DESGUARD

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • DESGUARD 20
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • DESGUARD 20
  Финландия
 • Език:
 • испански

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 104265E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

DESGUARD 20

104265E

1 / 17

AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ BLANDNINGEN OCH BOLAGET/ FÖRETAGET

1.1 Produktbeteckning

Produktnamn

DESGUARD 20

Produktkod

104265E

Användning av ämnet eller

blandningen

Rengörings- och desinfektionsmedel

Ämnestyp

Blandning

Endast för yrkesmässigt bruk.

Information om utspädning

1.0 % - 2.0 %

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

det avråds från

Identifierade användningar

Köksrengöringsmedel. Manuell användning

Ytdesinfektionsmedel. Manuell användning

Rekommenderade

begränsningar av

användningen

Endast för yrkesmässigt och industriellt bruk.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företag

Oy Ecolab Ab

PL 80 (Piispanportti 10)

02201, ESPOO Finland 020 7561 400 (Finland)

fi-tilaukset@ecolab.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för

nödsituationer

020 7561 400 (vardagar 8.00 - 16.00)

Telefonnummer till

Giftinformationscentralen

09 471 977

Datum för

sammanställning/omarbetnin

14.10.2015

Version

AVSNITT 2. FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Produkten SOM KONCENTRAT

Frätande på huden, Kategori 1B

H314

Akut toxicitet i vattenmiljön, Kategori 1

H400

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

DESGUARD 20

104265E

2 / 17

Kronisk toxicitet i vattenmiljön, Kategori 2

H411

Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION

Ej något farligt ämne eller blandning.

Klassificering (67/548/EEG, 1999/45/EG)

Produkten SOM KONCENTRAT

C; FRÄTANDE

N; MILJÖFARLIG

Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION

Produkten behöver inte märkas enligt EU-direktiv eller motsvarande nationella lagar.

Se avsnitt 16 för fullständig formulering av R-fraser nämnda under detta avsnitt.

Se avsnitt 16 för den fullständiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna nämnda i detta avsnitt.

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Produkten SOM KONCENTRAT

Faropiktogram

Signalord

Fara

Faroangivelser

H314

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H410

Mycket giftigt för vattenlevande organismer

med långtidseffekter.

Skyddsangivelser

Förebyggande:

P273

Undvik utsläpp till miljön.

P280

Använd skyddshandskar/ ögonskydd/

ansiktsskydd.

Åtgärder:

P303 + P361 + P353

VID HUDKONTAKT (även håret): Ta

omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj

huden med vatten/duscha.

P305 + P351 + P338

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj

försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur

eventuella kontaktlinser om det går lätt.

Fortsätt att skölja.

P310

Kontakta genast

GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten:

Bensalkonklorid

Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION

Ej något farligt ämne eller blandning.

2.3 Andra faror

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

DESGUARD 20

104265E

3 / 17

Produkten SOM KONCENTRAT

Ingen känd.

AVSNITT 3. SAMMANSÄTTNING/ INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.2 Blandningar

Produkten SOM KONCENTRAT

Farliga komponenter

Kemiskt namn

CAS-nr.

EG-nr.

REACH Nr.

Klassificering

(67/548/EEG)

Klassificering

(FÖRORDNING (EG) nr

1272/2008)

Koncentration

Bensalkonklorid

68424-85-1

270-325-2

C-N; R22-R34-

Akut toxicitet Kategori 4;

H302

Frätande på huden Kategori

1B; H314

Allvarlig ögonskada Kategori

1; H318

Akut toxicitet i vattenmiljön

Kategori 1; H400

Kronisk toxicitet i vattenmiljön

Kategori 1; H410

>= 5 - < 10

N-(3-aminopropyl)-N-

dodecylpropan-1,3-

diamin

2372-82-9

219-145-8

C-N; R35-R50-

R48/22-R22

Akut toxicitet Kategori 3;

H301

Frätande på huden Kategori

1A; H314

Allvarlig ögonskada Kategori

1; H318

Specifik organtoxicitet -

upprepad exponering

Kategori 2; H373

Akut toxicitet i vattenmiljön

Kategori 1; H400

Kronisk toxicitet i vattenmiljön

Kategori 1; H410

>= 3 - < 5

C8-C10-polyglykosid

68515-73-1

500-220-1

01-2119488530-36

Xi; R38-R41

Irriterande på huden Kategori

2; H315

Allvarlig ögonskada Kategori

1; H318

>= 1 - < 2.5

Alkylpolyglukosid

110615-47-9

01-2119489418-23

Xi; R38-R41

Irriterande på huden Kategori

2; H315

Allvarlig ögonskada Kategori

1; H318

>= 1 - < 2.5

Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION

Farliga komponenter

Kemiskt namn

CAS-nr.

EG-nr.

REACH Nr.

Klassificering

(67/548/EEG)

Klassificering

(FÖRORDNING (EG) nr

1272/2008)

Koncentration

benzalkonium

chloride

68424-85-1

270-325-2

C-N; R22-

R34-R50

Akut toxicitetKategori 4; H302

Frätande på hudenKategori

1B; H314

Allvarlig ögonskadaKategori

1; H318

Akut toxicitet i

vattenmiljönKategori 1; H400

>= 0.1 - < 0.25

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

DESGUARD 20

104265E

4 / 17

Kronisk toxicitet i

vattenmiljönKategori 1; H410

N-(3-aminopropyl)-N-

dodecylpropane-1,3-

diamine

2372-82-9

219-145-8

C-N; R35-

R50-R48/22-

Akut toxicitetKategori 3; H301

Frätande på hudenKategori

1A; H314

Allvarlig ögonskadaKategori

1; H318

Specifik organtoxicitet -

upprepad exponeringKategori

2; H373

Akut toxicitet i

vattenmiljönKategori 1; H400

Kronisk toxicitet i

vattenmiljönKategori 1; H410

< 0.1

Se avsnitt 16 för fullständig formulering av R-fraser nämnda under detta avsnitt.

Se avsnitt 16 för den fullständiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna nämnda i detta avsnitt.

AVSNITT 4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Produkten SOM KONCENTRAT

Vid ögonkontakt

Skölj omedelbart med rikliga mängder vatten, även under

ögonlocken, i minst 15 minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om

det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta omedelbart läkare.

Vid hudkontakt

Tvätta omedelbart med mycket vatten i minst 15 minuter. Använd

mild tvål om det finns tillgängligt. Tvätta förorenade kläder innan

de används på nytt. Rengör skorna noggrant innan de används på

nytt. Kontakta omedelbart läkare.

Vid förtäring

Skölj munnen med vatten. Framkalla INTE kräkning. Ge aldrig

någonting genom munnen till en medvetslös person. Kontakta

omedelbart läkare.

Vid inandning

Flytta ut i friska luften. Behandla symptomatiskt. Sök läkarvård om

symptom uppstår.

Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION

Vid ögonkontakt

Skölj med mycket vatten.

Vid hudkontakt

Skölj med mycket vatten.

Vid förtäring

Skölj munnen. Sök läkarvård om symptom uppstår.

Vid inandning

Sök läkarvård om symptom uppstår.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Ytterligare information om hälsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt

krävs

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

DESGUARD 20

104265E

5 / 17

Behandling

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

Produkten SOM KONCENTRAT

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel

Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden

och omgivande miljö.

Olämpliga släckmedel

Ingen känd.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda risker vid

brandbekämpning

Ej brandfarlig eller brännbar.

Farliga förbränningsprodukter

Nedbrytningsprodukter kan inkludera följande ämnen:

Koloxider

Kväveoxider (NOx)

Svaveloxider

Fosforoxider

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning för

brandbekämpningspersonal

: Använd personlig skyddsutrustning.

Ytterligare information

: Förorenat släckvatten skall samlas upp separat, får ej tillföras

avloppet. Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas

enligt föreskrift. I händelse av brand och/eller explosion andas inte

in rök.

AVSNITT 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Produkten SOM KONCENTRAT

Råd för annan personal än

räddningspersonal

Säkerställ god ventilation Håll folk borta från och på vindsidan av

spill/läckage. Undvik inandning, förtäring och kontakt med hud och

ögon. Då arbetare utsätts för koncentrationer över

exponeringsgränsen skall särskilt godkänt andningsskydd

användas. Se till att endast utbildad personal utför

uppsamlingen/rengöringen. Hänvisa till skyddsåtgärderna

uppräknade under avsnitten 7 och 8.

Råd för räddningspersonal

Om hanteringen av utsläppet kräver speciella kläder, beakta all

information om lämpliga och olämpliga material i avsnitt 8.

Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION

Råd för annan personal än

räddningspersonal

Hänvisa till skyddsåtgärderna uppräknade under avsnitten 7 och

Råd för räddningspersonal

Om hanteringen av utsläppet kräver speciella kläder, beakta all

information om lämpliga och olämpliga material i avsnitt 8.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

DESGUARD 20

104265E

6 / 17

Produkten SOM KONCENTRAT

Miljöskyddsåtgärder

Tillåt ej kontakt med jord, yt- eller grundvatten.

Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION

Miljöskyddsåtgärder

Inga speciella försiktighetsåtgärder beträffande miljön krävs.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Produkten SOM KONCENTRAT

Rengöringsmetoder

Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt.Valla in och

samla upp spill med icke brännbart absorbentmaterial (t ex sand,

jord, diatoméjord, Vermiculit) och placera i en behållare för vidare

hantering som avfall enlig lokala / nationella regler (se avsnitt

13).Skölj bort spår med vatten.Vid stora spill, valla in det utspillda

materialet eller samla upp det på annat sätt för att säkerställa att

spill inte når vattenvägar.

Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION

Rengöringsmetoder

Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt.Valla in och

samla upp spill med icke brännbart absorbentmaterial (t ex sand,

jord, diatoméjord, Vermiculit) och placera i en behållare för vidare

hantering som avfall enlig lokala / nationella regler (se avsnitt

13).Skölj bort spår med vatten.Vid stora spill, valla in det utspillda

materialet eller samla upp det på annat sätt för att säkerställa att

spill inte når vattenvägar.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 1 för kontaktinformation i en nödsituation.

För personligt skydd se avsnitt 8.

Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13.

AVSNITT 7. HANTERING OCH LAGRING

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Produkten SOM KONCENTRAT

Råd för säker hantering

Undvik förtäring. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden

eller kläderna. Inandas inte damm/ rök/ gaser/ dimma/ ångor/

sprej. Använd endast under tillfredsställande ventilation. Tvätta

händerna grundligt efter användning.

Åtgärder beträffande hygien

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Ta

av och tvätta förorenade kläder innan de används igen. Tvätta

ansiktet, händerna och alla exponerade hudpartier grundligt efter

användning. Vid kontakt eller risk för stänk, se till att det finns

nöddusch eller annan utrustning för att skölja ögon och kropp.

Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION

Råd för säker hantering

Tvätta händerna efter hantering. För personligt skydd se avsnitt 8.

Åtgärder beträffande hygien

Tvätta händerna före raster och omedelbart efter hantering av

produkten.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Produkten SOM KONCENTRAT

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

DESGUARD 20

104265E

7 / 17

Krav på lagerutrymmen och

behållare

Förvaras oåtkomligt för barn. Behållaren ska vara väl tillsluten.

Lagra i lämpligt märkta behållare.

Lagringstemperatur

0 °C till 35 °C

Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION

Krav på lagerutrymmen och

behållare

Förvaras oåtkomligt för barn. Behållaren ska vara väl tillsluten.

Lagra i lämpligt märkta behållare.

7.3 Specifik slutanvändning

Produkten SOM KONCENTRAT

Specifika

användningsområden

Köksrengöringsmedel. Manuell användning

Ytdesinfektionsmedel. Manuell användning

AVSNITT 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/ PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar

Produkten SOM KONCENTRAT

Innehåller inga ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden.

8.2 Begränsning av exponeringen

Produkten SOM KONCENTRAT

Lämpliga tekniska kontroller

Tekniska åtgärder

Effektivt frånluftssystem. Håll luftkoncentrationerna under de

hygieniska gränsvärdena.

Individuella skyddsåtgärder

Åtgärder beträffande hygien

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Ta

av och tvätta förorenade kläder innan de används igen. Tvätta

ansiktet, händerna och alla exponerade hudpartier grundligt efter

användning. Vid kontakt eller risk för stänk, se till att det finns

nöddusch eller annan utrustning för att skölja ögon och kropp.

Ögonskydd / ansiktsskydd

(EN 166)

Korgglasögon

Ansiktsskydd

Handskydd (EN 374)

Rekommenderat förebyggande hudskydd

Handskar

Nitrilgummi

butylgummi

Genombrottstid: 1-4 timmar

Sök råd från PPE tillverkaren om lämplig handsktjocklek

(beroende på vilken typ av handske och dess avsedda

användning).

Handskar skall kasseras och ersättas om det föreligger

indikationer på utnötning eller kemiskt genombrott.

Hud- och kroppsskydd (EN

14605)

Personlig skyddsutrustning bestående av: lämpliga

skyddshandskar, skyddsglasögon och skyddskläder

Andningsskydd (EN 143,

14387)

Ingen speciell skyddsutrustning erfordras.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

DESGUARD 20

104265E

8 / 17

Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION

Lämpliga tekniska kontroller

Tekniska åtgärder

God allmän ventilation skall vara tillräcklig för att kontrollera

arbetstagarens exponering av luftburna föroreningar.

Individuella skyddsåtgärder

Åtgärder beträffande hygien

Tvätta händerna före raster och omedelbart efter hantering av

produkten.

Ögonskydd / ansiktsskydd

(EN 166)

Ingen speciell skyddsutrustning erfordras.

Handskydd (EN 374)

Ingen speciell skyddsutrustning erfordras.

Hud- och kroppsskydd (EN

14605)

Ingen speciell skyddsutrustning erfordras.

Andningsskydd (EN 143,

14387)

Ingen speciell skyddsutrustning erfordras.

Begränsning av miljöexponeringen

Allmän rekommendation

: Överväg om invallning runt lagringstankar behövs.

AVSNITT 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Produkten SOM

KONCENTRAT

Produkten VID

ANVÄNDNINGSKONCENTRA

TION

Utseende

: vätska

vätska

Färg

: mörkviolett

Lukt

: Parfymer, doftmedel

behaglig

pH-värde

9.9 - 10.9, 100 %

9.2 - 9.3

Flampunkt

Inte tillämplig

Lukttröskel

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Smältpunkt/fryspunkt

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Initial kokpunkt och

kokpunktsintervall

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Avdunstningshastighet

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Brandfarlighet (fast form,

gas)

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Övre explosionsgräns

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Nedre explosionsgräns

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Ångtryck

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Relativ ångdensitet

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

DESGUARD 20

104265E

9 / 17

Relativ densitet

0.992 - 1.002

Löslighet i vatten

löslig

Löslighet i andra

lösningsmedel

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Fördelningskoefficient: n-

oktanol/vatten

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Självantändningstemperatur

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Termiskt sönderfall

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Viskositet, kinematisk

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Explosiva egenskaper

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Oxiderande egenskaper

Ämnet eller blandningen klassificeras inte som oxiderande.

9.2 Annan information

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

AVSNITT 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Produkten SOM KONCENTRAT

10.1 Reaktivitet

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid normala förhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Ingen känd.

10.5 Oförenliga material

Ingen känd.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Nedbrytningsprodukter kan inkludera följande ämnen:

Koloxider

Kväveoxider (NOx)

Svaveloxider

Fosforoxider

AVSNITT 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Produkten SOM KONCENTRAT

Information om sannolika

exponeringsvägar

Inandning, Ögonkontakt, Hudkontakt

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

DESGUARD 20

104265E

10 / 17

Toxicitet

Akut oral toxicitet

: Uppskattad akut toxicitet : > 2,000 mg/kg

Akut inhalationstoxicitet

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Akut dermal toxicitet

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Frätande/irriterande på

huden

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Allvarlig

ögonskada/ögonirritation

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Luftvägs-/hudsensibilisering

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Cancerogenitet

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Reproduktionseffekter

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Mutagenitet i könsceller

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Teratogenicitet

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Specifik organtoxicitet -

enstaka exponering

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Specifik organtoxicitet -

upprepad exponering

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Aspirationstoxicitet

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Beståndsdelar

Akut oral toxicitet

: Bensalkonklorid

LD50 Råtta: 344 mg/kg

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin

LD50 Råtta: 261 mg/kg

C8-C10-polyglykosid

LD50 Råtta: > 5,000 mg/kg

Beståndsdelar

Akut dermal toxicitet

: Bensalkonklorid

LD50 Kanin: 3,340 mg/kg

C8-C10-polyglykosid

LD50 Kanin: > 2,000 mg/kg

Potentiella hälsoeffekter

Produkten SOM KONCENTRAT

Ögon

Orsakar allvarliga ögonskador.

Orsakar allvarliga frätskador på huden.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

DESGUARD 20

104265E

11 / 17

Förtäring

Orsakar frätskador i matsmältningsorganen.

Inandning

Kan orsaka näs-, svalg- och lungirritation.

Kronisk exponering

Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid

normal användning.

Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION

Ögon

Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid

normal användning.

Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid

normal användning.

Förtäring

Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid

normal användning.

Inandning

Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid

normal användning.

Kronisk exponering

Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid

normal användning.

Erfarenheter från exponering av människa

Produkten SOM KONCENTRAT

Ögonkontakt

Rodnad, Smärta, Frätning

Hudkontakt

Rodnad, Smärta, Frätning

Förtäring

Frätning, Buksmärta

Inandning

Irritation i andningsorganen, Hosta

Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION

Ögonkontakt

Inga kända eller förväntade symptom.

Hudkontakt

Inga kända eller förväntade symptom.

Förtäring

Inga kända eller förväntade symptom.

Inandning

Inga kända eller förväntade symptom.

AVSNITT 12. EKOLOGISK INFORMATION

Produkten SOM KONCENTRAT

12.1 Ekotoxicitet

Miljöeffekter

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Produkt

Fisktoxicitet

: inga tillgängliga data

Toxicitet för Daphnia och

andra vattenlevande

ryggradslösa djur.

: inga tillgängliga data

Algtoxicitet

: inga tillgängliga data

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

DESGUARD 20

104265E

12 / 17

Beståndsdelar

Fisktoxicitet

: Alkylpolyglukosid

96 h LC50 Fisk: 5 mg/l

Beståndsdelar

Toxicitet för Daphnia och

andra vattenlevande

ryggradslösa djur.

: Bensalkonklorid

48 h EC50: 0.016 mg/l

Beståndsdelar

Algtoxicitet

: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin

72 h EC50: 0.014 mg/l

C8-C10-polyglykosid

72 h EC50: 18 mg/l

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Produkt

Bionedbrytbarhet

: Tensiderna i produkten är biologiskt nedbrytbara enligt kraven i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 om

tvätt- och rengöringsmedel.

Beståndsdelar

Bionedbrytbarhet

Bensalkonklorid

Resultat: Bionedbrytbar

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin

Resultat: Lätt bionedbrytbar.

C8-C10-polyglykosid

Resultat: Lätt bionedbrytbar.

Alkylpolyglukosid

Resultat: Lätt bionedbrytbar.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

inga tillgängliga data

12.4 Rörligheten i jord

inga tillgängliga data

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkt

Bedömning

Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara

långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket

långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1%

eller högre.

12.6 Andra skadliga effekter

inga tillgängliga data

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

DESGUARD 20

104265E

13 / 17

AVSNITT 13. AVFALLSHANTERING

Avfallshantera i enlighet med de Europeiska direktiven för avfall och farligt avfall.Avfallskoden skall

tilldelas av användare, helst i samförstånd med myndigterna som handhar avfall.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkten SOM KONCENTRAT

Produkt

: Produkten får inte komma ut i avlopp, vattendrag eller i marken.

Återvinning är att föredra framför deponering eller förbränning. Om

återvinning inte är lämpligt, avfallshantering i överensstämmelse

med lokala bestämmelser. Ta hand om avfallen på en godkänd

avfallsanläggning.

Förorenad förpackning

: Avfallshantera som oanvänd produkt. Tomma behållare måste

lämnas till godkänd avfallshanteringsanläggning för

återanvändning eller bortskaffande. Återanvänd inte tömd

behållare. Destrueras i enlighet med lokala, delstatliga och

federala bestämmelser.

Europeiska avfallskatalogen

: 200129* - Rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen

Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION

Produkt

: Produkt utspädd kan spolas till avloppssystem

Förorenad förpackning

: Destrueras i enlighet med lokala, delstatliga och federala

bestämmelser.

AVSNITT 14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten SOM KONCENTRAT

Avsändaren har ansvaret att se till att förpackning, etikettering och märkning är i enlighet med det

valda transportslaget.

Landtransport (ADR/ADN/RID)

14.1 UN-nummer

1903

14.2 Officiell

transportbenämning

DESINFEKTIONSMEDEL, FLYTANDE, FRÄTANDE, N.O.S.

(Kvartär ammonumförening, Alkylaminer)

14.3 Faroklass för transport

14.4 Förpackningsgrupp

14.5 Miljöfaror

14.6 Särskilda

försiktighetsåtgärder

Ingen

Flygtransport (IATA)

14.1 UN-nummer

1903

14.2 Officiell

transportbenämning

Disinfectant, liquid, corrosive, n.o.s.

(Kvartär ammonumförening, Alkylaminer)

14.3 Faroklass för transport

14.4 Förpackningsgrupp

14.5 Miljöfaror

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

DESGUARD 20

104265E

14 / 17

14.6 Särskilda

försiktighetsåtgärder

Ingen

Sjötransport (IMDG/IMO)

14.1 UN-nummer

1903

14.2 Officiell

transportbenämning

DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.

(Kvartär ammonumförening, Alkylaminer)

14.3 Faroklass för transport

14.4 Förpackningsgrupp

14.5 Miljöfaror

14.6 Särskilda

försiktighetsåtgärder

Ingen

14.7 Bulktransport enligt

bilaga II till MARPOL 73/78

och IBC-koden

Inte tillämplig

Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION

Ej avsedd för transport.

AVSNITT 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och

miljö

enligt Tvätt- och

rengöringsmedelsförordninge

n EG 648/2004

5 % och däröver men mindre än 15 %: Katjoniska tensider

mindre än 5 %: Nonjoniska tensider

Andra beståndsdelar: Parfym, Desinfektionsmedel

Allergiframkallande ämne:

Hexylkanelaldehyd

Nationell (inhemsk) bestämmelse

Lägg märke till Direktiv 94/33/EG för skydd av unga i arbetslivet.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Denna produkt innehåller ämnen för vilka kemikaliesäkerhetsrapport fortfarande krävs.

AVSNITT 16. ANNAN INFORMATION

Fullständig text på R-fraser

Farligt vid förtäring.

Frätande.

Starkt frätande.

Irriterar huden.

Risk för allvarliga ögonskador.

R48/22

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom

förtäring.

Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

Fullständig text på H-Angivelser

H301

Giftigt vid förtäring.

H302

Skadligt vid förtäring.

H314

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

DESGUARD 20

104265E

15 / 17

H315

Irriterar huden.

H318

Orsakar allvarliga ögonskador.

H373

Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

H400

Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

H410

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Fullständig text på andra förkortningar

(Q)SAR - (Kvantitativ) relation mellan struktur och aktivitet; ADN - Europeisk överenskommelse

internationell

transport

farligt

gods

inländska

vattenleder;

Europeisk

överenskommelse

internationell

transport

farligt

gods

väg;

ASTM

Amerikansk

organisation för materialtestning; bw - Kroppsvikt; CLP - Förordning om klassificeringsmärkning

av förpackningar; förordning (EG) nr 1272/2008; DIN - Det tyska standardiseringsinstitutets

standard;

ECHA

Europeiska

kemikaliemyndigheten;

EC-Number

EG-nummer;

Koncentration som ger x % svar; ELx - Loading Rate som ger x % svar (Elx-värde); EmS -

Nödinstruktioner; ErCx - Koncentration som ger x % tillväxtsvar (ErCx-värde); GHS - Globalt

harmoniserat system; IARC - Internationell myndighet för cancerforskning; IATA - Internationell

sammanslutning för flygtransporter; IBC - Internationella regler för konstruktion och utrustande av

fartyg för bulktransport av farliga kemikalier; IC50 - Halva maximala inhibitoriska koncentrationen;

ICAO

Internationell

organisation

för

civil

flygtrafik;

IMDG

Internationella

föreskrifter

för

sjötransport av farligt gods; IMO - Internationella sjöfartsorganisationen; ISO - Internationella

standardiseringsorganisationen; LC50 - Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation; LD50

- Dödlig dos för 50 %

av en testpopulation (dödlig mediandos); MARPOL

- Internationell

överenskommelse om förebyggande av förorening från fartyg; n.o.s. - Utan närmare specifikation;

NO(A)EC

Koncentration

utan

observerad

(bi)verkan;

NO(A)EL

Nivå

utan

observerad

(bi)verkan; NOELR - Loading Rate utan observerbar effekt (NOELR-värde); OECD - Organisation

för

ekonomisk

samverkan

utveckling;

OPPTS

Myndighet

för

kemisk

säkerhet

förebyggande av förorening; PBT - Persistent, bioackumulerande och giftigt ämne; REACH -

Förordning

(EG)

1907/2006

från

Europaparlamentet

rådet

avseende

registrering,

bedömning,

godkännande

begränsning

kemikalier;

Förordningar

avseende

internationella transporter av farligt gods på järnväg; SADT - Temperatur för självaccelererande

nedbrytning; SDS - Säkerhetsdatablad; TRGS - Tekniska regler för farliga ämnen; UN - Förenta

Nationerna; vPvB - Mycket persistent och starkt bioackumulerande; DSL - Lista över ämnen

använda i hushållet (Kanada); KECI - Koreansk förteckning över förekommande kemikalier;

TSCA - Lag om kontroll av giftiga ämnen (Förenta Staterna); AICS - Australisk förteckning över

kemikalier; IECSC - Förteckning över i Kina förekommande kemikalier; ENCS - Förekommande

och nytillkommande kemikalier (Japan); ISHL - Lag om säkerhet och hälsa inom industrin

(Japan);

PICCS

Filippinsk

förteckning

över

kemikalier

kemiska

ämnen;

NZIoC

Nyzeeländsk förteckning över kemikalier; TCSI - Taiwanesisk förteckning över kemikalier; CMR -

Carcinogent, mutant eller reproduktiv toxikant; GLP - God laboratoriepraxis

Ytterligare information

Utfört av

Regulatory Affairs

Tal anges i säkerhetsdatabladet i följande form: 1,000,000 = 1 miljon och 1,000 = ettusen.0.1 = 1

tiondel och 0.001 = 1 tusendel.

REVIDERAD INFORMATION: Mer omfattande ändringar avseende myndighetskrav och

hälsoinformation i denna revision anges med ett lodrätt streck i säkerhetsdatabladets vänstra

marginal.

Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det

angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker

hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte

ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna

materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller

process om inte angivet i texten.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

DESGUARD 20

104265E

16 / 17

BILAGA: EXPONERINGSSCENARIER

DPD+-ämnen

:

Följande ämnen är de viktigaste ämnena som bidrar till blandningens exponeringsscenario enligt

DPD+-regeln:

Exponeringsväg

Ämne

CAS-nr.

EINECS-nr.

Förtäring

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-

1,3-diamin

2372-82-9

219-145-8

Inandning

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-

1,3-diamin

2372-82-9

219-145-8

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-

1,3-diamin

2372-82-9

219-145-8

Ögon

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-

1,3-diamin

2372-82-9

219-145-8

vattenmiljö

Bensalkonklorid

68424-85-1

270-325-2

Fysikaliska egenskaper DPD+-ämnen:

Ämne

Ångtryck

Löslighet i vatten

Pow

Molmassa

N-(3-aminopropyl)-N-

dodecylpropan-1,3-diamin

0.0000014 hPa

> 10 g/l

0.218

Bensalkonklorid

< 0.0000001 hPa

403 g/l

För att beräkna om era nedströms driftförhållanden och åtgärder för riskhantering är säkra,

vänligen beräkna er riskfaktor på nedanstående hemsida:

www.ecetoc.org/tra

Kort titel för

exponeringsscenario

Köksrengöringsmedel. Manuell användning

Användningsdeskriptorer

Huvudsakliga

användargrupper

Konsumentanvändningar: Privathushåll (= allmänheten =

konsumenter)

Slutanvändningssektorer

SU22: Konsumentanvändningar: Privathushåll (= allmänheten =

konsumenter)

Processkategorier

PROC10: Applicering med roller eller strykning

PROC8a: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/ tömning)

från/ till kärl/ stora behållare på platser som inte är särskilt

avsedda för detta ändamål

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

DESGUARD 20

104265E

17 / 17

Produktkategorier

PC35: Tvättmedel och rengöringsprodukter (inklusive

lösningsmedelsbaserade produkter)

Miljöavgivningskategorier

ERC8a: Omfattande spridande användning inomhus av

processhjälpmedel i öppna system

Kort titel för

exponeringsscenario

Ytdesinfektionsmedel. Manuell användning

Användningsdeskriptorer

Huvudsakliga

användargrupper

Konsumentanvändningar: Privathushåll (= allmänheten =

konsumenter)

Slutanvändningssektorer

SU22: Konsumentanvändningar: Privathushåll (= allmänheten =

konsumenter)

Processkategorier

PROC10: Applicering med roller eller strykning

PROC8a: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/ tömning)

från/ till kärl/ stora behållare på platser som inte är särskilt

avsedda för detta ändamål

Produktkategorier

PC35: Tvättmedel och rengöringsprodukter (inklusive

lösningsmedelsbaserade produkter)

Miljöavgivningskategorier

ERC8a: Omfattande spridande användning inomhus av

processhjälpmedel i öppna system