Halaven

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Halaven
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Halaven
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Анти-туморни агенти,
 • Терапевтична област:
 • Неоплазмов Гърдите, Липосаркомы
 • Терапевтични показания:
 • Монотерапията с Halaven е показана за лечение на пациенти с локално напреднал или метастатичен рак на гърдата, които са напреднали след поне една химиотерапевтична схема за напреднало заболяване (вж. Точка 5. Предишната терапия трябва да включва антрациклин и таксан, освен ако пациентите не са подходящи за тези лечения. Halaven е показан за лечение на възрастни пациенти с неоперабельной липосаркома, които са получили до антрациклин-съдържаща терапия (ако негодни) за доминиращия или метастатичен заболяване (виж раздел 5.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 17

Друга информация

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/002084
 • Дата Оторизация:
 • 17-03-2011
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/002084
 • Последна актуализация:
 • 24-12-2018

Доклад обществена оценка

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/280152/2016

EMEA/H/C/002084

Резюме на EPAR за обществено ползванe

Halaven

eribulin

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Halaven. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба

(CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и

препоръки за условията на употреба на Halaven.

Какво представлява Halaven?

Halaven е лекарство за рак, което съдържа активното вещество ерибулин (eribulin). Предлага се

под формата на инжекционен разтвор.

За какво се използва Halaven?

Halaven се използва за лечение на локално авансирал или метастатичен рак на гърдата, който

продължава да се разпространява след поне едно друго лечение за авансирал рак. Предишното

лечение трябва да е включвало лекарства за рак от вида на антрациклините и таксаните, освен

ако пациентите са били неподходящи за този вид лечение. „Метастатичен“ означава, че

карциномът се е разпространил към други части на тялото.

Halaven се използва и за лечение на възрастни с авансирал или метастатичен липосарком (вид

рак на меките тъкани, който се развива от мастни клетки), който не може да бъде отстранен по

хирургичен път. Използва се при пациенти, които вече са лекувани с антрациклини (освен ако

това лечение не е подходящо).

Лекарственият продукт се отпуска само по лекарско предписание.

Как се използва Halaven?

Лечението с Halaven трябва да се прилага под наблюдението на лекар с опит в прилагането на

лекарства за рак.

Halaven

EMA/280152/2016

Страница 2/4

Halaven се прилага като интравенозни (във вена) инжекции в 21-дневни цикли. Дозата се

изчислява въз основа на височината и теглото на пациента. Изчислената доза се прилага

интравенозно за две до пет минути на ден 1 и 8 от всеки цикъл. Тъй като Halaven може да

причини гадене или повръщане, лекарите трябва да обмислят приложението на антиеметик

(лекарство, което предотвратява гадене и повръщане).

Дозите могат да бъдат отложени или намалени, ако пациентите имат много ниски нива на

неутрофили (вид бели кръвни клетки) и тромбоцити (частици, които спомагат за съсирването на

кръвта) в кръвта или ако имат нарушение на чернодробната или бъбречната функция. За повече

информация относно приложението на Halaven, включително препоръките за намаляване на

дозите, вижте кратката характеристика на продукта (също част от EPAR).

Как действа Halaven?

Активното вещество в Halaven, ерибулин, е подобно на противораковата съставка, наречена

халихондрин B, която се среща в морската гъба Halichondria okadai. То се свързва с протеин в

клетките, наречен „тубулин“, който е важен за образуването на вътрешния „скелет“, нужен на

клетките при делене. Като се свързва с тубулин в раковите клетки, ерибулин нарушава

изграждането на скелета, като така предотвратява деленето и разпространението на раковите

клетки.

Как е проучен Halaven?

При рак на гърдата Halaven е проучен в две основни проучвания, обхващащи общо 1 864

пациенти. В първото проучване Halaven е сравнен с други лечения при 762 жени с авансирал или

метастатичен рак на гърдата, които преди това са преминали поне две други лечения, включващи

антрациклин и таксан. Жените са лекувани с Halaven или с друго одобрено лекарство за рак,

избрано от техния лекар. Основната мярка за ефективност е общата преживяемост (колко дълго

са живели пациентите).

Във второто проучване участват 1 120 пациенти с авансирал или метастатичен рак на гърдата,

преминали едно или две предишни лечения за авансирал/метастатичен рак, включително

антрациклин и таксан. В проучването Halaven е сравнен с капецитабин (друго лекарство за рак).

Основните мерки за ефективност са общата преживяемост и преживяемостта без прогресиране на

заболяването (колко време живеят пациентите до влошаване на заболяването).

Halaven е проучен и при 143 пациенти с липосарком, които са преминали поне две други лечения,

включващи антрациклин. Halaven е сравнен с дакарбазин (друго лекарство за рак) и основната

мярка за ефективност е общата преживяемост.

Какви ползи от Halaven са установени в проучванията?

В първото проучване, при сравняване на Halaven с всички останали лечения, Halaven показва по-

голяма ефективност при удължаване на живота. Жените в групата, лекувана с Halaven, живеят

средно 13,1 месеца в сравнение с 10,6 месеца в групата, която приема друго лекарство.

Във второто проучване няма значителна разлика между средната преживяемост без прогресиране

на заболяването при Halaven (4,1 месеца), сравнено с капецитабин (4,2 месеца), или между

средната преживяемост при Halaven (15,9 месеца), сравнено с капецитабин (14,5 месеца).

Halaven

EMA/280152/2016

Страница 3/4

Третото проучване показва, че Halaven е ефективен за продължаване на живота при пациенти с

липосарком — пациентите, лекувани с Halaven, живеят средно 15,6 месеца в сравнение с 8,4

месеца при пациентите, лекувани с дакарбазин.

Какви са рисковете, свързани с Halaven?

Най-честите нежелани лекарствени реакции при лечение с Halaven (наблюдавани при повече от 1

на 10 пациенти) са неутропения (ниски нива на неутрофили, вид бели кръвни клетки, които се

борят с инфекциите), левкопения (ниски нива на белите кръвни клетки), анемия (ниски нива на

червените кръвни клетки), понижен апетит, периферна невропатия (увреждане на нервите в

крайниците, което причинява изтръпване, мравучкане и бодежи), главоболие, диспнея

(затруднено дишане), кашлица, гадене (позиви за повръщане), запек, диария, повръщане,

алопеция (косопад), болки в мускулите или в гърба или крайниците, отпадналост (умора),

пирексия (повишена температура) и загуба на тегло. За пълния списък на всички нежелани

лекарствени реакции, съобщени при Halaven, вижте листовката.

Halaven не трябва да се използва при кърмещи жени. За пълния списък на ограниченията вижте

листовката.

Защо Halaven е разрешен за употреба?

CHMP отбеляза, че когато Halaven се използва като лечение от трета линия за рак на гърдата

(след поне две предишни лечения с лекарства за авансирал/метастатичен рак), той удължава

преживяемостта на пациентите, като профилът му за безопасност е в рамките на очакваното за

химиотерапевтични лекарства. При използване на Halaven като лечение на рак на гърдата от

втора линия (след поне едно предишно лечение за авансирало/метастатично раково заболяване),

Halaven е ценна възможност за лечение, подобен на капецитабин и с приемлив профил на

безопасност. В допълнение Halaven удължи преживяемостта на пациентите с липосарком, което

се счита за важно, тъй като възможностите за лечение на тези пациенти са ограничени.

Безопасността в тази популация пациенти се счита за приемлива и сходна на тази при пациентите

с рак на гърдата.

СНМР реши, че ползите от Halaven са по-големи от рисковете, и препоръча да се издаде

разрешение за употреба.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Halaven?

Разработен е план за управление на риска, за да се гарантира, че Halaven се използва възможно

най-безопасно. Въз основа на този план информацията за безопасността е включена в кратката

характеристика на продукта и в листовката за Halaven, включително подходящи предпазни мерки

за здравните специалисти и пациентите.

Допълнителна информация за Halaven:

На 17 март 2011 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Halaven, валидно в

Европейския съюз.

Halaven

EMA/280152/2016

Страница 4/4

Пълният текст на EPAR относно Halaven може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports

. За повече

информация относно лечението с Halaven прочетете листовката (също част от EPAR) или

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста 05-2016.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за потребителя

HALAVEN 0,44 mg/ml инжекционен разтвор

ерибулин (еribulin)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това

лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или медицинска

сестра.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или медицинска

сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.

Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

Какво представлява HALAVEN и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да използвате HALAVEN

Как да използвате HALAVEN

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате HALAVEN

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява HALAVEN и за какво се използва

HALAVEN съдържа активното вещество ерибулин и е противораково лекарство, което действа

чрез спиране на растежа и разпространението на раковите клетки.

Той се използва при възрастни за локално авансирал или метастатичен рак на гърдата (рак на

гърдата, който се е разпространил отвъд началния тумор), когато е бил опитан поне един вид

друго лечение, но то е изчерпало ефекта си.

Използва се също при възрастни за напреднал или метастатичен липосарком (вид рак, който се

появява от мастна тъкан), когато е опитана предходна терапия, но тя е изчерпала ефекта си.

2.

Какво трябва да знаете, преди да използвате HALAVEN

Не използвайте HALAVEN

ако сте алергични към ерибулин мезилат или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6)

ако кърмите

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или медицинска сестра, преди да използвате HALAVEN:

ако имате чернодробни проблеми

ако имате повишена температура или инфекция

ако имате усещане за скованост, мравучкане, боцкане, чувствителност при докосване или

мускулна слабост

ако имате сърдечни проблеми

Ако получите някое от тези състояния, уведомете Вашият лекар, който може да пожелае да

спре лечението или да намали дозата.

Деца и юноши

HALAVEN не се препоръчва за деца на възраст под 18 години със саркоми в детска възраст,

тъй като все още не е известно как действа при тази възрастова група.

Други лекарства и HALAVEN

Информирайте Вашия лекар, ако използвате или наскоро сте използвали или е възможно да

използвате други лекарства.

Бременност, кърмене и фертилитет

HALAVEN може да причини сериозни вродени дефекти и не трябва да се използва, ако сте

бременна, освен ако не се прецени, че е категорично необходим, след обсъждане на всички

рискове за Вас и бебето. Той може да причини също постоянни бъдещи проблеми с

оплодителната способност при мъже, ако те го приемат, и те трябва да обсъдят това със своя

лекар, преди да започнат лечение. Жените в детеродна възраст трябва да използват ефективна

контрацепция по време на лечението с HALAVEN и до 3 месеца след това.

HALAVEN не трябва да се използва по време на кърмене поради възможен риск за детето.

Шофиране и работа с машини

HALAVEN може да причини нежелани реакции като умора (много често) и замаяност (често).

Не шофирайте и не използвайте машини, ако се чувствате уморени или замаяни.

HALAVEN съдържа етанол (алкохол)

Това лекарство съдържа малки количества етанол (алкохол), по-малко от 100 mg в един флакон.

3.

Как да използвате HALAVEN

HALAVEN ще Ви бъде прилаган от Вашия лекар или медицинска сестра като инжекция във

вена за период от 2 до 5 минути. Дозата, която ще получите, се основава на Вашата телесна

повърхност (изразена в квадратни метри или m

), която се изчислява според теглото и ръста Ви.

Обичайната доза на HALAVEN е 1,23 mg/m

, но тя може да се коригира от Вашия лекар въз

основа на резултатите от Вашите кръвни изследвания или други фактори. За да се гарантира, че

е приложена цялата доза HALAVEN, се препоръчва след прилагане на HALAVEN вената да се

промие с физиологичен разтвор.

Колко често ще получавате HALAVEN?

HALAVEN обикновено се дава на Дни 1 и 8 от всеки 21-дневен цикъл. Вашият лекар ще

определи колко цикъла лечение трябва да получите. В зависимост от резултатите от Вашите

кръвни изследвания, лекарят може да отложи прилагането на лекарството, докато кръвните

изследвания се нормализират. Лекарят може също след това да реши да понижи дозата, която

получавате.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Ако получите някой от следните сериозни симптоми, спрете приема на HALAVEN и незабавно

потърсете медицинска помощ:

Повишена телесна температура със силно ускорен пулс, учестено повърхностно дишане,

студена, бледа, лепкава кожа или петна по кожата и/или обърканост. Това може да са

признаци на състояние, наречено сепсис – тежка и сериозна реакция спрямо инфекция.

Сепсисът е нечест симптом (може да засегне до 1 на 100 души), може да бъде

животозастрашаващ и може да доведе до смърт.

Всяко затруднение на дишането или отичане на лицето, устата, езика или гърлото. Това

може да са признаци на нечеста алергична реакция (може да засегне до 1 на 100 души).

Сериозни кожни обриви с поява на мехури по кожата, устата, очите и половите органи.

Те могат да са признаци на заболяване, наречено синдром на Стивънс-Джонсън/токсична

епидермална некролиза. Честотата на това заболяване е неизвестна, но то може да бъде

животозастрашаващо.

Други нежелани реакции:

Много чести нежелани реакции (могат да засегнат повече от 1 на 10 души) са:

Намаление на броя на белите или червените кръвни клетки

Умора и слабост

Гадене, повръщане, запек, диария

Усещания за скованост, мравучкане и боцкане

Повишена телесна температура

Загуба на апетит, загуба на тегло

Затруднено дишане, кашлица

Болки в ставите, мускулите и гърба

Главоболие

Косопад

Чести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 души) са:

Намаление на броя на тромбоцитите (което може да доведе до насиняване или по-

продължително кървене)

Инфекция с повишена температура, пневмония, студени тръпки

Ускорена сърдечна честота, зачервяване

Световъртеж, замаяност

Повишено сълзене, конюнктивит (зачервяване и възпаление на повърхността на окото),

кървене от носа

Дехидратация, сухота в устата, херпес на устата, орална кандидоза, нарушено

храносмилане, киселини, болки или подуване на корема

Оток на меките тъкани, болки (по-специално в гръдния кош, болки в гърба и костите),

мускулни спазми или слабост

Инфекции на устата, дихателните пътища и пикочните пътища, болка при уриниране

Възпалено гърло, възпален или течащ нос, грипоподобни симптоми, болка в гърлото

Отклонения във функционалните чернодробни показатели, променено ниво на захарта,

билирубина, фосфатите, калия или магнезия в кръвта

Неспособност за сън, депресия, променен вкус

Обрив, сърбеж, проблеми с ноктите, суха или зачервена кожа

Засилено потене (включително нощно изпотяване)

Шум в ушите

Кръвни съсиреци в белите дробове

Херпес зостер

Отичане на кожата и изтръпване на ръцете и ходилата

Нечести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 100 души) са:

Кръвни съсиреци

Абнормни резултати от чернодробните функционални тестове (хепатотоксичност)

Бъбречна недостатъчност, кръв или белтък в урината

Широко разпространено възпаление на белите дробове, което може да доведе до

образуване на цикатрикси

Възпаление на панкреаса

Язви в устата

Редки нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 1000 души) са:

Сериозно нарушение на кръвосъсирването, водещо до образуване на множество кръвни

съсиреци и вътрешно кървене.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или медицинска

сестра. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете

също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване,

посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос

за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате HALAVEN

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и

флакона след „Годен до:” Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Това лекарство не изисква специални условия

а съхранение.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа HALAVEN

Активното вещество е ерибулин. Всеки флакон от 2 ml съдържа ерибулин мезилат,

еквивалентен на 0,88 mg ерибулин. Всеки флакон от 3 ml съдържа ерибулин мезилат,

еквивалентен на 1,32 mg ерибулин.

Другите съставки са етанол и вода за инжекции като е възможно наличие на много малки

количества хлороводородна киселина и натриев хидроксид.

Как изглежда HALAVEN и какво съдържа опаковката

HALAVEN е бистър, безцветен, воден инжекционен разтвор, предлаган в стъклени флакони,

съдържащи 2 ml или 3 ml от разтвора. Всяка картонена опаковка съдържа или 1, или 6 флакона.

Притежател на разрешението за употреба

Eisai GmbH

Lyoner Straße 36

60528 Frankfurt am Main

Германия

Teл.: + 49 (0) 69 66 58 50

Производител

Eisai Manufacturing Limited, European Knowledge Centre, Mosquito Way, Hatfield, Hertfordshire,

AL10 9SN, Обединено кралство.

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Eisai SA/NV

Tél/Tel: +32 (0)800 158 58

Lietuva

Eisai GmbH

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

(Vokietija)

България

Eisai GmbH

Teл.: + 49 (0) 69 66 58 50

(Германия)

Luxembourg/Luxemburg

Eisai SA/NV

Tél/Tel: + 32 (0)800 158 58

(Belgique/Belgien)

Česká republika

Eisai GesmbH organizační složka

Tel.: + 420 242 485 839

Magyarország

Eisai GmbH

Tel.: + 49 (0) 69 66 58 50

(Németország)

Danmark

Eisai AB

Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600

(Sverige)

Malta

Associated Drug Company Ltd.

Tel: + 356 22778000

Deutschland

Eisai GmbH

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

Nederland

Eisai B.V.

Tel: + 31 (0) 900 575 3340

Eesti

Eisai GmbH

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

(Saksamaa)

Norge

Eisai AB

Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600

(Sverige)

Ελλάδα

Eisai Ltd.

Τηλ: + 44 (0)208 600 1400

(Ηνωµένο Βασίλειο)

Österreich

Eisai GesmbH

Tel: + 43 (0) 1 535 1980-0

España

Eisai Farmacéutica, S.A.

Tel: + (34) 91 455 94 55

Polska

Eisai GmbH

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

(Niemcy)

France

Eisai SAS

Tél: + (33) 1 47 67 00 05

Portugal

Eisai Farmacêutica, Unipessoal Lda

Tel: + 351 214 875 540

Hrvatska

Eisai GmbH

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

(Njemačka)

România

Eisai GmbH

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

(Germania)

Ireland

Eisai GmbH

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

(Germany)

Slovenija

Eisai GmbH

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

(Tyskland)

Ísland

Eisai AB

Sími: + 46 (0)8 501 01 600

(Svíþjóð)

Slovenská republika

Eisai GesmbH organizační složka

Tel.: + 420 242 485 839

(Česká republika)

Italia

Eisai S.r.l.

Tel: + 39 02 5181401

Suomi/Finland

Eisai AB

Puh/Tel: + 46 (0) 8 501 01 600

(Ruotsi)

Κύπρος

Eisai Ltd.

Τηλ: +44 (0)208 600 1400

(Ηνωµένο Βασίλειο)

Sverige

Eisai AB

Tel: + 46 (0) 8 501 01 600

Latvija

Eisai GmbH

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

(Vācija)

United Kingdom

Eisai Ltd.

Tel: + 44 (0)208 600 1400

Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu

Няма предупреждения за безопасност за този продукт.

2-10-2018

HALAVEN (Eisai GmbH)

HALAVEN (Eisai GmbH)

HALAVEN (Active substance: eribulin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6457 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2084/T/46

Europe -DG Health and Food Safety

1-8-2018

HALAVEN (Eisai Europe Limited)

HALAVEN (Eisai Europe Limited)

HALAVEN (Active substance: eribulin) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5205 of Wed, 01 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety