Darzalex

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Darzalex
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Darzalex
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Antineoplastic агенти, моноклонални антитела
 • Терапевтична област:
 • Множествена миелома
 • Терапевтични показания:
 • Дарзалекс е показан:.

Друга информация

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/004077
 • Дата Оторизация:
 • 20-05-2016
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/004077
 • Последна актуализация:
 • 27-02-2018

Доклад обществена оценка

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/257672/2016

EMEA/H/C/004077

Резюме на EPAR за обществено ползване

Darzalex

daratumumab

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Darzalex. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да препоръча

разрешаване за употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен да

предоставя практически съвети относно употребата на Darzalex.

За практическа информация относно употребата на Darzalex, пациентите следва да прочетат

листовката или да попитат своя лекар или фармацевт.

Какво представлява Darzalex и за какво се използва?

Darzalex е лекарство за рак, което се използва за лечение на възрастни пациенти с мултиплен

миелом (рак на костния мозък). Използва се, когато заболяването се е върнало след прилагане на

други лекарства за лечение на рак (включително лекарства, известни като протеазомни

инхибитори) и имуномодулиращи лекарства (които действат върху имунната система) или когато

заболяването не се е повлияло от тези лекарства.

Тъй като броят на пациентите с мултиплен миелом е малък, заболяването се приема за „рядко“ и

на 17 юли 2013 г. Darzalex е обозначен като „лекарство сирак“ (лекарство, използвано при редки

заболявания).

Darzalex съдържа активното вещество даратумумаб (daratumumab).

Как се използва Darzalex?

Darzalex се предлага под формата на концентрат за приготвяне на инфузионен разтвор (капково

вливане във вена). Препоръчителната доза е 16 mg на килограм телесно тегло, която се прилага

веднъж седмично за първите 8 седмици. От седмица 9 до седмица 24, Darzalex се прилага веднъж

на 2 седмици и след това веднъж на 4 седмици. Лечението продължава, докато пациентът се

Darzalex

EMA/257672/2016

Страница 2/3

повлиява положително от него. Преди и след инфузията пациентите трябва да получават

лекарства, които намаляват риска от реакции, свързани с инфузията. Лекарят може да трябва да

понижи скоростта на инфузията или да спре лечението в случаи на тежки реакции, свързани с

инфузията.

Darzalex се отпуска по лекарско предписание и трябва да се прилага от здравен специалист и при

наличието на условия за незабавно провеждане на реанимация на пациентите. За повече

информация вижте кратката характеристика на продукта (също част от EPAR).

Как действа Darzalex?

Активното вещество в Darzalex, даратумумаб, е моноклонално антитяло (вид протеин), което е

предназначено да разпознава и да се свързва с протеина CD38, който се намира в голямо

количество на повърхността на миеломните туморни клетки. . Като се свързва със CD38 на

повърхността на миеломните туморни клетки, даратумумаб активира имунната система да

унищожи раковите клетки.

Какви ползи от Darzalex са установени в проучванията?

Darzalex е проучен в две основни проучвания, обхващащи 196 пациенти с мултиплен миелом,

чието заболяване се е върнало или не се е повлияло от поне две предходни терапии, включващи

протеазомен инхибитор и имуномодулиращо средство. Основната мярка за ефективност е делът

на пациентите, които се повлияват напълно или частично от лечението (според измерването на

изчезването или поне 50% намаление на протеин, който се открива в излишък в клетките на

мултипленния миелом). Около 29% от всички пацизиенти, които са получавали Darzalex в доза от

16 mg/kg (31 от 106 пациента) се повлияват напълно или частично от терапията в едно

проучване и 36% (15 от 42 пациента) във второто проучване. При тези проучвания Darzalex не е

сравняван с друго лечение.

Какви са рисковете, свързани с Darzalex?

Най-честите нежелани лекарствени реакции при Darzalex (които е възможно да засегнат 1 на 2

души) са реакциите, свързани с инфузията, като проблеми с дишането, кашлица, хрема или

запушен нос и втрисане. Други чести нежелани лекарствени реакции (които засягат поне 1 от 5

пациента) са умора, пирексия (температура), гадене (прилошаване), болка в гърба, инфекции на

горните дихателни пътища (като простуди), анемия (понижен брой еритроцити), неутропения

(ниски нива на неутрофилите, вид бели кръвни клетки) и тромбоцитопения (нисък брой

тромбоцити). За пълния списък на всички нежелани лекарствени реакции и ограничения,

съобщени при Darzalex, вижте листовката.

Защо Darzalex е разрешен за употреба?

Darzalex е демонстрирал ефективност при лечението на мултиплен миелом при пациенти, чието

заболяване е прогресирало въпреки поне две предходни лечения. Тези пациенти имат ограничени

възможности за лечение и Darzalex, който действа по начин, различен от този на съществуващите

лечения, представлява алтернатива. Профилът на безопасност на Darzalex се счита за приемлив и

контролируем.

Въпреки, че има ограничения в проучванията, включително липса на контролна група и малък

брой на пациентите, Комитетът по лекарствени продукти за хуманна употреба (СНМР) на

Агенцията реши, че ползите от Darzalex са по-големи от рисковете и препоръча Darzalex да бъде

разрешен за употреба в ЕС.

Darzalex

EMA/257672/2016

Страница 3/3

Darzalex е разрешен за употреба по т.нар. схема “разрешаване под условие”. Това означава, че

се очакват допълнителни данни за лекарството, които фирмата се задължава да предостави.

Всяка година Европейската агенция по лекарствата ще извършва преглед на новата информация

и настоящото резюме съответно ще се актуализира.

Каква информация се очаква за Darzalex?

Тъй като Darzalex е разрешен по т.нар. схема „разрешаване под условие“, фирмата, която

предлага Darzalex на пазара ще предостави резултати от две проучвания, които сравняват ефекта

на Darzalex, използван в комбинация с други лекарства за рак (т.е. леналидомид и дексаметазон

или бортезомиб и дексаметазон) с този на самостоятелното приложение на тези лекарства.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Darzalex?

Разработен е план за управление на риска, за да се гарантира, че Darzalex се използва възможно

най-безопасно. Въз основа на този план информацията за безопасността е включена в кратката

характеристика на продукта и в листовката за Darzalex, включително подходящи предпазни

мерки за здравните специалисти и пациентите.

В допълнение, фирмата, която предлага Darzalex на пазара ще предостави образователен

материал на всички здравни специалисти, които се очаква да използват лекарството, за да ги

информира, че лекарството може да повлияе на резултатите от кръвно изследване (индиректен

тест на Coombs), използван за определяне на съвместимостта на кръвните трансфузии.

Пациентите, на които се предписва Darzalex, ще получат сигнална карта на пациента със сходна

информация.

Допълнителна информация за Darzalex:

Пълният текст на EPAR за Darzalex може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

. За повече

информация относно лечението с Darzalex прочетете листовката (също част от EPAR) или

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Резюме на становището на Комитета по лекарствата сираци за Darzalex може да се намери на

уебсайта на Агенцията: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

ANEKS I

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie

zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego personelu

medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane. Aby dowiedzieć się, jak

zgłaszać działania niepożądane - patrz punkt 4.8.

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

DARZALEX 20 mg/ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji.

2.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda fiolka 5 ml zawiera 100 mg daratumumabu (20 mg daratumumabu w 1 ml).

Każda fiolka 20 ml zawiera 400 mg daratumumabu (20 mg daratumumabu w 1 ml).

Daratumumab jest ludzkim monoklonalnym przeciwciałem IgG1

przeciw antygenowi CD 38,

produkowanym w linii komórkowej ssaków (jajnika chomika chińskiego [CHO]) z zastosowaniem

technologii rekombinacji DNA.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu

Każda fiolka 5 ml i 20 ml produktu leczniczego DARZALEX zawiera odpowiednio 0,4 mmol

i 1,6 mmol (9,3 mg i 37,3 mg) sodu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji.

Roztwór jest bezbarwny do koloru żółtego.

4.

SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1

Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy DARZALEX jest wskazany:

w monoterapii u dorosłych z nawrotowym i opornym na leczenie szpiczakiem mnogim, których

wcześniejsze leczenie obejmowało inhibitor proteasomu i lek immunomodulujący i u których

nastąpiła progresja choroby w trakcie ostatniego leczenia.

w skojarzeniu z lenalidomidem i deksametazonem lub bortezomibem i deksametazonem w

leczeniu dorosłych pacjentów ze szpiczakiem mnogim, którzy otrzymali co najmniej jedną

wcześniejszą terapię.

4.2

Dawkowanie i sposób podawania

Produkt leczniczy DARZALEX powinien być podawany przez wykwalifikowanego pracownika

opieki zdrowotnej, w warunkach umożliwiających wykonanie resuscytacji.

Dawkowanie

Przed i po infuzji daratumumabu należy podać leki w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia reakcji

związanych z infuzją (IRR). Patrz poniżej „Zalecane leczenie towarzyszące”, „Postępowanie w

przypadku wystąpienia reakcji związanych z infuzją” i punkt 4.4.

Dawka

Standardowe dawkowanie w monoterapii i w skojarzeniu z lenalidomidem (schemat cyklu 4-

tygodniowego):

Zalecana dawka produktu leczniczego DARZALEX wynosi 16 mg/kg masy ciała podawana w

dożylnym wlewie zgodnie z następującym schematem dawkowania podanym w Tabeli 1:

Tabela 1:

Standardowe dawkowanie produktu DARZALEX w monoterapii i w skojarzeniu

z lenalidomidem (schemat cyklu 4-tygodniowego)

Tygodnie

Schemat

Tygodnie 1 do 8

Raz w tygodniu (w sumie 8 dawek)

Tygodnie 9 do 24

Co 2 tygodnie (w sumie 8 dawek)

Od tygodnia 25 do progresji choroby

Co 4 tygodnie

Pierwszą dawkę schematu dawkowania co 2 tygodnie podaje się w 9 tygodniu

Pierwszą dawkę schematu dawkowania co 4 tygodnie podaje się w 25 tygodniu

W celu uzyskania informacji na temat dawek i schematów dawkowania produktów leczniczych

podawanych z produktem leczniczym DARZALEX, patrz punkt 5.1 i odpowiednie charakterystyki

produktów leczniczych.

Zmodyfikowany schemat dawkowania w skojarzeniu z bortezomibem (schemat cyklu 3-

tygodniowego):

Zalecana dawka produktu leczniczego DARZALEX wynosi 16 mg/kg masy ciała podawana we

wlewie dożylnym zgodnie ze schematem dawkowania podanym w Tabeli 2:

Table 2:

Zmodyfikowany schemat dawkowania produktu leczniczego DARZALEX w

skojarzeniu z bortezomibem (schemat cyklu 3-tygodniowego)

Tygodnie

Schemat

Tygodnie 1 do 9

Raz w tygodniu (w sumie 9 dawek)

Tygodnie 10 do 24

Co 3 tygodnie (w sumie 5 dawek)

Od tygodnia 25 do progresji choroby

Co 4 tygodnie

Pierwszą dawkę schematu dawkowania co 3 tygodnie podaje się w 10 tygodniu

Pierwszą dawkę schematu dawkowania co 4 tygodnie podaje się w 25 tygodniu

W celu uzyskania informacji na temat dawek i schematów dawkowania produktów leczniczych

podawanych z produktem leczniczym DARZALEX, patrz punkt 5.1 i odpowiednie charakterystyki

produktów leczniczych.

Szybkości infuzji

Po rozcieńczeniu produkt leczniczy DARZALEX należy podać w infuzji dożylnej z szybkością

początkową przedstawioną poniżej w Tabeli 3. Można rozważyć stopniowe zwiększanie szybkości

infuzji tylko przy braku reakcji związanych z infuzją.

Tabela 3:

Szybkości infuzji produktu leczniczego DARZALEX

Objętość

rozcieńczenia

Wstępna

szybkość infuzji

(pierwsza

godzina)

Stopniowe

zwiększanie

szybkości

infuzji

a

Maksymalna

szybkość infuzji

Pierwsza infuzja

1000 ml

50 ml/godzinę

50 ml/godzinę, co

godzinę

200 ml/godzinę

Druga infuzja

b

500 ml

50 ml/godzinę

50 ml/godzinę, co

godzinę

200 ml/godzinę

Kolejne infuzje

c

500 ml

100 ml/godzinę

50 ml/godzinę, co

godzinę

200 ml/godzinę

Stopniowe zwiększanie szybkości infuzji można rozważyć tylko przy braku reakcji związanych z infuzją.

Rozcieńczenie w 500 ml można zastosować tylko przy braku IRR ≥ 1 stopnia podczas pierwszych 3 godzin pierwszej

infuzji. W przeciwnym razie, należy kontynuować stosowanie rozcieńczenia w 1000 ml i zaleceń jak dla pierwszej

infuzji.

Zmodyfikowane początkowe szybkości kolejnych infuzji (tj. od trzeciej infuzji) można stosować tylko przy braku IRR

≥ 1 stopnia podczas końcowej szybkości infuzji ≥ 100 ml/godz w pierwszych dwóch infuzjach. W przeciwnym razie,

należy postępować według zaleceń jak dla drugiej infuzji.

Postępowanie w przypadku wystąpienia reakcji związanych z infuzją

Przed infuzją produktu leczniczego DARZALEX należy podać leki mające zmniejszyć ryzyko

wystąpienia IRR.

W razie wystąpienia IRR o jakimkolwiek stopniu/nasileniu, należy natychmiast przerwać infuzję

produktu leczniczego DARZALEX i podjąć leczenie objawów.

W postępowaniu w przypadku wystąpienia IRR może być niezbędne zmniejszenie szybkości infuzji

lub przerwanie leczenia produktem leczniczym DARZALEX, jak opisano to poniżej (patrz punkt 4.4).

Stopień 1-2 (łagodny do umiarkowanego): Gdy objawy ustąpią można wznowić infuzję z

szybkością nie większą niż połowa szybkości podawania przy której wystąpiła IRR. Jeśli u

pacjenta nie wystąpią żadne dalsze objawy IRR, można stopniowo zwiększać szybkość wg

odpowiednich stopni i przedziałów czasowych, uzasadnionych klinicznie, do maksymalnej

szybkości 200 ml/h (Tabela 3).

Stopień 3 (ciężki): Gdy objawy ustąpią , można rozważyć wznowienie infuzji z szybkością nie

większą niż połowa szybkości podawania przy której wystąpiła IRR. Jeśli u pacjenta nie

wystąpią żadne dalsze objawy, można stopniowo zwiększać szybkość wg odpowiednich stopni i

przedziałów czasowych (Tabela 3). Powyższą procedurę należy powtórzyć w razie powrotu

objawów stopnia 3. W razie wystąpienia po raz trzeci objawów związanych z infuzją o nasileniu

≥ 3 stopnia należy trwale odstawić produkt leczniczy DARZALEX.

Stopień 4 (zagrażający życiu): Należy trwale odstawić produkt leczniczy DARZALEX.

Pominięcie dawki (dawek)

W razie pominięcia zaplanowanej dawki produktu leczniczego DARZALEX, należy podać ją tak

szybko jak to możliwe, a schemat dawkowania należy odpowiednio dostosować, utrzymując odstępy

pomiędzy dawkami.

Modyfikacje dawki

Nie zaleca się zmniejszania dawki produktu leczniczego DARZALEX. Może być konieczne

opóźnienie podania dawki by umożliwić powrót liczby krwinek do normy w razie toksyczności

hematologicznej (patrz punkt 4.4). W celu uzyskania informacji na temat produktów leczniczych

podawanych z produktem leczniczym DARZALEX, patrz odpowiednie charakterystyki produktów

leczniczych.

Zalecane leczenie towarzyszące

Leki podawane przed infuzją

W celu zmniejszenia ryzyka IRR należy wszystkim pacjentom na 1-3 godzin przed każdą infuzją

produktu leczniczego DARZALEX podać:

Kortykosteroid (długodziałający lub średnio-długodziałający)

Monoterapia:

Metyloprednizolon 100 mg, lub równoważną dawkę, podawaną dożylnie. Po drugiej infuzji

można zmniejszyć dawkę kortykosteroidu (60 mg metyloprednizolonu podawanego doustnie

lub dożylnie).

Terapia skojarzona:

Deksametazon 20 mg, podawany przed każdą infuzją produktu leczniczego DARZALEX (patrz

punkt 5.1).

Deksametazon podaje się dożylnie przed pierwszą infuzją produktu leczniczego DARZALEX, a

przed kolejnymi infuzjami można rozważyć podanie doustne.

Leki przeciwgorączkowe (doustny paracetamol 650 do 1000 mg)

Leki przeciwhistaminowe (doustnie lub dożylnie difenhydramina 25 do 50 mg lub lek

równoważny).

Leki podawane po infuzji

W celu zmniejszenia ryzyka późnych IRR należy podać:

Monoterapia:

Przez dwa dni po każdej infuzji (zaczynając od dnia po infuzji) należy podawać doustny

kortykosteroid (20 mg metyloprednizolonu, lub równoważną dawkę kortykosteroidu o średnim

czasie działania lub długo-działającego , zgodnie z lokalnymi standardami).

Terapia skojarzona:

Należy rozważyć podanie małej dawki doustnej metyloprednizolonu (≤ 20 mg) lub

odpowiednika dzień po infuzji produktu leczniczego DARZALEX. Jednakże, jeśli dzień po

infuzji produktu leczniczego DARZALEX podawany jest kortykosteroid wchodzący w skład

schematu podstawowego (np. deksametazon), podawanie dodatkowych leków po infuzji może

nie być konieczne (patrz punkt 5.1).

Ponadto, u pacjentów z przewlekłą chorobą obturacyjną płuc w wywiadzie należy rozważyć

zastosowanie po infuzji krótko- i długodziałających leków rozszerzających oskrzela oraz wziewnych

kortykosteroidów. Według uznania lekarza, po pierwszych czterech infuzjach, jeśli pacjent nie

doświadcza istotnych IRR, można rozważyć odstawienie leków wziewnych.

Zapobieganie reaktywacji wirusa półpaśca

Należy rozważyć profilaktykę przeciwwirusową zapobiegającą reaktywacji wirusa półpaśca.

Szczególne grupy pacjentów

Zaburzenia czynności nerek

Nie przeprowadzano badań daratumumabu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Na

podstawie populacyjnych analiz farmakokinetyki (PK) nie wymaga się dostosowania dawki

u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 5.2).

Zaburzenia czynności wątroby

Nie przeprowadzano badań daratumumabu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Na

podstawie populacyjnych analiz farmakokinetyki (PK) nie wymaga się dostosowania dawki

u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 5.2).

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma potrzeby dostosowania dawki (patrz punkt 5.2).

Dzieci i młodzież

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu leczniczego DARZALEX u dzieci

w wieku poniżej 18 lat.

Brak dostępnych danych (patrz punkt 5.1).

Sposób podawania

DARZALEX jest do stosowania dożylnego. Jest podawany w dożylnej infuzji po rozcieńczeniu w

9 mg/ml (0,9%) roztworze chlorku sodu do wstrzykiwań. Instrukcje jak rozcieńczyć produkt leczniczy

przed podaniem, patrz punkt 6.6.

4.3

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w

punkcie 6.1.

4.4

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Reakcje związane z infuzją

U około połowy pacjentów leczonych produktem leczniczym DARZALEX zgłaszano reakcje

związane z infuzją (IRR). Należy dokładnie obserwować takich pacjentów w trakcie oraz po infuzji.

Większość IRR wystąpiło podczas pierwszej infuzji. Cztery procent wszystkich pacjentów miało IRR

podczas więcej niż jednej infuzji. Występowały ciężkie reakcje obejmujące skurcz oskrzeli,

niedotlenienie, duszność, nadciśnienie tętnicze, obrzęk krtani i płuc. Objawy głównie obejmowały

zatkanie nosa, kaszel, podrażnienie gardła, dreszcze, wymioty i nudności. Rzadziej występowały:

świszczący oddech, alergiczny nieżyt nosa, goraczka, dyskomfort w klatce piersiowej, świąd i

niedociśnienie tętnicze (patrz punkt 4.8).

Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia IRR należy przed rozpoczęciem leczenia produktem leczniczym

DARZALEX premedykować pacjentów z zastosowaniem leków przeciwhistaminowych,

przeciwgorączkowych i kortykosteroidów. Należy przerwać infuzję produktu leczniczego

DARZALEX w razie wystąpienia IRR o jakimkolwiek nasileniu. W razie potrzeby należy wdrożyć

odpowiednie postępowanie medyczne/leczenie wspomagające w celu zminimalizowania IRR.

Szybkość infuzji należy zmniejszyć przy jej wznowieniu (patrz punkt 4.2).

By zmniejszyć ryzyko późnych IRR, należy po infuzjach produktu leczniczego DARZALEX podawać

wszystkim pacjentom doustne kortykosteroidy. Ponadto, u pacjentów z przewlekłą chorobą

obturacyjną płuc w wywiadzie, aby zapobiec ewentualnym powikłaniom oddechowym, należy

rozważyć zastosowanie po infuzji wziewnych kortykosteroidów, krótko- i długodziałających leków

rozszerzających oskrzela (patrz punkt 4.2).

Należy trwale odstawić produkt leczniczy DARZALEX w razie wystąpienia IRR zagrażających życiu.

Neutropenia/Trombocytopenia

DARZALEX może nasilić neutropenię i trombocytopenię indukowaną schematem podstawowym

terapii (patrz punkt 4.8).

Należy okresowo w trakcie terapii badać całkowitą liczbę krwinek zgodnie z charakterystykami

produktów leczniczych stosowanych w schemacie podstawowym. Należy obserwować pacjentów z

neutropenią czy nie występują objawy zakażenia. Może być konieczne opóźnienie podania produktu

leczniczego DARZALEX by umożliwić powrót liczby krwinek do normy. Nie zaleca się zmniejszania

dawki produktu leczniczego DARZALEX. Można rozważyć leczenie wspomagające z zastosowaniem

przetoczeń krwi lub podaniem czynników wzrostu.

Wpływ na wyniki pośredniego testu antyglobulinowego (test pośredni Coombs’a)

Daratumumab wiąże się z CD38 występującym w małych ilościach na erytrocytach (RBCs), co może

skutkować dodatnim wynikiem pośredniego testu Coombs’a. Ten dodatni wynik może utrzymywać się

nawet przez 6 miesięcy od ostatniej infuzji daratumumabu. Należy wspomnieć, że daratumumab

związany z RBCs może maskować wykrywanie przeciwciał na słabsze antygeny w surowicy pacjenta.

Oznaczanie grupy krwi pacjenta – AB0 i Rh nie jest zaburzone.

Przed rozpoczęciem leczenia daratumumabem należy przeprowadzić typowanie i skrining pacjentów.

Można rozważyć badanie fenotypu przed rozpoczęciem leczenia zgodnie z lokalną praktyką.

Daratumumab nie wpływa na wyniki badań genotypu erytrocytów, więc można je wykonać w

dowolnym czasie.

W razie planowanego przetoczenia krwi należy poinformować ośrodek krwiodawstwa o zaburzonych

wynikach testów antyglobulinowych (patrz punkt 4.5). W razie konieczności natychmiastowego

przetoczenia krwi można podać bez próby krzyżowej erytrocyty AB0/RhD- zgodnie z lokalną

praktyką.

Wpływ na ocenę całkowitej odpowiedzi

Daratumumab jest ludzkim przeciwciałem monoklonalnym IgG kappa, które jest wykrywalne za

pomocą zarówno elektroforezy białek surowicy (SPE) oraz immunofiksacji (IFE) stosowanych w

monitorowaniu klinicznym endogennej M-proteiny (patrz punkt 4.5). Ta interakcja może wpływać na

ocenę odpowiedzi całkowitej i progresji choroby u niektórych pacjentów z białkiem szpiczakowym

IgG kappa.

Substancje pomocnicze

Każda fiolka 5 ml i 20 ml produktu leczniczego DARZALEX zawiera odpowiednio 0,4 mmol

i 1,6 mmol (9,3 mg i 37,3 mg) sodu. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów kontrolujących

zawartość sodu w diecie.

4.5

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

Jest mało prawdopodobne by dla daratumumabu, będącego przeciwciałem monoklonalnym IgG1қ,

wydalanie nerkowe i metabolizm przy udziale enzymów wątrobowych były głównymi drogami

eliminacji. W związku z tym nie oczekuje się by zmiany aktwności enzymów metabolizujących leki

mogły wpływać na eliminację daratumumabu. Ponieważ daratumumab ma duże powinowactwo do

unikalnego epitopu na CD38, nie należy spodziewać się także, by wpływał on na aktywność enzymów

metabolizujących leki.

Badania farmakokinetyki klinicznej pomalidomidu, talidomidu i bortezomibu wykazały brak istotnych

klinicznie interakcji pomiędzy produktem leczniczym DARZALEX i tymi lekami stosowanymi w

terapii skojarzonej.

Wpływ na wyniki pośredniego testu antyglobulinowego (pośredni test Coombs’a)

Daratumumab wiąże się z CD38 na erytrocytach i wpływa na wyniki testów zgodności, w tym testów

przesiewowych i krzyżowych przeciwciał (patrz punkt 4.4). Metody zmniejszające wpływ

daratumumabu obejmują: użycie ditiotreitolu (DTT) w badanej próbce celem rozbicia wiązania

daratumumabu lub inne lokalnie uznane metody. Ponieważ układ grupowy Kell jest także wrażliwy na

DTT, jednostki krwi Kell-ujemne można przetaczać tylko po wykluczeniu lub zidentyfikowaniu

alloprzeciwciał z zastosowaniem RBCs potraktowanych DTT. Alternatywnie można także rozważyć

badanie fenotypu lub genotypu (patrz punkt 4.4).

Wpływ na wyniki elektroforezy białek surowicy oraz immunofiksacji

Daratumumab może być wykrywany za pomocą elektroforezy białek surowicy (SPE) oraz

immunofiksacji (IFE) stosowanych w monitorowaniu chorobowych immunoglobulin monoklonalnych

(M proteiny). Może skutkować to fałszywie dodatnimi wynikami badań SPE i IFE u pacjentów z

białkiem szpiczakowym IgG kappa wpływającym na wstępną ocenę całkowitej odpowiedzi wg

kryteriów International Myeloma Working Group (IMWG). U pacjentów z utrzymującą się bardzo

dobrą częściową odpowiedzią, należy rozważyć inne metody oceny stopnia odpowiedzi.

4.6

Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Kobiety w wieku rozrodczym/Antykoncepcja

Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczną metodę antykoncepcji w trakcie leczenia

oraz przez 3 miesiące od zakończenia stosowania daratumumabu.

Ciąża

Brak danych u ludzi i zwierząt określających ryzyko stosowania daratumumabu w czasie ciąży.

Wiadomo, że przeciwciała monoklonalne IgG1 przechodzą przez łożysko po pierwszym trymestrze

ciąży. Dlatego daratumumabu nie należy stosować w okresie ciąży chyba, że korzyści z leczenia dla

kobiety przewyższają ryzyko dla płodu. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie przyjmowania tego

leku, należy poinformować ją o możliwym ryzyku dla płodu.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy daratumumab przenika do mleka ludzkiego czy mleka zwierząt.

Matczyne IgG przenikają do mleka ludzkiego, lecz nie przedostają się do krążenia noworodka lub

niemowlęcia w znaczących ilościach, gdyż są rozkładane w przewodzie pokarmowym i nie wchłaniają

się.

Nieznany jest wpływ daratumumabu na noworodki/niemowlęta. Należy podjąć decyzję czy przerwać

karmienie piersią czy też przerwać podawanie produktu leczniczego DARZALEX biorąc pod uwagę

korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia dla matki.

Płodność

Brak dostępnych danych by określić możliwy wpływ daratumumabu na płodność mężczyzn lub kobiet

(patrz punkt 5.3).

4.7

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

DARZALEX nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

i obsługiwania maszyn. Jednakże u pacjentów przyjmujących daratumumab zgłaszano uczucie

zmęczenia i należy wziąć to pod uwagę w razie prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8

Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Dane dotyczące bezpieczeństwa opisane poniżej odzwierciedlają ekspozycję na produkt leczniczy

DARZALEX (16 mg/kg) u 820 pacjentów ze szpiczakiem mnogim, w tym u 526 pacjentów w dwóch

badaniach fazy 3 z aktywną kontrolą, którzy otrzymywali produkt leczniczy DARZALEX w

skojarzeniu z lenalidomidem (DRd; n = 283; badanie MMY3003) lub bortezomibem (DVd; n = 243;

badanie MMY3004) i w pięciu otwartych badaniach klinicznych, w których pacjenci otrzymywali

produkt leczniczy DARZALEX w skojarzeniu z pomalidomidem (DPd; n = 103) lub w skojarzeniu z

lenalidomidem (n = 35) lub w monoterapii (n = 156).

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi (> 20%) w indywidualnych randomizowanych

kontrolowanych badaniach klinicznych były: reakcje związane z infuzją, zmęczenie, nudności,

biegunka, skurcze mięśni, gorączka, kaszel, duszność, neutropenia, trombocytopenia i zakażenie

górnych dróg oddechowych. Ponadto w skojarzeniu z bortezomibem często zgłaszano: obrzęk

obwodowy i obwodową czuciową neuropatię. Ciężkimi działaniami niepożądanymi były: zapalenie

płuc, zakażenie górnych dróg oddechowych, grypa, gorączka, biegunka i migotanie przedsionków.

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

Tabela 4 przedstawia działania niepożądane, które wystąpiły u pacjentów otrzymujących produkt

leczniczy DARZALEX.

Kategorie częstości występowania działań niepożądanych definiowano następująco: bardzo często

(≥ 1/10), często (≥ 1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥ 1/1000 do < 1/100), rzadko (≥ 1/10000 do

< 1/1000) i bardzo rzadko (< 1/10000). Działania niepożądane w każdej kategorii częstości

uporządkowano zgodnie ze zmniejszającym się stopniem ciężkości.

Tabela 4:

Działania niepożądane u pacjentów ze szpiczakiem mnogim leczonych

produktem leczniczym DARZALEX 16 mg/kg

Klasyfikacja układów

i narządów

Działanie niepożądane

Kategoria

częstości

Częstość (%)

Wszystkie

stopnie

Stopień

3-4

Zakażenia i zarażenia

pasożytnicze

Zapalenie płuc

Bardzo często

Zakażenie górnych dróg

oddechowych

Grypa

Często

Zaburzenia krwi i układu

chłonnego

Neutropenia

Bardzo często

Trombocytopenia

Niedokrwistość

Limfopenia

Zaburzenia układu

nerwowego

Obwodowa czuciowa

neuropatia

Bardzo często

Ból głowy

Bardzo często

<1*

Zaburzenia serca

Migotanie przedsionków

Często

Zaburzenia układu

oddechowego, klatki

piersiowej i śródpiersia

Kaszel

Bardzo często

<1*

Duszność

Zaburzenia żołądka i jelit

Biegunka

Bardzo często

Nudności

Wymioty

Zaburzenia mięśniowo-

szkieletowe i tkanki łącznej

Skurcze mięśni

Bardzo często

<1*

Zaburzenia ogólne i stany

w miejscu podania

Zmęczenie

Bardzo często

Gorączka

Obrzęk obwodowy

Urazy, zatrucia i powikłania

po zabiegach

Reakcje związane z

infuzją

Bardzo często

Wskazuje zbiorczy termin

Brak stopnia 4

Reakcje związane z infuzją obejmują określone przez badaczy terminy związane z infuzją, patrz poniżej

Reakcje związane z infuzją

W badaniach klinicznych (monoterapia i terapie skojarzone; N = 820) częstość występowania reakcji

związanych z infuzją każdego stopnia wynosiła 46% podczas pierwszej infuzji produktu leczniczego

DARZALEX, 2% podczas 2. infuzji, i 3% podczas nastepnych infuzji. Mniej niż 1% pacjentów miało

reakcje stopnia 3 związane z infuzją podczas drugiej i następnych.

Mediana czasu do występienia reakcji wyniosła 1,4 godzin (zakres: 0,02 do 72,8 godzin). Częstość

przerwania infuzji z powodu reakcji wyniosła 42%. Mediany czasów trwania infuzji dla pierwszej,

drugiej i kolejnych infuzji wynosiły odpowiednio 7; 4,3 i 3,5 godzin.

Ciężkie reakcje związane z infuzją (stopień 3) obejmowały skurcz oskrzeli, duszność, obrzęk krtani,

obrzęk płuc, niedotlenienie i nadciśnienie tętnicze. Inne niepożądane reakcje związane z infuzją

(każdego stopnia, ≥ 5%) to: zatkanie nosa, kaszel, dreszcze, podrażnienie gardła, wymioty i nudności

Zakażenia

U pacjentów otrzymujących produkt leczniczy DARZALEX w terapii skojarzonej i w schematach

podstawowych stwierdzano zakażenia stopnia 3 lub 4 (DVd: 21%, Vd: 19%; DRd: 27%, Rd: 23%;

DPd: 28%). Zapalenie płuc było najczęściej zgłaszanym w badaniach ciężkim zakażeniem (stopień 3

lub 4). Przerwanie leczenia stwierdzono u 2% do 5% pacjentów. Zakażenia zakończone zgonem,

głównie z powodu zapalenia płuc i posocznicy, stwierdzono w badaniach u 0,8% do 2% pacjentów.

Hemoliza

Istnieje teoretyczne ryzyko hemolizy. W badaniach klinicznych i obserwacjach postmarketingowych

będzie prowadzone ciągłe monitorowanie tego zagrożenia.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania

wymienionego w załączniku V.

4.9

Przedawkowanie

Objawy przedmiotowe i podmiotowe

Nie było przypadku przedawkowania w badaniach klinicznych. W badaniu klinicznym podawano

dożylnie dawki do 24 mg/kg.

Leczenie

Nie ma specjalnego antidotum do stosowania przy przedawkowaniu produktu leczniczego

DARZALEX. W razie przedawkowania należy obserwować pacjenta pod kątem jakichkolwiek

objawów przedmiotowych i podmiotowych działań niepożądanych i wdrożyć niezwłocznie

odpowiednie leczenie objawowe.

5.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1

Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące, przeciwciała

monoklonalne, kod ATC: L01XC24

Mechanizm działania

Daratumumab jest ludzkim przeciwciałem monoklonalnym IgG1κ, które łączy się z białkiem CD38

prezentowanym w dużej ilości na powierzchni komórek nowotworowych szpiczaka mnogiego, a także

na innych rodzajach komórek i tkanek w różnych poziomach. Białko CD38 ma wiele funkcji, takich

jak: receptor pośredniczący w adhezji komórek, przenoszenie sygnałów i aktywność enzymatyczna.

Daratumumab wykazał w warunkach in vivo silne hamowanie wzrostu komórek nowotworowych

z ekspresją CD38. Na podstawie badań in vitro stwierdzono, że daratumumab może wykorzystywać

wiele funkcji efektorowych, skutkując immunologiczną śmiercią komórek nowotworowych. Te

badania wskazują, że daratumumab może indukować lizę komórek nowotworowych za pomocą

cytotoksyczności zależnej od układu dopełniacza, cytotoksyczności komórkowej zależnej od

przeciwciał i fagocytozy komórek zależnej od przeciwciał w nowotworach z ekspresją CD38. Liza

indukowana daratumumabem zmniejszała liczbę komórek supresorowych pochodzenia szpikowego

(CD38+MDSCs), regulatorowych komórek T (CD38+T

regs

) i komórek B (CD38+B

regs

). Komórki T

(CD3+, CD4+ i CD8+) także mają ekspresję CD38 zależną od etapu rozwoju i poziomu aktywacji.

Podczas terapii daratumumabem stwierdzano istotne zwiększenie bezwzględnej liczby i odsetka

limfocytów T CD4+ i CD8+ T w pełnej krwi obwodowej oraz szpiku kostnym. Ponadto

sekwencjonowanie DNA receptora komórek T potwierdziło, że podczas terapii daratumumabem

zwiększała się klonalność komórek T, co wskazuje na właściwości immunomodulacyjne, które mogą

wpływać na odpowiedź kliniczną.

Daratumumab indukował apoptozę w warunkach in vitro po wiązaniu krzyżowym z udziałem

receptora Fc. Ponadto daratumumab modulował aktywność enzymatyczną CD38, hamując aktywność

cyklazy i stymulując aktywność hydrolazy. Znaczenie tych działań in vitro nie jest do końca poznane

w warunkach klinicznych, ani nie wiadomo jakie są ich implikacje na rozwój komórek

nowotworowych.

Działanie farmakodynamiczne

Liczba komórek Natural killer (NK) i komórek T

Komórki NK mają wysoką ekspresję CD38 i są wrażliwe na lizę wywoływaną przez daratumumab.

Podczas terapii daratumumabem stwierdzano zmniejszenie całkowitej liczby i odsetka komórek NK

(CD16+CD56+) i aktywowanych komórek NK (CD16+CD56

) w pełnej krwi obwodowej oraz

szpiku kostnym. Jednakże wyjściowa liczba komórek NK nie korelowała z odpowiedzią kliniczną.

Immunogenność

Pacjentów otrzymujących monoterapię daratumumabem (n = 199) i terapię skojarzoną (n=299)

oceniano pod kątem obecności przeciwciał przeciw daratumumabowi w wielu punktach czasowych

terapii i do 8 tygodni po jej zakończeniu. Od rozpoczęcia leczenia daratumumabem u żadnego z

pacjentów stosujących monoterapię nie wykryto przeciwciał, a u 2 (0,7%) pacjentów stosujących

terapię skojarzoną wykryto przeciwciała przeciw daratumumabowi. U 1-go z pacjentów stosujących

terapię skojarzoną powstały przemijające przeciwciała neutralizujące przeciw daratumumabowi.

Jednakże zastosowane testy miały ograniczenia w wykrywaniu przeciwciał przeciw daratumumabowi

w warunkach dużego stężenia daratumumabu. Dlatego nie można było wiarygodnie określić częstości

wytwarzania przeciwciał.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

Monoterapia

W dwóch otwartych badaniach wykazano skuteczność kliniczną i bezpieczeństwo stosowania

produktu leczniczego DARZALEX w monoterapii dorosłych pacjentów z nawrotowym i opornym na

leczenie szpiczakiem mnogim, u których wcześniejsze leczenie obejmowało inhibitor proteasomu i

immunomodulator i u których wykazano progresję choroby podczas ostatniej terapii.

W badaniu MMY2002, 106 pacjentów z nawrotowym i opornym na leczenie szpiczakiem mnogim,

otrzymywało DARZALEX w dawce 16 mg/kg aż do progresji choroby. Mediana wieku pacjentów

wynosiła 63,5 lat (zakres od 31 do 84 lat), 11% pacjentów było w wieku ≥ 75 lat, 49% stanowili

mężczyźni a 79% było rasy białej. Mediana liczby wcześniejszych linii terapii u pacjentów wynosiła

5. Autologiczne przeszczepienie komórek macierzystych szpiku (ASCT) miało wcześniej 80%

pacjentów. Wcześniejsze terapie obejmowały bortezomib (99%), lenalidomid (99%), pomalidomid

(63%) i karfilzomib (50%). Na początku leczenia 97% pacjentów było opornych na ostatnią linię

leczenia, 95% było opornych na inhibitor proteasomu (PI) oraz lek immunomodulujący (IMiD), 77%

było opornych na leki alkilujące, 63% było opornych na pomalidomid a 48% pacjentów było

opornych na karfilzomib.

W Tabeli 5 przedstawiono wyniki skuteczności wcześniej ustalonej analizy pośredniej na podstawie

oceny niezależnej komisji (IRC).

Tabela 5:

Wyniki skuteczności z badania MMY2002 ocenione przez IRC

Punkt końcowy skuteczności

DARZALEX 16 mg/kg

N = 106

Całkowity odsetek odpowiedzi

(ORR: sCR+CR+VGPR+PR)

[n (%)]

31 (29,2)

95% CI (%)

(20,8; 38,9)

Rygorystyczna odpowiedź całkowita (sCR) [n (%)]

3 (2,8)

Odpowiedź całkowita (CR) [n]

Bardzo dobra odpowiedź częściowa (VGPR) [n (%)]

10 (9,4)

Odpowiedź częściowa (PR) [n (%)]

18 (17,0)

Odsetek korzyści klinicznych (ORR+MR) [n(%)]

36 (34,0)

Mediana czasu odpowiedzi [miesiące (95% CI)]

7,4 (5,5; NE)

Mediana czasu do odpowiedzi [miesiące (zakres)]

1 (0,9; 5,6)

Pierwszorzędowy punkt końcowy skuteczności (kryteria Międzynarodowej grupy roboczej nad szpiczakiem mnogim)

CI = przedział ufności; NE = brak możliwości oceny; MR = minimalna odpowiedź

Całkowity odsetek odpowiedzi (ORR) w badaniu MMY2002 był podobny niezależnie od rodzaju

wcześniejszej terapii przeciwszpiczakowej.

Przy aktualizacji przeżycia z medianą czasu obserwacji 14,7 miesięcy, mediana całkowitego przeżycia

(OS) wyniosła 17,5 miesięcy (95% CI:13,7; brak możliwości oceny).

W badaniu GEN501, 42 pacjentów z nawrotowym i opornym na leczenie szpiczakiem mnogim

otrzymywało DARZALEX w dawce 16 mg/kg aż do progresji choroby. Mediana wieku pacjentów

wynosiła 64 lata (zakres 44 do 76 lat), 64% stanowili mężczyźni i 76% było rasy białej. Mediana

liczby wcześniejszych linii terapii u pacjentów wynosiła 5. ASCT miało wcześniej 74% pacjentów.

Wcześniejsze terapie obejmowały bortezomib (100%), lenalidomid (95%), pomalidomid (36%) i

karfilzomib (19%). Na początku leczenia 76% pacjentów było opornych na ostatnią linię leczenia,

64% było opornych na zarówno PI i IMiD, 60% było opornych na leki alkilujące, 36% było opornych

na pomalidomid i 17% było opornych na karfilzomib.

Wcześniej zaplanowana analiza pośrednia wykazała, że leczenie daratumumabem w dawce 16 mg/kg

skutkowało 36% ORR z 5% CR i 5% VGPR. Mediana czasu do odpowiedzi wyniosła 1 (zakres: 0,5

do 3,2) miesiąc. Mediana trwania odpowiedzi nie została osiągnięta (95% CI: 5,6 miesięcy, brak

możliwości oceny).

Przy aktualizacji przeżycia z medianą czasu obserwacji 15,2 miesięcy, mediana OS nie została

osiągnięta (95% CI: 19,9 miesięcy, brak możliwości oceny), gdyż 74% badanych żyło.

Terapia skojarzona z lenalidomidem

MMY3003, otwarte, randomizowane, z aktywną kontrolą badanie fazy III porównywało leczenie

produktem leczniczym DARZALEX w dawce 16 mg/kg w skojarzeniu z lenalidomidem i małą dawką

deksametazonu (DRd) z terapią lenalidomidem i małą dawką deksametazonu (Rd) u pacjentów ze

szpiczakiem mnogim, nawrotowym lub opornym na leczenie, którzy otrzymali co najmniej jedno

wcześniejsze leczenie. Lenalidomid (25 mg raz na dobę doustnie w dniach 1-21 w powtarzalnych

cyklach 28-dniowych [4-tygodnie]) podawano z małą dawką deksametazonu 40 mg/tydzień (lub

zmniejszoną dawką 20 mg/tydzień dla pacjentów > 75 lat lub indeksem masy ciała [BMI] < 18,5). W

dniach infuzji produktu leczniczego DARZALEX podawano przed infuzją 20 mg deksametazonu oraz

dawkę przypominającą dzień po infuzji. Leczenie kontynuowano w obu grupach aż do progresji

choroby lub nieakceptowalnej toksyczności.

W sumie 569 pacjentów przydzielono losowo: 286 do grupy DRd i 283 do grupy Rd. Wyjściowa

demografia i parametry choroby były podobne w grupie otrzymującej produkt leczniczy DARZALEX

i grupie kontrolnej. Mediana wieku pacjentów wynosiła 65 lat (zakres 34 do 89 lat) i 11% było w

wieku ≥ 75 lat. Większość pacjentów (86%) otrzymywało wcześniej PI, 55% pacjentów otrzymywało

wcześniej IMiD, w tym 18% pacjentów otrzymywało wcześniej lenalidomid; a 44% pacjentów

otrzymywało wcześniej PI i IMiD. W punkcie wyjścia 27% pacjentów wykazało oporność na ostatnią

linię leczenia. 18% pacjentów miało oporność tylko na PI, a 21% pacjentów miało oporność na

bortezomib. Pacjenci z opornością na lenalidomid zostali wykluczeni z badania.

Badanie MMY3003 wykazało poprawę przeżycia bez progresji (PFS) w grupie DRd w porównaniu z

grupą Rd; nie osiągnięto mediany PFS w grupie DRd, a w grupie Rd wyniosła ona 18,4 miesięcy

(iloraz ryzyka [HR]=0,37; 95% CI: 0,27; 0,52; p < 0,0001), co odpowiada zmniejszeniu o 63% ryzyka

progresji choroby lub zgonu u pacjentów leczonych DRd (patrz wykres 1).

Wykres 1:

Krzywa PFS Kaplana-Meiera w badaniu MMY3003

Dodatkowe wyniki skuteczności z badania MMY3003 przedstawiono w Tabeli 6 poniżej.

Tabela 3:

Dodatkowe wyniki skuteczności z badania MMY3003

Liczba pacjentów z ocenioną odpowiedzią

DRd (n = 281)

Rd (n = 276)

Całkowita odpowiedź (sCR+CR+VGPR+PR) n(%)

261 (92,9)

211 (76,4)

wartość-p

< 0,0001

Rygorystyczna odpowiedź całkowita (sCR)

51 (18,1)

20 (7,2)

Pełna odpowiedź (CR)

70 (24,9)

33 (12,0)

Bardzo dobra odpowiedź częściowa (VGPR)

92 (32,7)

69 (25,0)

Odpowiedź częściowa (PR)

48 (17,1)

89 (32,2)

Mediana czasu do odpowiedzi [miesiące (95% CI)]

1,0 (1,0; 1,1)

1,3 (1,1; 1,9)

Mediana czasu odpowiedzi [miesiące (95% CI)]

NE (NE; NE)

17,4 (17,4; NE)

Odsetek negatywny MRD (95% CI)

29,0 (23,8; 34,7)

7,8 (4,9; 11,5)

Iloraz szans 95% CI

4,85 (2,93; 8,03)

wartość-p

< 0,000001

DRd = daratumumab-lenalidomid-deksametazon; Rd = lenalidomide-deksametazon; MRD = minimalna choroba

rezydualna; CI = przedział ufności; NE = brak możliwości oceny.

Wartość-p z testu Chi-kwadrat Cochran Mantel-Haenszel.

Na podstawie populacji z zamiarem leczenia i progu 10

Zastosowano estymację Chi-kwadrat zwykłego ilorazu szans. Iloraz szans > 1 wskazuje na korzyści DRd.

Wartość-p pochodzi z wskaźnika prawdopodobieństwa testu Chi-kwadrat.

Nie osiągnięto mediany OS w obu grupach. Przy medianie obserwacji 13,5 miesięcy, iloraz szans OS

wyniósł 0,64 (95% CI: 0,40; 1,01; p = 0,0534).

Terapia skojarzona z bortezomibem

MMY3004 otwarte, randomizowane, z aktywną kontrolą badanie fazy III porównywało leczenie

produktem leczniczym DARZALEX w dawce 16 mg/kg w skojarzeniu z bortezomibem i

deksametazonem (DVd), z terapią bortezomibem i deksametazonu (Vd) u pacjentów ze szpiczakiem

mnogim, nawrotowym lub opornym na leczenie, którzy otrzymali co najmniej jedno wcześniejsze

leczenie. Bortezomib był podawany we wstrzyknięciu podskórym lub infuzji dożylnej w dawce

1,3 mg/m

powierzchni ciała dwa razy w tygodniu przez dwa tygodnie (dni 1., 4., 8. i 11.) w

powtarzalnych cyklach terapii trwających 21 dni (3-tygodnie) przez 8 cykli. Deksametazon był

podawany doustnie w dawce 20 mg w dniach 1., 2., 4., 5., 8., 9., 11. i 12. każdego z 8 cykli

bortezomibu (80 mg/tydzień przez dwa z trzech tygodni cyklu bortezomibu) lub w zmniejszonej

dawce 20 mg/tydzień u pacjentów> 75 lat, BMI < 18,5; źle kontrolowaną cukrzycą lub wcześniejszą

nietolerancją terapii steroidami. W dniach infuzji produktu leczniczego DARZALEX podawano przed

infuzją 20 mg deksametazonu. Leczenie produktem leczniczym DARZALEX kontynuowano aż do

progresji choroby lub nieakceptowalnej toksyczności.

W sumie 498 pacjentów przydzielono losowo: 251 do grupy DVd i 247 do grupy Vd. Wyjściowa

demografia i parametry choroby były podobne w grupie otrzymującej produkt leczniczy DARZALEX

i grupie kontrolnej. Mediana wieku pacjentów wynosiła 64 lata (zakres 30 do 88 lat) i 12% było w

wieku ≥ 75 lat. 69% pacjentów otrzymywało wcześniej PI (66% otrzymywało bortezomib) a 76%

pacjentów otrzymywało wcześniej IMiD (42% otrzymywało lenalidomid). W punkcie wyjścia 32%

pacjentów wykazało oporność na ostatnią linię leczenia. 33% pacjentów miało oporność tylko na

IMiD, a 28% pacjentów miało oporność na lenalidomid. Pacjenci z opornością na bortezomib zostali

wykluczeni z badania.

Badanie MMY3004 wykazało poprawę PFS w grupie DVd w porównaniu z grupą Vd; nie osiągnięto

mediany PFS w grupie DVd, a w grupie Vd wyniosła ona 7,2 miesiące (iloraz ryzyka [HR]=0,39; 95%

CI: 0,28; 0,53; p < 0,0001), co odpowiada zmniejszeniu o 61% ryzyka progresji choroby lub zgonu u

pacjentów leczonych DVd porównaniu z leczeniem Vd. (patrz wykres 2).

Wykres2:

Krzywa PFS Kaplana-Meiera w badaniu MMY3004

Dodatkowe wyniki skuteczności z badania MMY3004 przedstawiono w Tabeli 7 poniżej.

Tabela 7:

Dodatkowe wyniki skuteczności z badania MMY3004

Liczba pacjentów z ocenioną odpowiedzią

DVd (n = 240)

Vd (n = 234)

Całkowita odpowiedź (sCR+CR+VGPR+PR) n(%)

199 (82,9)

148 (63,2)

wartość-p

< 0,0001

Rygorystyczna odpowiedź całkowita (sCR)

11 (4,6)

5 (2,1)

Pełna odpowiedź (CR)

35 (14,6)

16 (6,8)

Bardzo dobra odpowiedź częściowa (VGPR)

96 (40,0)

47 (20,1)

Odpowiedź częściowa (PR)

57 (23,8)

80 (34,2)

Mediana czasu do odpowiedzi [miesiące (95% CI)]

0,9 (0,8; 1,4)

1,6 (1,5; 2,1)

Mediana czasu odpowiedzi [miesiące (95% CI)]

NE (11,5; NE)

7,9 (6,7; 11,3)

Odsetek negatywny MRD (95% CI)

13,5% (9,6%; 18,4%)

2,8% (1,1%; 5,8%)

Iloraz szans 95% CI

5,37 (2,33; 12,37)

wartość-p

0,000006

DVd = daratumumab-bortezomib-deksametazon; Vd = bortezomib-deksametazon; MRD = minimalna choroba

rezydualna; CI = przedział ufności; NE = brak możliwości oceny.

Wartość-p z testu Chi-kwadrat Cochran Mantel-Haenszel.

Na podstawie populacji z zamiarem leczenia i progu 10

Zastosowano estymację Chi-kwadrat zwykłego ilorazu szans. Iloraz szans > 1 wskazuje na korzyści DVd.

Wartość-p pochodzi z wskaźnika prawdopodobieństwa testu Chi-kwadrat.

Nie osiągnięto mediany OS w obu grupach. Przy calkowitej medianie obserwacji 7,4 miesięcy (95%

CI: 0,0; 14,9), iloraz szans OS wyniósł 0,77 (95% CI: 0,47; 1,26; p = 0,2975).

Elektrofizjologia serca

Daratumumab jako duże białko ma małe prawdopodobieństwo by bezpośrednio wpływać na kanały

jonowe. Wpływ daratumumabu na odstęp QTc oceniano w otwartym badaniu u 83 pacjentów

(badanie GEN501) z nawrotowym i opornym na leczenie szpiczakiem mnogim po podaniu

daratumumabu w infuzjach (4 do 24 mg/kg). Liniowe mieszane analizy PK-PD nie wykazały istotnego

zwiększenia średniego odstepu QTcF (t.j. powyżej 20ms) w momencie uzyskiwania C

daratumumabu.

Dzieci i młodzież

Europejska Agencja Leków uchyliła obowiązek przedstawiania wyników badań produktu leczniczego

DARZALEX we wszystkich podgrupach populacji dzieci i młodzieży w szpiczaku mnogim

(stosowanie u dzieci i młodzieży, patrz punkt 4.2).

5.2

Właściwości farmakokinetyczne

Właściwości farmakokinetyczne (PK) daratumumabu po podaniu dożylnym w monoterapii oceniano u

pacjentów z nawrotowym i opornym na leczenie szpiczakiem mnogim w dawkach od 0,1 mg/kg do

24 mg/kg. Opracowano model populacyjny daratumumabu by opisać jego właściwości PK i ocenić

wpływ współzmiennych na dystrybucję daratumumabu u pacjentów ze szpiczakiem mnogim. Analiza

modelu populacyjnego PK obejmowała 223 pacjentów otrzymujących DARZALEX w monoterapii w

dwóch badaniach klinicznych (150 osób otrzymywało dawki 16 mg/kg).

W grupach dawkowych od 1 do 24 mg/kg, maksymalne stężenia w surowicy krwi (C

) po pierwszej

dawce zwiększające się proporcjonalnie do dawki i objętości dystrybucji były zbieżne ze wstępną

dystrybucją do kompartmentu osoczowego. Po ostatniej dawce z podawanych co tydzień, C

zwiększało się szybciej niż proporcjonalnie do dawki, zbieżnie z docelową dystrybucją dawki.

Wzrosty AUC były większe niż proporcjonalne do dawki, a klirens (CL) zmniejszał się wraz ze

wzrostem dawki. Te wyniki sugerują, że CD38 może ulegać wysyceniu przy dużych dawkach, po

których wpływ docelowego klirensu wiązania minimalizuje się a klirens daratumumabu zbliża się do

liniowego klirensu endogennej IgG1. Klirens zmniejszał się także po dawkach wielokrotnych, co

może wynikać z obciążenia chorobą nowotworową.

Końcowy okres półtrwania zwiększa się wraz ze zwiększaniem dawki i powtarzaniem dawkowania.

Średni (odchylenie standardowe [SD]) szacowany końcowy okres półtrwania daratumumabu po

podaniu pierwszej dawki 16 mg/kg wyniósł 9 (4,3) dni. Szacowany końcowy okres półtrwania

daratumumabu po podaniu ostatniej dawki 16 mg/kg zwiększył się, lecz brak wystarczających danych

do wiarygodnej oceny. Na podstawie populacyjnej analizy PK, średni (SD) okres półtrwania związany

z nie-specyficzną liniową eliminacją wyniósł około 18 (9) dni; jest to końcowy okres półtrwania,

którego należy się spodziewać po całkowitym wysyceniu docelowego klirensu wiązania i

powtarzalnych dawek daratumumabu.

Na końcu fazy zalecanego w monoterapii schematu cotygodniowego dawkowania i podawania dawki

16 mg/kg, średnie (SD) stężenie w osoczu C

wyniosło 915 (410,3) mikrogramów/ml i było około

2,9-razy większe niż po pierwszej infuzji. Średnie (SD) minimalne stężenie w surowicy na końcu fazy

cotygodniowego dawkowania wyniosło 573 (331,5) mikrogramów/ml.

Z populacyjnej analizy PK monoterapii daratumumabem wynika, że stan stacjonarny daratumumabu

jest osiągany po około 5 miesiącach w fazie podawania co 4 tygodnie (od 21. infuzji), a średnia

proporcja (SD) pomiędzy C

w stanie stacjonarnym a C

po pierwszej dawce wyniosła 1,6 (0,5).

Średnia (SD) objętość dystrybucji dla kompartmentu centralnego wynosi 56,98 (18,07) ml/kg.

Przeprowadzono dodatkową analizę farmakokinetyki populacyjnej u pacjentów ze szpiczakiem

mnogim poddawanych różnym terapiom skojarzonym w czterech badaniach klinicznych

(694 pacjentów z których 684 otrzymywało daratumumab w dawce 16 mg/kg). Profile stężenie-czas

dla daratumumabu były podobne w monoterapii jak i w terapiach skojarzonych. Średni (SD)

szacowany końcowy czas półtrwania związany z liniowym klirensem w terapii skojarzonej wyniósł

około 23 (12) dni.

Na podstawie populacyjnej analizy PK stwierdzono, że masa ciała jest istotną statystycznie

współzmienną klirensu daratumumabu. Dlatego dawkowanie zależne od masy ciała jest właściwą

strategią w dawkowaniu u pacjentów ze szpiczakiem mnogim.

Szczególne grupy pacjentów

Wiek i płeć

Na podstawie populacyjnej analizy PK u pacjentów otrzymujących monoterapię daratumumabem,

wiek (zakres: 31-84 lat) nie miał istotnego klinicznie wpływu na PK daratumumabu, a ekspozycja na

daratumumab była podobna u młodszych (w wieku < 65 lat, n = 127) i starszych pacjentów (w wieku

≥ 65 lat, n = 96; w wieku ≥ 75 lat, n = 18; w wieku ≥ 85 lat). Podobnie do monoterapi, nie stwierdzono

istotnego klinicznie wpływu wieku na ekspozycję na daratumumab w populacyjnych analizach PK u

pacjentów otrzymujących skojarzone terapie. Różnica w ekspozycji pomiędzy młodszymi (wiek

< 65 lat, n = 352; lub wiek < 75 lat, n = 630) i starszymi osobami (wiek ≥ 65 lat, n = 342; lub wiek

≥ 75 lat, n = 64) wyniosła 6%.

Płeć nie wpływała istotnie klinicznie na ekspozycję na daratumumab w obu populacyjnych analizach

Zaburzenia czynności nerek

Nie przeprowadzano formalnych badań daratumumabu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Wykonano populacyjną analizę PK opierając się na istniejących danych dotyczących czynności nerek

u pacjentów otrzymujących daratumumab w monoterapii, w tym u 71 z prawidłową czynnością nerek

(klirens kreatyniny [CRCL] ≥ 90 ml/min), 78 z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek (CRCL < 90

i ≥ 60 ml/min), 68 z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (CRCL < 60 i ≥ 30 ml/min) oraz 6

z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub krańcową niewydolnością nerek (CRCL < 30 ml/min).

Nie stwierdzono istotnych klinicznie różnic ekspozycji na daratumumab pomiędzy pacjentami z

zaburzeniami czynności nerek, a pacjentami z prawidłową czynnością nerek. Dodatkowe analizy

farmakokinetyki u pacjentów otrzymujących terapie skojarzone także nie wykazały istotnych

klinicznie różnic w ekpozycji na daratumumab pomiędzy pacjentami z zaburzeniami czynności nerek

(łagodne, n = 264; umiarkowane, n = 166; ciężkie, n = 12), a pacjentami z prawidłową czynnością

nerek (n = 251).

Zaburzenia czynności wątroby

Nie przeprowadzano formalnych badań daratumumabu u pacjentów z zaburzeniami czynności

wątroby. Jest mało prawdopodobne by zmiany czynności wątroby miały wpływ na eliminację

daratumumabu, gdyż cząsteczki IgG1 takie jak daratumumab nie podlegają metabolizmowi

wątrobowemu.

Populacyjna analiza PK u pacjentów otrzymujących monoterapię daratumumabem obejmowała

189 patientów z prawidłową czynnością wątroby (bilirubina całkowita [TB] i AspAT ≤ GGN) i 34 z

łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby (TB 1,0 x do 1,5 x GGN lub AspAT > GGN). Nie

stwierdzono istotnych klinicznie różnic w ekpozycji na daratumumab pomiędzy pacjentami z

łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby i z prawidłową czynnością wątroby. Dodatkowa analiza

PK u pacjentów ze szpiczakiem mnogim otrzymujących daratumumab w różnych terapiach

skojarzonych objęła 598 pacjentów z prawidłową czynnością wątroby, 83 pacjentów z łagodnymi

zaburzeniami czynności wątroby i 5 pacjentów z umiarkowanymi (TB > 1,5 x do 3,0 x GGN), lub

ciężkimi (TB > 3,0 x GGN) zaburzeniami czynności wątroby. Nie wykazano istotnych klinicznie

różnic w ekpozycji na daratumumab pomiędzy pacjentami z zaburzeniami czynności wątroby a

pacjentami z prawidłową czynnością wątroby.

Rasa

Na podstawie populacyjnej analizy PK daratumumabu w monoterapii ekspozycja na daratumumab

była podobna pomiędzy osobami rasy białej (n = 197) i innych ras (n = 26). W dodatkowej

populacyjnej analizie PK u pacjentów ze szpiczakiem mnogim otrzymujących daratumumab w

różnych terapiach skojarzonych ekspozycja na daratumumab była także podobna pomiędzy osobami

rasy białej (n = 558) i innych ras (n = 136).

5.3

Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane toksykologiczne pochodzą z badań daratumumabu u szympansów i małp cynomolgus, nosicieli

przeciwciał anty-CD38. Nie przeprowadzano badań toksyczności przewlekłej.

Rakotwórczość i mutagenność

Nie przeprowadzano badań u zwierząt by określić działanie rakotwórcze daratumumabu.

Wpływ na reprodukcję

Nie przeprowadzano badań u zwierząt by określić możliwy wpływ daratumumabu na reprodukcję lub

rozwój.

Płodność

Nie przeprowadzano badań u zwierząt by określić możliwy wpływ na płodność u samców i samic.

6.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.1

Wykaz substancji pomocniczych

Kwas octowy lodowaty

Mannitol (E421)

Polisorbat 20

Sodu octan trójwodny

Sodu chlorek

Woda do wstrzyknięć

6.2

Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, oprócz wymienionych

w punkcie 6.6.

6.3

Okres ważności

Nieotwarte fiolki

24 miesiące

Po rozcieńczeniu

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, niezależnie od sposobu otwarcia/rozcieńczenia, aby

wykluczyć ryzyko zanieczyszczenia mikrobiologicznego, produkt należy zużyć natychmiast. Jeśli nie

zostanie zużyty natychmiast, użytkownik jest odpowiedzialny za czas i warunki przechowywania.

Czas przechowywania w warunkach chłodniczych (2°C-8°C) i przy ochronie przed światłem nie może

przekraczać 24 godzin, a następnie 15 godzin (w tym czas infuzji) w temperaturze pokojowej (15°C -

25°C) i w świetle dziennym.

6.4

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

Nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Warunki przechowywania produktu leczniczego po rozcieńczeniu, patrz punkt 6.3.

6.5

Rodzaj i zawartość opakowania

Koncentrat 5 ml w fiolce ze szkła typu 1 z elastomerowym korkiem i aluminiowym zabezpieczeniem

ze zrywalnym klipsem zawierający 100 mg daratumumabu. Opakowanie zawierające 1 fiolkę.

Koncentrat 20 ml w fiolce ze szkła typu 1 z elastomerowym korkiem i aluminiowym zabezpieczeniem

ze zrywalnym klipsem zawierający 400 mg daratumumabu. Opakowanie zawierające 1 fiolkę.

6.6

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do

stosowania

Produkt leczniczy do jednorazowego użycia.

Instrukcja aseptycznego sporządzania roztworu do infuzji:

Wyliczyć wymaganą dawkę (mg), całkowitą objętość roztworu (ml) i liczbę potrzebnych fiolek

produktu leczniczego DARZALEX wg masy ciała pacjenta.

Sprawdzić czy roztwór produktu leczniczego DARZALEX jest bezbarwny do żółtego. Nie

stosować, gdy stwierdzi się zmętnienie, przebarwienie lub zanieczyszczenie.

Stosując technikę aseptyczną usunąć z worka/pojemnika infuzyjnego objętość roztworu 0,9%

chlorku sodu odpowiadającą wymaganej objętości produktu leczniczego DARZALEX.

Pobrać odpowiednią objętość produktu leczniczego DARZALEX i rozcieńczyć do

odpowiedniej objętości dodając ją do worka/pojemnika infuzyjnego zawierającego 0,9%

roztwór chlorku sodu (patrz punkt 4.2). Worek/pojemnik infuzyjny musi być wykonany z

polichlorku winylu (PVC), polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub mieszanki poliolefin

(PP+PE). Rozcieńczyć w warunkach aseptycznych. Pozostałą w fiolce, niewykorzystaną część

produktu, należy wyrzucić.

Ostrożnie odwrócić worek/pojemnik infuzyjny by wymieszać roztwór. Nie wstrząsać.

Przed podaniem sprawdzić wizualnie parenteralne produkty lecznicze pod kątem obecności

zanieczyszczeń lub przebarwień. W rozcieńczonym roztworze mogą powstać bardzo małe,

przejrzyste do białych białkowe cząsteczki, gdyż daratumumab jest białkiem. Nie stosować, gdy

stwierdzi się zmętnienie, przebarwienie lub zanieczyszczenie.

Ponieważ produkt leczniczy DARZALEX nie zawiera konserwantów, rozcieńczone roztwory

należy podać w ciągu 15 godzin (wliczając w to czas infuzji), w temperaturze pokojowej (15°C

do 25°C) i w świetle dziennym.

Jeśli produkt nie zostanie zużyty natychmiast, rozcieńczony roztwór można przechowywać

przed podaniem w warunkach chłodniczych (2°C - 8°C) do 24 godzin, zapewniających ochronę

przed światłem. Nie zamrażać.

Podać rozcieńczony roztwór w dożylnej infuzji stosując zestaw wyposażony w regulator

przepływu i w liniowy, niepirogenny filtr z polieterosulfanu (PES) o niskim stopniu wiązania

białek (rozmiar porów 0,22 lub 0,2 mikrometra). Do podawania stosować tylko zestawy

z poliuretanu (PU), polibutadienu (PBD), PVC, PP lub PE.

Nie podawać infuzji produktu leczniczego DARZALEX jednocześnie, w tej samej linii

dożylnej, z innymi produktami.

Nie przechowywać niewykorzystanych porcji roztworu do infuzji do ponownego użycia.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie

z lokalnymi przepisami.

7.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

8.

NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/16/1101/001

EU/1/16/1101/002

9.

DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 20 maja 2016

10.

DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Szczegółowe informacje o tym produkcie leczniczym są dostępne na stronie internetowej Europejskiej

Agencji Leków http://www.ema.europa.eu.

ANEKS II

A.

WYTWÓRCY BIOLOGICZNEJ SUBSTANCJI CZYNNEJ

ORAZ WYTWÓRCA ODPOWIEDZIALNY ZA

ZWOLNIENIE SERII

B.

WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE

ZAOPATRZENIA I STOSOWANIA

C.

INNE WARUNKI I WYMAGANIA DOTYCZĄCE

DOPUSZCZENIA DO OBROTU

D.

WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE

BEZPIECZNEGO I SKUTECZNEGO STOSOWANIA

PRODUKTU LECZNICZEGO

A.

WYTWÓRCY BIOLOGICZNEJ SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ WYTWÓRCA

ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERII

Nazwa i adres wytwórców biologicznej substancji czynnej

Biogen Inc.

5000 Davis Drive

Research Triangle Park

North Carolina

27709

Stany Zjednoczone

Janssen Sciences Ireland UC

Barnahely

Ringaskiddy, Co. Cork

Irlandia

Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii

Janssen Biologics B.V.

Einsteinweg 101

NL-2333 CB Leiden

Holandia

B.

WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE ZAOPATRZENIA I STOSOWANIA

Produkt leczniczy wydawany na receptę do zastrzeżonego stosowania (patrz aneks I: Charakterystyka

Produktu Leczniczego, punkt 4.2).

C.

INNE WARUNKI I WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOPUSZCZENIA DO OBROTU

Okresowy raport o bezpieczeństwie stosowania

Wymagania do przedłożenia okresowych raportów o bezpieczeństwie stosowania tych produktów są

określone w wykazie unijnych dat referencyjnych (wykaz EURD), o którym mowa w art. 107c ust. 7

dyrektywy 2001/83/WE i jego kolejnych aktualizacjach ogłaszanych na europejskiej stronie

internetowej dotyczącej leków.

Podmiot odpowiedzialny powinien przedłożyć pierwszy okresowy raport o bezpieczeństwie

stosowania tego produktu w ciągu 6 miesięcy po dopuszczeniu do obrotu.

D.

WARUNKI I OGRANICZENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO I SKUTECZNEGO

STOSOWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

Plan zarządzania ryzykiem (ang. Risk Management Plan, RMP)

Podmiot odpowiedzialny podejmie wymagane działania i interwencje z zakresu nadzoru nad

bezpieczeństwem farmakoterapii wyszczególnione w RMP, przedstawionym w module 1.8.2

dokumentacji do pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, i wszelkich jego kolejnych aktualizacjach.

Uaktualniony RMP należy przedstawiać:

na żądanie Europejskiej Agencji Leków;

w razie zmiany systemu zarządzania ryzykiem, zwłaszcza w wyniku uzyskania nowych

informacji, które mogą istotnie wpłynąć na stosunek ryzyka do korzyści, lub w wyniku

uzyskania istotnych informacji, dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego

lub odnoszących się do minimalizacji ryzyka.

Dodatkowe działania w celu minimalizacji ryzyka

Przed wprowadzeniem produktu leczniczego DARZALEX (daratumumab) do obrotu w każdym

państwie członkowskim (MS) Podmiot Odpowiedzialny (MAH) musi uzgodnić treść i formę

materiałów edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości ważnego stwierdzonego ryzyka

dotyczącego “Wpływu na badania grup krwi (słabszy antygen) (Dodatni pośredni test Coombs’a)” i

dostarczenie wskazówek jak należy postępować.

MAH zapewni, że w każdym państwie członkowskim gdzie produkt leczniczy DARZALEX

(daratumumab) jest wprowadzony do obrotu, wszyscy pracownicy ochrony zdrowia i pacjenci, którzy

mogą zalecać, wydawać i otrzymywać ten produkt, mają dostęp do / otrzymali poniższe informacje.

Materiały edukacyjne dla pracowników ochrony zdrowia i banków krwi powinny zawierać

następujęce kluczowe elementy:

Wskazówki dla pracowników ochrony zdrowia i banków krwi dotyczące wpływu na badania

grup krwi i sposoby minimalizacji ryzyka tego wpływu;

Kartę ostrzeżeń dla pacjenta.

Wskazówki dla pracowników ochrony zdrowia i banków krwi powinny zawierać następujęce

kluczowe elementy:

Przed rozpoczęciem leczenia daratumumabem należy przeprowadzić typowanie i skrining

pacjentów; Można także rozważyć badanie fenotypu;

Dodatni wynik pośredniego testu antyglobulinowego Coombsa indukowany daratumumabem

(wpływający na próby krzyżowe krwi) może utrzymywać się do 6 miesiecy od infuzji produktu,

dlatego lekarz powinien polecić pacjentowi posiadanie Karty ostrzeżeń przez 6 miesięcy od

zakończenia leczenia;

Daratumumab związany z erytrocytami może maskować wykrywanie przeciwciał na słabsze

antygeny w surowicy pacjenta;

Oznaczanie grupy krwi pacjenta – AB0 i Rh nie jest zaburzone;

Metody zmniejszające wpływ daratumumabu obejmują: użycie ditiotreitolu (DTT) w badanej

próbce celem rozbicia wiązania daratumumabu lub inne lokalnie uznane metody. Ponieważ

układ grupowy Kell jest także wrażliwy na DTT, jednostki krwi Kell-ujemne można przetaczać

tylko po wykluczeniu lub zidentyfikowaniu alloprzeciwciał z zastosowaniem RBC

potraktowanych DTT. Alternatywnie można także rozważyć badanie genotypu;

W razie konieczności natychmiastowego przetoczenia krwi można podać bez próby krzyżowej

erytrocyty AB0/RhD- zgodnie z lokalną praktyką;

W razie planowanego przetoczenia krwi należy poinformować ośrodek krwiodawstwa o

zaburzonych wynikach testów antyglobulinowych;

Informacja o konieczności zapoznania się z Charakterystyką Produktu Leczniczego (ChPL);

Informacja o konieczności wydania pacjentom Karty ostrzeżeń i polecenia zapoznania się z

Ulotką dołączoną do opakowania.

Karta ostrzeżeń dla pacjenta, powinna zawierać następujęce kluczowe elementy:

Ostrzeżenie dla lekarzy leczących pacjenta, w tym w razie nagłych sytuacji, że pacjent

otrzymuje produkt leczniczy DARZALEX (daratumumab), oraz że leczeniu towarzyszy ważne

stwierdzone ryzyko wpływu na badania grup krwi (słabszy antygen) (dodatni pośredni test

Coombs’a), który może utrzymywać się do 6 miesiecy od ostatniej infuzji produktu, i wyraźne

zalecenie by pacjent posiadał tą ulotkę przez 6 miesięcy od zakończenia leczenia;

Dane kontaktowe lekarza zalecającego produkt leczniczy DARZALEX (daratumumab);

Informacja o konieczności zapoznania się z Ulotką dołączoną do opakowania.

ANEKS III

OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA DLA PACJENTA

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

KARTON (100 mg/400 mg)

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

DARZALEX 20 mg/ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji.

daratumumab

2.

ZAWARTOŚĆ <SUBSTANCJI CZYNNEJ> <SUBSTANCJI CZYNNYCH>

Każda fiolka 5 ml koncentratu zawiera 100 mg daratumumabu (20 mg/ml).

Każda fiolka 20 ml koncentratu zawiera 400 mg daratumumabu (20 mg/ml).

3.

WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Substancje pomocnicze: kwas octowy lodowaty, mannitol (E421), polisorbat 20, sodu octan

trójwodny, sodu chlorek, woda do wstrzykiwań. Dodatkowe informacje znajdują się w ulotce.

4.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji.

1 fiolka, 100 mg/5 ml

1 fiolka, 400 mg/20 ml

5.

SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

Podanie dożylne po rozcieńczeniu.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7.

INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Nie wstrząsać.

8.

TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP)

9.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w lodówce.

Nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

10.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI

WŁAŚCIWE

11.

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12.

NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU1/16/1101/001

EU1/16/1101/002

13.

NUMER SERII

Nr serii (Lot)

14.

OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

15.

INSTRUKCJA UŻYCIA

16.

INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Zaakceptowano uzasadnienie braku informacji systemem Braille’a.

17.

NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.

18.

NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH

BEZPOŚREDNICH

FIOLKA

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA(I) PODANIA

DARZALEX 20 mg/ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji.

daratumumab

Podanie dożylne po rozcieńczeniu

2.

SPOSÓB PODAWANIA

3.

TERMIN WAŻNOŚCI

4.

NUMER SERII

5.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY

JEDNOSTEK

100 mg/5 ml

400 mg/20 ml

6.

INNE

B. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

DARZALEX 20 mg/ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

daratumumab

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie

zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Użytkownik leku też może w tym pomóc,

zgłaszając wszelkie działania niepożądane, które wystąpiły po zastosowaniu leku. Aby dowiedzieć się,

jak zgłaszać działania niepożądane – patrz punkt 4.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest DARZALEX i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku DARZALEX

Jak stosować lek DARZALEX

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek DARZALEX

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest DARZALEX i w jakim celu się go stosuje

Co to jest DARZALEX

DARZALEX jest lekiem przeciwnowotworowym, który zawiera substancję czynną daratumumab.

Należy ona do grupy leków zwanych przeciwciałami monoklonalnymi. Przeciwciała monoklonalne są

białkami, które opracowano by rozpoznawały i łączyły się ze szczególnymi komórkami w organizmie.

Daratumumab stworzono by łączył się ze szczególnymi komórkami nowotworowymi, tak by układ

odpornościowy mógł je zniszczyć.

W jakim celu stosuje się DARZALEX

DARZALEX stosuje się u osób dorosłych w wieku co najmniej 18 lat z nowotworem zwanym

szpiczak mnogi (szpiczak plazmocytowy). Jest to nowotwór szpiku kostnego. Lek DARZALEX

stosuje się w przypadku niepowodzenia terapii.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku DARZALEX

Kiedy nie stosować leku DARZALEX:

jeśli pacjent ma uczulenie na daratumumab lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienionych w punkcie 6).

Nie stosować leku DARZALEX jeśli poniższe sytuacje dotyczą pacjenta. W razie wątpliwości należy

porozmawiać z lekarzem lub pielęgniarką zanim zastosuje się lek DARZALEX.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku DARZALEX należy omówić to z lekarzem, lub pielęgniarką:

Reakcje związane z infuzją

DARZALEX podaje się w infuzji dożylnej (kroplówce). Przed i po każdej infuzji leku DARZALEX,

pacjent będzie otrzymywał leki, które pomogą zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji

związanych z infuzją (patrz “Leki podawane podczas terapii lekiem DARZALEX” w punkcie 3).

Takie reakcje mogą wystąpić podczas infuzji lub w ciągu 3 dni po infuzji.

Należy natychmiast powiedzieć lekarzowi lub pielęgniarce, jeśli u pacjenta wystąpi którakolwiek

z reakcji związanych z infuzją, wymienionych na początku punktu 4.

Jeśli u pacjenta wystąpią reakcje związane z infuzją, mogą zostać podane inne leki lub tempo infuzji

zostanie zmniejszone lub infuzja zostanie wstrzymana. Gdy objawy ustąpią lub ulegną złagodzeniu,

infuzja może zostać wznowiona.

Jest bardzo prawdopodobne, że te reakcje wystąpią podczas pierwszej infuzji. Jeśli u pacjenta raz

wystąpiły reakcje związane z infuzją, prawdopodobieństwo ponownego ich wystąpienia jest mniejsze.

Lekarz prowadzący może zdecydować by nie podawać leku DARZALEX, jeśli u pacjenta wystąpiły

silne reakcje związane z infuzją.

Zmniejszenie liczby krwinek

DARZALEX może zmniejszać liczbę białych krwinek odpowiedzialnych za zwalczanie zakażeń, oraz

liczbę płytek krwi odpowiedzialnych za krzepnięcie krwi. Należy zgłosić pracownikowi ochrony

zdrowia jeśli u pacjenta wystąpi gorączka lub wybroczyny podskórne (zasinienie) lub krwawienia.

Przetoczenia krwi

Jeśli pacjent będzie wymagał przetoczenia krwi, zostaną przedtem wykonane badania zgodności grup

krwi. DARZALEX może wpływać na wyniki tych badań. Należy powiedzieć osobie wykonującej

badania krwi, że pacjent stosuje lek DARZALEX.

Dzieci i młodzież

Nie podawać leku DARZALEX dzieciom i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Nie wiadomo jak lek

działa w tej grupie wiekowej.

DARZALEX a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub pielęgniarce o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub pielęgniarki przed zastosowaniem tego leku.

Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie przyjmowania tego leku, należy niezwłocznie powiedzieć

o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Lekarz zdecyduje czy korzyści z leczenia pacjentki przewyższają

ryzyko dla dziecka.

Antykoncepcja

Kobiety stosujące DARZALEX powinny stosować skuteczną metodę antykoncepcji podczas leczenia i

przez 3 miesiące po jego zakończeniu.

Karmienie piersią

Lekarz z pacjentką zdecydują czy korzyści z karmienia piersią są większe niż ryzyko dla dziecka. Lek

może przenikać do mleka matki i nie wiadomo jak wpłynie to na dziecko.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Pacjent może odczuwać zmęczenie podczas stosowania leku DARZALEX, co może wpływać na

zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Lek DARZALEX zawiera sód

Każda 5 ml fiolka leku DARZALEX zawiera 0,4 mmol (9,3 mg) sodu. Należy to wziąć pod uwagę,

jeśli pacjent stosuje dietę niskosodową.

Każda 20 ml fiolka leku DARZALEX zawiera 1,6 mmol (37,3 mg) sodu. Należy to wziąć pod uwagę,

jeśli pacjent stosuje dietę niskosodową.

3.

Jak stosować lek DARZALEX

Ile leku stosować

Lekarz określi odpowiednią dla pacjenta dawkę i schemat podawania leku DARZALEX. Dawka

będzie zależała od masy ciała pacjenta.

Zwykle stosowana początkowa dawka leku DARZALEX wynosi 16 mg na kg masy ciała.

DARZALEX może być podawany sam lub razem z innymi lekami stosowanymi w leczeniu szpiczaka

mnogiego.

Gdy jest podawany sam lub z innymi lekami stosuje się go następująco:

przez pierwsze 8 tygodni raz w tygodniu

następnie co 2 tygodnie przez 16 tygodni

następnie raz na 4 tygodnie.

DARZALEX może być podawany razem z innymi lekami:

przez pierwsze 9 tygodni raz w tygodniu

następnie co 3 tygodnie przez 15 tygodni

następnie raz na 4 tygodnie.

Jak podawać lek

DARZALEX będzie podawany przez lekarza lub pielęgniarkę, przez kilka godzin w kroplówce

(“infuzji dożylnej”).

Leki podawane w trakcie leczenia lekiem DARZALEX

Pacjent może otrzymać leki zmniejszające ryzyko zachorowania na półpasiec.

Przed każdą infuzją leku DARZALEX pacjent otrzyma leki zmniejszające ryzyko wystąpienia reakcji

związanych z infuzją, m.in.:

leki przeciwalergiczne (przeciwhistaminowe)

leki przeciwzapalne (kortykosteroidy)

leki przeciwgorączkowe (takie jak paracetamol).

Po każdej infuzji leku DARZALEX pacjent otrzyma leki (takie jak kortykosteroidy) zmniejszające

ryzyko wystąpienia reakcji związanych z infuzją.

Osoby z problemami oddechowymi

Jeśli pacjent ma problemy z oddychaniem takie jak astma lub przewlekła obturacyjna choroba płuc,

otrzyma leki wziewne by:

rozszerzyć oskrzela (bronchodilatory)

zmniejszyć obrzęk i stan zapalny płuc (kortykosteroidy).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku DARZALEX

Ten lek będzie podawany przez lekarza lub pielęgniarkę. Jest mało prawdopodobne by pacjent

otrzymał za dużą dawkę leku (przedawkowanie). Lekarz będzie obserwował pacjenta czy nie wystąpią

objawy niepożądane.

Pominięcie zastosowania leku DARZALEX

Jest bardzo ważne by przychodzić na wszystkie wizyty by leczenie było skuteczne. W razie

pominięcia wizyty należy umówić się na następną tak szybko jak to możliwe.

W razie jakichkolwiek dodatkowych kwestii dotyczących stosowania tego leku należy zapytać lekarza

lub pielęgniarkę.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Reakcje związane z infuzją

Należy niezwłocznie powiedzieć lekarzowi lub pielęgniarce, jeśli wystąpią jakiekolwiek z

następujących objawów reakcji związanych z infuzją w trakcie lub w ciągu 3 dni od infuzji. Mogą być

potrzebne dodatkowe leki lub spowolnienie infuzji lub jej przerwanie.

Te reakcje mogą być bardzo częste (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

dreszcze,

zapalenie gardła, kaszel,

nudności,

wymioty,

swędzenie, wyciek lub zatkany nos,

duszność lub inne problemy oddechowe.

Inne częste objawy (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 osób):

dyskomfort w klatce piersiowej,

zawroty głowy i zamroczenie (niedociśnienie),

swędzenie,

swiszczący oddech.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek z powyższych reakcji związanych z infuzją, należy niezwłocznie

powiedzieć lekarzowi lub pielęgniarce.

Inne działania niepożądane

Bardzo częste (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

gorączka,

uczucie silnego zmęczenia,

grypa

biegunka,

ból głowy,

uszkodzenie nerwów, które może objawiać się: mrowieniem, drętwieniem lub bólem,

skurcze mięśni,

obrzęk, dłoni, kostek lub stóp,

zapalenie płuc,

zakażenie dróg oddechowych – jak nosa, zatok lub gardła,

mała liczba czerwonych krwinek przenoszących tlen (niedokrwistość),

mała liczba białych krwinek zwalczających zakażenia (neutropenia, limfopenia),

mała liczba płytek krwi odpowiedzialnych za krzepnięcie krwi (trombocytopenia).

Częste (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 osób):

nieregularny rytm serca (migotanie przedsionków).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V. Dzięki zgłaszaniu

działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa

stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek DARZALEX

Lek DARZALEX będzie przechowywany w szpitalu lub klinice.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: EXP. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w lodówce (2°C-8°C). Nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Przedstawiciel

ochrony zdrowia wyrzuci leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek DARZALEX

Substancją czynną jest daratumumab. Jeden ml koncentratu zawiera 20 mg daratumumabu.

Każda fiolka 5 ml koncentratu zawiera 100 mg daratumumabu. Każda fiolka 20 ml koncentratu

zawiera 400 mg daratumumabu.

Pozostałe składniki to kwas octowy lodowaty, mannitol (E421), polisorbat 20, octan trójwodny

sodu, chlorek sodu, woda do wstrzykiwań (patrz “lek DARZALEX zawiera sód” w punkcie 2).

Jak wygląda lek DARZALEX i co zawiera opakowanie

DARZALEX jest koncentratem do sporządzania roztworu do infuzji i jest roztworem bezbarwnym do

żółtego.

DARZALEX jest dostarczany w opakowaniach zawierających 1 szklaną fiolkę.

Podmiot odpowiedzialny

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

Wytwórca

Janssen Biologics B.V.

Einsteinweg 101

NL-2333 CB Leiden

Holandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

België/Belgique/Belgien

Janssen-Cilag NV

Antwerpseweg 15-17

B-2340 Beerse

Tel/Tél: +32 14 64 94 11

Lietuva

UAB "JOHNSON & JOHNSON"

Geležinio Vilko g. 18A

LT-08104 Vilnius

Tel: +370 5 278 68 88

България

„Джонсън & Джонсън България” ЕООД

ж.к. Младост 4

Бизнес Парк София, сграда 4

София 1766

Тел.: +359 2 489 94 00

Luxembourg/Luxemburg

Janssen-Cilag NV

Antwerpseweg 15-17

B-2340 Beerse

Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 14 64 94 11

Česká republika

Janssen-Cilag s.r.o.

Karla Engliše 3201/06

CZ-150 00 Praha 5 - Smíchov

Tel.: +420 227 012 227

Magyarország

Janssen-Cilag Kft.

Nagyenyed u. 8-14

H-Budapest, 1123

Tel.: +36 1 884 2858

Danmark

Janssen-Cilag A/S

Bregnerødvej 133

DK-3460 Birkerød

Tlf: +45 45 94 82 82

Malta

AM MANGION LTD.

Mangion Building, Triq Ġdida fi Triq Valletta

MT-Ħal-Luqa LQA 6000

Tel: +356 2397 6000

Deutschland

Janssen-Cilag GmbH

Johnson & Johnson Platz 1

D-41470 Neuss

Tel: +49 2137 955 955

Nederland

Janssen-Cilag B.V.

Graaf Engelbertlaan 75

NL-4837 DS Breda

Tel: +31 76 711 1111

Eesti

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal

Lõõtsa 2

EE-11415 Tallinn

Tel: +372 617 7410

Norge

Janssen-Cilag AS

Postboks 144

NO-1325-Lysaker

Tlf: +47 24 12 65 00

Ελλάδα

Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε.

Λεωφόρος Ειρήνης 56

GR-151 21 Πεύκη, Αθήνα

Tηλ: +30 210 80 90 000

Österreich

Janssen-Cilag Pharma GmbH

Vorgartenstraße 206B

A-1020 Wien

Tel: +43 1 610 300

España

Janssen-Cilag, S.A.

Paseo de las Doce Estrellas, 5-7

E-28042 Madrid

Tel: +34 91 722 81 00

Polska

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.

ul. Iłżecka 24

PL-02-135 Warszawa

Tel.: +48 22 237 60 00

France

Janssen-Cilag

1, rue Camille Desmoulins, TSA 91003

F-92787 Issy Les Moulineaux, Cedex 9

Tél: 0 800 25 50 75 / +33 1 55 00 40 03

Portugal

Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda.

Estrada Consiglieri Pedroso, 69 A

Queluz de Baixo

PT-2734-503 Barcarena

Tel: +351 21 43 68 835

Hrvatska

Johnson & Johnson S.E. d.o.o.

Oreškovićeva 6h

10010 Zagreb

Tel: +385 1 6610 700

România

Johnson & Johnson România SRL

Str. Tipografilor nr. 11-15

Clădirea S-Park, Corp B3-B4, Etaj 3

013714 Bucureşti, ROMÂNIA

Tel: +40 21 207 1800

Ireland

Janssen-Cilag Ltd.

50-100 Holmers Farm Way

High Wycombe

Buckinghamshire HP12 4EG

United Kingdom

Tel: +44 1 494 567 444

Slovenija

Johnson & Johnson d.o.o.

Šmartinska cesta 53

SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 1 401 18 30

Ísland

Janssen-Cilag AB

c/o Vistor hf.

Hörgatúni 2

IS-210 Garðabær

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Johnson & Johnson, s.r.o.

CBC III, Karadžičova 12

SK-821 08 Bratislava

Tel: +421 232 408 400

Italia

Janssen-Cilag SpA

Via M.Buonarroti, 23

I-20093 Cologno Monzese MI

Tel: +39 02 2510 1

Suomi/Finland

Janssen-Cilag Oy

Vaisalantie/Vaisalavägen 2

FI-02130 Espoo/Esbo

Puh/Tel: +358 207 531 300

Κύπρος

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ

Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη 226

Λατσιά

CY-2234 Λευκωσία

Τηλ: +357 22 207 700

Sverige

Janssen-Cilag AB

Box 4042

SE-169 04 Solna

Tel: +46 8 626 50 00

Latvija

UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā

Mūkusalas iela 101

Rīga, LV1004

Tel: +371 678 93561

United Kingdom

Janssen-Cilag Ltd.

50-100 Holmers Farm Way

High Wycombe

Buckinghamshire HP12 4EG - UK

Tel: +44 1 494 567 444

Data ostatniej aktualizacji ulotki: MM/RRRR.

Inne źródła informacji

Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków

http://www.ema.europa.eu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Produkt leczniczy do jednorazowego użycia.

Instrukcja aseptycznego sporządzania roztworu do infuzji:

Wyliczyć wymaganą dawkę (mg), całkowitą objętość roztworu (ml) i liczbę potrzebnych fiolek

produktu leczniczego DARZALEX wg masy ciała pacjenta.

Sprawdzić czy roztwór produktu leczniczego DARZALEX jest bezbarwny do żółtego. Nie

stosować, gdy stwierdzi się zmętnienie, przebarwienie lub zanieczyszczenie.

Stosując technikę aseptyczną usunąć z worka/pojemnika infuzyjnego objętość roztworu 0,9%

chlorku sodu odpowiadającą wymaganej objętości produktu leczniczego DARZALEX.

Pobrać odpowiednią objętość produktu leczniczego DARZALEX i rozcieńczyć do

odpowiedniej objętości dodając ją do worka/pojemnika infuzyjnego zawierającego 0,9%

roztwór chlorku sodu. Worek/pojemnik infuzyjny musi być wykonany z polichlorku winylu

(PVC), polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub mieszanki poliolefin (PP+PE). Rozcieńczyć w

warunkach aseptycznych. Pozostałą w fiolce, niewykorzystaną część produktu, należy

wyrzucić.

Ostrożnie odwrócić worek/pojemnik infuzyjny by wymieszać roztwór. Nie wstrząsać.

Przed podaniem sprawdzić wizualnie parenteralne produkty lecznicze pod kątem obecności

zanieczyszczeń lub przebarwień. W rozcieńczonym roztworze mogą powstać bardzo małe,

przejrzyste do białych białkowe cząsteczki, gdyż daratumumab jest białkiem. Nie stosować, gdy

stwierdzi się zmętnienie, przebarwienie lub zanieczyszczenie.

Ponieważ produkt leczniczy DARZALEX nie zawiera konserwantów, rozcieńczone roztwory

należy podać w ciągu 15 godzin (wliczając w to czas infuzji), w temperaturze pokojowej (15°C

do 25°C) i w świetle dziennym.

Jeśli produkt nie zostanie zużyty natychmiast, rozcieńczony roztwór można przechowywać

przed podaniem w warunkach chłodniczych (2°C - 8°C) do 24 godzin, zapewniających ochronę

przed światłem. Nie zamrażać.

Podać rozcieńczony roztwór w dożylnej infuzji stosując zestaw wyposażony w regulator

przepływu i w liniowy, niepirogenny filtr z polieterosulfanu (PES) o niskim stopniu wiązania

białek (rozmiar porów 0,22 lub 0,2 mikrometra). Do podawania stosować tylko zestawy

z poliuretanu (PU), polibutadienu (PBD), PVC, PP lub PE.

Nie podawać infuzji produktu leczniczego DARZALEX jednocześnie, w tej samej linii

dożylnej, z innymi produktami.

Nie przechowywać niewykorzystanych porcji roztworu do infuzji do ponownego użycia.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie

z lokalnymi przepisami.

17-8-2018

Middel tegen ziekte van Kahler in basispakket na succesvolle prijsonderhandelingen

Middel tegen ziekte van Kahler in basispakket na succesvolle prijsonderhandelingen

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft met succes onderhandeld over de prijs van het middel daratumumab in twee verschillende combinatietherapieën voor de vervolgbehandeling van de ziekte van Kahler (multipel myeloom). Bij deze ziekte is er sprake van kwaadaardige woekering van plasmacellen in het beenmerg. Daratumumab was al beschikbaar als zogenaamde monotherapie voor patiënten die al eerder zijn behandeld. Door de prijsafspraken wordt het middel vanaf 1 september voor deze patiënten ook vergoed u...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

27-7-2018

Pending EC decision: Darzalex, daratumumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Darzalex, daratumumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

23-7-2018

Orphan designation: Daratumumab, for the: Treatment of AL amyloidosis

Orphan designation: Daratumumab, for the: Treatment of AL amyloidosis

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Darzalex,Daratumumab, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0180/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Darzalex,Daratumumab, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0180/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Darzalex,Daratumumab, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0180/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-6-2018

Darzalex (Janssen-Cilag International NV)

Darzalex (Janssen-Cilag International NV)

Darzalex (Active substance: daratumumab) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4107 of Wed, 27 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/18/2020 (Janssen-Cilag International NV)

EU/3/18/2020 (Janssen-Cilag International NV)

EU/3/18/2020 (Active substance: Daratumumab) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3387 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/207/17

Europe -DG Health and Food Safety