojančiam

personalui. ***Try to avoid touching or walking through spilt material.*** Neįkvėpkite

garų ar miglos. Užtikrinkite tinkamą ventiliaciją. Kai ventiliacija nepakankama,

naudokitės tinkamu respiratoiumi. Naudokite tinkamas asmenines apsaugines

priemones.

Sudarymo data/Peržiūrėta

:

4/13

2012-07-25

Iosan Silkdip

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.2 Ekologinės atsargumo

priemonės

Jei nerizikinga, sustabdykite nutekėjimą. Pašalinkite konteinerius iš išsiliejimo

vietos. Prie išpiltos medžiagos priartėkite pavėjui. Neleiskite patekti į

nutekamuosius vamzdžius, vandentakius, rūsius ar uždaras patalpas. Nuplaukite

išsiliejusią medžiagą į uždarą nuotekų valymo sistemą arba elkitės kaip toliau

nurodyta. Sutabdykite ir surinkite išsipylusią medžiagą nedegiomis sugeriančiomis

medžiagomis, pvz., smėliu, žeme, vermikulitu, diatomitine žeme ir supilkite į

konteinerį, kad ji vėliau, laikantis vietos taisyklių, būtų pašalinta (žr. 13-ą skyrių).

Užteršta absorbuojanti medžiaga gali sukelti tokį pat pavojų, kaip ir išsiliejęs

produktas

Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršiaus

vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius. Jei aplinka (kanalizacija,

vandentakiai, dirva arba oras) buvo užteršta šiuo produktu, praneškite atitinkamoms

valdžios institucijoms.

Didelis išsipylimas

:

Jei nerizikinga, sustabdykite nutekėjimą. Pašalinkite konteinerius iš išsiliejimo

vietos. Jei tirpus vandeyje, praskieskite vandeniu ir nušluostykite. Pasirinktinai, jei

tirpi vandenyje, absorbuokite sausa inertiška medžiaga ir patalpinkite į tinkamą

atliekų šalinimo talpą.

Nedidelis išsipylimas

:

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Gelbėtojams

:

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Avarinės pagalbos kontaktinė informacija pateikta 1 skirsnyje.

Informacija apie tinkamas asmenines apsaugines priemones pateikta 8 Skirsnyje.

Papildoma informacija apie atliekų tvarkymą pateikta 13 skirsnyje.

Jei tvarkant išsiliejusią medžiagą reikalingi specialūs drabužiai, atsižvelkite į visą 8

skirsnyje pateiktą informaciją apie tinkamas ir netinkamas medžiagas. Taip pat

žiūrėkite informaciją, pateiktą skyrelyje „Avarijos likvidavime nedalyvaujančiam

personalui“.

:

:

Saugokite nuo 0 iki 25°C temperatūroje (32 iki 77°F). Saugokite pagal vietos

taisyklių reikalavimus. Laikykite originalioje pakuotėje, apsaugotoje nuo tiesioginių

saulės spindulių, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje patalpoje, atokiau nuo

nesuderinamų medžiagų (žiūr. 10 dalį) bei maisto ir gėrimų. Iki naudojant

konteinerius laikykite sandariai uždarytus ir užplombuotus. Konteinerius, kurie buvo

atidaryti,reikia hermetiškai uždaryti ir laikyti vertikaliai, kad iš jų neišsilietų medžiaga.

Nelaikykite pakuotėse be etikečių. Naudoti tinkamą pakuotę aplinkos taršai išvengti.

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kurios su vartotoju susijusios informacijos,

pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), atveju reiktų žiūrėti į 1 skyriuje pateiktą grafą nustatyti naudojimo būdai.

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Apsaugos priemonės

:

Patarimas dėl bendros

profesinės higienos

:

7.2 Saugaus sandėliavimo

sąlygos, įskaitant visus

nesuderinamumus

7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Naudokite tinkamas asmens apsaugos priemones (8-as skyrius). Sekite, kad

nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Neįkvėpkite garų ar miglos. Neprarykite. Jei

normaliai naudojant medžiaga kelia pavojų kvėpavimo takams, dirbkite tik tinkamai

vėdindami patalpą arba užsidėkite tinkamą respiratorių. Laikykite originaliame inde

ar kitame tam tikslui pripažintame tinkamu inde, pagamintame iš suderinamos

medžiagos; jei nenaudojate, indą sandariai uždarykite. Tuščios pakuotės yra

pavojingos dėl jose esančių produkto likučių. Nenaudokite pakuotės pakartotinai.

Prieš valgydami, gerdami ir rūkydami darbuotojai privalo plauti rankas. Taip pat

susipažinkite su 8 skirsnyje pateikta papildoma informacija apie higienos priemones.

:

Rekomendacijos

:

***Not applicable until Exposure Scenarios for substances become available.***

Sudarymo data/Peržiūrėta

:

5/13

2012-07-25

Iosan Silkdip

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

Pramonės sektoriui

būdingi sprendimai

:

***Not applicable until Exposure Scenarios for substances become available.***

Rankų apsauga

(EN 374)

Naudokitės gerai prigulančiu, orą gryninančiu ar oru maitinamu respiratoriumi,

atitinkančiu aprobuotų standartų reikalavimus, jei rizikos įvertinimas parodė, kad

toks yra reikalingas. Respiratorių reikia pasirinkti remiantis žinomu ar numanomu

dozės lygiu, produkto kenksmingumu ir pasirinkto respiratoriaus saugaus

funkcionavimo apribojimais.

Rekomenduojama : Pirštinės - butilintos gumos pirštinės , gumos pirštinės (

***Breakthrough time:*** 1 - 4 val ) .

***Highly recommended*** : Apsauginiai akiniai. Visą veidą dengianti kaukė.

Akių ir (arba) veido

apsauga

(EN 166)

Kvėpavimo sistemos

apsauga

(EN 143, 14387)

:

:

:

Odos apsauga

Prieš pradedant dirbti su šiuo produktu, asmens apsaugos įranga kūnui turi būti

parinkta, priklausomai nuo planuojamos vykdyti užduoties ir su ja susijusios rizikos,

bei gautas specialisto pritarimas.

:

Poveikio aplinkai kontrolė

:

Reikia tikrinti emisijas iš ventiliacijos arba darbo proceso įrangos, kad būtų

užtikrintas jų atititikimas aplinkosaugos teisės aktų reikalavimams. Kai kuriais

atvejais, siekiant sumažinti emisiją iki priimtino lygio, gali tekti įrengti garų plautuvus,

filtrus ar modifikuoti darbo proceso įrangą.

Tinkamos inžinerinės

kontrolės priemonės

:

Jei naudojimo metu susidaro dulkės, dūmai, dujos, garai arba migla, naudokitės

proceso aplinką ribojančiomis priemonėmis, vietine ištraukiamąja ventiliacija ar

kitomis techninėmis priemonėmis, kad poveikis darbuotojams neviršytų

rekomenduojamų ar nustatytų ribų.

Pavartoję cheminius gaminius, prieš valgydami, rūkydami, naudodamiesi tualetu bei

darbo laikotarpio pabaigoje plaukite rankas, dilbius ir veidą. Potencialiai užterštus

drabužius reikia nusivilkti tam tikru būdu. Prieš naudodami išskalbkite suterštus

drabužius. Užtikrinkite, kad šalia darbo vietos būtų įrengti akių plovimo įrenginiai ir

saugos dušai.

8.2 Poveikio kontrolė

Higienos priemonės

:

***No DNELs available for the mixture.***

Numatomos poveikio koncentracijos

***No PNECs available for the mixture.***

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija (asmens apsauga)

8.1 Kontrolės parametrai

Išvestiniai poveikio lygiai

Asmeninės apsaugos priemonės

Kūno apsauga

(EN 14605)

:

Kita odos apsauga

Šiluminiai pavojai

:

Atsižvelgiant į atliekamą užduotį ir susijusius pavojus prieš pradedant darbą su šiuo

gaminiu reikia pasirinkti ir specialistas turi patvirtinti tinkamą avalinę ir papildomas

odos apsaugos priemones.

Netaikoma.

Produkto/ingrediento pavadinimas

Ribinės poveikio vertės

Poveikio darbo vietoje ribos

Iodine

Lietuvos Higienos Normos HN 23 (Lietuva, 10/2007).

NRV: 1 mg/m³

NRV: 0.1 d/mln

Sudarymo data/Peržiūrėta

:

6/13

2012-07-25

Iosan Silkdip

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

Fizikinė būsena

Lydymosi temperatūra /

užšalimo temperatūra

Pradinė virimo temperatūra ir

virimo intervalas

Garų slėgis

Santykinis tankis

Garų tankis

Tirpumas (-ai)

Skystis.

1.051 iki 1.064

Lengvai tirpi tokiose medžiagose: šaltas vanduo ir karštas vanduo.

iodine

Kvapas

pH

Rudas. [Tamsus]

Spalva

Garavimo greitis

Savaiminio užsiliepsnojimo

temperatūra

Pliūpsnio temperatūra

> 100°C temperatūroje

2.01 iki 2.5 [Konc. (%): 100%]

Kvapo slenkstis

Pasiskirstymo koeficientas n-

oktanolis/vanduo

Sprogstamumas

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Jokių.

Oksidacinės savybės

:

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda

9.2 Kita informacija

Degimo laikas

Degimo greitis

:

:

Skaidymosi temperatūra

:

Papildomos informacijos nėra.

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta.

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta.

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta.

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta.

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta.

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta.

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta.

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta.

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta.

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta.

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta.

Netaikoma.

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta.

Klampa

:

Viršutinė ir apatinė degumo ar

sprogumo ribos

:

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta.

Degumas (kietos medžiagos,

dujos)

:

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta.

10.4 Vengtinos sąlygos

Jokių specialių duomenų nėra.

Produktas yra stabilus.

10.2 Cheminis stabilumas

:

:

10.3 Pavojingų reakcijų

galimybė

:

Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1 Reaktingumas

:

Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra.

10.5 Nesuderinamos

medžiagos

:

Jokių specialių duomenų nėra.

Sudarymo data/Peržiūrėta

:

7/13

2012-07-25

Iosan Silkdip

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.6 Pavojingi skilimo

produktai

Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų

susidaryti.

:

Ūmus toksiškumas

glicerinas

LC50 Įkvėpus Dulkės ir rūkas

Žiurkė

>2.75 mg/l

4 val

LD50 Odos

Triušis

23000 mg/kg

LD50 Oralinis

Žiurkė

18300 mg/kg

Iodine

LC50 Įkvėpus Dulkės ir rūkas

Žiurkė

>4.588 mg/l

4 val

LD50 Odos

Triušis

1425 mg/kg

LD50 Oralinis

Triušis

14000 mg/kg

Produkto/ingrediento

pavadinimas

Rezultatas

Rūšys

Dozė

Poveikis

Kancerogeniškumas

Mutageniškumas

Teratogeniškumas

Toksiškumas reprodukcijai

Sudirginimas/ėsdinimas

Išvada/santrauka

:

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Jautrinanti medžiaga

Išvada/santrauka

:

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1 Informacija apie toksinį poveikį

Ūmaus toksiškumo įvertinimas

Oralinis

2710.5 mg/kg

Odos

10194.5 mg/kg

Įkvėpus (dujos)

49033.1 d/mln

Įkvėpu (garai)

119.9 mg/l

Įkvėpus (dulkės ir aerozoliai)

9.42 mg/l

Medžiagos įvedimo būdas

Ūmaus toksiškumo ekvivalento (Acute

Toxicity Equivalent - ATE) reikšmė

Toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis)

Toksiškumas konkrečiam organui (daugkartinis poveikis)

Produkto/ingrediento pavadinimas

Kategorija

Produkto/ingrediento pavadinimas

Kategorija

Užspringimo pavojus

Poveikio būdas

Pažeidžiami

organai

Poveikio būdas

Pažeidžiami

organai

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Alcohols, C11-15, ethoxylated, compds. with iodine

3 kategorija

Įkvėpus

Kvėpavimo takų

dirginimas

Alcohols, C11-15, ethoxylated, compds. with iodine

1 kategorija

Oralinis

Neapibrėžta

Išvada/santrauka

:

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Išvada/santrauka

:

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Išvada/santrauka

:

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Išvada/santrauka

:

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Išvada/santrauka

:

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Sudarymo data/Peržiūrėta

:

8/13

2012-07-25

Iosan Silkdip

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

Galimas lėtinis poveikis sveikatai

Galimas ūmus poveikis sveikatai

Įkvėpus

:

Gali išskirti stipriai dirginančias ar ėsdinančias kvėpavimo takus dujas,

garus.

Gali nudeginti burną, gerklę ir skrandį.

:

Prarijus

Susilietus su oda

:

Dirgina odą.

Smarkiai pažeidžia akis.

:

Patekus į akis

Ilgalaikis ar pakartotinis poveikis prarijus gali sukelti organų pažeidimus.

Bendrybės

:

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Kancerogeniškumas

:

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Mutageniškumas

:

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Teratogeniškumas

:

Poveikis vystymuisi

:

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Poveikis vaisingumui

:

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Simptomai, susiję su fizinėmis, cheminėmis ir toksikologinėmis savybėmis

Susilietus su oda

Prarijus

Įkvėpus

Jokių specialių duomenų nėra.

Poveikio sukelti simptomai gali būti tokie:

pilvo skausmai

Poveikio sukelti simptomai gali būti tokie:

skausmas ar dirginimas

paraudimas

gali susidaryti pūslės

:

:

:

Patekus į akis

:

Poveikio sukelti simptomai gali būti tokie:

skausmas

ašarojimas

paraudimas

Trumpalaikis ir ilgalaikis poveikis gali sukelti uždelstą, greitą, o taip ir pat lėtinį poveikį sveikatai

Trumpalaikis poveikis

Ilgalaikis poveikis

Informacija apie galimus

poveikio būdus

:

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Galimi tiesioginiai

padariniai

:

Galimi uždelsti

padariniai

:

Galimi tiesioginiai

padariniai

:

Galimi uždelsti

padariniai

:

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Išvada/santrauka

:

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Kita informacija

:

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1 Toksiškumas

glicerinas

Ūmus LC50 855 mg/l

Žuvis

96 val

Iodine

Ūmus EC50 1 mg/l

Vandens augalai

72 val

Produkto/ingrediento

pavadinimas

Rūšys

Rezultatas

Poveikis

Išvada/santrauka

:

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Sudarymo data/Peržiūrėta

:

9/13

2012-07-25

Iosan Silkdip

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

LogP

ov

BCF

Potencialus

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

12.6 Kitas nepageidaujamas

poveikis

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Produkto/ingrediento

pavadinimas

glicerinas

-1.76

žemas

Iodine

2.49

žemas

12.2 Patvarumas ir skaidomumas:

Išvada/santrauka

:

Produkto sudėtyje esančios aktyviosios paviršiaus medžiagos yra biologiškai

skylančios pagal Reglamento (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių reikalavimus.

PBT

:

Netaikoma.

vPvB

:

Netaikoma.

12.4 Judumas dirvožemyje

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

:

Grunto/Vandens

pasiskirstymo koeficientas

(K

OC

)

:

Mišinio nenustatyta.

Judrumas

:

Mišinio nenustatyta.

Europos atliekų katalogas (EWC)

Taip.

Pavojingos atliekos

:

Reikia vengti atliekų susidarymo, ar kiek įmanoma jų sumažinti. Tuščiose pakuotėse

ar įdėkluose gali išlikti produkto likučių. Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai

pašalintos. Didelių šio gaminio likučių atliekų negalima išmesti į buitinę kanalizaciją.

Juos reikia apdoroti tinkamame nuotekų valymo įrenginyje. Likučius ir perdirbimui

netinkamus produktus šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu

rangovu. Šio produkto, jo tirpalų ar kitų jo formų atliekų šalinimas turi visais atvejais

atitikti gamtos apsaugos reikalavimus bei vietos valdžios nustatytas atliekų tvarkymo

taisykles. Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą,

paviršiaus vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius.

:

Šalinimo metodai

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kurios su vartotoju susijusios informacijos,

pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), atveju reiktų žiūrėti į 1 skyriuje pateiktą grafą nustatyti naudojimo būdai.

13.1 Atliekų tvarkymo metodai

Gaminys

Pakavimas

Atliekų kodas

Atliekų žymėjimas

Šalinimo metodai

:

Specialios saugumo

priemonės

:

20 01 14*

rūgštys

Reikia vengti atliekų susidarymo, ar kiek įmanoma jų sumažinti. Pakuotės atliekos

turėtų būti perdirbtos.

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. Su tuščiomis neišvalytomis ar

neišskalautomis pakuotėmis reikia dirbti atsargiai. Tuščiose pakuotėse ar įdėkluose

gali išlikti produkto likučių. Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad

nepatektų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos

vamzdžius.

Sudarymo data/Peržiūrėta

:

10/13

2012-07-25

Iosan Silkdip

Not regulated.

Nereguliuojama.

Nereguliuojama.

Not regulated.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

ADR/RID

IMDG

IATA

14.1 JT numeris

14.2 JT teisingas

krovinio

pavadinimas

14.3 Gabenimo

pavojingumo klasė

(-s)

14.4 Pakuotės

grupė

ADN/ADNR

14.5 Pavojus

aplinkai

14.6 Specialios

atsargumo

priemonės

naudotojams

14.7 Nesupakuotų krovinių

vežimas pagal MARPOL

73/78 II priedą ir IBC

kodeksą

:

Netaikoma.

Jokių.

Jokių.

None.

None.

Kiti ES teisės aktai

Netaikoma.

XVII Priedas - Tam tikrų

pavojingų cheminių

medžiagų, jų mišinių ir

gaminių gamybos,

teikimo rinkai ir

naudojimo apribojimai

:

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

ES Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)

XIV Priedas - Autorizuojamų medžiagų sąrašas

15.2 Cheminės saugos

vertinimas

Šiame gaminyje yra medžiagų, kurioms vis dar reikalingas cheminės saugos

vertinimas.

Didelį susirūpinimą keliančios medžiagos

:

Neįrašytas nė vienas iš komponentų.

Sudarymo data/Peržiūrėta

:

11/13

2012-07-25

Iosan Silkdip

Pažymi informaciją, pasikeitusią nuo ankstesnio leidimo.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pilnas sutrumpintų H

teiginių tekstas

:

Sutrumpinimai ir akronimai

:

ADN/ADNR = Europos nuostatos dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus

vandens keliais

ADR = Europos šalių sutartis dėl tarptautinio pavojingųjų krovinių vežimo kelių

transportu

ATE = Apskaičiuotas ūmus toksiškumas

BCF = Biokoncentracijos veiksnys

CLP = Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo

DNEL = Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė

DPD = Pavojingų preparatų direktyva [1999/45/EB]

EK = Europos Komisija

EUH teiginys = CLP-specifiniai teiginiai apie pavojų

IATA = Tarptautinė oro transporto asociacija

IBC = Nefasuotų krovinių vidutinis konteineris

IMDG = Tarptautinis pavojingų krovinių gabenimas jūra

LogPow = log oktanolio /pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo

MARPOL 73/78 = Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos, 1973,

pakeista 1978 m. Protokolu. ("Marpol" = jūros teršimas)

OEL = Profesinio poveikio ribinis dydis

PBT = Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksinė

PNEC = Nuspėjama poveikio nesukelianti koncentracija

REACH = Reglamentas dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo,

autorizacijos ir apribojimo [Raglamnetas (EB) Nr. 1907/2006]

RID = Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės

REACH # = REACH registracijos numeris

lPsB = Labai patvari ir stipriai biologiškai besikaupianti

Procedūra naudota klasifikacijai nustatyti pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Klasifikacija

Pagrindimas

Skin Irrit. 2, H315

Skaičiavimo metodas

Eye Dam. 1, H318

Skaičiavimo metodas

STOT RE 2, H373o

Skaičiavimo metodas

Pilnas klasifikacijų

[CLP/GHS, Reglamentas

(EB) Nr. 1272/2008 dėl

cheminių medžiagų ir

mišinių klasifikavimo,

ženklinimo ir pakavimo]

tekstas

:

H302

Kenksminga prarijus.

H312

Kenksminga susilietus su oda.

H314

Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

H315

Dirgina odą.

H318

Smarkiai pažeidžia akis.

H319

Sukelia smarkų akių dirginimą.

H332

Kenksminga įkvėpus.

H335i

Gali dirginti kvėpavimo takus.

H372o

Ilgalaikis ar pakartotinis poveikis prarijus sukelia organų

pažeidimus.

H373o

Ilgalaikis ar pakartotinis poveikis prarijus gali sukelti

organų pažeidimus.

H400

Labai toksiška vandens organizmams.

Acute Tox. 4, H302

ŪMUS TOKSIŠKUMAS: PER BURNĄ - 4 kategorija

Acute Tox. 4, H312

ŪMUS TOKSIŠKUMAS: ODA - 4 kategorija

Acute Tox. 4, H332

ŪMUS TOKSIŠKUMAS: Įkvėpus - 4 kategorija

Aquatic Acute 1, H400

ŪMUS PAVOJUS VANDENS APLINKAI - 1 kategorija

Eye Dam. 1, H318

SMARKUS AKIŲ PAŽEIDIMAS IR AKIŲ SUDIRGINIMAS

- 1 kategorija

Eye Irrit. 2, H319

SMARKUS AKIŲ PAŽEIDIMAS IR AKIŲ SUDIRGINIMAS

- 2 kategorija

Skin Corr. 1B, H314

ODOS ĖSDINIMAS IR DIRGINIMAS - 1B kategorija

Skin Irrit. 2, H315

ODOS ĖSDINIMAS IR DIRGINIMAS - 2 kategorija

STOT RE 1, H372o

SPECIFINIS TOKSIŠKUMAS KONKREČIAM ORGANUI -

KARTOTINIS POVEIKIS: PER BURNĄ - 1 kategorija

Sudarymo data/Peržiūrėta

:

12/13

2012-07-25

Iosan Silkdip

16 SKIRSNIS. Kita informacija

2012-07-25

Spausdinimo data

Sudarymo data/ Peržiūrėta

Versija

Pateikti teisingi duomenys apie receptūrą, naudotą gaminant produktą kilmės šalyje.Duomenys, standartai,

reikalavimai keičiasi, o mes negalime kontroliuoti naudojimo sąlygų, todėl NEGARANTUOJAME, KAD ŠI

INFORMACIJA IŠLIKS PILNA IR TIKSLI SPECIFINIAIS AR GALIMAIS NUMATYTI ATVEJAIS.

Pastaba skaitytojui

Ankstesnio leidimo data

:

:

:

:

Pilnas sutrumpintų R frazių

tekstas

:

R48/25- Toksiška: ilgą laiką pakartotinai praryjant sukelia sunkius sveikatos

sutrikimus.

R22- Kenksminga prarijus.

R20/21- Kenksminga įkvėpus ir susilietus su oda.

R20/21/22- Kenksminga įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

R48/22- Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai praryjant sukelia sunkius sveikatos

sutrikimus.

R34- Nudegina.

R41- Gali smarkiai pažeisti akis.

R36- Dirgina akis.

R36/38- Dirgina akis ir odą.

R50- Labai toksiška vandens organizmams.

T - Toksiška

C - Ėsdinanti

Xn - Kenksminga

Xi - Dirginanti

N - Aplinkai pavojinga

:

Pilnas klasifikacijų

[DSD/DPD, Pavojingų

medžiagų direktyvos ir

Pavojingų preparatų

direktyvos] tekstas

2012-07-25

2011-11-29

STOT RE 2, H373o

SPECIFINIS TOKSIŠKUMAS KONKREČIAM ORGANUI -

KARTOTINIS POVEIKIS: PER BURNĄ - 2 kategorija

STOT SE 3, H335i

SPECIFINIS TOKSIŠKUMAS KONKREČIAM ORGANUI -

VIENKARTINIS POVEIKIS: Įkvėpus [Kvėpavimo takų

dirginimas] - 3 kategorija

Sudarymo data/Peržiūrėta

:

13/13

2012-07-25