ECO

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • ECO 2001 DISINCROSTANTE (904210)
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • ECO 2001 DISINCROSTANTE (904210)
  Унгария
 • Език:
 • унгарски

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 115235E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

ECO 2001 DISINCROSTANTE

BIZTONSÁGI ADATLAP

Terméknév

ECO 2001 DISINCROSTANTE

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével

(453/2010) - Európa

:

1.1 Termékazonosító

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Megállapított felhasználás

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Termék kód

:

Felhasználása ajánlott a következő ellen:

1.4 Sürgősségi telefonszám

Nemzeti tanácsadó testület/Toxikológiai központ

Élelmiszerfeldolgozó tisztítószer. Zártrendszerű (CIP) folyamat

Nem ismert.

Ecolab - Hygiene Kft.

Alkotás utca 50.

H-1123 Budapest

Hungary

Tel: +36 1 325 3525

Fax: +36 1 325 3533

E-mail: office.budapest@ecolab.com

:

Forgalmazó

115235E

A termék használata

:

Tisztítószer

A termék foglalkozásszerű felhasználók részére került kifejlesztésre.

Gyártó/ Forgalmazó/ Importőr

:

Telefonszám

Tel.: 1 476 6464, 06-80-201-199

:

Telefonszám

+36 1 325 3525 (hétköznap 8:30-16:30.)

Változat

: 1

Besorolás

C; R35

:

:

Humán egészségi

veszélyek

Súlyos égési sérülést okoz.

Lásd a 11. fejezetet az egészségre gyakorolt hatások és tünetek tekintetében.

Osztályozás 1272/2008 (EK) Rendelet [CLP/GHS] szerint

2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

Termék meghatározás

:

Keverék

Lásd a 16. szakaszt a fent szereplő R-mondatok és H-állitások teljes szövegéért.

A 1999/45/EK DPD szerinti osztályozás

A terméket veszélyesként sorolták be az 1999/45/EK Direktíva és annak módosításai szerint.

2.2 Címkézési elemek

Veszélyt jelző piktogramok

:

Skin Corr. 1A, H314

Kiadási

időpont/Felülvizsgálat ideje

:

1/13

23 Április 2012

ECO 2001 DISINCROSTANTE

2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

:

Egyéb veszélyek, amelyek

nem következnek a

besorolásból

Figyelmeztetés

:

Figyelmeztető mondatok

:

Megelőzés

:

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

Elhárító intézkedés

:

Veszély

P280 - Védőkesztyű és szem-/arcvédő használata kötelező.

P303 + P361 + P353 - HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett

ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel vagy le kell zuhanyozni.

P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több

percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen

megoldható. Az öblítés folytatása.

P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

2.3 Egyéb veszélyek

Tartalma :

:

Nem alkalmazható.

Salétromsav

H314

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

A munkahelyi expozíciós határértékeket, ha vannak, a 8. fejezet sorolja fel.

Nincsenek jelen olyan további összetevők, amelyek a beszállító jelenlegi tudása szerint és az alkalmazható

koncentrációkban az egészségre vagy a környezetre veszélyesként lennének besorolva, így nem szükséges jelentésük

ebben a fejezetben.

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

[1] Anyag, amelyet egészségi vagy környezeti veszéllyel soroltak be

[2] Anyag munkahelyi egészségügyi határértékkel

[3] Az anyag a 1907/2006/ EK Rendelet XIII. Melléklete szerint megfelel a PBT kritériumoknak

[4] Az anyagok a 1907/2006/ EK Rendelet XIII. Melléklete szerint megfelelnek a vPvB kritériumoknak

Típus

Azonosítók

67/548/EGK

Termék/összetevő

neve

Az említett R-

mondatok teljes

szövege a 16.

fejezetben található.

%

Típus

1272/2008/EK Rendelet

[CLP]

Besorolás

Az említett H állítások

teljes szövege a 16.

fejezetben található.

Salétromsav

REACH #: 01-

2119487297-23

EK: 231-714-2

CAS: 7697-37-2

Index: 007-004-00-1

20-70

O; R8

C; R35

Ox. Liq. 3, H272

Skin Corr. 1A, H314

[1] [2]

foszforsav

REACH #: 01-

2119485924-24

EK: 231-633-2

CAS: 7664-38-2

Index: 015-011-00-6

<10

C; R34

Skin Corr. 1B, H314

[1] [2]

Keverékek

3.2

Kiadási

időpont/Felülvizsgálat ideje

:

2/13

23 Április 2012

ECO 2001 DISINCROSTANTE

Forduljon azonnal orvoshoz. Forduljon toxikológiai központhoz, vagy orvoshoz.

Öblítse ki vízzel a szájat. Vegye ki a műfogsort, amennyiben van. Ha az anyagot

lenyelték és az expozíciónak kitett személy eszméleténél van, adjon neki kevés vizet

inni. Hagyja abba, ha az expozíciónak kitett személynek hányingere lenne, mert a

hányás veszélyes lehet. Orvosi utasítás nélkül ne hánytasson. Hányás esetén a

fejet alacsonyan kell tartani, hogy a hányadék ne kerüljön a tüdőbe. A vegyi anyag

által okozott égési sérülést azonnal orvossal kell kezelteni. Eszméletlen személynek

soha ne adjon semmit szájon át. Amennyiben öntudatlan, helyezze stabil

oldalfekvésbe és azonnal forduljon orvoshoz. Biztosítson szabad légutakat. Lazítsa

meg a szoros ruházatot, például gallért, nyakkendőt, övet vagy derékszíjat. Az

érintett személyt friss levegőre kell vinni, nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, és

biztosítani a könnyű légzést.

Bőrrel érintkezés

Forduljon azonnal orvoshoz. Forduljon toxikológiai központhoz, vagy orvoshoz.

Azonnal mossuk ki a szemet nagy mennyiségű vizzel, időnként megemelve az alsó

és a felső szemhéjakat. Ellenőrizze, hogy visel-e kontaktlencsét, ha igen, vegye ki.

Folytassa az öblítést legalább 15 percig. A vegyi anyag által okozott égési sérülést

azonnal orvossal kell kezelteni.

Forduljon azonnal orvoshoz. Forduljon toxikológiai központhoz, vagy orvoshoz. A

szennyeződött bőrfelületet szappannal és vízzel mossa le. Vegye le a szennyezett

ruhát és cipőt. Ismételt használat előtt mossa ki az elszennyeződött ruházatot.

Folytassa az öblítést legalább 15 percig. A vegyi anyag által okozott égési sérülést

azonnal orvossal kell kezelteni. Újbóli használat előtt alaposan tisztítsa meg a

cipőket.

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Forduljon azonnal orvoshoz. Forduljon toxikológiai központhoz, vagy orvoshoz. Az

érintett személyt friss levegőre kell vinni, nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, és

biztosítani a könnyű légzést. Ha gőz vagy füst jelenléte valószínűsíthető, a mentést

végzőnek megfelelő maszkot vagy izolációs légzőkészüléket kell viselnie. Ha nincs

légzés, ha a légzés rendszertelen, vagy ha légzésbénulás jelentkezik, képzett

személy biztosítson mesterséges lélegeztetést vagy oxigént. Veszélyes lehet a

szájon át történő lélegeztetés az elsősegélynyújtó személy számára. Amennyiben

öntudatlan, helyezze stabil oldalfekvésbe és azonnal forduljon orvoshoz. Biztosítson

szabad légutakat. Lazítsa meg a szoros ruházatot, például gallért, nyakkendőt, övet

vagy derékszíjat. Tűz esetén a bomlási termékek belégzése késleltetett tüneteket

okozhat.

Lenyelés

Belélegzés

Szembejutás

:

:

:

:

Elősegélynyújtók védelme

:

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések

4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Lehetséges akut egészségi hatások

Belélegzés

:

Gázt, gőzt vagy port bocsáthat ki, amely nagyon irritáló vagy maró hatású a

légutakra. A bomlástermékek az egészségre veszélyesek lehetnek. Súlyos hatások

az expozíciót követően késleltetetten is felléphetnek.

A száj, a torok és a gyomor égési sérülését okozhatja.

:

Lenyelés

Bőrrel érintkezés

:

Súlyos égési sérülést okoz.

Súlyos szemkárosodást okoz.

:

Szembejutás

Túlzott behatás jelei/tünetei

Szembejutás

:

A tünetek között a következők fordulhatnak elő:

fájdalom

könnyezés

pirosság

Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy amelynek

végzésére a dolgozó megfelelő képzést nem kapott. Ha gőz vagy füst jelenléte

valószínűsíthető, a mentést végzőnek megfelelő maszkot vagy izolációs

légzőkészüléket kell viselnie. Veszélyes lehet a szájon át történő lélegeztetés az

elsősegélynyújtó személy számára. Levétele előtt az elszennyeződött ruházatot

mossa le alaposan vízzel, vagy viseljen kesztyűt.

Kiadási

időpont/Felülvizsgálat ideje

:

3/13

23 Április 2012

ECO 2001 DISINCROSTANTE

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések

Megjegyzések orvos

számára

Tűz esetén a bomlási termékek belégzése késleltetett tüneteket okozhat.

:

Speciális kezelések

Bőrrel érintkezés

Lenyelés

Belélegzés

A tünetek között a következők fordulhatnak elő:

légúti irritáció

köhögés

A tünetek között a következők fordulhatnak elő:

gyomorfájdalmak

A tünetek között a következők fordulhatnak elő:

fájdalom vagy irritáció

pirosság

hólyagosodás következhet be

:

:

:

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Nincs speciális kezelés.

:

Ha tűz van, azonnal izolálja a helyszínt, elszállítva a baleset helyszínéről az összes

személyt. Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy

amelynek végzésére a dolgozó megfelelő képzést nem kapott.

Veszélyes bomlástermékek

Az anyagból vagy

keverékből származó

veszélyek

A bomlástermékek között a következő anyagok lehetnek:

nitrogén-oxidok

foszfor-oxidok

Tűz vagy melegítés hatására nyomásnövekedés következik be és a tárolóedény

szétrepedhet.

A tűzoltóknak megfelelő védőfelszerelést és független légzőkészüléket kell viselniük.

Ez utóbbinak teljesen el kell fednie az arcot és túlnyomásos módban kell használni.

Speciális tűzoltó

védőfelszerelés

Tűz esetén alkalmazzon vízpermetes (köd), haboltó, por- vagy CO

oltókészüléket.

5.1 Oltóanyag

:

:

:

Nem ismert.

Megfelelő oltóanyag

:

Nem megfelelő oltóanyag

:

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Különleges óvintézkedések

tűzoltók számára

:

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

A sürgősségi ellátást

nyújtó személyzettől eltérő

személyzet számára

:

A sürgősségi ellátást

nyújtó személyzet számára

:

Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy amelynek

végzésére a dolgozó megfelelő képzést nem kapott. A felesleges és

védőfelszereléssel el nem látott személyeket tartsa távol. Ne érintse a kiömlött

anyagot, és ne lépjen bele. Ne lélegezze be a gőzt vagy a ködöt. Biztosítson

megfelelő szellőztetést. Amennyiben a szellõzés nem megfelelõ, viseljen megfelelõ

légzésvédő eszközt. Megfelelő egyéni védőfelszerelést kell viselni.

Amennyiben a kiömlés kezelésére különleges ruházat szükséges, vegye figyelembe

az információkat 8. szakaszban feltüntetett alkalmas és nem alkalmas anyagokról.

Tekintse át "A sürgősségi ellátást nyújtó személyzettől eltérő személyzet részére"

vonatkozó információkat is.

Kiadási

időpont/Felülvizsgálat ideje

:

4/13

23 Április 2012

ECO 2001 DISINCROSTANTE

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.2 Környezetvédelmi

óvintézkedések

Állítsa el a szivárgást, ha veszély nélkül teheti. Vigye el a tárolóedényeket a

kiloccsanás területéről. A kiömlött anyagot széllel szemben közelítse meg.

Akadályozza meg az anyag csatornába, vízfolyásba, pincébe vagy zárt helyre

jutását. Mossa bele a kiömléseket a szennyvízkezelőbe vagy járjon el az alábbiak

szerint. A kiömlött anyag elfolyását gátolja meg, és nem éghető felitató anyaggal,

például homokkal, földdel, vermikulittal vagy kovafölddel itassa fel, majd a helyi

rendelkezések szerinti ártalmatlanításhoz helyezze gyűjtőedénybe. A kiömlött

anyagot nátrium-karbonáttal, nátrium-bikarbonáttal vagy nátrium-hidroxiddal lehet

semlegesíteni. A szennyezett felitató anyag ugyanolyan veszélyt jelenthet mint a

kiömlött termék.

Kerülje a kiömlött anyag szétoszlását és továbbterjedését, és érintkezését a talajjal,

vízfolyásokkal, lefolyókkal és csatornákkal. Tájékoztassa az illetékes hatóságot,

amennyiben a termék környezetszennyezést okozott (csatornák, vízfolyások, talaj

vagy levegő).

Nagymértékű kifreccsenés

:

Állítsa el a szivárgást, ha veszély nélkül teheti. Vigye el a tárolóedényeket a

kiloccsanás területéről. Hígítsa fel vízzel és törölje fel, ha vízoldható. Másik

lehetőségként, vagy ha nem vízoldható, itassa fel inert száraz anyaggal és helyezze

megfelelő hulladéktároló edénybe.

Kismértékű kifreccsenés

:

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

6.4 Hivatkozás más

szakaszokra

Lásd az 1. szakaszt a sürgősségi kapcsolatra vonatkozó információkért.

Lásd a 8. szakaszt a megfelelő személyi védőfelszerelésre vonatkozó

információkért.

Lásd a 13. szakaszt a további hulladék-kezelési információkért.

:

:

Tárolják a következő hőmérséklethatárok között: -20 - 40°C (-4 - 104°F). Tárolja a

helyi előírásoknak megfelelően! Tárolja az eredeti tárolóedényben közvetlen

napsütéstől védve száraz, hűvös és jól szellőztetett helyen, távol összeférhetetlen

anyagoktól (lásd. 10. fejezet), ételtől és italtól. Lúgoktól elkülönítetten tárolandó. A

tárolóedényt a felhasználásig tartsa légmentesen lezárva. A már kinyitott

tárolóedényeket gondosan újra le kell zárni és nyílásával felfelé állított helyzetben

kell tartani a szivárgás megakadályozása érdekében. Ne tárolja címkézés nélküli

tárolóedényben. A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell

használni.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

Ebben a szakaszban közölt információk általános tanácsokat és útmutatásokat tartalmaznak. Az 1. szakasz azonosított

felhasználási listáját kell figyelembe venni bármely rendelkezés álló, az expozíciós forgatókönyvben megadott

felhasználás-specifikus információhoz.

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Óvintézkedések

:

Az általános foglakoztatási

higiénével kapcsolatos

tanács

:

7.2 A biztonságos tárolás

feltételei, az esetleges

összeférhetetlenséggel

együtt

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Vegyen fel megfelelő egyéni védőeszközöket (lásd 8. fejezet). Ne kerüljön az anyag

szembe, bőrre vagy ruházatra. Ne lélegezze be a gőzt vagy a ködöt. Ne nyelje le.

Amennyiben normál felhasználás mellett az anyag légzési veszélyt jelent, csak

megfelelő szellőztetés mellett használja, vagy viseljen megfelelő légzőkészüléket.

Tárolja az eredeti tárolóedényben, vagy kompatibilis anyagból készült jóváhagyott

alternatív tárolóedényben, szorosan lezárva, amikor nem használják. Lúgoktól távol

tartandó. Az üres tárolóedények termék maradványt tartalmazhatnak és

veszélyesek lehetnek.

Evés, ivás és dohányzás előtt a dolgozóknak kezet és arcot kell mosniuk. Lásd a 8.

szakaszt a további információkért a higiénés intézkedésekről.

:

Kiadási

időpont/Felülvizsgálat ideje

:

5/13

23 Április 2012

ECO 2001 DISINCROSTANTE

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

Javaslatok

:

Az ipari szektorra

vonatkozó speciális

megoldások

:

Nem alkalmazható.

Nem alkalmazható.

Kézvédelem

(EN 374)

Ha a kockázatértékelés szerint szükséges, használjon a vonatkozó szabványnak

megfelelő, szabályosan illesztett, levegőszűrős vagy frisslevegős légzőkészüléket.

A légzésvédőt az ismert vagy várható expozíciós szint, a termék veszélyessége és a

légzésvédő biztonságos üzemelési határértékei alapján kell kiválasztani. Ha a

dolgozók az expoziciós határérték feletti koncentrációnak vannak kitéve, az erre a

célra rendszeresített, megfelelő légzőkészüléket kell használniuk.(P2)

Erősen ajánlott : Kesztyű - butilkaucsuk , nitrilkaucsuk ( Áttörési idő: 1 - 4 óra ) .

Erősen ajánlott : Szemvédelem, védőálarc vagy más teljes arcvédelem.

Szem/arc védelem

(EN 166)

Légzésvédelem

(EN 143, 14387)

:

:

:

Bőrvédelem

A test védelmére szolgáló egyéni védőeszközöket az elvégzendő feladat és a vele

járó kockázatok függvényében kell kiválasztani, és a termék kezelése előtt ezeket

szakemberrel kell jóváhagyatni.

:

Megfelelő műszaki

ellenőrzések

:

Amennyiben felhasználás közben por, füst, gáz, gőz vagy köd keletkezik,

használjon technológiai védőbúrát, helyi elszívást, vagy egyéb műszaki szabályozó

berendezést annak érdekében, hogy a munkavégzők lebegő szennyezőanyagoknak

való kitettsége bármely ajánlott vagy a törvényes határérték alatt maradjon.

Alaposan mossa meg kezét, alkarját és arcát vegyszerek kezelése után, illetve

evés, dohányzás, vécéhasználat előtt, és végül a munkaidő befejeztével. Megfelelő

technikát kell alkalmazni az esetlegesen elszennyeződött ruházat eltávolítására.

Ismételt használat előtt mossa ki az elszennyeződött ruházatot. Gondoskodjon

arról, hogy a munkahely közelében szemmosó állomások és vészzuhany legyenek.

8.2 Az expozíció ellenőrzése

Higiénés intézkedések

:

DNEL adatok nem állnak rendelkezésre.

Előre jelzett hatások koncentrációi

PNEC adatok nem állnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek

Származtatott hatások szintjei

Egyéni védelmi intézkedések

Test védelem

(EN 14605)

:

Egyéb bőrvédelem

Hőveszélyek

:

Ki kell választani a megfelelő lábbelit és a bőr védelmére valamilyen további

intézkedést az ellátandó feladat és az azzal járó kockázat alapján, és ezt egy

szakértőnek jóvá kell hagynia e termék kezelésének megkezdése előtt.

Nem alkalmazható.

Termék/összetevő neve

Expoziciós határértékek

Munkahelyi expozíciós határértékek

Salétromsav

EüM-SzCsM (Magyarország, 12/2007). Ingerlő anyag.

CK: 2.6 mg/m³ 15 perc.

foszforsav

EüM-SzCsM (Magyarország, 12/2007). Ingerlő anyag.

CK: 2 mg/m³ 15 perc.

AK: 1 mg/m³ 8 óra.

A munkahelyi expozíciós határértékek a 25/2000. (IX. 30.) EüM-

SZCSM rendeletben foglaltaknak megfelelően:

Kiadási

időpont/Felülvizsgálat ideje

:

6/13

23 Április 2012

ECO 2001 DISINCROSTANTE

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

A környezeti expozíció

ellenőrzése

:

A szellőztetésből vagy a munkafolyamatok berendezéseiből eredő emissziót

ellenőrizni kell annak biztosítása érdekében, hogy megfeleljen a környezetvédelmi

előírásoknak. Egyes esetekben füstelnyeletők, szűrők vagy a gyártóberendezések

műszaki módosításai lehetnek szükségesek ahhoz, hogy az emisszió az

elfogadható szintre csökkenjen.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

Fizikai állapot

Olvadáspont/fagyáspont

Kezdeti forráspont és forrás

tartomány

Gőznyomás

Relatív sűrűség

Gőzsűrűség

Oldhatóság(ok)

Folyadék.

1.23 - 1.25

Könnyen oldható a következő anyagokban: hideg víz és forró víz.

Szagtalan.

Szag

pH

Tiszta.

Szín

Párolgási sebesség

Öngyulladási hőmérséklet

Lobbanáspont

> 100°C

0 - 1 [Konc.(tömeg%): 100%]

Szagküszöbérték

Oktanol/víz megoszlási

hányados

Robbanási tulajdonságok

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Igen.

Oxidáló tulajdonságok

:

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Megjelenés

9.2 Egyéb információk

Égési idő

Égési arány

:

:

Bomlási hőmérséklet

:

További információk nem állnak rendelkezésre.

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Nem alkalmazható.

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Viszkozitás

:

Felső/alsó tűzveszélyességi

vagy robbanásveszélyességi

határok

:

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Gyúlékonyság (szilárd vagy

gáznemű anyag)

:

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

A termék stabil.

10.2 Kémiai stabilitás

:

10.3 A veszélyes reakciók

lehetősége

:

Normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes reakciók nem

fordulnak elő.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség

:

Ennek a terméknek vagy alkotórészeinek reakcióképességére vonatkozóan nem áll

rendelkezésre speciális vizsgálati adat.

Kiadási

időpont/Felülvizsgálat ideje

:

7/13

23 Április 2012

ECO 2001 DISINCROSTANTE

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.6 Veszélyes

bomlástermékek

10.4 Kerülendő körülmények

Nincs specifikus adat.

Normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes bomlástermékek nem

keletkezhetnek.

:

:

10.5 Kerülendő anyagok

:

Rendkívül reaktív vagy összeférhetetlen a következő anyagokkal: szerves anyagok,

fémek és lúgokkal.

Lehetséges akut egészségi hatások

Akut toxicitás

Salétromsav

LDLo Orális

Humán

430 mg/kg

foszforsav

LD50 Orális

Patkány

1.25 g/kg

Termék/összetevő neve

Eredmény

Faj

Dózis

Expozíció

Karcinogenitás

Mutagenitás

Teratogén hatás

Reprodukciós toxicitás

Irritáció/Korrózió

Következtetés /

Összefoglaló

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Szenzibilizáció

Következtetés /

Összefoglaló

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut Toxicitás Becslés

Keverékekre nincs meghatározva.

Jellegzetes célszerv toxicitás (egyszeri kitettség)

Jellegzetes célszerv toxicitás (ismételt kitettség)

Belélegzési veszély

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Következtetés /

Összefoglaló

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Következtetés /

Összefoglaló

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Következtetés /

Összefoglaló

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Következtetés /

Összefoglaló

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Következtetés /

Összefoglaló

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Tájékoztató a valószínű

expozíciós módokról

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Kiadási

időpont/Felülvizsgálat ideje

:

8/13

23 Április 2012

ECO 2001 DISINCROSTANTE

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

Lehetséges krónikus egészségi hatások

Belélegzés

:

Gázt, gőzt vagy port bocsáthat ki, amely nagyon irritáló vagy maró hatású a

légutakra. A bomlástermékek az egészségre veszélyesek lehetnek. Súlyos hatások

az expozíciót követően késleltetetten is felléphetnek.

A száj, a torok és a gyomor égési sérülését okozhatja.

:

Lenyelés

Bőrrel érintkezés

:

Súlyos égési sérülést okoz.

Súlyos szemkárosodást okoz.

:

Szembejutás

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Általános

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Karcinogenitás

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Mutagenitás

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Teratogén hatás

:

Fejlődési hatások

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Termékenységi hatások

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

A vegyszer fizikai, kémiai és toxikológiai jellemzőihez kapcsolódó tünetek

Bőrrel érintkezés

Lenyelés

Belélegzés

Nincs specifikus adat.

A tünetek között a következők fordulhatnak elő:

gyomorfájdalmak

A tünetek között a következők fordulhatnak elő:

fájdalom vagy irritáció

pirosság

hólyagosodás következhet be

:

:

:

Szembejutás

:

A tünetek között a következők fordulhatnak elő:

fájdalom

könnyezés

pirosság

Rövid és hosszú távú kitettségből származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások

Rövid ideig tartó expozíció

Hosszantartó expozíció

Lehetséges azonnali

hatások

:

Lehetséges késleltetett

hatások

:

Lehetséges azonnali

hatások

:

Lehetséges késleltetett

hatások

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Következtetés /

Összefoglaló

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Egyéb információk

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1 Toxicitás

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

Következtetés / Összefoglaló:

Túlnyomórészt szervetlen termék. A biológiai lebonthatóságra vonatkozó adat csak a

szerves komponens(ek)re vonatkozik(nak).

Következtetés / Összefoglaló:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Kiadási

időpont/Felülvizsgálat ideje

:

9/13

23 Április 2012

ECO 2001 DISINCROSTANTE

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

LogP

ow

BKF

Potenciál

12.3 Bioakkumulációs képesség

12.6 Egyéb káros hatások

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Termék/összetevő neve

Salétromsav

-0.21

kicsi/alacsony

PBT

:

Nem alkalmazható.

vPvB

:

Nem alkalmazható.

12.4 A talajban való mobilitás

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

:

Talaj/víz megoszlási

hányados (K

OC

)

:

Keverékekre nincs meghatározva.

Mobilitás

:

Keverékekre nincs meghatározva.

Európai Hulladékkatalógus (EHK)

Igen.

Veszélyes Hulladék

:

A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni, ahol csak

lehetséges. Az üres tartályok vagy belső hengerfalak visszatarthatnak némi termék

maradékot. Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell. A

hullladéktermék-maradványokat jelentős mennyiségben nem szabad a

szennyvízcsatornába juttatni, egy megfelelő szennyvíz kezelő üzemben kell kezelni.

A feleslegessé vált és nem újrahasznosítható termékek ártalmatlanítását engedéllyel

rendelkező hulladékkezelő vállalkozóval végeztesse el. A termék, illetve oldatainak

és esetleges melléktermékeinek ártalmatlanításánál be kell tartani a hatályos

környezetvédelmi és hulladék-ártalmatlanítási jogszabályokat, valamint a helyi

hatósági követelményeket. Kerülje a kiömlött anyag szétoszlását és

továbbterjedését, és érintkezését a talajjal, vízfolyásokkal, lefolyókkal és

csatornákkal.

:

Hulladékkezelési

módszerek

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

Ebben a szakaszban közölt információk általános tanácsokat és útmutatásokat tartalmaznak. Az 1. szakasz azonosított

felhasználási listáját kell figyelembe venni bármely rendelkezés álló, az expozíciós forgatókönyvben megadott

felhasználás-specifikus információhoz.

13.1 Hulladékkezelési módszerek

Termék

Csomagolás

Hulladék-kód

Hulladék megjelölés

Hulladékkezelési

módszerek

:

Különleges óvintézkedések :

20 01 29*

veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek

A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni, ahol csak

lehetséges. A csomagolási hulladék újrahasznosítandó.

Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell. Óvatosan kell

bánni az olyan üres edényekkel, amelyek nem lettek kitisztítva vagy kiöblítve. Az

üres tartályok vagy belső hengerfalak visszatarthatnak némi termék maradékot.

Kerülje a kiömlött anyag szétoszlását és továbbterjedését, és érintkezését a talajjal,

vízfolyásokkal, lefolyókkal és csatornákkal.

Kiadási

időpont/Felülvizsgálat ideje

:

10/13

23 Április 2012

ECO 2001 DISINCROSTANTE

SALÉTROMSAV oldat

NITRIC ACID oldat

Salétromsav oldat

UN2031

SALÉTROMSAV oldat

UN2031

UN2031

UN2031

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

ADR/RID

IMDG

IATA

14.1 UN-szám

14.2 Hivatalos

szállítási név

14.3 Szállítási

veszélyességi

osztály(ok)

14.4 Csomagolási

csoport

ADN/ADNR

14.5 Környezeti

veszélyek

14.6 A felhasználót

érintő különleges

óvintézkedések

14.7 A MARPOL 73/78 II.

melléklete és az IBC kódex

szerinti ömlesztett szállítás

Nem.

Nem.

:

Nem alkalmazható.

Semmi.

Semmi.

None.

None.

Nemzeti előírások

Egyéb EU előírások

Nem alkalmazható.

XVII. Melléklet - Egyes

veszélyes anyagok,

készítmények és

árucikkek gyártásával,

forgalomba hozatalával

és felhasználásával

kapcsolatos korlátozások

:

Magyarország

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi

előírások/jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK Rendelete (REACH)

XIV. Melléklet - Az engedélyköteles anyagok listája

Különös aggodalomra okot adó anyagok

Egyik összetevő sem szerepel a jegyzékben

A termék a 648/2004/EK ajánlás szerinti összetevőket nem tartalmaz.

Összetétel a 648/2004/EK mosószerrendelet szerint:

Kiadási

időpont/Felülvizsgálat ideje

:

11/13

23 Április 2012

ECO 2001 DISINCROSTANTE

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.2 Kémiai biztonsági

értékelés

Ez a termék olyan anyagokat tartalmaz, amelyeknél még szükséges a Kémiai

Biztonsági Értékelés.

:

2000. évi XXV., 2004. évi XXVI törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei

25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM és az azt módosító 13/2002. (XI. 28.) ESZCSM-FMM együttes rendelet a

munkahelyek kémiai biztonságáról, a munkahelyi levegőben megengedett határértékekről

44/2000 (XII.27.) EüM. rendelet a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos eljárás szabályairól

2000. évi XLIII törvény a hulladékgazdálkodásról

98/2001. (VI. 15.) kormányrendelet, 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet

Csak a biocidokra/fertőtlenítőszerekre vonatkozó szabályozás:

38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának

feltételeiről

A rövidített R-mondatok

teljes szövege

:

R8- Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat.

R34- Égési sérülést okoz.

R35- Súlyos égési sérülést okoz.

Az előző kiadás óta megváltoztatott információkat tartalmaz.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

A rövidített H-állítások teljes

szövege

:

Rövidítések és betűszavak

:

ADN/ADNR = A Veszélyes Áruk Rajnán történő Nemzetközi Belvízi Szállításáról

szóló Európai Egyezmény

ADR = A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Egyezmény

ATE = Ahut Toxicitás Becslése

BCF = Bio-koncentrációs Faktor

Az Európai Parlament és a Tanács Rendelete az Anyagok és Keverékek

Besorolásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról [EK Rendelet No. 1272/2008]

DNEL = Származtatott Hatásmentes Szint

DPD = Veszélyes Készítményekről szóló Irányelv [1999/45/EC]

EK = Európai Bizottság

EUH statement = CLP-specifikus Figyelmeztető mondat

IATA = Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség

IBC = Nagyméretű Csomagolóeszköz

IMDG = Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe

LogPqw = log oktanol/víz megoszlási együttható

MARPOL 73/78 = Hajókról történõ Szennyezés Megelõzésérõl szóló és az 1978. évi

Jegyzõkönyvvel módosított 1973. évi Nemzetközi Egyezmény. ("Marpol = tengeri

szennyezés)

OEL = Foglalkoztatási Terhelés Szint

PBT = Perzisztens, Bioakkumulatív és Mérgező

PNEC = Előre látható Hatástalan Koncentráció

REACH = A Vegyi Anyagok Regisztrálására, Értékelésére, Engedélyezésére és

Korlátozására vonatkozó EK Rendelet [EC No. 1907/2006 rendeletet]

RID = Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat

REACH # = REACH Regisztrációs Szám

vPvB = Nagyon Perzisztens és Nagyon Bioakkumulatív

Az 1272/2008/EK CLP/GHS rendeletnek megfelelő osztályozás levezetéséhez használt eljárás

Besorolás

Indoklás

Skin Corr. 1A, H314

Vizsgálati adatok alapján

Az osztályozás [CLP/GHS]

teljes szövege

:

H272

Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású.

H314

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Ox. Liq. 3, H272

OXIDÁLÓ FOLYADÉKOK - 3. kategória

Skin Corr. 1A, H314

BŐRMARÁS/BŐRIRRITÁCIÓ - 1A. kategória

Skin Corr. 1B, H314

BŐRMARÁS/BŐRIRRITÁCIÓ - 1B. kategória

Kiadási

időpont/Felülvizsgálat ideje

:

12/13

23 Április 2012

ECO 2001 DISINCROSTANTE

16. SZAKASZ: Egyéb információk

23 Április 2012

A nyomtatás időpontja

Kiadási időpont/

Felülvizsgálat ideje

Változat

A fenti adatok legjobb tudásunk szerint megfelelőek a termékek gyártási országában használatos receptúra

vonatkozásában. Mivel az adatok, szabványok, szabályozások változhatnak, és így a használati és

felhasználási körülmények a hatáskörünkön kívül esnek, nem garantálhatjuk az információk teljességét vagy

állandóságát.

Figyelmeztetés az olvasó számára

Az előző kiadás időpontja:

:

:

:

:

O - Égést tápláló, oxidáló

C - Maró

:

Az osztályozás teljes

szövege [DSD/DPD]

23 Április 2012

Nincs korábbi érvényesítés

Kiadási

időpont/Felülvizsgálat ideje

:

13/13

23 Április 2012