COSA PUR

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • COSA PUR 81
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • COSA PUR 81
  Белгия
 • Език:
 • нидерландски

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 116065E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr.

1907/2006

COSA PUR 81

116065E

1 / 13

RUBRIEK 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/

ONDERNEMING

1.1 Productidentificatie

Productbenaming

COSA PUR 81

Productcode

116065E

Gebruik van de stof of het

mengsel

Reinigingsmiddel

Type stof

Mengsel

Uitsluitend bestemd voor professionele gebruikers.

informatie over

productverdunning

geen informatie over de verdunning gegeven

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Geïdentificeerd gebruik

Procesreiniger; Cleaning In place (CIP) proces

Proces reiniger; Half gesloten reiniging

Aanbevolen beperkingen

voor gebruik

Uitsluitend voor industrieel en beroepsmatig gebruik.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma

Ecolab B.V.B.A./S.P.R.L.

Havenlaan 4, Ravenshout Bed. 4 210

B-3980 Tessenderlo, België 013 67 05 11 (België)

Info.be@Ecolab.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnummer voor

noodgevallen

013 67 06 70 (België)

Telefoonnummer NVIC

(alleen voor artsen)

070 245 245

Datum van

samenstelling/herziening

03.12.2015

Versie

RUBRIEK 2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Oogirritatie, Categorie 2

H319

Indeling (67/548/EEG, 1999/45/EG)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

COSA PUR 81

116065E

2 / 13

Xi; IRRITEREND

Voor de volledige tekst van de R-zinnen die worden genoemd in deze paragraaf, zie Paragraaf 16.

Voor de volledige text van H-zinnen zoals vermeld in deze paragraaf, zie paragraaf 16.

2.2 Etiketteringselementen

Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Gevarenpictogrammen

Signaalwoord

Waarschuwing

Gevarenverklaringen

H319

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgsmaatregelen

Preventie:

P280

Oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.

2.3 Andere gevaren

Niets bekend.

RUBRIEK 3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.2 Mengsels

Gevaarlijke bestanddelen

Chemische naam

CAS-Nr.

EG-Nr.

REACH Nummer

Indeling

(67/548/EEG)

Indeling

(VERORDENING (EG) Nr.

1272/2008)

Concentratie [%]

2-(2-

butoxyethoxy)ethano

112-34-5

203-961-6

Xi; R36

Oogirritatie Categorie 2; H319

>= 50 - <= 100

Vetalcohol

ethoxylaten met >

147993-63-3

Xi-N; R38-R50

Acute aquatische toxiciteit

Categorie 1; H400

Huidcorrosie/-irritatie

Categorie 2; H315

>= 1 - < 2.5

Voor de volledige tekst van de R-zinnen die worden genoemd in deze paragraaf, zie Paragraaf 16.

Voor de volledige text van H-zinnen zoals vermeld in deze paragraaf, zie paragraaf 16.

RUBRIEK 4. EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Bij aanraking met de ogen

Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden,

gedurende tenminste 15 minuten. Contactlenzen verwijderen,

indien mogelijk. Blijven spoelen. Medische hulp inroepen.

Bij aanraking met de huid

Spoelen met veel water.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

COSA PUR 81

116065E

3 / 13

Bij inslikken

Mond spoelen. Medische hulp inroepen als aandoeningen

merkbaar worden.

Bij inademing

Medische hulp inroepen als aandoeningen merkbaar worden.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Zie sectie 11 voor meer gedetailleerde informatie betreffende gezondheidseffecten en symptonen.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Behandeling

Symptomatisch behandelen.

RUBRIEK 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke

omstandigheden en de omgeving.

Ongeschikte blusmiddelen

Niets bekend.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Specifieke gevaren bij

brandbestrijding

Niet ontvlambaar of brandbaar.

Gevaarlijke

verbrandingsproducten

Ontledingsproducten kunnen onder meer zijn:

Koolstofoxiden

Stikstofoxiden (NOx)

Zwaveloxiden

Oxides van fosfor

5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermende

uitrusting voor

brandweerlieden

: Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

Nadere informatie

: Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten verwijderd

worden volgens plaatselijke regelgeving. Bij brand en/of explosie

inademen van rook vermijden.

RUBRIEK 6. MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET

MENGSEL

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Advies voor andere personen

dan de hulpdiensten

Zorg ervoor dat het schoonmaken alleen wordt uitgevoerd door

daarvoor opgeleid personeel. Zie de beschermingsmaatregelen in

paragraaf 7 en 8.

Advies voor de hulpdiensten

Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het

gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek

8 over geschikte en ongeschikte materialen.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

COSA PUR 81

116065E

4 / 13

Milieuvoorzorgsmaatregelen

Voorkom aanraking met bodem, oppervlakte- of grondwater.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden

Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden.Morsing

beperken en verzamelen met niet-brandbare absorptiematerialen,

(bijvoorbeeld zand, aarde, diatomeeënaarde, vermiculiet) en

overbrengen in een vat voor verwijdering volgens

plaatselijke/landelijke voorschriften (zie paragraaf 13).Sporen

wegspoelen met water.Bij uitgebreid morsen gemorst materiaal

indammen of anderszins insluiten zodat het materiaal niet in een

waterweg terecht komt.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie Rubriek 1 voor contactgegevens voor noodgevallen.

Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8.

Zie Rubriek 13 voor aanvullende informatie over afvalbehandeling.

RUBRIEK 7. HANTERING EN OPSLAG

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Advies voor veilige hantering

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Alleen gebruiken

met voldoende ventilatie. Na het werken met dit product de

handen grondig wassen.

Hygiënische maatregelen

Gebruiken volgens gangbare regels en praktijken met betrekking

tot industriële hygiëne en veiligheid. Verontreinigde kleding

verwijderen en wassen voor hergebruik. Na het werken met dit

product het gezicht, de handen en blootgestelde huid grondig

wassen.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Eisen aan opslagruimten en

containers

Buiten het bereik van kinderen houden. In goed gesloten

verpakking bewaren. Opslaan in containers voorzien van daarvoor

geschikte etiketten.

Opslagtemperatuur

-5 °C tot 40 °C

7.3 Specifiek eindgebruik

Specifiek gebruik

Procesreiniger; Cleaning In place (CIP) proces

Proces reiniger; Half gesloten reiniging

RUBRIEK 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE

BESCHERMING

8.1 Controleparameters

Grenzen blootstelling in beroep

Bestanddelen

CAS-Nr.

Type van de

waarde (Wijze van

blootstelling)

Controleparameters

Basis

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

COSA PUR 81

116065E

5 / 13

2-(2-

butoxyethoxy)ethanol

112-34-5

TGG 15 min

15 ppm

101.2 mg/m3

BE OEL

TGG 8 hr

10 ppm

67.5 mg/m3

BE OEL

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Geschikte technische beheersinstrumenten

Technische maatregelen

Een goede algemene ventilatie zou voldoende moeten zijn om

blootstelling aan luchtverontreinigingen op de werkplek onder

controle te houden.

Individuele beschermingsmaatregelen

Hygiënische maatregelen

Gebruiken volgens gangbare regels en praktijken met betrekking

tot industriële hygiëne en veiligheid. Verontreinigde kleding

verwijderen en wassen voor hergebruik. Na het werken met dit

product het gezicht, de handen en blootgestelde huid grondig

wassen.

Bescherming van de ogen /

het gezicht (EN 166)

Veiligheidsbril met zijkleppen

Bescherming van de handen

(EN 374)

Geen speciale beschermingsmiddelen nodig.

Huid- en

lichaamsbescherming (EN

14605)

Geen speciale beschermingsmiddelen nodig.

Bescherming van de

ademhalingswegen (EN 143,

14387)

Geen vereist wanneer de concentraties in de lucht beneden de

blootstellingslimiet zoals vermeld in de Exposure Limit Informatie

worden gehandhaafd. Gebruik gecertificeerde

ademhalingsbescherming overeenkomend met de EU vereisten

(89/656/EEG, 89/686/EEG), of gelijkwaardig, wanneer de

ademhalingsrisico's niet kunnen worden vermeden of voldoende

beperkt met collectieve technische beschermingsmiddelen of met

maatregelen, methoden of procedures van de arbeidsorganisatie.

Beheersing van milieublootstelling

Algemeen advies

: Beschouw de voorzorg van omsluiting rond opslag vaten

RUBRIEK 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen

: vloeibaar

Kleur

: helder, lichtgeel

Geur

: kenmerkend

4.0 - 5.0, 100 %

Vlampunt

Niet van toepassing

Geurdrempelwaarde

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

COSA PUR 81

116065E

6 / 13

Smelt-/vriespunt

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Beginkookpunt en

kooktraject

> 100 °C

Verdampingssnelheid

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Ontvlambaarheid (vast, gas)

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Bovenste explosiegrens

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Onderste explosiegrens

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Dampspanning

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Relatieve dampdichtheid

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Relatieve dichtheid

0.96 - 1.0

Oplosbaarheid in water

oplosbaar

Oplosbaarheid in andere

oplosmiddelen

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Verdelingscoëfficiënt n-

octanol/water

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Zelfontbrandingstemperatuu

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Thermische ontleding

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Viscositeit, kinematisch

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Ontploffingseigenschappen

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Oxiderende eigenschappen

De stof of het mengsel is niet geclassificeerd als oxiderend.

9.2 Overige informatie

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

RUBRIEK 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1 Reactiviteit

Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties waargenomen.

10.2 Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties waargenomen.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Niets bekend.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Niets bekend.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

COSA PUR 81

116065E

7 / 13

Ontledingsproducten kunnen onder meer zijn:

Koolstofoxiden

Stikstofoxiden (NOx)

Zwaveloxiden

Oxides van fosfor

RUBRIEK 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1 Informatie over toxicologische effecten

Informatie over

waarschijnlijke

blootstellingsrouten

Inademing, Aanraking met de ogen, Aanraking met de huid

Toxiciteit

Acute orale toxiciteit

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Acute toxiciteit bij inademing

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Acute dermale toxiciteit

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Huidcorrosie/-irritatie

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Ernstig oogletsel/oogirritatie

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Sensibilisatie van de

luchtwegen/de huid

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Kankerverwekkendheid

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

voortplantingseffecten

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Mutageniteit in

geslachtscellen

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Teratogeniteit

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

STOT bij eenmalige

blootstelling

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

STOT bij herhaalde

blootstelling

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Aspiratiesgiftigheid

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Bestanddelen

Acute orale toxiciteit

: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol

LD50 Rat: 3,306 mg/kg

Bestanddelen

Acute dermale toxiciteit

: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol

LD50 Konijn: 2,764 mg/kg

Mogelijke gezondheidseffecten

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

COSA PUR 81

116065E

8 / 13

Ogen

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Huid

Gezondheidsletsel bij normaal gebruik niet bekend of te

verwachten.

Inname

Gezondheidsletsel bij normaal gebruik niet bekend of te

verwachten.

Inademing

Gezondheidsletsel bij normaal gebruik niet bekend of te

verwachten.

Chronische blootstelling

Gezondheidsletsel bij normaal gebruik niet bekend of te

verwachten.

Ervaring met blootstelling van mensen

Aanraking met de ogen

Roodheid, Pijn, Irritatie

Aanraking met de huid

Effecten zijn niet bekend en worden ook niet verwacht.

Inslikken

Effecten zijn niet bekend en worden ook niet verwacht.

Inademing

Effecten zijn niet bekend en worden ook niet verwacht.

RUBRIEK 12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1 Ecotoxiciteit

Milieueffecten

Van dit product zijn geen ecotoxicologische effecten bekend.

Product

Toxiciteit voor vissen

: Geen gegevens beschikbaar

Toxiciteit voor dafnia's en

andere ongewervelde

waterdieren.

: Geen gegevens beschikbaar

Toxiciteit voor algen

: Geen gegevens beschikbaar

Bestanddelen

Toxiciteit voor vissen

: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol

96 h LC50 Vis: 1,300 mg/l

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Product

Biologische afbreekbaarheid

: De oppervlakteactieve stoffen in het product zijn biologisch

afbreekbaar volgens de vereisten van de verordening betreffende

detergentia 648/2004/EG.

12.3 Bioaccumulatie

Geen gegevens beschikbaar

12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

COSA PUR 81

116065E

9 / 13

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Product

Beoordeling

Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men

kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT)

of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (vPvB) op niveaus

van 0.1% of hoger.

12.6 Andere schadelijke effecten

Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Verwijderen overeenkomstig de Europese Richtlijnen voor afvalstoffen en gevaarlijke

afvalstoffen.Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker, bij voorkeur in overleg met

de afvalverwerkende autoriteiten.

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product

: Hergebruiken waar mogelijk verdient voorkeur boven verwijderen

of verbranden. Indien hergebruik niet mogelijk is, verwijderen

volgens plaatselijke voorschriften. Afval aan een erkend

verwijderingsbedrijf aanbieden.

Verontreinigde verpakking

: Verwijderen als ongebruikt product. Lege containers moeten

worden afgevoerd naar een erkende afvalverwerkingscentrale

voor hergebruik of verwijdering. Lege containers niet

hergebruiken.

Europese afvalstoffenlijst

: 200129* - detergenten die gevaarlijke stoffen bevatten

RUBRIEK 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

de verlader/afzender/verzender is verantwoordelijk zich ervan te vergewissen dat de verpakking,

etikettering en markeing in overeenstemming is met de geselecteerde wijze van transport.

Wegtransport (ADR/ADN/RID)

14.1 VN-nummer

Niet-gevaarlijke goederen

14.2 Juiste ladingnaam

overeenkomstig de

modelreglementen van de

Niet-gevaarlijke goederen

14.3

Transportgevarenklasse(n)

Niet-gevaarlijke goederen

14.4 Verpakkingsgroep

Niet-gevaarlijke goederen

14.5 Milieugevaren

Niet-gevaarlijke goederen

14.6 Bijzondere voorzorgen

voor de gebruiker

Niet-gevaarlijke goederen

Luchttransport (IATA)

14.1 VN-nummer

Niet-gevaarlijke goederen

14.2 Juiste ladingnaam

overeenkomstig de

Niet-gevaarlijke goederen

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

COSA PUR 81

116065E

10 / 13

modelreglementen van de

14.3

Transportgevarenklasse(n)

Niet-gevaarlijke goederen

14.4 Verpakkingsgroep

Niet-gevaarlijke goederen

14.5 Milieugevaren

Niet-gevaarlijke goederen

14.6 Bijzondere voorzorgen

voor de gebruiker

Niet-gevaarlijke goederen

Zeetransport (IMDG/IMO)

14.1 VN-nummer

Niet-gevaarlijke goederen

14.2 Juiste ladingnaam

overeenkomstig de

modelreglementen van de

Niet-gevaarlijke goederen

14.3

Transportgevarenklasse(n)

Niet-gevaarlijke goederen

14.4 Verpakkingsgroep

Niet-gevaarlijke goederen

14.5 Milieugevaren

Niet-gevaarlijke goederen

14.6 Bijzondere voorzorgen

voor de gebruiker

Niet-gevaarlijke goederen

14.7 Vervoer in bulk

overeenkomstig bijlage II bij

MARPOL 73/78 en de IBC-

code

Niet-gevaarlijke goederen

RUBRIEK 15. REGELGEVING

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of

het mengsel

overeenkomstig de

detergentiaverordening EC

648/2004

minder dan 5 %: Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen

Plaatselijke verordening

Neem nota van Richtlijn 94/33/EG voor de bescherming van jonge mensen op de werkplek.

Andere verordeningen

NL: PGS 15 (indien ADR 5.2; PGS 8), Vlaanderen : Vlarem II bis

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Dit product bevat bestanddelen waarvoor chemische veiligheidsbeoordelingen vereist zijn.

RUBRIEK 16. OVERIGE INFORMATIE

Volledige tekst van de R-phrasen

Irriterend voor de ogen.

Irriterend voor de huid.

Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.

Volledige tekst van de H-verklaringen

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

COSA PUR 81

116065E

11 / 13

H315

Veroorzaakt huidirritatie.

H319

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H400

Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Volledige tekst van andere afkortingen

(Q)SAR - (Kwantitatieve) structuur-activiteitsrelaties; ADN - Europese overeenkomst betreffende

het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren; ADR - Europese

overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

(ADR-overeenkomst).; ASTM - Amerikaanse Vereniging voor het testen van materialen; bw -

Lichaamsgewicht;

Verordening

betreffende

indeling,

etikettering

verpakking;

Verordening (EG) nr 1272/2008; DIN - Standaard of het Duitse instituut voor standaardisatie;

ECHA - Europees Agentschap voor Chemische Stoffen; EC-Number - EINECS nummer; ECx -

Concentratie verbonden met x% respons; ELx - Laadcapaciteit verbonden met x% respons; EmS

Noodschema;

ErCx

Concentratie

verbonden

groei

respons;

Globaal

geharmoniseerd systeem; IARC - Internationaal agentschap voor onderzoek naar kanker; IATA -

Vereniging voor internationaal luchtvervoer; IBC - Internationale IMO-code voor de bouw en de

uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren; IC50

- Halfmaximale

remmende concentratie; ICAO - Internationale Burgerluchtvaartorganisatie; IMDG - Internationale

maritieme gevaarlijke goederen; IMO - Internationale maritieme organisatie; ISO - Internationale

organisatie voor standaardisering; LC50 - Dodelijke concentratie voor 50% van een testpopulatie;

LD50 - Dodelijke dosis voor 50% van een testpopulatie (letale-dosismediaan); MARPOL -

Internationale conventie voor de preventie van vervuiling door schepen; n.o.s. - Niet op andere

wijze gespecificeerd; NO(A)EC - Geen waarneembaar (negatief) effect op concentratie; NO(A)EL

- Geen waarneembaar (negatief) effect op Level; NOELR - Geen waarneembaar effect op

laadcapaciteit; OECD - Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling OESO;

OPPTS - Bureau voor chemische veiligheid en vervuilingspreventie; PBT - Moeilijk afbreekbare,

bioaccumulatieve en toxische stof; REACH - Verordening (EG) nr 1907/2006 van het Europese

Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen

ten aanzien van chemische stoffen (REACH); RID - Reglement betreffende het internationale

spoorwegvervoer

gevaarlijke

goederen

(RID);

SADT

Zelfversnellende

ontledingstemperatuur;

- Veiligheidsinformatieblad; TRGS

- Technisch voorschrift over

gevaarlijke

stoffen;

Verenigde

Naties;

vPvB

Zeer

moeilijk

afbreekbaar

zeer

bioaccumulatief; DSL - Lijst met binnenshuis gebruikte stoffen (Canada); KECI - Koreaanse

inventarislijst van bestaande chemicaliën; TSCA - Wet inzake het beheersen van toxische stoffen

(VS); AICS - Werkplek Environmental blootstellingslimiet; IECSC - Inventarislijst van bestaande

chemische stoffen in China; ENCS - Bestaande en nieuwe chemische stoffen (Japan); ISHL -

Industriële

Veiligheids- en Gezondheitswet (Japan); PICCS -

Philippijnse inventarislijst van

chemicaliën en chemische stoffen; NZIoC - Nieuw-Zeelandse inventarislijst van chemicaliën;

TCSI - Taiwanese inventarislijst van chemische stoffen; CMR - Carcinogeen, mutageen of giftig

voor de voortplanting; GLP - Goede laboratoriumspraktijk

Gemaakt door

Regulatory Affairs

Getallen vermeld op het MSDS zijn als volgt opgemaakt: 1,000,000 = 1 miljoen en 1,000 = 1

duizend. 0.1 = 1 tiende en 0.001 = 1 duizendste.

GECONTROLEERDE INFORMATIE: Belangrijke wijzigingen in de wettelijke of

gezondheidsinformatie voor deze versie zijn aangeduid met een balk in de linkermarge van het

VIB.

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven

uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren,

gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd

worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het

hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten

of in enig ander procédé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

COSA PUR 81

116065E

12 / 13

BIJLAGE: BLOOTSTELLINGSCENARIO'S

DPD +stoffen

:

the volgende stoffen zijn de belangrijkste stoffen die bijdragen aan het Blootstellingsscenario van

het mengsel in overeenstemming met DPD

Route

Stof

CAS-Nr.

EINECS-Nr.

Inslikken

Geen uitgangsstoffen

Inademing

Geen uitgangsstoffen

Huid

Vetalcohol ethoxylaten met > 5EO

147993-63-3

Ogen

2-(2-butoxyethoxy)ethanol

112-34-5

203-961-6

aquatisch milieu

Vetalcohol ethoxylaten met > 5EO

147993-63-3

Om te berekenen of uw downstream bedrijfsomstandigheden en Risk management metingen

veilig zijn, bereken uw risico factor in onderstaande website

www.ecetoc.org/tra

Verkorte titel van het

blootstellingsscenario

Procesreiniger; Cleaning In place (CIP) proces

Gebruiksdescriptoren

Hoofdgebruikersgroepen

Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in

preparaten in een industriële omgeving

Eindgebruiksectoren

SU3: Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in

preparaten in een industriële omgeving

Procescategorieën

PROC1: Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet

waarschijnlijk

PROC8b: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/ leeg

laten lopen) van/ naar vaten/ grote containers in gespecialiseerde

voorzieningen

Product categoriën

PC35: Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis)

Milieu-emissiecategorieën

ERC4: Industrieel gebruik van verwerkingshulpmiddelen in

processen en producten die geen onderdeel worden van

voorwerpen

Verkorte titel van het

blootstellingsscenario

Proces reiniger; Half gesloten reiniging

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

COSA PUR 81

116065E

13 / 13

Gebruiksdescriptoren

Hoofdgebruikersgroepen

Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in

preparaten in een industriële omgeving

Eindgebruiksectoren

SU3: Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in

preparaten in een industriële omgeving

Procescategorieën

PROC4: Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese)

met kans op blootstelling

PROC8b: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/ leeg

laten lopen) van/ naar vaten/ grote containers in gespecialiseerde

voorzieningen

Product categoriën

PC35: Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis)

Milieu-emissiecategorieën

ERC4: Industrieel gebruik van verwerkingshulpmiddelen in

processen en producten die geen onderdeel worden van

voorwerpen