Cyanokit

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Cyanokit
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Cyanokit
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • ВСИЧКИ ДРУГИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ
 • Терапевтична област:
 • отравяне
 • Терапевтични показания:
 • Лечение на известно или предполагаемо цианидно отравяне. Cyanokit трябва да се прилага съвместно със съответните обеззаразяване и мерки за подкрепа.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 9

Друга информация

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/000806
 • Дата Оторизация:
 • 23-11-2007
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/000806
 • Последна актуализация:
 • 17-01-2019

Доклад обществена оценка

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/456072/2015

EMEA/H/C/000806

Резюме на EPAR за обществено ползване

Cyanokit

hydroxocobalamin

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Cyanokit. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба

(CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и

препоръки за условията на употреба на Cyanokit.

Какво представлява Cyanokit?

Cyanokit представлява прах, от който се приготвя разтвор за инфузия (вливане) във вена. Той

съдържа активното вещество хидроксокобаламин (hydroxocobalamin) (витамин B

За какво се използва Cyanokit?

Cyanokit се прилага като антидот за лечение на установено или предполагаемо отравяне с

цианид, силноотровно химично вещество. Цианидното отравяне се получава обикновено при

излагане на дим от огън, вдишване или поглъщане на цианид или при попадане на веществото

върху кожата или лигавиците (влажните телесни повърхности, например лигавицата на устата).

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

Как се използва Cyanokit?

Cyanokit се дава като спешно лечение, колкото е възможно по-скоро след отравянето. Прилага се

под формата на инфузия в продължение на 15 минути. За възрастни началната доза е 5 g. За

деца дозата е 70 mg на килограм телесно тегло до максимална доза от 5 g. Може да се даде и

втора доза в зависимост от тежестта на отравянето и реакцията на пациента. Втората доза се

прилага за период от 15 минути до два часа в зависимост от състоянието на пациента.

Максималната обща доза е 10 g за възрастни и 140 mg/kg за деца до максимална доза от 10 g.

Cyanokit се прилага заедно с други подходящи мерки за деконтаминиране и поддържане на

жизнените функции на пациента, включително подаване на кислород за дишане.

Cyanokit

EMA/456072/2015

Страница 2/3

Как действа Cyanokit?

Активното вещество в Cyanokit, хидроксокобаламин, реагира с цианида в организма, за да

образува цианокобаламин — неотровно съединение, което се изхвърля от организма чрез

урината. Това понижава нивата на цианид в организма и спира прикрепването му към клетъчния

ензим цитохром оксидаза, който е от значение за осигуряване на енергия в клетките. Това

способства за намаляване на ефектите на цианидното отравяне. Хидроксокобаламинът (витамин

) се прилага като витаминна добавка от 50-те години на XX в.

Как е проучен Cyanokit?

Няма проведени проучвания за пряко сравняване на Cyanokit с други средства за лечение при

хора. Информация за неговата ефективност е получена от 83 пациенти, които са били приети в

болница със съмнение за цианидно отравяне и получават Cyanokit. В едно проучване при 69

пациенти цианидното отравяне се дължи на излагане на дим от огън. Във въпросното проучване

състоянието на пациентите на мястото на инцидента е сравнено с това в края на инфузията на

Cyanokit и в продължение на следващите три дни.

Изследвани са и други 14 пациенти, при които цианидното отравяне не се дължи на вдишване на

дим; повечето от тях са приели цианид по време на опит за самоубийство. Информацията за тези

пациенти е получена от техните медицински досиета съгласно записите в базите данни в две

френски болници.

Какви ползи от Cyanokit са установени в проучванията?

В проучването за вдишване на дим повлияването от Cyanokit е оценено като „положителено“ при

31 пациенти (45%), „частично“ при 15 (22%) и „липсващо“ при 10 (15%). Повлияването при

останалите 13 пациенти е неизвестно. Петдесет от пациентите в това проучване оцеляват.

Преживяемостта е по-вероятна при онези пациенти, които получават Cyanokit преди спиране на

сърдечната дейност и са с по-леки симптоми на мозъчно увреждане и по-ниски нива на цианид в

кръвта. Двама пациенти оцеляват въпреки спирането на сърдечната дейност, преди да получат

Cyanokit. Симптомите на мозъчно увреждане преминават при 38 от 66 пациенти.

От 14-те пациенти, изложени на действието на цианид по друга причина от вдишване на дим,

оцеляват 10, включително седем пациенти със „смъртоносни“ нива на цианид в кръвта.

Четиримата починали имат високи нива на цианид в кръвта, като причина за смъртта им е

спиране или на сърдечната дейност, или на дишането, преди да получат Cyanokit.

Какви са рисковете, свързани със Cyanokit?

Тъй като хидроксокобаламинът има наситен червен цвят, повечето пациенти получават

тъмночервено оцветяване на кожата и на лигавиците за период до 15 дни, а на урината — за

период до 35 дни след приема на Cyanokit. Честотата на другите нежелани лекарствени реакции

при Cyanokit не може да бъде оценена с наличната понастоящем информация. За пълния списък

на всички нежелани лекарствени реакции, съобщени при Cyanokit, вижте листовката.

Прилагането на Cyanokit може да повлияе на оценката на изгаряния и на резултатите от

лабораторни изследвания. Стикер с обяснение на този факт е приложен към всяка опаковка

Cyanokit. Той може да бъде прикрепен към досиетата на пациентите, за да бъде болничният

персонал информиран относно тези ефекти на лекарството.

Cyanokit

EMA/456072/2015

Страница 3/3

Защо Cyanokit е разрешен за употреба?

CHMP заключи, че въз основа на ефектите върху преживяемостта и предотвратяването на

мозъчни увреждания Cyanokit се понася добре и е ефикасен антидот за цианид. Липсва налична

информация за процентите на успеваемост с други антидоти на отравяне с цианид, поради което

не е възможно да се направи сравнение между наблюдаваните проценти на успеваемост при

Cyanokit и при други, алтернативни средства. CHMP обаче заключи, че Cyanokit притежава

предимства пред алтернативните антидоти поради добрия си профил на безопасност при

пациенти, които не са получавали отравяне. Това го прави полезна възможност, когато е налице

само съмнение за отравяне с цианид.

CHMP реши, че ползите от Cyanokit са по-големи от рисковете, и препоръча да се издаде

разрешение за употреба.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Cyanokit?

Разработен е план за управление на риска, за да се гарантира, че Cyanokit се използва възможно

най-безопасно. Въз основа на този план информацията за безопасността е включена в кратката

характеристика на продукта и в листовката за Cyanokit, включително подходящи предпазни

мерки за здравните специалисти и пациентите.

Допълнителна информация за Cyanokit:

На 31 ноември 2007 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Cyanokit,

валидно в Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR за Cyanokit може да се намери на уебсайта на

Агенцията: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

. За

повече информация относно лечението с Cyanokit прочетете листовката (също част от EPAR) или

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста 06-2015.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

PRILOGA I

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

1.

IME ZDRAVILA

Cyanokit 2,5 g prašek za raztopino za infundiranje

2.

KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Ena viala vsebuje 2,5 g hidroksokobalamina.

Po rekonstituciji s 100 ml topila vsebuje en ml rekonstituirane raztopine 25 mg hidroksokobalamina.

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3.

FARMACEVTSKA OBLIKA

Prašek za raztopino za infundiranje.

Temno rdeč kristaliničen prašek.

4.

KLINIČNI PODATKI

4.1

Terapevtske indikacije

Zdravljenje znane zastrupitve s cianidom ali v primeru suma zastrupitve s cianidom za vse starostne

skupine.

Zdravilo Cyanokit je treba uporabiti skupaj z ustrezno dekontaminacijo in podpornimi ukrepi (glejte

poglavje 4.4).

4.2

Odmerjanje in način uporabe

Odmerjanje

Začetni odmerek

Odrasli: Začetni odmerek zdravila Cyanokit je 5 g (2 x 100 ml).

Pediatrična populacija: Od dojenčkov do mladostnikov (0 do 18 let starosti) je začetni odmerek

zdravila Cyanokit 70 mg/kg telesne mase, vendar odmerek ne sme preseči 5 g.

Telesna masa

v kg

Začetni odmerek

v ml

0,35

0,70

1,40

2,10

2,80

3,50

4,20

Naslednji odmerek

Glede na stopnjo zastrupitve in klinični odziv (glejte poglavje 4.4) lahko dajete naslednji odmerek.

Odrasli: Naslednji odmerek zdravila Cyanokit je 5 g (2 x 100 ml).

Pediatrična populacija: Od dojenčkov do mladostnikov (0 do 18 let starosti) je naslednji odmerek

zdravila Cyanokit 70 mg/kg telesne mase, vendar odmerek ne sme preseči 5 g.

Največji odmerek

Odrasli: Največji skupni priporočeni odmerek je 10 g.

Pediatrična populacija: Od dojenčkov do mladostnikov (0 do 18 let starosti) je največji skupni

priporočeni odmerek 140 mg/kg, vendar ne sme preseči 10 g.

Okvara ledvic in jeter

Čeprav varnosti in učinkovitosti hidroksokobalamina pri bolnikih z okvarami ledvic in jeter niso

raziskovali, se zdravilo Cyanokit uporablja samo kot nujno zdravljenje pri akutnih, smrtno nevarnih

primerih, pri teh bolnikih pa prilagoditev odmerka ni potrebna.

Način uporabe

Začetni odmerek zdravila Cyanokit se daje v obliki 15-minutne intravenske infuzije.

Razpon hitrosti intravenske infuzije za drugi odmerek je od 15 minut (za izjemno nestabilne bolnike)

do 2 uri, kar je odvisno od bolnikovega stanja.

Za navodila glede rekonstitucije zdravila pred dajanjem glejte poglavje 6.6.

4.3

Kontraindikacije

Jih ni.

4.4

Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Pri zdravljenju zastrupitve s cianidom je treba takoj poskrbeti za prehodnost dihalnih poti, ustrezno

oksigenacijo in hidracijo, kardiovaskularno podporo in obravnavanje epileptičnih napadov. Glede na

pot izpostavitve je treba poskrbeti tudi za dekontaminacijske ukrepe.

Zdravilo Cyanokit ni nadomestek za zdravljenje s kisikom in zaradi njegove uporabe se ne sme

odlašati z zgoraj navedenimi ukrepi.

Zastrupitev s cianidom je pogosto sprva neopažena, njena stopnja pa neznana. Splošno dostopnega,

hitrega potrditvenega krvnega testa za zastrupitev s cianidom ni. Odločitve o zdravljenju morajo

temeljiti na klinični anamnezi in/ali znakih in simptomih intoksikacije s cianidom.

Zastrupitev s cianidom je lahko posledica izpostavljenosti dimu pri požaru v zaprtem prostoru,

vdihavanja, zaužitja ali izpostavljenosti prek kože. Med viri zastrupitve s cianidom so vodikov cianid

in njegove soli, cianogeni, vključno s cianogenimi rastlinami, alifatskimi nitrili ali dolgotrajno

izpostavljenostjo natrijevemu nitroprusidu.

Znaki in simptomi zastrupitve s cianidom

Med pogostimi znaki in simptomi zastrupitve s cianidom so: navzea, bruhanje, glavobol, sprememba

duševnega stanja (npr. zmedenost, dezorientiranost), tiščanje v prsnem košu, dispneja, tahipneja ali

hiperpneja (zgodaj), bradipneja ali apneja (pozno), hipertenzija (zgodaj) ali hipotenzija (pozno),

kardiovaskularni kolaps, epileptični napadi ali koma, midriaza in koncentracija laktata v plazmi

> 8 mmol/l.

Pri nesrečah z več žrtvami, kot so teroristični napadi ali kemijske nesreče, so lahko simptomi panike,

vključno s tahipnejo in bruhanjem, podobni zgodnjim znakom zastrupitve s cianidom. Spremenjeno

duševno stanje (zmedenost in dezorientiranost) in/ali midriaza kažeta na resnično zastrupitev s

cianidom.

Vdihavanje dima

Ni nujno, da so vse žrtve vdihavanja dima zastrupljene s cianidom, vendar opekline, poškodbe in

izpostavljenost drugim strupenim snovem lahko poslabšajo klinično sliko. Pred uporabo zdravila

Cyanokit je priporočeno pri prizadetih osebah preveriti naslednje:

izpostavljenost dimu zaradi požara v zaprtem prostoru;

prisotnost saj okrog ust, nosa in/ali orofarinksa;

spremenjeno duševno stanje.

V teh okoliščinah hipotenzija in/ali koncentracija laktata v plazmi ≥ 10 mmol/l (ta vrednost je večja od

tiste, ki je navedena med znaki in simptomi, ker ogljikov monoksid prispeva k laktacidemiji) močno

kažeta na zastrupitev s cianidom. Če so prisotni zgoraj navedeni znaki, se zdravljenja z zdravilom

Cyanokit ne sme odlašati zaradi določanja koncentracije laktata v plazmi.

Preobčutljivostne reakcije

Znano preobčutljivost za hidroksokobalamin ali vitamin B

je treba upoštevati pri oceni koristi in

tveganja pred uporabo zdravila Cyanokit, saj pri bolnikih, ki prejmejo hidroksokobalamin, lahko pride

do preobčutljivostnih reakcij (glejte poglavje 4.8).

Bolezni ledvic

V urinu zdravih prostovoljcev, ki so dobili hidroksokobalamin, so opazili oksalatne kristale. Pri

bolnikih, zdravljenih s hidroksokobalaminom po znani zastrupitvi s cianidom ali sumu na njo so

poročali o primerih akutne odpovedi ledvic z akutno tubularno nekrozo, okvaro ledvic in prisotnostjo

kristalov kalcijevega oksalata v urinu. V nekaterih primerih je bila za okrevanje potrebna hemodializa

(glejte poglavje 4.8).

Zato je zaradi previdnosti potrebno po dajanju zdravila Cyanokit redno spremljanje delovanja ledvic

(vključno z dušikom sečnine v krvi in kreatininom v serumu) do 7 dni po uvedbi zdravila.

Zvišanje krvnega tlaka

Pri bolnikih, ki prejemajo hidroksokobalamin, lahko pride do prehodnega, na splošno

asimptomatičnega zvišanja krvnega tlaka. Največje zvišanje krvnega tlaka so opazili proti koncu

infundiranja (glejte poglavje 4.8).

Učinki na preizkus cianida v krvi

Hidroksokobalamin zniža koncentracijo cianida v krvi. Določanje koncentracije cianida v krvi ni

nujno in se zaradi njega ne sme odlašati z zdravljenjem s hidroksokobalaminom, vendar je lahko

koristno za dokumentiranje zastrupitve s cianidom. Če se načrtuje določanje ravni cianida v krvi, je

priporočeno odvzeti vzorec krvi pred začetkom zdravljenja z zdravilom Cyanokit.

Motenje ocenjevanja stopnje opeklin

Hidroksokobalamin je temno rdeč, zato lahko povzroči rdeče obarvanje kože in moti ocenjevanje

stopnje opeklin. Vendar so za opekline zelo značilne kožne lezije, edem in bolečina.

Motenje laboratorijskih preiskav

Hidroksokobalamin je temno rdeč, zato lahko moti določanje laboratorijskih parametrov (npr.

parametrov klinične kemije, hematologije, koagulacije in urina). Preskusi in vitro kažejo, da sta

stopnja in trajanje motenja odvisna od številnih dejavnikov, kot so odmerek hidroksokobalamina,

analit, koncentracija analita, metodologija, analizator, koncentracije kobalaminov-(III), vključno s

cianokobalaminom, ter delno od časa med odvzemom vzorca in meritvijo.

Na podlagi študij in vitro in farmakokinetičnih podatkov, pridobljenih pri zdravih prostovoljcih,

naslednja preglednica opisuje interference laboratorijskih testov, ki jih lahko opazimo po 5-gramskem

odmerku hidroksokobalamina. Pričakovati je, da bo motenje po 10-gramskem odmerku trajalo do

dodatnih 24 ur. Stopnja in trajanje motenja pri bolnikih, zastrupljenih s cianidom, se lahko razlikujeta

glede na stopnjo intoksikacije. Rezultati se pri različnih analizatorjih lahko precej razlikujejo, zato je

pri poročanju in interpretaciji laboratorijskih rezultatov potrebna previdnost.

Opažene motnje hidroksokobalamina pri laboratorijskih preiskavah in vitro

Laboratorijski

parameter

Motnja ni opažena

Umetno

zvišan*

Umetno znižan*

Nepredvidljiv***

Trajanje motnje

po 5-gramskem

odmerku

Klinična

kemija

Kalcij

Natrij

Kalij

Klorid

Sečnina

Gamaglutamil-

transferaza (GGT)

Kreatinin

Skupni in

konjugirani

bilirubin**

Trigliceridi

Holesterol

Skupne

beljakovine

Glukoza

Albumin

Alkalna

fosfataza

Alanin-

aminotransferaza

(ALT)

Amilaza

Fosfat

Sečna kislina

Aspartat-

aminotransferaza

(AST)

Kreatin-kinaza (CK)

Kreatin-kinaza

izoencim MB

(CKMB)

Laktat-dehidrogenaza

(LDH)

24 ur, razen pri

bilirubinu (do

4 dni)

Hematologija

Eritrociti

Hematokrit

Povprečni volumen

eritrocitov (MCV)

Levkociti

Limfociti

Monociti

Eozinofilci

Nevtrofilci

Trombociti

Hemoglobin

(Hb)

Povprečna

količina

hemoglobina v

eritrocitu

(MCH)

Povprečna

koncentracija

hemoglobina v

eritrocitih

(MCHC)

12–16 ur

Koagulacija

Aktivirani parcialni

tromboplastinski čas

(aPTT)

Protrombinski čas

(PT)

Quickov test ali INR

24 ur

* ≥ 10 % motnje, opažene pri vsaj enem analizatorju.

** Umetno znižan z diazo metodo.

*** Nekonsistentni rezultati.

Uporabljani analizatorji: ACL Futura (Instrumentation Laboratory), Axsym/Architect (Abbott), BM

Coasys

(Boehringer Mannheim), CellDyn 3700 (Abbott), Clinitek 500 (Bayer), Cobas Integra 700,

400 (Roche), Gen-S Coultronics, Hitachi 917, STA

Compact, Vitros 950 (Ortho Diagnostics).

Hidroksokobalamin lahko moti vse urinske kolorimetrične parametre. Učinki na te teste navadno

trajajo 48 ur po 5-gramskem odmerku, vendar lahko vztrajajo daljše obdobje. Pri interpretaciji

urinskih kolorimetričnih testov je potrebna previdnost, dokler je prisotna kromaturija.

Motnje delovanja hemodialize

Zaradi svoje temno rdeče barve lahko hidroksokobalamin povzroči, da se aparature za hemodializo

izklopijo zaradi napačne zaznave „iztekanja krvi“. To je treba upoštevati preden začnemo z

hemodializo pri bolnikih, ki se zdravijo s hidroksokobalaminom.

Uporaba z drugimi antidoti za cianid

Varnost sočasne uporabe drugih antidotov proti cianidu in zdravila Cyanokit ni ugotovljena (glejte

poglavje 6.2). Pri odločitvi za uporabo drugega antidota proti cianidu skupaj z zdravilom Cyanokit, se

ta zdravila ne smejo dajati sočasno po isti intravenski liniji (glejte poglavje 6.2).

4.5

Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Študij medsebojnega delovanja niso izvedli.

4.6

Plodnost, nosečnost in dojenje

Nosečnost

Študije na živalih so pokazale teratogene učinke po dnevni izpostavljenosti ves čas trajanja

organogeneze (glejte poglavje 5.3). Ni zadostnih podatkov o uporabi hidroksokobalamina pri

nosečnicah in možno tveganje za ljudi ni znano.

Vendar pa se ob upoštevanju naslednjega:

uporabljeni ne bosta več kot dve injekciji hidroksokobalamina,

morebitnega smrtno nevarnega stanja,

pomanjkanja alternativnih zdravljenj,

hidroksokobalamin lahko da nosečnici.

V primeru znane nosečnosti v času zdravljenja z zdravilom Cyanokit ali v primeru, da postane

nosečnost znana po zdravljenju z zdravilom Cyanokit, mora zdravstveno osebje o izpostavljenosti med

nosečnostjo takoj poročati imetniku dovoljenja za promet in/ali zdravstveni agenciji in skrbno

spremljati nosečnost in njen izid.

Dojenje

Ker se hidroksokobalamin uporablja v potencialno smrtno nevarnih primerih, dojenje ni

kontraindikacija za njegovo uporabo. Ker ni na voljo podatkov pri dojenih otrocih, se po uporabi

zdravila Cyanokit priporoča prekinitev dojenja.

Plodnost

Študij plodnosti niso izvedli (glejte poglavje 5.3).

4.7

Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji

Podatek ni potreben.

4.8

Neželeni učinki

Povzetek varnostnega profila

V kliničnih študijah so hidroksokobalaminu izpostavili skupaj 347 oseb. Med temi 347 osebami je pri

245 bolnikih v času uporabe hidroksokobalamina obstajal sum na izpostavljenost cianidu. Preostalih

102 oseb je bilo zdravih prostovoljcev, ki v času uporabe hidroksokobalamina niso bili izpostavljeni

cianidu.

Seznam neželenih učinkov

Pri uporabi zdravila Cyanokit so poročali o naslednjih neželenih učinkih. Vendar pa zaradi omejenih

podatkov, ki so na voljo, ni mogoče dati ocene pogostnosti.

Bolezni krvi in limfatičnega sistema

Zmanjšanje odstotka limfocitov.

Bolezni imunskega sistema

Alergijske reakcije, vključno z angionevrotičnim edemom, kožnim izpuščajem, urtikarijo in

pruritusom.

Psihiatrične motnje

Nemir.

Bolezni živčevja

Motnje spomina; omotica.

Očesne bolezni

Otekanje, iritacija, rdečica.

Srčne bolezni

Ventrikularne ekstrasistole. Pri bolnikih, zastrupljenih s cianidom, so opazili pospešen srčni utrip.

Žilne bolezni

Prehodno zvišanje krvnega tlaka, ki se navadno vrne na izhodiščno vrednost v nekaj urah; vročinski

obliv. Pri bolnikih, zastrupljenih s cianidom, so opazili znižanje krvnega tlaka.

Bolezni dihal, prsnega koša in mediastinalnega prostora

Plevralni izliv, dispneja, stiskanje v grlu, suho grlo, neprijeten občutek v prsnem košu.

Bolezni prebavil

Neprijeten občutek v trebuhu, dispepsija, diareja, bruhanje, navzea, disfagija.

Bolezni kože in podkožja

Reverzibilno rdeče obarvanje kože in sluznic: pri večini bolnikov se pojavi v do 15 dneh po dajanju

zdravila Cyanokit.

Pustulozni izpuščaji, ki lahko trajajo več tednov, predvsem na obrazu in vratu.

Bolezni sečil

Akutna odpoved ledvic z akutno tubularno nekrozo, okvaro ledvic in prisotnostjo kristalov

kalcijevega oksalata v urinu (glejte poglavje 4.4).

Kromaturija: pri vseh bolnikih se bo v prvih treh dneh po uporabi pojavilo znatno temno rdeče

obarvanje urina. Obarvanje urina lahko traja do 35 dni po uporabi zdravila Cyanokit (glejte

poglavje 4.4).

Splošne težave in spremembe na mestu aplikacije

Glavobol; reakcije na mestu injiciranja; periferni edem.

Preiskave

Zdravilo Cyanokit lahko povzroči rdeče obarvanje plazme, ki lahko umetno zviša ali zniža ravni

nekaterih laboratorijskih parametrov (glejte poglavje 4.4).

Pediatrična populacija

Omejeni podatki pri otrocih (0 do 18 let starosti), zdravljenih s hidroksokobalaminom, niso pokazali

razlike v varnostnem profilu hidroksokobalamina med odraslimi in otroci.

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno.

Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih

delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni

center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9

Preveliko odmerjanje

Odmerke do 15 g so aplicirali brez specifičnih neželenih učinkov, odvisnih od odmerka. Če pride do

prevelikega odmerjanja, je zdravljenje usmerjeno k obravnavanju simptomov. V takšnih okoliščinah je

hemodializa lahko učinkovita, vendar je indicirana le pri pomembni toksičnosti, povezani s

hidroksokobalaminom. Vendar pa lahko hidroksokobalamin zaradi svoje temno rdeče barve moti

delovanje aparatur za hemodializo (glejte poglavje 4.4).

5.

FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1

Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: Antidoti, oznaka ATC: V03AB33

Mehanizem delovanja

Delovanje hidroksokobalamina pri zdravljenju zastrupitve s cianidom temelji na njegovi zmožnosti

močne vezave cianidnih ionov. Vsaka molekula hidroksokobalamina lahko veže en cianidni ion ob

substituciji hidrokso-liganda, ki je vezan na trivalentni kobaltov ion, pri čemer nastane

cianokobalamin. Cianokobalamin je stabilna, netoksična spojina, ki se izloča z urinom.

Učinkovitost

Zaradi etičnih razlogov nadzorovane študije učinkovitosti pri človeku niso bile opravljene.

Farmakologija pri živalih

Učinkovitost hidroksokobalamina so ugotavljali v nadzorovani študiji na odraslih psih, zastrupljenih s

cianidom. Zastrupili so jih z intravenskim odmerjanjem smrtnega odmerka kalijevega cianida. Nato so

jim v 7,5 minutah intravensko dali 9 mg/ml natrijevega klorida, 75 mg/kg hidroksokobalamina ali

150 mg/kg hidroksokobalamina. Odmerek 75 mg/kg približno ustreza odmerku 5 g

hidroksokobalamina pri človeku, 150 mg/kg pa 10 g hidroksokobalamina, ne le na podlagi telesne

mase, ampak tudi na podlagi vrednosti C

[skupni kobalamini-(III), glejte poglavje 5.2].

Preživetje po 4 urah in po 14 dnevu je bilo pri skupinah, ki so prejemale odmerke 75 mg/kg

hidroksokobalamina in 150 mg/kg hidroksokobalamina, pomembno večje kot pri psih, ki so prejemali

samo 9 mg/ml natrijevega klorida:

Preživetje psov, zastrupljenih s cianidom

Parameter

Zdravljenje

Natrijev klorid

9 mg/ml

(N=17)

Hidroksokobalamin

75 mg/kg

(N=19)

150 mg/kg

(N=18)

Preživetje po 4 urah, N (%)

7 (41)

18 (95)*

18 (100)*

Preživetje po 14 dneh, N (%)

3 (18)

15 (79)*

18 (100)*

* p < 0,025

Histopatološke preiskave so pokazale možganske lezije, značilne za hipoksijo, ki jo povzroča cianid.

Pogostnost možganskih lezij je bila pri psih, ki so prejemali 150 mg/kg hidroksokobalamina, znatno

manjša kot pri psih, ki so prejemali 75 mg/kg hidroksokobalamina ali 9 mg/ml natrijevega klorida.

Pri živalih, ki so prejemale hidroksokobalamin, je po zastrupitvi s cianidom k boljšem izidu verjetno

prispevalo hitro in popolno izboljšanje hemodinamike, s tem pa tudi vrednosti plinov v krvi, pH in

laktata. Hidroksokobalamin je ob koncu infundiranja zmanjšal celotno koncentracijo cianida v krvi s

približno 120 nmol/ml na 30–40 nmol/ml, pri psih, ki so prejemali samo 9 mg/ml natrijevega klorida,

pa je koncentracijo zmanjšal na 70 nmol/ml.

Bolniki, zastrupljeni s cianidom

V kliničnih študijah učinkovitosti hidroksokobalamina kot antidota je sodelovalo skupaj 245 bolnikov

z znano zastrupitvijo s cianidom ali sumom nanjo. Pri 213 bolnikih, pri katerih je izid bil znan, je bilo

preživetje 58-odstotno. Od 89 bolnikov, ki so umrli, so jih 63 našli v stanju srčnega zastoja, kar kaže

na to, da je veliko teh bolnikov skoraj zagotovo že imelo nepopravljive možganske poškodbe pred

uporabo hidroksokobalamina. Od 144 bolnikov, za katere je izid znan in ki niso imeli srčnega zastoja,

jih je preživelo 118 (82%). Od 34 bolnikov, pri katerih so bile koncentracije cianida nad pragom

smrtnega odmerka (≥ 100 µmol/l), jih je po zdravljenju s hidroksokobalaminom preživelo 21 (62 %).

Pri 17 od 21 bolnikov (81%), ki so imeli po izpostavljenosti cianidu nizek krvni tlak (sistolični krvni

tlak > 0 in ≤ 90 mmHg), je bila na splošno uporaba hidroksokobalamina povezana z normalizacijo

krvnega tlaka (sistolični krvni tlak > 90 mmHg). Od bolnikov, pri katerih je bila ocena nevrološkega

stanja po zdravljenju mogoča (96 od 171 bolnikov, ki so pred uporabo hidroksokobalamina imeli

nevrološke simptome), je pri 51 bolnikih (53%), ki so prejeli hidroksokobalamin, prišlo do izboljšanja

ali popolnega okrevanja.

Starejši bolniki

V kliničnih študijah je hidroksokobalamin prejelo približno 50 bolnikov, starejših od 65 let, z znano

zastrupitvijo s cianidom ali sumom nanjo. Na splošno je bila učinkovitost hidroksokobalamina pri teh

bolnikih podobna učinkovitosti pri mlajših bolnikih.

Pediatrična populacija

Dokumentacija učinkovitosti je na voljo za 54 pediatričnih bolnikov. Povprečna starost pediatričnih

bolnikov je bila približno 6 let, povprečen odmerek hidroksokobalamina pa približno 120 mg/kg

telesne mase. Stopnja preživetja, 41 %, je bila v veliki meri odvisna od klinične situacije. Od

20 pediatričnih bolnikov, ki niso imeli srčnega zastoja, jih je preživelo 18 (90 %), med njimi 4 s

posledicami. Na splošno je bila učinkovitost hidroksokobalamina pri pediatričnih bolnikih podobna

učinkovitosti pri odraslih.

5.2

Farmakokinetične lastnosti

Po intravenski uporabi zdravila Cyanokit pride do pomembne vezave na beljakovine v plazmi in

pojava fizioloških spojin z majhno molsko maso, ki s substitucijo hidrokso liganda tvorijo različne

komplekse kobalamina-(III). Nastali kobalamini-(III) z majhno molsko maso, vključno s

hidroksokobalaminom, se imenujejo prosti kobalamini-(III). Seštevek prostih kobalaminov in

kobalaminov, vezanih na beljakovine, pa se imenuje skupni kobalamini-(III). Da bi ocenili

izpostavljenost celotni količini vseh derivatov, so namesto farmakokinetike hidroksokobalamina

raziskovali farmakokinetiko kobalaminov-(III), pri kateri so uporabili enoto koncentracije µg eq/ml (tj.

entiteto kobalamina-(III) brez specifičnega liganda).

Farmakokinetika po intravenski uporabi enkratnega odmerka 2,5 do 10 g zdravila Cyanokit pri zdravih

prostovoljcih je bila odvisna od odmerka. Po 5-gramskem odmerku zdravila Cyanokit (priporočeni

začetni odmerek) je bila povprečna vrednost C

prostih kobalaminov-(III) 113, skupnih

kobalaminov-(III) pa 579 µg eq/ml. Podobno je bila po 10-gramskem odmerku zdravila Cyanokit

povprečna vrednost C

prostih kobalaminov-(III) 197, skupnih kobalaminov-(III) pa 995 µg eq/ml.

Pri odmerkih 5 in 10 g je bil prevladujoč povprečni razpolovni čas prostih in skupnih kobalaminov-

(III) približno 26 do 31 ur.

Povprečna skupna količina kobalaminov-(III), izločenih z urinom v 72-urnem obdobju zbiranja, je bila

pri 5-gramskem odmerku zdravila Cyanokit približno 60%, pri 10-gramskem pa približno 50%.

Izračunali so, da se z urinom skupno izloči vsaj 60 do 70% uporabljenega odmerka. Večina izločanja z

urinom se pojavi v prvih 24 urah, vendar so rdeče obarvani urin opažali do 35 dni po intravenskem

infundiranju.

Pri normalizaciji na telesno maso pri moških in ženskah ni bilo pomembnih razlik pri plazemskih in

urinskih farmakokinetičnih parametrih prostih in skupnih kobalaminov-(III) po uporabi 5 g ali 10 g

zdravila Cyanokit.

Pri bolnikih, zastrupljenih s cianidom, je pričakovati, da bo hidroksokobalamin vezal cianid, pri čemer

bo nastal cianokobalamin, ki se izloča z urinom. Na farmakokinetiko skupnih kobalaminov-(III) pri

teh bolnikih lahko vpliva obremenitev telesa s cianidom, saj so poročali, da je razpolovni čas

cianokobalamina 2- do 3-krat krajši kot razpolovni čas skupnih kobalaminov-(III) pri zdravih

prostovoljcih.

5.3

Predklinični podatki o varnosti

Pri anesteziranih kuncih je imel hidroksokobalamin hemodinamične učinke (zvišan povprečni

arterijski krvni tlak in skupni periferni upor, zmanjšan srčni iztis), povezane z njegovo lastnostjo

odstranjevanja dušikovega oksida.

Običajne študije toksičnosti pri enkratnih in ponavljajočih se odmerkih in genotoksičnosti ne kažejo

posebnega tveganja za človeka. Ugotovili so, da sta glavna ciljna organa jetra in ledvice. Vendar so te

učinke opazili samo pri izpostavljenosti, ki je večja od največje izpostavljenosti pri človeku, kar kaže

na omejen pomen za klinično uporabo. Pri psih, ki so 4 tedne prejemali po 300 mg/kg

hidroksokobalamina, so opazili predvsem fibrozo jeter. Ta ugotovitev najverjetneje ni pomembna za

človeka, saj v kratkotrajnih študijah, opravljenih s hidroksokobalaminom, o njej niso poročali.

Pri podganah in kuncih so pri odmerkih 150 mg/kg in več, danih dnevno ves čas trajanja

organogeneze, opazili toksičnost za razvoj, vključno s teratogenostjo. Odmerek 150 mg/kg približno

ustreza največjemu priporočenemu odmerku za ljudi.

Podatkov o plodnosti pri samcih in samicah ter o peri- in postnatalnem razvoju ni. Kancerogenega

potenciala hidroksokobalamina niso ocenjevali.

6.

FARMACEVTSKI PODATKI

6.1

Seznam pomožnih snovi

Klorovodikova kislina (za uravnavanje pH)

6.2

Inkompatibilnosti

Zdravila ne smemo mešati z drugimi zdravili, razen s tistimi, ki so omenjena v poglavju 6.6.

Fizikalno inkompatibilnost (nastanek delcev) so opazili pri mešanju rekonstituirane raztopine

hidroksokobalamina in naslednjih zdravil: diazepam, dobutamin, dopamin, fentanil, nitroglicerin,

pentobarbital, natrijev fenitoin, propofol in tiopental.

Kemijsko inkompatibilnost so opazili pri mešanju rekonstituirane raztopine hidroksokobalamina in

naslednjih zdravil: epinefrin, lidokainijev klorid, adenozin, atropin, midazolam, ketamin,

sukcinilholinijev klorid, amiodaronijev klorid, natrijev hidrogenkarbonat, natrijev tiosulfat, natrijev

nitrit, o njej pa so poročali pri askorbinski kislini.

Zato se ta in druga zdravila ne smejo dajati sočasno po isti intravenski liniji kot hidroksokobalamin.

Sočasna uporaba hidroksokobalamina in krvnih izdelkov (polne krvi, koncentrata eritrocitov,

koncentrata trombocitov in sveže zamrznjene plazme) po isti intravenski liniji ni priporočena.

6.3

Rok uporabnosti

3 leta.

Pri ambulantni uporabi se lahko zdravilo Cyanokit krajši čas izpostavlja temperaturnim razlikam, ki

nastanejo med običajnim transportom (15 dni temperaturam od 5 °C do 40 °C), med transportom v

puščavi (4 dni temperaturam od 5 °C do 60 °C) in ciklom zamrzovanja/odmrzovanja (15 dni

temperaturam od –20 °C do 40 °C). Zdravilo je treba pri prekoračitvi teh začasnih pogojev zavreči.

Raztopina, rekonstituirana z raztopino natrijevega klorida 9 mg/ml (0,9 %) ostane kemično in

fizikalno stabilna 6 ur pri temperaturi od 2 °C do 40 °C.

Z mikrobiološkega vidika je treba zdravilo uporabiti takoj. Če se zdravilo ne uporabi takoj, je za čas in

pogoje shranjevanja raztopine pred uporabo odgovoren uporabnik, ti pa normalno ne smejo biti daljši

kot 6 ur pri 2 °C do 8 °C.

6.4

Posebna navodila za shranjevanje

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Za pogoje shranjevanja po rekonstituciji zdravila glejte poglavje 6.3.

6.5

Vrsta ovojnine in vsebina

250-mililitrska viala iz brezbarvnega stekla vrste II, zaprta z zamaškom iz bromobutilne gume in

aluminijasto zaporko s plastičnim pokrovčkom.

V enem pakiranju sta po dve viali (vsaka viala je pakirana v kartonsko škatlo), dve sterilni napravi za

prenos, en sterilen komplet za intravensko infundiranje in en sterilen kratek kateter za uporabo pri

otrocih.

6.6

Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje in ravnanje z zdravilom

Ni posebnih zahtev za odstranjevanje.

S priloženo sterilno napravo za prenos je treba vsako vialo rekonstituirati s 100 ml topila. Priporočeno

topilo je natrijev klorid 9 mg/ml (0,9 %) raztopina za injiciranje. Če natrijeve klorid 9 mg/ml (0,9 %)

raztopina za injiciranje ni na voljo, se lahko uporabi raztopina Ringerjevega laktata ali glukoza

50 mg/ml (5 %) raztopina za injiciranje.

Vialo z zdravilom Cyanokit je treba zibati ali obračati vsaj 30 sekund, da se raztopina premeša. Viale

ne smete pretresati, ker se zaradi pretresanja lahko ustvari pena, zaradi česar se težje vidi, ali je

rekonstitucija uspela. Rekonstituirana raztopina je temnordeča, zato morda nekateri netopni delci niso

vidni. Uporabiti je treba priložen komplet za intravensko infundiranje, ker vsebuje ustrezen filter,

komplet za intravensko infundiranje pa je treba napolniti z rekonstituirano raztopino. Po potrebi

postopek ponovite z drugo vialo.

7.

IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

SERB S.A.

Avenue Louise 480

1050 Brussels

Belgija

8.

ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z

ZDRAVILOM

EU/1/07/420/001

9.

DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z

ZDRAVILOM

Datum prve odobritve: 23. november 2007

Datum zadnjega podaljšanja: 20. julij 2012

10.

DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

MM/LLLL

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila

http://www.ema.europa.eu.

1.

IME ZDRAVILA

Cyanokit 5 g prašek za raztopino za infundiranje

2.

KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Ena viala vsebuje 5 g hidroksokobalamina.

Po rekonstituciji z 200 ml topila vsebuje en ml rekonstituirane raztopine 25 mg hidroksokobalamina.

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3.

FARMACEVTSKA OBLIKA

Prašek za raztopino za infundiranje.

Temno rdeč kristaliničen prašek.

4.

KLINIČNI PODATKI

4.1

Terapevtske indikacije

Zdravljenje znane zastrupitve s cianidom ali v primeru suma zastrupitve s cianidom za vse starostne

skupine.

Zdravilo Cyanokit je treba uporabiti skupaj z ustrezno dekontaminacijo in podpornimi ukrepi (glejte

poglavje 4.4).

4.2

Odmerjanje in način uporabe

Odmerjanje

Začetni odmerek

Odrasli: Začetni odmerek zdravila Cyanokit je 5 g (200 ml, celotna prostornina rekonstituirane

raztopine).

Pediatrična populacija: Od dojenčkov do mladostnikov (0 do 18 let starosti) je začetni odmerek

zdravila Cyanokit 70 mg/kg telesne mase, vendar odmerek ne sme preseči 5 g.

Telesna masa

v kg

Začetni odmerek

v ml

0,35

0,70

1,40

2,10

2,80

3,50

4,20

Naslednji odmerek

Glede na stopnjo zastrupitve in klinični odziv (glejte poglavje 4.4) lahko dajete naslednji odmerek.

Odrasli: Naslednji odmerek zdravila Cyanokit je 5 g (200 ml, celotna prostornina rekonstituirane

raztopine).

Pediatrična populacija: Od dojenčkov do mladostnikov (0 do 18 let starosti) je naslednji odmerek

zdravila Cyanokit 70 mg/kg telesne mase, vendar odmerek ne sme preseči 5 g.

Največji odmerek

Odrasli: Največji skupni priporočeni odmerek je 10 g.

Pediatrična populacija: Od dojenčkov do mladostnikov (0 do 18 let starosti) je največji skupni

priporočeni odmerek 140 mg/kg, vendar ne sme preseči 10 g.

Okvara ledvic in jeter

Čeprav varnosti in učinkovitosti hidroksokobalamina pri bolnikih z okvarami ledvic in jeter niso

raziskovali, se zdravilo Cyanokit uporablja samo kot nujno zdravljenje pri akutnih, smrtno nevarnih

primerih, pri teh bolnikih pa prilagoditev odmerka ni potrebna.

Način uporabe

Začetni odmerek zdravila Cyanokit se daje v obliki 15-minutne intravenske infuzije.

Razpon hitrosti intravenske infuzije za drugi odmerek je od 15 minut (za izjemno nestabilne bolnike)

do 2 uri, kar je odvisno od bolnikovega stanja.

Za navodila glede rekonstitucije zdravila pred dajanjem glejte poglavje 6.6.

4.3

Kontraindikacije

Jih ni.

4.4

Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Pri zdravljenju zastrupitve s cianidom je treba takoj poskrbeti za prehodnost dihalnih poti, ustrezno

oksigenacijo in hidracijo, kardiovaskularno podporo in obravnavanje epileptičnih napadov. Glede na

pot izpostavitve je treba poskrbeti tudi za dekontaminacijske ukrepe.

Zdravilo Cyanokit ni nadomestek za zdravljenje s kisikom in zaradi njegove uporabe se ne sme

odlašati z zgoraj navedenimi ukrepi.

Zastrupitev s cianidom je pogosto sprva neopažena, njena stopnja pa neznana. Splošno dostopnega,

hitrega potrditvenega krvnega testa za zastrupitev s cianidom ni. Odločitve o zdravljenju morajo

temeljiti na klinični anamnezi in/ali znakih in simptomih intoksikacije s cianidom.

Zastrupitev s cianidom je lahko posledica izpostavljenosti dimu pri požaru v zaprtem prostoru,

vdihavanja, zaužitja ali izpostavljenosti prek kože. Med viri zastrupitve s cianidom so vodikov cianid

in njegove soli, cianogeni, vključno s cianogenimi rastlinami, alifatskimi nitrili ali dolgotrajno

izpostavljenostjo natrijevemu nitroprusidu.

Znaki in simptomi zastrupitve s cianidom

Med pogostimi znaki in simptomi zastrupitve s cianidom so: navzea, bruhanje, glavobol, sprememba

duševnega stanja (npr. zmedenost, dezorientiranost), tiščanje v prsnem košu, dispneja, tahipneja ali

hiperpneja (zgodaj), bradipneja ali apneja (pozno), hipertenzija (zgodaj) ali hipotenzija (pozno),

kardiovaskularni kolaps, epileptični napadi ali koma, midriaza in koncentracija laktata v plazmi

> 8 mmol/l.

Pri nesrečah z več žrtvami, kot so teroristični napadi ali kemijske nesreče, so lahko simptomi panike,

vključno s tahipnejo in bruhanjem, podobni zgodnjim znakom zastrupitve s cianidom. Spremenjeno

duševno stanje (zmedenost in dezorientiranost) in/ali midriaza kažeta na resnično zastrupitev s

cianidom.

Vdihavanje dima

Ni nujno, da so vse žrtve vdihavanja dima zastrupljene s cianidom, vendar opekline, poškodbe in

izpostavljenost drugim strupenim snovem lahko poslabšajo klinično sliko. Pred uporabo zdravila

Cyanokit je priporočeno pri prizadetih osebah preveriti naslednje:

izpostavljenost dimu zaradi požara v zaprtem prostoru;

prisotnost saj okrog ust, nosa in/ali orofarinksa;

spremenjeno duševno stanje.

V teh okoliščinah hipotenzija in/ali koncentracija laktata v plazmi ≥ 10 mmol/l (ta vrednost je večja od

tiste, ki je navedena med znaki in simptomi, ker ogljikov monoksid prispeva k laktacidemiji) močno

kažeta na zastrupitev s cianidom. Če so prisotni zgoraj navedeni znaki, se zdravljenja z zdravilom

Cyanokit ne sme odlašati zaradi določanja koncentracije laktata v plazmi.

Preobčutljivostne reakcije

Znano preobčutljivost za hidroksokobalamin ali vitamin B

je treba upoštevati pri oceni koristi in

tveganja pred uporabo zdravila Cyanokit, saj pri bolnikih, ki prejmejo hidroksokobalamin, lahko pride

do preobčutljivostnih reakcij (glejte poglavje 4.8).

Bolezni ledvic

V urinu zdravih prostovoljcev, ki so dobili hidroksokobalamin, so opazili oksalatne kristale. Pri

bolnikih, zdravljenih s hidroksokobalaminom po znani zastrupitvi s cianidom ali sumu na njo so

poročali o primerih akutne odpovedi ledvic z akutno tubularno nekrozo, okvaro ledvic in prisotnostjo

kristalov kalcijevega oksalata v urinu. V nekaterih primerih je bila za okrevanje potrebna hemodializa

(glejte poglavje 4.8).

Zato je zaradi previdnosti potrebno po dajanju zdravila Cyanokit redno spremljanje delovanja ledvic

(vključno z dušikomsečnine v krvi in kreatininom v serumu) do 7 dni po uvedbi zdravila.

Zvišanje krvnega tlaka

Pri bolnikih, ki prejemajo hidroksokobalamin, lahko pride do prehodnega, na splošno

asimptomatičnega zvišanja krvnega tlaka. Največje zvišanje krvnega tlaka so opazili proti koncu

infundiranja (glejte poglavje 4.8).

Učinki na preizkus cianida v krvi

Hidroksokobalamin zniža koncentracijo cianida v krvi. Določanje koncentracije cianida v krvi ni

nujno in se zaradi njega ne sme odlašati z zdravljenjem s hidroksokobalaminom, vendar je lahko

koristno za dokumentiranje zastrupitve s cianidom. Če se načrtuje določanje ravni cianida v krvi, je

priporočeno odvzeti vzorec krvi pred začetkom zdravljenja z zdravilom Cyanokit.

Motenje ocenjevanja stopnje opeklin

Hidroksokobalamin je temno rdeč, zato lahko povzroči rdeče obarvanje kože in moti ocenjevanje

stopnje opeklin. Vendar so za opekline zelo značilne kožne lezije, edem in bolečina.

Motenje laboratorijskih preiskav

Hidroksokobalamin je temno rdeč, zato lahko moti določanje laboratorijskih parametrov (npr.

parametrov klinične kemije, hematologije, koagulacije in urina). Preskusi in vitro kažejo, da sta

stopnja in trajanje motenja odvisna od številnih dejavnikov, kot so odmerek hidroksokobalamina,

analit, koncentracija analita, metodologija, analizator, koncentracije kobalaminov-(III), vključno s

cianokobalaminom, ter delno od časa med odvzemom vzorca in meritvijo.

Na podlagi študij in vitro in farmakokinetičnih podatkov, pridobljenih pri zdravih prostovoljcih,

naslednja preglednica opisuje interference laboratorijskih testov, ki jih lahko opazimo po 5-gramskem

odmerku hidroksokobalamina. Pričakovati je, da bo motenje po 10-gramskem odmerku trajalo do

dodatnih 24 ur. Stopnja in trajanje motenja pri bolnikih, zastrupljenih s cianidom, se lahko razlikujeta

glede na stopnjo intoksikacije. Rezultati se pri različnih analizatorjih lahko precej razlikujejo, zato je

pri poročanju in interpretaciji laboratorijskih rezultatov potrebna previdnost.

Opažene motnje hidroksokobalamina pri laboratorijskih preiskavah in vitro

Laboratorijski

parameter

Motnja ni opažena

Umetno

zvišan*

Umetno znižan*

Nepredvidljiv***

Trajanje motnje

po 5-gramskem

odmerku

Klinična

kemija

Kalcij

Natrij

Kalij

Klorid

Sečnina

Gamaglutamil-

transferaza (GGT)

Kreatinin

Skupni in

konjugirani

bilirubin**

Trigliceridi

Holesterol

Skupne

beljakovine

Glukoza

Albumin

Alkalna

fosfataza

Alanin-

aminotransferaza

(ALT)

Amilaza

Fosfat

Sečna kislina

Aspartat-

aminotransferaza

(AST)

Kreatin-kinaza (CK)

Kreatin-kinaza

izoencim MB

(CKMB)

Laktat-dehidrogenaza

(LDH)

24 ur, razen pri

bilirubinu (do

4 dni)

Hematologija

Eritrociti

Hematokrit

Povprečni volumen

eritrocitov (MCV)

Levkociti

Limfociti

Monociti

Eozinofilci

Nevtrofilci

Trombociti

Hemoglobin

(Hb)

Povprečna

količina

hemoglobina v

eritrocitu

(MCH)

Povprečna

koncentracija

hemoglobina v

eritrocitih

(MCHC)

12–16 ur

Koagulacija

Aktivirani parcialni

tromboplastinski čas

(aPTT)

Protrombinski čas

(PT)

Quickov test ali INR

24 ur

* ≥ 10 % motnje, opažene pri vsaj enem analizatorju.

** Umetno znižan z diazo metodo.

*** Nekonsistentni rezultati.

Uporabljani analizatorji: ACL Futura (Instrumentation Laboratory), Axsym/Architect (Abbott), BM

Coasys

(Boehringer Mannheim), CellDyn 3700 (Abbott), Clinitek 500 (Bayer), Cobas Integra 700,

400 (Roche), Gen-S Coultronics, Hitachi 917, STA

Compact, Vitros 950 (Ortho Diagnostics).

Hidroksokobalamin lahko moti vse urinske kolorimetrične parametre. Učinki na te teste navadno

trajajo 48 ur po 5-gramskem odmerku, vendar lahko vztrajajo daljše obdobje. Pri interpretaciji

urinskih kolorimetričnih testov je potrebna previdnost, dokler je prisotna kromaturija.

Motnje delovanja hemodialize

Zaradi svoje temno rdeče barve lahko hidroksokobalamin povzroči, da se aparature za hemodializo

izklopijo zaradi napačne zaznave „iztekanja krvi“. To je treba upoštevati preden začnemo z

hemodializo pri bolnikih, ki se zdravijo s hidroksokobalaminom.

Uporaba z drugimi antidoti za cianid

Varnost sočasne uporabe drugih antidotov proti cianidu in zdravila Cyanokit ni ugotovljena (glejte

poglavje 6.2). Pri odločitvi za uporabo drugega antidota proti cianidu skupaj z zdravilom Cyanokit, se

ta zdravila ne smejo dajati sočasno po isti intravenski liniji (glejte poglavje 6.2).

4.5

Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Študij medsebojnega delovanja niso izvedli.

4.6

Plodnost, nosečnost in dojenje

Nosečnost

Študije na živalih so pokazale teratogene učinke po dnevni izpostavljenosti ves čas trajanja

organogeneze (glejte poglavje 5.3). Ni zadostnih podatkov o uporabi hidroksokobalamina pri

nosečnicah in možno tveganje za ljudi ni znano.

Vendar pa se ob upoštevanju naslednjega:

uporabljeni ne bosta več kot dve injekciji hidroksokobalamina,

morebitnega smrtno nevarnega stanja,

pomanjkanja alternativnih zdravljenj,

hidroksokobalamin lahko da nosečnici.

V primeru znane nosečnosti v času zdravljenja z zdravilom Cyanokit ali v primeru, da postane

nosečnost znana po zdravljenju z zdravilom Cyanokit, mora zdravstveno osebje o izpostavljenosti med

nosečnostjo takoj poročati imetniku dovoljenja za promet in/ali zdravstveni agenciji in skrbno

spremljati nosečnost in njen izid.

Dojenje

Ker se hidroksokobalamin uporablja v potencialno smrtno nevarnih primerih, dojenje ni

kontraindikacija za njegovo uporabo. Ker ni na voljo podatkov pri dojenih otrocih, se po uporabi

zdravila Cyanokit priporoča prekinitev dojenja.

Plodnost

Študij plodnosti niso izvedli (glejte poglavje 5.3).

4.7

Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji

Podatek ni potreben.

4.8

Neželeni učinki

Povzetek varnostnega profila

V kliničnih študijah so hidroksokobalaminu izpostavili skupaj 347 oseb. Med temi 347 osebami je pri

245 bolnikih v času uporabe hidroksokobalamina obstajal sum na izpostavljenost cianidu. Preostalih

102 oseb je bilo zdravih prostovoljcev, ki v času uporabe hidroksokobalamina niso bili izpostavljeni

cianidu.

Seznam neželenih učinkov

Pri uporabi zdravila Cyanokit so poročali o naslednjih neželenih učinkih. Vendar pa zaradi omejenih

podatkov, ki so na voljo, ni mogoče dati ocene pogostnosti.

Bolezni krvi in limfatičnega sistema

Zmanjšanje odstotka limfocitov.

Bolezni imunskega sistema

Alergijske reakcije, vključno z angionevrotičnim edemom, kožnim izpuščajem, urtikarijo in

pruritusom.

Psihiatrične motnje

Nemir.

Bolezni živčevja

Motnje spomina; omotica.

Očesne bolezni

Otekanje, iritacija, rdečica.

Srčne bolezni

Ventrikularne ekstrasistole. Pri bolnikih, zastrupljenih s cianidom, so opazili pospešen srčni utrip.

Žilne bolezni

Prehodno zvišanje krvnega tlaka, ki se navadno vrne na izhodiščno vrednost v nekaj urah; vročinski

obliv. Pri bolnikih, zastrupljenih s cianidom, so opazili znižanje krvnega tlaka.

Bolezni dihal, prsnega koša in mediastinalnega prostora

Plevralni izliv, dispneja, stiskanje v grlu, suho grlo, neprijeten občutek v prsnem košu.

Bolezni prebavil

Neprijeten občutek v trebuhu, dispepsija, diareja, bruhanje, navzea, disfagija.

Bolezni kože in podkožja

Reverzibilno rdeče obarvanje kože in sluznic: pri večini bolnikov se pojavi v do 15 dneh po dajanju

zdravila Cyanokit.

Pustulozni izpuščaji, ki lahko trajajo več tednov, predvsem na obrazu in vratu.

Bolezni sečil

Akutna odpoved ledvic z akutno tubularno nekrozo, okvaro ledvic in prisotnostjo kristalov

kalcijevega oksalata v urinu (glejte poglavje 4.4).

Kromaturija: pri vseh bolnikih se bo v prvih treh dneh po uporabi pojavilo znatno temno rdeče

obarvanje urina. Obarvanje urina lahko traja do 35 dni po uporabi zdravila Cyanokit (glejte

poglavje 4.4).

Splošne težave in spremembe na mestu aplikacije

Glavobol; reakcije na mestu injiciranja; periferni edem.

Preiskave

Zdravilo Cyanokit lahko povzroči rdeče obarvanje plazme, ki lahko umetno zviša ali zniža ravni

nekaterih laboratorijskih parametrov (glejte poglavje 4.4).

Pediatrična populacija

Omejeni podatki pri otrocih (0 do 18 let starosti), zdravljenih s hidroksokobalaminom, niso pokazali

razlike v varnostnem profilu hidroksokobalamina med odraslimi in otroci.

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno.

Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih

delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni

center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9

Preveliko odmerjanje

Odmerke do 15 g so aplicirali brez specifičnih neželenih učinkov, odvisnih od odmerka. Če pride do

prevelikega odmerjanja, je zdravljenje usmerjeno k obravnavanju simptomov. V takšnih okoliščinah je

hemodializa lahko učinkovita, vendar je indicirana le pri pomembni toksičnosti, povezani s

hidroksokobalaminom. Vendar pa lahko hidroksokobalamin zaradi svoje temno rdeče barve moti

delovanje aparatur za hemodializo (glejte poglavje 4.4).

5.

FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1

Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: Antidoti, oznaka ATC: V03AB33

Mehanizem delovanja

Delovanje hidroksokobalamina pri zdravljenju zastrupitve s cianidom temelji na njegovi zmožnosti

močne vezave cianidnih ionov. Vsaka molekula hidroksokobalamina lahko veže en cianidni ion ob

substituciji hidrokso-liganda, ki je vezan na trivalentni kobaltov ion, pri čemer nastane

cianokobalamin. Cianokobalamin je stabilna, netoksična spojina, ki se izloča z urinom.

Učinkovitost

Zaradi etičnih razlogov nadzorovane študije učinkovitosti pri človeku niso bile opravljene.

Farmakologija pri živalih

Učinkovitost hidroksokobalamina so ugotavljali v nadzorovani študiji na odraslih psih, zastrupljenih s

cianidom. Zastrupili so jih z intravenskim odmerjanjem smrtnega odmerka kalijevega cianida. Nato so

jim v 7,5 minutah intravensko dali 9 mg/ml natrijevega klorida, 75 mg/kg hidroksokobalamina ali

150 mg/kg hidroksokobalamina. Odmerek 75 mg/kg približno ustreza odmerku 5 g

hidroksokobalamina pri človeku, 150 mg/kg pa 10 g hidroksokobalamina, ne le na podlagi telesne

mase, ampak tudi na podlagi vrednosti C

[skupni kobalamini-(III), glejte poglavje 5.2].

Preživetje po 4 urah in po 14 dnevu je bilo pri skupinah, ki so prejemale odmerke 75 mg/kg

hidroksokobalamina in 150 mg/kg hidroksokobalamina, pomembno večje kot pri psih, ki so prejemali

samo 9 mg/ml natrijevega klorida:

Preživetje psov, zastrupljenih s cianidom

Parameter

Zdravljenje

Natrijev klorid

9 mg/ml

(N=17)

Hidroksokobalamin

75 mg/kg

(N=19)

150 mg/kg

(N=18)

Preživetje po 4 urah, N (%)

7 (41)

18 (95)*

18 (100)*

Preživetje po 14 dneh, N (%)

3 (18)

15 (79)*

18 (100)*

* p < 0,025

Histopatološke preiskave so pokazale možganske lezije, značilne za hipoksijo, ki jo povzroča cianid.

Pogostnost možganskih lezij je bila pri psih, ki so prejemali 150 mg/kg hidroksokobalamina, znatno

manjša kot pri psih, ki so prejemali 75 mg/kg hidroksokobalamina ali 9 mg/ml natrijevega klorida.

Pri živalih, ki so prejemale hidroksokobalamin, je po zastrupitvi s cianidom k boljšem izidu verjetno

prispevalo hitro in popolno izboljšanje hemodinamike, s tem pa tudi vrednosti plinov v krvi, pH in

laktata. Hidroksokobalamin je ob koncu infundiranja zmanjšal celotno koncentracijo cianida v krvi s

približno 120 nmol/ml na 30–40 nmol/ml, pri psih, ki so prejemali samo 9 mg/ml natrijevega klorida,

pa je koncentracijo zmanjšal na 70 nmol/ml.

Bolniki, zastrupljeni s cianidom

V kliničnih študijah učinkovitosti hidroksokobalamina kot antidota je sodelovalo skupaj 245 bolnikov

z znano zastrupitvijo s cianidom ali sumom nanjo. Pri 213 bolnikih, pri katerih je izid bil znan, je bilo

preživetje 58-odstotno. Od 89 bolnikov, ki so umrli, so jih 63 našli v stanju srčnega zastoja, kar kaže

na to, da je veliko teh bolnikov skoraj zagotovo že imelo nepopravljive možganske poškodbe pred

uporabo hidroksokobalamina. Od 144 bolnikov, za katere je izid znan in ki niso imeli srčnega zastoja,

jih je preživelo 118 (82%). Od 34 bolnikov, pri katerih so bile koncentracije cianida nad pragom

smrtnega odmerka (≥ 100 µmol/l), jih je po zdravljenju s hidroksokobalaminom preživelo 21 (62 %).

Pri 17 od 21 bolnikov (81%), ki so imeli po izpostavljenosti cianidu nizek krvni tlak (sistolični krvni

tlak > 0 in ≤ 90 mmHg), je bila na splošno uporaba hidroksokobalamina povezana z normalizacijo

krvnega tlaka (sistolični krvni tlak > 90 mmHg). Od bolnikov, pri katerih je bila ocena nevrološkega

stanja po zdravljenju mogoča (96 od 171 bolnikov, ki so pred uporabo hidroksokobalamina imeli

nevrološke simptome), je pri 51 bolnikih (53%), ki so prejeli hidroksokobalamin, prišlo do izboljšanja

ali popolnega okrevanja.

Starejši bolniki

V kliničnih študijah je hidroksokobalamin prejelo približno 50 bolnikov, starejših od 65 let, z znano

zastrupitvijo s cianidom ali sumom nanjo. Na splošno je bila učinkovitost hidroksokobalamina pri teh

bolnikih podobna učinkovitosti pri mlajših bolnikih.

Pediatrična populacija

Dokumentacija učinkovitosti je na voljo za 54 pediatričnih bolnikov. Povprečna starost pediatričnih

bolnikov je bila približno 6 let, povprečen odmerek hidroksokobalamina pa približno 120 mg/kg

telesne mase. Stopnja preživetja, 41 %, je bila v veliki meri odvisna od klinične situacije. Od

20 pediatričnih bolnikov, ki niso imeli srčnega zastoja, jih je preživelo 18 (90 %), med njimi 4 s

posledicami. Na splošno je bila učinkovitost hidroksokobalamina pri pediatričnih bolnikih podobna

učinkovitosti pri odraslih.

5.2

Farmakokinetične lastnosti

Po intravenski uporabi zdravila Cyanokit pride do pomembne vezave na beljakovine v plazmi in

pojava fizioloških spojin z majhno molsko maso, ki s substitucijo hidrokso liganda tvorijo različne

komplekse kobalamina-(III). Nastali kobalamini-(III) z majhno molsko maso, vključno s

hidroksokobalaminom, se imenujejo prosti kobalamini-(III). Seštevek prostih kobalaminov in

kobalaminov, vezanih na beljakovine, pa se imenuje skupni kobalamini-(III). Da bi ocenili

izpostavljenost celotni količini vseh derivatov, so namesto farmakokinetike hidroksokobalamina

raziskovali farmakokinetiko kobalaminov-(III), pri kateri so uporabili enoto koncentracije µg eq/ml (tj.

entiteto kobalamina-(III) brez specifičnega liganda).

Farmakokinetika po intravenski uporabi enkratnega odmerka 2,5 do 10 g zdravila Cyanokit pri zdravih

prostovoljcih je bila odvisna od odmerka. Po 5-gramskem odmerku zdravila Cyanokit (priporočeni

začetni odmerek) je bila povprečna vrednost C

prostih kobalaminov-(III) 113, skupnih

kobalaminov-(III) pa 579 µg eq/ml. Podobno je bila po 10-gramskem odmerku zdravila Cyanokit

povprečna vrednost C

prostih kobalaminov-(III) 197, skupnih kobalaminov-(III) pa 995 µg eq/ml.

Pri odmerkih 5 in 10 g je bil prevladujoč povprečni razpolovni čas prostih in skupnih kobalaminov-

(III) približno 26 do 31 ur.

Povprečna skupna količina kobalaminov-(III), izločenih z urinom v 72-urnem obdobju zbiranja, je bila

pri 5-gramskem odmerku zdravila Cyanokit približno 60%, pri 10-gramskem pa približno 50%.

Izračunali so, da se z urinom skupno izloči vsaj 60 do 70% uporabljenega odmerka. Večina izločanja z

urinom se pojavi v prvih 24 urah, vendar so rdeče obarvani urin opažali do 35 dni po intravenskem

infundiranju.

Pri normalizaciji na telesno maso pri moških in ženskah ni bilo pomembnih razlik pri plazemskih in

urinskih farmakokinetičnih parametrih prostih in skupnih kobalaminov-(III) po uporabi 5 g ali 10 g

zdravila Cyanokit.

Pri bolnikih, zastrupljenih s cianidom, je pričakovati, da bo hidroksokobalamin vezal cianid, pri čemer

bo nastal cianokobalamin, ki se izloča z urinom. Na farmakokinetiko skupnih kobalaminov-(III) pri

teh bolnikih lahko vpliva obremenitev telesa s cianidom, saj so poročali, da je razpolovni čas

cianokobalamina 2- do 3-krat krajši kot razpolovni čas skupnih kobalaminov-(III) pri zdravih

prostovoljcih.

5.3

Predklinični podatki o varnosti

Pri anesteziranih kuncih je imel hidroksokobalamin hemodinamične učinke (zvišan povprečni

arterijski krvni tlak in skupni periferni upor, zmanjšan srčni iztis), povezane z njegovo lastnostjo

odstranjevanja dušikovega oksida.

Običajne študije toksičnosti pri enkratnih in ponavljajočih se odmerkih in genotoksičnosti ne kažejo

posebnega tveganja za človeka. Ugotovili so, da sta glavna ciljna organa jetra in ledvice. Vendar so te

učinke opazili samo pri izpostavljenosti, ki je večja od največje izpostavljenosti pri človeku, kar kaže

na omejen pomen za klinično uporabo. Pri psih, ki so 4 tedne prejemali po 300 mg/kg

hidroksokobalamina, so opazili predvsem fibrozo jeter. Ta ugotovitev najverjetneje ni pomembna za

človeka, saj v kratkotrajnih študijah, opravljenih s hidroksokobalaminom, o njej niso poročali.

Pri podganah in kuncih so pri odmerkih 150 mg/kg in več, danih dnevno ves čas trajanja

organogeneze, opazili toksičnost za razvoj, vključno s teratogenostjo. Odmerek 150 mg/kg približno

ustreza največjemu priporočenemu odmerku za ljudi.

Podatkov o plodnosti pri samcih in samicah ter o peri- in postnatalnem razvoju ni. Kancerogenega

potenciala hidroksokobalamina niso ocenjevali.

6.

FARMACEVTSKI PODATKI

6.1

Seznam pomožnih snovi

Klorovodikova kislina (za uravnavanje pH)

6.2

Inkompatibilnosti

Zdravila ne smemo mešati z drugimi zdravili, razen s tistimi, ki so omenjena v poglavju 6.6.

Fizikalno inkompatibilnost (nastanek delcev) so opazili pri mešanju rekonstituirane raztopine

hidroksokobalamina in naslednjih zdravil: diazepam, dobutamin, dopamin, fentanil, nitroglicerin,

pentobarbital, natrijev fenitoin, propofol in tiopental.

Kemijsko inkompatibilnost so opazili pri mešanju rekonstituirane raztopine hidroksokobalamina in

naslednjih zdravil: epinefrin, lidokainijev klorid, adenozin, atropin, midazolam, ketamin,

sukcinilholinijev klorid, amiodaronijev klorid, natrijev hidrogenkarbonat, natrijev tiosulfat, natrijev

nitrit, o njej pa so poročali pri askorbinski kislini.

Zato se ta in druga zdravila ne smejo dajati sočasno po isti intravenski liniji kot hidroksokobalamin.

Sočasna uporaba hidroksokobalamina in krvnih izdelkov (polne krvi, koncentrata eritrocitov,

koncentrata trombocitov in sveže zamrznjene plazme) po isti intravenski liniji ni priporočena.

6.3

Rok uporabnosti

3 leta.

Pri ambulantni uporabi se lahko zdravilo Cyanokit krajši čas izpostavlja temperaturnim razlikam, ki

nastanejo med običajnim transportom (15 dni temperaturam od 5 °C do 40 °C), med transportom v

puščavi (4 dni temperaturam od 5 °C do 60 °C) in ciklom zamrzovanja/odmrzovanja (15 dni

temperaturam od –20 °C do 40 °C). Zdravilo je treba pri prekoračitvi teh začasnih pogojev zavreči.

Raztopina, rekonstituirana z raztopino natrijevega klorida 9 mg/ml (0,9 %) ostane kemično in

fizikalno stabilna 6 ur pri temperaturi od 2 °C do 40 °C.

Z mikrobiološkega vidika je treba zdravilo uporabiti takoj. Če se zdravilo ne uporabi takoj, je za čas in

pogoje shranjevanja raztopine pred uporabo odgovoren uporabnik, ti pa normalno ne smejo biti daljši

kot 6 ur pri 2 °C do 8 °C.

6.4

Posebna navodila za shranjevanje

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Za pogoje shranjevanja po rekonstituciji zdravila glejte poglavje 6.3.

6.5

Vrsta ovojnine in vsebina

250-mililitrska viala iz brezbarvnega stekla vrste I, zaprta z zamaškom iz bromobutilne gume in

aluminijasto zaporko s plastičnim pokrovčkom.

V enem pakiranju je ena viala, pakirana v eno kartonsko škatlo, ena sterilna naprava za prenos, en

sterilen komplet za intravensko infundiranje in en sterilen kratek kateter za uporabo pri otrocih.

6.6

Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje in ravnanje z zdravilom

Ni posebnih zahtev za odstranjevanje.

S priloženo sterilno napravo za prenos je treba vsako vialo rekonstituirati z 200 ml topila. Priporočeno

topilo je natrijev klorid 9 mg/ml (0,9 %) raztopina za injiciranje. Če natrijev klorid 9 mg/ml (0,9 %)

raztopina za injiciranje ni na voljo, se lahko uporabi raztopina Ringerjevega laktata ali glukoza

50 mg/ml (5 %) raztopina za injiciranje.

Vialo z zdravilom Cyanokit je treba zibati ali obračati vsaj 1 minuto, da se raztopina premeša. Viale ne

smete pretresati, ker se zaradi pretresanja lahko ustvari pena, zaradi česar se težje vidi, ali je

rekonstitucija uspela. Rekonstituirana raztopina je temnordeča, zato morda nekateri netopni delci niso

vidni. Uporabiti je treba priložen komplet za intravensko infundiranje, ker vsebuje ustrezen filter,

komplet za intravensko infundiranje pa je treba napolniti z rekonstituirano raztopino.

7.

IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

SERB S.A.

Avenue Louise 480

1050 Brussels

Belgija

8.

ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z

ZDRAVILOM

EU/1/07/420/002

9.

DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z

ZDRAVILOM

Datum prve odobritve: 23. november 2007

Datum zadnjega podaljšanja: 20. julij 2012

10.

DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

MM/LLLL

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila

http://www.ema.europa.eu.

PRILOGA II

A.

IZDELOVALEC (IZDELOVALCI), ODGOVOREN

(ODGOVORNI) ZA SPROŠČANJE SERIJ

B.

POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

C.

DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE DOVOLJENJA ZA

PROMET Z ZDRAVILOM

D.

POGOJI ALI OMEJITVE V ZVEZI Z VARNO IN

UČINKOVITO UPORABO ZDRAVILA

A.

IZDELOVALEC (IZDELOVALCI), ODGOVOREN (ODGOVORNI) ZA SPROŠČANJE

SERIJ

Ime in naslov izdelovalca (izdelovalcev), odgovornega (odgovornih) za sproščanje serij

Merck Santé S.A.S.

Centre de Production de Semoy

2, rue du Pressoir Vert

F-54400 Semoy

Francija

B.

POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

C.

DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Redno posodobljena poročila o varnosti zdravila (PSUR)

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom mora redno posodobljena poročila o varnosti zdravila za to

zdravilo predložiti v skladu z zahtevami, določenimi v seznamu referenčnih datumov Unije (seznamu

EURD), opredeljenem v členu 107c(7) Direktive 2001/83/ES in objavljenem na evropskem spletnem

portalu o zdravilih.

D.

POGOJI ALI OMEJITVE V ZVEZI Z VARNO IN UČINKOVITO UPORABO

ZDRAVILA

Načrt za obvladovanje tveganja (RMP)

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom bo izvedel zahtevane farmakovigilančne aktivnosti in

ukrepe, podrobno opisane v sprejetem RMP, predloženem v modulu 1.8.2 dovoljenja za promet z

zdravilom, in vseh nadaljnjih sprejetih posodobitvah RMP.

Posodobljen RMP je treba predložiti:

na zahtevo Evropske agencije za zdravila;

ob vsakršni spremembi sistema za obvladovanje tveganj, zlasti kadar je tovrstna sprememba

posledica prejema novih informacij, ki lahko privedejo do znatne spremembe razmerja med

koristmi in tveganji, ali kadar je ta sprememba posledica tega, da je bil dosežen pomemben

mejnik (farmakovigilančni ali povezan z zmanjševanjem tveganja).

Če predložitev PSUR in posodobitev RMP sovpadata, se lahko predložita sočasno.

PRILOGA III

OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO

A. OZNAČEVANJE

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ZUNANJA ŠKATLA

1.

IME ZDRAVILA

Cyanokit 2,5 g prašek za raztopino za infundiranje

hidroksokobalamin

2.

NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena viala vsebuje 2,5 g hidroksokobalamina. Po rekonstituciji s 100 ml topila vsebuje en ml

rekonstituirane raztopine 25 mg hidroksokobalamina.

3.

SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Pomožna snov: klorovodikova kislina (za uravnavanje pH).

4.

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

Prašek za raztopino za infundiranje.

Dve viali.

Dve napravi za prenos.

En komplet za intravensko infundiranje.

En kratek kateter za uporabo pri otrocih.

Komplet ne vsebuje topila.

5.

POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

intravenska uporaba

6.

POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7.

DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Za pogoje shranjevanja pri ambulantni uporabi glejte navodilo za uporabo.

9.

POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 25

10.

POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH

ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11.

IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

SERB S.A.

Avenue Louise 480

1050 Brussels

Belgija

12.

ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/07/420/001

13.

ŠTEVILKA SERIJE

14.

NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15.

NAVODILA ZA UPORABO

16.

PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Sprejeta je utemeljitev, da Braillova pisava ni potrebna

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

KARTONSKA ŠKATLA

1.

IME ZDRAVILA

Cyanokit 2,5 g prašek za raztopino za infundiranje

hidroksokobalamin

2.

NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena viala vsebuje 2,5 g hidroksokobalamina. Po rekonstituciji s 100 ml topila vsebuje en ml

rekonstituirane raztopine 25 mg hidroksokobalamina.

3.

SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Pomožna snov: klorovodikova kislina (za uravnavanje pH).

4.

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

Prašek za raztopino za infundiranje.

Ena viala.

5.

POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

intravenska uporaba

6.

POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7.

DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

9.

POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 25

10.

POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH

ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11.

IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

SERB S.A.

Avenue Louise 480

1050 Brussels

Belgija

12.

ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/07/420/001

13.

ŠTEVILKA SERIJE

14.

NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15.

NAVODILA ZA UPORABO

16.

PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Sprejeta je utemeljitev, da Braillova pisava ni potrebna

PODATKI NA PRIMARNI OVOJNINI

VIALA

1.

IME ZDRAVILA

Cyanokit 2,5 g prašek za raztopino za infundiranje

hidroksokobalamin

2.

NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena viala vsebuje 2,5 g hidroksokobalamina. Po rekonstituciji s 100 ml topila vsebuje en ml

rekonstituirane raztopine 25 mg hidroksokobalamina.

3.

SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Pomožna snov: klorovodikova kislina (za uravnavanje pH).

4.

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

Prašek za raztopino za infundiranje, ki vsebuje 2,5 g hidroksokobalamina.

5.

POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

intravenska uporaba

6.

POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7.

DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

9.

POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 25

10.

POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH

ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11.

IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

SERB S.A.

Avenue Louise 480

1050 Brussels

Belgija

12.

ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/07/420/001

13.

ŠTEVILKA SERIJE

14.

NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15.

NAVODILA ZA UPORABO

16.

PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Sprejeta je utemeljitev, da Braillova pisava ni potrebna

INFORMATIVNA NALEPKA ZA ZDRAVNIKE ALI ZDRAVSTVENO OSEBJE

“V bolnikovo zdravstveno kartoteko je treba priložiti naslednje:

Ta bolnik je prejel zdravilo Cyanokit.

Zdravilo Cyanokit lahko moti ocenjevanje stopnje opeklin (povzroči rdeče obarvanje kože) in rezultate

laboratorijskih preiskav in lahko povzroči, da se aparature za hemodializo izklopijo (glejte povzetek

glavnih značilnosti zdravila).”

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ZUNANJA ŠKATLA

1.

IME ZDRAVILA

Cyanokit 5 g prašek za raztopino za infundiranje

hidroksokobalamin

2.

NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena viala vsebuje 5 g hidroksokobalamina. Po rekonstituciji z 200 ml topila vsebuje en ml

rekonstituirane raztopine 25 mg hidroksokobalamina.

3.

SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Pomožna snov: klorovodikova kislina (za uravnavanje pH).

4.

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

Prašek za raztopino za infundiranje.

Ena viala.

Ena naprava za prenos.

En komplet za intravensko infundiranje.

En kratek kateter za uporabo pri otrocih.

Komplet ne vsebuje topila.

5.

POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

intravenska uporaba

6.

POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7.

DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Za pogoje shranjevanja pri ambulantni uporabi glejte navodilo za uporabo.

9.

POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 25

10.

POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH

ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11.

IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

SERB S.A.

Avenue Louise 480

1050 Brussels

Belgija

12.

ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/07/420/002

13.

ŠTEVILKA SERIJE

14.

NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15.

NAVODILA ZA UPORABO

16.

PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Sprejeta je utemeljitev, da Braillova pisava ni potrebna

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

KARTONSKA ŠKATLA

1.

IME ZDRAVILA

Cyanokit 5 g prašek za raztopino za infundiranje

hidroksokobalamin

2.

NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena viala vsebuje 5 g hidroksokobalamina. Po rekonstituciji z 200 ml topila vsebuje en ml

rekonstituirane raztopine 25 mg hidroksokobalamina.

3.

SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Pomožna snov: klorovodikova kislina (za uravnavanje pH).

4.

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

Prašek za raztopino za infundiranje.

Ena viala.

5.

POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

intravenska uporaba

6.

POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7.

DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

9.

POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 25

10.

POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH

ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11.

IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

SERB S.A.

Avenue Louise 480

1050 Brussels

Belgija

12.

ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/07/420/002

13.

ŠTEVILKA SERIJE

14.

NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15.

NAVODILA ZA UPORABO

16.

PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Sprejeta je utemeljitev, da Braillova pisava ni potrebna

PODATKI NA PRIMARNI OVOJNINI

VIALA

1.

IME ZDRAVILA

Cyanokit 5 g prašek za raztopino za infundiranje

hidroksokobalamin

2.

NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena viala vsebuje 5 g hidroksokobalamina. Po rekonstituciji z 200 ml topila vsebuje en ml

rekonstituirane raztopine 25 mg hidroksokobalamina.

3.

SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Pomožna snov: klorovodikova kislina (za uravnavanje pH).

4.

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

Prašek za raztopino za infundiranje, ki vsebuje 5 g hidroksokobalamina.

5.

POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

intravenska uporaba

6.

POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7.

DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

9.

POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 25

10.

POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH

ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11.

IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

SERB S.A.

Avenue Louise 480

1050 Brussels

Belgija

12.

ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/07/420/002

13.

ŠTEVILKA SERIJE

14.

NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15.

NAVODILA ZA UPORABO

16.

PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Sprejeta je utemeljitev, da Braillova pisava ni potrebna

INFORMATIVNA NALEPKA ZA ZDRAVNIKE ALI ZDRAVSTVENO OSEBJE

“V bolnikovo zdravstveno kartoteko je treba priložiti naslednje:

Ta bolnik je prejel zdravilo Cyanokit.

Zdravilo Cyanokit lahko moti ocenjevanje stopnje opeklin (povzroči rdeče obarvanje kože) in rezultate

laboratorijskih preiskav in lahko povzroči, da se aparature za hemodializo izklopijo (glejte povzetek

glavnih značilnosti zdravila).”

B. NAVODILO ZA UPORABO

Navodilo za uporabo

Cyanokit 2,5 g prašek za raztopino za infundiranje

hidroksokobalamin

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne

podatke!

Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.

Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte

se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte

poglavje 4.

Kaj vsebuje navodilo:

Kaj je zdravilo Cyanokit in za kaj ga uporabljamo

Kaj morate vedeti pred uporabo zdravila Cyanokit

Kako uporabljati zdravilo Cyanokit

Možni neželeni učinki

Shranjevanje zdravila Cyanokit

Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1.

Kaj je zdravilo Cyanokit in za kaj ga uporabljamo

Zdravilo Cyanokit vsebuje zdravilno učinkovino hidroksokobalamin.

Zdravilo Cyanokit je protistrup za zdravljenje znane zastrupitve s cianidom ali v primeru suma

zastrupitve s cianidom za vse starostne skupine.

Zdravilo Cyanokit je treba uporabiti skupaj z ustrezno dekontaminacijo in podpornimi ukrepi.

Cianid je zelo strupena kemikalija. Zastrupitev s cianidom lahko povzroči izpostavljenost dimu pri

požarih v gospodinjstvu in industriji, vdihovanje ali zaužitje cianida ali stik s cianidom prek kože.

2.

Kaj morate vedeti pred uporabo zdravila Cyanokit

Opozorila in previdnostni ukrepi

Povejte zdravniku ali drugemu zdravstvenemu osebju,

če ste alergični na hidroksokobalamin ali vitamin B

. To bodo upoštevali pred zdravljenjem z

zdravilom Cyanokit.

da so vas zdravili z zdravilom Cyanokit, če vam morajo opraviti naslednje:

preiskave krvi ali urina. Zdravilo Cyanokit lahko spremeni rezultate teh preiskav.

oceno opeklin. Zdravilo Cyanokit lahko vpliva na oceno, saj povzroča rdeče obarvanje kože.

hemodializo. Zdravilo Cyanokit lahko povzroči ustavitev aparatov za hemodializo, dokler se

ne izloči iz krvi (vsaj 5,5 do 6,5 dni).

spremljanje delovanja ledvic: zdravilo Cyanokit lahko povzroči odpoved ledvic in kristale v

urinu.

Druga zdravila in zdravilo Cyanokit

Obvestite zdravnika ali drugo zdravstveno osebje, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste

morda začeli jemati katero koli drugo zdravilo.

Podrobne informacije za zdravnika ali drugo zdravstveno osebje o sočasni uporabi zdravila Cyanokit

in drugih zdravil so na koncu tega navodila (glejte »Navodila za ravnanje«).

Nosečnost in dojenje

To zdravilo se uporablja v nujnih primerih. Lahko se uporablja med nosečnostjo in dojenjem.

Svojemu zdravniku čim prej povejte, da ste noseči ali mislite, da ste morda bili noseči med

zdravljenjem z zdravilom Cyanokit.

Zdravnik vam bo priporočil, da po zdravljenju z zdravilom Cyanokit prenehate dojiti.

3.

Kako uporabljati zdravilo Cyanokit

Zdravnik ali zdravstveno osebje vam bodo zdravilo Cyanokit infundirali v veno. Morda boste

infundiranje potrebovali enkrat ali dvakrat.

Prvo infundiranje zdravila Cyanokit bo trajalo 15 minut. Začetni odmerek za odrasle je 5 g. Za otroke

je 70 mg/kg telesne mase, do največjega odmerka 5 g. Če potrebujete drugo infundiranje, bo trajalo

15 minut do 2 uri. To je odvisno od tega, kako resna je zastrupitev. Največji skupni priporočeni

odmerek je 10 g za odrasle in 140 mg/kg za otroke, do največ 10 g.

Podrobne informacije za zdravnika ali drugo zdravstveno osebje o pripravi infuzije zdravila Cyanokit

in določanju odmerka so na koncu tega navodila (glejte »Navodila za ravnanje«).

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

4.

Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Pričakujete lahko naslednje neželene učinke (pogostnosti ni mogoče oceniti iz razpoložljivih

podatkov):

Alergija (preobčutljivost)

Zdravniku takoj povejte, če imate med zdravljenjem ali po njem naslednje simptome:

otekanje okrog oči, ustnic, jezika, grla ali rok

težave pri dihanju, hripavost, težave pri govoru

rdečica kože, koprivnica (urtikarija) ali srbenje

Ti neželeni učinki so lahko resni in zahtevajo takojšnje ukrepanje.

Težave s srcem in krvnim tlakom

simptomi, kot so glavobol ali omotica, ker so lahko posledica zvišanja krvnega tlaka; zvišanje

krvnega tlaka se pojavlja zlasti ob koncu zdravljenja, krvni tlak pa se navadno vrne na

izhodiščno vrednost v nekaj urah

neredno bitje srca

rdečica obraza (vročinski obliv)

Pri bolnikih, ki so se zastrupili s cianidom, so opazili tudi znižanje krvnega tlaka in hitrejše bitje srca.

Težave pri dihanju in težave v prsnem košu

tekočina v prsnem košu (plevralni izliv)

težave pri dihanju

občutek stiskanja v grlu

suho grlo

pritisk v prsnem košu

Težave z ledvicami in urinom

poškodbe ledvic, kot je akutna okvara ledvic in kristali v urinu

rdeče obarvanje urina

Pri vseh bolnikih se bo v prvih treh dneh po uporabi pojavilo znatno temno rdeče obarvanje urina.

Obarvanje urina lahko traja do 35 dni po uporabi zdravila Cyanokit. Rdeča barva nima nikakršnega

vpliva na vaše telo.

Prebavne težave

občutek neugodja v želodcu

prebavne motnje

driska

slabost (navzea)

bruhanje

težave pri požiranju

Težave z očmi

otekanje, draženje, rdečica

Kožne reakcije

pri večini bolnikov se bo pojavilo reverzibilno rdeče obarvanje kože in sluznic telesnih votlin, ki

lahko traja do 15 dni po uporabi zdravila Cyanokit

mehurjem podobne lezije na koži (pustulozni izpuščaji); trajajo lahko več tednov, prizadenejo

pa predvsem obraz in vrat

vnetje mesta na telesu, kjer so zdravilo infundirali

Drugi neželeni učinki

nemir

težave s spominom

omotica

glavobol

otekanje gležnjev

spremembe rezultatov krvnih preiskav določenih levkocitov (limfocitov)

obarvana plazma, ki lahko povzroči umetno zvišanje ali znižanje ravni nekaterih laboratorijskih

vrednosti

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi,

če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi

neposredno na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V. S tem, ko poročate o

neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5.

Shranjevanje zdravila Cyanokit

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na viali,

kartonski škatli in ovojnini poleg oznake »EXP«.

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Pri ambulantni uporabi se lahko zdravilo Cyanokit za kratek čas izpostavi naslednjim temperaturnim

območjem:

običajni prevoz (15 dni izpostavljenosti temperaturam od 5 °C do 40 °C),

prevoz v puščavi (4 dni izpostavljenosti temperaturam od 5 °C do 60 °C) in

cikli zamrzovanja/odmrzovanja (15 dni izpostavljenosti temperaturam od –20 °C do 40 °C)

Za pogoje shranjevanja rekonstituiranega zdravila glejte poglavje »Navodila za ravnanje« na koncu

tega navodila za uporabo.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja

zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6.

Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Cyanokit

Zdravilna učinkovina je hidroksokobalamin. Ena viala vsebuje 2,5 g hidroksokobalamina. Po

rekonstituciji s 100 ml topila vsebuje en ml rekonstituirane raztopine 25 mg

hidroksokobalamina.

Druga sestavina zdravila je klorovodikova kislina (za uravnavanje pH).

Izgled zdravila Cyanokit in vsebina pakiranja

Zdravilo Cyanokit prašek za raztopino za infundiranje je temno rdeč kristaliničen prašek, ki je na voljo

v stekleni viali, zaprti z zamaškom iz bromobutilne gume in aluminijasto zaporko s plastičnim

pokrovom.

V enem pakiranju sta po dve viali (vsaka viala je pakirana v kartonsko škatlo), dve sterilni napravi za

prenos, en sterilen komplet za intravensko infundiranje in en sterilen kratek kateter za uporabo pri

otrocih.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

SERB S.A.

Avenue Louise 480

1050 Brussels

Belgija

Izdelovalec

Merck Santé s.a.s. / SEMOY

2, rue du Pressoir Vert

45400 Semoy

Francija

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne {MM/LLLL}

Drugi viri informacij

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila

http://www.ema.europa.eu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naslednje informacije so namenjene samo zdravstvenemu osebju:

Navodila za ravnanje

Pri zdravljenju zastrupitve s cianidom je treba takoj poskrbeti za prehodnost dihalnih poti,

ustrezno oksigenacijo in hidracijo, kardiovaskularno podporo in obravnavanje epileptičnih

napadov. Glede na pot izpostavitve je treba poskrbeti tudi za dekontaminacijske ukrepe.

Zdravilo Cyanokit ni nadomestek za zdravljenje s kisikom in zaradi njegove uporabe se ne sme

odlašati z zgoraj navedenimi ukrepi.

Zastrupitev s cianidom je pogosto sprva neopažena, njena stopnja pa neznana. Splošno

dostopnega, hitrega potrditvenega krvnega testa za zastrupitev s cianidom ni. Če pa se načrtuje

določanje ravni cianida v krvi, je priporočeno odvzeti vzorec krvi pred začetkom zdravljenja z

zdravilom Cyanokit. Odločitve o zdravljenju morajo temeljiti na klinični anamnezi in/ali znakih

in simptomih intoksikacije s cianidom. Če obstaja klinični sum na zastrupitev s cianidom, je

močno priporočeno uporabiti zdravilo Cyanokit brez odlašanja.

Priprava zdravila Cyanokit

S priloženo sterilno napravo za prenos je treba vsako vialo rekonstituirati s 100 ml topila. Priporočeno

topilo je natrijev klorid 9 mg/ml (0,9 %) raztopina za injiciranje. Če natrijev klorid 9 mg/ml

(0,9 %) raztopina za injiciranje ni na voljo, se lahko uporabi raztopina Ringerjevega laktata ali glukoza

50 mg/ml (5 %) raztopina za injiciranje.

Vialo z zdravilom Cyanokit je treba zibati ali obračati vsaj 30 sekund, da se raztopina premeša. Viale

ne smete pretresati, ker se zaradi pretresanja lahko ustvari pena, zaradi česar se težje vidi, ali je

rekonstitucija uspela. Rekonstituirana raztopina je temno rdeča, zato morda nekateri netopni delci niso

vidni. Uporabiti je treba priložen komplet za intravensko infundiranje, ker vsebuje ustrezen filter,

komplet za intravensko infundiranje pa je treba napolniti z rekonstituirano raztopino. Po potrebi

postopek ponovite z drugo vialo.

Odmerjanje

Začetni odmerek

Odrasli: Začetni odmerek zdravila Cyanokit je 5 g (2 x 100 ml).

Pediatrična populacija: Od dojenčkov do mladostnikov (0 do 18 let starosti) je začetni odmerek

zdravila Cyanokit 70 mg/kg telesne mase, vendar odmerek ne sme preseči 5 g.

Telesna masa

v kg

Začetni odmerek

v ml

0,35

0,70

1,40

2,10

2,80

3,50

4,20

Naslednji odmerek

Glede na stopnjo zastrupitve in klinični odziv lahko dajete naslednji odmerek.

Odrasli: Naslednji odmerek zdravila Cyanokit je 5 g (2 x 100 ml).

Pediatrična populacija: Od dojenčkov do mladostnikov (0 do 18 let starosti) je naslednji odmerek

zdravila Cyanokit 70 mg/kg telesne mase, vendar odmerek ne sme preseči 5 g.

Največji odmerek

Odrasli: Največji skupni priporočeni odmerek je 10 g.

Pediatrična populacija: Od dojenčkov do mladostnikov (0 do 18 let starosti) je največji skupni

priporočeni odmerek 140 mg/kg, vendar ne sme preseči 10 g.

Okvara ledvic in jeter

Prilagoditev odmerka pri teh bolnikih ni potrebna.

Način uporabe

Začetni odmerek zdravila Cyanokit se daje v obliki 15-minutne intravenske infuzije.

Razpon hitrosti intravenske infuzije za drugi odmerek je od 15 minut (za izjemno nestabilne bolnike)

do 2 uri, kar je odvisno od bolnikovega stanja.

Sočasna uporaba zdravila Cyanokit in drugih zdravil

Zdravilo Cyanokit se ne sme mešati z drugimi topili, razen z natrijevim kloridom 9 mg/ml (0,9 %)

raztopino za injiciranje, raztopino Ringerjevega laktata ali glukozo 50 mg/ml (5 %) raztopino za

injiciranje.

Ker so pri številnih izbranih zdravilih, ki se pogosto uporabljajo pri oživljanju, opazili fizikalne in

kemijske inkompatibilnosti, se ta in druga zdravila ne smejo dajati sočasno po isti intravenski liniji kot

hidroksokobalamin.

Če sočasno uporabljate krvne izdelke (polno kri, koncentrat eritrocitov, koncentrat trombocitov in

sveže zamrznjeno plazmo) in hidroksokobalamin, je priporočena uporaba ločenih intravenskih linij (po

možnosti na nasprotnih okončinah).

Kombiniranje z drugimi antidoti proti cianidu: Kemijsko inkompatibilnost so opazili pri

natrijevem tiosulfatu in natrijevem nitritu. Pri odločitvi za uporabo drugega antidota proti cianidu

skupaj z zdravilom Cyanokit, se ta zdravila ne smejo dajati sočasno po isti intravenski liniji.

Stabilnost rekonstituirane raztopine

Raztopina, rekonstituirana z raztopino natrijevega klorida 9 mg/ml (0,9 %) ostane kemično in

fizikalno stabilna 6 ur pri temperaturi od 2 °C do 40 °C.

Zaradi mikrobioloških razlogov je treba zdravilo uporabiti takoj. Če ni uporabljeno takoj, je uporabnik

odgovoren za čas in pogoje hranjenja pred uporabo, ti pa ne bi smeli trajati dlje kot 6 ur pri 2 °C do

8 °C.

Navodilo za uporabo

Cyanokit 5 g prašek za raztopino za infundiranje

hidroksokobalamin

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne

podatke!

Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.

Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte

se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte

poglavje 4.

Kaj vsebuje navodilo:

Kaj je zdravilo Cyanokit in za kaj ga uporabljamo

Kaj morate vedeti pred uporabo zdravila Cyanokit

Kako uporabljati zdravilo Cyanokit

Možni neželeni učinki

Shranjevanje zdravila Cyanokit

Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1.

Kaj je zdravilo Cyanokit in za kaj ga uporabljamo

Zdravilo Cyanokit vsebuje zdravilno učinkovino hidroksokobalamin.

Zdravilo Cyanokit je protistrup za zdravljenje znane zastrupitve s cianidom ali v primeru suma

zastrupitve s cianidom za vse starostne skupine.

Zdravilo Cyanokit je treba uporabiti skupaj z ustrezno dekontaminacijo in podpornimi ukrepi.

Cianid je zelo strupena kemikalija. Zastrupitev s cianidom lahko povzroči izpostavljenost dimu pri

požarih v gospodinjstvu in industriji, vdihovanje ali zaužitje cianida ali stik s cianidom prek kože.

2.

Kaj morate vedeti pred uporabo zdravila Cyanokit

Opozorila in previdnostni ukrepi

Povejte zdravniku ali drugemu zdravstvenemu osebju,

če ste alergični na hidroksokobalamin ali vitamin B

. To bodo upoštevali pred zdravljenjem z

zdravilom Cyanokit.

da so vas zdravili z zdravilom Cyanokit, če vam morajo opraviti naslednje:

preiskave krvi ali urina. Zdravilo Cyanokit lahko spremeni rezultate teh preiskav.

oceno opeklin. Zdravilo Cyanokit lahko vpliva na oceno, saj povzroča rdeče obarvanje kože.

hemodializo. Zdravilo Cyanokit lahko povzroči ustavitev aparatov za hemodializo, dokler se

ne izloči iz krvi (vsaj 5,5 do 6,5 dni).

spremljanje delovanja ledvic: zdravilo Cyanokit lahko povzroči odpoved ledvic in kristale v

urinu.

Druga zdravila in zdravilo Cyanokit

Obvestite zdravnika ali drugo zdravstveno osebje, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste

morda začeli jemati katero koli drugo zdravilo.

Podrobne informacije za zdravnika ali drugo zdravstveno osebje o sočasni uporabi zdravila Cyanokit

in drugih zdravil so na koncu tega navodila (glejte »Navodila za ravnanje«).

Nosečnost in dojenje

To zdravilo se uporablja v nujnih primerih. Lahko se uporablja med nosečnostjo in dojenjem.

Svojemu zdravniku čim prej povejte, da ste noseči ali mislite, da ste morda bili noseči med

zdravljenjem z zdravilom Cyanokit.

Zdravnik vam bo priporočil, da po zdravljenju z zdravilom Cyanokit prenehate dojiti.

3.

Kako uporabljati zdravilo Cyanokit

Zdravnik ali zdravstveno osebje vam bodo zdravilo Cyanokit infundirali v veno. Morda boste

infundiranje potrebovali enkrat ali dvakrat.

Prvo infundiranje zdravila Cyanokit bo trajalo 15 minut. Začetni odmerek za odrasle je 5 g. Za otroke

je 70 mg/kg telesne mase, do največjega odmerka 5 g. Če potrebujete drugo infundiranje, bo trajalo

15 minut do 2 uri. To je odvisno od tega, kako resna je zastrupitev. Največji skupni priporočeni

odmerek je 10 g za odrasle in 140 mg/kg za otroke, do največ 10 g.

Podrobne informacije za zdravnika ali drugo zdravstveno osebje o pripravi infuzije zdravila Cyanokit

in določanju odmerka so na koncu tega navodila (glejte »Navodila za ravnanje«).

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

4.

Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Pričakujete lahko naslednje neželene učinke (pogostnosti ni mogoče oceniti iz razpoložljivih

podatkov):

Alergija (preobčutljivost)

Zdravniku takoj povejte, če imate med zdravljenjem ali po njem naslednje simptome:

otekanje okrog oči, ustnic, jezika, grla ali rok

težave pri dihanju, hripavost, težave pri govoru

rdečica kože, koprivnica (urtikarija) ali srbenje

Ti neželeni učinki so lahko resni in zahtevajo takojšnje ukrepanje.

Težave s srcem in krvnim tlakom

simptomi, kot so glavobol ali omotica, ker so lahko posledica zvišanja krvnega tlaka; zvišanje

krvnega tlaka se pojavlja zlasti ob koncu zdravljenja, krvni tlak pa se navadno vrne na

izhodiščno vrednost v nekaj urah

neredno bitje srca

rdečica obraza (vročinski obliv)

Pri bolnikih, ki so se zastrupili s cianidom, so opazili tudi znižanje krvnega tlaka in hitrejše bitje srca.

Težave pri dihanju in težave v prsnem košu

tekočina v prsnem košu (plevralni izliv)

težave pri dihanju

občutek stiskanja v grlu

suho grlo

pritisk v prsnem košu

Težave z ledvicami in urinom

poškodbe ledvic, kot je akutna okvara ledvic in kristali v urinu

rdeče obarvanje urina

Pri vseh bolnikih se bo v prvih treh dneh po uporabi pojavilo znatno temno rdeče obarvanje urina.

Obarvanje urina lahko traja do 35 dni po uporabi zdravila Cyanokit. Rdeča barva nima nikakršnega

vpliva na vaše telo.

Prebavne težave

občutek neugodja v želodcu

prebavne motnje

driska

slabost (navzea)

bruhanje

težave pri požiranju

Težave z očmi

otekanje, draženje, rdečica

Kožne reakcije

pri večini bolnikov se bo pojavilo reverzibilno rdeče obarvanje kože in sluznic telesnih votlin, ki

lahko traja do 15 dni po uporabi zdravila Cyanokit

mehurjem podobne lezije na koži (pustulozni izpuščaji); trajajo lahko več tednov, prizadenejo

pa predvsem obraz in vrat

vnetje mesta na telesu, kjer so zdravilo infundirali

Drugi neželeni učinki

nemir

težave s spominom

omotica

glavobol

otekanje gležnjev

spremembe rezultatov krvnih preiskav določenih levkocitov (limfocitov)

obarvana plazma, ki lahko povzroči umetno zvišanje ali znižanje ravni nekaterih laboratorijskih

vrednosti

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi,

če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi

neposredno na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V. S tem, ko poročate o

neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5.

Shranjevanje zdravila Cyanokit

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na viali,

kartonski škatli in ovojnini poleg oznake »EXP«.

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Pri ambulantni uporabi se lahko zdravilo Cyanokit za kratek čas izpostavi naslednjim temperaturnim

območjem:

običajni prevoz (15 dni izpostavljenosti temperaturam od 5 °C do 40 °C),

prevoz v puščavi (4 dni izpostavljenosti temperaturam od 5 °C do 60 °C) in

cikli zamrzovanja/odmrzovanja (15 dni izpostavljenosti temperaturam od –20 °C do 40 °C)

Za pogoje shranjevanja rekonstituiranega zdravila glejte poglavje »Navodila za ravnanje« na koncu

tega navodila za uporabo.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja

zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6.

Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Cyanokit

Zdravilna učinkovina je hidroksokobalamin. Ena viala vsebuje 5 g hidroksokobalamina. Po

rekonstituciji z 200 ml topila vsebuje en ml rekonstituirane raztopine 25 mg

hidroksokobalamina.

Druga sestavina zdravila je klorovodikova kislina (za uravnavanje pH).

Izgled zdravila Cyanokit in vsebina pakiranja

Zdravilo Cyanokit prašek za raztopino za infundiranje je temno rdeč kristaliničen prašek, ki je na voljo

v stekleni viali, zaprti z zamaškom iz bromobutilne gume in aluminijasto zaporko s plastičnim

pokrovom.

V enem pakiranju je ena viala, pakirana v eno kartonsko škatlo, ena sterilna naprava za prenos, en

sterilen komplet za intravensko infundiranje in en sterilen kratek kateter za uporabo pri otrocih.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

SERB S.A.

Avenue Louise 480

1050 Brussels

Belgija

Izdelovalec

Merck Santé s.a.s. / SEMOY

2, rue du Pressoir Vert

45400 Semoy

Francija

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne {MM/LLLL}

Drugi viri informacij

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila

http://www.ema.europa.eu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naslednje informacije so namenjene samo zdravstvenemu osebju:

Navodila za ravnanje

Pri zdravljenju zastrupitve s cianidom je treba takoj poskrbeti za prehodnost dihalnih poti,

ustrezno oksigenacijo in hidracijo, kardiovaskularno podporo in obravnavanje epileptičnih

napadov. Glede na pot izpostavitve je treba poskrbeti tudi za dekontaminacijske ukrepe.

Zdravilo Cyanokit ni nadomestek za zdravljenje s kisikom in zaradi njegove uporabe se ne sme

odlašati z zgoraj navedenimi ukrepi.

Zastrupitev s cianidom je pogosto sprva neopažena, njena stopnja pa neznana. Splošno

dostopnega, hitrega potrditvenega krvnega testa za zastrupitev s cianidom ni. Če pa se načrtuje

določanje ravni cianida v krvi, je priporočeno odvzeti vzorec krvi pred začetkom zdravljenja z

zdravilom Cyanokit. Odločitve o zdravljenju morajo temeljiti na klinični anamnezi in/ali znakih

in simptomih intoksikacije s cianidom. Če obstaja klinični sum na zastrupitev s cianidom, je

močno priporočeno uporabiti zdravilo Cyanokit brez odlašanja.

Priprava zdravila Cyanokit

S priloženo sterilno napravo za prenos je treba vialo rekonstituirati z 200 ml topila. Priporočeno topilo

je natrijevega klorida ( 9 mg/ml (0,9 %) raztopina za injiciranje. Če natrijev klorid 9 mg/ml

(0,9 %) raztopina za injiciranje ni na voljo, se lahko uporabi raztopina Ringerjevega laktata ali glukoza

50 mg/ml (5 %) raztopina za injiciranje.

Vialo z zdravilom Cyanokit je treba zibati ali obračati vsaj 1 minuto, da se raztopina premeša. Viale ne

smete pretresati, ker se zaradi pretresanja lahko ustvari pena, zaradi česar se težje vidi, ali je

rekonstitucija uspela. Rekonstituirana raztopina je temno rdeča, zato morda nekateri netopni delci niso

vidni. Uporabiti je treba priložen komplet za intravensko infundiranje, ker vsebuje ustrezen filter,

komplet za intravensko infundiranje pa je treba napolniti z rekonstituirano raztopino.

Odmerjanje

Začetni odmerek

Odrasli: Začetni odmerek zdravila Cyanokit je 5 g (200 ml, celotna prostornina rekonstituirane

raztopine).

Pediatrična populacija: Od dojenčkov do mladostnikov (0 do 18 let starosti) je začetni odmerek

zdravila Cyanokit 70 mg/kg telesne mase, vendar odmerek ne sme preseči 5 g.

Telesna masa

v kg

Začetni odmerek

v ml

0,35

0,70

1,40

2,10

2,80

3,50

4,20

Naslednji odmerek

Glede na stopnjo zastrupitve in klinični odziv lahko dajete naslednji odmerek.

Odrasli: Naslednji odmerek zdravila Cyanokit je 5 g (200 ml, celotna prostornina rekonstituirane

raztopine).

Pediatrična populacija: Od dojenčkov do mladostnikov (0 do 18 let starosti) je naslednji odmerek

zdravila Cyanokit 70 mg/kg telesne mase, vendar odmerek ne sme preseči 5 g.

Največji odmerek

Odrasli: Največji skupni priporočeni odmerek je 10 g.

Pediatrična populacija: Od dojenčkov do mladostnikov (0 do 18 let starosti) je največji skupni

priporočeni odmerek 140 mg/kg, vendar ne sme preseči 10 g.

Okvara ledvic in jeter

Prilagoditev odmerka pri teh bolnikih ni potrebna.

Način uporabe

Začetni odmerek zdravila Cyanokit se daje v obliki 15-minutne intravenske infuzije.

Razpon hitrosti intravenske infuzije za drugi odmerek je od 15 minut (za izjemno nestabilne bolnike)

do 2 uri, kar je odvisno od bolnikovega stanja.

Sočasna uporaba zdravila Cyanokit in drugih zdravil

Zdravilo Cyanokit se ne sme mešati z drugimi topili, razen z natrijevim kloridom 9 mg/ml (0,9 %)

raztopino za injiciranje, raztopino Ringerjevega laktata ali glukozo 50 mg/ml (5 %) raztopino za

injiciranje.

Ker so pri številnih izbranih zdravilih, ki se pogosto uporabljajo pri oživljanju, opazili fizikalne in

kemijske inkompatibilnosti, se ta in druga zdravila ne smejo dajati sočasno po isti intravenski liniji kot

hidroksokobalamin.

Če sočasno uporabljate krvne izdelke (polno kri, koncentrat eritrocitov, koncentrat trombocitov in

sveže zamrznjeno plazmo) in hidroksokobalamin, je priporočena uporaba ločenih intravenskih linij (po

možnosti na nasprotnih okončinah).

Kombiniranje z drugimi antidoti proti cianidu: Kemijsko inkompatibilnost so opazili pri

natrijevem tiosulfatu in natrijevem nitritu. Pri odločitvi za uporabo drugega antidota proti cianidu

skupaj z zdravilom Cyanokit, se ta zdravila ne smejo dajati sočasno po isti intravenski liniji.

Stabilnost rekonstituirane raztopine

Raztopina, rekonstituirana z raztopino natrijevega klorida 9 mg/ml (0,9 %) ostane kemično in

fizikalno stabilna 6 ur pri temperaturi od 2 °C do 40 °C.

Zaradi mikrobioloških razlogov je treba zdravilo uporabiti takoj. Če ni uporabljeno takoj, je uporabnik

odgovoren za čas in pogoje hranjenja pred uporabo, ti pa ne bi smeli trajati dlje kot 6 ur pri 2 °C do

8 °C.

Няма предупреждения за безопасност за този продукт.

1-8-2018

Cyanokit (SERB S.A.)

Cyanokit (SERB S.A.)

Cyanokit (Active substance: hydroxocobalamin) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5229 of Wed, 01 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety