Broadline

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Broadline
 • Използвай за:
 • Животни
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Broadline
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Котки
 • Терапевтична област:
 • Антипаразитни средства, инсектициди и репеленти, авермектинов
 • Терапевтични показания:
 • За котки с, или в опасност от смесени вредители цестод, нематоди и външни паразити.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 6

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/V/C/002700
 • Дата Оторизация:
 • 03-12-2013
 • EMEA код:
 • EMEA/V/C/002700
 • Последна актуализация:
 • 27-03-2019

Доклад обществена оценка

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5505

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/621439/2013

EMEA/V/002700

Резюме на EPAR за обществено ползване

Broadline

fipronil/(S)-methoprene/eprinomectin/praziquantel

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен доклад за оценка (EPAR) за

Broadline. В него се разяснява как Агенцията е оценила ветеринарномедицинския продукт (ВМП),

за да препоръча лицензиране за употреба в Европейския съюз (ЕС) и условия на употреба.

Документът не е предназначен да предоставя практически съвети относно употребата на

Broadline.

За практическа информация относно употребата на Broadline собствениците на животни или

животновъдите следва да прочетат листовката или да се свържат с ветеринарен лекар или

фармацевт.

Какво представлява Broadline и за какво се използва?

Broadline е ветеринарномедицински продукт, който се използва за третиране на котки със или

изложени на риск от смесено опаразитяване с тении, нематоди и външни паразити (бълхи,

кърлежи и паразитен акар, наречен Notoedres cati, които причиняват краста). Продуктът трябва

да се използва само когато и трите групи паразити са цел на третирането по едно и също време.

По отношение на външните паразити Broadline третира опаразитяване с бълхи и предпазва от

ново опаразитяване за най-малко един месец; предпазва също така околната среда от заразяване

с бълхи за повече от месец. Може да се използва и като част от стратегията за третиране на

алергичен дерматит, причинен от бълхи (алергична реакция към ухапване от бълхи). Третира

опаразитяване с кърлежи и предпазва от ново опаразитяване за най-много три седмици.

По отношение на вътрешните паразити Broadline се използва за третиране на тении и нематоди в

червата, както и вид нематоди, които опаразитяват пикочния мехур, и два вида котешка

белодробна глиста. Broadline може да се използва и за предпазване от дирофилариоза за

един месец.

Broadline съдържа четири активни субстанции: фипронил (fipronil), (S)-метопрен ((S)-

methoprene), еприномектин (eprinomectin) и празиквантел praziquantel.

Broadline

EMA/756076/2013

Страница 2/4

Как се използва Broadline?

Broadline се предлага под формата на разтвор за спот-он приложение в апликатори с две

различни количества на активната субстанция в дозова единица за употреба при котки с

различно телесно тегло и се отпуска по лекарско предписание.

Съдържанието на един пълен апликатор (подходящ за теглото на котката) се прилага директно

върху кожата след разделяне на козината на едно единствено място — по средата на врата. За

белодробна глиста може да се препоръча второ третиране един месец след първоначалното.

Как действа Broadline?

Две от активните субстанции в Broadline — фипронил и (S)-метопрен, действат като

„ектопаразитициди“. Това означава, че те умъртвяват външните паразити, които живеят по

кожата или козината на животните, като например бълхи и кърлежи. Две от активните субстанции

в Broadline — еприномектин и празиквантел, действат като „ендопаразитициди“. Това означава,

че те умъртвяват паразитите, които живеят в организма на животните.

Фипронил умъртвява зрелите паразити. Той блокира каналите в нервните им клетки, които

позволяват преминаването на заредени хлоридни частици (йони), като смущава предаването на

нервни сигнали и води до свръхстимулация и смърт.

(S)-метопрен представлява регулатор на растежа на насекомите, който спира жизнения цикъл на

бълхите, като умъртвява яйцата и блокира етапите от развитието на младите бълхи и причинява

смъртта им.

Еприномектин смущава каналите в нервните и мускулните клетки на нематодите, които

позволяват преминаването на заредени хлоридни частици (йони), като води до парализа и смърт.

Празиквантел действа върху мембраните на клетките на тениите, което води до смъртта на

паразитите.

Какви ползи от Broadline са установени в проучванията?

Ефективността на Broadline срещу бълхи и кърлежи е проучена в практическо проучване на ЕС,

обхващащо котки, заразени с бълхи, с кърлежи или с двете. В проучването е установена

ефективност от 86—87 % срещу възрастни бълхи за Broadline през 30-дневния период след

третирането спрямо 76 и 82 % при котки, третирани с друг ветеринарномедицински продукт,

съдържащ само фипронил и (S)-метопрен. По отношение на кърлежите ефективността е между 85

и 93 % при котките, третирани с Broadline, спрямо 92 до 98 % при третираните с продукта за

сравнение.

Ефективността на Broadline срещу котешка краста е изследвана в лабораторно проучване при 18

естествено опаразитени котки. Мярката за ефективност е намаляването на броя на акарите

Notoedres cati, намерени в остъргвания на кожата, в сравнение с котки, които не са третирани. В

проучването е установена над 98 % ефективност на ветеринарномедицинския продукт срещу

акарите, с клинично излекуване на всички животни.

Ефективността на Broadline срещу интестинални паразити е проучена в практическо проучване на

ЕС, обхващащо котки на различна възраст от двата пола, опаразитени с тении или с нематоди,

или и с двете. Третираните с Broadline котки са сравнени с котки, третирани с продукт за спот-он

приложение, съдържащ лекарствата за вътрешни паразити емодепсид и празиквантел.

Ефективността е измерена чрез откриване на зрелите сегменти (за тении) или броене на яйцата

(за нематоди) в изпражненията на 14-ия ден след третирането. В проучването е установена почти

Broadline

EMA/756076/2013

Страница 3/4

100 % ефективност срещу тении и нематоди както при Broadline, така и при продукта за

сравнение.

Ефективността на Broadline срещу котешка белодробна глиста е проучена в практическо

проучване в Италия. Двайсет котки, естествено опаразитени с белодробна глиста, са третирани с

Broadline. Основната мярка за ефективност е намаляването на броя на ларвите на вътрешните

паразити в изпражненията на 28-ия ден от еднократно третиране. Broadline е с над 90 %

ефективност за намаляване на ларвите на белодробната глиста на 28-ия ден след третирането и

всички третирани котки с респираторни признаци (като хриптене, устойчива кашлица и течащ

нос) са клинично излекувани.

Ефективността на Broadline за профилактика на болестта дирофилариоза е установена в три

лабораторни проучвания, при котки, опаразитени по изкуствен начин. Broadline е със 100 %

ефективност срещу ларвния стадий L4 на дирофилариоза.

Какви са рисковете, свързани с Broadline?

На мястото на приложение може да се появят леки и кратковременни кожни реакции (сърбеж,

локално опадане на козината). Ако котката ближе мястото на приложение, може да се прояви

временно прекомерно слюноотделяне. Ако ветеринарномедицинският продукт бъде погълнат от

животното, това може да доведе до повръщане (позиви за повръщане) и/или кратковременни

ефекти върху нервната система, например липса на мускулна координация, дезориентация, липса

на интерес към заобикалящата среда и разширени зеници. Всички тези симптоми отшумяват

спонтанно в рамките на 24 часа.

Broadline не трябва да се използва при болни или възстановяващи се животни. Не трябва да се

използва при зайци или в случаи на свръхчувствителност (алергия) към някоя от съставките.

Какви са предпазните мерки за лицето, което прилага

ветеринарномедицинския продукт или влиза в контакт с животното?

Лицата, които прилагат лекарството, не трябва да пушат, ядат или пият по време на прилагането

и трябва да измиват ръцете си след боравене с продукта.

Трябва да се избягва контакт с апликатора. При случайно попадане в очите те трябва да бъдат

изплакнати с вода, а при случайно попадане върху кожата тя трябва да бъде измита с вода и

сапун. Ако раздразнението на очите продължи или бъдат забелязани неблагоприятни лекарствени

реакции, трябва да се потърси медицинска помощ, като на лекаря се покаже листовката или

етикетът на продукта.

Хора с доказана свръхчувствителност към някоя от съставките трябва да избягват контакт с

продукта. Третираните животни не трябва да се пипат до изсъхване на мястото на приложение.

През това време децата не трябва да играят с третираните животни. Следователно не се

препоръчва наскоро третираните животни да спят при собствениците си, особено при деца.

Защо Broadline е лицензиран за употреба?

Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) на Агенцията реши, че

ползите от Broadline са по-големи от рисковете, и препоръча Broadline да бъде лицензиран за

употреба в ЕС.

Broadline

EMA/756076/2013

Страница 4/4

Допълнителна информация за Broadline:

На 4.12.2013 г. Европейската комисия издава лиценз за употреба на Broadline, валиден в ЕС.

Пълният текст на EPAR за Broadline може да се намери на уебсайта на

Агенцията: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports.

За повече информация относно третирането с Broadline собствениците на животни или

животновъдите следва да прочетат листовката или да попитат ветеринарен лекар или фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста: май 2017 г.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

B. ЛИСТОВКА

ЛИСТОВКА:

BROADLINE спот-он разтвор за котки < 2.5 kg

BROADLINE спот-он разтвор за котки 2.5–7.5 kg

1.

ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лиценза за употреба:

MERIAL

29, Avenue Tony Garnier

69007 Lyon

France

Производител, отговорен за освобождаване на партидата:

MERIAL

4 Chemin du Calquet,

31000 Toulouse

France

2.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

BROADLINE спот-он разтвор за котки < 2.5 kg

BROADLINE спот-он разтвор за котки 2.5–7.5 kg

3.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

Всяка единична доза (апликатор) осигурява:

Обем на

единична

доза (ml)

Fipronil

(mg)

(S)-methoprene

(mg)

Eprinomectin

(mg)

Praziquantel

(mg)

Котки <2.5 kg

24.9

30.0

1.20

24.9

Котки 2.5-7.5 kg

74.7

90.0

3.60

74.7

Ексципиенти: Butylhydroxytoluene (E321) 1mg/ml.

Разтвор за прилагане върху ограничен участък.

4.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

За котки със или в риск от смесено опаразитяване с цестоди, нематоди и ектопаразити.

Ветеринарномедицинския продукт е ексклузивно предназначен, когато цел на третирането са

всичките три групи по едно и също време.

Ектопаразити

Третиране и предпазване от опаразитяване с бълхи (

Ctenocephalides felis

). Елиминиране

на бълхи в рамките на 24 часа. Еднократното третиране предпазва от бъдещо

опаразитяване в продължение най-малко на един месец.

Предпазване на околната среда от заразяване, чрез инхибиране развитието на бълхите на

ранни стадии на развитие (яйца, ларви и какавиди) за повече от месец. Продуктът може

да бъде използван като част от стратегията за третиране и контрол върху алергичния

дерматит причинен от бълхи (FAD).

Третиране и предпазване от опаразитяване с кърлежи (

Ixodes ricinus

). Елиминиране на

кърлежи в рамките на 48 часа. Еднократното третиране предпазва от бъдещо

опаразитяване до 3 седмици.

Третиране на нотоедроза (

Notoedres cati

Цестоди

Третиране на опаразитяване с тении (

Dipylidium caninum

Taenia taeniaeformis

Echinococcus multilocularis

Joyeuxiella pasqualei

(възрастни),

Joyeuxiella fuhrmanni

(възрастни).

Нематоди

Третиране на инвазии от гастроинтестинални нематоди (L3, L4 ларви, незрели възрастни

и възрастни на

Toxocara

cati

, L4 ларви и възрастни на

Ancylostoma tubaeforme

и възрастни

форми на

Toxascaris leonina

Ancylostoma brazilienze

Третиране на опаразитяване с котешки белодробни нематоди (L3 ларви, L4 ларви и

възрастни на

Aelurostrongylus abstrusus,

L4 ларви и възрастни на

Troglostrongylus brevior

Третиране на инфекции с пикочни нематоди (

Capillaria plica

Предпазване от дирофилариоза (ларви

Dirofilaria immitis

) за един месец.

5.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се използва при болни (например системни заболявания, треска) или възстановяващи се

животни.

Да не се използва при зайци.

Да не се използва при свръхчувствителност към активните субстанции или към някой от

ексципиентите.

6.

НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Временно слепване или образуване на слепени кичури от козина и леки, преходни кожни

реакции на мястото на приложение (сърбеж, локално опадане на козината) са често

наблюдавани на мястото на приложение след третиране при клиничните изследвания.

Ако котката е облизала мястото на приложение след третиране, често е наблюдаван кратък

период на повишена саливация при клиничните изследвания.

Разстройства в храносмилателния тракт и/или неврологични разстройства може да се

наблюдават след прилагане на ветеринарномедицинския продукт(виж точка “Специални

предпазни мерки за животните при употребата на продукта” под СПЕЦИАЛНИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ).

Симптоматично лечение може да се изисква ако признаците не изчезват спонтанно в рамките

на 24 часа. Правилното приложение ще сведе до минимум появата на такива случаи (виж точка

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ).

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

много чести (повече от 1 на 10 третирани животни, проявяващи неблагоприятни

реакции по време на курса на едно лечение)

чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 третирани животни)

не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 третирани животни)

редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 третирани животни)

много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 третирани животни, включително

изолирани съобщения).

Ако забележите някакви неблагоприятни реакции включително и такива които не са описани в

тази листовка, или мислите, че ветеринарномедицинския продукт не работи моля да уведомите

Вашия ветеринарен лекар.

7.

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Котки.

8.

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

За външно приложение върху кожата (прилагане върху ограничен участък).

Препоръчаните минимални дози са 10 mg/kg телесна маса за фипронил, 12 mg/kg за

(S)-метопрен, 0.5 mg/kg за еприномектин и 10 mg/kg за празиквантел. Изберете подходящия

размер апликатор (или комбинация от апликатори, за котки над 7,5 kg) съобразно теглото на

котката.

Употребата на ветеринарномедицинския продукт трябва да се основава ексклузивно на

потвърдено смесено опаразитяване или значителен риск от смесено опаразитяване с

ектопаразити и нематоди (включително за превенция на дирофилариоза) и когато

едновременно лечение срещу цестоди е необходимо. При отсъствие на риск от смесено

опаразитяване, използването на паразитоциди с по-тесен спектър на действие трябва да се

разглежда като първа линия на третиране.

Основанието за предписване следва да бъде съобразено с индивидуалните нужди на котката,

базирано на клинична оценка, начин на отглеждане на животното и на епизоотологичната

обстановка (включително зоонозния риск, където е необходимо) с цел третиране изключително

на смесено опаразитяване /риск от опаразитяване.

Третирането не трябва да бъде екстраполирано от едно животно на друго, без мнението на

ветеринарен лекар.

Превенция на дирофилариоза (ларви

Dirofilaria immitis

) трябва да се стартира до 1 месец след

първата предполагана среща с комарите.

За третиране срещу

Aelurostrongylus abstrusus

, може да се препоръча повторно прилагане един

месец след първоначалното третиране.

9.

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Изберете подходящия размер апликатор съобразно теглото на котката.

Използвайте ножици за изрязване на блистера по пунктираната линия, след това

издърпайте капачето.

Извадете апликатора от опаковката и го дръжте изправен.

Издърпайте леко буталото назад, завъртете и издърпайте капачката.

Разгръща се козината на гърба на животното в основата на врата пред междураменната

област, докато се види кожата.

Поставете върха на апликатора върху кожата и приложете цялото съдържание директно

върху кожата в една точка.

Продуктът трябва да се прилага на суха кожа в област, където котката не може да се

оближе. При дългокосместите породи , за да се осигури максимална ефективност, трябва

да се обръща специално внимание, продукта да се приложи върху кожата а не върху

козината.

10.

КАРЕНТЕН СРОК

Не приложимо.

11.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява апликатора в блистерната опаковка с цел предпазване от светлина.

Съхранявайте неизползвавия апликатор в неотварена блистерна опаковка.

Отворените апликатори трябва да се унищожават веднага.

Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичанe срока на годност,

посочен върху опаковката след „Годен до”.

12.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предупреждения за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:

Да се избягва близането между животните след третиране.

След третиране, кърлежите обикновено ще бъдат убити в рамките на 48 часа след

опаразитяване, без да са се насмукали с кръв. Тъй като закрепването на единични кърлежи след

третирането не може да се изключи, предаването на инфекциозни заболявания не може да бъде

напълно изключено.

Ефектът от употребата на шампоан или потапяне във вода на животното не е тестван и трябва

да се избягва. Кратък контакт на животното с вода, един или два пъти в рамките на месец след

прилагане е малко вероятно да намали значително ефикасността на продукта. Като предпазна

мярка, не е препоръчително къпането на животното до 2 дни след третиране.

Опаразитяване с тения може да се появи отново, ако не се осъществява контрол на междинните

гостоприемници като бълхи, въшки и т.н.

Към всеки клас противопаразитен продукт може да се развие паразитна резистентност след

честа употреба на субстанции от този клас. Поради това трябва да се има предвид

епидемиологичната информация за текущата чувствителност на целевите видове, за да се

ограничи възможността за бъдеща селекция за резистентност.

При отделни котки, инфекцията с

Notoedres cati

може да бъде тежка или с усложнена от

бактериални инфекции. В тези тежки случаи може да е необходимо съпътстващо лечение.

Котки в ендемични за дирофилария области или такива, които са пътували до ендемични зони,

могат да бъдат заразени с възрастни форми на дирофилария. Ветеринарномедицинския продукт

може да се употребява при котки, заразени с възрастни форми на дирофилария но няма

установен терапевтичен ефект срещу възрастни форми на

Dirofilaria immitis.

Затова се

препоръчва, всички котки на 6-месечна възраст или повече, които живеят в ендемични за

дирофилария области, да се изследват за наличието на дирофилариоза преди да се третират с

продукта за превенция.

Някои котки с явно с

Joyeuxiella spp.

опаразитяване, независимо от това може да имат голям

брой млади форми, които не са чувстителни към продукта, следователно се препоръчва

проследяване след лечение в случай на такива опаразитявания.

За да се ограничи повторното опаразитяване с нови бълхи, се препоръчва всички котки в

домакинството да бъдат третирани. Други животни живеещи в същото домакинство трябва

също да бъдат третирани с подходящ продукт.

Всички стадии на бълхите могат да опараразитят кошницата на котката, леглата и редовните

места за почивка, като килими и меки мебели. В случай на масивно опаразитяване с бълхи и

като първи мерки за контрол тези зони трябва да се третират с подходящ продукт за околната

среда и редовно да се почистват с прахосмукачка.

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:

Единствено за прилагане върху ограничен участък. Да не се инжектира и прилага перорално

или по друг начин на приложение.

Да се избягва контакт с очите на котката.

Важно е да се прилага ветеринарномедицинския продукт в участък от кожата където котката не

не може да го оближе на гърба, между плешките. Избягвайте близането на животните помежду

им след третиране.

Поглъщането на ветеринарномедицинския продукт предизвиква не често

повръщане, свръхсаливация и/или бързопреходни неврологични признаци, като атаксия,

дезориентация, апатия и дилатация на зеницата при изследванията за безопасност. Мускулен

тремор е докладван в много редки случаи въз основа на опит за безопасност след пускане на

пазара. Тези признаци обикновенно преминават спонтанно за 24 часа. В много редки случаи

може да се изисква прилагането на симптоматично лечение.

Безопасността на ветеринарномедицинския продукт не е доказана на интервали по-малки от 2

седмици или при котки с тегло по-малко от 0,6 kg и / или под 7 седмична възраст. Продуктът не

се прилага при котки с тегло по-малко от 6 kg и/или под 7 месечна възраст.

Ветеринарномедицинският продукт не е предназначен за употреба при кучета. Някои породи

кучета може да имат повишена чувствителност към макроциклични лактони, което

потенциално води до признаци на невротоксичност. Да се избягва перорално приложение при

кучета, по-специално от породите Коли, Староанглийската овчарка и свързаните с тях породи и

кръстоски.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на

животните:

Да не се пуши, пие или консумира храна по време на прилагането на продукта.

Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от предпазни ръкавици, трябва да се носи,

когато се работи с ветеринарномедицинския продукт.

Измийте ръцете след употреба.

Да се избягва контакт със съдържанието на апликатора с пръстите. Ако това се случи измийте

се със сапун и вода. При случайно попадане в очите, изплакнете продължително очите със вода,

защото продукта може да предизвика леко дразнене на лигавиците и дразнене на очите. Ако

дразненето на очите перзистира или ако се установят неблагоприятни реакции, незабавно да се

потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката или етикета на продукта.

Пипането на третираните животни трябва да се ограничи докато мястото на приложение не

изсъхне.На децата не трябва да бъде позволявано да си играят с третираните животни през този

период. Скоро третираните животни не трябва да спят със стопаните си и особено с деца.

Хора с установена свръхчувствителност към фипронил, (S)-метопрен, еприномектин и

празиквантел или някой от ексципиентите трябва да избягват контакт с

ветеринарномедицинския продукт.

Бременност и лактация:

Безопасността на ветеринарномедицинския продукт не е доказана по време на бременност и

лактация. Лабораторните проучвания с различните активни субстанции при плъхове и зайци не

показват никакви доказателства за тератогенност, фетотоксичност и токсичност за майката. Да

се прилага след преценка на полза/риск от отговорния ветеринарен лекар.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

Безопасност е демонстрирана с до 5 пъти максималната доза (т.е. до 15 пъти над

препоръчителнатадоза) при здрави котенца на възраст 7 седмици и по-възрастни, третирани до

6 пъти на четири-седмични интервали. Това се потвърждава и при здрави възрастни котки

третирани 3 пъти на дву-седмични интервали с до 5 пъти над препоръчителната доза.

Може да се наблюдават леки и преходни симптоми със спонтанно възстановяване на следващия

ден – вижте описанието в точка НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ.

Котки заразени с възрастни форми на дирофилария понасят до 3 пъти максималната доза (т.е.

до 9 пъти препоръчваната доза), на всеки 4 седмици за 3 третирания, без никакви

неблагоприятни реакции.

13.

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ

ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

BROADLINE или празни опаковки не трябва да бъдат изхвърляни във водни басейни, тъй като

това може да бъде опасно за риби или други водни организми.

Попитайте Bашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат

за опазване на околната среда.

14.

ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

ДД/ММ/ГГГГ

Подробна информация за този ветеринарномедицински продукт може да намерите на интернет

страницата на Европейската агенция по лекарствата( http://www.ema.europa.eu

15.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Ехинококозата представлява риск за хората и задължително се уведомява Световната

организация за здравеопазване на животните (OIE).

Картонена кутия съдържаща 1, 3,4 или 15 апликатора от 0,3 ml.

Картонена кутия съдържаща или 1, 3, 4, 6 или 15 апликатораот 0,9 ml.

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.