Cimzia

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Cimzia
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Cimzia
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Иммунодепрессанты,
 • Терапевтична област:
 • Артрит, ревматоиден
 • Терапевтични показания:
 • Ревматоиден arthritisCimzia, в комбинация с метотрексат (MTX), показан за лечение на умерен до тежък, активен ревматоиден артрит (РА) при възрастни пациенти, когато в отговор на заболевани-усъвършенстват antirheumatic лекарства (dmards), включително метотрексат, е неадекватен. Cimzia може да бъде дадено като монотерапии в случай на непоносимост към MTX или при продължаване на лечението с MTX е inappropriatethe лечение на тежък активен и напреднал РА при възрастни, които по-рано не са били третирани с MTX или други пропуските лекарства. Cimzia е доказано, за да се намали скоростта на прогресия на ставите, измерена на рентгенова радиация и подобряване на физическата функция, когато се дава в комбинация с MTX. Аксиальный спондилит Cimzia е показан за лечение на възрастни пациенти с тежък активен аксиальным спондилоартритом, включително:анкилозиращ спондилит (АС)за възрастни с тежки активен анкилозирующим спондилитом, при които е бил недостатъчен отговор или непоносимост към нестероидни противовъзпалителни лекарс
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 25

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/001037
 • Дата Оторизация:
 • 30-09-2009
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/001037
 • Последна актуализация:
 • 25-09-2019

Доклад обществена оценка

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/454057/2019

EMEA/H/C/001037

Cimzia (certolizumab pegol)

Общ преглед на Cimzia и основания за разрешаване в ЕС

Какво представлява Cimzia и за какво се използва?

Cimzia е лекарство, използвано за лечение на възрастни със следните заболявания:

активен ревматоиден артрит (заболяване, причиняващо възпаление на ставите), когато се

използва в комбинация с друго лекарство, метотрексат или се прилага самостоятелно, когато

лечението с метотрексат не е подходящо;

аксиален спондилоартрит (заболяване, причиняващо възпаление и болки в ставите и гърба),

включително анкилозиращ спондилит, когато заболяването не е установено с рентгенови

изследвания, но има ясни признаци на възпаление;

псориатичен артрит (заболяване, причиняващо червени люспести плаки по кожата и

възпаление на ставите), когато се използва в комбинация с метотрексат или се прилага

самостоятелно, когато лечението с метотрексат не е подходящо;

плакатен псориазис (заболяване, което причинява червени, люспести плаки по кожата).

Cimzia се използва най-вече при заболявания, които са тежки, умерено тежки или влошаващи се,

или когато на пациентите не могат да се прилагат други лечения. За подробна информация

относно употребата на Cimzia при всички изброени заболявания вижте кратката характеристика

на продукта.

Cimzia съдържа активното вещество цертолизумаб пегол (certolizumab pegol).

Как се използва Cimzia?

Cimzia се отпуска по лекарско предписание, а лечението трябва да бъде започнато само от лекар

специалист с опит в диагностицирането и лечението на заболяванията, за които се прилага

Cimzia.

Cimzia се предлага под формата на предварително напълнени спринцовки, предварително

напълнени писалки и патрон за дозиращо устройство. Cimzia се прилага с подкожна инжекция,

обикновено в бедрото или корема. Лечението започва с доза от 400 mg, прилагана под формата

на две инжекции, последвана от допълнителна доза от 400 mg 2 и 4 седмици по-късно. След това,

Cimzia (certolizumab pegol)

EMA/454057/2019

Страница 2/4

в зависимост от лекуваното заболяване, пациентите трябва да продължат с 200 mg или 400 mg,

прилагани като една или две инжекции на всеки 2 или 4 седмици. След обучение и със

съгласието на лекаря пациентите могат сами да си инжектират Cimzia.

За повече информация относно употребата на Cimzia вижте листовката или се свържете с вашия

лекар или фармацевт.

Как действа Cimzia?

Активното вещество в Cimzia, цертолизумаб пегол, намалява активността на имунната система

(защитни сили на организма). То представлява моноклонално антитяло, цертолизумаб, което е

„пегилирано“ (свързано с химично вещество, наречено полиетиленгликол). Моноклоналното

антитяло е протеин, предназначен да разпознава и да се свързва със специфична структура в

организма. Цертолизумаб пегол е разработен да се свързва със сигнален протеин в организма,

наречен тумор некротизиращ фактор алфа (TNF-алфа). Този сигнален протеин участва във

възпалителния процес и се открива във високи нива при заболяванията, за лечението на които се

използва Cimzia. Като блокира TNF-алфа, цертолизумаб пегол намалява възпалението и другите

симптоми на заболяванията.

Пегилирането намалява степента на отделяне на веществото от организма и позволява по-

рядкото приложение на лекарството.

Какви ползи от Cimzia са установени в проучванията?

В деветте основни проучвания, обхващащи над 3000 пациенти, е установено, че Cimzia е

ефективен за намаляване на симптомите на възпалителни заболявания. Проучванията включват

възрастни с активен ревматоиден артрит, аксиален спондилоартрит, псориатичен артрит и умерен

до тежък плакатен псориазис:

За активен ревматоиден артрит, който не се е подобрил задоволително с лечението с

антиревматично лекарство, модифициращо заболяването (DMARD), е установено в две

основни проучвания, че Cimzia е ефективен, когато се използва с метотрексат в сравнение с

плацебо (сляпо лечение). В първото проучване симптомите са намалели с поне 20 % при

57 % от пациентите, приемащи Cimzia (141 от 246), в сравнение с 9 % от пациентите на

плацебо (11 от 127). В другото основно проучване симптомите са намалели с поне 20 % при

59 % от пациентите, приемащи Cimzia (228 от 388), в сравнение с 14 % от пациентите на

плацебо (27 от 198). Също така рентгенологично изследване показва, че увреждането на

ставите се влошава в по-малка степен при пациентите, приемащи Cimzia.

Подобни резултати са наблюдавани в проучване при пациенти, които не са се повлияли

задоволително от други лекарства като метотрексат. Същевременно дозата Cimzia, използвана

в това проучване, е по-висока от обичайната.

При пациенти с активен ревматоиден артрит, които никога не са приемали DMARD, лечението

с Cimzia води до трайна ремисия (не се открива болестна активност) след 52 седмици на

лечение. В проучване при 879 пациенти, които никога не са приемали DMARD, лечението с

Cimzia и метотрексат води до ремисия при почти 29 % от пациентите (189 от 655), в

сравнение с 15 % (32 от 213) от пациентите, приемащи плацебо с метотрексат.

Проучване при пациенти с аксиален спондилоартрит показва, че симптомите се подобряват с

поне 20 % след 12 седмици при около 60 % от пациентите, лекувани с Cimzia, в сравнение с

около 40 % от пациентите на плацебо.

Cimzia (certolizumab pegol)

EMA/454057/2019

Страница 3/4

При псориатичен артрит симптомите се подобряват с поне 20 % при 58 % от пациентите,

лекувани с Cimzia в доза от 200 mg на всеки две седмици, в сравнение с 24 % от пациентите

на плацебо. При пациентите, приемащи Cimzia в доза от 400 mg на всеки четири седмици,

52 % са имали подобрение.

За лечение на умерен до тежък плакатен псориазис Cimzia е сравнен с плацебо в две основни

проучвания. Основната мярка за ефективност е броят на пациентите, които се повлияват от

лечението след 16 седмици, което означава, че показанията за симптоми се подобряват със

75 % или повече. Лечението с Cimzia в доза от 200 mg на всеки две седмици в двете

проучвания е довело до повлияване при 66,5 % и 52,6 % от пациентите, в сравнение с 6,5 %

и 4,5 % при пациентите на плацебо. При прием на Cimzia в доза от 400 mg на всеки две

седмици има повлияване при 75,8 % и 55,4 % от пациентите.

Трето проучване сравнява Cimzia с плацебо, както и с друго лекарство, наречено етанерцепт.

След 12 седмици на лечение Cimzia в доза от 200 mg на всеки две седмици води до

повлияване при 61 % от пациентите, като повлияването е 67 % при пациентите, приемащи

Cimzia в доза от 400 mg на всеки две седмици, в сравнение с 53 % при пациентите, приемащи

етанерцепт, и 5 % при пациентите на плацебо.

Какви са рисковете, свързани с Cimzia?

Най-честите нежелани реакции при Cimzia (които може да засегнат не повече от 1 до 10 души) са

бактериални инфекции, включително абсцеси (подуто място, в което се събира гной), вирусни

инфекции (включително херпес, папиломавирус и инфлуенца), еозинофилни нарушения

(нарушения на еозинофилите, вид бели кръвни клетки), левкопения (намален брой бели кръвни

клетки), гадене (позиви за повръщане), главоболие (включително мигрена), сетивни нарушения

(напр. скованост, изтръпване и парене), хипертония, хепатит (възпаление на черния дроб),

включително повишени нива на чернодробните ензими, обрив, повишена температура, болка,

слабост, сърбеж и реакции на мястото на инжектиране. За пълния списък на всички нежелани

реакции, съобщени при Cimzia, вижте листовката.

Cimzia не трябва да се прилага при пациенти с активна форма на туберкулоза, други тежки

инфекции или умерена до тежка сърдечна недостатъчност (неспособност на сърцето да изпомпва

достатъчно кръв в организма). За пълния списък на ограниченията вижте листовката.

Защо Cimzia е разрешен за употреба в ЕС?

Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от употребата на Cimzia са по-големи от

рисковете и този продукт може да бъде разрешен за употреба в ЕС.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Cimzia?

Фирмата, която предлага Cimzia, ще осигури обучителни пакети за лекарите, предписващи Cimzia.

Обучителните пакети ще включват информация за безопасността на лекарството. Пациентите ще

получат напомняща карта с информация за безопасността, която трябва да носят със себе си.

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Cimzia, които следва

да се спазват от медицинските специалисти и пациентите, са включени също в кратката

характеристика на продукта и в листовката.

Cimzia (certolizumab pegol)

EMA/454057/2019

Страница 4/4

Както при всички лекарства, данните във връзка с употребата на Cimzia непрекъснато се

проследяват. Съобщените нежелани реакции, свързани с употребата на Cimzia, внимателно се

оценяват и се предприемат всички необходими мерки за защита на пациентите.

Допълнителна информация за Cimzia:

Cimzia получава разрешение за употреба, валидно в EС, на 1 октомври 2009 г.

Допълнителна информация за Cimzia можете да намерите на уебсайта на Агенцията:

Дата на последно актуализиране на текста 07-2019.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

Б.

ЛИСТОВКА

Листовка:

информация

за

потребителя

Cimzia 200 mg

инжекционен

разтвор

в

предварително

напълнена

спринцовка

цертолизумаб пегол (certolizumab pegol)

Прочетете

внимателно

цялата

листовка,

преди

да

започнете

да

използвате

това

лекарство,

тъй

като

тя

съдържа

важна

за

Вас

информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар,

фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции,

неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво

съдържа

тази

листовка

Какво представлява Cimzia и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да използвате Cimzia

Как да използвате Cimzia

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Cimzia

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Вашият лекар ще Ви даде също и карта за напомняне на пациента, която съдържа важна

информация относно безопасността, която трябва да знаете, преди да Ви бъде приложена

Cimzia и по време на лечението с Cimzia. Носете със себе си тази карта за напомняне на

пациента.

1.

Какво

представлява

Cimzia

и

за

какво

се

използва

Cimzia съдържа активното вещество цертолизумаб пегол, фрагмент от човешко антитяло.

Антителата са протеини, които специфично разпознават и се свързват с други протеини. Cimzia

се свързва със специфичен протеин, наречен тумор-некротизиращ фактор-алфа (TNFα). Така

този TNFα е блокиран от Cimzia, което води до намаляване на възпалението при заболявания

като ревматоиден артрит, аксиален спондилоартрит, псориатичен артрит и псориазис.

Лекарствата, които се свързват с TNFα, се наричат още и TNF блокери.

Cimzia се използва при възрастни при следните възпалителни заболявания:

ревматоиден

артрит,

аксиален

спондилоартрит

(включително анкилозиращ спондилит и аксиален

спондилоартрит без рентгенографски данни за анкилозиращ спондилит),

псориатичен

артрит

,

плакатен

псориазис

Ревматоиден

артрит

Cimzia се използва за лечение на ревматоиден артрит. Ревматоидният артрит е възпалително

заболяване на ставите. Ако имате умерен до тежък активен ревматоиден артрит, възможно е

първоначално да сте използвали други лекарства, обикновено метотрексат. Ако не сте се

повлияли достатъчно добре от тези лекарства, за лечението на ревматоидния артрит ще ви бъде

назначена Cimzia в комбинация с метотрексат. Ако Вашият лекар установи, че метотрексат е

неподходящ, Cimzia може да се прилага самостоятелно.

Cimzia в комбинация с метотрексат може да се използва за лечение на тежък, активен и

прогресиращ ревматоиден артрит без предварително да е използван метотрексат или други

лекарства.

Cimzia, приемана в комбинация с метотрексат, се използва за:

намаляване на признаците и симптомите на Вашето заболяване,

забавят увреждането на хрущяла и костта на ставите, причинени от заболяването,

подобряване на физическото Ви състояние и изпълнението на ежедневните задачи.

Анкилозиращ

спондилит

и

аксиален

спондилоартрит

без

рентгенографски

данни

за

анкилозиращ

спондилит

Cimzia се използва за лечение на тежък активен анкилозиращ спондилит и аксиален

спондилоартрит - без рентгенографски данни за анкилозиращ спондилит (понякога се нарича

не-рентгенографски аксиален спондилоартрит). Тези заболявания са възпалителни заболявания

на гръбначния стълб. Ако имате анкилозиращ спондилит или не-рентгенографски аксиален

спондилоартрит, първо ще бъдете лекувани с други лекарства. Ако не се повлияете достатъчно

добре от тези лекарства, ще ви бъде назначена Cimzia за:

намаляване на признаците и симптомите на Вашето заболяване,

подобряване на физическото Ви състояние и изпълнението на ежедневните задачи.

Псориатичен

артрит

Cimzia се използва за лечение на активен псориатичен артрит. Псориатичният артрит е

възпалително заболяване на ставите, което обикновено се придружава от псориазис. Ако имате

активен псориатичен артрит, първо ще бъдете лекувани с други лекарства, обикновено

метотрексат. Ако не сте се повлияли достатъчно добре от тези лекарства, ще ви бъде назначена

Cimzia в комбинация с метотрексат, за:

намаляване на признаците и симптомите на Вашето заболяване,

подобряване на физическото Ви състояние и изпълнението на ежедневните задачи.

Ако Вашият лекар установи, че метотрексат е неподходящ, Cimzia може да се прилага

самостоятелно.

Плакатен

псориазис

Cimzia се използва за лечение на умерен до тежък плакатен псориазис. Плакатният псориазис е

възпалително заболяване на кожата, което може да засегне също скалпа и ноктите.

Cimzia се използва за намаляване на възпалението на кожата и други признаци и симптоми на

Вашето заболяване.

2.

Какво

трябва

да

знаете,

преди

да

използвате

Cimzia

НЕ

използвайте

Cimzia

Ако сте

АЛЕРГИЧНИ

(свръхчувствителни) към активното вещество или към някоя от

останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Ако имате тежка инфекция, включително активна

ТУБЕРКУЛОЗА

(ТБ).

Ако имате умерена до тежка

СЪРДЕЧНА

НЕДОСТАТЪЧНОСТ

. Уведомете Вашия

лекар, ако сте имали или имате тежко сърдечно заболяване.

Предупреждения

и

предпазни

мерки

Говорете с Вашия лекар преди да използвате Cimzia, ако нещо от изброеното по-долу се отнася

до Вас:

Алергични

реакции

Ако развиете

АЛЕРГИЧНИ

РЕАКЦИИ

като стягане в гърдите, хриптене, замаяност,

оток или обрив, спрете приема на Cimzia и уведомете

НЕЗАБАВНО

Вашия лекар. Някои

от тези реакции може да настъпят след първото приложение на Cimzia.

Ако някога сте имали алергична реакция към латекс.

Инфекции

Ако сте имали

ПОВТАРЯЩИ

СЕ

или

ОПОРТЮНИСТИЧНИ

ИНФЕКЦИИ

или

други състояния, които повишават риска от инфекции (като лечение с имуносупресори –

лекарства, които могат да намалят способността за справяне с инфекции).

Ако имате инфекция или развиете симптоми като треска, поява на рани, умора или

проблеми със зъбите. По време на лечението с Cimzia, Вие може да развиете по-лесно

инфекции, включително тежки, а в редки случаи и живото-застрашаващи инфекции.

Съобщeни са случаи на

ТУБЕРКУЛОЗА

(TБ)

при пациенти на лечение с Cimzia,

Вашият лекар ще Ви изследва за признаци и симптоми на туберкулоза преди започване

на лечение с Cimzia. Това ще включва снемане на подробна медицинска анамнеза,

рентгенография на гръдния кош и туберкулинов тест. Провеждането на тези изследвания

трябва да бъде отбелязано във Вашата карта за напомняне на пациента. Ако е

диагностицирана латентна (неактивна) туберкулоза, може да се наложи да приемете

съответните антитуберкулозни лекарства, преди да започнете лечение с Cimzia. В редки

случаи, може да се развие туберкулоза по време на лечението с Cimzia, дори и ако сте

получили превантивно лечение за туберкулоза. Много е важно да уведомите Вашия

лекар, ако някога сте имали туберкулоза или сте били в близък контакт с някой, който е

имал туберкулоза. Незабавно уведомете Вашия лекар, ако по време или след лечение с

Cimzia се появят симптоми на туберкулоза (продължителна кашлица, загуба на тегло,

апатия, лека треска) или друга инфекция.

Ако при Вас съществува риск или сте носител или имате активна инфекция с

ВИРУСА

НА

ХЕПАТИТ

B (HBV), Cimzia може да повиши риска от реактивиране при хора, които

са носители на този вирус. Ако това се случи, трябва да спрете приема на Cimzia. Вашият

лекар трябва да Ви изследва за HBV преди да започнете да приемате Cimzia.

Сърдечна

недостатъчност

Ако имате лека

СЪРДЕЧНА

НЕДОСТАТЪЧНОСТ

и се лекувате с Cimzia, състоянието

на сърдечната недостатъчност трябва да бъде редовно проследявано от Вашия лекар.

Важно е да уведомите Вашия лекар, ако сте имали или имате тежко сърдечно заболяване.

Ако развиете нови симптоми или симптомите на сърдечна недостатъчност се влошават

(напр. учестено дишане или оток на глезените), Вие трябва да уведомите незабавно

Вашия лекар. Вашият лекар може да реши да спре лечението с Cimzia.

Злокачествено

заболяване

(рак)

Макар и нечесто при пациенти на лечение с Cimzia или други TNF блокери са

съобщавани случаи на поява на някои видове

РАК

. Пациенти с по-тежка форма на

ревматоиден артрит, имащи заболяването от дълго време, може да са с по-висок от

средния риск за поява на определен вид рак, засягащ лимфната система, наречен лимфом.

Ако приемате Cimzia, рискът при Вас да развиете лимфом или друг вид рак може да е

повишен. В допълнение, редки случаи на немеланомен рак на кожата са наблюдавани при

пациенти, приемащи Cimzia. Уведомете Вашия лекар, ако по време на лечението с Cimzia

или след това развиете нови кожни лезии или съществуващите кожни лезии променят

своя вид.

Има случаи на ракови заболявания, включително необичайни видове, при пациенти деца

и тииненджъри, приемащи TNF блокери, които понякога водят до смърт (вижте по-долу

"Деца и юноши").

Други

нарушения

При пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) или пристрастени

пушачи може да съществува повишен риск от развитие на рак при лечение с Cimzia. Ако

сте с ХОББ или пристрастен пушач, трябва да обсъдите с Вашия лекар дали лечението с

TNF блокер е подходящо за Вас.

Ако имате нарушение на нервната система, като множествена склероза, Вашият лекар ще

реши дали трябва да приемате Cimzia.

При някои пациенти организмът може да не успее да образува достатъчно количество

кръвни клетки, които участват в борбата на организма с инфекциите или подпомагат

спирането на кървенето. Ако е налице продължителна треска, образуване на синини,

лесно кървене или изглеждате много бледи, веднага потърсете Вашия лекар. Вашият

лекар ще реши дали да спре лечението с Cimzia.

В редки случаи, може да развиете симптоми на заболяване, наречено лупус (напр.

персистиращ обрив, треска, болка в ставите и умора). Ако тези симптоми се появят при

Вас, потърсете Вашия лекар. Вашият лекар ще реши дали да спре лечението с Cimzia.

Ваксинации

Уведомете вашия лекар ако сте се ваксинирали или предстои да се ваксинирате. На Вас

не трябва да ви се поставя жива ваксина, докато използвате Cimzia.

Определени ваксини могат да причинят инфекции. Ако сте използвали Cimzia по време

на бременността, Вашето бебе може да е с по-висок риск за развитие на такава инфекция

приблизително пет месеца след последната доза, която сте приели по време на

бременността. Важно е да кажете на лекарите на Вашето бебе, както и на другите

медицински специлисти, че сте използвали Cimza, за да могат да решат кога на Вашето

бебе трябва да бъде направена някаква ваксина.

Операции

или

дентални

процедури

Уведомете Вашия лекар, ако планиратеоперации или дентални процедури. Уведомете

Вашия хирург или зъболекар, извършващ процедурата, че сте на лечение с Cimzia, като

покажете Вашата карта за напомняне на пациента.

Деца

и

юноши

Cimzia не се препоръчва за употреба при деца и юноши на възраст под 18 години.

Други

лекарства

и

Cimzia

Вие

НЕ

трябва да примате Cimzia, ако използвате следните лекарства, прилагани за лечение на

ревматоиден артрит:

анакинра

абатацепт

Ако имате въпроси, моля консултирайте се с Вашия лекар.

Cimzia може да бъде прилагана едновременно с:

метотрексат,

кортикостероиди или

обезболяващи лекарства, включително нестероидни противовъзпалителни средства

(наричани също НСПВС).

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемете други лекарства.

Бременност

и

кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Има ограничен опит с приложението на Cimzia при бременни жени.

Cimzia трябва да се използва по време на бременност само при категорична необходимост. Ако

сте жена с детероден потенциал, обсъдете с Вашия лекар използването на подходяща

контрацепция, докато използвате Cimzia. За жени, планиращи бременност, може да се обмисли

контрацепция в продължение на 5 месеца след последната доза Cimzia.

Ако сте използвали Cimzia по време на бременността, Вашето бебе може да е с по-висок риск

за развитие на инфекция. Важно е да кажете на лекарите на Вашето бебе, както и на другите

медицински специлисти, че сте използвали Cimzia, преди бебето да е ваксинирано (за повече

информация вижте подточката за ваксинации).

Cimzia може да се прилага в периода на кърмене.

Шофиране

и

работа

с

машини

Cimzia е възможно да окаже слабо влияние върху способността за шофиране и работа с

машини. След приложение на Cimzia е възможно да се появи замаяност (включваща виене на

свят, замъглено зрение и умора).

Cimzia

съдържанатриев

ацетат

и

натриев

хлорид

Лекарственият продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на 400 mg, т.е. на практика

„не съдържа натрий“.

3.

Как

да

използвате

Cimzia

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако

не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ревматоиден

артрит

Началната

доза

при възрастни с ревматоиден артрит е 400 mg, прилагана на

седмица

0, 2

и

4.

Следва

поддържаща

доза

от 200 mg на всеки 2 седмици. Ако се повлиявате от лекарството,

Вашият лекар може да Ви предпише

алтернативна

поддръжаща

доза от 400 mg на всеки

4 седмици.

Приемането на метотрексат продължава заедно с приложението на Cimzia. Ако Вашият

лекар установи, че метотрексат е неподходящ, Cimzia може да се приложи самостоятелно.

Аксиален

спондилоартрит

Началната

доза

при възрастни с аксиален спондилоартрит е 400 mg, прилагана на

седмица

0, 2

и

4.

Това се последва от

поддържаща

доза

200 mg на всеки 2 седмици(от седмица 6) или 400 mg

на всеки 4 седмици (от седмица 8), както е указано от Вашия лекар.

Псориатичен

артрит

Началната

доза

при възрастни с псориатичен артрит е 400 mg, прилагана на

седмица

0, 2

и

4.

Това се последва от

поддържаща

доза

от 200 mg на всеки 2 седмици. Ако се повлияете от

лекарството, Вашият лекар може да Ви предпише

алтернативна

поддържаща

доза от 400

mg на всеки 4 седмици.

Продължете с метотрексата докато използвате Cimzia. Ако Вашият лекар установи, че

метотрексат не е подходящ, Cimzia може да се прилага самостоятелно.

Плакатен

псориазис

Началната доза за възрастни с плакатен псориазис е 400 mg на всеки 2 седмици, приложена

на седмици 0, 2 и 4

Това се последва от

поддържаща

доза

200 mg на всеки 2 седмициили 400 mg на всеки

2 седмици, както е указано от Вашия лекар

Как

се

прилага

Cimzia

Обикновено Cimzia ще Ви бъде прилагана от лекар специалист или медицинско лице. Cimzia

ще Ви бъде приложена подкожно (подкожно приложение, съкращение: SC) като една (доза

от 200 mg) или две (доза от 400 mg) инжекции. Те обикновено се поставят в областта на

бедрото или корема. Да не се инжектира обаче на място, където кожата е зачервена, наранена

или втвърдена.

Инструкции

за

самостоятелно

инжектиране

на

Cimzia

След съответно обучение, Вашият лекар може да Ви позволи сами да си инжектирате Cimzia.

Моля, прочетете инструкциите в края на тази листовка, за да научите как да инжектирате

Cimzia.

Ако Вашият лекар Ви е позволил да се инжектирате самостоятелно, трябва да се консултирате с

Вашия лекар, преди да продължите да се инжектирате самостоятелно:

след 12 седмици, ако имате ревматоиден артрит, аксиален спондилоартрит или псориатичен

артрит, или

след 16 седмици, ако имате плакатен псориазис.

Това се прави, за да може лекарят да определи дали Cimzia действа при Вас или следва да се

обмисли друго лечение.

Ако

сте

използвали

повече

от

необходимата

доза

Cimzia

Ако Вашият лекар Ви е позволил сами да поставяте инжекциите и Вие случайно сте

инжектирали Cimzia по-често от предписаното, уведомете го. Винаги носете със себе си картата

за напомняне на пациента и външната картонената кутия на Cimzia, дори да е празна.

Ако

сте

пропуснали

да

използвате

Cimzia

Ако Вашият лекар Ви е позволил сами да поставяте инжекциите и Вие сте забравили да си

инжектирате Cimzia, Вие трябва да инжектирате следващата доза веднага щом си спомните.

След това говорете с Вашия лекар и инжектирайте следващите дози, според указанията.

Ако

сте

спрели

употребата

на

Cimzia

Не спирайте употребата на Cimzia, без преди това да сте се посъветвали с Вашия лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4.

Възможни

нежелани

реакции

Както всички лекарства,това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Уведомете

ВЕДНАГА

Вашия лекар, ако забележите някоя от следните нежелани реакции:

тежък обрив, копривна треска или други признаци на алергична реакция (уртикария)

оток на лицето, ръцете и ходилата (ангиоедем)

затруднено дишане, преглъщане (многобройни причини за тези симптоми)

задух при усилие или в легнало положение или оток на ходилата (сърдечна

недостатъчност)

симптоми на нарушения от страна на кръвта, като продължителна треска, появата на

синини, кървене, бледност (панцитопения, анемия, понижение на тромбоцитите и белите

кръвни клетки)

сериозни обриви по кожата. Те могат да изглеждат като червеникави, подобни на мишени

петна или кръгообразни участъци често с централно разположени мехури, белеща се

кожа, разязвяване на устата, гърлото, носа, гениталиите, около очите и могат да бъдат

предшествани от треска и грипоподобни симптоми (синдром на Стивънс-Джонсън).

Уведомете

ВЪЗМОЖНО

НАЙ-БЪРЗО

Вашия лекар, ако забележите някоя от следните

нежелани реакции:

признаци на инфекция, като треска, физическо неразположение, рани, проблеми със

зъбите, парене при уриниране

слабост или умора

кашлица

изтръпване

скованост

двойно виждане

слабост в ръцете и краката

секретираща или отворена рана, която не зараства

Описаните по-горе симптоми може да се дължат на някои от изброените по-долу нежелани

реакции, наблюдавани при лечението с Cimzia:

Чести

(може

да

засегнатдо

1

на

10

души):

бактериални инфекции на всяко място (образуване на гной)

вирусни инфекции (включително простуда, херпес зостер и грип)

треска

високо кръвно налягане

обрив или сърбеж

главоболие (включително мигрена)

сетивни нарушения, като изтръпване, схващане, парене

чувство на слабост и общо неразположение

болка

нарушения на кръвта

заболявания на черния дроб

реакции на мястото на инжектиране

гадене

Нечести

(може

да

засегнатдо

1

на

100

души):

алергични състояния, включително алергичен ринит и алергични реакции към

лекарството (включително анафилактичен шок)

антитела, насочени срещу нормалната тъкан

злокачествени заболявания на кръвта и лимфната система, като лимфом и левкемия

солидни злокачествени тумори на органи

злокачествени заболявания на кожата, предзлокачествени кожни лезии

доброкачествени (незлокачествени) тумори и кисти (включително на кожата)

сърдечни заболявания, включително слабост на сърдечната мускулатура, сърдечна

недостатъчност, сърдечен пристъп, неприятно усещане в гърдите или натиск в гърдите,

нарушение на сърдечния ритъм, включително неритмична сърдечна дейност

едем (оток на лицето и краката)

симптоми на лупус (имунно или съединителнотъканно заболяване) (болка в ставите,

кожен обрив, фоточувствителност и треска)

възпаление на кръвоносните съдове

сепсис (сериозна инфекция, която може да доведе до органна недостатъчност, шок и

смърт)

туберкулозна инфекция

гъбични инфекции (възникват при отслабване на защитните сили за борба с инфекцията)

респираторни нарушения и възпаление (включително астма, недостиг на въздух,

кашлица, запушване на синусите, плеврит, възпаление на гърлото или затруднено

дишане)

заболявания на стомаха, включително събиране на течност в коремната кухина, язви

(включително язви на устната кухина), перфорация, подуване, рефлукс на киселини,

стомашно разстройство, сухота в устата

заболявания на жлъчката

мускулни заболявания, включително повишение на мускулните ензими

промени на нивата на различни соли в кръвта

промени в холестерола и мастните нива в кръвта

кръвни съсиреци във вените и белите дробове

кървене или появата на синини

променен брой на кръвните клетки, включително понижен брой на червените кръвни

клетки (анемия), понижен брой на тромбоцитите, повишен брой на тромбоцитите

подуване на лимфните възли

грипоподобни симптоми, втрисане, променено усещане за температура, нощно

изпотяване, горещи вълни

тревожност и нарушения в настроението, като депресия, нарушение на апетита, промяна

на теглото

звънтене в ушите

вертиго (замаяност)

усещане за слабост, включително загуба на съзнание

неврологични нарушения от страна на крайниците, включващи симптоми на скованост,

изтръпване, чувство на горене, замаяност, тремор

кожни нарушения, като поява или влошаване на псориазис, възпаление на кожата (като

екзема), нарушения от страна на потните жлези, улцерации, фоточувствителност, акне,

опадване на косата, промяна в цвета, чупливост на ноктите, сухота на кожата и

наранявания

нарушено заздравяване

заболявания на бъбреците и пикочните пътища, включително увреждане на бъбречната

функция, кръв в урината и пикочни нарушения

нарушения на менструалния цикъл (месечното неразположение), включително липса на

кървене или тежко нерегулярно кървене

нарушения от страна на гърдите

възпаление на очите, зрителни нарушения, проблеми със сълзите

повишение на някои кръвни параметри (повишена алкална фосфатаза в кръвта)

удължено коагулационно време (време на съсирване на кръвта)

Редки

(може

да

засегнатдо

1

на

1 000

души):

стомашно-чревен карцином, меланом

възпаление на белия дроб (интерстициална белодробна болест, пневмонит)

удар, запушване на кръвоносните съдове (атеросклероза), лошо кръвообращение, което

прави пръстите на краката и ръцете сковани и бледи (феномен на Рейно), промяна в цвета

на кожата - лилави петна, малките вени в близост до повърхността на кожата може да

станат видими

възпаление на перикарда

сърдечна аритмия

увеличен далак

нарастване на еритроцититната маса

неправилна морфология на белите кръвни клетки

образуване на камъни в жлъчния мехур

бъбречни проблеми (включително нефрит)

имунни нарушения, като саркоидоза (обрив, болка в ставите, треска), серумна болест,

възпаление на мастната тъкан, ангионевротичен оток (подуване на устните, лицето и

гърлото)

нарушения на щитовидната жлеза (гуша, умора, загуба на тегло)

повишени нива на желязото в организма

повишени нива на пикочната киселина в кръвта

опит за самоубийство, психично нарушение, делир

възпаление на слухови, зрителни или лицеви нерви, нарушение на координацията или

равновесието

засилено движение на червата

фистула (свързване на един орган с друг) (произволно място)

нарушения от страна на устната кухина, включително болка при преглъщане

лющене на кожата, появата на мехури, нарушения в структурата на косъма

сексуална дисфункция

припадък

влошаване на заболяване, наречено дерматомиозит (което се проявява като мускулна

слабост, придружена от кожен обрив)

синдром на Стивънс-Джонсън (сериозно кожно заболяване, чиито ранни симптоми

включват общо неразположение, треска, главоболие и обрив)

възпалителен кожен обрив (еритема мултиформе)

лихеноидни реакции (сърбящ червеникаво-лилав кожен обрив и/или нишковидни бяло-

сиви линии по лигавиците)

С

неизвестна

честота:(не

могат

да

се

определят

от

наличните

данни):

множествена склероза*

синдром на Гилен-Баре*

Меркел-клетъчен карцином (вид раково заболяване на кожата)*

*Тези случаи са свързани с този клас лекарства, но честотата при Cimzia не може да се

определи от наличните данни.

Други нежелани реакции

При приложението на Cimzia за лечение на други заболявания са наблюдавани и следните

нечести нежелани реакции:

стомашно-чревна стеноза (стеснение в определена част на храносмилателната система).

стомашно-чревна обструкция (запушване на храносмилателната система).

влошаване на общото физическо състояние.

спонтанен аборт.

азооспермия (липса на производство на сперматозоиди).

Съобщаване

на

нежелани

реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани

реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за

съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете

своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как

да

съхранявате

Cimzia

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката и

спринцовката след “Годен до:/EXP”. Срокът на годност отговаря на последния ден от

посочения месец.

Съхранявайте в хладилник (2°C - 8°C).

Не замразявайте.

Съхранявайте предварително напълнената спринцовка в картонената опаковка, за да се

предпази от светлина.

Предварително напълнените спринцовки може да се съхраняват при стайна температура (до

25°C) за еднократен период от максимум 10 дни, защитени от светлина. В края на този период

предварително напълнените спринцовки

трябва

да

бъдат

използвани

или

изхвърлени

Не използвайте това лекарство, ако разтворът е с променен цвят, мътен или ако се забелязват

частици в него.

Не изхвърляте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте

Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще

спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание

на

опаковката

и

допълнителна

информация

Какво

съдържа

Cimzia

Активното вещество е: цертолизумаб пегол. Всяка предварително напълнена спринцовка

съдържа 200 mg цертолизумаб пегол в един ml.

Другите съставки са: натриев ацетат, натриев хлорид и вода за инжекции (вижте „Cimzia

съдържа натриев ацетат и натриев хлорид“ в точка 2).

Как

изглежда

Cimziaи

какво

съдържа

опаковката

Cimzia се предлага като инжекционен разтвор в готова за употреба, предварително напълнена

спринцовка. Разтворът е бистър до опалесциращ, безцветен до жълт разтвор.

Една опаковка Cimzia съдържа:

две предварително напълнени с разтвор спринцовки и

два напоени със спирт тампона (за почистване на избрания участък за инжектиране).

Съществува опаковка с 2 предварително напълнени спринцовки и 2 напоени със спирт тампона,

както групова опаковка по 6 (3 опаковки по 2) предварително напълнени спринцовки и 6 (3

опаковки по 2) напоени със спирт тампона и групова опаковка по 10 (5 опаковки по 2)

предварително напълнени спринцовки и 10 (5 опаковки по 2) напоени със спирт тампона.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател

на

разрешението

за

употреба

UCB Pharma S.A.

Allée de la Recherche 60

B-1070 Bruxelles

Белгия

Производител

UCB Pharma S.A.

Chemin du Foriest

B-1420 Braine l'Alleud

Белгия

За допълнителна информация относно това лекаство, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

UCB Pharma S.A./NV

Tel/Tél: + 32 / (0)2 559 92 00

Lietuva

UCB Pharma Oy Finland

Tel: + 358 9 2514 4221

България

Ю СИ БИ България ЕООД

Teл.: + 359 (0) 2 962 30 49

Luxembourg/Luxemburg

UCB Pharma S.A./NV

Tél/Tel: + 32 / (0)2 559 92 00

Česká

republika

UCB s.r.o.

Tel: + 420 221 773 411

Magyarország

UCB Magyarország Kft.

Tel.: + 36-(1) 391 0060

Danmark

UCB Nordic A/S

Tlf: + 45 / 32 46 24 00

Malta

Pharmasud Ltd.

Tel: + 356 / 21 37 64 36

Deutschland

UCB Pharma GmbH

Tel: + 49 /(0) 2173 48 4848

Nederland

UCB Pharma B.V.

Tel.: + 31 / (0)76-573 11 40

Eesti

UCB Pharma Oy Finland

Tel: + 358 9 2514 4221

Norge

UCB Nordic A/S

Tlf: + 45 / 32 46 24 00

Ελλάδα

UCB Α.Ε.

Τηλ: + 30 / 2109974000

Österreich

UCB Pharma GmbH

Tel: + 43-(0)1 291 80 00

España

UCB Pharma S.A.

Tel: + 34 / 91 570 34 44

Polska

UCB Pharma Sp. z o.o.

Tel.: + 48 22 696 99 20

France

UCB Pharma S.A.

Tél: + 33 / (0)1 47 29 44 35

Portugal

UCB Pharma (Produtos Farmacêuticos), Lda

Tel: + 351 / 21 302 5300

Hrvatska

Medis Adria d.o.o.

Tel: +385 (0) 1 230 34 46

România

UCB Pharma Romania S.R.L.

Tel: + 40 21 300 29 04

Ireland

UCB (Pharma) Ireland Ltd.

Tel: + 353 / (0)1-46 37 395

Slovenija

Medis, d.o.o.

Tel: + 386 1 589 69 00

Ísland

Vistor hf.

Tel: + 354 535 7000

Slovenská republika

UCB s.r.o., organizačná zložka

Tel: + 421 (0) 2 5920 2020

Italia

UCB Pharma S.p.A.

Tel: + 39 / 02 300 791

Suomi/Finland

UCB Pharma Oy Finland

Puh/Tel: + 358 9 2514 4221

Κύπρος

Lifepharma (Z.A.M.) Ltd

Τηλ: + 357 22 34 74 40

Sverige

UCB Nordic A/S

Tel: + 46 / (0) 40 29 49 00

Latvija

UCB Pharma Oy Finland

Tel: + 358 9 2514 4221

United Kingdom

UCB Pharma Ltd.

Tel : + 44 / (0)1753 534 655

Дата

на

последно

преразглеждане

на

листовката

{ММ/ГГГГ}.

Други

източници

на

информация

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИНСТРУКЦИИ

ЗА

УПОТРЕБА

ПРИ

ИНЖЕКТИРАНЕ

НА

CIMZIA

ЧРЕЗ

ПРЕДВАРИТЕЛНО

НАПЪЛНЕНА

СПРИНЦОВКА

След съответно обучение Вие може сами да започнете да поставяте инжекциите или това да

бъде извършено от някой друг, например член от семейството или приятел. Представените

по-долу инструкции обясняват как да инжектирате Cimzia. Моля, прочетете внимателно

инструкциите и ги следвайте стъпка по стъпка. Вашият лекар или медицински специалист ще

Ви покаже как сами да поставяте инжекциите. Не пристъпвайте към самостоятелно

инжектиране, ако не сте напълно сигурни че, знаете как да подготвите и поставите инжекцията.

Тази инжекция не трябва да се смесва в една и съща спринцовка с което и да е друго лекарство.

1.

Подготовка

Извадете опаковката на Cimzia от хладилника.

Ако опаковката не е запечатана или целосста й е нарушена - не използвайте и се

свържете с Вашия фармацевт.

Извадете следните части от опаковката на Cimzia и ги поставете върху чиста и равна

повърхност:

Една или две предварително напълнена(и) спринцовка(и), в зависимост от

предписаната Ви доза

Един или два напоен(и) със спирт тампон(а)

Проверете срока на годност върху спринцовката и опаковката. Не използвайте Cimzia

след срока на годност отбелязан върху опаковката и спринцовката, след "ЕХР" и "Годен

до:". Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Оставете предварително напълнената спринцовка да достигне стайна температура. Това

може да отнеме 30 минути. Това ще спомогне за намаляване на дискомфорта по време на

инжектиране.

Не загрявайте спринцовката – оставете я да се затопли сама.

Не отстранявайте капачката, докато не сте готови да инжектирате.

Измийте добре ръцете си.

2.

Избор

и

подготовка

на

мястото

за

инжектиране

Изберете място за инжектиране върху бедрото или корема.

Всяка нова инжекция трябва да бъде поставена на място, различно от мястото на

приложение на предишната инжекция.

-

Не инжектирайте на място, където кожата е зачервена, наранена или втвърдена.

-

Почистете мястото на инжектиране с приложения напоен със спирт тампон, с помощта

на кръгови движения от центъра навън.

-

Не докосвайте почистената област преди поставянето на инжекцията.

3.

Инжектиране

Не разклащайте спринцовката.

Проверете лекарството в тялото на спринцовката.

-

Не го използвайте, ако разтворът е с променен цвят, мътен или можете да забележите в

него частици.

-

Може да забележите въздушни мехурчета - това е нормално. Подкожното инжектиране

на разтвор, който съдържа въздушни мехурчета, е безвредно.

Свалете капачката от иглата без да я огъвате, като внимавате да не докосвате иглата,

както и да не я допирате към други повърхности. Не огъвайте иглата.

Внимателно захванете почистения кожен участък с едната ръка и го задръжте здраво.

С другата ръка хванете спринцовката под ъгъл от 45 градуса спрямо кожата.

С едно бързо, кратко движение въведете цялата игла в кожата.

Натиснете буталото, за да инжектирате разтвора. Изпразването на спринцовката може да

отнеме до 10 секунди.

Когато изпразните спринцовката, извадете внимателно иглата от кожата под същия ъгъл,

под който сте я въвели.

Отпуснете кожата с първата ръка.

Използвайте парче марля (памук) за да притиснете мястото на инжектиране за няколко

секунди

-

Не разтривайте мястото на инжектиране.

-

Ако е необходимо, поставете лепенка върху мястото на инжектиране.

4.

След

употреба

Не използвайте повторно спринцовката и не поставяйте отново капачката на иглата.

След инжектиране, изхвърлете незабавно използваната(ите) спринцовка(и) в специален

контейнер, съгласно инструкциите на Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт.

Съхранявайте контейнера на място, недостъпно за деца.

Ако е необходимо да се направи втора инжекция, както е предписал Вашия лекар,

повторете процеса на инжектиране, като започнете от Стъпка 2.

Листовка:

информация

за

потребителя

Cimzia 200 mg

инжекционен

разтвор

в

предварително

напълнена

спринцовка

Предварително напълнена спринцовка, с предпазител за иглата

цертолизумаб пегол (certolizumab pegol)

Прочетете

внимателно

цялата

листовка,

преди

да

започнете

да

използвате

това

лекарство,

тъй

като

тя

съдържа

важна

за

Вас

информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар,

фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции,

неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво

съдържа

тази

листовка

Какво представлява Cimzia и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да използвате Cimzia

Как да приемате Cimzia

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Cimzia

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Вашият лекар ще Ви даде също и карта за напомняне на пациента, която съдържа важна

информация относно безопасността, която трябва да знаете, преди да Ви бъде приложена

Cimzia и по време на лечението с Cimzia. Носете със себе си тази карта за напомняне на

пациента.

1.

Какво

представлява

Cimzia

и

за

какво

се

използва

Cimzia съдържа активното вещество цертолизумаб пегол, фрагмент от човешко антитяло.

Антителата са протеини, които специфично разпознават и се свързват с други протеини. Cimzia

се свързва със специфичен протеин, наречен тумор-некротизиращ фактор-алфа (TNFα). Така

този TNFα е блокиран от Cimzia, което води до намаляване на възпалението при заболявания

като ревматоиден артрит, аксиален спондилоартрит, псориатичен артрит и псориазис.

Лекарствата, които се свързват с TNFα, се наричат още и TNF блокери.

Cimzia се използва при възрастни при следните възпалителни заболявания:

ревматоиден

артрит,

аксиален

спондилоартрит

(включително анкилозиращ спондилит и аксиален

спондилоартрит без рентгенографски данни за анкилозиращ спондилит),

псориатичен

артрит

,

плакатен

псориазис

Ревматоиден

артрит

Cimzia се използва за лечение на ревматоиден артрит. Ревматоидният артрит е възпалително

заболяване на ставите. Ако имате умерен до тежък активен ревматоиден артрит, възможно е

първоначално да сте използвали други лекарства, обикновено метотрексат. Ако не сте се

повлияли достатъчно добре от тези лекарства, за лечението на ревматоидния артрит ще ви бъде

назначена Cimzia в комбинация с метотрексат. Ако Вашият лекар установи, че метотрексат е

неподходящ, Cimzia може да се прилага самостоятелно.

Cimzia в комбинация с метотрексат може да се използва за лечение на тежък, активен и

прогресиращ ревматоиден артрит без предварително да е използван метотрексат или други

лекарства.

Cimzia, приемана в комбинация с метотрексат, се използва за:

намаляване на признаците и симптомите на Вашето заболяване,

забавят увреждането на хрущяла и костта на ставите, причинени от заболяването,

подобряване на физическото Ви състояние и изпълнението на ежедневните задачи.

Анкилозиращ

спондилит

и

аксиален

спондилоартрит

без

рентгенографски

данни

за

анкилозиращ

спондилит

Cimzia се използва за лечение на тежък активен анкилозиращ спондилит и аксиален

спондилоартрит - без рентгенографски данни за анкилозиращ спондилит (понякога се нарича

не-рентгенографски аксиален спондилоартрит). Тези заболявания са възпалителни заболявания

на гръбначния стълб. Ако имате анкилозиращ спондилит или или не-рентгенографски аксиален

спондилоартрит, първо ще бъдете лекувани с други лекарства. Ако не се повлияете достатъчно

добре от тези лекарства, ще ви бъде назначена Cimzia за:

намаляване на признаците и симптомите на Вашето заболяване,

подобряване на физическото Ви състояние и изпълнението на ежедневните задачи.

Псориатичен

артрит

Cimzia се използва за лечение на активен псориатичен артрит. Псориатичният артрит е

възпалително заболяване на ставите, което обикновено се придружава от псориазис. Ако имате

активен псориатичен артрит, първо ще бъдете лекувани с други лекарства, обикновено

метотрексат. Ако не сте се повлияли достатъчно добре от тези лекарства, ще ви бъде назначена

Cimzia в комбинация с метотрексат, за:

намаляване на признаците и симптомите на Вашето заболяване,

подобряване на физическото Ви състояние и изпълнението на ежедневните задачи.

Ако Вашият лекар установи, че метотрексат е неподходящ, Cimzia може да се прилага

самостоятелно.

Плакатен

псориазис

Cimzia се използва за лечение на умерен до тежък плакатен псориазис. Плакатен псориазис е

възпалително заболяване на кожата и може да засегне и Вашия скалп и нокти.

Cimzia се използва за намаляване на възпалението на кожата и други признаци и симптоми на

Вашето заболяване.

2.

Какво

трябва

да

знаете,

преди

да

използвате

Cimzia

НЕ

използвайте

Cimzia

Ако сте

АЛЕРГИЧНИ

(свръхчувствителни) към активното вещество или към някоя от

останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Ако имате тежка инфекция, включително активна

ТУБЕРКУЛОЗА

(ТБ).

Ако имате умерена до тежка

СЪРДЕЧНА

НЕДОСТАТЪЧНОСТ

. Уведомете Вашия

лекар, ако сте имали или имате тежко сърдечно заболяване.

Предупреждения

и

предпазни

мерки

Говорете с Вашия лекар преди да използвате Cimzia, ако нещо от изброеното по-долу се отнася

до Вас:

Алергични

реакции

Ако развиете

АЛЕРГИЧНИ

РЕАКЦИИ

като стягане в гърдите, хриптене, замаяност,

оток или обрив, спрете приема на Cimzia и уведомете

НЕЗАБАВНО

Вашия лекар. Някои

от тези реакции може да настъпят след първото приложение на Cimzia.

Ако някога сте имали алергична реакция към латекс.

Инфекции

Ако сте имали

ПОВТАРЯЩИ

СЕ

или

ОПОРТЮНИСТИЧНИ

ИНФЕКЦИИ

или

други състояния, които повишават риска от инфекции (като лечение с имуносупресори –

лекарства, които могат да намалят способността за справяне с инфекции).

Ако имате инфекция или развиете симптоми като треска, поява на рани, умора или

проблеми със зъбите. По време на лечението с Cimzia, Вие може да развиете по-лесно

инфекции, включително тежки, а в редки случаи и животозастрашаващи инфекции.

Съобщeни са случаи на

ТУБЕРКУЛОЗА

(TБ)

при пациенти на лечение с Cimzia,

Вашият лекар ще Ви изследва за признаци и симптоми на туберкулоза преди започване

на лечение с Cimzia. Това ще включва снемане на подробна медицинска анамнеза,

рентгенография на гръдния кош и туберкулинов тест. Провеждането на тези изследвания

трябва да бъде отбелязано във Вашата карта за напомняне на пациента. Ако е

диагностицирана латентна (неактивна) туберкулоза, може да се наложи да приемете

съответните антитуберкулозни лекарства, преди да започнете лечение с Cimzia. В редки

случаи, може да се развие туберкулоза по време на лечението с Cimzia, дори и ако сте

получили превантивно лечение за туберкулоза. Много е важно да уведомите Вашия

лекар, ако някога сте имали туберкулоза или сте били в близък контакт с някой, който е

имал туберкулоза. Незабавно уведомете Вашия лекар, ако по време или след лечение с

Cimzia се появят симптоми на туберкулоза (продължителна кашлица, загуба на тегло,

апатия, лека треска) или друга инфекция.

Ако при Вас съществува риск или сте носител или имате активна инфекция с

ВИРУСА

НА

ХЕПАТИТ

B (HBV), Cimzia може да повиши риска от реактивиране при хора, които

са носители на този вирус. Ако това се случи, трябва да спрете приема на Cimzia. Вашият

лекар трябва да Ви изследва за HBV преди да започнете да приемате Cimzia.

Сърдечна

недостатъчност

Ако имате лека

СЪРДЕЧНА

НЕДОСТАТЪЧНОСТ

и се лекувате с Cimzia, състоянието

на сърдечната недостатъчност трябва да бъде редовно проследявано от Вашия лекар.

Важно е да уведомите Вашия лекар, ако сте имали или имате тежко сърдечно заболяване.

Ако развиете нови симптоми или симптомите на сърдечна недостатъчност се влошават

(напр. учестено дишане или оток на глезените), Вие трябва да уведомите незабавно

Вашия лекар. Вашият лекар може да реши да спре лечението с Cimzia.

Злокачествено

заболяване

(рак)

Макар и нечесто, при пациенти на лечение с Cimzia или други TNF блокери са

съобщавани случаи на поява на някои видове

РАК

. Пациенти с по-тежка форма на

ревматоиден артрит, имащи заболяването от дълго време, може да са с по-висок от

средния риск за поява на определен вид рак, засягащ лимфната система, наречен лимфом.

Ако приемате Cimzia, рискът при Вас да развиете лимфом или друг вид рак може да е

повишен. В допълнение, редки случаи на немеланомен рак на кожата са наблюдавани при

пациенти, приемащи Cimzia. Уведомете Вашия лекар, ако по време на лечението с Cimzia

или след това развиете нови кожни лезии, или съществуващите кожни лезии променят

своя вид.

Има случаи на ракови заболявания, включително необичайни видове, при пациенти деца

и тииненджъри, приемащи TNF блокери, които понякога водят до смърт (вижте по-долу

"Деца и юноши").

Други

нарушения

При пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) или пристрастени

пушачи може да съществува повишен риск от развитие на рак при лечение с Cimzia. Ако

сте с ХОББ или пристрастен пушач, трябва да обсъдите с Вашия лекар дали лечението с

TNF блокер е подходящо за Вас.

Ако имате нарушение на нервната система, като множествена склероза, Вашият лекар ще

реши дали трябва да приемате Cimzia.

При някои пациенти организмът може да не успее да образува достатъчно количество

кръвни клетки, които участват в борбата на организма с инфекциите или подпомагат

спирането на кървенето. Ако е налице продължителна треска, образуване на синини,

лесно кървене или изглеждате много бледи, веднага потърсете Вашия лекар. Вашият

лекар ще реши дали да спре лечението с Cimzia.

В редки случаи, може да развиете симптоми на заболяване, наречено лупус (напр.

персистиращ обрив, треска, болка в ставите и умора). Ако тези симптоми се появят при

Вас, потърсете Вашия лекар. Вашият лекар ще реши дали да спре лечението с Cimzia.

Ваксинации

Уведомете Вашия лекар, ако сте се ваксинирали или предстои да се ваксинирате. На Вас

не трябва да ви се поставя жива ваксина, докато използвате Cimzia.

Определени ваксини могат да причинят инфекции. Ако сте използвали Cimzia по време

на бременността, Вашето бебе може да е с по-висок риск за развитие на такава инфекция

приблизително пет месеца след последната доза, която сте приели по време на

бременността. Важно е да кажете на лекарите на Вашето бебе, както и на другите

медицински специлисти, че сте използвали Cimza, за да могат да решат кога на Вашето

бебе трябва да бъде направена някаква ваксина.

Операции

или

дентални

процедури

Уведомете Вашия лекар, ако планиратеоперации или дентални процедури. Уведомете

Вашия хирург или зъболекар, извършващ процедурата, че сте на лечение с Cimzia, като

покажете Вашата карта за напомняне на пациента.

Деца

и

юноши

Cimzia не се препоръчва за употреба при деца и юноши на възраст под 18 години.

Други

лекарства

и

Cimzia

Вие

НЕ

трябва да приемате Cimzia, ако използвате следните лекарства, прилагани за лечение на

ревматоиден артрит:

анакинра

абатацепт

Ако имате въпроси, моля консултирайте се с Вашия лекар.

Cimzia може да бъде прилагана едновременно с:

метотрексат,

кортикостероиди или

обезболяващи лекарства, включително нестероидни противовъзпалителни средства

(наричани още като НСПВС).

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемете други лекарства.

Бременност

и

кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Има ограничен опит с приложението на Cimzia при бременни жени.

Cimzia трябва да се използва по време на бременност само при категорична необходимост. Ако

сте жена с детероден потенциал, обсъдете с Вашия лекар използването на подходяща

контрацепция, докато използвате Cimzia. За жени, планиращи бременност, може да се обмисли

контрацепция в продължение на 5 месеца след последната доза Cimzia.

Ако сте използвали Cimzia по време на бременността, Вашето бебе може да е с по-висок риск

за развитие на инфекция. Важно е да кажете на лекарите, на Вашето бебе, както и на другите

медицински специлисти, че сте използвали Cimzia, преди бебето да е ваксинирано (за повече

информация вижте подточката за ваксинации).

Cimzia може да се прилага в периода на кърмене.

Шофиране

и

работа

с

машини

Cimzia е възможно да окаже слабо влияние върху способността за шофиране и работа с

машини. След приложение на Cimzia е възможно да се появи замаяност (включваща виене на

свят, замъглено зрение и умора).

Cimzia

съдържанатриев

ацетат

и

натриев

хлорид

Лекарственият продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на 400 mg, т.е. на практика

„не съдържа натрий“.

3.

Как

да

приемате

Cimzia

Cimzia ще се прилага на Вас от Вашия лекар или медицинска сестра в болница или клиника.

Ревматоиден

артрит

Началната

доза

при възрастни с ревматоиден артрит е 400 mg, прилагана на

седмица

0, 2

и

4.

Следва

поддържаща

доза

от 200 mg на всеки 2 седмици. Ако се повлиявате от лекарството,

Вашият лекар може да Ви предпише

алтернативна

поддръжаща

доза от 400 mg на всеки 4

седмици.

Приемането на метотрексат продължава заедно с приложението на Cimzia. Ако Вашият

лекар установи, че метотрексат е неподходящ, Cimzia може да се приложи самостоятелно.

Аксиален

спондилоартрит

Началната

доза

при възрастни с аксиален спондилоартрит е 400 mg, прилагана на

седмица

0, 2

и

4.

Това се последва от

поддържаща

доза

200 mg на всеки 2 седмици (от седмица 6) или 400 mg

на всеки 4 седмици (от седмица 8), както е указано от Вашия лекар.

Псориатичен

артрит

Началната

доза

при възрастни с псориатичен артрит е 400 mg, прилагана на

седмица

0, 2

и

4.

Това се последва от

поддържаща

доза

от 200 mg през седмица. Ако реагирате на

лекарството, Вашият лекар може да Ви предпише

алтернативна

поддържаща

доза от 400

mg на всеки 4 седмици.

Продължете с метотрексата, докато използвате Cimzia. Ако Вашият лекар установи, че

метотрексат не е подходящ, Cimzia може да се прилага самостоятелно.

Плакатен

псориазис

Началната доза за възрастни с плакатен псориазис е 400 mg на всеки 2 седмици, приложена

на седмици 0, 2 и 4),.

Това се последва от

поддържаща

доза

от 200 mg на всеки 2 седмици или 400 mg на всеки 2

седмици, както е указано от Вашия лекар.

Как

да

използвате

Cimzia

Cimzia ще Ви бъде прилагана от лекар специалист или медицинско лице. Cimzia ще Ви бъде

приложена подкожно (подкожно приложение, съкращение: SC) като една (доза от 200 mg) или

две (доза от 400 mg) инжекции. Те обикновено се поставят в областта на бедрото или корема.

Не инжектирайте обаче на място, където кожата е зачервена, наранена или втвърдена.

Ако

Ви

приложат

повече

от

необходимата

доза

Cimzia

Тъй като това лекарство се прилага от Вашия лекар или медицинска сестра, едва ли ще Ви бъде

приложена повече от необходимото. Винаги носете със себе си картата за напомняне на

пациента.

Ако

сте

пропуснали

да

използвате

Cimzia

Ако сте забравили или пропуснали посещение, за да получите Cimzia, направете друго

посещение възможно най-бързо.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4.

Възможни

нежелани

реакции

Както всички лекарства,това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Уведомете

ВЕДНАГА

Вашия лекар, ако забележите някоя от следните нежелани реакции:

тежък обрив, копривна треска или други признаци на алергична реакция (уртикария)

оток на лицето, ръцете и ходилата (ангиоедем)

затруднено дишане, преглъщане (многобройни причини за тези симптоми)

задух при усилие или в легнало положение или оток на ходилата (сърдечна

недостатъчност)

симптоми на нарушения от страна на кръвта, като продължителна треска, появата на

синини, кървене, бледност (панцитопения, анемия, понижение на тромбоцитите и белите

кръвни клетки)

сериозни обриви по кожата. Те могат да изглеждат като червеникави, подобни на мишени

петна или кръгообразни участъци често с централно разположени мехури, белеща се

кожа, разязвяване на устата, гърлото, носа, гениталиите, около очите и могат да бъдат

предшествани от треска и грипоподобни симптоми (синдром на Стивънс-Джонсън).

Уведомете

ВЪЗМОЖНО

НАЙ-БЪРЗО

Вашия лекар, ако забележите някоя от следните

нежелани реакции:

признаци на инфекция, като треска, физическо неразположение, рани, проблеми със

зъбите, парене при уриниране

слабост или умора

кашлица

изтръпване

скованост

двойно виждане

слабост в ръцете и краката

секретираща или отворена рана, която не зараства

Описаните по-горе симптоми може да се дължат на някои от изброените по-долу нежелани

реакции, наблюдавани при лечението с Cimzia:

Чести

(може

да

засегнатдо

1

на

10

души):

бактериални инфекции на всяко място (образуване на гной)

вирусни инфекции (включително простуда, херпес зостер и грип)

треска

високо кръвно налягане

обрив или сърбеж

главоболие (включително мигрена)

сетивни нарушения, като изтръпване, схващане, парене

чувство на слабост и общо неразположение

болка

нарушения на кръвта

заболявания на черния дроб

реакции на мястото на инжектиране

гадене

Нечести

(може

да

засегнатдо

1

на

100

души):

алергични състояния, включително алергичен ринит и алергични реакции към

лекарството (включително анафилактичен шок)

антитела, насочени срещу нормалната тъкан

злокачествени заболявания на кръвта и лимфната система, като лимфом и левкемия

солидни злокачествени тумори на органи

злокачествени заболявания на кожата, предзлокачествени кожни лезии

доброкачествени (незлокачествени) тумори и кисти (включително на кожата)

сърдечни заболявания, включително слабост на сърдечната мускулатура, сърдечна

недостатъчност, сърдечен пристъп, неприятно усещане в гърдите или натиск в гърдите,

нарушение на сърдечния ритъм, включително неритмична сърдечна дейност

едем (оток на лицето и краката)

симптоми на лупус (имунно или съединителнотъканно заболяване) (болка в ставите,

кожен обрив, фоточувствителност и треска)

възпаление на кръвоносните съдове

сепсис (сериозна инфекция, която може да доведе до органна недостатъчност, шок и

смърт)

туберкулозна инфекция

гъбични инфекции (възникват при отслабване на защитните сили за борба с инфекцията)

респираторни нарушения и възпаление (включително астма, недостиг на въздух,

кашлица, запушване на синусите, плеврит, възпаление на гърлото или затруднено

дишане)

заболявания на стомаха, включително събиране на течност в коремната кухина, язви

(включително язви на устната кухина), перфорация, подуване, рефлукс на киселини,

стомашно разстройство, сухота в устата

заболявания на жлъчката

мускулни заболявания, включително повишение на мускулните ензими

промени на нивата на различни соли в кръвта

промени в холестерола и мастните нива в кръвта

кръвни съсиреци във вените и белите дробове

кървене или появата на синини

променен брой на кръвните клетки, включително понижен брой на червените кръвни

клетки (анемия), понижен брой на тромбоцитите, повишен брой на тромбоцитите

подуване на лимфните възли

грипоподобни симптоми, втрисане, променено усещане за температура, нощно

изпотяване, горещи вълни

тревожност и нарушения в настроението, като депресия, нарушение на апетита, промяна

на теглото

звънтене в ушите

вертиго (замаяност)

усещане за слабост, включително загуба на съзнание

неврологични нарушения от страна на крайниците, включващи симптоми на скованост,

изтръпване, чувство на горене, замаяност, тремор

кожни нарушения, като поява или влошаване на псориазис, възпаление на кожата (като

екзема), нарушения от страна на потните жлези, улцерации, фоточувствителност, акне,

опадване на косата, промяна в цвета, чупливост на ноктите, сухота на кожата и

наранявания

нарушено заздравяване

заболявания на бъбреците и пикочните пътища, включително увреждане на бъбречната

функция, кръв в урината и пикочни нарушения

нарушения на менструалния цикъл (месечното неразположение), включително липса на

кървене или тежко нерегулярно кървене

нарушения от страна на гърдите

възпаление на очите, зрителни нарушения, проблеми със сълзите

повишение на някои кръвни параметри (повишена алкална фосфатаза в кръвта)

удължено коагулационно време (време на съсирване на кръвта)

Редки

(може

да

засегнатдо

1

на

1 000

души):

стомашно-чревен карцином, меланом

възпаление на белия дроб (интерстициална белодробна болест, пневмонит)

удар, запушване на кръвоносните съдове (атеросклероза), лошо кръвообращение, което

прави пръстите на краката и ръцете сковани и бледи (феномен на Рейно), промяна в цвета

на кожата - лилави петна, малките вени в близост до повърхността на кожата може да

станат видими

възпаление на перикарда

сърдечна аритмия

увеличен далак

нарастване на еритроцититната маса

неправилна морфология на белите кръвни клетки

образуване на камъни в жлъчния мехур

бъбречни проблеми (включително нефрит)

имунни нарушения, като саркоидоза (обрив, болка в ставите, треска), серумна болест,

възпаление на мастната тъкан, ангионевротичен оток (подуване на устните, лицето и

гърлото)

нарушения на щитовидната жлеза (гуша, умора, загуба на тегло)

повишени нива на желязото в организма

повишени нива на пикочната киселина в кръвта

опит за самоубийство, психично нарушение, делир

възпаление на слухови, зрителни или лицеви нерви, нарушение на координацията или

равновесието

засилено движение на червата

фистула (свързване на един орган с друг) (произволно място)

нарушения от страна на устната кухина, включително болка при преглъщане

лющене на кожата, появата на мехури, нарушения в структурата на косъма

сексуална дисфункция

припадък

влошаване на заболяване, наречено дерматомиозит (което се проявява като мускулна

слабост, придружена от кожен обрив)

синдром на Стивънс-Джонсън (сериозно кожно заболяване, чиито ранни симптоми

включват общо неразположение, треска, главоболие и обрив)

възпалителен кожен обрив (еритема мултиформе)

лихеноидни реакции (сърбящ червеникаво-лилав кожен обрив и/или нишковидни бяло-

сиви линии по лигавиците)

С

неизвестна

честота

(не

могат

да

се

определят

от

наличните

данни):

множествена склероза*

синдром на Гилен-Баре*

Меркел-клетъчен карцином (вид раково заболяване на кожата)*

*Тези случаи са свързани с този клас лекарства, но честотата при Cimzia не може да се

определи от наличните данни.

Други нежелани реакции

При приложението на Cimzia за лечение на други заболявания са наблюдавани и следните

нечести нежелани реакции:

стомашно-чревна стеноза (стеснение в определена част на храносмилателната система).

стомашно-чревна обструкция (запушване на храносмилателната система).

влошаване на общото физическо състояние.

спонтанен аборт.

азооспермия (липса на производство на сперматозоиди).

Съобщаване

на

нежелани

реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани

реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за

съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете

своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как

да

съхранявате

Cimzia

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката и

спринцовката след “Годен до:/EXP”. Срокът на годност отговаря на последния ден от

посочения месец.

Съхранявайте в хладилник (2°C - 8°C).

Не замразявайте.

Съхранявайте предварително напълнената спринцовка в картонената опаковка, за да се

предпази от светлина.

Предварително напълнените спринцовки може да се съхраняват при стайна температура (до

25°C) за еднократен период от максимум 10 дни, защитени от светлина. В края на този период

предварително напълнените спринцовки

трябва

да

бъдат

използвани

или

изхвърлени

Не използвайте това лекарство, ако разтворът е с променен цвят, мътен или ако се забелязват

частици в него.

Не изхвърляте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте

Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще

спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание

на

опаковката

и

допълнителна

информация

Какво

съдържа

Cimzia

Активното вещество е: цертолизумаб пегол. Всяка предварително напълнена спринцовка

съдържа 200 mg цертолизумаб пегол в един ml.

Другите съставки са: натриев ацетат, натриев хлорид и вода за инжекция (вижте „Cimzia

съдържа натриев ацетат и натриев хлорид“ в точка 2).

Как

изглежда

Cimziaи

какво

съдържа

опаковката

Cimzia се предлага като инжекционен разтвор в готова за употреба, предварително напълнена

спринцовка. Разтворът е бистър до опалесциращ, безцветен до жълт разтвор.

Една опаковка Cimzia съдържа:

две предварително напълнени с разтвор спринцовки, с предпазител за иглата и

два напоени със спирт тампона (за почистване на избрания участък за инжектиране).

Опаковка с 2 предварително напълнени спринцовки и 2 напоени със спирт тампона.

Притежател

на

разрешението

за

употреба

UCB Pharma S.A.

Allée de la Recherche 60

B-1070 Bruxelles

Белгия

Производител

UCB Pharma S.A.

Chemin du Foriest

B-1420 Braine l'Alleud

Белгия

За допълнителна информация относно това лекаство, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

UCB Pharma S.A./NV

Tel/Tél: + 32 / (0)2 559 92 00

Lietuva

UCB Pharma Oy Finland

Tel: + 358 9 2514 4221

България

Ю СИ БИ България ЕООД

Teл.: + 359 (0) 2 962 30 49

Luxembourg/Luxemburg

UCB Pharma S.A./NV

Tél/Tel: + 32 / (0)2 559 92 00

Česká

republika

UCB s.r.o.

Tel: + 420 221 773 411

Magyarország

UCB Magyarország Kft.

Tel.: + 36-(1) 391 0060

Danmark

UCB Nordic A/S

Tlf: + 45 / 32 46 24 00

Malta

Pharmasud Ltd.

Tel: + 356 / 21 37 64 36

Deutschland

UCB Pharma GmbH

Tel: + 49 /(0) 2173 48 4848

Nederland

UCB Pharma B.V.

Tel.: + 31 / (0)76-573 11 40

Eesti

UCB Pharma Oy Finland

Tel: + 358 9 2514 4221

Norge

UCB Nordic A/S

Tlf: + 45 / 32 46 24 00

Ελλάδα

UCB Α.Ε.

Τηλ: + 30 / 2109974000

Österreich

UCB Pharma GmbH

Tel: + 43-(0)1 291 80 00

España

UCB Pharma S.A.

Tel: + 34 / 91 570 34 44

Polska

UCB Pharma Sp. z o.o.

Tel.: + 48 22 696 99 20

France

UCB Pharma S.A.

Tél: + 33 / (0)1 47 29 44 35

Portugal

UCB Pharma (Produtos Farmacêuticos), Lda

Tel: + 351 / 21 302 5300

Hrvatska

Medis Adria d.o.o.

Tel: +385 (0) 1 230 34 46

România

UCB Pharma Romania S.R.L.

Tel: + 40 21 300 29 04

Ireland

UCB (Pharma) Ireland Ltd.

Tel: + 353 / (0)1-46 37 395

Slovenija

Medis, d.o.o.

Tel: + 386 1 589 69 00

Ísland

Vistor hf.

Tel: + 354 535 7000

Slovenská republika

UCB s.r.o., organizačná zložka

Tel: + 421 (0) 2 5920 2020

Italia

UCB Pharma S.p.A.

Tel: + 39 / 02 300 791

Suomi/Finland

UCB Pharma Oy Finland

Puh/Tel: + 358 9 2514 4221

Κύπρος

Lifepharma (Z.A.M.) Ltd

Τηλ: + 357 22 34 74 40

Sverige

UCB Nordic A/S

Tel: + 46 / (0) 40 29 49 00

Latvija

UCB Pharma Oy Finland

Tel: + 358 9 2514 4221

United Kingdom

UCB Pharma Ltd.

Tel : + 44 / (0)1753 534 655

Дата

на

последно

преразглеждане

на

листовката

{ММ/ГГГГ}.

Други

източници

на

информация

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Посочената

по-долу

информация

е

предназначена

само

за

медицински

специалисти:

ИНСТРУКЦИИ

ЗА

УПОТРЕБА

ПРИ

ИНЖЕКТИРАНЕ

НА

CIMZIA

ЧРЕЗ

ПРЕДВАРИТЕЛНО

НАПЪЛНЕНА

СПРИНЦОВКА

С

ПРЕДПАЗИТЕЛ

ЗА

ИГЛАТА

Представените по-долу инструкции обясняват как да инжектирате Cimzia. Моля, прочетете

внимателно инструкциите и ги следвайте стъпка по стъпка.

Тази инжекция не трябва да се смесва в една и съща спринцовка с което и да е друго лекарство.

Схема на предварително напълнена спринцовка, с предпазител за иглата е представена по-долу.

Фигура 1

1: Капачка на иглата

2: Глава на буталото

3: Активиращи скоби на предпазителя за иглата

За всяко инжектиране Вие ще се нуждаете от:

1 предварително напълнена спринцовка с предпазител за иглата

1 напоен със спирт тампон

1.

Подготовка

Извадете опаковката на Cimzia от хладилника.

Ако запечатването(ията) липсва(т) или е(са) нарушенено(и) - не използвайте и

се свържете с Вашия фармацевт.

Извадете следните части от опаковката на Cimzia и ги поставете върху чиста и равна

повърхност:

Една или две предварително напълнена(и) спринцовка(и), в зависимост от

предписаната Ви доза

Един или два напоен(и) със спирт тампон(и)

Проверете срока на годност върху опаковката и дозовата поставка. Не използвайте Cimzia

след срока на годност отбелязан върху опаковката и дозовата поставка, след "Годен до:".

Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Оставете предварително напълнената спринцовка да достигне стайна температура. Това

ще отнеме 30 минути. Това ще помогне за намаляване на дискомфорта по време на

инжектиране.

Не загрявайте лекарството – оставете да се затопли само.

Извадете предварително напълнената спринцовка от дозовата поставка, като хванете

тялото на спринцовката, както е показано на фигура 2.

НЕ

докосвайте

активиращите

скоби

на

предпазителя

за

иглата

(означени

като

3

на

фигура

1)

докато

изваждате

спринцовката

(както е показано на фигура 3),

за

да

се

предотврати

преждевременното

покриване

на

иглата

с

предпазителя

за

иглата.

Фигура2

Фигура 3

Не използвайте спринцовката, ако е била изпусната без опаковката си.

Не отстранявайте капачката, докато не сте готови да инжектирате.

Измийте добре ръцете си.

2.

Избор

и

подготовка

на

мястото

за

инжектиране

Изберете място за инжектиране върху бедрата или корема.

Всяка нова инжекция трябва да бъде поставена на място, различно от мястото на

приложение на предишната инжекция.

Не инжектирайте в място, където кожата е зачервена, наранена или втвърдена.

Почистете мястото на инжектиране с приложения напоен със спирт тампон, с

помощта на кръгови движения от центъра навън.

Не докосвайте тази област преди инжектирането.

Не инжектирайте докато кожата не е суха.

3.

Инжектиране

Не разклащайте спринцовката.

Проверете лекарството в тялото на спринцовката.

Не го използвайте, ако разтвора е с променен цвят, мътен или можете да

забележите в него частици.

Може да забележите няколко въздушни мехурчета това е нормално. Подкожно

инжектиране на разтвор с въздушни мехурчета е безвредно.

Свалете капачката от иглата, като я издърпате в права линия. Внимавайте да не докосвате

иглата или да не я допирате към някакви повърхности.

НЕ

докосвайте

активиращите

скоби

на

предпазителя

за

иглата

(означени

като

3

на

фигура

1)

докато

изваждате

спринцовката

(както е показано на фигура 3),

за

да

се

предотврати

преждевременното

покриване

на

иглата

с

предпазителя

за

иглата.

Инжектирайте в рамките на 5 минути

от отстраняването на капачката на иглата.

Внимателно хванете почистения кожен участък с едната ръка и го задръжте здраво.

С другата ръка хванете спринцовката под ъгъл от 45 градуса спрямо кожата.

С едно бързо, кратко движение въведете цялата игла в кожата.

Отпуснете кожата с първата ръка.

Натиснете главата на буталото, докато

цялата

доза

се отдели и главата на буталото е

между активиращите скоби на предпазителя за иглата. Изпразването на спринцовката

може да отнеме до 10 секунди.

Когато изпразните спринцовката, извадете внимателно иглата от кожата под същия ъгъл,

под който сте я въвели.

Отместете палеца от главата на буталото. Празната спринцовка и игла

автоматично

ще

се

върнат

обратно

в

резервоара

и ще се заключат на място.

Устройството за безопасност на иглата няма да се активира докато не се приложи цялата

доза.

Използвайте парче марля (памук) за да притиснете мястото на инжектиране за няколко

секунди.

Не разтривайте мястото на инжектиране.

Ако е необходимо, поставете върху мястото на инжектиране малка залепяща се

превръзка.

4.

След

употреба

Не използвайте повторно спринцовката.

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се

изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

Ако е необходимо да се направи втора инжекция, както е предписал лекаря, повторете

процеса на инжектиране, започвайки от Стъпка 2.

Листовка:

информация

за

потребителя

Cimzia 200 mg

инжекционен

разтвор

в

предварително

напълнена

писалка

цертолизумаб пегол (certolizumab pegol)

Прочетете

внимателно

цялата

листовка,

преди

да

започнете

да

използвате

това

лекарство,

тъй

като

тя

съдържа

важна

за

Вас

информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар,

фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции,

неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво

съдържа

тази

листовка

Какво представлява Cimzia и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да използвате Cimzia

Как да използвате Cimzia

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Cimzia

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Вашият лекар ще Ви даде също и карта за напомняне на пациента, която съдържа важна

информация относно безопасността, която трябва да знаете, преди да Ви бъде приложена

Cimzia и по време на лечението с Cimzia. Носете със себе си тази карта за напомняне на

пациента.

1.

Какво

представлява

Cimzia

и

за

какво

се

използва

Cimzia съдържа активното вещество цертолизумаб пегол, фрагмент от човешко антитяло.

Антителата са протеини, които специфично разпознават и се свързват с други протеини. Cimzia

се свързва със специфичен протеин, наречен тумор-некротизиращ фактор-алфа (TNFα). Така

този TNFα е блокиран от Cimzia, което води до намаляване на възпалението при заболявания

като ревматоиден артрит, аксиален спондилоартрит, псориатичен артрит и псориазис.

Лекарствата, които се свързват с TNFα, се наричат още и TNF блокери.

Cimzia се използва при възрастни при следните възпалителни заболявания:

ревматоиден

артрит,

аксиален

спондилоартрит

(включително анкилозиращ спондилит и аксиален

спондилоартрит без рентгенографски данни за анкилозиращ спондилит),

псориатичен

артрит

,

плакатен

псориазис.

Ревматоиден

артрит

Cimzia се използва за лечение на ревматоиден артрит. Ревматоидният артрит е възпалително

заболяване на ставите. Ако имате умерен до тежък активен ревматоиден артрит, възможно е

първоначално да сте използвали други лекарства, обикновено метотрексат. Ако не сте се

повлияли достатъчно добре от тези лекарства, за лечението на ревматоидния артрит ще ви бъде

назначена Cimzia в комбинация с метотрексат. Ако Вашият лекар установи, че метотрексат е

неподходящ, Cimzia може да се прилага самостоятелно.

Cimzia в комбинация с метотрексат може да се използва за лечение на тежък, активен и

прогресиращ ревматоиден артрит без предварително да е използван метотрексат или други

лекарства.

Cimzia, приемана в комбинация с метотрексат, се използва за:

намаляване на признаците и симптомите на Вашето заболяване,

забавят увреждането на хрущяла и костта на ставите, причинени от заболяването,

подобряване на физическото Ви състояние и изпълнението на ежедневните задачи.

Анкилозиращ

спондилит

и

аксиален

спондилоартрит

без

рентгенографски

данни

за

анкилозиращ

спондилит

Cimzia се използва за лечение на тежък активен анкилозиращ спондилит и аксиален

спондилоартрит - без рентгенографски данни за анкилозиращ спондилит (понякога се нарича

не-рентгенографски аксиален спондилоартрит). Тези заболявания са възпалителни заболявания

на гръбначния стълб. Ако имате анкилозиращ спондилит или не-рентгенографски аксиален

спондилоартрит, първо ще бъдете лекувани с други лекарства. Ако не се повлияете достатъчно

добре от тези лекарства, ще ви бъде назначена Cimzia за:

намаляване на признаците и симптомите на Вашето заболяване,

подобряване на физическото Ви състояние и изпълнението на ежедневните задачи.

Псориатичен

артрит

Cimzia се използва за лечение на активен псориатичен артрит. Псориатичният артрит е

възпалително заболяване на ставите, което обикновено се придружава от псориазис. Ако имате

активен псориатичен артрит, първо ще бъдете лекувани с други лекарства, обикновено

метотрексат. Ако не сте се повлияли достатъчно добре от тези лекарства, ще ви бъде назначена

Cimzia в комбинация с метотрексат, за:

намаляване на признаците и симптомите на Вашето заболяване,

подобряване на физическото Ви състояние и изпълнението на ежедневните задачи.

Ако Вашият лекар установи, че метотрексат е неподходящ, Cimzia може да се прилага

самостоятелно.

Плакатен

псориазис

Cimzia се използва за лечение на умерен до тежък плакатен псориазис. Плакатен псориазис е

възпалително заболяване на кожата и може да засегне и Вашия скалп и нокти.

Cimzia се използва за намаляване на възпалението на кожата и други признаци и симптоми на

Вашето заболяване.

2.

Какво

трябва

да

знаете,

преди

да

използвате

Cimzia

НЕ

използвайте

Cimzia

Ако сте

АЛЕРГИЧНИ

(свръхчувствителни) към активното вещество или към някоя от

останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Ако имате тежка инфекция, включително активна

ТУБЕРКУЛОЗА

(ТБ).

Ако имате умерена до тежка

СЪРДЕЧНА

НЕДОСТАТЪЧНОСТ

. Уведомете Вашия

лекар, ако сте имали или имате тежко сърдечно заболяване.

Предупреждения

и

предпазни

мерки

Говорете с Вашия лекар преди да използвате Cimzia, ако нещо от изброеното по-долу се отнася

до Вас:

Алергични

реакции

Ако развиете

АЛЕРГИЧНИ

РЕАКЦИИ

като стягане в гърдите, хриптене, замаяност,

оток или обрив, спрете приема на Cimzia и уведомете

НЕЗАБАВНО

Вашия лекар. Някои

от тези реакции може да настъпят след първото приложение на Cimzia.

Ако някога сте имали алергична реакция към латекс.

Инфекции

Ако сте имали

ПОВТАРЯЩИ

СЕ

или

ОПОРТЮНИСТИЧНИ

ИНФЕКЦИИ

или

други състояния, които повишават риска от инфекции (като лечение с имуносупресори –

лекарства, които могат да намалят способността за справяне с инфекции).

Ако имате инфекция или развиете симптоми като треска, поява на рани, умора или

проблеми със зъбите. По време на лечението с Cimzia, Вие може да развиете по-лесно

инфекции, включително тежки, а в редки случаи и живото-застрашаващи инфекции.

Съобщeни са случаи на

ТУБЕРКУЛОЗА

(TБ)

при пациенти на лечение с Cimzia,

Вашият лекар ще Ви изследва за признаци и симптоми на туберкулоза преди започване

на лечение с Cimzia. Това ще включва снемане на подробна медицинска анамнеза,

рентгенография на гръдния кош и туберкулинов тест. Провеждането на тези изследвания

трябва да бъде отбелязано във Вашата карта за напомняне на пациента. Ако е

диагностицирана латентна (неактивна) туберкулоза, може да се наложи да приемете

съответните антитуберкулозни лекарства, преди да започнете лечение с Cimzia. В редки

случаи, може да се развие туберкулоза по време на лечението с Cimzia, дори и ако сте

получили превантивно лечение за туберкулоза. Много е важно да уведомите Вашия

лекар, ако някога сте имали туберкулоза или сте били в близък контакт с някой, който е

имал туберкулоза. Незабавно уведомете Вашия лекар, ако по време или след лечение с

Cimzia се появят симптоми на туберкулоза (продължителна кашлица, загуба на тегло,

апатия, лека треска) или друга инфекция.

Ако при Вас съществува риск или сте носител или имате активна инфекция с

ВИРУСА

НА

ХЕПАТИТ

B (HBV), Cimzia може да повиши риска от реактивиране при хора, които

са носители на този вирус. Ако това се случи, трябва да спрете приема на Cimzia. Вашият

лекар трябва да Ви изследва за HBV преди да започнете да приемате Cimzia.

Сърдечна

недостатъчност

Ако имате лека

СЪРДЕЧНА

НЕДОСТАТЪЧНОСТ

и се лекувате с Cimzia, състоянието

на сърдечната недостатъчност трябва да бъде редовно проследявано от Вашия лекар.

Важно е да уведомите Вашия лекар, ако сте имали или имате тежко сърдечно заболяване.

Ако развиете нови симптоми или симптомите на сърдечна недостатъчност се влошават

(напр. учестено дишане или оток на глезените), Вие трябва да уведомите незабавно

Вашия лекар. Вашият лекар може да реши да спре лечението с Cimzia.

Злокачествено

заболяване

(рак)

Макар и нечесто при пациенти на лечение с Cimzia или други TNF блокери са

съобщавани случаи на поява на някои видове

РАК

. Пациенти с по-тежка форма на

ревматоиден артрит, имащи заболяването от дълго време, може да са с по-висок от

средния риск за поява на определен вид рак, засягащ лимфната система, наречен лимфом.

Ако приемате Cimzia, рискът при Вас да развиете лимфом или друг вид рак може да е

повишен. В допълнение, редки случаи на немеланомен рак на кожата са наблюдавани при

пациенти, приемащи Cimzia. Уведомете Вашия лекар, ако по време на лечението с Cimzia

или след това развиете нови кожни лезии или съществуващите кожни лезии променят

своя вид.

Има случаи на ракови заболявания, включително необичайни видове, при пациенти деца

и тииненджъри, приемащи TNF блокери, които понякога водят до смърт (вижте по-долу

"Деца и юноши").

Други

нарушения

При пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) или пристрастени

пушачи може да съществува повишен риск от развитие на рак при лечение с Cimzia. Ако

сте с ХОББ или пристрастен пушач, трябва да обсъдите с Вашия лекар дали лечението с

TNF блокер е подходящо за Вас.

Ако имате нарушение на нервната система, като множествена склероза, Вашият лекар ще

реши дали трябва да приемате Cimzia.

При някои пациенти организмът може да не успее да образува достатъчно количество

кръвни клетки, които участват в борбата на организма с инфекциите или подпомагат

спирането на кървенето. Ако е налице продължителна треска, образуване на синини,

лесно кървене или изглеждате много бледи, веднага потърсете Вашия лекар. Вашият

лекар ще реши дали да спре лечението с Cimzia.

В редки случаи, може да развиете симптоми на заболяване, наречено лупус (напр.

персистиращ обрив, треска, болка в ставите и умора). Ако тези симптоми се появят при

Вас, потърсете Вашия лекар. Вашият лекар ще реши дали да спре лечението с Cimzia.

Ваксинации

Уведомете вашия лекар ако сте се ваксинирали или предстои да се ваксинирате. На Вас

не трябва да ви се поставя жива ваксина, докато използвате Cimzia.

Определени ваксини могат да причинят инфекции. Ако сте използвали Cimzia по време

на бременността, Вашето бебе може да е с по-висок риск за развитие на такава инфекция

приблизително пет месеца след последната доза, която сте приели по време на

бременността. Важно е да кажете на лекарите на Вашето бебе, както и на другите

медицински специлисти, че сте използвали Cimza, за да могат да решат кога на Вашето

бебе трябва да бъде направена някаква ваксина.

Операции

или

дентални

процедури

Уведомете Вашия лекар, ако планирате операции или дентални процедури. Уведомете

Вашия хирург или зъболекар, извършващ процедурата, че сте на лечение с Cimzia, като

покажете Вашата карта за напомняне на пациента.

Деца

и

юноши

Cimzia не се препоръчва за употреба при деца и юноши на възраст под 18 години.

Други

лекарства

и

Cimzia

Вие

НЕ

трябва да примате Cimzia, ако използвате следните лекарства, прилагани за лечение на

ревматоиден артрит:

анакинра

абатацепт

Ако имате въпроси, моля консултирайте се с Вашия лекар.

Cimzia може да бъде прилагана едновременно с:

метотрексат,

кортикостероиди или

обезболяващи лекарства, включително нестероидни противовъзпалителни средства

(наричани също НСПВС).

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемете други лекарства.

Бременност

и

кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Има ограничен опит с приложението на Cimzia при бременни жени.

Cimzia трябва да се използва по време на бременност само при категорична необходимост. Ако

сте жена с детероден потенциал, обсъдете с Вашия лекар използването на подходяща

контрацепция, докато използвате Cimzia. За жени, планиращи бременност, може да се обмисли

контрацепция в продължение на 5 месеца след последната доза Cimzia.

Ако сте използвали Cimzia по време на бременността, Вашето бебе може да е с по-висок риск

за развитие на инфекция. Важно е да кажете на лекарите, на Вашето бебе, както и на другите

медицински специлисти, че сте използвали Cimzia, преди бебето да е ваксинирано (за повече

информация вижте подточката за ваксинации).

Cimzia може да се прилага в периода на кърмене.

Шофиране

и

работа

с

машини

Cimzia е възможно да окаже слабо влияние върху способността за шофиране и работа с

машини. След приложение на Cimzia е възможно да се появи замаяност (включваща виене на

свят, замъглено зрение и умора).

Cimzia

съдържанатриев

ацетат

и

натриев

хлорид

Лекарственият продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на 400 mg, т.е. на практика

„не съдържа натрий“.

3.

Как

да

използвате

Cimzia

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако

не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ревматоиден

артрит

Началната

доза

при възрастни с ревматоиден артрит е 400 mg, прилагана на

седмица

0, 2

и

4. Следва

поддържаща

доза

от 200 mg на всеки 2 седмици.

Ако се повлиявате от лекарството, Вашият лекар може да Ви предпише

алтернативна

поддръжаща

доза от 400 mg на всеки 4 седмици.

Приемането на метотрексат продължава заедно с приложението на Cimzia. Ако Вашият

лекар установи, че метотрексат е неподходящ, Cimzia може да се приложи самостоятелно.

Аксиален

спондилоартрит

Началната

доза

при възрастни с аксиален спондилоартрит е 400 mg, прилагана на

седмица

0, 2

и

4.

Това се последва от

поддържаща

доза

200 mg на всеки 2 седмици(от седмица 6) или

400 mg на всеки 4 седмици (от седмица 8), както е указано от Вашия лекар.

Псориатичен

артрит

Началната

доза

при възрастни с псориатичен артрит е 400 mg, прилагана на

седмица

0, 2

и

4.

Това се последва от

поддържаща

доза

от 200 mg на всеки 2 седмици. Ако се повлияете от

лекарството, Вашият лекар може да Ви предпише

алтернативна

поддържаща

доза от 400

mg на всеки 4 седмици.

Продължете с метотрексата докато използвате Cimzia. Ако Вашият лекар установи, че

метотрексат не е подходящ, Cimzia може да се прилага самостоятелно.

Плакатен

псориазис

Началната доза за възрастни с плакатен псориазис е 400 mg на всеки 2 седмици, приложена

на седмици 0, 2 и 4.

Това се последва от

поддържаща

доза

от 200 mg на всеки 2 седмици 400 mg на всеки 2

седмици, както е указано от Вашия лекар.

Как

да

използвате

Cimzia

Обикновено Cimzia ще Ви бъде прилагана от лекар специалист или медицинско лице. Cimzia

ще Ви бъде приложена подкожно (подкожно приложение, съкращение: SC) като една (доза

от 200 mg) или две (доза от 400 mg) инжекции. Те обикновено се поставят в областта на

бедрото или корема. При все това не инжектирайте в област, където кожата е зачервена,

наранена или втвърдена.

Инструкции

за

самостоятелно

инжектиране

на

Cimzia

След съответно обучение, Вашият лекар може да Ви позволи сами да си инжектирате Cimzia.

Моля, прочетете инструкциите в края на тази листовка, за да научите как да инжектирате

Cimzia.

Ако Вашият лекар Ви е позволил да се инжектирате самостоятелно, трябва да се консултирате с

Вашия лекар, преди да продължите да се инжектирате самостоятелно:

след 12 седмици, ако имате ревматоиден артрит, аксиален спондилоартрит или псориатичен

артрит, или

след 16 седмици, ако имате плакатен псориазис.

Това се прави, за да може лекарят да определи дали Cimzia действа при Вас или следва да се

обмисли друго лечение.

Ако

сте

използвали

повече

от

необходимата

доза

Cimzia

Ако Вашият лекар Ви е позволил сами да поставяте инжекциите и Вие случайно сте

инжектирали Cimzia по-често от предписаното, уведомете го. Винаги носете със себе си картата

за напомняне на пациента и външната картонената кутия на Cimzia, дори да е празна.

Ако

сте

пропуснали

да

използвате

Cimzia

Ако Вашият лекар Ви е позволил сами да поставяте инжекциите и Вие сте забравили да си

инжектирате Cimzia, Вие трябва да инжектирате следващата доза веднага щом си спомните.

След това говорете с Вашия лекар и инжектирайте следващите дози според указанията.

Ако

сте

спрели

употребата

на

Cimzia

Не спирайте употребата на Cimzia, без преди това да сте се посъветвали с Вашия лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4.

Възможни

нежелани

реакции

Както всички лекарства,това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Уведомете

ВЕДНАГА

Вашия лекар, ако забележите някоя от следните нежелани реакции:

тежък обрив, копривна треска или други признаци на алергична реакция (уртикария)

оток на лицето, ръцете и ходилата (ангиоедем)

затруднено дишане, преглъщане (многобройни причини за тези симптоми)

задух при усилие или в легнало положение или оток на ходилата (сърдечна

недостатъчност)

симптоми на нарушения от страна на кръвта, като продължителна треска, появата на

синини, кървене, бледност (панцитопения, анемия, понижение на тромбоцитите и белите

кръвни клетки)

сериозни обриви по кожата. Те могат да изглеждат като червеникави, подобни на мишени

петна или кръгообразни участъци често с централно разположени мехури, белеща се

кожа, разязвяване на устата, гърлото, носа, гениталиите, около очите и могат да бъдат

предшествани от треска и грипоподобни симптоми (синдром на Стивънс-Джонсън).

Уведомете

ВЪЗМОЖНО

НАЙ-БЪРЗО

Вашия лекар, ако забележите някоя от следните

нежелани реакции:

признаци на инфекция, като треска, физическо неразположение, рани, проблеми със

зъбите, парене при уриниране

слабост или умора

кашлица

изтръпване

скованост

двойно виждане

слабост в ръцете и краката

секретираща или отворена рана, която не зараства

Описаните по-горе симптоми може да се дължат на някои от изброените по-долу нежелани

реакции, наблюдавани при лечението с Cimzia:

Чести

(може

да

засегнатдо

1

на

10

души):

бактериални инфекции на всяко място (образуване на гной)

вирусни инфекции (включително простуда, херпес зостер и грип)

треска

високо кръвно налягане

обрив или сърбеж

главоболие (включително мигрена)

сетивни нарушения, като изтръпване, схващане, парене

чувство на слабост и общо неразположение

болка

нарушения на кръвта

заболявания на черния дроб

реакции на мястото на инжектиране

гадене

Нечести

(може

да

засегнатдо

1

на

100

души):

алергични състояния, включително алергичен ринит и алергични реакции към

лекарството (включително анафилактичен шок)

антитела, насочени срещу нормалната тъкан

злокачествени заболявания на кръвта и лимфната система, като лимфом и левкемия

солидни злокачествени тумори на органи

злокачествени заболявания на кожата, предзлокачествени кожни лезии

доброкачествени (незлокачествени) тумори и кисти (включително на кожата)

сърдечни заболявания, включително слабост на сърдечната мускулатура, сърдечна

недостатъчност, сърдечен пристъп, неприятно усещане в гърдите или натиск в гърдите,

нарушение на сърдечния ритъм, включително неритмична сърдечна дейност

едем (оток на лицето и краката)

симптоми на лупус (имунно или съединителнотъканно заболяване) (болка в ставите,

кожен обрив, фоточувствителност и треска)

възпаление на кръвоносните съдове

сепсис (сериозна инфекция, която може да доведе до органна недостатъчност, шок и

смърт)

туберкулозна инфекция

гъбични инфекции (възникват при отслабване на защитните сили за борба с инфекцията)

респираторни нарушения и възпаление (включително астма, недостиг на въздух,

кашлица, запушване на синусите, плеврит, възпаление на гърлото или затруднено

дишане)

заболявания на стомаха, включително събиране на течност в коремната кухина, язви

(включително язви на устната кухина), перфорация, подуване, рефлукс на киселини,

стомашно разстройство, сухота в устата

заболявания на жлъчката

мускулни заболявания, включително повишение на мускулните ензими

промени на нивата на различни соли в кръвта

промени в холестерола и мастните нива в кръвта

кръвни съсиреци във вените и белите дробове

кървене или появата на синини

променен брой на кръвните клетки, включително понижен брой на червените кръвни

клетки (анемия), понижен брой на тромбоцитите, повишен брой на тромбоцитите

подуване на лимфните възли

грипоподобни симптоми, втрисане, променено усещане за температура, нощно

изпотяване, горещи вълни

тревожност и нарушения в настроението, като депресия, нарушение на апетита, промяна

на теглото

звънтене в ушите

вертиго (замаяност)

усещане за слабост, включително загуба на съзнание

неврологични нарушения от страна на крайниците, включващи симптоми на скованост,

изтръпване, чувство на горене, замаяност, тремор

кожни нарушения, като поява или влошаване на псориазис, възпаление на кожата (като

екзема), нарушения от страна на потните жлези, улцерации, фоточувствителност, акне,

опадване на косата, промяна в цвета, чупливост на ноктите, сухота на кожата и

наранявания

нарушено заздравяване

заболявания на бъбреците и пикочните пътища, включително увреждане на бъбречната

функция, кръв в урината и пикочни нарушения

нарушения на менструалния цикъл (месечното неразположение), включително липса на

кървене или тежко нерегулярно кървене

нарушения от страна на гърдите

възпаление на очите, зрителни нарушения, проблеми със сълзите

повишение на някои кръвни параметри (повишена алкална фосфатаза в кръвта)

удължено коагулационно време (време на съсирване на кръвта)

Редки

(може

да

засегнатдо

1

на

1 000

души):

стомашно-чревен карцином, меланом

възпаление на белия дроб (интерстициална белодробна болест, пневмонит)

удар, запушване на кръвоносните съдове (атеросклероза), лошо кръвообращение, което

прави пръстите на краката и ръцете сковани и бледи (феномен на Рейно), промяна в цвета

на кожата - лилави петна, малките вени в близост до повърхността на кожата може да

станат видими

възпаление на перикарда

сърдечна аритмия

увеличен далак

нарастване на еритроцититната маса

неправилна морфология на белите кръвни клетки

образуване на камъни в жлъчния мехур

бъбречни проблеми (включително нефрит)

имунни нарушения, като саркоидоза (обрив, болка в ставите, треска), серумна болест,

възпаление на мастната тъкан, ангионевротичен оток (подуване на устните, лицето и

гърлото)

нарушения на щитовидната жлеза (гуша, умора, загуба на тегло)

повишени нива на желязото в организма

повишени нива на пикочната киселина в кръвта

опит за самоубийство, психично нарушение, делир

възпаление на слухови, зрителни или лицеви нерви, нарушение на координацията или

равновесието

засилено движение на червата

фистула (свързване на един орган с друг) (произволно място)

нарушения от страна на устната кухина, включително болка при преглъщане

лющене на кожата, появата на мехури, нарушения в структурата на косъма

сексуална дисфункция

припадък

влошаване на заболяване, наречено дерматомиозит (което се проявява като мускулна

слабост, придружена от кожен обрив)

синдром на Стивънс-Джонсън (сериозно кожно заболяване, чиито ранни симптоми

включват общо неразположение, треска, главоболие и обрив)

възпалителен кожен обрив (еритема мултиформе)

лихеноидни реакции (сърбящ червеникаво-лилав кожен обрив и/или нишковидни бяло-сиви

линии по лигавиците)

С

неизвестна

честота:(не

могат

да

се

определят

от

наличните

данни):

множествена склероза*

синдром на Гилен-Баре*

Меркел-клетъчен карцином (вид раково заболяване на кожата)*

*Тези случаи са свързани с този клас лекарства, но честотата при Cimzia не може да се

определи от наличните данни.

Други нежелани реакции

При приложението на Cimzia за лечение на други заболявания са наблюдавани и следните

нечести нежелани реакции:

стомашно-чревна стеноза (стеснение в определена част на храносмилателната система).

стомашно-чревна обструкция (запушване на храносмилателната система).

влошаване на общото физическо състояние.

спонтанен аборт.

азооспермия (липса на производство на сперматозоиди).

Съобщаване

на

нежелани

реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани

реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за

съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете

своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как

да

съхранявате

Cimzia

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката и писалката

след “Годен до:/EXP”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Съхранявайте в хладилник (2°C - 8°C).

Не замразявайте.

Съхранявайте предварително напълнената писалка в картонената опаковка, за да се предпази от

светлина.

Предварително напълнените писалки може да се съхраняват при стайна температура (до 25°C)

за еднократен период от максимум 10 дни, защитени от светлина. В края на този период

предварително напълнените писалки

трябва

да

бъдат

използвани

или

изхвърлени

Не използвайте това лекарство, ако разтворът е с променен цвят, мътен или ако се забелязват

частици в него.

Не изхвърляте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте

Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще

спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание

на

опаковката

и

допълнителна

информация

Какво

съдържа

Cimzia

Активното вещество е: цертолизумаб пегол. Всяка предварително напълнена писалка

съдържа 200 mg цертолизумаб пегол в един ml.

Другите съставки са: натриев ацетат, натриев хлорид и вода за инжекция (вижте „Cimzia

съдържа натриев ацетат и натриев хлорид“ в точка 2).

Как

изглежда

Cimziaи

какво

съдържа

опаковката

Cimzia се предлага като инжекционен разтвор в готова за употреба, предварително напълнена

писалка (AutoClicks). Разтворът е бистър до опалесциращ, безцветен до жълт разтвор.

Една опаковка Cimzia съдържа:

две AutoClicks предварително напълнени писалки и

два напоени със спирт тампона (за почистване на избрания участък за инжектиране).

Съществува опаковка с 2 предварително напълнени писалки и 2 напоени със спирт тампона,

както групова опаковка по 6 (3 опаковки по 2) предварително напълнени писалки и 6 (3

опаковки по 2) напоени със спирт тампона и групова опаковка по 10 (5 опаковки по 2)

предварително напълнени писалки и 10 (5 опаковки по 2) напоени със спирт тампона.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател

на

разрешението

за

употреба

UCB Pharma S.A.

Allée de la Recherche 60

B-1070 Bruxelles

Белгия

Производител

UCB Pharma S.A.

Chemin du Foriest

B-1420 Braine l'Alleud

Белгия

За допълнителна информация относно това лекаство, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

UCB Pharma S.A./NV

Tel/Tél: + 32 / (0)2 559 92 00

Lietuva

UCB Pharma Oy Finland

Tel: + 358 9 2514 4221

България

Ю СИ БИ България ЕООД

Teл.: + 359 (0) 2 962 30 49

Luxembourg/Luxemburg

UCB Pharma S.A./NV

Tél/Tel: + 32 / (0)2 559 92 00

Česká

republika

UCB s.r.o.

Tel: + 420 221 773 411

Magyarország

UCB Magyarország Kft.

Tel.: + 36-(1) 391 0060

Danmark

UCB Nordic A/S

Tlf: + 45 / 32 46 24 00

Malta

Pharmasud Ltd.

Tel: + 356 / 21 37 64 36

Deutschland

UCB Pharma GmbH

Tel: + 49 /(0) 2173 48 4848

Nederland

UCB Pharma B.V.

Tel.: + 31 / (0)76-573 11 40

Eesti

UCB Pharma Oy Finland

Tel: + 358 9 2514 4221

Norge

UCB Nordic A/S

Tlf: + 45 / 32 46 24 00

Ελλάδα

UCB Α.Ε.

Τηλ: + 30 / 2109974000

Österreich

UCB Pharma GmbH

Tel: + 43-(0)1 291 80 00

España

UCB Pharma S.A.

Tel: + 34 / 91 570 34 44

Polska

UCB Pharma Sp. z o.o.

Tel.: + 48 22 696 99 20

France

UCB Pharma S.A.

Tél: + 33 / (0)1 47 29 44 35

Portugal

UCB Pharma (Produtos Farmacêuticos), Lda

Tel: + 351 / 21 302 5300

Hrvatska

Medis Adria d.o.o.

Tel: +385 (0) 1 230 34 46

România

UCB Pharma Romania S.R.L.

Tel: + 40 21 300 29 04

Ireland

UCB (Pharma) Ireland Ltd.

Tel: + 353 / (0)1-46 37 395

Slovenija

Medis, d.o.o.

Tel: + 386 1 589 69 00

Ísland

Vistor hf.

Tel: + 354 535 7000

Slovenská republika

UCB s.r.o., organizačná zložka

Tel: + 421 (0) 2 5920 2020

Italia

UCB Pharma S.p.A.

Tel: + 39 / 02 300 791

Suomi/Finland

UCB Pharma Oy Finland

Puh/Tel: + 358 9 2514 4221

Κύπρος

Lifepharma (Z.A.M.) Ltd

Τηλ: + 357 22 34 74 40

Sverige

UCB Nordic A/S

Tel: + 46 / (0) 40 29 49 00

Latvija

UCB Pharma Oy Finland

Tel: + 358 9 2514 4221

United Kingdom

UCB Pharma Ltd.

Tel : + 44 / (0)1753 534 655

Дата

на

последно

преразглеждане

на

листовката

{ММ/ГГГГ}.

Други

източници

на

информация

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИНСТРУКЦИИ

ЗА

УПОТРЕБА

ПРИ

ИНЖЕКТИРАНЕ

НА

CIMZIA

ЧРЕЗ

ПРЕДВАРИТЕЛНО

НАПЪЛНЕНА

ПИСАЛКА

След съответно обучение Вие може сами да започнете да поставяте инжекциите или това да

бъде извършено от някой друг, например член от семейството или приятел. Представените

по-долу инструкции обясняват как да използвате предварително напълнената писалка

(AutoClicks) за да инжектирате Cimzia. Моля, прочетете внимателно инструкциите и ги

следвайте стъпка по стъпка. Вашият лекар или медицински специалист ще Ви покаже как сами

да поставяте инжекциите. Не пристъпвайте към самостоятелно инжектиране, ако не сте

напълно сигурни, че знаете как да подготвите и поставите инжекцията.

По-долу е диаграмата на AutoClicks предварително напълнена писалка.

1: Оранжев пръстен

2: Прозорче за наблюдение

3: Черна дръжка

4: Прозрачна капачка

1.

Подготовка

Извадете опаковката на Cimzia от хладилника.

Ако запечатването(ията) липсва или е нарушенено - не използвайте и се свържете с

Вашия фармацевт.

Извадете следните части от опаковката на Cimzia и ги поставете върху чиста и равна

повърхност:

-Една или две AutoClicks предварително напълнена(и) писалка(и)

-Един или два напоен(и) със спирт тампон(и)

Проверете срока на годност върху предварително напълнената писалка и опаковката. Не

използвайте Cimzia след срока на годност отбелязан върху опаковката и предварително

напълнената писалка, след "Годен до:". Срокът на годност отговаря на последния ден от

посочения месец.

Оставете AutoClicks предварително напълнена(и) писалка(и) да достигне стайна

температура. Това може да отнеме 30 до 45 минути. Това ще помогне за намаляване на

дискомфорта по време на инжектиране.

-

Не загрявайте лекарството – оставете да се затопли само.

Не отстранявайте капачката, докато не сте готови да инжектирате.

Измийте добре ръцете си.

2.

Избор

и

подготовка

на

мястото

за

инжектиране

Изберете място за инжектиране върху бедрата или корема.

Всяка нова инжекция трябва да бъде поставена на място, различно от мястото на

приложение на предишната инжекция.

-

Не инжектирайте в място, където кожата е зачервена, наранена или втвърдена.

-

Почистете мястото на инжектиране с приложения напоен със спирт тампон, с

помощта на кръгови движения от центъра навън.

-

Не докосвайте почистената област преди поставянето на инжекцията.

3.

Инжектиране

AutoClicks предварително напълнена писалка е създадена да работи точно и безопасно.

Въпреки това, ако някоя от следващите стъпки се обърка и/или ако не се чувствате

сигурни за процеса на инжектиране, свържете се с Вашия лекар или фармацевт.

Не разклащайте предварително напълнената писалка.

Проверете лекарството през прозорчето за наблюдение.

-

Не използвайте предварително напълнената писалка, ако разтвора е с променен цвят,

мътен или можете да забележите в него частици.

-

Може да забележите въздушни мехурчета - това е нормално. Подкожно инжектиране

на разтвор, който съдържа въздушни мехурчета е безвредно.

Дръжте здраво с една ръка предварително напълнена писалка за черната дръжка.

Хванете прозрачната капачка с другата ръка и я изтеглете направо. Не въртете капачката,

докато я отстранявате, това може да засегне вътрешния механизъм).

Инжектирайте в рамките на 5 минути след сваляне на капачката.

Не

поставяйте

отново

капачката.

Въпреки че не се вижда, върха на иглата е вече открит. Не се опитвайте да докоснете

иглата, тъй като това е възможно да активира предварително напълнена писалка.

Дръжте предварително напълнената писалка изправена (под ъгъл от 90 градуса) спрямо

кожата, която преди това е били почистена (на "мястото на инжектиране").

Притиснете предварително напълнена писалка плътно до кожата. Инжектирането

започва, когато се чуе първото "щрак" и оранжевия пръстен в долната част на

предварително напълнената писалка изчезне.

Продължавайте да държите предварително напълнена писалка плътно до кожата, докато

се чуе второ "щрак" и прозорчето за наблюдение стане оранжево. Това може да отнеме до

15 секунди. През това време, инжектирането ще е завършило. Ако прозорчето за

наблюдаване стане оранжево и чуете второ щракване това означава инжектирането е

приключило. Ако не се чувствате сигурни в процеса на инжектиране, моля свържете се с

Вашия лекар или фармацевт. Не се опитвайте да се повторите процеса на инжектиране

без да поговорите с Вашия лекар или фармацевт.

Иглата автоматично ще се върне обратно в празната писалката. Не се опитвайте да

докоснете иглата.

Вече можете да отделите използваната писалката от кожата, като внимателно издърпате

писалката нагоре.

Използвайте парче марля (памук) за да притиснете мястото на инжектиране за няколко

секунди:

-

Не разтривайте мястото на инжектиране.

-

Ако е необходимо, поставете върху мястото на инжектиране малка залепяща се

превръзка.

4.

След

употреба

Не използвайте повторно писалката. Няма нужда да поставяте отново капачката.

След инжектиране, изхвърлете незабавно използваната(ите) писалка(и) в специален

контейнер, съгласно инструкциите на Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт.

Съхранявайте контейнера на място, недостъпно за деца.

Ако е необходимо да се направи втора инжекция, както е предписал Вашия лекар,

повторете процеса на инжектиране, започвайки от Стъпка 2.

Листовка:

информация

за

потребителя

Cimzia 200 mg

инжекционен

разтвор

в

патрон

за

дозиращо

устройство

цертолизумаб пегол (certolizumab pegol)

Прочетете

внимателно

цялата

листовка,

преди

да

започнете

да

използвате

това

лекарство,

тъй

като

тя

съдържа

важна

за

Вас

информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар,

фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции,

неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво

съдържа

тази

листовка

Какво представлява Cimzia и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да използвате Cimzia

Как да приемате Cimzia

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Cimzia

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Вашият лекар ще Ви даде също и карта за напомняне на пациента, която съдържа важна

информация относно безопасността, която трябва да знаете, преди да Ви бъде приложена

Cimzia и по време на лечението с Cimzia. Носете със себе си тази карта за напомняне на

пациента.

1.

Какво

представлява

Cimzia

и

за

какво

се

използва

Cimzia съдържа активното вещество цертолизумаб пегол, фрагмент от човешко антитяло.

Антителата са протеини, които специфично разпознават и се свързват с други протеини. Cimzia

се свързва със специфичен протеин, наречен тумор-некротизиращ фактор-алфа (TNFα). Така

този TNFα е блокиран от Cimzia, което води до намаляване на възпалението при заболявания

като ревматоиден артрит, аксиален спондилоартрит, псориатичен артрит и псориазис.

Лекарствата, които се свързват с TNFα, се наричат още и TNF блокери.

Cimzia се използва при възрастни при следните възпалителни заболявания:

ревматоиден

артрит,

аксиален

спондилоартрит

(включително анкилозиращ спондилит и аксиален

спондилоартрит без рентгенографски данни за анкилозиращ спондилит),

псориатичен

артрит

,

плакатен

псориазис.

Ревматоиден

артрит

Cimzia се използва за лечение на ревматоиден артрит. Ревматоидният артрит е възпалително

заболяване на ставите. Ако имате умерен до тежък активен ревматоиден артрит, възможно е

първоначално да сте използвали други лекарства, обикновено метотрексат. Ако не сте се

повлияли достатъчно добре от тези лекарства, за лечението на ревматоидния артрит ще ви бъде

назначена Cimzia в комбинация с метотрексат. Ако Вашият лекар установи, че метотрексат е

неподходящ, Cimzia може да се прилага самостоятелно.

Cimzia в комбинация с метотрексат може да се използва за лечение на тежък, активен и

прогресиращ ревматоиден артрит без предварително да е използван метотрексат или други

лекарства.

Cimzia, приемана в комбинация с метотрексат, се използва за:

намаляване на признаците и симптомите на Вашето заболяване,

забавят увреждането на хрущяла и костта на ставите, причинени от заболяването,

подобряване на физическото Ви състояние и изпълнението на ежедневните задачи.

Анкилозиращ

спондилит

и

аксиален

спондилоартрит

без

рентгенографски

данни

за

анкилозиращ

спондилит

Cimzia се използва за лечение на тежък активен анкилозиращ спондилит и аксиален

спондилоартрит - без рентгенографски данни за анкилозиращ спондилит (понякога се нарича

не-рентгенографски аксиален спондилоартрит). Тези заболявания са възпалителни заболявания

на гръбначния стълб.

Ако имате анкилозиращ спондилит или или не-рентгенографски аксиален спондилоартрит,

първо ще бъдете лекувани с други лекарства. Ако не се повлияете достатъчно добре от тези

лекарства, ще ви бъде назначена Cimzia за:

намаляване на признаците и симптомите на Вашето заболяване,

подобряване на физическото Ви състояние и изпълнението на ежедневните задачи.

Псориатичен

артрит

Cimzia се използва за лечение на активен псориатичен артрит. Псориатичният артрит е

възпалително заболяване на ставите, което обикновено се придружава от псориазис. Ако имате

активен псориатичен артрит, първо ще бъдете лекувани с други лекарства, обикновено

метотрексат. Ако не сте се повлияли достатъчно добре от тези лекарства, ще ви бъде назначена

Cimzia в комбинация с метотрексат, за:

намаляване на признаците и симптомите на Вашето заболяване,

подобряване на физическото Ви състояние и изпълнението на ежедневните задачи.

Ако Вашият лекар установи, че метотрексат е неподходящ, Cimzia може да се прилага

самостоятелно.

Плакатен

псориазис

Cimzia се използва за лечение на умерен до тежък плакатен псориазис. Плакатен псориазис е

възпалително заболяване на кожата и може да засегне и Вашия скалп и нокти.

Cimzia се използва за намаляване на възпалението на кожата и други признаци и симптоми на

Вашето заболяване.

2.

Какво

трябва

да

знаете,

преди

да

използвате

Cimzia

НЕ

използвайте

Cimzia:

Ако сте

АЛЕРГИЧНИ

(свръхчувствителни) към активното вещество или към някоя от

останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Ако имате тежка инфекция, включително активна

ТУБЕРКУЛОЗА

(ТБ).

Ако имате умерена до тежка

СЪРДЕЧНА

НЕДОСТАТЪЧНОСТ

. Уведомете Вашия

лекар, ако сте имали или имате тежко сърдечно заболяване.

Предупреждения

и

предпазни

мерки

Говорете с Вашия лекар преди да използвате Cimzia, ако нещо от изброеното по-долу се отнася

до Вас:

Алергични

реакции

Ако развиете

АЛЕРГИЧНИ

РЕАКЦИИ

като стягане в гърдите, хриптене, замаяност,

оток или обрив, спрете приема на Cimzia и уведомете

НЕЗАБАВНО

Вашия лекар. Някои

от тези реакции може да настъпят след първото приложение на Cimzia.

Ако някога сте имали алергична реакция към латекс.

Инфекции

Ако сте имали

ПОВТАРЯЩИ

СЕ

или

ОПОРТЮНИСТИЧНИ

ИНФЕКЦИИ

или

други състояния, които повишават риска от инфекции (като лечение с имуносупресори –

лекарства, които могат да намалят способността за справяне с инфекции).

Ако имате инфекция или развиете симптоми като треска, поява на рани, умора или

проблеми със зъбите. По време на лечението с Cimzia, Вие може да развиете по-лесно

инфекции, включително тежки, а в редки случаи и животозастрашаващи инфекции.

Съобщeни са случаи на

ТУБЕРКУЛОЗА

(TБ)

при пациенти на лечение с Cimzia,

Вашият лекар ще Ви изследва за признаци и симптоми на туберкулоза преди започване

на лечение с Cimzia. Това ще включва снемане на подробна медицинска анамнеза,

рентгенография на гръдния кош и туберкулинов тест. Провеждането на тези изследвания

трябва да бъде отбелязано във Вашата карта за напомняне на пациента. Ако е

диагностицирана латентна (неактивна) туберкулоза, може да се наложи да приемете

съответните антитуберкулозни лекарства, преди да започнете лечение с Cimzia. В редки

случаи, може да се развие туберкулоза по време на лечението с Cimzia, дори и ако сте

получили превантивно лечение за туберкулоза. Много е важно да уведомите Вашия

лекар, ако някога сте имали туберкулоза или сте били в близък контакт с някой, който е

имал туберкулоза. Незабавно уведомете Вашия лекар, ако по време или след лечение с

Cimzia се появят симптоми на туберкулоза (продължителна кашлица, загуба на тегло,

апатия, лека треска) или друга инфекция.

Ако при Вас съществува риск или сте носител или имате активна инфекция с

ВИРУСА

НА

ХЕПАТИТ

B (HBV), Cimzia може да повиши риска от реактивиране при хора, които

са носители на този вирус. Ако това се случи, трябва да спрете приема на Cimzia. Вашият

лекар трябва да Ви изследва за HBV преди да започнете да приемате Cimzia.

Сърдечна

недостатъчност

Ако имате лека

СЪРДЕЧНА

НЕДОСТАТЪЧНОСТ

и се лекувате с Cimzia, състоянието

на сърдечната недостатъчност трябва да бъде редовно проследявано от Вашия лекар.

Важно е да уведомите Вашия лекар, ако сте имали или имате тежко сърдечно заболяване.

Ако развиете нови симптоми или симптомите на сърдечна недостатъчност се влошават

(напр. учестено дишане или оток на глезените), Вие трябва да уведомите незабавно

Вашия лекар. Вашият лекар може да реши да спре лечението с Cimzia.

Злокачествено

заболяване

(рак)

Макар и нечесто, при пациенти на лечение с Cimzia или други TNF блокери са

съобщавани случаи на поява на някои видове

РАК

. Пациенти с по-тежка форма на

ревматоиден артрит, имащи заболяването от дълго време, може да са с по-висок от

средния риск за поява на определен вид рак, засягащ лимфната система, наречен лимфом.

Ако приемате Cimzia, рискът при Вас да развиете лимфом или друг вид рак може да е

повишен. В допълнение, редки случаи на немеланомен рак на кожата са наблюдавани при

пациенти, приемащи Cimzia. Уведомете Вашия лекар, ако по време на лечението с Cimzia

или след това развиете нови кожни лезии, или съществуващите кожни лезии променят

своя вид.

Има случаи на ракови заболявания, включително необичайни видове, при пациенти деца

и тииненджъри, приемащи TNF блокери, които понякога водят до смърт (вижте по-долу

"Деца и юноши").

Други

нарушения

При пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) или пристрастени

пушачи може да съществува повишен риск от развитие на рак при лечение с Cimzia. Ако

сте с ХОББ или пристрастен пушач, трябва да обсъдите с Вашия лекар дали лечението с

TNF блокер е подходящо за Вас.

Ако имате нарушение на нервната система, като множествена склероза, Вашият лекар ще

реши дали трябва да приемате Cimzia.

При някои пациенти организмът може да не успее да образува достатъчно количество

кръвни клетки, които участват в борбата на организма с инфекциите или подпомагат

спирането на кървенето. Ако е налице продължителна треска, образуване на синини,

лесно кървене или изглеждате много бледи, веднага потърсете Вашия лекар. Вашият

лекар ще реши дали да спре лечението с Cimzia.

В редки случаи, може да развиете симптоми на заболяване, наречено лупус (напр.

персистиращ обрив, треска, болка в ставите и умора). Ако тези симптоми се появят при

Вас, потърсете Вашия лекар. Вашият лекар ще реши дали да спре лечението с Cimzia.

Ваксинации

Уведомете Вашия лекар, ако сте се ваксинирали или предстои да се ваксинирате. На Вас

не трябва да ви се поставя жива ваксина, докато използвате Cimzia.

Определени ваксини могат да причинят инфекции. Ако сте използвали Cimzia по време

на бременността, Вашето бебе може да е с по-висок риск за развитие на такава инфекция

приблизително пет месеца след последната доза, която сте приели по време на

бременността. Важно е да кажете на лекарите на Вашето бебе, както и на другите

медицински специлисти, че сте използвали Cimza, за да могат да решат кога на Вашето

бебе трябва да бъде направена някаква ваксина.

Операции

или

дентални

процедури

Уведомете Вашия лекар, ако планиратеоперации или дентални процедури. Уведомете

Вашия хирург или зъболекар, извършващ процедурата, че сте на лечение с Cimzia, като

покажете Вашата карта за напомняне на пациента.

Деца

и

юноши

Cimzia не се препоръчва за употреба при деца и юноши на възраст под 18 години.

Други

лекарства

и

Cimzia

Вие

НЕ

трябва да приемате Cimzia, ако използвате следните лекарства, прилагани за лечение на

ревматоиден артрит:

анакинра

абатацепт

Ако имате въпроси, моля консултирайте се с Вашия лекар.

Cimzia може да бъде прилагана едновременно с:

метотрексат,

кортикостероиди или

обезболяващи лекарства, включително нестероидни противовъзпалителни средства

(наричани още като НСПВС).

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемете други лекарства.

Бременност

и

кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Има ограничен опит с приложението на Cimzia при бременни жени.

Cimzia трябва да се използва само по време на бременност при категорична необходимост. Ако

сте жена с детероден потенциал, обсъдете с Вашия лекар използването на подходяща

контрацепция, докато използвате Cimzia. За жени, планиращи бременност, може да се обмисли

контрацепция в продължение на 5 месеца след последната доза Cimzia.

Ако сте използвали Cimzia по време на бременността, Вашето бебе може да е с по-висок риск

за развитие на инфекция. Важно е да кажете на лекарите, на Вашето бебе, както и на другите

медицински специлисти, че сте използвали Cimzia, преди бебето да е ваксинирано (за повече

информация вижте подточката за ваксинации).

Cimzia може да се прилага в периода на кърмене.

Шофиране

и

работа

с

машини

Cimzia е възможно да окаже слабо влияние върху способността за шофиране и работа с

машини. След приложение на Cimzia е възможно да се появи замаяност (включваща виене на

свят, замъглено зрение и умора).

Cimzia

съдържанатриев

ацетат

и

натриев

хлорид

Лекарственият продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на 400 mg, т.е. на практика

„не съдържа натрий“.

3.

Как

да

приемате

Cimzia

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако

не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ревматоиден

артрит

Началната

доза

при възрастни с ревматоиден артрит е 400 mg, прилагана на

седмица

0, 2

и

4.

Следва

поддържаща

доза

от 200 mg на всеки 2 седмици. Ако се повлиявате от лекарството,

Вашият лекар може да Ви предпише

алтернативна

поддръжаща

доза от 400 mg на всеки 4

седмици.

Приемането на метотрексат продължава заедно с приложението на Cimzia. Ако Вашият

лекар установи, че метотрексат е неподходящ, Cimzia може да се приложи самостоятелно.

Аксиален

спондилоартрит

Началната

доза

при възрастни с аксиален спондилоартрит е 400 mg, прилагана на

седмица

0, 2

и

4.

Това се последва от

поддържаща

доза

200 mg на всеки 2 седмици (от седмица 6) или

400 mg на всеки 4 седмици (от седмица 8), както е указано от Вашия лекар.

Псориатичен

артрит

Началната

доза

при възрастни с псориатичен артрит е 400 mg, прилагана на

седмица

0, 2

и

4.

Това се последва от

поддържаща

доза

от 200 mg през седмица. Ако реагирате на

лекарството, Вашият лекар може да Ви предпише

алтернативна

поддържаща

доза от 400

mg на всеки 4 седмици.

Продължете с метотрексата, докато използвате Cimzia. Ако Вашият лекар установи, че

метотрексат не е подходящ, Cimzia може да се прилага самостоятелно.

Плакатен

псориазис

Препоръчителната доза за възрастни с плакатен псориазис е 400 mg на всеки 2 седмици на

седмици 0, 2 и 4.

Това е последвано от поддържаща доза от 200 mg на всеки 2 седмици или от 400 mgна всеки

2 седмици, както е указано от Вашия лекар.

Как

да

използвате

Cimzia

Cimzia ще Ви бъде прилагана от лекар специалист или медицинско лице. Cimzia ще Ви бъде

приложена подкожно (подкожно приложение, съкращение: SC) като една (доза от 200 mg) или

две (доза от 400 mg) инжекции. Те обикновено се поставят в областта на бедрото или корема.

Не инжектирайте в зона, в която кожата е зачервена, наранена или втвърдена.

Инструкции

за

самостоятелно

инжектиране

на

Cimzia

Cimzia инжекционен разтвор в патрон за дозиращо устройство (наричано също и "патрон") е

предназначена за еднократна употреба заедно с електромеханичното устройство за

инжектиране, наречено „ava“. След съответно обучение, Вашият лекар може да Ви позволи

сами да си инжектирате Cimzia. Моля, прочетете инструкциите в края на тази листовка, за да

научите как да инжектирате Cimzia, както и в инструкцията за употреба, предоставена с

инжекционното устройство „ava“.

Ако Вашият лекар Ви е позволил да се инжектирате самостоятелно, трябва да се консултирате с

Вашия лекар, преди да продължите да се инжектирате самостоятелно:

след 12 седмици, ако имате ревматоиден артрит, аксиален спондилоартрит или псориатичен

артрит, или

след 16 седмици, ако имате плакатен псориазис.

Това се прави, за да може лекарят да определи дали Cimzia действа при Вас или следва да се

обмисли друго лечение.

Ако

сте

използвали

повече

от

необходимата

доза

Cimzia

Ако Вашият лекар Ви е позволил сами да поставяте инжекциите и Вие случайно сте

инжектирали Cimzia по-често от предписаното, уведомете го. Винаги носете със себе си картата

за напомняне на пациента и външната картонената кутия на Cimzia, дори да е празна.

Ако

сте

пропуснали

да

използвате

Cimzia

Ако Вашият лекар Ви е позволил сами да поставяте инжекциите и Вие сте забравили да си

направите инжекцията, Вие трябва да инжектирате следващата доза веднага щом си спомните и

се свържете с Вашия лекар за информация. След това говорете с Вашия лекар и инжектирайте

следващата доза, според указанията.

Ако

сте

спрели

употребата

на

Cimzia

Не спирайте употребата на Cimzia, без преди това да сте се посъветвали с Вашия лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4.

Възможни

нежелани

реакции

Както всички лекарства,това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Уведомете

ВЕДНАГА

Вашия лекар, ако забележите някоя от следните нежелани реакции:

тежък обрив, копривна треска или други признаци на алергична реакция (уртикария)

оток на лицето, ръцете и ходилата (ангиоедем)

затруднено дишане, преглъщане (многобройни причини за тези симптоми)

задух при усилие или в легнало положение или оток на ходилата (сърдечна

недостатъчност)

симптоми на нарушения от страна на кръвта, като продължителна треска, появата на

синини, кървене, бледност (панцитопения, анемия, понижение на тромбоцитите и белите

кръвни клетки)

сериозни обриви по кожата. Те могат да изглеждат като червеникави, подобни на мишени

петна или кръгообразни участъци често с централно разположени мехури, белеща се

кожа, разязвяване на устата, гърлото, носа, гениталиите, около очите и могат да бъдат

предшествани от треска и грипоподобни симптоми (синдром на Стивънс-Джонсън).

Уведомете

ВЪЗМОЖНО

НАЙ-БЪРЗО

Вашия лекар, ако забележите някоя от следните

нежелани реакции:

признаци на инфекция, като треска, физическо неразположение, рани, проблеми със

зъбите, парене при уриниране

слабост или умора

кашлица

изтръпване

скованост

двойно виждане

слабост в ръцете и краката

секретираща или отворена рана, която не зараства

Описаните по-горе симптоми може да се дължат на някои от изброените по-долу нежелани

реакции, наблюдавани при лечението с Cimzia:

Чести

(може

да

засегнатдо

1

на

10

души):

бактериални инфекции на всяко място (образуване на гной)

вирусни инфекции (включително простуда, херпес зостер и грип)

треска

високо кръвно налягане

обрив или сърбеж

главоболие (включително мигрена)

сетивни нарушения, като изтръпване, схващане, парене

чувство на слабост и общо неразположение

болка

нарушения на кръвта

заболявания на черния дроб

реакции на мястото на инжектиране

гадене

Нечести

(може

да

засегнатдо

1

на

100

души):

алергични състояния, включително алергичен ринит и алергични реакции към

лекарството (включително анафилактичен шок)

антитела, насочени срещу нормалната тъкан

злокачествени заболявания на кръвта и лимфната система, като лимфом и левкемия

солидни злокачествени тумори на органи

злокачествени заболявания на кожата, предзлокачествени кожни лезии

доброкачествени (незлокачествени) тумори и кисти (включително на кожата)

сърдечни заболявания, включително слабост на сърдечната мускулатура, сърдечна

недостатъчност, сърдечен пристъп, неприятно усещане в гърдите или натиск в гърдите,

нарушение на сърдечния ритъм, включително неритмична сърдечна дейност

едем (оток на лицето и краката)

симптоми на лупус (имунно или съединителнотъканно заболяване) (болка в ставите,

кожен обрив, фоточувствителност и треска)

възпаление на кръвоносните съдове

сепсис (сериозна инфекция, която може да доведе до органна недостатъчност, шок и

смърт)

туберкулозна инфекция

гъбични инфекции (възникват при отслабване на защитните сили за борба с инфекцията)

респираторни нарушения и възпаление (включително астма, недостиг на въздух,

кашлица, запушване на синусите, плеврит, възпаление на гърлото или затруднено

дишане)

заболявания на стомаха, включително събиране на течност в коремната кухина, язви

(включително язви на устната кухина), перфорация, подуване, рефлукс на киселини,

стомашно разстройство, сухота в устата

заболявания на жлъчката

мускулни заболявания, включително повишение на мускулните ензими

промени на нивата на различни соли в кръвта

промени в холестерола и мастните нива в кръвта

кръвни съсиреци във вените и белите дробове

кървене или появата на синини

променен брой на кръвните клетки, включително понижен брой на червените кръвни

клетки (анемия), понижен брой на тромбоцитите, повишен брой на тромбоцитите

подуване на лимфните възли

грипоподобни симптоми, втрисане, променено усещане за температура, нощно

изпотяване, горещи вълни

тревожност и нарушения в настроението, като депресия, нарушение на апетита, промяна

на теглото

звънтене в ушите

вертиго (замаяност)

усещане за слабост, включително загуба на съзнание

неврологични нарушения от страна на крайниците, включващи симптоми на скованост,

изтръпване, чувство на горене, замаяност, тремор

кожни нарушения, като поява или влошаване на псориазис, възпаление на кожата (като

екзема), нарушения от страна на потните жлези, улцерации, фоточувствителност, акне,

опадване на косата, промяна в цвета, чупливост на ноктите, сухота на кожата и

наранявания

нарушено заздравяване

заболявания на бъбреците и пикочните пътища, включително увреждане на бъбречната

функция, кръв в урината и пикочни нарушения

нарушения на менструалния цикъл (месечното неразположение), включително липса на

кървене или тежко нерегулярно кървене

нарушения от страна на гърдите

възпаление на очите, зрителни нарушения, проблеми със сълзите

повишение на някои кръвни параметри (повишена алкална фосфатаза в кръвта)

удължено коагулационно време (време на съсирване на кръвта)

Редки

(може

да

засегнатдо

1

на

1 000

души):

стомашно-чревен карцином, меланом

възпаление на белия дроб (интерстициална белодробна болест, пневмонит)

удар, запушване на кръвоносните съдове (атеросклероза), лошо кръвообращение, което

прави пръстите на краката и ръцете сковани и бледи (феномен на Рейно), промяна в цвета

на кожата - лилави петна, малките вени в близост до повърхността на кожата може да

станат видими

възпаление на перикарда

сърдечна аритмия

увеличен далак

нарастване на еритроцититната маса

неправилна морфология на белите кръвни клетки

образуване на камъни в жлъчния мехур

бъбречни проблеми (включително нефрит)

имунни нарушения, като саркоидоза (обрив, болка в ставите, треска), серумна болест,

възпаление на мастната тъкан, ангионевротичен оток (подуване на устните, лицето и

гърлото)

нарушения на щитовидната жлеза (гуша, умора, загуба на тегло)

повишени нива на желязото в организма

повишени нива на пикочната киселина в кръвта

опит за самоубийство, психично нарушение, делир

възпаление на слухови, зрителни или лицеви нерви, нарушение на координацията или

равновесието

засилено движение на червата

фистула (свързване на един орган с друг) (произволно място)

нарушения от страна на устната кухина, включително болка при преглъщане

лющене на кожата, появата на мехури, нарушения в структурата на косъма

сексуална дисфункция

припадък

влошаване на заболяване, наречено дерматомиозит (което се проявява като мускулна

слабост, придружена от кожен обрив)

синдром на Стивънс-Джонсън (сериозно кожно заболяване, чиито ранни симптоми

включват общо неразположение, треска, главоболие и обрив)

възпалителен кожен обрив (еритема мултиформе)

лихеноидни реакции (сърбящ червеникаво-лилав кожен обрив и/или нишковидни бяло-

сиви линии по лигавиците

С

неизвестна

честота

(не

могат

да

се

определят

от

наличните

данни):

множествена склероза*

синдром на Гилен-Баре*

Меркел-клетъчен карцином (вид раково заболяване на кожата)*

*Тези случаи са свързани с този клас лекарства, но честотата при Cimzia не може да се

определи от наличните данни.

Други нежелани реакции

При приложението на Cimzia за лечение на други заболявания са наблюдавани и следните

нечести нежелани реакции:

стомашно-чревна стеноза (стеснение в определена част на храносмилателната система).

стомашно-чревна обструкция (запушване на храносмилателната система).

влошаване на общото физическо състояние.

спонтанен аборт.

азооспермия (липса на производство на сперматозоиди).

Съобщаване

на

нежелани

реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани

реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за

съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете

своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как

да

съхранявате

Cimzia

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката и патрона за

дозиращо устройство след “Годен до:/EXP”. Срокът на годност отговаря на последния ден от

посочения месец.

Съхранявайте в хладилник (2°C - 8°C).

Не замразявайте.

Съхранявайте патрона за дозиращо устройство в картонената опаковка, за да се предпази от

светлина.

Патроните за дозиращо устройство може да се съхраняват при стайна температура (до 25°C) за

еднократен период от максимум 10 дни, защитени от светлина. В края на този период

патроните за дозиращо устройство

трябва

да

бъдат

използвани

или

изхвърлени

Не използвайте това лекарство, ако разтворът е с променен цвят, мътен или ако се забелязват

частици в него.

Не изхвърляте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте

Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще

спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание

на

опаковката

и

допълнителна

информация

Какво

съдържа

Cimzia

Активното вещество е: цертолизумаб пегол. Всеки патрон за дозиращо устройство

съдържа 200 mg цертолизумаб пегол в един ml.

Другите съставки са: натриев ацетат, натриев хлорид и вода за инжекция (вижте „Cimzia

съдържа натриев ацетат и натриев хлорид“ в точка 2).

Как

изглежда

Cimziaи

какво

съдържа

опаковката

Cimzia се предлага като инжекционен разтвор в готов за употреба патрон за дозиращо

устройство. Патрона за дозиращо устройство се използва с електромеханичното устройство за

инжектиране, наречено „ava“. Устройството се предоставя отделно. Разтворът е бистър до

опалесциращ, безцветен до жълт разтвор.

Една опаковка Cimzia съдържа:

два патрона за дозиращо устройство с разтвор и

два напоени със спирт тампона (за почистване на избрания участък за инжектиране).

Съществува опаковка с 2 патрона за дозиращо устройство и 2 напоени със спирт тампона,

групова опаковка по 6 (3 опаковки по 2) патрона за дозиращо устройство и 6 (3 опаковки по 2)

напоени със спирт тампона и групова опаковка по 10 (5 опаковки по 2) патрона за дозиращо

устройство и 10 (5 опаковки по 2) напоени със спирт тампона.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател

на

разрешението

за

употреба

UCB Pharma S.A.

Allée de la Recherche 60

B-1070 Bruxelles

Белгия

Производител

UCB Pharma S.A.

Chemin du Foriest

B-1420 Braine l'Alleud

Белгия

За допълнителна информация относно това лекаство, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

UCB Pharma S.A./NV

Tel/Tél: + 32 / (0)2 559 92 00

Lietuva

UCB Pharma Oy Finland

Tel: + 358 9 2514 4221

България

Ю СИ БИ България ЕООД

Teл.: + 359 (0) 2 962 30 49

Luxembourg/Luxemburg

UCB Pharma S.A./NV

Tél/Tel: + 32 / (0)2 559 92 00

Česká

republika

UCB s.r.o.

Tel: + 420 221 773 411

Magyarország

UCB Magyarország Kft.

Tel.: + 36-(1) 391 0060

Danmark

UCB Nordic A/S

Tlf: + 45 / 32 46 24 00

Malta

Pharmasud Ltd.

Tel: + 356 / 21 37 64 36

Deutschland

UCB Pharma GmbH

Tel: + 49 /(0) 2173 48 4848

Nederland

UCB Pharma B.V.

Tel.: + 31 / (0)76-573 11 40

Eesti

UCB Pharma Oy Finland

Tel: + 358 9 2514 4221

Norge

UCB Nordic A/S

Tlf: + 45 / 32 46 24 00

Ελλάδα

UCB Α.Ε.

Τηλ: + 30 / 2109974000

Österreich

UCB Pharma GmbH

Tel: + 43-(0)1 291 80 00

España

UCB Pharma S.A.

Tel: + 34 / 91 570 34 44

Polska

UCB Pharma Sp. z o.o.

Tel.: + 48 22 696 99 20

France

UCB Pharma S.A.

Tél: + 33 / (0)1 47 29 44 35

Portugal

UCB Pharma (Produtos Farmacêuticos), Lda

Tel: + 351 / 21 302 5300

Hrvatska

Medis Adria d.o.o.

Tel: +385 (0) 1 230 34 46

România

UCB Pharma Romania S.R.L.

Tel: + 40 21 300 29 04

Ireland

UCB (Pharma) Ireland Ltd.

Tel: + 353 / (0)1-46 37 395

Slovenija

Medis, d.o.o.

Tel: + 386 1 589 69 00

Ísland

Vistor hf.

Tel: + 354 535 7000

Slovenská republika

UCB s.r.o., organizačná zložka

Tel: + 421 (0) 2 5920 2020

Italia

UCB Pharma S.p.A.

Tel: + 39 / 02 300 791

Suomi/Finland

UCB Pharma Oy Finland

Puh/Tel: + 358 9 2514 4221

Κύπρος

Lifepharma (Z.A.M.) Ltd

Τηλ: + 357 22 34 74 40

Sverige

UCB Nordic A/S

Tel: + 46 / (0) 40 29 49 00

Latvija

UCB Pharma Oy Finland

Tel: + 358 9 2514 4221

United Kingdom

UCB Pharma Ltd.

Tel : + 44 / (0)1753 534 655

Дата

на

последно

преразглеждане

на

листовката

{ММ/ГГГГ}.

Други

източници

на

информация

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu

ИНСТРУКЦИИ

ЗА

УПОТРЕБА

ПРИ

ИНЖЕКТИРАНЕ

НА

CIMZIA

ЧРЕЗ

ПАТРОН

ЗА

ДОЗИРАЩО

УСТРОЙСТВО

Важна

информация

Прочетете внимателно указанията по-долу – в тях се обяснява как да инжектирате Cimzia чрез

патрон за дозиращо устройство. Патронът за дозиращо устройство ще бъде наричан също

"патрон" (medication).

Патронът трябва да се използва с електромеханично устройство за инжектиране,

наречено „аvа”, което се предоставя отделно.

Също

така

трябва

внимателно

да

прочетете

пълните

указания

за

употреба

в

ръководството

за

употреба

на

„ava”.

Можете да поставяте инжекцията самостоятелно или тя да Ви бъде поставяна от друго лице

(болногледач).

Ако лекарят Ви прецени, че можете да си поставите инжекцията самостоятелно, първо трябва

да получите съответното обучение.

Ще получите указания от Вашия лекар или медицински специалист по какъв начин да си

инжектирате лекарството.

Ако не сте сигурни в нещо – попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Патрон

за

дозиращо

устройство

1. Външна капачка

2. Индикатор за нивото на лекарството

3. Спринцовка

4. Информационен чип на патрона

5. Капачка на иглата

6. Игла (вътрешна капачка)

7. Тяло на патрона

Устройство

за

инжектиране

: „ava”

Бутон „Включено”/„Изключено” (On/Off)

Бутон „Старт”/„Пауза” (Start/Pause)

3. Порт за патрон/инжектиране

4. Сензор за кожата (сензорът за кожата отчита кога портът за инжектиране е в пълен контакт с

кожата Ви)

5. Колелце за превъртане (за настройка на скоростта на инжектиране)

6. Информационен екран

7. Микро-USBпорт

1.

Подготовка

Извадете картонената опаковка с Cimzia от хладилника.

Ако запечатването(ията) липсва(т) или е(са) нарушенено(и) – не използвайте и се

свържете с Вашия фармацевт.

Извадете следните части от опаковката на Cimzia и ги поставете върху чиста и равна

повърхност:

Един или два патрона с лекарството, в зависимост от предписаната Ви доза

Един или два напоен(и) със спирт тампон(и)

Проверете срока на годност върху патрона и върху опаковката. Не използвайте Cimzia

след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и патрона след „Годен до:”.

Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Оставете лекарството да достигне стайна температура. Това ще отнеме от 30 до 45

минути. Това ще спомогне за намаляване на дискомфорта по време на инжектиране.

– Не загрявайте лекарството – оставете да се затопли само.

– Използвайте чиста и суха кърпа, за да отстраните конденза от външната страна на

патрона.

Не отстранявайте капачката на иглата, докато „ava” не Ви даде указание за това.

Измийте добре ръцете си.

2.

Избор

и

подготовка

на

мястото

за

инжектиране

Изберете място за инжектиране върху бедрата или корема.

Всяка нова инжекция трябва да бъде поставена на място, различно от мястото на

приложение на предишната инжекция.

Не инжектирайте в място, където кожата е зачервена, наранена или втвърдена.

Почистете мястото за инжектиране с напоен със спирт тампон, с помощта на кръгови

движения от центъра навън.

Не докосвайте почистената област преди поставянето на инжекцията.

3.

Инжектиране

Ако не сте сигурни за процеса на инжектиране, свържете се с Вашия лекар или

фармацевт.

Не разклащайте патрона.

Не използвайте патрона, ако е бил изпуснат след като сте го извадили от опаковката.

Включете „ava”:

– Натиснетеи задръжте

(Бутон „Включено”/„Изключено”(On/Off) в продължение на 1

секунда или докато екранът светне и чуете звуков сигнал.

– Думата “Hello” ще бъде изписана на екрана за 2 секунди – това означава, че „ava” е

включено.

След това „ava” ще Ви покаже:

– Настоящата Ви доза и колко често трябва да я инжектирате,

– Това ще бъде последвано от съобщение „Направете проверка и след това поставете

патрона (“Inspectandtheninsertmedication”).

Проверете лекарството в тялото на патрона.

– Не го използвайте, ако разтворът е с променен цвят, мътен или съдържа частици.

– Може да забележите въздушни мехурчета – това е нормално. Подкожното инжектиране

на разтвор, който съдържа въздушни мехурчета, е безвредно.

Проверете дали червеният индикатор за нивото на лекарството е в горната част на

патрона.

– Патронът съдържа 1 mlCimzia и не е пълен догоре – това е нормално.

– Не отстранявайте все още капачката на иглата от лекарството.

Силно притиснете капачката на плоския край на порта за патрон/инжектиране в долната

част на „ava” – натискайте, докато чуете щракване.

– Не въртете патрона за дозиращо устройство – той е със специална форма, за да приляга

точно.

Пуснете капачката на иглата – това позволява „ava” да провери дали патронът може да се

използва. Не премахвайте капачката на иглата.

– Ще се изпише „Патронът е приет” (“Medication accepted”), ако поставянето е правилно.

– След кратка пауза, „ava” автоматично ще изтегли патрона навътре.

Показана е настоящата скорост на инжектиране (скорост на вливане на лекарството).

– Можете да промените скоростта, като използвате колелцето за превъртане отстрани на

„ava”.

– Може да изберете: „най-бавно” ( “slowest”), „бавно” ( “slow”), „бързо” (“fast”) или „най-

бързо” (“fastest”) – чрез това се контролира колко бързо ще бъде инжектирано лекарството

и трябва да се избере (и настрои) според Вашето лично предпочитание. Вашият лекар може

да Ви даде съвет.

Изписва се „Отстрани и запази капачката на иглата „ (“Remove and save needle cap”).

– Отстранете капачката на иглата само когато сте готови да поставите инжекцията.

Когато сте готови, отстранете капачката на иглата, като я издърпате силно надолу.

– След като сте премахнали капачката на иглата, трябва да поставите инжекцията в

рамките на 5 минути. Не е необходимо да бързате с инжектирането – 5 минути са

достатъчен период от време. Оставащото време се показва на екрана.

Запазете

капачката

на

иглата

ще Ви е необходима по-късно, за да отстраните

използвания патрон от „ava”.

Седнете удобно за постанянето на инжекцията.

– Опитайте се да се отпуснете, тъй като това ще направи инжектирането по-комфортно.

Поставете оранжевия сензор за кожа върху мястото, на което ще поставите инжекцията.

– Поставете „ava” под прав ъгъл върху кожата си с екран, обърнат към Вас. По този начин

ще се уверите, че поставяте инжекцията правилно.

– Поставете „ava”, както е показано, за да можете лесно да натиснете

(Бутон „Старт”/

„Пауза” (Start/Pause) без да местите „ava”.

След като „ava” е поставено плътно върху кожата Ви се показва „При готовност

натиснете > еднократно” (“When ready press > once” ).

Натиснете

( Бутон „Старт”/„Пауза” (Start/Pause).

– Докато трае инжектирането, продължавайте на държите „ava” плътно върху кожата си.

– Не отстранявайте „ava” от кожата си по време на инжектирането, за да сте сигурни, че

сте получили цялата доза.

– Ако по време на инжектиране „ava” се отстрани по случайност от кожата, инжектирането

ще спре автоматично и иглата ще се прибере обратно в устройството. За да завършите

инжектирането си:

Повторете Стъпка 2 (Избор на място за инжектиране и подготовка), като изберете

друго място за инжектиране

Плътно притиснете „ava” върху кожата, за да започне инжектирането отново, след

което

натиснете

(Бутон „Старт”/„Пауза” (Start/Pause).

Ако не се чувствате сигурни за процеса на инжектиране, свържете се с Вашия лекар или

фармацевт. Не се опитвайте да повторите инжектирането без да сте се посъветвали с

Вашия лекар или фармацевт.

Когато инжектирането приключи, върху екрана на „ava” се появява съобщението

„Инжектирането приключи. Отстранете от кожата” ("Injection complete. Please remove

from skin") – тогава можете да отстраните устройството от кожата си.

Използвайте парче марля и притиснете мястото на инжектиране в продължение на

няколко секунди:

– не разтривайте мястото на инжектиране.

– ако е необходимо, поставете върху мястото на инжектиране малка залепяща се

превръзка.

Съобщенията „Непокрита игла! Бъдете внимателни!” (“Needle uncapped! Handle with

care!”) и „Поставете капачката на иглата” (“Please replace needle cap”) се показват, докато

не се постави отново капачката на иглата.

Поставете капачката на иглата.

Пуснете капачката на иглата, за да може „ava” да избута използвания патрон.

Когато се изпише „Отстранете и изхвърлете използвания патрон” (“Remove and discard

used medication”), издърпайте патрона, като използвате капачката на иглата.

Проверете дали червеният индикатор за нивото на лекарството е в долната част на

патрона – това показва дали сте си приложили цялото лекарство. Ако индикаторът не е в

долната част, свържете се с Вашия фармацевт.

4.

След

употреба

Не използвайте патрона повторно

След инжектиране изхвърлете незабавно използвания(ите) патрон(и) в специален

контейнер, съгласно инструкциите на Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт.

Съхранявайте контейнера на място, недостъпно за деца.

Ако е необходимо да се направи втора инжекция, както е предписал Вашия лекар:

– на екрана ще се покаже съобщението „Остава Ви 1 инжекция” (“Youhave 1 injectionleft”).

– повторете процеса на инжектиране, започвайки от Стъпка 2.

След употреба съхранявайте „ava” в кутията за съхранение.