Fortacin

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Fortacin
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Fortacin
  Европейски съюз
 • Език:
 • естонски

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • VALUVAIGISTID
 • Терапевтична област:
 • Seksuaalne düsfunktsioon, füsioloogiline
 • Терапевтични показания:
 • Täiskasvanud meeste primaarse enneaegse ejakulatsiooni ravi.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 8

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • Volitatud
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/002693
 • Дата Оторизация:
 • 14-11-2013
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/002693
 • Последна актуализация:
 • 25-05-2019

Доклад обществена оценка

EMA/764516/2014

EMEA/H/C/002693

Kokkuvõte üldsusele

Fortacin

lidokaiin/prilokaiin

See on ravimi Fortacin Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas amet

hindas ravimit, et soovitada müügiloa andmist Euroopa Liidus ja kasutustingimusi. Hindamisaruandes

ei anta Fortacin kasutamise praktilisi nõuandeid.

Kui vajate Fortacin kasutamise praktilisi nõuandeid, lugege pakendi infolehte või pöörduge oma arsti

või apteekri poole.

Mis on Fortacin ja milleks seda kasutatakse

Fortacin on ravim, mis sisaldab toimeaineid lidokaiini ja prilokaiini. Seda kasutatakse esmase (eluaegse)

enneaegse ejakulatsiooni (kui ejakulatsioon toimub regulaarselt enne suguühet või liiga vara selle

jooksul) raviks meestel.

Kuidas Fortacint kasutatakse?

Fortacin on retseptiravim ja see on müügil spreilahusena, mis annab 7,5 mg lidokaiini ja 2,5 mg

prilokaiini pihustuse kohta. Soovitatav annus on kolm pihustust sugutipeale enne seksuaalvahekorda.

Annustamist ei tohi korrata sagedamini kui iga 4 tunni järel ja 24 tunni jooksul ei tohi kasutada üle 3

annuse. Üksikasjalik teave on pakendi infolehel.

Kuidas Fortacin toimib?

Ravimi toimeained lidokaiin ja prilokaiin on lokaalanesteetikumid, mis ajutiselt tuimastavad

kontaktpiirkonda, blokeerides pöörduvalt signaalide ülekande närvides. See vähendab tundlikkust

stimuleerimise suhtes ja aitab pikendada aega, mis kulub ejakulatsioonini.

Milles seisneb uuringute põhjal Fortacin kasulikkus?

Fortacin efektiivsust on näidatud kahes põhiuuringus, milles osales kokku vastavalt 256 ja 300

enneaegse ejakulatsiooniga heteroseksuaalset täiskasvanud meest; mõlemad uuringud võrdlesid

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

ravimit platseebo (näiv ravim) spreiga 12 nädala jooksul. Efektiivsuse põhinäitajad olid patsientide poolt

teatatud aeg, mis kulus kuni ejakulatsioonini pärast suguühte algust, ejakulatsiooni üle saavutatud

kontrolli ulatus, seksuaalne rahuldus ja stressitase. Esimeses uuringus oli keskmine aeg ejakulatsiooni

tekkimiseni Fortacinga ravitud patsientidel 2,6 minutit võrreldes 0,8 minutiga platseebot kasutanud

patsientidel; teises uuringus oli ravimit kasutanud patsientidel keskmine aeg ejakulatsiooni tekkimiseni

3,8 minutit võrreldes 1,1 minutiga platseeborühmas. Mõlemas uuringus teatasid ravimit saanud

patsiendid oluliselt paranenud kontrollist, suuremast seksuaalsest rahuldusest ja vähenenud stressist

võrreldes platseebot saanutega. Osa patsiente jälgiti algsete uuringute pikendusuuringutes kuni 9 kuud

ja neil jätkus samasugune kasulik toime.

Mis riskid Fortacinga kaasnevad?

Fortacin kõige sagedamad kõrvalnähud (võivad esineda kuni 1 patsiendil 10st) on hüpoesteesia

(vähenenud tundlikkus) ja põletustunne genitaalpiirkonnas nii meestel kui ka nende

naisseksuaalpartneritel ning erektsioonihäire (võimetus säilitada normaalset erektsiooni) meestel.

Fortacin kohta teatatud kõrvalnähtude täielik loetelu on pakendi infolehel. Fortacint ei tohi kasutada

patsiendid, kes on ülitundlikud (allergilised) ravimi mis tahes toimeaine või muu lokaalanesteetikumi

suhtes, mis on struktuuriliselt seotud toimeainetega (amiidi tüüpi lokaalanesteetikumid). Fortacint ei

tohi samuti kasutada patsiendid, kelle partnerid on nende ainete suhtes ülitundlikud.

Miks Fortacin heaks kiideti?

Euroopa Ravimiameti inimravimite komitee järeldas, et toimeained on hästi tuntud

lokaalanesteetikumide kombinatsioon ning paikse sprei kasutamine vähendab imendunud toimeaine

hulka ja seega organismi tervikuna mõjutavate kõrvalnähtude ohtu. Patsientidel ja nende partneritel

esines positiivne psühholoogiline kasu ning kõrvalnähud olid paiksed ja üldiselt kontrollitavad.

Inimravimite komitee otsustas, et Fortacin kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja

soovitas ravimi kasutamise Euroopa Liidus heaks kiita.

Mis meetmed võetakse, et tagada Fortacin ohutu ja efektiivne kasutamine?

Töötati välja riskijuhtimisstrateegia, et tagada Fortacin võimalikult ohutu kasutamine. Strateegiast

lähtudes lisati ravimi omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehele Fortacin ohutusteave, kus on ka

tervishoiuspetsialistide ja patsientide võetavate ettevaatusmeetmete teave.

Muu teave Fortacin kohta

Euroopa Komisjon andis Fortacin müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, 15. novembril

2013.

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst Fortacin kohta on ameti veebilehel:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Kui vajate Fortacinga toimuva ravi

kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte (mis on samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa)

või pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 09-2014.

Fortacin

EMA/764516/2014

Page 2/2

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

B.

PAKENDI INFOLEHT

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Fortacin 150 mg/ml + 50 mg/ml nahasprei, lahus

lidokaiin/prilokaiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile

kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime

võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

Mis ravim on Fortacin ja milleks seda kasutatakse

Mida on vaja teada enne Fortacin kasutamist

Kuidas Fortacin kasutada

Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Fortacin säilitada

Pakendi sisu ja muu teave

1.

Mis ravim on Fortacin ja milleks seda kasutatakse

Fortacin on kahe toimeaine, lidokaiini ja prilokaiini, kombinatsioon. Need ravimid kuuluvad ravimite

rühma, mida nimetatakse lokaalanesteetikumideks.

Fortacin on näidustatud eluaegse enneaegse ejakulatsiooni raviks täiskasvanud meestel. See vähendab

sugutipea tundlikkust, et pikendada ejakulatsioonini kuluvat aega.

2.

Mida on vaja teada enne Fortacin kasutamist

Ärge kasutage Fortacin

kui olete või teie seksuaalpartner on lidokaiini või prilokaiini või selle ravimi mis tahes

koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

kui teil või teie seksuaalpartneril on varem esinenud allergiat või tundlikkust teiste sarnase

struktuuriga lokaalanesteetikumide (tuntud kui amiidi tüüpi lokaalanesteetikumid) suhtes.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne

Fortacin kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

kui teil või teie seksuaalpartneril on diagnoositud geneetiline haigus või muu seisund, mis

mõjutab teie punavererakke (glükoos-6-fosfaadi puudus, aneemia või methemoglobineemia);

kui teil on varem esinenud tundlikkust ravimite suhtes, eriti kui te ei ole kindel, milline ravim

tundlikkust põhjustab;

kui teil esinevad rasked maksaprobleemid.

Selle ravimi kasutamisel, eriti kasutamiseks ettevalmistamisel, suunake mahuti näost eemale, et vältida

juhuslikku kõrva, silma, ninna ja suhu sattumist.

Kui ravim satub juhuslikult teie või teie partneri silma, loputage silmi kohe külma vee või

füsioloogilise lahusega ja katke õrnalt kinni, kuni toimed (näiteks tuimus) kaovad. Pange tähele, et

tavalisi kaitsemehhanisme, nagu pilgutamine või võõrkehatunne silmas, ei pruugi esineda, kuni tuimus

ei ole kadunud.

Fortacin võib samuti sattuda kontakti teiste limaskestadega, näiteks teie või teie partneri suu, nina ja

kurk, põhjustades lühikese aja jooksul nende kerget tuimust. Et preparaat vähendab neis piirkondades

valutundlikkust, tuleb olla eriti hoolikas, et neid piirkondi kuni tuimuse kadumiseni mitte vigastada.

Seksuaalvahekorra ajal võidakse väike kogus ravimit viia näiteks tuppe või pärakusse. Seetõttu võivad

mõlemad partnerid tunda lühiajaliselt kerget tuimust ja peavad olema ettevaatlikud, et end mitte

vigastada, eriti seksuaalse tegevuse ajal.

Fortacin ei tohi puutuda kokku kahjustatud kuulmekilega.

Lapsed ja noorukid

Ärge andke seda ravimit alla 18-aastastele lastele või noorukitele.

Muud ravimid ja Fortacin

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada

mis tahes muid ravimeid. See on eriti tähtis, kui te kasutate ravimeid, millel võib olla koostoime

Fortacin, näiteks:

teised lokaalanesteetikumid;

südameravimid (arütmiavastased ravimid);

kõrge vererõhu vastased ja südamerütmi reguleerivad ravimid (nn beetablokaatorid);

ravimid maohappesuse vähendamiseks (tsimetidiin).

Veres leiduvat hapnikukogust vähendava häire (methemoglobineemia) risk võib olla suurenenud, kui

te juba võtate ravimeid, mis teadaolevalt põhjustavad seda seisundit. Need ravimid on loetletud

allpool:

bensokaiin – lokaalanesteetikum valu ja sügeluse raviks;

klorokviin, pamakviin, primakviin, kviniin, mida kasutatakse malaaria raviks;

metoklopramiid, mida kasutatakse iivelduse ja oksendamise raviks, sealhulgas migreeniga

patsientidel;

glütserüültrinitraat (GTN, nitroglütseriin), isosorbiidmononitraat, erütritüültetranitraat,

pentaerütritooltetranitraat ja teised nitraadid ning nitritid, mida kasutatakse stenokardia

(südamest tingitud rindkerevalu) raviks;

naatriumnitroprussiid, isosorbiiddinitraat, mida kasutatakse kõrge vererõhu ja

südamepuudulikkuse raviks;

nitrofurantoiin – antibiootikum, mida kasutatakse kuseteede ja neeruinfektsioonide raviks;

sulfoonamiidid (mida nimetatakse ka sulfaravimiteks), nt sulfametoksasool – antibiootikum,

mida kasutatakse kuseteede infektsioonide raviks, ja sulfasalasiin – ravim, mida kasutatakse

Crohni tõve, haavandilise koliidi ja reumatoidartriidi raviks;

dapsoon, mida kasutatakse nahaseisundite, nagu leepra ja dermatiidi raviks, samuti malaaria

ning pneumoonia ennetamiseks suure riskiga patsientidel;

fenobarbitaal, fenütoiin, mida kasutatakse epilepsia raviks;

paraaminosalitsüülhape (PAS), mida kasutatakse tuberkuloosi raviks.

Methemoglobineemia riski võivad samuti suurendada teatud värvained (aniliinvärvid) või pestitsiid

naftaleen, seega teavitage oma arsti, kui töötate mingite värvide või keemiliste pestitsiididega.

Ei saa garanteerida, et ükski polüuretaanipõhisest materjalist valmistatud barjäärkontratseptiiv (st

meeste või naiste kondoom) kaitseks haiguse või rasestumise eest, kui te kasutate ka Fortacin.

Kontrollige, millisest materjalist on valmistatud teie või teie partneri rasestumisvastane vahend. Kui te

ei ole milleski kindel, pidage nõu oma apteekriga.

Kui te kasutate Fortacin koos kondoomiga, võib olla tõenäolisem, et te ei suuda erektsiooni saavutada

või säilitada. Samuti on teil suurem tõenäosus tundlikkuse vähenemiseks peenises ja selle ümbruses.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Fortacin ei ole näidustatud kasutamiseks naistel.

Enne iga ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus

Fortacin ei soovitata kasutada, kui teie partner on rase, välja arvatud juhul, kui te kasutate meeste

kondoomi (vt eespool), et vältida sündimata lapse kokkupuudet ravimiga.

Imetamine

Seda ravimit võib kasutada ajal, kui teie partner imetab last.

Viljakus

Fortacin võib vähendada raseduse võimalust, kuid see ei ole usaldusväärne kontratseptiiv. Seetõttu,

kui patsiendid soovivad rasestuda, peavad nad kas vältima Fortacin kasutamist või kui see ravim on

vajalik suguühte jaoks, pesema sugutit nii põhjalikult kui võimalik viis minutit pärast Fortacin

aplitseerimist, kuid enne seksuaalvahekorda.

3.

Kuidas Fortacin kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel,

pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Fortacin soovitatav annus on 3 pihustust (3 pihustust = 1 annus) sugutipeale enne seksuaalvahekorda.

24 tunni jooksul tohib kasutada maksimaalselt 3 annust vähemalt 4-tunnise vahega annuste vahel.

Kasutusjuhend

Enne esimest kasutamiskorda raputage spreimahutit lühidalt ja seejärel valmistage ette

pumbamehhanism, pihustades ravimit kolm korda õhku. Suunake mahuti näost eemale, et vältida

kokkupuudet silmade, nina, suu ja kõrvadega.

Enne igat järgmist kasutamiskorda raputage spreimahutit lühidalt ja seejärel valmistage ette

pumbamehhanism uuesti, pihustades ravimit õhku üks kord.

Tõmmake eesnahk sugutilt tagasi. Hoidke mahutit püstises asendis (klapp ülespoole), aplitseerige

1 annus (3 pihustust) Fortacin kogu sugutipeale, kattes ühe kolmandiku iga pihustusega. Oodake

5 minutit ja pühkige ülemäärane sprei enne seksuaalvahekorda maha.

Kui te kasutate Fortacin rohkem kui ette nähtud

Kuivõrd seda ravimit kantakse sugutipea pinnale, on üleannustamise risk väike. Kui te kannate ravimit

peale liiga palju, pühkige see maha.

Fortacin liigse kasutamise sümptomid on loetletud allpool. Kui teil ilmnevad sellised sümptomid, siis

rääkige sellest oma arstile või apteekrile. Juhistekohasel kasutamisel on nende tekkimine väga

ebatõenäoline:

peapööritus või pearinglus;

nahakipitus suu ümber ja keele tuimus;

ebanormaalne maitse suus;

nägemise hägustumine;

kohin kõrvus;

samuti esineb veres hapnikusisaldust vähendava häire (methemoglobineemia) risk. See on

tõenäolisem, kui samal ajal võetakse teatud ravimeid. Sel juhul muutub nahk hapnikupuuduse

tõttu sinakashallikaks.

Rasketel üleannustamise juhtudel võivad sümptomite hulka kuuluda krambid, madal vererõhk,

hingamise aeglustumine, hingamisseiskus ja südametöö muutused. Need toimed võivad olla

eluohtlikud.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Fortacin kasutavatel meespatsientidel on teatatud järgmistest kõrvaltoimetest.

Sage (esineb kuni 1 inimesel 10-st):

võimetus saavutada või säilitada erektsiooni;

vähenenud tundlikkus sugutis ja selle ümber;

põletustunne sugutis ja selle ümber.

Aeg-ajalt (esineb kuni 1 inimesel 100-st)

peavalu;

kurgu paikne ärritus (sissehingamisel);

nahaärritus;

punetus sugutil ja selle ümber;

võimetus seksuaalvahekorra ajal ejakuleerida;

ebanormaalne orgasm;

kipitustunne sugutis ja selle ümber;

valu või ebamugavustunne sugutis ja selle ümber;

sügelus sugutis ja selle ümber;

palavik.

Fortacin kokku puutunud naispartneritel on teatatud järgmistest kõrvaltoimetest.

Sage (esineb kuni 1 inimesel 10-st):

põletustunne tupes ja selle ümbruses;

vähenenud tundlikkus tupes ja selle ümbruses.

Aeg-ajalt (esineb kuni 1 inimesel 100-st):

peavalu;

kurgu paikne ärritus (sissehingamisel);

tupe soor (

Candida

infektsioon);

ebamugavustunne pärakus ja pärasooles;

tundlikkuse kaotus suus;

raskused või valu urineerimisel;

valu tupes;

ebamugavustunne või sügelus häbemel ja tupes.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil või teie seksuaalpartneril tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või

apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest

võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada

rohkem infot ravimi ohutusest.

5.

Kuidas Fortacin säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud spreimahuti sildil „Kõlblik kuni”.

Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Mitte lasta külmuda. Ravim tuleb hävitada peale 12 nädala

möödumist esmakordsest kasutamisest.

Metallmahuti on rõhu all. Ärge torgake, lõhkuge ega põletage seda isegi juhul, kui see on ilmselgelt

tühi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada

ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Fortacin sisaldab

Toimeained on lidokaiin ja prilokaiin.

Üks milliliiter lahust sisaldab 150 mg lidokaiini ja 50 mg prilokaiini.

Üks pihustus mahuga 50 mikroliitrit sisaldab 7,5 mg lidokaiini ja 2,5 mg prilokaiini.

Ühes 6,5 ml mahutis on vähemalt 20 annust.

Ühes 5 ml mahutis on vähemalt 12 annust.

Teiseks koostisosaks on norfluraan.

Kuidas Fortacin välja näeb ja pakendi sisu

Fortacin on värvitu kuni helekollane nahasprei lahus alumiiniumist spreimahutis koos mõõteklapiga.

Üks pakend sisaldab ühte spreimahutit 6,5 ml või 5 ml lahusega.

Müügiloa hoidja

Recordati Ireland Ltd.

Raheens East

Ringaskiddy Co. Cork

Iirimaa

Tootja

Pharmaserve (North West) Ltd

9 Arkwright Road

Astmoor Industrial Estate

Runcorn WA7 1NU

Ühendkuningriik

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

Via Matteo Civitali 1

20148 Milano

Itaalia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien

Recordati Ireland Ltd.

Tél/Tel: + 353 21 4379400

Lietuva

Recordati Ireland Ltd.

Tel: + 353 21 4379400

България

Recordati Ireland Ltd.

Teл.: + 353 21 4379400

Luxembourg/Luxemburg

Recordati Ireland Ltd.

Tél/Tel: + 353 21 4379400

Česká republika

Herbacos Recordati s.r.o.

Tel: + 420 466 741 915

Magyarország

Recordati Ireland Ltd.

Tel.: + 353 21 4379400

Danmark

Recordati Ireland Ltd.

Tlf: + 353 21 4379400

Malta

Recordati Ireland Ltd.

Tel: + 353 21 4379400

Deutschland

Recordati Pharma GmbH

Tel: + 49 (0) 731 7047 0

Nederland

Recordati Ireland Ltd.

Tel: + 353 21 4379400

Eesti

Recordati Ireland Ltd.

Tel: + 353 21 4379400

Norge

Recordati Ireland Ltd.

Tlf: + 353 21 4379400

Ελλάδα

Recordati Hellas Pharmaceuticals A.E.

Τηλ: + 30 210-6773822

Österreich

Recordati Ireland Ltd.

Tel: + 353 21 4379400

España

Casen Recordati, S.L.

Tel: + 34 91 659 15 50

Polska

RECORDATI POLSKA sp. z o.o.

Tel.: + 48 22 206 84 50

France

Laboratoires BOUCHARA-RECORDATI

Tél: + 33 1 45 19 10 00

Portugal

Jaba Recordati, S.A.

Tel: + 351 21 432 95 00

Hrvatska

Recordati Ireland Ltd.

Tel: + 353 21 4379400

România

Recordati România S.R.L.

Tel: + 40 21 667 17 41

Ireland

Recordati Ireland Ltd.

Tel: + 353 21 4379400

Slovenija

Recordati Ireland Ltd.

Tel: + 353 21 4379400

Ísland

Recordati Ireland Ltd.

Sími: + 353 21 4379400

Slovenská republika

Herbacos Recordati s.r.o.

Tel: + 420 466 741 915

Italia

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica

S.p.A.

Tel: + 39 02 487871

Suomi/Finland

Recordati Ireland Ltd.

Puh/Tel: + 353 21 4379400

Κύπρος

Recordati Ireland Ltd.

Τηλ: + 353 21 4379400

Sverige

Recordati Ireland Ltd.

Tel: + 353 21 4379400

Latvija

Recordati Ireland Ltd.

Tel: + 353 21 4379400

United Kingdom

Recordati Pharmaceuticals Ltd.

Tel: + 44 (0) 1491 576 336

Infoleht on viimati uuendatud

{KK.AAAA}.

Muud teabeallikad

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu