CITROLITH

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • CITROLITH 3000
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • CITROLITH 3000
  Финландия
 • Език:
 • испански

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 112150E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Citrolith 3000

112150E

1 / 14

AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ BLANDNINGEN OCH BOLAGET/ FÖRETAGET

1.1 Produktbeteckning

Produktnamn

Citrolith 3000

Produktkod

112150E

Användning av ämnet eller

blandningen

Rengöringsmedel

Ämnestyp

Blandning

Endast för yrkesmässigt bruk.

Information om utspädning

Ingen information om utspädning anges.

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

det avråds från

Identifierade användningar

Processrengöringsmedel; CIP-användning

Rekommenderade

begränsningar av

användningen

Endast för yrkesmässigt och industriellt bruk.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företag

Oy Ecolab Ab

PL 80 (Piispanportti 10)

02201, ESPOO Finland 020 7561 400 (Finland)

fi-tilaukset@ecolab.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för

nödsituationer

020 7561 400 (vardagar 8.00 - 16.00)

Telefonnummer till

Giftinformationscentralen

09 471 977

Datum för

sammanställning/omarbetnin

21.12.2015

Version

AVSNITT 2. FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Frätande på huden, Kategori 1A

H314

Klassificering (67/548/EEG, 1999/45/EG)

C; FRÄTANDE

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Citrolith 3000

112150E

2 / 14

Klassificeringen av denna produkt grundas enbart på extremt

pH-värde (i enlighet med nuvarande Europeiska lagstiftning)

Se avsnitt 16 för fullständig formulering av R-fraser nämnda under detta avsnitt.

Se avsnitt 16 för den fullständiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna nämnda i detta avsnitt.

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Faropiktogram

Signalord

Fara

Faroangivelser

H314

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Skyddsangivelser

Förebyggande:

P280

Använd skyddshandskar/ ögonskydd/

ansiktsskydd.

Åtgärder:

P303 + P361 + P353

VID HUDKONTAKT (även håret): Ta

omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj

huden med vatten/ duscha.

P305 + P351 + P338

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj

försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur

eventuella kontaktlinser om det går lätt.

Fortsätt att skölja.

P310

Kontakta genast

GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller

läkare.

Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten:

Natriumvätesulfat

Tilläggsmärkning:

Särskild märkning av vissa

blandningar

Innehåller: Natriumperoxidisulfat Kan orsaka en allergisk reaktion.

2.3 Andra faror

Ingen känd.

AVSNITT 3. SAMMANSÄTTNING/ INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.2 Blandningar

Farliga komponenter

Kemiskt namn

CAS-nr.

EG-nr.

REACH Nr.

Klassificering

(67/548/EEG)

Klassificering

(FÖRORDNING (EG) nr

1272/2008)

Koncentration

Natriumvätesulfat

7681-38-1

231-665-7

Xi; R41

Allvarlig ögonskada Kategori

1; H318

>= 30 - < 50

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Citrolith 3000

112150E

3 / 14

Citronsyra+

5949-29-1

201-069-1

01-2119457026-42

Xi; R36

Ögonirritation Kategori 2;

H319

>= 30 - < 50

Natriumkarbonat

497-19-8

207-838-8

01-2119485498-19

Xi; R36

Ögonirritation Kategori 2;

H319

>= 5 - < 10

Natriumperoxidisulfat

7775-27-1

231-892-1

R22-

R36/37/38-

R42/43-R08

Oxiderande fasta ämnen

Kategori 3; H272

Akut toxicitet Kategori 4;

H302

Irriterande på huden Kategori

2; H315

Ögonirritation Kategori 2;

H319

Sensibilisering i

andningsvägarna Kategori 1;

H334

Hudsensibilisering Kategori 1;

H317

Specifik organtoxicitet -

enstaka exponering Kategori

3; H335

>= 0.5 - < 1

Se avsnitt 16 för fullständig formulering av R-fraser nämnda under detta avsnitt.

Se avsnitt 16 för den fullständiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna nämnda i detta avsnitt.

AVSNITT 4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Vid ögonkontakt

Skölj omedelbart med rikliga mängder vatten, även under

ögonlocken, i minst 15 minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om

det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta omedelbart läkare.

Vid hudkontakt

Tvätta omedelbart med mycket vatten i minst 15 minuter. Använd

mild tvål om det finns tillgängligt. Tvätta förorenade kläder innan

de används på nytt. Rengör skorna noggrant innan de används på

nytt. Kontakta omedelbart läkare.

Vid förtäring

Skölj munnen med vatten. Framkalla INTE kräkning. Ge aldrig

någonting genom munnen till en medvetslös person. Kontakta

omedelbart läkare.

Vid inandning

Flytta ut i friska luften. Behandla symptomatiskt. Uppsök läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Ytterligare information om hälsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt

krävs

Behandling

Behandla symptomatiskt.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Citrolith 3000

112150E

4 / 14

AVSNITT 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel

Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden

och omgivande miljö.

Olämpliga släckmedel

Ingen känd.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda risker vid

brandbekämpning

Ej brandfarlig eller brännbar.

Farliga förbränningsprodukter

Nedbrytningsprodukter kan inkludera följande ämnen:

Koloxider

Kväveoxider (NOx)

Svaveloxider

Fosforoxider

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning för

brandbekämpningspersonal

: Använd personlig skyddsutrustning.

Ytterligare information

: Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt

föreskrift. I händelse av brand och/eller explosion andas inte in

rök.

AVSNITT 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Råd för annan personal än

räddningspersonal

Säkerställ god ventilation Håll folk borta från och på vindsidan av

spill/läckage. Undvik inandning, förtäring och kontakt med hud och

ögon. Då arbetare utsätts för koncentrationer över

exponeringsgränsen skall särskilt godkänt andningsskydd

användas. Se till att endast utbildad personal utför

uppsamlingen/rengöringen. Hänvisa till skyddsåtgärderna

uppräknade under avsnitten 7 och 8.

Råd för räddningspersonal

Om hanteringen av utsläppet kräver speciella kläder, beakta all

information om lämpliga och olämpliga material i avsnitt 8.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder

Tillåt ej kontakt med jord, yt- eller grundvatten.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetoder

Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt.Valla in och

samla upp spill med icke brännbart absorbentmaterial (t ex sand,

jord, diatoméjord, Vermiculit) och placera i en behållare för vidare

hantering som avfall enlig lokala / nationella regler (se avsnitt

13).Skölj bort spår med vatten.Vid stora spill, valla in det utspillda

materialet eller samla upp det på annat sätt för att säkerställa att

spill inte når vattenvägar.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Citrolith 3000

112150E

5 / 14

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 1 för kontaktinformation i en nödsituation.

För personligt skydd se avsnitt 8.

Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13.

AVSNITT 7. HANTERING OCH LAGRING

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Råd för säker hantering

Undvik förtäring. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden

eller kläderna. Inandas inte damm/ rök/ gaser/ dimma/ ångor/

sprej. Använd endast under tillfredsställande ventilation. Tvätta

händerna grundligt efter användning. Blanda inte med blekmedel

eller andra klorerade produkter - klorgas kan bildas.

Åtgärder beträffande hygien

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Ta

av och tvätta förorenade kläder innan de används igen. Tvätta

ansiktet, händerna och alla exponerade hudpartier grundligt efter

användning. Vid kontakt eller risk för stänk, se till att det finns

nöddusch eller annan utrustning för att skölja ögon och kropp.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Krav på lagerutrymmen och

behållare

Förvaras åtskilt från starka baser. Förvaras oåtkomligt för barn.

Behållaren ska vara väl tillsluten. Lagra i lämpligt märkta

behållare.

Lagringstemperatur

-10 °C till 40 °C

7.3 Specifik slutanvändning

Specifika

användningsområden

Processrengöringsmedel; CIP-användning

AVSNITT 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/ PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar

Innehåller inga ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden.

DNEL

Natriumkarbonat

Användningsområde: Arbetstagare

Exponeringsväg: Inandning

Potentiella hälsoeffekter: Långtids - lokala effekter

Vara: 10 mg/m3

Användningsområde: Konsumenter

Exponeringsväg: Inandning

Potentiella hälsoeffekter: Akut - lokala effekter

Vara: 10 mg/m3

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontroller

Tekniska åtgärder

Effektivt frånluftssystem. Håll luftkoncentrationerna under de

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Citrolith 3000

112150E

6 / 14

hygieniska gränsvärdena.

Individuella skyddsåtgärder

Åtgärder beträffande hygien

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Ta

av och tvätta förorenade kläder innan de används igen. Tvätta

ansiktet, händerna och alla exponerade hudpartier grundligt efter

användning. Vid kontakt eller risk för stänk, se till att det finns

nöddusch eller annan utrustning för att skölja ögon och kropp.

Ögonskydd / ansiktsskydd

(EN 166)

Korgglasögon

Ansiktsskydd

Handskydd (EN 374)

Använd följande personliga skyddsutrustning:

Nitrilgummi

butylgummi

Ogenomträngliga handskar

Handskar skall kasseras och ersättas om det föreligger

indikationer på utnötning eller kemiskt genombrott.

Hud- och kroppsskydd (EN

14605)

Personlig skyddsutrustning bestående av: lämpliga

skyddshandskar, skyddsglasögon och skyddskläder

Andningsskydd (EN 143,

14387)

En komponent i denna produkt kan sönderfalla så att vätesulfid

(svavelväte, H2S) bildas. H2S-koncentrationerna i produktens

vätskefas är < 0.1% (1000ppm). Koncentrationerna ovanför

vätskeytan kan variera.

Begränsning av miljöexponeringen

Allmän rekommendation

: Överväg om invallning runt lagringstankar behövs.

AVSNITT 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende

: pulver

Färg

: vit

Lukt

: svag

pH-värde

1.2 - 1.8, 1 %

Flampunkt

Inte tillämplig

Lukttröskel

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Smältpunkt/fryspunkt

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Initial kokpunkt och

kokpunktsintervall

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Avdunstningshastighet

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Brandfarlighet (fast form,

gas)

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Övre explosionsgräns

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Nedre explosionsgräns

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Ångtryck

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Citrolith 3000

112150E

7 / 14

Relativ ångdensitet

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Relativ densitet

1.1 - 1.15

Löslighet i vatten

något löslig

Löslighet i andra

lösningsmedel

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Fördelningskoefficient: n-

oktanol/vatten

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Självantändningstemperatur

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Termiskt sönderfall

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Viskositet, kinematisk

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Explosiva egenskaper

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Oxiderande egenskaper

Ämnet eller blandningen klassificeras inte som oxiderande.

9.2 Annan information

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

AVSNITT 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid normala förhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Blanda inte med blekmedel eller andra klorerade produkter - klorgas kan bildas.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Ingen känd.

10.5 Oförenliga material

Baser

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Nedbrytningsprodukter kan inkludera följande ämnen:

Koloxider

Kväveoxider (NOx)

Svaveloxider

Fosforoxider

AVSNITT 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Information om sannolika

exponeringsvägar

Inandning, Ögonkontakt, Hudkontakt

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Citrolith 3000

112150E

8 / 14

Toxicitet

Akut oral toxicitet

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Akut inhalationstoxicitet

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Akut dermal toxicitet

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Frätande/irriterande på

huden

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Allvarlig

ögonskada/ögonirritation

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Luftvägs-/hudsensibilisering

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Cancerogenitet

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Reproduktionseffekter

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Mutagenitet i könsceller

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Teratogenicitet

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Specifik organtoxicitet -

enstaka exponering

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Specifik organtoxicitet -

upprepad exponering

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Aspirationstoxicitet

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Beståndsdelar

Akut oral toxicitet

: Natriumvätesulfat

LD50 Råtta: 2,140 mg/kg

Citronsyra+

LD50 Råtta: 11,700 mg/kg

Natriumkarbonat

LD50 Råtta: 2,800 mg/kg

Beståndsdelar

Akut inhalationstoxicitet

: Natriumvätesulfat

4 h LC50 Råtta: > 2.4 mg/l

Beståndsdelar

Akut dermal toxicitet

: Citronsyra+

LD50 Råtta: > 2,000 mg/kg

Potentiella hälsoeffekter

Ögon

Orsakar allvarliga ögonskador.

Orsakar allvarliga frätskador på huden.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Citrolith 3000

112150E

9 / 14

Förtäring

Orsakar frätskador i matsmältningsorganen.

Inandning

Kan orsaka näs-, svalg- och lungirritation.

Kronisk exponering

Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid

normal användning.

Erfarenheter från exponering av människa

Ögonkontakt

Rodnad, Smärta, Frätning

Hudkontakt

Rodnad, Smärta, Frätning

Förtäring

Frätning, Buksmärta

Inandning

Irritation i andningsorganen, Hosta

AVSNITT 12. EKOLOGISK INFORMATION

12.1 Ekotoxicitet

Miljöeffekter

Denna produkt har inga kända ekotoxikologiska effekter.

Produkt

Fisktoxicitet

: inga tillgängliga data

Toxicitet för Daphnia och

andra vattenlevande

ryggradslösa djur.

: inga tillgängliga data

Algtoxicitet

: inga tillgängliga data

Beståndsdelar

Fisktoxicitet

: Natriumvätesulfat

96 h LC50 Fisk: 7,960 mg/l

Citronsyra+

96 h LC50 Fisk: > 100 mg/l

Natriumkarbonat

96 h LC50 Lepomis macrochirus (Blågälad solabborre): 300 mg/l

Beståndsdelar

Toxicitet för Daphnia och

andra vattenlevande

ryggradslösa djur.

: Natriumkarbonat

48 h EC50 Ceriodaphnia (vattenloppa): 213.5 mg/l

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Produkt

inga tillgängliga data

Beståndsdelar

Bionedbrytbarhet

Citronsyra+

Resultat: Lätt bionedbrytbar.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Citrolith 3000

112150E

10 / 14

Natriumkarbonat

Resultat: Inte tillämplig - oorganisk

12.3 Bioackumuleringsförmåga

inga tillgängliga data

12.4 Rörligheten i jord

inga tillgängliga data

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkt

Bedömning

Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara

långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket

långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0.1%

eller högre.

12.6 Andra skadliga effekter

inga tillgängliga data

AVSNITT 13. AVFALLSHANTERING

Avfallshantera i enlighet med de Europeiska direktiven för avfall och farligt avfall.Avfallskoden skall

tilldelas av användare, helst i samförstånd med myndigterna som handhar avfall.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt

: Återvinning är att föredra framför deponering eller förbränning. Om

återvinning inte är lämpligt, avfallshantering i överensstämmelse

med lokala bestämmelser. Ta hand om avfallen på en godkänd

avfallsanläggning.

Förorenad förpackning

: Avfallshantera som oanvänd produkt. Tomma behållare måste

lämnas till godkänd avfallshanteringsanläggning för

återanvändning eller bortskaffande. Återanvänd inte tömd

behållare.

Europeiska avfallskatalogen

: 200114* - Syror

AVSNITT 14. TRANSPORTINFORMATION

Avsändaren har ansvaret att se till att förpackning, etikettering och märkning är i enlighet med det

valda transportslaget.

Landtransport (ADR/ADN/RID)

14.1 UN-nummer

3260

14.2 Officiell

transportbenämning

FRÄTANDE SURT OORGANISKT FAST ÄMNE, N.O.S.

(Natriumvätesulfat)

14.3 Faroklass för transport

14.4 Förpackningsgrupp

14.5 Miljöfaror

14.6 Särskilda

Ingen

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Citrolith 3000

112150E

11 / 14

försiktighetsåtgärder

Flygtransport (IATA)

14.1 UN-nummer

3260

14.2 Officiell

transportbenämning

Corrosive solid, acidic, inorganic, n.o.s.

(Natriumvätesulfat)

14.3 Faroklass för transport

14.4 Förpackningsgrupp

14.5 Miljöfaror

14.6 Särskilda

försiktighetsåtgärder

Ingen

Sjötransport (IMDG/IMO)

14.1 UN-nummer

3260

14.2 Officiell

transportbenämning

CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.

(Natriumvätesulfat)

14.3 Faroklass för transport

14.4 Förpackningsgrupp

14.5 Miljöfaror

14.6 Särskilda

försiktighetsåtgärder

Ingen

14.7 Bulktransport enligt

bilaga II till MARPOL 73/78

och IBC-koden

Inte tillämplig

AVSNITT 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och

miljö

enligt Tvätt- och

rengöringsmedelsförordninge

n EG 648/2004

30 % och mer: Zeoliter

mindre än 5 %: Anjoniska tensider

Nationell (inhemsk) bestämmelse

Lägg märke till Direktiv 94/33/EG för skydd av unga i arbetslivet.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Denna produkt innehåller ämnen för vilka kemikaliesäkerhetsrapport fortfarande krävs.

AVSNITT 16. ANNAN INFORMATION

Fullständig text på R-fraser

Kontakt med brännbart material kan orsaka brand.

Farligt vid förtäring.

Irriterar ögonen.

R36/37/38

Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.

Risk för allvarliga ögonskador.

R42/43

Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt.

Fullständig text på H-Angivelser

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Citrolith 3000

112150E

12 / 14

H272

Kan intensifiera brand. Oxiderande.

H302

Skadligt vid förtäring.

H315

Irriterar huden.

H317

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318

Orsakar allvarliga ögonskador.

H319

Orsakar allvarlig ögonirritation.

H334

Kan orsaka allergi-eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid

inandning.

H335

Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Fullständig text på andra förkortningar

(Q)SAR - (Kvantitativ) relation mellan struktur och aktivitet; ADN - Europeisk överenskommelse

internationell

transport

farligt

gods

inländska

vattenleder;

Europeisk

överenskommelse

internationell

transport

farligt

gods

väg;

ASTM

Amerikansk

organisation för materialtestning; bw - Kroppsvikt; CLP - Förordning om klassificeringsmärkning

av förpackningar; förordning (EG) nr 1272/2008; DIN - Det tyska standardiseringsinstitutets

standard;

ECHA

Europeiska

kemikaliemyndigheten;

EC-Number

EG-nummer;

Koncentration som ger x % svar; ELx - Loading Rate som ger x % svar (Elx-värde); EmS -

Nödinstruktioner; ErCx - Koncentration som ger x % tillväxtsvar (ErCx-värde); GHS - Globalt

harmoniserat system; IARC - Internationell myndighet för cancerforskning; IATA - Internationell

sammanslutning för flygtransporter; IBC - Internationella regler för konstruktion och utrustande av

fartyg för bulktransport av farliga kemikalier; IC50 - Halva maximala inhibitoriska koncentrationen;

ICAO

Internationell

organisation

för

civil

flygtrafik;

IMDG

Internationella

föreskrifter

för

sjötransport av farligt gods; IMO - Internationella sjöfartsorganisationen; ISO - Internationella

standardiseringsorganisationen; LC50 - Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation; LD50

- Dödlig dos för 50 %

av en testpopulation (dödlig mediandos); MARPOL

- Internationell

överenskommelse om förebyggande av förorening från fartyg; n.o.s. - Utan närmare specifikation;

NO(A)EC

Koncentration

utan

observerad

(bi)verkan;

NO(A)EL

Nivå

utan

observerad

(bi)verkan; NOELR - Loading Rate utan observerbar effekt (NOELR-värde); OECD - Organisation

för

ekonomisk

samverkan

utveckling;

OPPTS

Myndighet

för

kemisk

säkerhet

förebyggande av förorening; PBT - Persistent, bioackumulerande och giftigt ämne; REACH -

Förordning

(EG)

1907/2006

från

Europaparlamentet

rådet

avseende

registrering,

bedömning,

godkännande

begränsning

kemikalier;

Förordningar

avseende

internationella transporter av farligt gods på järnväg; SADT - Temperatur för självaccelererande

nedbrytning; SDS - Säkerhetsdatablad; TRGS - Tekniska regler för farliga ämnen; UN - Förenta

Nationerna; vPvB - Mycket persistent och starkt bioackumulerande; DSL - Lista över ämnen

använda i hushållet (Kanada); KECI - Koreansk förteckning över förekommande kemikalier;

TSCA - Lag om kontroll av giftiga ämnen (Förenta Staterna); AICS - Australisk förteckning över

kemikalier; IECSC - Förteckning över i Kina förekommande kemikalier; ENCS - Förekommande

och nytillkommande kemikalier (Japan); ISHL - Lag om säkerhet och hälsa inom industrin

(Japan);

PICCS

Filippinsk

förteckning

över

kemikalier

kemiska

ämnen;

NZIoC

Nyzeeländsk förteckning över kemikalier; TCSI - Taiwanesisk förteckning över kemikalier; CMR -

Carcinogent, mutant eller reproduktiv toxikant; GLP - God laboratoriepraxis

Utfört av

Regulatory Affairs

Tal anges i säkerhetsdatabladet i följande form: 1,000,000 = 1 miljon och 1,000 = ettusen.0.1 = 1

tiondel och 0.001 = 1 tusendel.

REVIDERAD INFORMATION: Mer omfattande ändringar avseende myndighetskrav och

hälsoinformation i denna revision anges med ett lodrätt streck i säkerhetsdatabladets vänstra

marginal.

Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det

angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker

hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte

ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna

materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Citrolith 3000

112150E

13 / 14

process om inte angivet i texten.

BILAGA: EXPONERINGSSCENARIER

DPD+-ämnen

:

Följande ämnen är de viktigaste ämnena som bidrar till blandningens exponeringsscenario enligt

DPD+-regeln:

Exponeringsväg

Ämne

CAS-nr.

EINECS-nr.

Luftvägssensibiliserand

e ämne

Natriumperoxidisulfat

7775-27-1

231-892-1

Förtäring

Ej vägledande ämne

Inandning

Natriumperoxidisulfat

7775-27-1

231-892-1

Natriumperoxidisulfat

7775-27-1

231-892-1

Ögon

Natriumvätesulfat

7681-38-1

231-665-7

vattenmiljö

Ej vägledande ämne

Fysikaliska egenskaper DPD+-ämnen:

Ämne

Ångtryck

Löslighet i vatten

Pow

Molmassa

Natriumperoxidisulfat

< 0.0000001 hPa

730 g/l

Natriumvätesulfat

285 g/l

För att beräkna om era nedströms driftförhållanden och åtgärder för riskhantering är säkra,

vänligen beräkna er riskfaktor på nedanstående hemsida:

www.ecetoc.org/tra

Kort titel för

exponeringsscenario

Processrengöringsmedel; CIP-användning

Användningsdeskriptorer

Huvudsakliga

användargrupper

Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana

eller i beredningar på industriella produktionsplatser

Slutanvändningssektorer

SU3: Industriella användningar: Användningar av ämnen som

sådana eller i beredningar på industriella produktionsplatser

Processkategorier

PROC1: Användning i sluten process, ingen sannolikhet för

exponering

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Citrolith 3000

112150E

14 / 14

PROC8b: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/ tömning)

från/ till kärl/ stora behållare på platser som är särskilt avsedda för

detta ändamål

Produktkategorier

PC35: Tvättmedel och rengöringsprodukter (inklusive

lösningsmedelsbaserade produkter)

Miljöavgivningskategorier

ERC4: Industriell användning av processhjälpmedel i processer

och produkter, som inte kommer att utgöra någon del av varan