Eryseng

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Eryseng
 • Използвай за:
 • Животни
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Eryseng
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Прасета
 • Терапевтична област:
 • Имунологични средства за суици, инактивирани бактериални ваксини за прасета
 • Терапевтични показания:
 • За активна имунизация мъжки и женски прасета за намаляване на клиничните прояви (увреждане на кожата и повишена температура) лицата, прасета, причинени от Эризипелотриксов rhusiopathiae, серотип серотип 1 и 2.

Друга информация

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/V/C/002761
 • Дата Оторизация:
 • 04-07-2014
 • EMEA код:
 • EMEA/V/C/002761
 • Последна актуализация:
 • 23-02-2018

Доклад обществена оценка

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/279182/2014

EMEA/V/C/002761

Резюме на EPAR за обществено ползване

ERYSENG

Ваксина срещу свински еризипел (инактивирана)

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR). В

него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP)

оценява проведените проучвания, за да направи своите препоръки как да се използва

ветеринарномедицинския продукт.

Настоящият документ не може да замени прякото обсъждане с Вашия ветеринарен лекар. Ако се

нуждаете от повече информация за медицинското състояние или за лечението на Вашето

животно, обърнете се към Вашия ветеринарен лекар. Ако желаете повече информация за

основанията на препоръките на CVMP, прочетете научното обсъждане (също част от EPAR).

Какво представлява Eryseng?

Eryseng е ветеринарна ваксина, която съдържа инактивирани (убити) бактерии Erysipelothrix

rhusiopathiae. Съдържа бактериален щам, известен като R32E11. Eryseng се предлага под формата

на инжекционна суспензия.

За какво се използва Eryseng?

Eryseng се използва за защита на мъжки и женски прасета срещу свински еризипел (червенка),

причинен от специфични типове на бактериите Erysipelothrix rhusiopathiae, известни като

серотип 1 и серотип 2. Червенката е бактериална инфекция по прасетата, характеризираща се с

внезапна смърт, висока температура, свързана с кожни лезии с формата на диамант, артрит и

аборт при бременни свине майки.

Ваксината се прилага на прасета от шестмесечна възраст под формата на интрамускулна

инжекция в мускулите на шията и се поставя още веднъж след три до четири седмици. Две до три

седмици преди всяко чифтосване, приблизително на всеки шест месеца, се поставя еднократна

инжекция.

ERYSENG

EMA/279182/2014

Страница 2/3

Как действа Eryseng?

Eryseng е бактериална ваксина. Ваксините действат като „учат“ имунната система (естествените

защитни механизми на тялото) как да се защитава срещу болестта. Когато Eryseng се приложи на

прасета, имунната система на животните разпознава бактериите като „чужди“ и произвежда

антитела срещу тях. В бъдеще, ако животните са изложени на бактериите Erysipelothrix

rhusiopathiae, имунната им система ще може да реагира по-бързо. Това ще помогне да ги

предпази от червенка.

Eryseng съдържа аджувант (алуминиев хидроскид, DEAE-декстран и женшен) за подсилване на

имунния отговор.

Как е проучен Eryseng?

В лабораторно проучване, включващо 40 прасета, 30 животните са ваксинирани с две дози,

поставени на интервал от три седмици, докато контролната група от 10 прасета получава плацебо

(сляпо лечение). Всички прасета са заразени 22 дни след втората ваксинална доза чрез

инжектиране на бактериите Erysipelothrix rhusiopathiae серотипове 1 и 2. Мярката за ефективност

е процентът на ваксинираните прасета без поява на специфични (във формата на диамант) кожни

лезии на мястото на поставяне на инжекцията.

Второто лабораторно проучване включва 15 млади женски прасета (които все още не са имали

прасенца), ваксинирани шест месеца по-късно с бустер доза в съответствие с основната схема на

ваксиниране. Шест месеца по-късно прасетата са заразени чрез инжектиране на бактерии

Erysipelothrix rhusiopathiae серотипове 1 и 2 и мярката за ефективност е процентът на прасетата,

защитени от ваксинацията.

Какви ползи от Eryseng са установени в проучванията?

Първото лабораторно проучване показва, че 90% (27 от 30) от ваксинираните прасета са

защитени срещу Erysipelothrix rhusiopathiae серотип 1, без поява на специфични кожни лезии,

докато срещу Erysipelothrix rhusiopathiae серотип 2 са защитени 93% (28 от 30) от ваксинираните

прасета, без поява на специфични кожни лезии. В контролната група при повече от 80% от

прасетата са налични специфични кожни лезии. Установено е, че началото на имунитета настъпва

три седмици след ваксинирането.

Второто лабораторно проучване показва, че 93% (14 от 15) от прасетата са защитени срещу

заразяване с Erysipelothrix rhusiopathiae серотипове 1 и 2. Получено е потвърждение, че защитата

е с продължителност шест месеца.

Какви са рисковете, свързани с Eryseng?

Най-честата нежелана лекарствена реакция (наблюдавана при повече от 1 на 10 прасета) с

Eryseng е леко до умерено възпаление на мястото на инжектиране, което обикновено отзвучава в

рамките на четири дни, но в някои случаи може да продължи до 12 дни след ваксинацията.

Какви са предпазните мерки за лицето, което прилага лекарството или

влиза в контакт с животното?

При случайно самоинжектиране, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се

предостави листовката за употреба или етикета на продукта.

ERYSENG

EMA/279182/2014

Страница 3/3

Какъв е карентният срок?

Карентният срок е необходимият период след прилагане на ветеринарномедицинския продукт,

преди животните да бъдат допуснати за клане и месото им да бъде използвано за консумация от

хора. Карентният срок за Eryseng е нула дни.

Какви са основанията за одобряване на Eryseng?

Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) заключи, че ползите от

Eryseng превишават рисковете за одобрените показания, и препоръча на Eryseng да се издаде

лиценз за употреба. Съотношението полза/риск може да се намери в модула „Научно обсъждане“

от настоящия EPAR.

Допълнителна информация за Eryseng:

Европейската комисия издава лиценз за употреба, валиден в Европейския съюз, за Eryseng на

4 юли 2014 г. Информация за начина на предписване на този продукт може да се намери на

етикета/външната опаковка.

Дата на последно актуализиране на текста: май 2014 г.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

B. ЛИСТОВКА

ЛИСТОВКА:

ERYSENG инжекционна суспензия за прасета

1.

ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лиценза за употреба и производител отговорен за освобождаване на партидата

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Avda. la Selva, 135

17170 Amer (Girona)

SPAIN

2.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

ERYSENG инжекционна суспензия за прасета

3.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА(ИТЕ) СУБСТАНЦЯ(ИИ) И ЕКСЦИПИЕНТА

(ИТЕ)

Една доза (2 ml) съдържа:

Инактивиран

Erysipelothrix rhusiopathiae

, щам R32E11 ........... ELISA > 3,34 log

50 %

* IE

50 %

инхибиция ELISA - 50%

Aluminium hydroxide .......................................................................................... 5,29 mg (алуминий)

DEAE-dextran

Ginseng

Белезникава инжекционна суспензия

4.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

За активна имунизация на мъжки и женски прасета, за да се намалят клиничните симптоми

(кожни лезии и висока температура) на червенка, причинен от

Erysipelothrix rhusiopathiae

серотип 1 и серотип 2.

Възникване на имунитет: три седмици след завършване на основната схема на ваксинация.

Продължителност на имунитета: шест месеца

5.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се използва при свръхчувствителност към активните субстанции, към аджувантите или

към някой от ексципиентите.

6.

НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Много чести неблагоприятни реакции:

- Леко до умерено възпаление на мястото на инжектиране, което обикновено отшумява в

рамките на четири дни, но в някои случаи може да персистира до 12 дни след ваксинация.

Чести неблагоприятни реакции:

- Преходно повишаване на телесната температура през първите 6 часа след ваксинация,

което отшумява спонтанно в рамките на 24 часа.

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

- много чести (повече от 1 на 10 животни проявяващи неблагоприятни реакции по време на

курса на едно лечение)

- чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 животни)

- не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 животни)

- редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 животни)

- много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 животни, включително изолирани съобщения)

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на

този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия

ветеринарен лекар.

7.

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Прасета.

8.

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН(И) НА

ПРИЛАГАНЕ

Интрамускулно приложение.

Прилагайте една доза от 2 ml чрез интрамускулна инжекция в мускулите на шията съгласно

следната схема:

Основна ваксинация:

При прасета на възраст 6 месеца, които не са били ваксинирани преди с този продукт, трябва да

се приложат две инжекции през интервал 3-4 седмици една от друга. Втората инжекция трябва

да се приложи 3-4 седмици преди чифтосване.

Реваксинация:

2-3 седмици преди всяко следващо чифтосване трябва да се приложи единична инжекция

(приблизително на всеки 6 месеца).

9.

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Оставете ваксината да достигне стайна температура (15 ˚C – 25 ˚C) преди прилагане.

Разклатете добре преди употреба.

10.

КАРЕНТЕН СРОК /КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Нула дни.

11.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява и транспортира в охладено състояние (2

C – 8

Да не се замразява

Да се пази от светлина.

Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичане срока на годност,

посочен върху етикета, след "Годен до:"

Срок на годност след първото отваряне на опаковката: използвайте незабавно.

12.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предпазни мерки при употреба:

Ваксинирайте само здрави животни.

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:

В случай на неблагоприятни реакции след случайно самоинжектиране, незабавно да се потърси

медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката за употреба или етикета на

продукта.

Бременност и Лактация:

Може да се прилага по време на бременност и лактация

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Няма налична информация за безопасността и ефикасността от съвместното използване на тази

ваксина с други ветеринарномедицински продукти. Поради тази причина, прилагането на тази

ваксина преди или след употребата на друг ветеринарномедицински продукт трябва да прецени

според индивидуалния случай.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

Никакви неблагоприятни реакции, различни от споменатите вече в точка "Неблагоприятни

реакции", не могат да се очакват след приложението на 2-кратна доза ваксина.

Несъвместимости:

Не смесвайте с друг ветеринарномедицински продукт

13.

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ

ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни с битови отпадъци или отпадни води.

Попитайте Bашия ветеринарен лекар или фармацевт какво да правите с ненужните ВМП. Тези

мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

14.

ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този продукт може да намерите на интернет страницата на Европейската

Агенция по Лекарствата http://www.ema.europa.eu

15.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Размери на опаковката:

Картонена кутия с 1 стъклен флакон с 10 дози (20 ml).

Картонена кутия с 1 стъклен флакон с 25 дози (50 ml).

Картонена кутия с 1 стъклен флакон с 50 дози (100 ml).

Картонена кутия с 1 PET бутилка, съдържаща 10 дози (20 ml).

Картонена кутия с 1 PET бутилка, съдържаща 25 дози (50 ml).

Картонена кутия с 1 PET бутилка, съдържаща 50 дози (100 ml).

Картонена кутия с 1 PET бутилка, съдържаща 125 дози (250 ml).

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с

териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба.

Österreich

HIPRA DEUTSCHLAND GmbH

Münsterstraße 306

40470 Düsseldorf

DEUTSCHLAND

e-mail: deutschland@hipra.com

België/Belgique/Belgien

HIPRA BENELUX NV

Adequat Business Center

Brusselsesteenweg 159

9090 Melle

e-mail: benelux@hipra.com

Deutschland

HIPRA DEUTSCHLAND GmbH

Münsterstraße 306

40470 Düsseldorf

e-mail: deutschland@hipra.com

Ελλάδα

HIPRA EΛΛAΣ A.E.

Ψuχάρη 3 / 184 53 Níκαια

Tηλ: 210 4978660 - Fax: 210 4978661

e-mail: greece@hipra.com

España

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Avda. la Selva, 135

17170 Amer (Girona)

France

HIPRA FRANCE

7 rue Roland Garros, Batiment H

44700 - Orvault

Tél. - 02 51 80 77 91 Fax - 02 51 8082 20

e-mail: france@hipra.com

Ireland

HIPRA UK AND IRELAND, Ltd.

Innovation Center

BioCity Nottingham

Pennyfoot Street

Nottingham

NG1 1GF - UNITED KINGDOM

e-mail: ukandireland@hipra.com

Italia

Hipra Italia S.r.l.

Via Rovato, 29

25030 Erbusco (BS)

e-mail: italia@hipra.com

Luxembourg

HIPRA BENELUX NV

Adequat Business Center

Brusselsesteenweg 159

9090 Melle

BELGIUM

e-mail: benelux@hipra.com

Netherland

HIPRA BENELUX NV

Adequat Business Center

Brusselsesteenweg 159

9090 Melle

BELGIUM

e-mail: benelux@hipra.com

Polska

HIPRA POLSKA Sp.z.o.o.

Ul. Królowej Marysieńki, 9 - 1

02-954 – WARSZAWA

e-mail: admin.polska@hipra.com

Portugal

ARBUSET, Produtos Farmacêuticos e Sanitários

De Uso Animal, Lda

Portela de Mafra e Fontaínha - Abrunheira

2665 – 191 Malveira

e-mail: portugal@hipra.com

United Kingdom

HIPRA UK AND IRELAND, Ltd.

Innovation Center

BioCity Nottingham

Pennyfoot Street

Nottingham

NG1 1GF

e-mail: ukandireland@hipra.com

Няма предупреждения за безопасност за този продукт.

11-7-2018

ERYSENG (Laboratorios Hipra, S.A.)

ERYSENG (Laboratorios Hipra, S.A.)

ERYSENG (Active substance: Inactivated Erysipelothrix rhusiopathiae, strain R32E11) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4523 of Wed, 11 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

4-7-2018

ERYSENG PARVO (Laboratorios Hipra, S.A.)

ERYSENG PARVO (Laboratorios Hipra, S.A.)

ERYSENG PARVO (Active substance: Inactivated porcine parvovirus, strain NADL-2 / Inactivated Erysipelothrix rhusiopathiae, strain R32E11) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 4354 of Wed, 04 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety