Emtriva

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Emtriva
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Emtriva
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Антивирусни средства за системно приложение
 • Терапевтична област:
 • ХИВ инфекции
 • Терапевтични показания:
 • Emtriva е показан за лечение на HIV-1 инфектирани възрастни и деца в комбинация с други антиретровирусните агенти.

Друга информация

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/000533
 • Дата Оторизация:
 • 24-10-2003
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/000533
 • Последна актуализация:
 • 27-02-2018

Доклад обществена оценка

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/721606/2016

EMEA/H/C/000533

Резюме на EPAR за обществено ползване

Emtriva

emtricitabine

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Emtriva. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да препоръча разрешаване

за употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен да предоставя

практически съвети относно употребата на Emtriva.

За практическа информация относно употребата на Emtriva пациентите следва да прочетат

листовката или да попитат своя лекар или фармацевт.

Какво представлява Emtriva и за какво се използва?

Emtriva e антивирусно лекарство за лечение на възрастни и деца, инфектирани с човешкия

имунодефицитен вирус тип 1 (ХИВ-1) — вирус, който причинява синдром на придобита имунна

недостатъчност (СПИН).

Emtriva се използва в комбинация с други антивирусни лекарства и съдържа активното вещество

(емтрицитабин).

Как се използва Emtriva?

Emtriva се предлага под формата на капсули (200 mg) и като разтвор (10 mg/ml) за перорално

приложение. Обичайната доза Emtriva е една капсула веднъж дневно за пациенти с тегло 33 kg

или повече. Пероралният разтвор е за пациенти, които тежат по-малко от 33 kg, и за пациенти,

които не могат да поглъщат капсулите. Обичайната доза за пероралния разтвор е 6 mg на

килограм телесно тегло веднъж дневно до максимум 240 mg (24 ml). При пациенти с бъбречни

проблеми може да се наложи да се коригира дозата.

На пациенти, които са приемали лекарства за лечение на ХИВ инфекцията преди това, но не са се

повлияли от тях, лекарите трябва да предписват Emtriva само след като са се запознали с

Emtriva

EMA/721606/2016

Страница 2/3

антивирусните лекарства, които пациентът е приемал, и с вероятността вирусът да се повлияе от

нови антивирусни лекарства.

Лечението с Emtriva трябва да се започне от лекар с опит в лечението на инфекции с ХИВ.

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

Как действа Emtriva?

Активното вещество в Emtriva, емтрицитабин, е нуклеозиден инхибитор на обратната

транскриптаза (НИОТ). То блокира действието на обратната транскриптаза — произвеждан от

вируса ензим, който му позволява да се възпроизвежда в инфектираните от него клетки. Приеман

в комбинация с други антивирусни лекарства, Emtriva намалява количеството на ХИВ в кръвта и

запазва нивото му ниско. Emtriva не лекува ХИВ инфекцията или СПИН, но може да забави

увреждането на имунната система и развитието на инфекции и заболявания, свързани със СПИН.

Какви ползи от Emtriva са установени в проучванията?

Проучванията показват, че в комбинация с други антивирусни лекарства Emtriva намалява

вирусното натоварване при пациенти с ХИВ инфекция и е сравним с други лекарства, използвани

в комбинация. Резултатите от трите основни проучвания са следните:

В проучване при 571 нелекувани възрастни повече пациенти, приемащи Emtriva (в

комбинация с диданозин и ефавиренц), достигат нива на вирусно натоварване под

50 копия/ml след 24 седмици на лечение в сравнение с пациентите, приемащи ставудин

(съответно 81 и 70%). Разликата се запазва след 48 седмици на лечение (73 и 56%).

В друго проучване при 468 нелекувани пациенти Emtriva е също толкова ефективен, колкото

ламивудин (като и двете се приемат в комбинация със ставудин и с ефавиренц или

невирапин). В това проучване след 48 седмици около две трети от пациентите имат вирусно

натоварване под 400 копия/ml, а малко по-малко са с вирусно натоварване под 50 копия/ml.

В трето проучване при 459 пациенти, които са приемали три антивирусни лекарства

(включително ламивудин), броят на пациентите, които преминават от ламивудин на Emtriva, с

вирусно натоварване под 400 копия/ml след 48 седмици е сходен с броя на пациентите, които

продължават да приемат ламивудин (съответно 73 и 82%).

В две проучвания при 120 деца и юноши, които приемат Emtriva в комбинация с други

антивирусни лекарства, се наблюдават сходни резултати.

Какви са рисковете, свързани с Emtriva?

Най-честите нежелани лекарствени реакции при Emtriva (наблюдавани при повече от 1 на 10

пациенти) са главоболие, диария, гадене (позиви за повръщане) и повишени нива на креатинова

киназа в кръвта (ензим в мускулите). При децата много често се среща обезцветяване на кожата.

За пълния списък на всички нежелани лекарствени реакции и ограничения вижте листовката.

Защо Emtriva е разрешен за употреба?

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) на Агенцията реши, че

ползите от Emtriva са по-големи от рисковете при лечение на възрастни и деца с ХИВ-1 инфекция

в комбинация с други антиретровирусни средства. Комитетът отбеляза, че това показание е

базирано на проучвания при пациенти, които не са лекувани от ХИВ, или при пациенти, чийто

ХИВ е вече добре контролиран посредством антивирусни лекарства, и че няма доказателства за

Emtriva

EMA/721606/2016

Страница 3/3

действието на Emtriva при пациенти, които не са се повлияли от предишно лечение на ХИВ.

Комитетът препоръча да се издаде разрешение за употреба.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Emtriva?

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Emtriva, които да се

спазват от здравните специалисти и пациентите, са включени в кратката характеристика на

продукта и в листовката.

Допълнителна информация за Emtriva:

На 24 октомври 2003 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Emtriva,

валидно в Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR за Emtriva може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. За повече

информация относно лечението с Emtriva прочетете листовката (също част от EPAR) или

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста 11-2016.

Листовка за пациента

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Emtriva 200 mg hårda kapslar

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje hård kapsel innehåller 200 mg emtricitabin.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Hård kapsel.

Varje kapsel har en vit, ogenomskinlig underdel med en ljusblå, ogenomskinlig överdel med

dimensionerna 19,4 mm x 6,9 mm. Varje kapsel är märkt med ”200 mg” på överdelen och ”GILEAD”

och [Gileads logo] på underdelen med svart bläck.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Emtriva i kombination med andra antiretrovirala läkemedel är avsett för behandling av

hiv-1-infekterade vuxna och barn i åldern 4 månader och äldre.

Denna indikation baseras på studier av tidigare obehandlade patienter och tidigare behandlade

patienter med stabil virologisk kontroll. Erfarenhet saknas av behandling med Emtriva hos patienter

som sviktar på sin nuvarande terapi eller som har sviktat på upprepade behandlingar (se avsnitt 5.1).

När det beslutas om nytt behandlingsschema för patienter som sviktat på en antiretroviral terapi, bör

man noga ta hänsyn till de olika läkemedlens mutationsmönster, samt till den enskilde patientens

tidigare behandling. Om det finns tillgång till resistenstest, kan ett sådant vara lämpligt.

4.2

Dosering och administreringssätt

Terapi bör initieras av läkare med erfarenhet av behandling av hiv-infektion.

Dosering

Emtriva 200 mg hårda kapslar kan tas med eller utan föda.

Vuxna: Rekommenderad dos av Emtriva är en hård kapsel à 200 mg som tas oralt en gång dagligen.

Om en patient missar en dos av Emtriva inom 12 timmar efter den tidpunkt då den vanligtvis tas, skall

patienten ta Emtriva med eller utan föda så snart som möjligt och fortsätta enligt det normala

doseringsschemat. Om en patient missar en dos av Emtriva med mer än 12 timmar och det snart är

dags att ta nästa dos, skall patienten inte ta den missade dosen utan bara fortsätta enligt det vanliga

doseringsschemat.

Om patienten kräks inom 1 timme efter att ha tagit Emtriva, skall en ny dos tas. Om patienten kräks

efter mer än 1 timme efter att ha tagit Emtriva behöver han/hon inte ta ännu en dos.

Särskilda populationer

Äldre: Data saknas för säkerhet och effekt hos patienter över 65 år. Sannolikt krävs inte någon

justering av den rekommenderade dagliga dosen hos vuxna, såvida inte njurinsufficiens föreligger.

Njurinsufficiens: Emtricitabin elimineras genom renal utsöndring och exponeringen för emtricitabin

ökade signifikant hos patienter med njurinsufficiens (se avsnitt 5.2). Dosen eller dosintervallet måste

justeras hos alla patienter med kreatininclearance < 30 ml/min (se avsnitt 4.4).

Tabell 1 nedan visar riktlinjer för justeringar av dosintervallet för 200 mg hårda kapslar efter graden

av njurinsufficiens. Säkerheten och effekten som uppnås med justeringarna av dosintervallet till var

72:a eller 96:e timme hos patienter med kreatininclearance < 30 ml/min har inte utvärderats kliniskt.

Det kliniska behandlingssvaret och njurfunktionen skall därför övervakas noggrant hos dessa patienter

(se avsnitt 4.4).

Patienter med njurinsufficiens kan även behandlas med Emtriva 10 mg/ml oral lösning för att erhålla

en lägre daglig dos av emtricitabin. Se produktresumén för Emtriva 10 mg/ml oral lösning.

Tabell 1: Riktlinjer för dosintervallet för 200 mg hårda kapslar justerade efter

kreatininclearance

Kreatininclearance (CL

cr

) (ml/min)

≥ 30

15-29

< 15 (anuriska patienter

med behov av

intermittent

hemodialys)*

Rekommenderat

dosintervall för

200 mg hårda

kapslar

En 200 mg hård kapsel

var 24:e timme

En 200 mg hård kapsel

var 72:e timme

En 200 mg hård kapsel var

96:e timme

* Utgående från tre hemodialysomgångar per vecka à 3 timmar vardera, med början minst 12 timmar

efter att den senaste dosen emtricitabin administrerats.

Patienter med terminal njurinsufficiens (End Stage Renal Disease, ESRD) som behandlas med andra

typer av dialys, såsom peritonealdialys, har inte studerats och inga dosrekommendationer kan ges.

Leverinsufficiens: Data saknas för att ge en dosrekommendation för patienter med leverinsufficiens.

Det är dock osannolikt att dosjusteringar kan komma att krävas hos patienter med leverinsufficiens,

med tanke på emtricitabins minimala metabolism och den renala utsöndringsvägen (se avsnitt 5.2).

Om behandlingen med Emtriva utsättes hos patienter med samtidig hiv- och HBV-infektion, skall

dessa patienter övervakas noggrant beträffande tecken på exacerbation av hepatit (se avsnitt 4.4).

Pediatrisk population: Rekommenderad dos av Emtriva för barn i åldern 4 månader och äldre, och

ungdomar upp till 18 års ålder som väger minst 33 kg och som kan svälja hårda kapslar är en hård

kapsel à 200 mg oralt en gång dagligen.

Inga data finns tillgängliga om effekten och det finns endast mycket begränsade data om säkerheten av

emtricitabin hos spädbarn under 4 månaders ålder. Användning av Emtriva rekommenderas därför inte

till dem som är under 4 månader (för farmakokinetiska data hos denna åldersgrupp, se avsnitt 5.2).

Inga data finns tillgängliga för att ge en dosrekommendation för pediatriska patienter med

njurinsufficiens.

Administreringssätt

Emtriva 200 mg hårda kapslar skall tas oralt en gång dagligen med eller utan föda.

Emtriva finns också tillgängligt som en oral lösning i styrkan 10 mg/ml för användning hos spädbarn i

åldern 4 månader och äldre, barn och patienter som inte kan svälja hårda kapslar och patienter med

njurinsufficiens. Se produktresumén för Emtriva 10 mg/ml oral lösning. På grund av skillnad i

biotillgängligheten av emtricitabin mellan hård kapsel och oral lösning, bör 240 mg emtricitabin givet

som oral lösning ge jämförbara plasmanivåer som efter administrering av en 200 mg hård kapsel

emtricitabin (se avsnitt 5.2).

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Allmänt

Emtricitabin rekommenderas inte som monoterapi vid behandling av hiv-infektion. Emtricitabin måste

användas i kombination med andra antiretrovirala medel. Se även produktresumén för de andra

antiretrovirala läkemedel som används i kombinationsbehandlingen.

Samtidig administrering av andra läkemedel

Emtriva skall inte tas med andra läkemedel som innehåller emtricitabin eller med läkemedel som

innehåller lamivudin.

Opportunistiska infektioner

Patienter som får emtricitabin eller någon annan antiretroviral terapi kan fortsätta att utveckla

opportunistiska infektioner och andra komplikationer till en hiv-infektion. Därför skall dessa patienter

kvarstå under noggrann klinisk observation av en läkare med erfarenhet av behandling av patienter

med hiv-relaterade sjukdomar.

Överföring av hiv

En effektiv viral suppression med antiretroviral behandling har visat sig minska risken för sexuellt

överförd smitta betydligt, men en kvarstående risk kan inte uteslutas. Försiktighetsåtgärder för att

förhindra överföring ska vidtas i enlighet med nationella riktlinjer.

Njurfunktion

Emtricitabin elimineras främst via njurarna genom glomerulär filtration och aktiv tubulär sekretion.

Exponeringen för emtricitabin kan öka markant hos patienter med svår njurinsufficiens

(kreatininclearance < 30 ml/min) som får dagliga doser på 200 mg emtricitabin som hård kapsel eller

240 mg som oral lösning. Följaktligen krävs antingen en justering av dosintervallet (vid användning av

Emtriva 200 mg hårda kapslar) eller en sänkning av den dagliga dosen av emtricitabin (vid

användning av Emtriva 10 mg/ml oral lösning) hos alla patienter med kreatininclearance < 30 ml/min.

Säkerheten och effekten av riktlinjerna för justering av dosintervallet som visas i avsnitt 4.2 baseras på

modulering av farmakokinetiska singeldosdata och har ej utvärderats kliniskt. Därför bör kliniskt

behandlingssvar och njurfunktion övervakas noggrant hos patienter som behandlas med emtricitabin

med förlängda dosintervall (se avsnitt 4.2 och 5.2).

Försiktighet bör iakttas när emtricitabin administreras tillsammans med läkemedel som elimineras

genom aktiv tubulär sekretion, eftersom sådan samtidig administrering kan leda till ökade

serumkoncentrationer av antingen emtricitabin eller det samtidigt administrerade läkemedlet, eftersom

de två konkurrerar om elimineringsvägen (se avsnitt 4.5).

Vikt och metabola parametrar

Viktökning och ökade nivåer av lipider och glukos i blodet kan förekomma under antiretroviral

behandling. Sådana förändringar kan delvis ha samband med sjukdomskontroll och livsstil. Vad gäller

lipider finns det i vissa fall belägg för en behandlingseffekt medan det inte finns några starka belägg

för ett samband mellan viktökning och någon viss behandling. Beträffande övervakning av lipider och

glukos i blodet hänvisas till etablerade riktlinjer för hiv-behandling. Lipidrubbningar ska behandlas på

ett kliniskt lämpligt sätt.

Leverfunktion

Patienter med tidigare leverdysfunktion inklusive kroniskt aktiv hepatit har en ökad frekvens

avvikelser i leverfunktionen under CART och skall övervakas på sedvanlig sätt. Patienter med kronisk

hepatit B eller C som behandlas med CART har en ökad risk för svåra och potentiellt dödliga

leverbiverkningar. Om patienten får samtidig antiviral terapi för hepatit B eller C, se produktresumé

för dessa läkemedel.

Vid tecken på exacerbation av leversjukdomen hos sådana patienter, måste man överväga att avbryta

eller avsluta behandlingen.

Samtidig infektion med hepatit B-virus (HBV)

Emtricitabin är aktivt mot HBV in vitro. Det finns emellertid begränsade uppgifter tillgängliga om

effekten och säkerheten av emtricitabin (som en 200 mg hård kapsel dagligen) för patienter med

samtidig hiv- och HBV-infektion. Användningen av emtricitabin hos patienter med kronisk

HBV-infektion orsakar samma mutationsmönster i YMDD-motivet som observeras vid

lamivudinterapi. YMDD-mutationen medför resistens mot både emtricitabin och lamivudin.

Patienter med samtidig hiv- och HBV-infektion skall följas noggrant med både kliniska och

laboratoriemässiga kontroller avseende tecken på exacerbation av hepatit under minst flera månader

efter avslutad behandling med emtricitabin. Sådana exacerbationer har observerats hos

HBV-infekterade patienter utan samtidig hiv-infektion efter utsättande av behandling med emtricitabin

och har påvisats huvudsakligen genom serumalaninaminotransferas (ALAT)-ökningar jämte ny

förekomst av HBV-DNA. Hos en del av dessa patienter har HBV-reaktiveringen associerats med

allvarligare leversjukdom, inklusive dekompensation och leversvikt. Det finns inte tillräckligt med

belägg för att fastställa om exacerbationer av hepatit efter avslutad behandling påverkas av

återinsättande av emtricitabin. Hos patienter med framskriden leversjukdom eller cirros

rekommenderas inte utsättande av behandling eftersom hepatitexacerbation efter behandling kan leda

till leverdekompensation.

Mitokondriell dysfunktion efter exponering in utero

Nukleos(t)idanaloger kan i varierande grad påverka mitokondriell funktion, vilket är mest uttalat med

stavudin, didanosin och zidovudin. Man har rapporterat mitokondriell dysfunktion hos hiv-negativa

spädbarn som exponerats för nukleosidanaloger in utero och/eller postnatalt; dessa har främst avsett

behandling med regimer innehållande zidovudin. De väsentligaste biverkningarna som rapporterats är

hematologiska rubbningar (anemi, neutropeni) och metabola rubbningar (hyperlaktatemi,

hyperlipasemi). Dessa biverkningar har ofta varit övergående. Några sent uppträdande neurologiska

rubbningar har rapporterats som sällsynta (ökad tonus, kramper, onormalt beteende). Om sådana

neurologiska rubbningar är övergående eller permanenta är för närvarande okänt. Dessa fynd ska

övervägas för alla barn som in utero exponerats för nukleos(t)idanaloger och som uppvisar allvarliga

kliniska fynd av okänd etiologi, i synnerhet neurologiska fynd. Dessa fynd påverkar inte aktuella

nationella rekommendationer avseende antiretroviral terapi till gravida kvinnor för att förhindra

vertikal överföring av hiv.

Immunreaktiveringssyndrom

Hos hiv-infekterade patienter med svår immunbrist vid tidpunkten för insättande av CART, kan en

inflammatorisk reaktion på asymtomatiska eller kvarvarande opportunistiska patogener uppstå och

orsaka allvarliga kliniska tillstånd eller förvärrande av symptom. Vanligtvis har sådana reaktioner

observerats inom de första veckorna eller månaderna efter insättande av CART. Relevanta exempel

inkluderar cytomegalovirus-retinit, generella och/eller fokala mykobakteriella infektioner och

Pneumocystis jirovecii pneumoni. Varje symptom på inflammation skall utredas och behandling

påbörjas vid behov.

Autoimmuna tillstånd (som Graves sjukdom) har också rapporterats vid immunreaktivering; dock har

tid till tillslag varierat och dessa händelser kan inträffa flera månader efter behandlingsstart.

Osteonekros

Även om etiologin anses vara beroende av flera faktorer (inklusive kortikosteroid-användning,

alkoholkonsumtion, svår immunsuppression, högre kroppsmasseindex), så har fall av osteonekros

rapporteras, främst hos patienter med framskriden hiv-sjukdom och/eller långvarig exponering för

CART. Patienter ska rådas att söka läkare ifall de får ledvärk, stelhet i lederna eller svårighet att röra

sig.

Äldre

Emtriva har inte studerats hos patienter över 65 år. Det är mer sannolikt att äldre patienter har nedsatt

njurfunktion, och försiktighet bör därför iakttas vid behandling av äldre patienter med Emtriva.

Pediatrisk population

Utöver biverkningarna som förekom hos vuxna var incidensen av anemi och missfärgning av huden

högre i kliniska studier där hiv-infekterade pediatriska patienter ingick (se avsnitt 4.8).

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Interaktionsstudier har endast utförts på vuxna.

In vitro hämmade inte emtricitabin metabolismen förmedlad av någon av följande humana isoformer

av CYP450: 1A2, 2A6, 2B6, 2C9, 2C19, 2D6 och 3A4. Emtricitabin hämmade inte det enzym som

ansvarar för glukuronidering. Baserat på resultat från dessa in vitro-försök och de kända

elimineringsvägarna för emtricitabin är potentialen låg för CYP450-förmedlade interaktioner mellan

emtricitabin och andra läkemedel.

Det finns inga kliniskt betydelsefulla interaktioner när emtricitabin administreras samtidigt med

indinavir, zidovudin, stavudin, famciklovir eller tenofovirdisoproxilfumarat.

Emtricitabin utsöndras huvudakligen genom glomerulär filtration och aktiv tubulär sekretion. Effekten

av samtidig administrering av emtricitabin med läkemedel som utsöndras via njurarna eller andra

läkemedel kända för att påverka njurfunktionen har inte utvärderats, med undantag för famciklovir och

tenofovirdisoproxilfumarat. Samtidig administrering av emtricitabin och läkemedel som utsöndras

genom aktiv tubulär sekretion kan leda till en ökning av serumkoncentrationerna av antingen

emtricitabin eller ett samtidigt administrerat läkemedel, eftersom de två konkurrerar om

elimineringsvägen.

Det finns ännu ingen klinisk erfarenhet av samtidig administrering av cytidinanaloger. Därför kan

användning av emtricitabin tillsammans med lamivudin vid behandling av hiv-infektion för

närvarande inte rekommenderas.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

En måttlig mängd data från gravida kvinnor (mellan 300-1 000 graviditeter) tyder inte på några

missbildningar eller foster/neonatal toxicitet associerad med emtricitabin. Djurstudier tyder inte på

reproduktionstoxikologiska effekter. Användning av emtricitabin kan övervägas under graviditet om

det är nödvändigt.

Amning

Det har visats att emtricitabin utsöndras i bröstmjölk. Det finns otillräcklig information angående

effekterna av emtricitabin på nyfödda/spädbarn. Emtriva ska därför inte användas under amning.

Generellt sett, bör hiv-infekterade kvinnor enligt rekommendation inte under några omständigheter

amma sina spädbarn för att undvika överföring av hiv till barnet.

Fertilitet

Inga humandata om effekten av emtricitabin finns tillgängliga. Djurstudier tyder inte på skadliga

effekter av emtricitabin på fertiliteten.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier har utförts. Patienterna bör dock informeras om att yrsel har rapporterats under

behandling med emtricitabin.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofil

I kliniska studier på hiv-infekterade vuxna var de mest vanligen förekommande biverkningarna av

emtricatabin diarré, (14,0 %), huvudvärk (10,2 %), förhöjt kreatinkinas (10,2 %) och illamående

(10,0 %). Utöver biverkningarna som rapporterades hos vuxna var incidensen av anemi (9,5 %) och

missfärgning av huden (31,8 %) högre i kliniska studier där hiv-infekterade pediatriska patienter

ingick.

Utsättande av behandling med Emtriva hos patienter med samtidig hiv- och HBV-infektion kan vara

associerad med svåra akuta exacerbationer av hepatit (se avsnitt 4.4).

Sammanfattning av biverkningar i tabellform

Bedömningen av biverkningar från kliniska studier baseras på erfarenhet från tre studier på vuxna

(n = 1 479) och tre pediatriska studier (n = 169). I studierna på vuxna fick 1 039 tidigare obehandlade

och 440 tidigare behandlade patienter emtricitabin (n = 814) eller jämförelsesubstans (n = 665) under

48 veckor i kombination med andra antiretrovirala läkemedel.

Biverkningarna med misstänkt (åtminstone möjligt) samband med behandlingen hos vuxna från

kliniska studier och erfarenhet efter introduktion på marknaden redovisas i Tabell 2 nedan för varje

organsystem samt med frekvens. Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande

allvarlighetsgrad. Frekvenserna definieras som mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100, < 1/10) eller

mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100).

Tabell 2: Sammanfattning i tabellform av biverkningar associerade med emtricitabin baserad

på kliniska studier och erfarenhet efter introduktion på marknaden

Frekvens

Emtricitabin

Blodet och lymfsystemet:

Vanliga:

neutropeni

Mindre vanliga:

anemi

Immunsystemet:

Vanliga:

allergiska reaktioner

Metabolism och nutrition:

Vanliga:

hypertriglyceridemi, hyperglykemi

Psykiska störningar:

Vanliga:

sömnlöshet, onormala drömmar

Centrala och perifera nervsystemet:

Mycket vanliga:

huvudvärk

Vanliga:

yrsel

Magtarmkanalen:

Mycket vanliga:

diarré, illamående

Vanliga:

förhöjt amylas inklusive förhöjt pankreasamylas, förhöjt serumlipas, kräkning,

buksmärta, dyspepsi

Lever och gallvägar:

Vanliga:

förhöjt serumaspartataminotransferas (ASAT) och/eller förhöjt

serumalaninaminotransferas (ALAT), hyperbilirubinemi

Frekvens

Emtricitabin

Hud och subkutan vävnad:

Vanliga:

vesikulobullösa hudutslag, pustulösa hudutslag, makulopapulösa hudutslag,

hudutslag, pruritus, urtikaria, missfärgning av huden (ökad pigmentering)

Mindre vanliga:

angioödem

Muskuloskeletala systemet och bindväv:

Mycket vanliga:

förhöjt kreatinkinas

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället:

Vanliga:

smärta, asteni

Se avsnitt 4.8, Beskrivning av valda biverkningar för mer information.

Anemi var vanlig och missfärgning av huden (ökad pigmentering) var mycket vanlig när emtricitabin administrerades till

pediatriska patienter (se avsnitt 4.8, Pediatrisk population).

Denna biverkning, vilken identifierades genom säkerhetsuppföljning efter introduktionen på marknaden, observerades inte i

randomiserade kontrollerade kliniska studier på vuxna eller i pediatriska kliniska hiv-studier med emtricitabin.

Frekvenskategorin mindre vanliga bedömdes utgående från en statistisk beräkning baserad på det totala antalet patienter som

exponerats för emtricitabin i dessa kliniska studier (n = 1 563).

Beskrivning av valda biverkningar

Missfärgning av huden (ökad pigmentering): Missfärgning av huden som manifesteras av

hyperpigmentering främst i handflator och/eller fotsulor, var i allmänhet lindriga, asymtomatiska och

av ringa klinisk betydelse. Mekanismen är inte känd.

Metabola parametrar: Viktökning och ökade nivåer av lipider och glukos i blodet kan förekomma

under antiretroviral behandling (se avsnitt 4.4).

Immunreaktiveringssyndrom: Hos hiv-infekterade patienter med svår immunbrist vid tidpunkten för

insättande av CART, kan en inflammatorisk reaktion mot asymtomatiska eller kvarvarande

opportunistiska infektioner uppstå. Autoimmuna tillstånd (som Graves sjukdom) har också

rapporterats, dock har tid till tillslag varierat, och dessa händelser kan inträffa flera månader efter

behandlingsstart (se avsnitt 4.4).

Osteonekros: Fall av osteonekros har rapporterats, speciellt hos patienter med kända riskfaktorer,

framskriden hiv-sjukdom eller långvarig exponering för CART. Frekvensen av detta är okänd (se

avsnitt 4.4).

Pediatrisk population

Bedömning av biverkningar i pediatriska patienter från data från kliniska studier baseras på erfarenhet

från tre pediatriska studier (n = 169) där tidigare obehandlade (n = 123) och tidigare behandlade

(n = 46) pediatriska hiv-infekterade patienter från 4 månader till 18 år behandlades med emtricitabin i

kombination med andra antiretrovirala substanser.

Utöver biverkningarna som rapporterades hos vuxna (se avsnitt 4.8, Sammanfattning av biverkningar i

tabellform) var incidensen av följande biverkningar högre hos pediatriska patienter: anemi var vanlig

(9,5 %) och missfärgning av huden (ökad pigmentering) var mycket vanlig (31,8 %) hos pediatriska

patienter.

Andra särskilda populationer

Äldre: Emtriva har inte studerats hos patienter över 65 år. Det är mer sannolikt att äldre patienter har

nedsatt njurfunktion, och försiktighet bör därför iakttas vid behandling av äldre patienter med Emtriva

(se avsnitt 4.2).

Patienter med nedsatt njurfunktion: Emtricitabin elimineras genom renal utsöndring och exponeringen

för emtricitabin ökade signifikant hos patienter med njurinsufficiens. Dosen eller dosintervallet måste

justeras hos alla patienter med kreatininclearance < 30 ml/min (se avsnitt 4.2, 4.4 och 5.2).

Patienter med samtidig hiv- och HBV -infektion: Biverkningsprofilen hos patienter som samtidigt är

infekterade med HBV liknar den som har observerats hos hiv-infekterade patienter utan samtidig

HBV-infektion. Som väntat i denna patientpopulation inträffade dock förhöjt ASAT och ALAT oftare

än i den allmänna hiv-infekterade populationen.

Exacerbationer av hepatit B efter utsättande av behandling: Hos hiv-infekterade patienter med

samtidig HBV-infektion kan exacerbationer av hepatit uppträda efter utsättande av HBV-behandling

(se avsnitt 4.4).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Administrering av upp till 1 200 mg emtricitabin har associerats med de biverkningar som redovisats

ovan (se avsnitt 4.8).

Om överdosering inträffar skall patienten övervakas med avseende på tecken på toxicitet och

understödjande standardbehandling ges efter behov.

Upp till 30 % av emtricitabindosen kan elimineras med hemodialys. Det är inte känt om emtricitabin

kan elimineras med peritonealdialys.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Omvända transkriptashämmare av nukleosid- och nukleotidtyp, ATC-kod:

J05AF09

Verkningsmekanism och farmakodynamisk effekt

Emtricitabin är en syntetisk nukleosidanalog av cytidin med aktivitet som är specifikt för humant

immunbristvirus (hiv-1 och hiv-2) och hepatit B-virus (HBV).

Emtricitabin är fosforylerat av cellulära enzymer för att bilda emtricitabin 5’-trifosfat, som hämmar

hiv-1 omvänt transkriptas kompetitivt, vilket resulterar i DNA-kedjeavbrott. Emtricitabin är en svag

hämmare av DNA-polymeraserna α, β och ε hos däggdjur och mitokondrie-DNA polymeras γ.

Emtricitabin uppvisade in vitro ingen cytotoxicitet mot perifera mononukleära blodceller (PBMCer),

etablerade lymfocyt- och monocyt-makrofagcellinjer eller progenitorceller i benmärgen. Det förelåg

inga tecken på mitokondrietoxicitet in vitro eller in vivo.

Antiviral aktivitet in vitro: Värdet av den koncentration av emtricitabin som krävs för 50 % inhibition

) av laboratorie- och kliniska isolat av hiv-1 var i området 0,0013 till 0,5 µmol/l. I

kombinationsstudier med emtricitabin och proteashämmare samt hämmare av hiv omvänt transkriptas

(nukleosid-, nukleotid- och icke-nukleosidanaloger) observerades additiva till synergistiska effekter.

De flesta av dessa kombinationer har inte studerats hos människa.

Vid test på aktivitet mot laboratoriestammar av HBV låg värdet på den koncentration av emtricitabin

som krävs för 50 % inhibition (IC

) i området 0,01 till 0,04 µmol/l.

Resistens: Hiv-1-resistens mot emtricitabin utvecklas som resultat av förändringar vid kodon 184, där

metioninet byts ut mot en valin (en isoleucin-mellanform har också observerats) av hiv omvänt

transkriptas. Denna hiv-1-mutation sågs in vitro och hos hiv-1-infekterade patienter.

Emtricitabinresistenta virusstammar var korsresistenta mot lamivudin, men behöll känslighet för andra

omvända transkriptashämmare av nukleosidtyp (NRTIs) (zidovudin, stavudin, tenofovir, abakavir och

didanosin), alla omvända transkriptashämmare av icke-nukleosidtyp (NNRTIs) och alla

proteashämmare (PIs). Virusstammar, resistenta mot zidovudin, didanosin och NNRTIs, behöll sin

känslighet för emtricitabin (IC

=0,002 µmol/l till 0,08 µmol/l).

Klinisk effekt och säkerhet

Emtricitabin i kombination med andra antiretrovirala medel, inklusive nukleosidanaloger,

icke-nukleosidanaloger och proteashämmare, har visat sig effektivt vid behandling av hiv-infektion

hos tidigare obehandlade patienter och tidigare behandlade patienter med stabil virologisk kontroll.

Erfarenhet saknas av användning av emtricitabin hos patienter som sviktar på sin nuvarande terapi

eller som sviktat på upprepad behandling.

Hos vuxna som tidigare inte fått antiretroviral terapi var emtricitabin signifikant överlägset stavudin

när båda läkemedlen togs i kombination med didanosin och efavirenz under 48 veckors behandling.

Fenotypanalyser visade inga signifikanta skillnader i känslighet för emtricitabin om inte M184V/I-

mutation hade utvecklats.

Hos virologiskt stabila, tidigare behandlade vuxna visade sig emtricitabin i kombination med en NRTI

(antingen stavudin eller zidovudin) och en proteashämmare (PI) eller en NNRTI inte underlägsen

lamivudin avseende andelen patienter som svarade på behandlingen (< 400 kopior/ml) under

48 veckor (77 % emtricitabin, 82 % lamivudin). Dessutom randomiserades i en annan studie tidigare

behandlade vuxna med en stabil PI-baserad högaktiv antiretroviral terapiregim (HAART) antingen till

en behandling en gång dagligen som innehöll emtricitabin, eller till fortsatt PI-HAART-regim. Vid

48 veckors behandling uppvisade regimen som innehöll emtricitabin en lika stor andel patienter med

hiv-RNA < 400 kopior/ml (94 % emtricitabin mot 92 %) och en högre andel patienter med hiv-RNA

< 50 kopior/ml (95 % emtricitabin mot 87 %) jämfört med patienter som fortsatte med PI-HAART-

regimen.

Pediatrisk population

Hos spädbarn och barn äldre än 4 månader uppnådde, eller bibehöll, majoriteten patienter fullständig

hämning av plasma hiv-1 RNA under 48 veckor (89 % uppnådde ≤ 400 kopior/ml och 77 % uppnådde

≤ 50 kopior/ml).

Klinisk erfarenhet saknas av användning av emtricitabin hos spädbarn under 4 månader.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Efter oral administrering absorberas emtricitabin snabbt och i hög grad med en maximal

plasmakoncentration 1-2 timmar efter intag. Hos 20 hiv-infekterade individer som fick 200 mg

emtricitabin dagligen som hård kapsel var plasmakoncentrationerna av emtricitabin vid steady-state

som högst (C

) 1,8±0,7 µg/ml, som lägst (C

) 0,09±0,07 µg/ml och ytan under

plasmakoncentrations-tids-kurvan under ett 24-timmars dosintervall (AUC) 10,0±3,1 µg*timme/ml.

De lägsta plasmakoncentrationerna vid steady-state uppnådde nivåer som var nästan 4 gånger högre än

in vitro IC

-värdena för anti-hiv-aktivitet.

Den absoluta biotillgängligheten av emtricitabin från Emtriva 200 mg hårda kapslar beräknades till

93 % och den absoluta biotillgängligheten från Emtriva 10 mg/ml oral lösning beräknades till 75 %.

I en pilotstudie hos barn och en definitiv bioekvivalensstudie hos vuxna visade sig Emtriva 10 mg/ml

oral lösning ha cirka 80 % av biotillgängligheten av Emtriva 200 mg hårda kapslar. Orsaken till denna

skillnad är okänd. På grund av skillnaden i biotillgängligheten bör 240 mg emtricitabin givet som oral

lösning ge jämförbara plasmanivåer som efter administrering av en 200 mg hård kapsel emtricitabin.

Därför kan barn som väger minst 33 kg ta antingen en 200 mg hård kapsel dagligen eller den orala

lösningen upp till en maximal dos på 240 mg (24 ml) en gång dagligen.

Administrering av Emtriva 200 mg hårda kapslar tillsammans med en fettrik måltid eller

administrering av Emtriva 10 mg/ml oral lösning tillsammans med en fettsnål eller fettrik måltid

påverkade inte den systemiska exponeringen (AUC

0-∞

) av emtricitabin; därför kan Emtriva 200 mg

hårda kapslar och Emtriva 10 mg/ml oral lösning ges med eller utan föda.

Distribution

Bindningen av emtricitabin till humana plasmaproteiner in vitro var < 4 % och oberoende av

koncentrationen i ett område mellan 0,02 och 200 µg/ml. Medelkoncentrationsförhållandet mellan

plasma och blod var cirka 1,0 och medelkoncentrationsförhållandet mellan sädesvätska och plasma

cirka 4,0.

Distributionsvolymen efter intravenös administrering av emtricitabin var 1,4±0,3 l/kg, vilket visar att

emtricitabin distribueras i stor utsträckning i kroppen till såväl det intracellulära som det extracellulära

vätskerummet.

Metabolism

Emtricitabins metabolism är begränsad. Metabolismen av emtricitabin inkluderar oxidation av

tioldelen för att bilda 3’-sulfoxiddiastereomerer (cirka 9 % av dosen) och konjugation med

glukuronsyra för att bilda 2’-O-glukuronid (cirka 4 % av dosen).

Emtricitabin hämmade inte läkemedelsmetabolismen in vitro förmedlad av följande humana CYP450-

isoenzymer: 1A2, 2A6, 2B6, 2C9, 2C19, 2D6 och 3A4.

Emtricitabin hämmade inte heller uridin-5’-difosfoglukuronyltransferas, det enzym som är ansvarigt

för glukuronidering.

Eliminering

Emtricitabin utsöndras främst via njurarna och den givna dosen återfinns fullständigt i urin (cirka

86 %) och faeces (cirka 14 %). Tretton procent av emtricitabindosen återfanns i urinen som tre

metaboliter. Systemisk clearance av emtricitabin var i medeltal 307 ml/min (4,03 ml/min/kg). Efter

oral administrering är halveringstiden för eliminering av emtricitabin cirka 10 timmar.

Linjäritet/icke-linjäritet

Farmakokinetiken hos emtricitabin är proportionell mot dosen i dosområdet 25 till 200 mg efter

enstaka eller upprepad administrering.

Intracellulär farmakokinetik: I en klinisk studie var den intracellulära halveringstiden av

emtricitabintrifosfat i perifera mononukleära blodceller 39 timmar. Intracellulära trifosfatnivåer ökade

med dosen, men nådde en platå vid doser på 200 mg eller mer.

Vuxna med njurinsufficiens

Farmakokinetiska parametrar bestämdes efter administrering av en singeldos av 200 mg emtricitabin

hårda kapslar till 30 icke-hiv-infekterade individer med olika grader av njurinsufficiens.

Försökspersonerna grupperades efter baseline kreatininclearance (> 80 ml/min som normal

njurfunktion; 50-80 ml/min som lätt nedsatt funktion; 30-49 ml/min som måttligt nedsatt funktion;

< 30 ml/min som svårt nedsatt funktion; < 15 ml/min som anuriska patienter med behov av

hemodialys).

Den systemiska exponeringen för emtricitabin (medelvärde ± standardavvikelsen) ökade från

11,8±2,9 µg*timme/ml hos individer med normal njurfunktion till 19,9±1,1, 25,0±5,7 respektive

34,0±2,1 µg*timme/ml, hos patienter med lätt, måttlig och svår njurfunktionsnedsättning.

Hos patienter med ESRD som fick hemodialys återfanns cirka 30 % av emtricitabindosen i

dialysvätskan under en 3-timmars dialysperiod som hade påbörjats inom 1,5 timme efter given

emtricitabindos (blodflödeshastighet 400 ml/min och dialysatflödeshastighet cirka 600 ml/min).

Leverinsufficiens

Farmakokinetiken hos emtricitabin har inte studerats hos icke-HBV-infekterade individer med olika

grader av leverinsufficiens. I allmänhet liknade emtricitabins farmakokinetik hos HBV-infekterade

individer den hos friska och hos hiv-infekterade individer.

Ålder

Farmakokinetiska data saknas på äldre (över 65 år).

Kön

Trots att genomsnittlig C

och C

var cirka 20 % högre och genomsnittlig AUC 16 % högre hos

kvinnor än hos män, ansågs inte denna skillnad vara klinisk signifikant.

Etnicitet

Inga kliniskt betydelsefulla skillnader i farmakokinetik har observerats med avseende på etnicitet.

Pediatrisk population

Farmakokinetiken hos emtricitabin hos spädbarn, barn och ungdomar (från 4 månader upp till 18 år)

liknade i allmänhet den som observerats hos vuxna.

Genomsnittlig AUC hos 77 spädbarn, barn och ungdomar som fick 6 mg/kg emtricitabin en gång

dagligen som oral lösning eller som fick 200 mg emtricitabin som hårda kapslar en gång dagligen

liknade en genomsnittlig AUC på 10,0 µg*timme/ml hos 20 vuxna som fick 200 mg hårda kapslar en

gång dagligen.

I en öppen, ej jämförande studie erhölls farmakokinetiska data från 20 nyfödda barn till

hiv-infekterade mödrar. De nyfödda barnen fick två 4-dagars behandlingar med 3 mg/kg emtricitabin,

oral lösning, en gång dagligen, från den första levnadsveckan till 3 månaders ålder. Denna dos är

hälften så stor som den dos som är godkänd för spädbarn från 4 månaders ålder (6 mg/kg). Total

skenbar clearance vid steady-state (CL/F) ökade med åldern under 3 månadersperioden med en

motsvarande minskning av AUC. Exponeringen av emcitritabin i plasma (AUC) hos spädbarn upp till

3 månaders ålder som fick 3 mg/kg emtricitabin en gång dagligen motsvarade den som observerades

vid användning av dagliga doser på 6 mg/kg hos hiv-infekterade vuxna och barn från 4 månaders

ålder.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier avseende emtricitabins säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet, gentoxicitet,

karcinogenicitet, reproduktionseffekter och effekter på utveckling visade inte några särskilda risker för

människa.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Kapselinnehåll

Krospovidon

Magnesiumstearat (E572)

Mikrokristallin cellulosa (E460)

Povidon (E1201)

Kapselskal

Gelatin

Indigotin (E132)

Titandioxid (E171)

Märkbläckets innehåll

Svart järnoxid (E172)

Shellak (E904)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Flaska av polyeten med hög densitet (HDPE) och barnskyddande förslutning av polypropen,

innehållande 30 hårda kapslar.

Blister av polyklortrifluoreten (PCTFE)/polyeten (PE)/polyvinylklorid (PVC)/aluminium. Varje

blisterförpackning innehåller 30 hårda kapslar.

Förpackningsstorlek: 30 hårda kapslar.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Gilead Sciences International Ltd.

Cambridge

CB21 6GT

Storbritannien

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/03/261/001

EU/1/03/261/002

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 24 oktober 2003

Datum för den senaste förnyelsen: 22 september 2008

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Emtriva 10 mg/ml oral lösning

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje ml av Emtriva oral lösning innehåller 10 mg emtricitabin.

Hjälpämne(n) med känd effekt:

Varje dos (24 ml) innehåller 36 mg metylparahydroxibensoat (E218), 3,6 mg

propylparahydroxibensoat (E216) och 1,2 mg para-orange (E110) samt har en natriumhalt på 36 mg.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Oral lösning.

Den klara lösningen är till färgen orange till mörkt orange.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Emtriva i kombination med andra antiretrovirala läkemedel är avsett för behandling av

hiv-1-infekterade vuxna och barn i åldern 4 månader och äldre.

Denna indikation baseras på studier av tidigare obehandlade patienter och tidigare behandlade

patienter med stabil virologisk kontroll. Erfarenhet saknas av behandling med Emtriva hos patienter

som sviktar på sin nuvarande terapi eller som har sviktat på upprepade behandlingar (se avsnitt 5.1).

När det beslutas om nytt behandlingsschema för patienter som sviktat på en antiretroviral terapi, bör

man noga ta hänsyn till de olika läkemedlens mutationsmönster, samt till den enskilde patientens

tidigare behandling. Om det finns tillgång till resistenstest, kan ett sådant vara lämpligt.

4.2

Dosering och administreringssätt

Terapi bör initieras av läkare med erfarenhet av behandling av hiv-infektion.

Dosering

Emtriva 10 mg/ml oral lösning kan tas med eller utan föda. En doseringsbägare medföljer (se

avsnitt 6.5).

Vuxna: Rekommenderad dos av Emtriva 10 mg/ml oral lösning är 240 mg (24 ml) en gång dagligen.

Om en patient missar en dos av Emtriva inom 12 timmar efter den tidpunkt då den vanligtvis tas, skall

patienten ta Emtriva med eller utan föda så snart som möjligt och fortsätta enligt det normala

doseringsschemat. Om en patient missar en dos av Emtriva med mer än 12 timmar och det snart är

dags att ta nästa dos, skall patienten inte ta den missade dosen utan bara fortsätta enligt det vanliga

doseringsschemat.

Om patienten kräks inom 1 timme efter att ha tagit Emtriva, skall en ny dos tas. Om patienten kräks

efter mer än 1 timme efter att ha tagit Emtriva behöver han/hon inte ta ännu en dos.

Emtriva 200 mg hårda kapslar finns tillgängliga för vuxna, ungdomar och barn som väger minst 33 kg

och kan svälja hårda kapslar. Se produktresumén för Emtriva 200 mg hårda kapslar. På grund av

skillnad i biotillgängligheten av emtricitabin mellan hård kapsel och oral lösning, bör 240 mg

emtricitabin givet som oral lösning (24 ml) ge jämförbara plasmanivåer som efter administrering av en

200 mg hård kapsel emtricitabin (se avsnitt 5.2).

Särskilda populationer

Äldre: Data saknas för säkerhet och effekt hos patienter över 65 år. Sannolikt krävs inte någon

justering av den rekommenderade dagliga dosen hos vuxna, såvida inte njurinsufficiens föreligger.

Njurinsufficiens: Emtricitabin elimineras genom renal utsöndring och exponeringen för emtricitabin

ökade signifikant hos patienter med njurinsufficiens (se avsnitt 5.2). Dosen eller dosintervallet måste

justeras hos alla patienter med kreatininclearance < 30 ml/min (se avsnitt 4.4).

Tabell 1 nedan visar dagliga doser av Emtriva 10 mg/ml oral lösning efter graden av njurinsufficiens.

Säkerheten och effekten av dessa doser har inte utvärderats kliniskt. Det kliniska behandlingssvaret

och njurfunktionen skall därför övervakas noggrant hos dessa patienter (se avsnitt 4.4).

Patienter med njurinsufficiens kan även behandlas med Emtriva 200 mg hårda kapslar med förändrat

dosintervall. Se produktresumén för Emtriva 200 mg hårda kapslar.

Tabell 1: Dagliga doser av Emtriva 10 mg/ml oral lösning justerade efter kreatininclearance

Kreatininclearance (CL

cr

) (ml/min)

≥ 30

15-29

< 15 (anuriska patienter

med behov av

intermittent

hemodialys)*

Rekommenderad

dos Emtriva

10 mg/ml oral

lösning var

24:e timma

240 mg

(24 ml)

80 mg

(8 ml)

60 mg

(6 ml)

* Utgående från tre hemodialysomgångar per vecka à 3 timmar vardera, med början minst 12 timmar

efter att den senaste dosen emtricitabin administrerats.

Patienter med terminal njurinsufficiens (End Stage Renal Disease, ESRD) som behandlas med andra

typer av dialys, såsom peritonealdialys, har inte studerats och inga dosrekommendationer kan ges.

Leverinsufficiens: Data saknas för att ge en dosrekommendation för patienter med leverinsufficiens.

Det är dock osannolikt att dosjusteringar kan komma att krävas hos patienter med leverinsufficiens,

med tanke på emtricitabins minimala metabolism och den renala utsöndringsvägen (se avsnitt 5.2).

Om behandlingen med Emtriva utsättes hos patienter med samtidig hiv- och HBV-infektion, skall

dessa patienter övervakas noggrant beträffande tecken på exacerbation av hepatit (se avsnitt 4.4).

Pediatrisk population: Rekommenderad dos av Emtriva 10 mg/ml oral lösning är 6 mg/kg upp till

maximalt 240 mg (24 ml) en gång dagligen.

Barn i åldern 4 månader och äldre som väger minst 33 kg kan antingen ta en 200 mg hård kapsel

dagligen eller emtricitabin som oral lösning upp till maximalt 240 mg en gång dagligen.

Inga data finns tillgängliga om effekten och det finns endast mycket begränsade data om säkerheten av

emtricitabin hos spädbarn under 4 månaders ålder. Användning av Emtriva rekommenderas därför inte

till dem som är under 4 månader (för farmakokinetiska data hos denna åldersgrupp, se avsnitt 5.2).

Inga data finns tillgängliga för att ge en dosrekommendation för pediatriska patienter med

njurinsufficiens.

Administreringssätt

Emtriva 10 mg/ml oral lösning skall tas oralt en gång dagligen med eller utan föda. En

doseringsbägare medföljer (se avsnitt 6.5).

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Allmänt

Emtricitabin rekommenderas inte som monoterapi vid behandling av hiv-infektion. Emtricitabin måste

användas i kombination med andra antiretrovirala medel. Se även produktresumén för de andra

antiretrovirala läkemedel som används i kombinationsbehandlingen.

Samtidig administrering av andra läkemedel

Emtriva skall inte tas med andra läkemedel som innehåller emtricitabin eller med läkemedel som

innehåller lamivudin.

Opportunistiska infektioner

Patienter som får emtricitabin eller någon annan antiretroviral terapi kan fortsätta att utveckla

opportunistiska infektioner och andra komplikationer till en hiv-infektion. Därför skall dessa patienter

kvarstå under noggrann klinisk observation av en läkare med erfarenhet av behandling av patienter

med hiv-relaterade sjukdomar.

Överföring av hiv

En effektiv viral suppression med antiretroviral behandling har visat sig minska risken för sexuellt

överförd smitta betydligt, men en kvarstående risk kan inte uteslutas. Försiktighetsåtgärder för att

förhindra överföring ska vidtas i enlighet med nationella riktlinjer.

Njurfunktion

Emtricitabin elimineras främst via njurarna genom glomerulär filtration och aktiv tubulär sekretion.

Exponeringen för emtricitabin kan öka markant hos patienter med svår njurinsufficiens

(kreatininclearance < 30 ml/min) som får dagliga doser på 200 mg emtricitabin som hård kapsel eller

240 mg som oral lösning. Följaktligen krävs antingen en justering av dosintervallet (vid användning av

Emtriva 200 mg hårda kapslar) eller en sänkning av den dagliga dosen av emtricitabin (vid

användning av Emtriva 10 mg/ml oral lösning) hos alla patienter med kreatininclearance < 30 ml/min.

Säkerheten och effekten av den reducerade dosen som visas i avsnitt 4.2 baseras på modulering av

farmakokinetiska singeldosdata och har ej utvärderats kliniskt. Därför bör kliniskt behandlingssvar och

njurfunktion övervakas noggrant hos patienter som behandlas med reducerad dos emtricitabin (se

avsnitt 4.2 och 5.2).

Försiktighet bör iakttas när emtricitabin administreras tillsammans med läkemedel som elimineras

genom aktiv tubulär sekretion, eftersom sådan samtidig administrering kan leda till ökade

serumkoncentrationer av antingen emtricitabin eller det samtidigt administrerade läkemedlet, eftersom

de två konkurrerar om elimineringsvägen (se avsnitt 4.5).

Vikt och metabola parametrar

Viktökning och ökade nivåer av lipider och glukos i blodet kan förekomma under antiretroviral

behandling. Sådana förändringar kan delvis ha samband med sjukdomskontroll och livsstil. Vad gäller

lipider finns det i vissa fall belägg för en behandlingseffekt medan det inte finns några starka belägg

för ett samband mellan viktökning och någon viss behandling. Beträffande övervakning av lipider och

glukos i blodet hänvisas till etablerade riktlinjer för hiv-behandling. Lipidrubbningar ska behandlas på

ett kliniskt lämpligt sätt.

Leverfunktion

Patienter med tidigare leverdysfunktion inklusive kroniskt aktiv hepatit har en ökad frekvens

avvikelser i leverfunktionen under CART och skall övervakas på sedvanlig sätt. Patienter med kronisk

hepatit B eller C som behandlas med CART har en ökad risk för svåra och potentiellt dödliga

leverbiverkningar. Om patienten får samtidig antiviral terapi för hepatit B eller C, se produktresumé

för dessa läkemedel.

Vid tecken på exacerbation av leversjukdomen hos sådana patienter, måste man överväga att avbryta

eller avsluta behandlingen.

Samtidig infektion med hepatit B-virus (HBV)

Emtricitabin är aktivt mot HBV in vitro. Det finns emellertid begränsade uppgifter tillgängliga om

effekten och säkerheten av emtricitabin (som en 200 mg hård kapsel dagligen) för patienter med

samtidig hiv- och HBV-infektion. Användningen av emtricitabin hos patienter med kronisk

HBV-infektion orsakar samma mutationsmönster i YMDD-motivet som observeras vid

lamivudinterapi. YMDD-mutationen medför resistens mot både emtricitabin och lamivudin.

Patienter med samtidig hiv- och HBV-infektion skall följas noggrant med både kliniska och

laboratoriemässiga kontroller avseende tecken på exacerbation av hepatit under minst flera månader

efter avslutad behandling med emtricitabin. Sådana exacerbationer har observerats hos

HBV-infekterade patienter utan samtidig hiv-infektion efter utsättande av behandling med emtricitabin

och har påvisats huvudsakligen genom serumalaninaminotransferas (ALAT)-ökningar jämte ny

förekomst av HBV-DNA. Hos en del av dessa patienter har HBV-reaktiveringen associerats med

allvarligare leversjukdom, inklusive dekompensation och leversvikt. Det finns inte tillräckligt med

belägg för att fastställa om exacerbationer av hepatit efter avslutad behandling påverkas av

återinsättande av emtricitabin. Hos patienter med framskriden leversjukdom eller cirros

rekommenderas inte utsättande av behandling eftersom hepatitexacerbation efter behandling kan leda

till leverdekompensation.

Mitokondriell dysfunktion efter exponering in utero

Nukleos(t)idanaloger kan i varierande grad påverka mitokondriell funktion, vilket är mest uttalat med

stavudin, didanosin och zidovudin. Man har rapporterat mitokondriell dysfunktion hos hiv-negativa

spädbarn som exponerats för nukleosidanaloger in utero och/eller postnatalt; dessa har främst avsett

behandling med regimer innehållande zidovudin. De väsentligaste biverkningarna som rapporterats är

hematologiska rubbningar (anemi, neutropeni) och metabola rubbningar (hyperlaktatemi,

hyperlipasemi). Dessa biverkningar har ofta varit övergående. Några sent uppträdande neurologiska

rubbningar har rapporterats som sällsynta (ökad tonus, kramper, onormalt beteende). Om sådana

neurologiska rubbningar är övergående eller permanenta är för närvarande okänt. Dessa fynd ska

övervägas för alla barn som in utero exponerats för nukleos(t)idanaloger och som uppvisar allvarliga

kliniska fynd av okänd etiologi, i synnerhet neurologiska fynd. Dessa fynd påverkar inte aktuella

nationella rekommendationer avseende antiretroviral terapi till gravida kvinnor för att förhindra

vertikal överföring av hiv.

Immunreaktiveringssyndrom

Hos hiv-infekterade patienter med svår immunbrist vid tidpunkten för insättande av CART, kan en

inflammatorisk reaktion på asymtomatiska eller kvarvarande opportunistiska patogener uppstå och

orsaka allvarliga kliniska tillstånd eller förvärrande av symptom. Vanligtvis har sådana reaktioner

observerats inom de första veckorna eller månaderna efter insättande av CART. Relevanta exempel

inkluderar cytomegalovirus-retinit, generella och/eller fokala mykobakteriella infektioner och

Pneumocystis jirovecii pneumoni. Varje symptom på inflammation skall utredas och behandling

påbörjas vid behov.

Autoimmuna tillstånd (som Graves sjukdom) har också rapporterats vid immunreaktivering; dock har

tid till tillslag varierat och dessa händelser kan inträffa flera månader efter behandlingsstart.

Osteonekros

Även om etiologin anses vara beroende av flera faktorer (inklusive kortikosteroid-användning,

alkoholkonsumtion, svår immunsuppression, högre kroppsmasseindex), så har fall av osteonekros

rapporteras, främst hos patienter med framskriden hiv-sjukdom och/eller långvarig exponering för

CART. Patienter ska rådas att söka läkare ifall de får ledvärk, stelhet i lederna eller svårighet att

röra sig.

Emtriva oral lösning innehåller para-orange (E110) som kan ge allergiska reaktioner,

metylparahydroxibensoat (E218) och propylparahydroxibensoat (E216) som kan ge allergiska

reaktioner (eventuellt fördröjda). Detta läkemedel innehåller 36 mg natrium per dos vilket bör beaktas

av patienter som ordinerats saltfattig kost.

Äldre

Emtriva har inte studerats hos patienter över 65 år. Det är mer sannolikt att äldre patienter har nedsatt

njurfunktion, och försiktighet bör därför iakttas vid behandling av äldre patienter med Emtriva.

Pediatrisk population

Utöver biverkningarna som förekom hos vuxna var incidensen av anemi och missfärgning av huden

högre i kliniska studier där hiv-infekterade pediatriska patienter ingick (se avsnitt 4.8).

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Interaktionsstudier har endast utförts på vuxna.

In vitro hämmade inte emtricitabin metabolismen förmedlad av någon av följande humana isoformer

av CYP450: 1A2, 2A6, 2B6, 2C9, 2C19, 2D6 och 3A4. Emtricitabin hämmade inte det enzym som

ansvarar för glukuronidering. Baserat på resultat från dessa in vitro-försök och de kända

elimineringsvägarna för emtricitabin är potentialen låg för CYP450-förmedlade interaktioner mellan

emtricitabin och andra läkemedel.

Det finns inga kliniskt betydelsefulla interaktioner när emtricitabin administreras samtidigt med

indinavir, zidovudin, stavudin, famciklovir eller tenofovirdisoproxilfumarat.

Emtricitabin utsöndras huvudakligen genom glomerulär filtration och aktiv tubulär sekretion. Effekten

av samtidig administrering av emtricitabin med läkemedel som utsöndras via njurarna eller andra

läkemedel kända för att påverka njurfunktionen har inte utvärderats, med undantag för famciklovir och

tenofovirdisoproxilfumarat. Samtidig administrering av emtricitabin och läkemedel som utsöndras

genom aktiv tubulär sekretion kan leda till en ökning av serumkoncentrationerna av antingen

emtricitabin eller ett samtidigt administrerat läkemedel, eftersom de två konkurrerar om

elimineringsvägen.

Det finns ännu ingen klinisk erfarenhet av samtidig administrering av cytidinanaloger. Därför kan

användning av emtricitabin tillsammans med lamivudin vid behandling av hiv-infektion för

närvarande inte rekommenderas.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

En måttlig mängd data från gravida kvinnor (mellan 300-1 000 graviditeter) tyder inte på några

missbildningar eller foster/neonatal toxicitet associerad med emtricitabin. Djurstudier tyder inte på

reproduktionstoxikologiska effekter. Användning av emtricitabin kan övervägas under graviditet om

det är nödvändigt.

Amning

Det har visats att emtricitabin utsöndras i bröstmjölk. Det finns otillräcklig information angående

effekterna av emtricitabin på nyfödda/spädbarn. Emtriva ska därför inte användas under amning.

Generellt sett, bör hiv-infekterade kvinnor enligt rekommendation inte under några omständigheter

amma sina spädbarn för att undvika överföring av hiv till barnet.

Fertilitet

Inga humandata om effekten av emtricitabin finns tillgängliga. Djurstudier tyder inte på skadliga

effekter av emtricitabin på fertiliteten.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier har utförts. Patienterna bör dock informeras om att yrsel har rapporterats under

behandling med emtricitabin.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofil

I kliniska studier på hiv-infekterade vuxna var de mest vanligen förekommande biverkningarna av

emtricatabin diarré, (14,0 %), huvudvärk (10,2 %), förhöjt kreatinkinas (10,2 %) och illamående

(10,0 %). Utöver biverkningarna som rapporterades hos vuxna var incidensen av anemi (9,5 %) och

missfärgning av huden (31,8 %) högre i kliniska studier där hiv-infekterade pediatriska patienter

ingick.

Utsättande av behandling med Emtriva hos patienter med samtidig hiv- och HBV-infektion kan vara

associerad med svåra akuta exacerbationer av hepatit (se avsnitt 4.4).

Sammanfattning av biverkningar i tabellform

Bedömningen av biverkningar från kliniska studier baseras på erfarenhet från tre studier på vuxna

(n = 1 479) och tre pediatriska studier (n = 169). I studierna på vuxna fick 1 039 tidigare obehandlade

och 440 tidigare behandlade patienter emtricitabin (n = 814) eller jämförelsesubstans (n = 665) under

48 veckor i kombination med andra antiretrovirala läkemedel.

Biverkningarna med misstänkt (åtminstone möjligt) samband med behandlingen hos vuxna från

kliniska studier och erfarenhet efter introduktion på marknaden redovisas i Tabell 2 nedan för varje

organsystem samt med frekvens. Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande

allvarlighetsgrad. Frekvenserna definieras som mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100, < 1/10) eller

mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100).

Tabell 2: Sammanfattning i tabellform av biverkningar associerade med emtricitabin baserad

på kliniska studier och erfarenhet efter introduktion på marknaden

Frekvens

Emtricitabin

Blodet och lymfsystemet:

Vanliga:

neutropeni

Mindre vanliga:

anemi

Immunsystemet:

Vanliga:

allergiska reaktioner

Metabolism och nutrition:

Vanliga:

hypertriglyceridemi, hyperglykemi

Psykiska störningar:

Vanliga:

sömnlöshet, onormala drömmar

Centrala och perifera nervsystemet:

Mycket vanliga:

huvudvärk

Vanliga:

yrsel

Magtarmkanalen:

Mycket vanliga:

diarré, illamående

Vanliga:

förhöjt amylas inklusive förhöjt pankreasamylas, förhöjt serumlipas, kräkning,

buksmärta, dyspepsi

Frekvens

Emtricitabin

Lever och gallvägar:

Vanliga:

förhöjt serumaspartataminotransferas (ASAT) och/eller förhöjt

serumalaninaminotransferas (ALAT), hyperbilirubinemi

Hud och subkutan vävnad:

Vanliga:

vesikulobullösa hudutslag, pustulösa hudutslag, makulopapulösa hudutslag,

hudutslag, pruritus, urtikaria, missfärgning av huden (ökad pigmentering)

Mindre vanliga:

angioödem

Muskuloskeletala systemet och bindväv:

Mycket vanliga:

förhöjt kreatinkinas

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället:

Vanliga:

smärta, asteni

Se avsnitt 4.8, Beskrivning av valda biverkningar för mer information.

Anemi var vanlig och missfärgning av huden (ökad pigmentering) var mycket vanlig när emtricitabin administrerades till

pediatriska patienter (se avsnitt 4.8, Pediatrisk population).

Denna biverkning, vilken identifierades genom säkerhetsuppföljning efter introduktionen på marknaden, observerades inte i

randomiserade kontrollerade kliniska studier på vuxna eller i pediatriska kliniska hiv-studier med emtricitabin.

Frekvenskategorin mindre vanliga bedömdes utgående från en statistisk beräkning baserad på det totala antalet patienter som

exponerats för emtricitabin i dessa kliniska studier (n = 1 563).

Beskrivning av valda biverkningar

Missfärgning av huden (ökad pigmentering): Missfärgning av huden som manifesteras av

hyperpigmentering främst i handflator och/eller fotsulor, var i allmänhet lindriga, asymtomatiska och

av ringa klinisk betydelse. Mekanismen är inte känd.

Metabola parametrar: Viktökning och ökade nivåer av lipider och glukos i blodet kan förekomma

under antiretroviral behandling (se avsnitt 4.4).

Immunreaktiveringssyndrom: Hos hiv-infekterade patienter med svår immunbrist vid tidpunkten för

insättande av CART, kan en inflammatorisk reaktion mot asymtomatiska eller kvarvarande

opportunistiska infektioner uppstå. Autoimmuna tillstånd (som Graves sjukdom) har också

rapporterats, dock har tid till tillslag varierat, och dessa händelser kan inträffa flera månader efter

behandlingsstart (se avsnitt 4.4).

Osteonekros: Fall av osteonekros har rapporterats, speciellt hos patienter med kända riskfaktorer,

framskriden hiv-sjukdom eller långvarig exponering för CART. Frekvensen av detta är okänd (se

avsnitt 4.4).

Pediatrisk population

Bedömning av biverkningar i pediatriska patienter från data från kliniska studier baseras på erfarenhet

från tre pediatriska studier (n = 169) där tidigare obehandlade (n = 123) och tidigare behandlade

(n = 46) pediatriska hiv-infekterade patienter från 4 månader till 18 år behandlades med emtricitabin i

kombination med andra antiretrovirala substanser.

Utöver biverkningarna som rapporterades hos vuxna (se avsnitt 4.8, Sammanfattning av biverkningar i

tabellform) var incidensen av följande biverkningar högre hos pediatriska patienter: anemi var vanlig

(9,5 %) och missfärgning av huden (ökad pigmentering) var mycket vanlig (31,8 %) hos pediatriska

patienter.

Andra särskilda populationer

Äldre: Emtriva har inte studerats hos patienter över 65 år. Det är mer sannolikt att äldre patienter har

nedsatt njurfunktion, och försiktighet bör därför iakttas vid behandling av äldre patienter med Emtriva

(se avsnitt 4.2).

Patienter med nedsatt njurfunktion: Emtricitabin elimineras genom renal utsöndring och exponeringen

för emtricitabin ökade signifikant hos patienter med njurinsufficiens. Dosen eller dosintervallet måste

justeras hos alla patienter med kreatininclearance < 30 ml/min (se avsnitt 4.2, 4.4 och 5.2).

Patienter med samtidig hiv- och HBV -infektion: Biverkningsprofilen hos patienter som samtidigt är

infekterade med HBV liknar den som har observerats hos hiv-infekterade patienter utan samtidig

HBV-infektion. Som väntat i denna patientpopulation inträffade dock förhöjt ASAT och ALAT oftare

än i den allmänna hiv-infekterade populationen.

Exacerbationer av hepatit B efter utsättande av behandling: Hos hiv-infekterade patienter med

samtidig HBV-infektion kan exacerbationer av hepatit uppträda efter utsättande av HBV-behandling

(se avsnitt 4.4).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Administrering av upp till 1 200 mg emtricitabin har associerats med de biverkningar som redovisats

ovan (se avsnitt 4.8).

Om överdosering inträffar skall patienten övervakas med avseende på tecken på toxicitet och

understödjande standardbehandling ges efter behov.

Upp till 30 % av emtricitabindosen kan elimineras med hemodialys. Det är inte känt om emtricitabin

kan elimineras med peritonealdialys.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Omvända transkriptashämmare av nukleosid- och nukleotidtyp, ATC-kod:

J05AF09

Verkningsmekanism och farmakodynamisk effekt

Emtricitabin är en syntetisk nukleosidanalog av cytidin med aktivitet som är specifikt för humant

immunbristvirus (hiv-1 och hiv-2) och hepatit B-virus (HBV).

Emtricitabin är fosforylerat av cellulära enzymer för att bilda emtricitabin 5’-trifosfat, som hämmar

hiv-1 omvänt transkriptas kompetitivt, vilket resulterar i DNA-kedjeavbrott. Emtricitabin är en svag

hämmare av DNA-polymeraserna α, β och ε hos däggdjur och mitokondrie-DNA polymeras γ.

Emtricitabin uppvisade in vitro ingen cytotoxicitet mot perifera mononukleära blodceller (PBMCer),

etablerade lymfocyt- och monocyt-makrofagcellinjer eller progenitorceller i benmärgen. Det förelåg

inga tecken på mitokondrietoxicitet in vitro eller in vivo.

Antiviral aktivitet in vitro: Värdet av den koncentration av emtricitabin som krävs för 50 % inhibition

) av laboratorie- och kliniska isolat av hiv-1 var i området 0,0013 till 0,5 µmol/l. I

kombinationsstudier med emtricitabin och proteashämmare samt hämmare av hiv omvänt transkriptas

(nukleosid-, nukleotid- och icke-nukleosidanaloger) observerades additiva till synergistiska effekter.

De flesta av dessa kombinationer har inte studerats hos människa.

Vid test på aktivitet mot laboratoriestammar av HBV låg värdet på den koncentration av emtricitabin

som krävs för 50 % inhibition (IC

) i området 0,01 till 0,04 µmol/l.

Resistens: Hiv-1-resistens mot emtricitabin utvecklas som resultat av förändringar vid kodon 184, där

metioninet byts ut mot en valin (en isoleucin-mellanform har också observerats) av hiv omvänt

transkriptas. Denna hiv-1-mutation sågs in vitro och hos hiv-1-infekterade patienter.

Emtricitabinresistenta virusstammar var korsresistenta mot lamivudin, men behöll känslighet för andra

omvända transkriptashämmare av nukleosidtyp (NRTIs) (zidovudin, stavudin, tenofovir, abakavir och

didanosin), alla omvända transkriptashämmare av icke-nukleosidtyp (NNRTIs) och alla

proteashämmare (PIs). Virusstammar, resistenta mot zidovudin, didanosin och NNRTIs, behöll sin

känslighet för emtricitabin (IC

=0,002 µmol/l till 0,08 µmol/l).

Klinisk effekt och säkerhet

Emtricitabin i kombination med andra antiretrovirala medel, inklusive nukleosidanaloger,

icke-nukleosidanaloger och proteashämmare, har visat sig effektivt vid behandling av hiv-infektion

hos tidigare obehandlade patienter och tidigare behandlade patienter med stabil virologisk kontroll.

Erfarenhet saknas av användning av emtricitabin hos patienter som sviktar på sin nuvarande terapi

eller som sviktat på upprepad behandling.

Hos vuxna som tidigare inte fått antiretroviral terapi var emtricitabin signifikant överlägset stavudin

när båda läkemedlen togs i kombination med didanosin och efavirenz under 48 veckors behandling.

Fenotypanalyser visade inga signifikanta skillnader i känslighet för emtricitabin om inte M184V/I-

mutation hade utvecklats.

Hos virologiskt stabila, tidigare behandlade vuxna visade sig emtricitabin i kombination med en NRTI

(antingen stavudin eller zidovudin) och en proteashämmare (PI) eller en NNRTI inte underlägsen

lamivudin avseende andelen patienter som svarade på behandlingen (< 400 kopior/ml) under

48 veckor (77 % emtricitabin, 82 % lamivudin). Dessutom randomiserades i en annan studie tidigare

behandlade vuxna med en stabil PI-baserad högaktiv antiretroviral terapiregim (HAART) antingen till

en behandling en gång dagligen som innehöll emtricitabin, eller till fortsatt PI-HAART-regim. Vid

48 veckors behandling uppvisade regimen som innehöll emtricitabin en lika stor andel patienter med

hiv-RNA < 400 kopior/ml (94 % emtricitabin mot 92 %) och en högre andel patienter med hiv-RNA

< 50 kopior/ml (95 % emtricitabin mot 87 %) jämfört med patienter som fortsatte med PI-HAART-

regimen.

Pediatrisk population

Hos spädbarn och barn äldre än 4 månader uppnådde, eller bibehöll, majoriteten patienter fullständig

hämning av plasma hiv-1 RNA under 48 veckor (89 % uppnådde ≤ 400 kopior/ml och 77 % uppnådde

≤ 50 kopior/ml).

Klinisk erfarenhet saknas av användning av emtricitabin hos spädbarn under 4 månader.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Efter oral administrering absorberas emtricitabin snabbt och i hög grad med en maximal

plasmakoncentration 1-2 timmar efter intag. Hos 20 hiv-infekterade individer som fick 200 mg

emtricitabin dagligen som hård kapsel var plasmakoncentrationerna av emtricitabin vid steady-state

som högst (C

) 1,8±0,7 µg/ml, som lägst (C

) 0,09±0,07 µg/ml och ytan under

plasmakoncentrations-tids-kurvan under ett 24-timmars dosintervall (AUC) 10,0±3,1 µg*timme/ml.

De lägsta plasmakoncentrationerna vid steady-state uppnådde nivåer som var nästan 4 gånger högre än

in vitro IC

-värdena för anti-hiv-aktivitet.

Den absoluta biotillgängligheten av emtricitabin från Emtriva 200 mg hårda kapslar beräknades till

93 % och den absoluta biotillgängligheten från Emtriva 10 mg/ml oral lösning beräknades till 75 %.

I en pilotstudie hos barn och en definitiv bioekvivalensstudie hos vuxna visade sig Emtriva 10 mg/ml

oral lösning ha cirka 80 % av biotillgängligheten av Emtriva 200 mg hårda kapslar. Orsaken till denna

skillnad är okänd. På grund av skillnaden i biotillgängligheten bör 240 mg emtricitabin givet som oral

lösning ge jämförbara plasmanivåer som efter administrering av en 200 mg hård kapsel emtricitabin.

Därför kan barn som väger minst 33 kg ta antingen en 200 mg hård kapsel dagligen eller den orala

lösningen upp till en maximal dos på 240 mg (24 ml) en gång dagligen.

Administrering av Emtriva 200 mg hårda kapslar tillsammans med en fettrik måltid eller

administrering av Emtriva 10 mg/ml oral lösning tillsammans med en fettsnål eller fettrik måltid

påverkade inte den systemiska exponeringen (AUC

0-∞

) av emtricitabin; därför kan Emtriva 200 mg

hårda kapslar och Emtriva 10 mg/ml oral lösning ges med eller utan föda.

Distribution

Bindningen av emtricitabin till humana plasmaproteiner in vitro var < 4 % och oberoende av

koncentrationen i ett område mellan 0,02 och 200 µg/ml. Medelkoncentrationsförhållandet mellan

plasma och blod var cirka 1,0 och medelkoncentrationsförhållandet mellan sädesvätska och plasma

cirka 4,0.

Distributionsvolymen efter intravenös administrering av emtricitabin var 1,4±0,3 l/kg, vilket visar att

emtricitabin distribueras i stor utsträckning i kroppen till såväl det intracellulära som det extracellulära

vätskerummet.

Metabolism

Emtricitabins metabolism är begränsad. Metabolismen av emtricitabin inkluderar oxidation av

tioldelen för att bilda 3’-sulfoxiddiastereomerer (cirka 9 % av dosen) och konjugation med

glukuronsyra för att bilda 2’-O-glukuronid (cirka 4 % av dosen).

Emtricitabin hämmade inte läkemedelsmetabolismen in vitro förmedlad av följande humana CYP450-

isoenzymer: 1A2, 2A6, 2B6, 2C9, 2C19, 2D6 och 3A4.

Emtricitabin hämmade inte heller uridin-5’-difosfoglukuronyltransferas, det enzym som är ansvarigt

för glukuronidering.

Eliminering

Emtricitabin utsöndras främst via njurarna och den givna dosen återfinns fullständigt i urin (cirka

86 %) och faeces (cirka 14 %). Tretton procent av emtricitabindosen återfanns i urinen som tre

metaboliter. Systemisk clearance av emtricitabin var i medeltal 307 ml/min (4,03 ml/min/kg). Efter

oral administrering är halveringstiden för eliminering av emtricitabin cirka 10 timmar.

Linjäritet/icke-linjäritet

Farmakokinetiken hos emtricitabin är proportionell mot dosen i dosområdet 25 till 200 mg efter

enstaka eller upprepad administrering.

Intracellulär farmakokinetik: I en klinisk studie var den intracellulära halveringstiden av

emtricitabintrifosfat i perifera mononukleära blodceller 39 timmar. Intracellulära trifosfatnivåer ökade

med dosen, men nådde en platå vid doser på 200 mg eller mer.

Vuxna med njurinsufficiens

Farmakokinetiska parametrar bestämdes efter administrering av en singeldos av 200 mg emtricitabin

hårda kapslar till 30 icke-hiv-infekterade individer med olika grader av njurinsufficiens.

Försökspersonerna grupperades efter baseline kreatininclearance (> 80 ml/min som normal

njurfunktion; 50-80 ml/min som lätt nedsatt funktion; 30-49 ml/min som måttligt nedsatt funktion;

< 30 ml/min som svårt nedsatt funktion; < 15 ml/min som anuriska patienter med behov av

hemodialys).

Den systemiska exponeringen för emtricitabin (medelvärde ± standardavvikelsen) ökade från

11,8±2,9 µg*timme/ml hos individer med normal njurfunktion till 19,9±1,1, 25,0±5,7 respektive

34,0±2,1 µg*timme/ml, hos patienter med lätt, måttlig och svår njurfunktionsnedsättning.

Hos patienter med ESRD som fick hemodialys återfanns cirka 30 % av emtricitabindosen i

dialysvätskan under en 3-timmars dialysperiod som hade påbörjats inom 1,5 timme efter given

emtricitabindos (blodflödeshastighet 400 ml/min och dialysatflödeshastighet cirka 600 ml/min).

Leverinsufficiens

Farmakokinetiken hos emtricitabin har inte studerats hos icke-HBV-infekterade individer med olika

grader av leverinsufficiens. I allmänhet liknade emtricitabins farmakokinetik hos HBV-infekterade

individer den hos friska och hos hiv-infekterade individer.

Ålder

Farmakokinetiska data saknas på äldre (över 65 år).

Kön

Trots att genomsnittlig C

och C

var cirka 20 % högre och genomsnittlig AUC 16 % högre hos

kvinnor än hos män, ansågs inte denna skillnad vara klinisk signifikant.

Etnicitet

Inga kliniskt betydelsefulla skillnader i farmakokinetik har observerats med avseende på etnicitet.

Pediatrisk population

Farmakokinetiken hos emtricitabin hos spädbarn, barn och ungdomar (från 4 månader upp till 18 år)

liknade i allmänhet den som observerats hos vuxna.

Genomsnittlig AUC hos 77 spädbarn, barn och ungdomar som fick 6 mg/kg emtricitabin en gång

dagligen som oral lösning eller som fick 200 mg emtricitabin som hårda kapslar en gång dagligen

liknade en genomsnittlig AUC på 10,0 µg*timme/ml hos 20 vuxna som fick 200 mg hårda kapslar en

gång dagligen.

I en öppen, ej jämförande studie erhölls farmakokinetiska data från 20 nyfödda barn till

hiv-infekterade mödrar. De nyfödda barnen fick två 4-dagars behandlingar med 3 mg/kg emtricitabin,

oral lösning, en gång dagligen, från den första levnadsveckan till 3 månaders ålder. Denna dos är

hälften så stor som den dos som är godkänd för spädbarn från 4 månaders ålder (6 mg/kg). Total

skenbar clearance vid steady-state (CL/F) ökade med åldern under 3 månadersperioden med en

motsvarande minskning av AUC. Exponeringen av emcitritabin i plasma (AUC) hos spädbarn upp till

3 månaders ålder som fick 3 mg/kg emtricitabin en gång dagligen motsvarade den som observerades

vid användning av dagliga doser på 6 mg/kg hos hiv-infekterade vuxna och barn från 4 månaders

ålder.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier avseende emtricitabins säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet, gentoxicitet,

karcinogenicitet, reproduktionseffekter och effekter på utveckling visade inte några särskilda risker för

människa.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Sockervaddsarom

Dinatriumedetat

Saltsyra

Metylparahydroxibensoat (E218)

Propylenglykol

Propylparahydroxibensoat (E216)

Natriumhydroxid

Natriumdivätefosfatmonohydrat

Para-orange (E110)

Renat vatten

Xylitol (E967)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år.

Öppnad flaska: 45 dagar.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2°C – 8°C).

Öppnad flaska: förvaras vid högst 25°C.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Bärnstensfärgad flaska av polyetentereftalat (PET) med barnskyddande förslutning. Förpackningen

innehåller även en 30 ml doseringsbägare av polypropen med 1,0 ml gradering. Flaskan innehåller

170 ml oral lösning.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Patienten skall få instruktioner om att all lösning som finns kvar i flaskan 45 dagar efter öppnandet ska

kasseras enligt gällande anvisningar eller återlämnas till apoteket.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Gilead Sciences International Ltd.

Cambridge

CB21 6GT

Storbritannien

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/03/261/003

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 24 oktober 2003

Datum för den senaste förnyelsen: 22 september 2008

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

BILAGA II

A.

TILLVERKARE SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE

AV TILLVERKNINGSSATS

B.

VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR FÖR

TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING

C.

ÖVRIGA VILLKOR OCH KRAV FÖR GODKÄNNANDET

FÖR FÖRSÄLJNING

D.

VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE EN SÄKER

OCH EFFEKTIV ANVÄNDNING AV LÄKEMEDLET

A.

TILLVERKARE SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV

TILLVERKNINGSSATS

Namn och adress till tillverkare som ansvarar för frisläppande av tillverkningssats

Gilead Sciences Ireland UC

IDA Business & Technology Park

Carrigtohill

County Cork

Irland

B.

VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE OCH

ANVÄNDNING

Läkemedel som med begränsningar lämnas ut mot recept (se bilaga I: Produktresumén, avsnitt 4.2).

C.

ÖVRIGA VILLKOR OCH KRAV FÖR GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING

Innehavaren av godkännandet för försäljning skall underrätta Europeiska kommissionen om

marknadsföringsplanerna för det läkemedel som godkänts genom detta beslut.

Periodiska säkerhetsrapporter

Innehavaren av godkännandet för försäljning ska lämna in periodiska säkerhetsrapporter för detta

läkemedel i enlighet med de krav som anges i den förteckning över referensdatum för unionen

(EURD-listan) som föreskrivs i artikel 107c.7 i direktiv 2001/83/EG och som offentliggjorts på

webbportalen för europeiska läkemedel.

D.

VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE EN SÄKER OCH EFFEKTIV

ANVÄNDNING AV LÄKEMEDLET

Riskhanteringsplan

Innehavaren av godkännandet för försäljning ska genomföra de erforderliga farmakovigilansaktiviteter

och -åtgärder som finns beskrivna i den överenskomna riskhanteringsplanen (Risk Management Plan,

RMP) som finns i modul 1.8.2. i godkännandet för försäljning samt eventuella efterföljande

överenskomna uppdateringar av riskhanteringsplanen.

En uppdaterad riskhanteringsplan ska lämnas in

på begäran av Europeiska läkemedelsmyndigheten,

när riskhanteringssystemet ändras, särskilt efter att ny information framkommit som kan leda till

betydande ändringar i läkemedlets nytta-riskprofil eller efter att en viktig milstolpe (för

farmakovigilans eller riskminimering) har nåtts.

Om datum för inlämnandet av en periodisk säkerhetsrapport och uppdateringen av en

riskhanteringsplan sammanfaller kan de lämnas in samtidigt.

BILAGA III

MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL

A. MÄRKNING

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN OCH PÅ

INNERFÖRPACKNINGEN

MÄRKNING PÅ KARTONGEN OCH FLASKAN

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Emtriva 200 mg hårda kapslar

Emtricitabin

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje hård kapsel innehåller 200 mg emtricitabin.

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

30 hårda kapslar.

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Oral användning.

Läs bipacksedeln före användning.

6.

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.

UTGÅNGSDATUM

9.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Gilead Sciences Intl Ltd.

Cambridge

CB21 6GT

Storbritannien

12.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/03/261/001

13.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

14.

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.

BRUKSANVISNING

16.

INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Emtriva [bara på yttre förpackningen]

17.

UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18.

UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT

ÖGA

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN: {nummer}

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN OCH PÅ

INNERFÖRPACKNINGEN

TEXT FÖR BLISTERFÖRPACKNINGENS KARTONG

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Emtriva 200 mg hårda kapslar

Emtricitabin

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje hård kapsel innehåller 200 mg emtricitabin.

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

30 hårda kapslar.

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Oral användning.

Läs bipacksedeln före användning.

6.

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.

UTGÅNGSDATUM

9.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Gilead Sciences Intl Ltd.

Cambridge

CB21 6GT

Storbritannien

12.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/03/261/002

13.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

14.

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.

BRUKSANVISNING

16.

INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Emtriva [bara på yttre förpackningen]

17.

UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18.

UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT

ÖGA

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN: {nummer}

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

BLISTER

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Emtriva 200 mg hårda kapslar

Emtricitabin

2.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Gilead Sciences Intl Ltd.

3.

UTGÅNGSDATUM

4.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

5.

ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN OCH PÅ

INNERFÖRPACKNINGEN

MÄRKNING PÅ KARTONGEN OCH FLASKAN

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Emtriva 10 mg/ml oral lösning

Emtricitabin

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje ml innehåller 10 mg emtricitabin.

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller E110, E216, E218 och natrium, se bipacksedel för mer information.

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

170 ml oral lösning.

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Oral användning.

Läs bipacksedeln före användning.

6.

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.

UTGÅNGSDATUM

Lösningen skall förbrukas inom 45 dagar efter öppnandet. Det rekommenderas att skriva dit på

förpackningen det datum då den togs ut ur kylskåpet.

Öppnad:

9.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp.

Öppnad flaska: förvaras vid högst 25°C.

10.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Gilead Sciences Intl Ltd.

Cambridge

CB21 6GT

Storbritannien

12.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/03/261/003

13.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

14.

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.

BRUKSANVISNING

16.

INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Emtriva [bara på yttre förpackningen]

17.

UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18.

UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT

ÖGA

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN: {nummer}

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Emtriva 200 mg hårda kapslar

Emtricitabin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Emtriva är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Emtriva

Hur du tar Emtriva

Eventuella biverkningar

Hur Emtriva ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Emtriva är och vad det används för

Emtriva är en behandling för human immunbristvirusinfektion (hiv) hos vuxna, barn och

spädbarn i åldern 4 månader och äldre. Emtriva 200 mg hårda kapslar är endast lämpliga för

patienter som väger minst 33 kg. Emtriva finns som oral lösning för dem som har svårigheter att

svälja Emtriva hårda kapslar.

Emtriva innehåller den aktiva substansen emtricitabin. Denna aktiva substans är ett antiretroviralt

läkemedel som används för att behandla hiv-infektion. Emtricitabin är en omvänd

transkriptashämmare av nukleosidtyp (NRTI) som verkar genom att påverka den normala funktionen

hos ett enzym (omvänt transkriptas) som hiv-viruset behöver för sin reproduktion (förökning). Emtriva

kan sänka mängden hiv i blodet (virusmängd). Det kan också öka antalet av de T-celler som kallas

CD4-celler. Emtriva skall alltid tas i kombination med andra läkemedel mot hiv.

Du kan fortfarande överföra hiv-smitta då du tar detta läkemedel, trots att risken minskas vid

effektiv antiviral behandling. Diskutera med din läkare nödvändiga åtgärder för att undvika att smitta

andra.

Detta läkemedel botar inte hiv-infektion. Medan du tar Emtriva kan du fortfarande utveckla

infektioner eller andra sjukdomar som förknippas med hiv-infektion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Emtriva

Ta inte Emtriva

Om du är allergisk mot emtricitabin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

Om detta gäller dig, skall du informera din läkare omedelbart.

Varningar och försiktighet

Informera din läkare om du tidigare har haft njursjukdomar eller om prover har visat att

du har problem med njurarna. Innan du börjar med behandlingen kan din läkare ordinera några

blodprov för att kontrollera njurfunktionen. Beroende på resultatet av dessa prover kan din

läkare komma att råda dig att ta kapslarna mindre ofta eller ordinera Emtriva oral lösning. Din

läkare kan också ordinera blodprover under behandlingen för att kontrollera dina njurar.

Tala med din läkare om du är över 65 år. Emtriva har inte studerats hos patienter över 65 år.

Om du är äldre än så och har ordinerats Emtriva, kommer din läkare att kontrollera dig noga.

Informera din läkare om du sedan tidigare har eller har haft en leversjukdom, inklusive

hepatit. Patienter med leversjukdom, inklusive kronisk hepatit B eller C, som behandlas med

antiretrovirala medel löper ökad risk för svåra och eventuellt dödliga leverkomplikationer. Om

du har hepatit B, kommer din läkare att omsorgsfullt välja den bästa behandlingen för dig. Om

du har eller har haft en leversjukdom eller kronisk hepatit B, kan din läkare ta blodprov för att

noga kontrollera leverns funktion.

Var observant på infektioner. Om du har hiv-sjukdom i framskridet stadium (AIDS) och en

annan infektion, kan du utveckla inflammation eller försämring av symtomen på en befintlig

infektion när du börjar behandlingen med Emtriva. Detta kan vara tecken på att din kropps

förbättrade immunsystem bekämpar infektionen. Om du upptäcker tecken på inflammation eller

infektion kort efter det att du börjar ta Emtriva, skall du omedelbart informera din läkare.

Förutom opportunistiska infektioner kan autoimmuna störningar (tillstånd där immunsystemet

attackerar frisk kroppsvävnad) också förekomma efter att du börjar ta läkemedel för att

behandla din hiv infektion. Autoimmuna störningar kan inträffa flera månader efter att

behandlingen påbörjades. Om du märker något symtom på infektion eller andra symtom som

muskelsvaghet, svaghet som startar i händer eller fötter och som flyttar sig mot bålen,

hjärtklappning, darrhänthet eller hyperaktivitet, informera din läkare omedelbart för att få

nödvändig behandling.

Skelettproblem. Vissa patienter som får antiretroviral kombinationsbehandling kan utveckla en

skelettsjukdom som heter osteonekros (benvävnad dör beroende på förlorad blodtillförsel till

skelettbenet). Några av de många riskfaktorerna för att utveckla sjukdomen är: långvarig

antiretroviral kombinationsbehandling, användning av kortikosteroider, alkoholkonsumtion,

svår nedsättning av immunförsvaret och högre kroppsmasseindex. Tecken på osteonekros är

stelhet i lederna och smärta (särskilt i höft, knä och axlar) och svårighet att röra sig. Tala om för

din läkare om du upplever några av dessa symtom.

Barn och ungdomar

Ge inte Emtriva till spädbarn som är under 4 månader.

Andra läkemedel och Emtriva

Du ska inte ta Emtriva om du redan tar andra läkemedel som innehåller emtricitabin eller lamivudin,

som också används för behandling av hiv-infektion, om inte din läkare har ordinerat det.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Du ska inte avbryta behandlingen utan att tala med din läkare.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Om du är gravid får du inte ta Emtriva om inte din läkare särskilt har sagt att du ska göra

det. Även om det finns begränsade kliniska data om användning av Emtriva under graviditet,

används det vanligen inte om det inte är absolut nödvändigt.

Om du är kvinna som skulle kunna bli gravid under behandling med Emtriva, måste du

använda en effektiv preventivmetod som hindrar graviditet.

Om du blir eller om du planerar att bli gravid, måste du kontakta din läkare för att diskutera

den antiretrovirala behandlingens fördelar och risker för dig och ditt barn.

Om du har tagit Emtriva under din graviditet, kan läkaren begära att du regelbundet lämnar blodprover

och genomgår andra diagnostiska undersökningar för kontroll av barnets utveckling. För barn med en

mamma som tagit NRTIer under graviditeten är fördelen med skyddet mot hiv större än risken för

biverkningar.

Amma inte om du tar Emtriva. Detta på grund av att den aktiva substansen i detta läkemedel

utsöndras i människans bröstmjölk. Det är känt att virus kan överföras till spädbarn via

bröstmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Emtriva kan orsaka yrsel. Kör inte bil och använd inte verktyg eller maskiner om du känner att du blir

yr när du tar Emtriva.

3.

Hur du tar Emtriva

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal

om du är osäker.

Rekommenderad dos är:

Vuxna: en 200 mg hård kapsel om dagen med eller utan mat. Svälj den hårda kapseln

tillsammans med ett glas vatten.

Barn och ungdomar upp till 18 år som väger minst 33 kg och som kan svälja hårda kapslar:

en 200 mg hård kapsel om dagen med eller utan mat.

För spädbarn från 4 månader, barn och patienter som inte kan svälja hårda kapslar och patienter med

njurproblem finns Emtriva i flytande form (en oral lösning). Tala om för din läkare om du har

svårigheter att svälja kapslarna.

Ta alltid den dos som läkaren har ordinerat för att garantera att läkemedlet är effektivt och

för att minska risken för att utveckla av resistens mot behandlingen. Ändra inte dosen såvida

inte läkaren säger åt dig att göra det.

Om du har problem med njurarna, kan din läkare råda dig att ta Emtriva mindre ofta.

Din läkare kommer att skriva ut Emtriva i kombination med andra antiretrovirala

läkemedel. Läs de andra antiretrovirala läkemedlens bipacksedlar för instruktion om hur dessa

läkemedel skall tas.

Om du har tagit för stor mängd av Emtriva

Om du av misstag tar för många hårda kapslar Emtriva, skall du kontakta din läkare eller närmaste

akutmottagning för rådgivning. Spara kartongen så att du enkelt kan beskriva vad du har tagit.

Om du har glömt att ta Emtriva

Det är viktigt att du inte missar någon dos Emtriva.

Om du missar en dos Emtriva inom 12 timmar efter den tidpunkt då den vanligtvis tas, ta den så

snart som möjligt, och ta sedan nästa dos vid dess ordinarie tidpunkt.

Om det nästan är tid (mindre än 12 timmar) för nästa dos, ta inte den missade dosen. Vänta och ta

nästa dos vid dess ordinarie tidpunkt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd hård kapsel.

Om du kräks

Om det har gått mindre än en timme sedan du tog Emtriva, skall du ta en ny kapsel. Du behöver

inte ta en ny kapsel om du kräks efter mer än en timme efter det att du tagit Emtriva.

Om du slutar att ta Emtriva

Sluta inte att ta Emtriva utan att först prata med din läkare. Att avsluta behandlingen med

Emtriva kan resultera i en minskad effekt av den anti-hiv-behandling som din läkare har

rekommenderat. Tala med din läkare innan du slutar, särskilt om du upplever några

biverkningar eller har någon annan sjukdom. Kontakta din läkare igen innan du börjar ta kapslar

med Emtriva på nytt.

Om du har både hiv-infektion och kronisk hepatit B-infektion, är det särskilt viktigt att du

inte avslutar Emtriva-behandlingen utan att först prata med din läkare. Vissa patienters

blodprover eller symtom har visat att deras hepatit har försämrats när behandlingen med

Emtriva har avslutats. Du kan behöva lämna blodprover i flera månader efter avslutad

behandling. Hos patienter med framskriden leversjukdom eller cirros rekommenderas inte att

behandlingen avslutas eftersom detta kan leda till en försämring av hepatitinfektionen hos vissa

patienter.

Informera din läkare omedelbart om varje nytt och oväntat symtom som uppträder efter avslutad

behandling, särskilt symtom som du vanligtvis förknippar med din hepatit B-infektion.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Under hiv-behandling kan viktökning och ökade nivåer av lipider och glukos i blodet förekomma.

Detta hänger delvis ihop med återställd hälsa och livsstil, men när det gäller blodlipider kan det ibland

finnas ett samband med hiv-läkemedlen. Läkaren kommer att göra tester för att hitta sådana

förändringar.

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Informera din läkare om du får någon av följande biverkningar:

De vanligaste biverkningarna

Dessa biverkningar är mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 10 av 100 patienter):

huvudvärk, diarré, illamående

muskelsmärta och muskelsvaghet (om kreatinkinas i blodet är förhöjt)

Andra eventuella biverkningar

Dessa biverkningar är vanliga (kan förekomma hos upp till 10 av 100 patienter):

yrsel, svaghet, sömnsvårigheter, onormala drömmar

kräkningar, matsmältningsbesvär vilket resulterar i obehag efter måltider, buksmärta

hudutslag (inklusive röda prickar och hudfläckar ibland med blåsbildning och svullnad av

huden) som kan vara allergiska reaktioner, klåda, missfärgning av huden inklusive fläckvis

mörkfärgning av huden

smärta

Prover kan också visa:

lågt antal vita blodkroppar (en sänkning av antalet vita blodkroppar kan innebära att du är mer

benägen att få infektion)

förhöjda halter av triglycerider (fettsyror) i blodet, ökad mängd gallpigment i blodet eller förhöjt

blodsocker

lever- och bukspottkörtelbesvär

Dessa biverkningar är mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 patienter):

anemi (lågt antal röda blodkroppar)

svullnad av ansikte, läppar, tunga eller hals

Övriga eventuella biverkningar

Hos barn som fått emtricitabin var också missfärgning av huden inklusive fläckvis mörkfärgning av

huden en mycket vanlig biverkning och anemi (lågt antal röda blodkroppar) en vanlig biverkning. Om

produktionen av röda blodkroppar är minskad kan ett barn få symtom på trötthet eller andfåddhet.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Emtriva ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på flaskan, blisterförpackningen och kartongen efter ”EXP”.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är emtricitabin. Varje Emtriva hård kapsel innehåller 200 mg

emtricitabin.

Övriga innehållsämnen är:

Kapselinnehåll: mikrokristallin cellulosa (E460), krospovidon, magnesiumstearat (E572),

povidon (E1201)

Kapselskal: gelatin, indigotin (E132), titandioxid (E171)

Märkbläckets innehåll: svart järnoxid (E172), shellak (E904)

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Emtriva hård kapsel har en vit, ogenomskinlig underdel med en ljusblå, ogenomskinlig överdel. Varje

kapsel är märkt med ”200 mg” på överdelen och ”GILEAD” och [Gileads logo] på underdelen med

svart bläck. Emtriva tillhandahålls i flaskor eller blisterförpackningar som innehåller 30 kapslar.

Emtriva finns också som oral lösning för användning hos barn och spädbarn i åldern 4 månader och

äldre, patienter som har svårigheter med att svälja och patienter med njurproblem. Det finns en separat

bipacksedel för Emtriva 10 mg/ml oral lösning.

Innehavare av godkännande för försäljning:

Gilead Sciences International Ltd.

Cambridge

CB21 6GT

Storbritannien

Tillverkare:

Gilead Sciences Ireland UC

IDA Business & Technology Park

Carrigtohill

County Cork

Irland

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Lietuva

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

България

Gilead Sciences International Ltd

Тел.: + 44 (0) 20 7136 8820

Luxembourg/Luxemburg

Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Česká republika

Gilead Sciences s.r.o.

Tel: + 420 910 871 986

Magyarország

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Danmark

Gilead Sciences Sweden AB

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Malta

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Deutschland

Gilead Sciences GmbH

Tel: + 49 (0) 89 899890-0

Nederland

Gilead Sciences Netherlands B.V.

Tel: + 31 (0) 20 718 36 98

Eesti

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Norge

Gilead Sciences Sweden AB

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Ελλάδα

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Τηλ: + 30 210 8930 100

Österreich

Gilead Sciences GesmbH

Tel: + 43 1 260 830

España

Gilead Sciences, S.L.

Tel: + 34 91 378 98 30

Polska

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: + 48 22 262 8702

France

Gilead Sciences

Tél: + 33 (0) 1 46 09 41 00

Portugal

Gilead Sciences, Lda.

Tel: + 351 21 7928790

Hrvatska

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

România

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Ireland

Gilead Sciences Ltd.

Tel: + 353 214 825 999

Slovenija

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Ísland

Gilead Sciences Sweden AB

Sími: + 46 (0) 8 5057 1849

Slovenská republika

Gilead Sciences Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 232 121 210

Italia

Gilead Sciences S.r.l.

Tel: + 39 02 439201

Suomi/Finland

Gilead Sciences Sweden AB

Puh/Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Κύπρος

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Τηλ: + 30 210 8930 100

Sverige

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Latvija

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Gilead Sciences Ltd.

Tel: + 44 (0) 8000 113 700

Denna bipacksedel ändrades senast .

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

Bipacksedel: Information till användaren

Emtriva 10 mg/ml oral lösning

Emtricitabin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Emtriva är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Emtriva

Hur du tar Emtriva

Eventuella biverkningar

Hur Emtriva ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Emtriva är och vad det används för

Emtriva är en behandling för human immunbristvirusinfektion (hiv) hos vuxna, barn och

spädbarn i åldern 4 månader och äldre. Emtriva oral lösning är särskilt lämplig för dem som har

svårigheter att svälja Emtriva hårda kapslar.

Emtriva innehåller den aktiva substansen emtricitabin. Denna aktiva substans är ett antiretroviralt

läkemedel som används för att behandla hiv-infektion. Emtricitabin är en omvänd

transkriptashämmare av nukleosidtyp (NRTI) som verkar genom att påverka den normala funktionen

hos ett enzym (omvänt transkriptas) som hiv-viruset behöver för sin reproduktion (förökning). Emtriva

kan sänka mängden hiv i blodet (virusmängd). Det kan också öka antalet av de T-celler som kallas

CD4-celler. Emtriva skall alltid tas i kombination med andra läkemedel mot hiv.

Du kan fortfarande överföra hiv-smitta då du tar detta läkemedel, trots att risken minskas vid

effektiv antiviral behandling. Diskutera med din läkare nödvändiga åtgärder för att undvika att smitta

andra.

Detta läkemedel botar inte hiv-infektion. Medan du tar Emtriva kan du fortfarande utveckla

infektioner eller andra sjukdomar som förknippas med hiv-infektion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Emtriva

Ta inte Emtriva

Om du är allergisk mot emtricitabin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

Om detta gäller dig, skall du informera din läkare omedelbart.

Varningar och försiktighet

Informera din läkare om du tidigare har haft njursjukdomar eller om prover har visat att

du har problem med njurarna. Innan du börjar med behandlingen kan din läkare ordinera några

blodprov för att kontrollera njurfunktionen. Beroende på resultatet av dessa prover kan din

läkare komma att råda dig att ta en mindre dos av den orala lösningen eller ordinera Emtriva

hårda kapslar. Din läkare kan också ordinera blodprover under behandlingen för att kontrollera

dina njurar.

Tala med din läkare om du är över 65 år. Emtriva har inte studerats hos patienter över 65 år.

Om du är äldre än så och har ordinerats Emtriva, kommer din läkare att kontrollera dig noga.

Informera din läkare om du sedan tidigare har eller har haft en leversjukdom, inklusive

hepatit. Patienter med leversjukdom, inklusive kronisk hepatit B eller C, som behandlas med

antiretrovirala medel löper ökad risk för svåra och eventuellt dödliga leverkomplikationer. Om

du har hepatit B, kommer din läkare att omsorgsfullt välja den bästa behandlingen för dig. Om

du har eller har haft en leversjukdom eller kronisk hepatit B, kan din läkare ta blodprov för att

noga kontrollera leverns funktion.

Var observant på infektioner. Om du har hiv-sjukdom i framskridet stadium (AIDS) och en

annan infektion, kan du utveckla inflammation eller försämring av symtomen på en befintlig

infektion när du börjar behandlingen med Emtriva. Detta kan vara tecken på att din kropps

förbättrade immunsystem bekämpar infektionen. Om du upptäcker tecken på inflammation eller

infektion kort efter det att du börjar ta Emtriva, skall du omedelbart informera din läkare.

Förutom opportunistiska infektioner kan autoimmuna störningar (tillstånd där immunsystemet

attackerar frisk kroppsvävnad) också förekomma efter att du börjar ta läkemedel för att

behandla din hiv infektion. Autoimmuna störningar kan inträffa flera månader efter att

behandlingen påbörjades. Om du märker något symtom på infektion eller andra symtom som

muskelsvaghet, svaghet som startar i händer eller fötter och som flyttar sig mot bålen,

hjärtklappning, darrhänthet eller hyperaktivitet, informera din läkare omedelbart för att få

nödvändig behandling.

Skelettproblem. Vissa patienter som får antiretroviral kombinationsbehandling kan utveckla en

skelettsjukdom som heter osteonekros (benvävnad dör beroende på förlorad blodtillförsel till

skelettbenet). Några av de många riskfaktorerna för att utveckla sjukdomen är: långvarig

antiretroviral kombinationsbehandling, användning av kortikosteroider, alkoholkonsumtion,

svår nedsättning av immunförsvaret och högre kroppsmasseindex. Tecken på osteonekros är

stelhet i lederna och smärta (särskilt i höft, knä och axlar) och svårighet att röra sig. Tala om för

din läkare om du upplever några av dessa symtom.

Barn och ungdomar

Ge inte Emtriva till spädbarn som är under 4 månader.

Andra läkemedel och Emtriva

Du ska inte ta Emtriva om du redan tar andra läkemedel som innehåller emtricitabin eller lamivudin,

som också används för behandling av hiv-infektion, om inte din läkare har ordinerat det.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Du ska inte avbryta behandlingen utan att tala med din läkare.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Om du är gravid får du inte ta Emtriva om inte din läkare särskilt har sagt att du ska göra

det. Även om det finns begränsade kliniska data om användning av Emtriva under graviditet,

används det vanligen inte om det inte är absolut nödvändigt.

Om du är kvinna som skulle kunna bli gravid under behandling med Emtriva, måste du

använda en effektiv preventivmetod som hindrar graviditet.

Om du blir eller om du planerar att bli gravid, måste du kontakta din läkare för att diskutera

den antiretrovirala behandlingens fördelar och risker för dig och ditt barn.

Om du har tagit Emtriva under din graviditet, kan läkaren begära att du regelbundet lämnar blodprover

och genomgår andra diagnostiska undersökningar för kontroll av barnets utveckling. För barn med en

mamma som tagit NRTIer under graviditeten är fördelen med skyddet mot hiv större än risken för

biverkningar.

Amma inte om du tar Emtriva. Detta på grund av att den aktiva substansen i detta läkemedel

utsöndras i människans bröstmjölk. Det är känt att virus kan överföras till spädbarn via

bröstmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Emtriva kan orsaka yrsel. Kör inte bil och använd inte verktyg eller maskiner om du känner att du blir

yr när du tar Emtriva.

Emtriva oral lösning innehåller:

Para-orange (E110) kan ge allergiska reaktioner. Metylparahydroxibensoat (E218) och

propylparahydroxibensoat (E216) kan ge allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda). Detta läkemedel

innehåller 36 mg natrium per dos vilket bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.

3.

Hur du tar Emtriva

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal

om du är osäker.

Rekommenderad dos är:

Vuxna: Din läkare kommer att tala om för dig vilken mängd Emtriva oral lösning som skall tas.

Emtriva oral lösning kan tas med eller utan mat.

Spädbarn, barn och ungdomar som väger 40 kg eller mindre: Dosen Emtriva 10 mg/ml oral

lösning är beräknad efter din kroppsvikt. Exempel på kroppsvikt och motsvarande dos och

volym som skall tas dagligen av den orala lösningen visas i tabellen nedan:

Per dag

Kroppsvikt

Dos emtricitabin

Hur mycket Emtriva 10 mg/ml oral

lösning som skall tas

5 kg

30 mg

3 ml

10 kg

60 mg

6 ml

15 kg

90 mg

9 ml

20 kg

120 mg

12 ml

25 kg

150 mg

15 ml

30 kg

180 mg

18 ml

35 kg

210 mg

21 ml

40 kg

240 mg

24 ml

Försäkra dig om att du förstår hur man mäter upp och ger rätt mängd oral lösning som motsvarar

vikten på personen som behandlas. Använd doseringsbägaren som medföljer i kartongen för att mäta

upp rätt dos. Bägaren har linjer som visar varje ml av lösningen.

Om du är osäker på hur mycket Emtriva du skall ta, fråga läkare eller apotekspersonal.

Ta alltid den dos som läkaren har ordinerat för att garantera att läkemedlet är effektivt och

för att minska risken för att utveckla av resistens mot behandlingen. Ändra inte dosen såvida

inte läkaren säger åt dig att göra det.

Om du har problem med njurarna, kan din läkare råda dig att ta Emtriva mindre ofta.

Din läkare kommer att skriva ut Emtriva i kombination med andra antiretrovirala

läkemedel. Läs de andra antiretrovirala läkemedlens bipacksedlar för instruktion om hur dessa

läkemedel skall tas.

Emtriva finns också tillgänglig som hårda kapslar. Dessa lämpar sig bara för patienter som väger minst

33 kg och kan svälja hårda kapslar. Blodnivåerna som uppmättes efter intag av en Emtriva 200 mg

hård kapsel liknar de som uppmättes efter intag av 24 ml av den orala lösningen. Tala med din läkare

om du vill byta från Emtriva oral lösning till Emtriva hårda kapslar.

Om du har tagit för stor mängd av Emtriva

Om du av misstag tar för mycket Emtriva oral lösning, skall du kontakta din läkare eller närmaste

akutmottagning för rådgivning. Spara flaskan med oral lösning så att du enkelt kan beskriva vad du

har tagit.

Om du har glömt att ta Emtriva

Det är viktigt att du inte missar någon dos Emtriva.

Om du missar en dos Emtriva inom 12 timmar efter den tidpunkt då den vanligtvis tas, ta den så

snart som möjligt, och ta sedan nästa dos vid dess ordinarie tidpunkt.

Om det nästan är tid (mindre än 12 timmar) för nästa dos, ta inte den missade dosen. Vänta och ta

nästa dos vid dess ordinarie tidpunkt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du kräks

Om det har gått mindre än en timme sedan du tog Emtriva, skall du ta en ny dos. Du behöver inte

ta en ny dos om du kräks efter mer än en timme efter det att du tagit Emtriva.

Om du slutar att ta Emtriva

Sluta inte att ta Emtriva utan att först prata med din läkare. Att avsluta behandlingen med

Emtriva kan resultera i en minskad effekt av den anti-hiv-behandling som din läkare har

rekommenderat. Tala med din läkare innan du slutar, särskilt om du upplever några

biverkningar eller har någon annan sjukdom. Kontakta din läkare igen innan du börjar ta

Emtriva oral lösning på nytt.

Om du har både hiv-infektion och kronisk hepatit B-infektion, är det särskilt viktigt att du

inte avslutar Emtriva-behandlingen utan att först prata med din läkare. Vissa patienters

blodprover eller symtom har visat att deras hepatit har försämrats när behandlingen med

Emtriva har avslutats. Du kan behöva lämna blodprover i flera månader efter avslutad

behandling. Hos patienter med framskriden leversjukdom eller cirros rekommenderas inte att

behandlingen avslutas eftersom detta kan leda till en försämring av hepatitinfektionen hos vissa

patienter.

Informera din läkare omedelbart om varje nytt och oväntat symtom som uppträder efter avslutad

behandling, särskilt symtom som du vanligtvis förknippar med din hepatit B-infektion.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Under hiv-behandling kan viktökning och ökade nivåer av lipider och glukos i blodet förekomma.

Detta hänger delvis ihop med återställd hälsa och livsstil, men när det gäller blodlipider kan det ibland

finnas ett samband med hiv-läkemedlen. Läkaren kommer att göra tester för att hitta sådana

förändringar.

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Informera din läkare om du får någon av följande biverkningar:

De vanligaste biverkningarna

Dessa biverkningar är mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 10 av 100 patienter):

huvudvärk, diarré, illamående

muskelsmärta och muskelsvaghet (om kreatinkinas i blodet är förhöjt)

Andra eventuella biverkningar

Dessa biverkningar är vanliga (kan förekomma hos upp till 10 av 100 patienter):

yrsel, svaghet, sömnsvårigheter, onormala drömmar

kräkningar, matsmältningsbesvär vilket resulterar i obehag efter måltider, buksmärta

hudutslag (inklusive röda prickar och hudfläckar ibland med blåsbildning och svullnad av

huden) som kan vara allergiska reaktioner, klåda, missfärgning av huden inklusive fläckvis

mörkfärgning av huden

smärta

Prover kan också visa:

lågt antal vita blodkroppar (en sänkning av antalet vita blodkroppar kan innebära att du är mer

benägen att få infektion)

förhöjda halter av triglycerider (fettsyror) i blodet, ökad mängd gallpigment i blodet eller förhöjt

blodsocker

lever- och bukspottkörtelbesvär

Dessa biverkningar är mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 patienter):

anemi (lågt antal röda blodkroppar)

svullnad av ansikte, läppar, tunga eller hals

Övriga eventuella biverkningar

Hos barn som fått emtricitabin var också missfärgning av huden inklusive fläckvis mörkfärgning av

huden en mycket vanlig biverkning och anemi (lågt antal röda blodkroppar) en vanlig biverkning. Om

produktionen av röda blodkroppar är minskad kan ett barn få symtom på trötthet eller andfåddhet.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Emtriva ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på flaskan och kartongen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Förvaras i kylskåp (2°C – 8°C) tills flaskan öppnas.

Efter öppnande av flaskan skall förpackningen förvaras vid högst 25°C. Flaskans innehåll skall

förbrukas inom 45 dagar efter öppnandet. Det rekommenderas att skriva dit på förpackningen det

datum då den togs ut ur kylskåpet.

Om det finns lösning kvar i flaskan efter 45 dagar, skall denna kasseras enligt gällande anvisningar

eller återlämnas till apoteket.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är emtricitabin. En ml Emtriva oral lösning innehåller 10 mg

emtricitabin (10 mg/ml).

Övriga innehållsämnen är: sockervaddsarom, dinatriumedetat, saltsyra,

metylparahydroxibensoat (E218), propylenglykol, propylparahydroxibensoat (E216),

natriumhydroxid, natriumdivätefosfatmonohydrat, para-orange (E110), renat vatten, xylitol

(E967).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Emtriva oral lösning är en klar, orange till mörkt orange lösning som tillhandahålls i flaskor som

innehåller 170 ml. Förpackningarna innehåller även doseringsbägare.

Emtriva finns också tillgänglig som hårda kapslar. Dessa lämpar sig bara för patienter som väger minst

33 kg och kan svälja hårda kapslar. Det finns en separat bipacksedel för Emtriva 200 mg hårda

kapslar.

Innehavare av godkännande för försäljning:

Gilead Sciences International Ltd.

Cambridge

CB21 6GT

Storbritannien

Tillverkare:

Gilead Sciences Ireland UC

IDA Business & Technology Park

Carrigtohill

County Cork

Irland

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Lietuva

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

България

Gilead Sciences International Ltd

Тел.: + 44 (0) 20 7136 8820

Luxembourg/Luxemburg

Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Česká republika

Gilead Sciences s.r.o.

Tel: + 420 910 871 986

Magyarország

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Danmark

Gilead Sciences Sweden AB

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Malta

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Deutschland

Gilead Sciences GmbH

Tel: + 49 (0) 89 899890-0

Nederland

Gilead Sciences Netherlands B.V.

Tel: + 31 (0) 20 718 36 98

Eesti

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Norge

Gilead Sciences Sweden AB

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Ελλάδα

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Τηλ: + 30 210 8930 100

Österreich

Gilead Sciences GesmbH

Tel: + 43 1 260 830

España

Gilead Sciences, S.L.

Tel: + 34 91 378 98 30

Polska

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: + 48 22 262 8702

France

Gilead Sciences

Tél: + 33 (0) 1 46 09 41 00

Portugal

Gilead Sciences, Lda.

Tel: + 351 21 7928790

Hrvatska

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

România

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Ireland

Gilead Sciences Ltd.

Tel: + 353 214 825 999

Slovenija

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Ísland

Gilead Sciences Sweden AB

Sími: + 46 (0) 8 5057 1849

Slovenská republika

Gilead Sciences Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 232 121 210

Italia

Gilead Sciences S.r.l.

Tel: + 39 02 439201

Suomi/Finland

Gilead Sciences Sweden AB

Puh/Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Κύπρος

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Τηλ: + 30 210 8930 100

Sverige

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Latvija

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Gilead Sciences Ltd.

Tel: + 44 (0) 8000 113 700

Denna bipacksedel ändrades senast .

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

4-9-2018

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (Krka d. d., Novo mesto)

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (Krka d. d., Novo mesto)

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (Active substance: efavirenz / emtricitabine / tenofovir disoproxil) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5859 of Tue, 04 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4274/IB/02/G

Europe -DG Health and Food Safety

27-8-2018

Biktarvy (Gilead Sciences Ireland UC)

Biktarvy (Gilead Sciences Ireland UC)

Biktarvy (Active substance: bictegravir / emtricitabine / tenofovir alafenamide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5680 of Mon, 27 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/004449/T/0001

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Symtuza (Janssen-Cilag International NV)

Symtuza (Janssen-Cilag International NV)

Symtuza (Active substance: darunavir / cobicistat / emtricitabine / tenofovir alafenamide) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)4466 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4391/WS/1312

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (Mylan S.A.S.)

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (Mylan S.A.S.)

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (Active substance: Efavirenz / emtricitabine / tenofovir disoproxil) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)4089 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4240/IB/1/G

Europe -DG Health and Food Safety

25-6-2018

Biktarvy (Gilead Sciences International Limited)

Biktarvy (Gilead Sciences International Limited)

Biktarvy (Active substance: bictegravir / emtricitabine / tenofovir alafenamide) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)4019 of Mon, 25 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4449

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2018

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (Mylan S.A.S.)

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (Mylan S.A.S.)

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (Active substance: emtricitabine / tenofovir disoproxil) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)3854 of Thu, 14 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4050/IB/3/G

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

Genvoya (Gilead Sciences Ireland UC)

Genvoya (Gilead Sciences Ireland UC)

Genvoya (Active substance: elvitegravir / cobicistat / emtricitabine / tenofovir alafenamide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3763 of Mon, 11 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4042/T/45

Europe -DG Health and Food Safety

6-6-2018

Truvada (Gilead Sciences Ireland UC)

Truvada (Gilead Sciences Ireland UC)

Truvada (Active substance: emtricitabine / tenofovir disoproxil fumarate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3690 of Wed, 06 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/594/T/148

Europe -DG Health and Food Safety

6-6-2018

Stribild (Gilead Sciences Ireland UC)

Stribild (Gilead Sciences Ireland UC)

Stribild (Active substance: elvitegravir / cobicistat / emtricitabine / tenofovir disoproxil (as fumarate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3691 of Wed, 06 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2574/T/93

Europe -DG Health and Food Safety

6-6-2018

Emtriva (Gilead Sciences Ireland UC)

Emtriva (Gilead Sciences Ireland UC)

Emtriva (Active substance: Emtricitabine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3693 of Wed, 06 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/533/T/123

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Descovy (Gilead Sciences Ireland UC)

Descovy (Gilead Sciences Ireland UC)

Descovy (Active substance: emtricitabine / tenofovir alafenamide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3471 of Wed, 30 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4094/T/30

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Active substance: emtricitabine / rilpivirine (as hydrochloride) / tenofovir disoproxil (as fumarate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3453 of Wed, 30 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2312/T/91

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Stribild (Gilead Sciences International Limited)

Stribild (Gilead Sciences International Limited)

Stribild (Active substance: elvitegravir / cobicistat / emtricitabine / tenofovir disoproxil (as fumarate)) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3277 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2574/PSUSA/10082/201708

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

Odefsey (Gilead Sciences Ireland UC)

Odefsey (Gilead Sciences Ireland UC)

Odefsey (Active substance: emtricitabine / rilpivirine / tenofovir alafenamide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3152 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4156/T/30

Europe -DG Health and Food Safety