Gonazon

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Gonazon
 • Използвай за:
 • Животни
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Gonazon
  Европейски съюз
 • Език:
 • естонски

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Koerad, Lõhelased (Salmonid kala)
 • Терапевтична област:
 • Hüpofüüsi ja hüpotaalamuse hormoonid ja analoogid
 • Терапевтични показания:
 • Naine salmonid kalade, nagu lõhe (Salmo salar), vikerforell (Oncorhynchus mykiss), jõeforelli (Salmo trutta) ja Arktika charr (Salvelinus alpinus)Esilekutsumine ja sünkroonimine ovulatsiooni tootmiseks eyed-muna ja praadida. Koerad (emased)Ennetamine gonadal funktsiooni emased kaudu pikaajalise blokaadi gonadotropiini süntees.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 7

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • Endassetõmbunud
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/V/C/000075
 • Дата Оторизация:
 • 20-07-2003
 • EMEA код:
 • EMEA/V/C/000075
 • Последна актуализация:
 • 13-05-2020

Доклад обществена оценка

European Medicines Agency

Veterinary Medicines

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

EMEA 2007 Reproduction and/or distribution of this document is authorised for non commercial purposes only provided the EMEA is acknowledged

EMEA/V/C/075

EUROOPA AVALIK HINDAMISARUANNE

GONAZON

Kokkuvõte üldsusele

Käesolev

dokument

on

veterinaarravimi

Euroopa

avaliku

hindamisaruande

kokkuvõte.

Selles

selgitatakse,

kuidas

veterinaarravimite

komitee

hinnangu

alusel,

mis

tugineb

esitatud

dokumentidele, koostati soovitused ravimi kasutustingimuste kohta.

See

dokument

ei

asenda

vahetut

nõupidamist teie loomaarstiga.

Kui

soovite

ravitava

looma

haigusseisundi või ravi kohta rohkem teavet, võtke palun ühendust oma loomaarstiga.

Kui soovite

lisateavet

veterinaarravimite komitee

soovituste

aluse

kohta,

lugege

palun

teadusliku

arutelu

kokkuvõtet (samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa).

Mis on Gonazon?

Gonazon sisaldab toimeainena asaglünafareliini. Gonazon on heaks kiidetud kontsentraadina, millest

lõhilastele manustamiseks valmistatakse süstelahus, ja koertele ettenähtud implantaadina.

Gonazoni

implantaat on valkjas ja nelinurkne, mõõtmetega 14 × 3 × 1 mm.

Milleks Gonazoni kasutatakse?

Emastel lõhilastel, näiteks lõhel, teraspea-lõhel, meriforellil ja arktika paalial, kasutatakse Gonazoni

ovulatsiooni (marjaheitmise) esilekutsumiseks ja sünkroniseerimiseks silmtäpiga loodete ja vastsete

saamiseks.

Kaladele tehakse anesteesias süst piki keskjoont ½ kuni 1 uime pikkuse jagu kõhuuime

algusest ettepoole kõhuõõnde. Soovitatav annus on 32 μg kehamassi kg kohta.

Emastel

koertel

Gonazon

näidustatud

sugunäärmete

funktsiooni

pärssimiseks,

blokeerides

pikaajaliselt

gonadotropiinide

(suguhormoonide

eraldumist

reguleerivate

hormoonide)

sünteesi.

Gonazon manustatakse subkutaanse (nahakaudse) süstena naba piirkonda.

Implantaati võib emastele

koertele manustada alates neljandast elukuust (pärsib paljunemisfunktsiooni keskmiselt 12 kuuks)

kuni 6. eluaastani (pärsib paljunemisfunktsiooni keskmiselt 11 kuuks).

Kuidas Gonazon toimib?

Gonazon sisaldab asaglünafareliini, mis on kehaomase hormooni gonadoliberiini (GnRH) analoog.

GnRH reguleerib kalade reproduktsiooni, suurendades marjaheidet reguleerivate gonadotropiinide

eritumist.

Koertel

vähendab

GnRH

agonistide

suurte

annuste

manustamine

teatud

jooksul

hüpofüüsi

tundlikkust,

mille

tulemusena

pärsitakse

gonadotropiinide

vabanemist,

omakorda

pärsib

reproduktiivfunktsiooni.

Kuidas Gonazoni efektiivsust uuriti?

Kaladel uuriti Gonazoni kolmes teraspea-lõhel, kahes lõhel ja ühes arktika paalial tehtud uuringus.

Peamine

tõhususe

näitaja

ravile

reageerimise

kiirus

ning

kudemisperioodi

saavutamise

sünkroniseerimise kiirus.

Ravimil on müügiluba lõppenud

EMEA 2007

Emaste koerte kohta esitati kaks Gonazoni implantaatidega läbi viidud uuringut, milles ühes käsitleti

ühekordset manustamist ja teises korduvat manustamist ka järgmisel aastal. Gonazoni saanud emastel

koertel uuringu aja jooksul üldiselt inda ei tekkinud, võrreldes nende emaste koertega, kes ravi ei

saanud.

Ravimiga on

näidatud

head

efektiivsust

inna ja

ovulatsiooni

vältimisel kuni

7-aastatel

täiskasvanud emastel koertel ühe- või kaheaastase ravi jooksul.

Andmed indluse ja ovulatsiooni

taastekke ja edasise viljakuse kohta ravi järel (pärast implantaadi eemaldamist) on piiratud, eriti ravimi

korduval kasutamisel.

Milles seisnes uuringute põhjal Gonazoni kasulikkus?

Uuringutulemused näitasid, et kaladel oli Gonazon marjaheitmise esilekutsujana ja sünkroniseerijana

tõhus.

Enamikel juhtudel piisas saadi toime 6–11 ravipäevaga ning ovulatsioon tekkis tavaliselt 2–3

nädalat kiiremini.

Kuigi Gonazoni kasutamine kudemishooajal ei pruugi paljunemist lisada, kiirendab

kudemise

sünkroniseerimise

kaudu

marja

arenemist

silmtäpiga

loodeteks.

kasulik

kalakasvanduse töökorralduse optimeerimiseks.

Emastel koertel on näidatud, et Gonazoni implantaadi kasutamine väldib ühe- kuni kaheaastase ravi

vältel kuni 7-aastatel täiskasvanud emastel koertel inda ja ovulatsiooni.

Millised on Gonazoniga kaasnevad riskid?

Kaladel võib Gonazoni süstimisega kaasneda sigivuse ja marja kvaliteedi langus ning järglaste suurem

suremus silmtäpiga loote staadiumis. Mõnel juhul võib selle põhjuseks olla Gonazoni kasutamine liiga

varases kudemishooaja järgus.

Emastel koertel pärsib Gonazon suguhormoonide tootmist ning see võib puberteedieelsetel emastel

koertel olla seotud harvaesineva tupepõletikuga.

Milliseid ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale ravimit andev või loomaga kokku puutuv

inimene?

Lahuse valmistamisel kontsentraadist või implantaadi käsitsemisel peab kandma kindaid ja vältima

enese süstimist.

ravim

satub

juhuslikult

nahale

või

silma,

loputage

nahka

silmi

rohke

veega.

kontsentreeritud

või

lahjendatud

lahus

satub

nahale

või

silma

või

süstite

endale

juhuslikult

implantaadi, tuleb viivitamata pöörduda arsti poole. Arstile tuleb näidata pakendi infolehte või ravimi

etiketti. Pärast ravimi käsitsemist tuleb pesta käsi.

Miks Gonazon heaks kiideti?

Veterinaarravimite

komitee

otsustas,

Gonazoni

kasulikkus

selle

kasutamisel

marjaheitmise

esilekutsumiseks ja sünkroniseerimiseks silmtäpiga loodete ja vastsete saamiseks on suurem kui

sellega kaasnevad ohud.

Gonazoni implantaadid pärsivad tõhusalt sugunäärmete talitust, blokeerides

pikaajaliselt

gonadotropiinide

sünteesi.

Veterinaarravimite

komitee

soovitas

seepärast

anda

Gonazonile

müügiluba.

Ravimi

kasulikkuse

riski

suhte

leiate

käesoleva

Euroopa

avaliku

hindamisaruande 6. jaotisest.

Muu teave Gonazoni kohta

Euroopa Komisjon väljastas Gonazoni müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil,

ettevõttele Intervet International BV 22. juulil 2003. Gonazoni implantaadid kiideti heaks laiendamise

taotlusega, mille Euroopa Komisjon rahuldas 2007. aasta jaanuaris. Teave selle kohta, kas toode on

retseptiravim, on esitatud karbi etiketil.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 12-2006.

Ravimil on müügiluba lõppenud

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

28/35

B. PAKENDI INFOLEHT

Ravimil on müügiluba lõppenud

29/35

PAKENDI INFOLEHT

Gonazon kontsentraat süstelahuse valmistamiseks emastele lõhilastele

1.

MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII

VÄLJASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja ja tootja:

Intervet International BV

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Holland

2.

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Gonazon kontsentraat süstelahuse valmistamiseks emastele lõhilastele

3.

TOIMEAINE(D) JA MUUD ABIAINE(D)

Asaglünafareliin 1600

g/ml asaglünafareliin atsetaadina.

Abiaine: Bensüülalkohol

4.

NÄIDUSTUS(ED)

Ovulatsiooni esilekutsumine ja sünkroniseerimine silmtäpis marja ja vastsete saamiseks.

5.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte

kasutada

Gonazoni

enne,

ligikaudu

sugukarja

populatsioonist

looduslikult

ovuleerunud.

Preparaati ei tohiks kasutada kaladel, keda peetakse vees, mille temperatuur normaaltingimustes

pärsiks ovulatsiooni teket, sest see võib vähendada marja kvaliteeti.

6.

KÕRVALTOIMED

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes

mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

7.

LOOMALIIGID

Emased lõhilased nagu atlandi lõhe (Salmo salar), vikerforell (Oncorhynchus mykiss), meriforell

(Salmo trutta) ja arktika paalia (Salvelinus alpinus).

Ravimil on müügiluba lõppenud

30/35

8.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISTEE(D) JA –MEETOD

Soovituslik doos on 32

g/kg kehamassi kohta.

9.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISVIISI OSAS

Süstida intraperitoneaalselt kõhu keskjoonele ½ kuni 1 uimepikkuse kaugusele kõhuuime baasist.

Kalad peavad olema anesteseeritud.

Annus tuleb manustada kala kehamassiga sobiva lahusekogusega. Kaasasolev lahusti on kontsentraadi

lahustamiseks, et saavutada õige lahjendus, mis vastab kalade keskmisele kehamassile ja lubab

optimeerida ravimi doosi kaladel, kelle kehamass võib suuresti varieeruda.

Kaasasolevat tühja steriilset viaali kasutatakse kontsentraadi ja lahusti segamiseks. Soovi korral saab

steriilseid viaale eraldi juurde tellida.

Alltoodud tabelis on näidatud vajalikud kontsentraadi ja lahusti kogused, et saavutada õige lahuse

kogus ühe kala kohta, vastavalt kalade kehamassile kas 0,1 ml/kg, 0,2 ml/kg, 0,5 ml/kg või 1 ml/kg.

Soovituslik süstelahuse kogus kg kala kohta (sõltuvalt

kala suurusest)*

0,1 ml

0,2 ml

0,5 ml

1,0 ml

Süstitavate

kalade

kogukaal

Kontsentraad

i kogus

Lahusti kogus

50 kg

1 ml

4 ml

9 ml

24 ml

49 ml

100 kg

2 ml

8 ml

18 ml

48 ml

98 ml

* seda kogust vähendatakse suurima kehamassiga liikidel.

Lahustatud süstelahus tuleb koheselt ära kasutada.

10.

KEELUAJAD

0 päeva

11.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril 2 – 8

C (külmkapis).

Mitte lasta külmuda.

Pärast etiketil märgitud kõlblikkusaja lõppu mitte kasutada.

Lahusti kõlblikkusaeg pärast konteineri esmast avamist 28 päeva.

Lahustatud preparaat kasutada koheselt.

12.

ERIHOIATUSED

Mitte segada teiste ravimitega.

Kontsentraadi lahustamisel lahustiga peab kandma kaitsekindaid.

Vältida iseendale süstimist.

Ravimil on müügiluba lõppenud

31/35

Juhuslikul preparaadi sattumisel nahale või silma tuleb saastunud kohta korralikult veega loputada.

Kontsentreeritud lahuse või lahjendatud lahuse mitme ml sattumisel nahale või silma või juhuslikul

preparaadi süstimisel iseendale tuleb koheselt pöörduda arsti poole ja näidata pakendi infolehte või

pakendi etiketti.

Pärast preparaadi käsitsemist pesta hoolikalt käed.

13.

ERINÕUDED

ETTEVAATUSABINÕUDE

OSAS

KASUTAMATA

JÄÄNUD

PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

14.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

13.06.2008

Üksikasjalikku

teavet

antud

veterinaarravimi

kohta

leiab

Euroopa

Ravimiameti

(EMEA)

koduleheküljelt aadressil http://www.emea.europa.eu/.

15.

LISAINFO

Puudub.

Ravimil on müügiluba lõppenud

32/35

PAKENDI INFOLEHT

Gonazon 18,5 mg implantaat koertele

1.

MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII

VÄLJASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja ja tootja:

Intervet International BV

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Holland

Partii väljastamise eest vastutav tootja:

Intervet GesmbH

Siemensstraβe 107

A-1210 Wien

Austria

2.

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Gonazon 18,5 mg implantaat koertele

3.

TOIMEAINE(D) JA MUUD ABIAINE(D)

Asaglünafareliini 18,5 mg

4.

NÄIDUSTUS(ED)

Sugunäärmete talitluse ärahoidmine emastel koertel gonadotropiini sünteesi pikaajalise blokeerimise

teel.

5.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada emastel koertel (prepuberteediealistel ja täiskasvanud loomadel), kes on mõeldud

kasutamiseks aretuses.

6.

KÕRVALTOIMED

Farmakoloogilise

toime

(suguhormoonide

tootmise

inhibeerimine)

tõttu

võib

GnRH

agonistide

manustamine emastele koertele olla seotud vaginiidiga.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes

mainitud, palun teavitage sellest veterinaararsti.

7.

LOOMALIIGID

Koerad (emased koerad).

Ravimil on müügiluba lõppenud

33/35

8.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISTEE(D) JA –MEETOD

Subkutaanseks manustamiseks. Soovitatav doos on üks implantaat koera kohta.

Kliinilise informatsiooni puudumise tõttu mitte manustada implantaati koertele kehamassiga alla 3 kg

ja suurtele koeratõugudele kehamassiga üle 45 kg.

Implantaadi manustamine koertele on lubatud alates 4. elukuust.

Esmakordne implantaadi manustamine täiskasvanud koertele peaks eelistatavalt toimuma metöstruses.

Soovitatud

doosis

manustatuna

preparaat

toimet

aastastele

vanematele

koertele.

Sugunäärmete talitluse ärahoidmise kestvus on ära toodud alljärgnevas tabelis.

Vanus ravi alustamisel

4 kuud – 3 aastat

3 - 6 aastat

Blokaadi keskmine

kestvus

(standardhälve)

12 kuud

24 päeva)

11 kuud

93 päeva)

Emastele koertele, kelle sugunäärmete funktsioon pärssus edukalt 12 kuu jooksul, võib inna jätkuvaks

ärahoidmiseks manustada preparaati 2. korda. Puuduvad andmed loomade kohta, kellele on prepraat

manustatud rohkem kui 2 korda.

9.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISVIISI OSAS

Gonazon tuleb manustada subkutaanselt, kõhueesseina nabapiirkonnas, kasutades aseptilist tehnikat.

MANUSTAMINE:

Asetada koer selili. Valmistada ette väike ala (nt. 4 cm²) kõhueesseinas nabapiirkonnas aseptiliseks

protseduuriks (Joon. 1)

Steriilse süstla väljavõtmiseks avada fooliumpakend kasutades selleks ettelõigatud sälku.

Eemaldada nõela kate. Erinevalt vedelike süstimisest, puudub vajadus õhumullide eemaldamiseks,

kuna katsed seda teha võivad implantaadi nõelast välja suruda.

Kasutades aseptilist tehnikat, tõsta üles väike tükike nahka koera nabapiirkonnas. Hoides nõela

avausega ülespoole, lükka nõel 30 kraadise nurga all läbi ülestõstetud naha üheainsa liigutusega naha

alla (Joon. 2).

Vältida kõhuseina lihaste ja rasvkoe läbistamist.

Vaba käega, kasutades pöialt, et hoida süstalt asendis, suruda kolb nii kaugele kui võimalik. Selle

tulemusena tõmmatakse nõel tagasi ning implantaat jääb naha alla (Joon. 3). Nõel tõmmata nahast

välja.

Veenduda, et manustamiskoht on puhas ja kuiv. Juhendada omanikku, et manustamiskoht tuleb

hoida puhta ja kuivana 24 tundi. Märkida implantaadi manustamise aeg looma tervisepassi.

Ravimil on müügiluba lõppenud

34/35

EEMALDAMINE:

Implantaadi eemaldamiseks võib osutuda vajalikuks looma paigalhoidmine ravimite abil (sedatsioon

ja/või üldanesteesia).

Asetada koer pikali nagu kirjeldatud implantaadi manustamise juures.

Määrata implantaadi asukoht palpeerides ettevaatlikult sõrmega manustamiskohta. Valmistada

koht ette aseptiliseks protseduuriks.

Pärast piisavat (lokaalset) anesteesiat, avaldada sõrmega õrna survet implantaadi lõpposale.

Teha umbes 5 mm pikk sisselõige piki implantaadi lähemalasuvat otsa. Lükata implantaati

ettevaatlikult sisselõike poole. Vajadusel eemaldada implantaadi vabastamiseks sidekude.

Haarata implantaadist tangidega ja eemaldada.

Instrueerida omanikku, et manustamiskoht tuleb hoida puhta ja kuivana 24 tundi.

Implantaadi manustamine proöstruses ei katkesta juba olemasolevat inda (proöstrus ja östrus).

Täiskasvanud koertel tekib ind tavaliselt implantaadi esmakordsele manustamisele järgneva esimese

kuu jooksul. Implantaadi esimese manustamise korral metöstruses esineb inna teket harvem (32%) kui

anöstruses (84%). Seetõttu peaks esimene preparaadi manustamine toimuma eelistatavalt metöstruses.

Koertel,

kellel

puudusid

innatunnused

eelmise

manustamise

järgselt,

esilekutsutud

inna

tekkesagedus pärast preparaadi korduvat manustamist, madal (eeldatavalt 8%).

Risk, et esile kutsutud ind on fertiilne, on madal metöstruses (5%). Gonazon`i manustamine teistes

tsüklifaasides võib kutsuda esile viljaka inna. Kui koer tiinestub tekkinud inna ajal, võib järgneda

loodete resorptsioon või abort. Seetõttu tuleks inna tekkimisel vältida kontakti isaste koertega, kuni

kõik innatunnused ( tupe turse, eritis ja huvi isaste koerte vastu) lppevad.

Tekkivat inda ei täheldata ravi alustamise korral enne puberteeti. Lisaks on esilekutsutud inna

tekkesagedus noortel koertel madalam kui vanematel koertel.

Koertel, kellel on täheldatud inna teket, võib hiljem tekkida ebatiinus. Siiski, vastavalt välikatsete

andmetele, ei ole ebatiinuse teke ravitud koertel suurem kui kontrollgrupi (ravimata) loomadel.

10.

KEELUAJAD

Ei rakendata.

11.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Pärast etiketil märgitud kõlblikkusaja lõppu {EXP} mitte kasutada.

Mitte hoida temperatuuril üle 25

Joon.1

Joon.2

Joon.3

Joon.4

Ravimil on müügiluba lõppenud

35/35

12.

ERIHOIATUSED

Implantaat võib mitte püsima jääda 1,2%-l koertest, kellele implantaat manustati. Kui implantaati pole

võimalik palpeerida manustamisele järgneva kuu aja pärast, tuleb omanikul soovitada nõu saamiseks

pöörduda veterinaararsti poole, kuna ravimi tõhusus pole sellistel juhtudel kindel.

Aastase ravi järel võib osutuda võimatuks määrata implantaadi asukoht ja eemaldada ta umbes 10%-l

juhtudest.

Selle

probleemi

minimiseerimiseks,

tuleb

implantaadi

subkutaanse

manustamise

kindlustamiseks

olla

tähelepanelik,

eriti

koerte

puhul,

esineb

nahaalune

rasvadepoo.

Kuigi

Gonazoni

asukoha

määramine

eemaldamine

võivad

osutuda

võimatuks, ei

avalda

koera

üldtervisele tõsist mõju. Siiski pole sellisel juhul võimalik ette teada inna taasilmnemise aega.

Üheainsa

manustamise

järgselt

võib

munasarjade

aktiivsuse

taastumine

pärast

implantaadi

eemaldamist võtta rohkem aega enne puberteeti ravitud koertel (keskmiselt 255 päeva, vahemik 36-

429 päeva) kui täiskasvanud emastel koertel (keskmiselt 68 päeva, vahemik 12-264 päeva). Suur osa

(68%) esimestest indadest, mis tekivad pärast ühekordset implantaadi manustamist täiskasvanud

emastele koertele, on ilma ovulatsioonita. Lisaks pole implantaadi korduva manustamise järgselt

võimalik

täpselt

ette

teada

inna

taasilmnemise

aega.

Andmed

puuduvad

implantaadi

korduva

manustamise kohta prepuberteediealistele emastele koertele.

Juhuslik

implantaadi

allaneelamine

koera

poolt

mõjuta

tema

tervist, kuna GnRH agonistide

suukaudne biosaadavus on väga madal.

Kasutamine tiinuse ja laktatsiooni ajal ei ole soovitav. Laborkatsed on näidanud, et preparaadi mõju

tiinusele, manustades teda emasele koerale tiinuse algjärgus, on vähetõenäoline (st. tiinus kantakse

lõpuni kuni elujõuliste kutsikate sünnini).

Veterinaarravimiga töötamisel tuleb kasutada isiklikke kaitsevahendeid: kindaid.

Vältida

juhuslikku

enesesüstimist.

Juhuslikul

implantaadi

manustamisel

iseendale

pöörduda

viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

13.

ERINÕUDED

ETTEVAATUSABINÕUDE

OSAS

KASUTAMATA

JÄÄNUD

PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Küsige palun oma veterinaararstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed

aitavad kaitsta keskkonda.

14.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

13.06.2008

Üksikasjalikku

teavet

antud

veterinaarravimi

kohta

leiab

Euroopa

Ravimiameti

(EMEA)

koduleheküljelt aadressil http://www.emea.europa.eu/.

15.

LISAINFO

Eraldi

pappkarp

sisaldab

ühekordseks

kasutamiseks

mõeldud

eeltäidetud

süstalt

hüpodermilise

nõelaga, mis on kaetud kaitsva kattega.

Ravimil on müügiluba lõppenud