DERMALOTION

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • DERMALOTION
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • DERMALOTION
  Словакия
 • Език:
 • словашки

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 116069E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č.

1907/2006

DermaLotion

116069E

1 / 11

ODDIEL 1. Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1 Identifikátor produktu

Názov výrobku

DermaLotion

Kód výrobku

116069E

Použitie látky/zmesi

Prípravok na umývanie vemien

Druh látky

Zmes

Len na odborné použitie.

Informácie o riedení produktu

Informácie o roztoku nie sú k dispozícii.

1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Identifikované použitia

Prostriedok na čistenie maštalí. Manuálne použitie

Odporúčané obmedzenia z

hľadiska používania

Vyhradené pre priemyselné a profesionálne použitie.

1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Spoločnosť

Ecolab s.r.o.

Čajakova 18

811 05, Bratislava Slovensko 02 57204915-16

objednavky@ecolab.com

1.4 Núdzové telefónne číslo

Núdzové telefónne číslo

02 57204914 (dodávateľ, pracovné dni 8-16 hod.)

Telefónne číslo

toxikologického centra

02 54774166 (24/7)

Dátum zostavenia/revízie

16.09.2014

Verzia

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)

Nie je nebezpečnou látkou alebo zmesou.

Klasifikácia (67/548/EHS, 1999/45/ES)

Z predpisov EÚ a príslušnej národnej legislatívy nevyplýva povinnosť označovania výrobku.

Plné znenie R viet uvedených v tomto oddieli viď oddiel 16.

Plný text H-údajov uvedených v tomto oddieli viď oddiel 16.

2.2 Prvky označovania

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

DermaLotion

116069E

2 / 11

Označovanie (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)

Nie je nebezpečnou látkou alebo zmesou.

Dodatočné označenie:

Špeciálne označovanie

určitých zmesí.

Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

2.3 Iná nebezpečnosť

Nie sú známe.

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.2 Zmesi

Nebezpečné zložky

Chemický názov

Č. CAS

Č.EK

č. REACH

Klasifikácia

(67/548/EHS)

Klasifikácia

(NARIADENIE (ES) č.

1272/2008)

Koncentrácia: [%]

alkoholy

68584-27-0

271-534-1

R22-R36

Akútna toxicitaKategória 4;

H302

Podráždenie očíKategória 2;

H319

>= 1 - < 2.5

NPK-L látky :

glycerín

56-81-5

200-289-5

Podľa smernice (ES) č.

1272/2008 nie je

nebezpečnou látkou ani

zmesou.

>= 1 - < 2.5

Plné znenie R viet uvedených v tomto oddieli viď oddiel 16.

Plný text H-údajov uvedených v tomto oddieli viď oddiel 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatrení prvej pomoci

Pri kontakte s očami

Umývajte veľkým množstvom vody.

Pri kontakte s pokožkou

Umývajte veľkým množstvom vody.

Pri požití

Vypláchnite si ústa. Ak sa objavia symptómy zaistite lekárske

ošetrenie.

Pri vdýchnutí

Ak sa objavia symptómy zaistite lekárske ošetrenie.

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Podrobnejšie informácie týkajúce sa symptómov a vplyvu na zdravie sú uvedené v oddiele č. 11.

4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

Zaobchádzanie

Neidentifikované žiadne špecifické opatrenia.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

DermaLotion

116069E

3 / 11

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky:

Použite spôsob hasenia požiaru odpovedajúci miestnej situácii a

okoliu.

Nevhodné hasiace

prostriedky

Nie sú známe.

5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Zvláštne nebezpečenstvá pri

hasení požiaru

Nehorľavý alebo nevznietivý.

Nebezpečné produkty

spaľovania

V rozkladných produktov môžu byť nasledovné materiály:

Oxidy uhlíka

Oxidy dusíka (NOx)

Oxidy síry

Kysličníky fosforu

5.3 Rady pre požiarnikov

Špeciálne ochranné

prostriedky pre požiarnikov

: Použite prostriedky osobnej ochrany.

Ďalšie informácie

: Zbytky po požiari a kontaminovaná voda použitá na hasenie

musia byť zneškodněné v súlade s miestnými predpismi.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Rada pre iný ako

pohotovostný personál

Informujte sa o ochranných opatreniach uvedených v oddieloch 7

a 8.

Rada pre pohotovostný

personál

Ak je na riešenie úniku potrebné špeciálne oblečenie, prečítajte si

informácie v bode 8 o vhodných a nevhodných materiáloch.

6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Bezpečnostné opatrenia pre

životné prostredie

Nevyžadujú sa žiadne zvláštne preventívne ekologické opatrenia.

6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Spôsoby čistenia

Zastavte únik, ak je to bezpečné.Zadržte rozliate množstvo a

potom pozberajte pomocou nehorľavých absorbčných materiálov

(napr. piesku, zeminy, kremeliny, vermikulitu) a vložte do nádoby

na zneškodnenie podľa miestnych/národných smerníc (viď oddiel

13).Stopy látky spláchnite vodou.Pri rozsiahlom úniku, ohraničte

uvoľnený materiál tak, aby ste zabránili jeho rozptýleniu a

odtečeniu do vodných tokov.

6.4 Odkaz na iné oddiely

Pozri bod 1 - Informácie o núdzovom kontakte.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

DermaLotion

116069E

4 / 11

Ochrana osôb je uvedená v oddieli 8.

Pozri bod 13 - dalšie informácie o nakladaní s odpadmi.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Pokyny pre bezpečnú

manipuláciu

Po manipulácii si umyte ruky. Ochrana osôb je uvedená v oddieli

Hygienické opatrenia

Pred pracovnými prestávkami a okamžite po manipulácii s

produktom si umyte ruky.

7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

Požiadavky na skladovacie

plochy a zásobníky

Uchovávajte mimo dosahu detí. Nádobu uchovávajte tesne

uzavretú. Skladujte vo vhodne oznacených kontajneroch.

Skladovacia teplota

0 °C do 30 °C

7.3 Špecifické konečné použitie(-ia)

Osobitné použitia

Prostriedok na čistenie maštalí. Manuálne použitie

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1 Kontrolné parametre

Limitné hodnoty vystavenia

Č. CAS

Súčasti

Typ hodnoty

(Forma

expozície)

Kontrolné

parametre

Aktualizácia

Podstata

56-81-5

glycerín

NPEL priemerný

10 mg/m3

2011-11-23

SK OEL

8.2 Kontroly expozície

Primerané technické kontroly

Technické opatrenia

Dobrý ventilačný systém by mal stačiť na kontrolu vystavenia

pracovníkov látkam, kontaminujúcim ovzdušie.

Individuálne ochranné opatrenia

Hygienické opatrenia

Pred pracovnými prestávkami a okamžite po manipulácii s

produktom si umyte ruky.

Ochrana očí / tváre (EN 166)

Nevyžadujú sa žiadne zvláštne ochranné zariadenia.

Ochrana rúk (EN 374)

Nevyžadujú sa žiadne zvláštne ochranné zariadenia.

Ochrana pokožky a tela (EN

14605)

Nevyžadujú sa žiadne zvláštne ochranné zariadenia.

Ochrana dýchacích ciest (EN

143, 14387)

Nevyžaduje sa, ak sa koncentrácia vo vzduchu udržiava pod

limitom expozície uvedeným v príslušnom predpise (nariadenie

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

DermaLotion

116069E

5 / 11

vlády). Používajte certifikované prostriedky na ochranu dýchacích

ciest, ktoré spĺňajú požiadavky EÚ (89/656/EHS, 89/686/EHS)

alebo ekvivalentné, v prípade ak sa nedá zabrániť alebo

dostatočne obmedziť respiračné riziko technickými prostriedkami

kolektívnej ochrany alebo opatreniami, metódami alebo postupmi

organizácie práce.

Kontroly environmentálnej expozície

Všeobecné odporúčania

: Zvážte zabezpecenie odpadu v okolí skladovacích nádob.

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Vzhľad

: kvapalina

Farba

: číry, modrý

Zápach

: odorizovaný

9.75 - 10.75, 100 %

Teplota vzplanutia

Neaplikované.

Prahová hodnota zápachu

Údaje sú nedostupné

Teplota topenia/tuhnutia

Údaje sú nedostupné

Počiatočná teplota varu a

destilačný rozsah

100 °C

Rýchlosť odparovania

Údaje sú nedostupné

Horľavosť (tuhá látka, plyn)

Údaje sú nedostupné

Horný limit výbušnosti

Údaje sú nedostupné

Dolný limit výbušnosti

Údaje sú nedostupné

Tlak pár

Údaje sú nedostupné

Relatívna hustota pár

Údaje sú nedostupné

Relatívna hustota

1.0 - 1.02

Rozpustnosť vo vode

rozpustný

Rozpustnosť v iných

rozpúšťadlách

Údaje sú nedostupné

Rozdeľovací koeficient: n-

oktanol/voda

Údaje sú nedostupné

Teplota samovznietenia

Údaje sú nedostupné

Tepelný rozklad

Údaje sú nedostupné

Viskozita, kinematická

347.000 mm2/s (40 °C)

Výbušné vlastnosti

Údaje sú nedostupné

Oxidačné vlastnosti

Látka alebo zmes nie sú klasifikované ako oxidujúce.

9.2 Iné informácie

Údaje sú nedostupné

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

DermaLotion

116069E

6 / 11

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita

Nie sú známe nebezpečné reakcie pri použití za normálnych podmienok.

10.2 Chemická stabilita

Stabilný za normálnych podmienok.

10.3 Možnosť nebezpečných reakcií

Nie sú známe nebezpečné reakcie pri použití za normálnych podmienok.

10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Nie sú známe.

10.5 Nekompatibilné materiály

Kyseliny

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

V rozkladných produktov môžu byť nasledovné materiály:

Oxidy uhlíka

Oxidy dusíka (NOx)

Oxidy síry

Kysličníky fosforu

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1 Informácie o toxikologických účinkoch

Informácie o

pravdepodobných spôsoboch

expozície

Vdychovanie, Kontakt s očami, Kontakt s pokožkou

Toxicita

Akútna orálna toxicita

: Akútna inhalačná toxicita : > 2,000 mg/kg

Akútna toxicita pri vdýchnutí

: Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Odhad akútnej toxicity

: Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Poleptanie kože/podráždenie

kože

: Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Vážne poškodenie

očí/podráždenie očí

: Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Respiračná alebo kožná

senzibilizácia

: Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Karcinogenita

: Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

DermaLotion

116069E

7 / 11

Účinky na reprodukčnú

schopnosť

: Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Mutagenita zárodočných

buniek

: Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Teratogenita

: Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Toxicita pre špecifický

cieľový orgán (STOT) –

jednorazová expozícia

: Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Toxicita pre špecifický

cieľový orgán (STOT) –

opakovaná expozícia

: Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Aspiračná toxicita

: Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Súčasti

Akútna orálna toxicita

: alkoholy

LD50 Potkan: 1,249 mg/kg

glycerín

LD50 Potkan: 18,300 mg/kg

Súčasti

Akútna toxicita pri vdýchnutí

: alkoholy

4 h LC50 Potkan: > 1.9 mg/l

Súčasti

Odhad akútnej toxicity

: glycerín

LD50 Králik: 23,000 mg/kg

Možné účinky na zdravie

Oči

Pri bežnom použití nie je známe ani sa neočakáva poškodenie

zdravia.

Koža

Pri bežnom použití nie je známe ani sa neočakáva poškodenie

zdravia.

Požitie

Pri bežnom použití nie je známe ani sa neočakáva poškodenie

zdravia.

Vdychovanie

Pri bežnom použití nie je známe ani sa neočakáva poškodenie

zdravia.

Chronická expozícia

Pri bežnom použití nie je známe ani sa neočakáva poškodenie

zdravia.

Skúsenosti s vystavením človeka danému vplyvu

Kontakt s očami

Žiadne symptómy nie sú známe ani očakaváne.

Kontakt s pokožkou

Žiadne symptómy nie sú známe ani očakaváne.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

DermaLotion

116069E

8 / 11

Požitie

Žiadne symptómy nie sú známe ani očakaváne.

Vdychovanie

Žiadne symptómy nie sú známe ani očakaváne.

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.1 Ekotoxicita

Účinky na životné prostredie

Tento výrobok nemá žiadne ekotoxické účinky.

Výrobok

Toxicita pre ryby

: Údaje sú nedostupné

Toxicita pre dafnie a ostatné

vodné nestavovce.

: Údaje sú nedostupné

Toxicita pre riasy

: Údaje sú nedostupné

Súčasti

Toxicita pre ryby

: alkoholy

96 h LC50 Ryba : 5.07 mg/l

glycerín

96 h LC50 Ryba : 855 mg/l

12.2 Perzistencia a degradovateľnosť

Údaje sú nedostupné

12.3 Bioakumulačný potenciál

Údaje sú nedostupné

12.4 Mobilita v pôde

Údaje sú nedostupné

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Výrobok

Hodnotenie

Látka/zmes neobsahuje žiadne zložky, ktoré sa považujú za

perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT) alebo vysoko

perzistentné a vysoko bioakumulatívne (vPvB), v množstve 0,1 %

alebo vyššom.

12.6 Iné nepriaznivé účinky

Údaje sú nedostupné

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

Zneškodnite v súlade s európskou smernicou o bežných a nebezpečných odpadoch.Kódy

odpadov by mal prideliť užívateľ a to najlepšie po prejednaní s úradmi zodpovednými za

zneškodňovanie odpadov.

13.1 Metódy spracovania odpadu

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

DermaLotion

116069E

9 / 11

Výrobok

: Všade, kde je to možné, dajte prednosť recyklácii pred uložením

na skládku alebo spálením. Ak nie je recyklácia uskutočniteľná,

zneškodnite v súlade s miestnymi predpismi. Zneškodnenie

odpadov na schválenej skládke odpadov.

Znečistené obaly

: Zneškodnite ako nepoužitý výrobok. Prázdne nádoby by sa mali

odovzdať firme s oprávnením manipulovať s odpadmi na

recykláciu alebo zneškodnenie. Prázdne obaly znovu

nepoužívajte.

Európsky katalóg odpadov

: 200130 - iné detergenty než uvedené v 20 01 29

ODDIEL 14: Informácie o doprave

Odosielateľ je zodpovedný zabezpečiť, aby balenie, označovanie a značenie boli v súlade so

zvoleným spôsobom dopravy.

Pozemná preprava (ADR/ADN/RID)

14.1 Číslo OSN

Nie nebezpečné tovary

14.2 Správne expedičné

označenie OSN

Nie nebezpečné tovary

14.3 Trieda(-y)

nebezpečnosti pre dopravu

Nie nebezpečné tovary

14.4 Obalová skupina

Nie nebezpečné tovary

14.5 Nebezpečnosť pre

životné prostredie

Nie nebezpečné tovary

14.6 Osobitné bezpečnostné

opatrenia pre užívateľa

Nie nebezpečné tovary

Letecká doprava (IATA)

14.1 Číslo OSN

Nie nebezpečné tovary

14.2 Správne expedičné

označenie OSN

Nie nebezpečné tovary

14.3 Trieda(-y)

nebezpečnosti pre dopravu

Nie nebezpečné tovary

14.4 Obalová skupina

Nie nebezpečné tovary

14.5 Nebezpečnosť pre

životné prostredie

Nie nebezpečné tovary

14.6 Osobitné bezpečnostné

opatrenia pre užívateľa

Nie nebezpečné tovary

Doprava po mori

(IMDG/IMO)

14.1 Číslo OSN

Nie nebezpečné tovary

14.2 Správne expedičné

označenie OSN

Nie nebezpečné tovary

14.3 Trieda(-y)

nebezpečnosti pre dopravu

Nie nebezpečné tovary

14.4 Obalová skupina

Nie nebezpečné tovary

14.5 Nebezpečnosť pre

životné prostredie

Nie nebezpečné tovary

14.6 Osobitné bezpečnostné

opatrenia pre užívateľa

Nie nebezpečné tovary

14.7 Doprava hromadného

Nie nebezpečné tovary

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

DermaLotion

116069E

10 / 11

nákladu podľa prílohy II k

dohovoru MARPOL 73/78

a Kódexu IBC

ODDIEL 15: Regulačné informácie

15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia

a životného prostredia

podľa EU predpisu o

detergentoch 648/2004

5 % alebo viac ale menej ako 15 %: Mydlo

menej ako 5 %: Aniónové povrchovo aktívne látky, Neiónové

povrchovo aktívne látky

Iní splnomocnitelia: Konzervačné prostriedky

alkoholy

Vnútroštátne nariadenie

Berte do úvahy smernicu 94/33/ES o ochrane mládeže v zamestnaní.

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Tento produkt obsahuje látky, pre ktoré je ešte potrebné Hodnotenie chemickej bezpečnosti.

ODDIEL 16: Iné informácie

Plný text R-viet

Škodlivý po požití.

Dráždi oči.

Plný text H-prehlásení

H302

Škodlivý po požití.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Plný text iných skratiek

Pripravil

Regulatory Affairs

Čísla uvedené v bezpečnostnom liste sú vo formáte: 1,000,000 = 1 milión a 1,000 = 1 tisíc. 0.1 = 1

desatina a 0.001 = 1 tisícina.

NOVELIZOVANÉ INFORMÁCIE: Výrazné zmeny informácií v tejto novele, ktoré sa týkajú

bezpecnostných a zdravotných predpisov, sú oznacené ciarou na lavom okraji SDS.

Údaj v tejto karte bezpečnostných údajov zodpovedá naším najlepším vedomostiam, informáciam

a presvedčeniu v okamžiku vydania. Uvedený údaj slúži len ako návod na bezpečnú manipuláciu,

spracovanie, skladovanie, prepravu, zneškodnenie a uvoľnenie do prodaj

PRÍLOHA: SCENÁRE EXPOZÍCIE

DPD + Látky

:

Uvedené látky sú hlavnými zložkami ktoré prispievajú k expozičnému scenáru zmesi podľa DPD +

Rule:

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

DermaLotion

116069E

11 / 11

Trasa

Látka

Č. CAS

Č: EINECS

Žiadna čelná substancia, bezpečný

Na nižšie uvedenej webovej stránke, prosím, vypočítajte váš rizikový faktor, aby ste ako

následný užívateľ mohli posúdiť, či vaše pracovné podmienky a vami prijaté opatrenia na

zníženie rizika zaručujú dostatočnú bezpečnosť:

www.ecetoc.org/tra

Krátky názov expozičného

scenára

Prostriedok na čistenie maštalí. Manuálne použitie

Deskriptory použitia

Hlavné skupiny používateľov

Profesionálne použitia: Široká verejnosť (administratíva,

vzdelávanie, zábava, služby, remeslá)

Sektory konečného použitia

SU22: Profesionálne použitia: Široká verejnosť (administratíva,

vzdelávanie, zábava, služby, remeslá)

Kategória procesu

PROC10: Použitie valčekov a štetcov

PROC8a: Presun látky alebo prípravku (plnenie/ vypúšťanie) do/ z

nádob/ veľkých kontajnerov v neurčených zariadeniach

Kategórie chemických

produktov

PC35: Produkty na umývanie a čistenie (vrátane produktov na

základe rozpúšťadiel)

Kategórie uvoľňovania do

životného prostredia

ERC8a: Široko disperzné vnútorné použitie pomôcok pri

spracovaní v otvorených systémoch