Bexsero

Основна информация

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Bexsero
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Менингококови ваксини
 • Терапевтична област:
 • Менингит, менингококов
 • Терапевтични показания:
 • Активна имунизация срещу инвазивно заболяване, причинено от щамове Neisseria meningitidis серогрупа-В.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 22

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/002333
 • Дата Оторизация:
 • 12-01-2013
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/002333
 • Последна актуализация:
 • 24-07-2019

Доклад обществена оценка

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/298135/2018

EMEA/H/C/002333

Bexsero (ваксина срещу менингококи група В [рДНК,

компонентна, адсорбирана])

Общ преглед на Bexsero и защо е разрешен за употреба в ЕС

Какво представлява Bexsero и за какво се използва?

Bexsero е ваксина, която се използва за предпазване на лица на възраст над два месеца от

инвазивно менингококово заболяване, причинено от една група на бактерията

Neisseria meningitidis (група В). Инвазивно заболяване настъпва, когато бактериите се

разпространяват в организма, като причиняват сериозни инфекции например менингит (инфекция

на мембраните около мозъка и гръбначния мозък) и септицемия (инфекция на кръвта).

Bexsero съдържа части от бактериите N. meningitidis група B.

Как се използва Bexsero?

Bexsero се предлага под формата на инжекционна суспензия в предварително напълнена

спринцовка и се отпуска по лекарско предписание. Bexsero се прилага чрез дълбока

интрамускулна инжекция, за предпочитане в раменния мускул, или при деца на възраст под две

години — в бедрения мускул. Броят на приложените инжекции и интервалът между тях варират в

зависимост от възрастта на пациента.

Bexsero трябва да се прилага в съответствие с официалните препоръки. За повече информация

относно употребата на Bexsero вижте листовката или се свържете с вашия лекар или фармацевт.

Как действа Bexsero?

Ваксините действат, като „обучават“ имунната система (естествените защитни сили на организма)

как да се защитава срещу дадено заболяване. При прилагане на ваксината имунната система

разпознава частите от съдържащата се във ваксината бактерия като „чужди“ и произвежда

антитела срещу тях. Ако по-късно лицето влезе в контакт с бактерията, антителата заедно с други

компоненти на имунната система ще бъдат способни да убият бактериите и да подпомогнат

защитата срещу заболяването.

Bexsero съдържа четири протеина, които се намират на повърхностите на клетките на бактерията

N. meningitidis група B. Ваксината се „адсорбира“. Това означава, че протеините се фиксират

върху алуминиево съединение за стимулиране на по-добър имунен отговор.

Bexsero (ваксина срещу менингококи група В [рДНК, компонентна, адсорбирана])

EMA/298135/2018

Страница 2/3

Какви ползи от Bexsero са установени в проучванията?

Две основни проучвания показват, че Bexsero е ефективен при стимулиране на имунен отговор

към групата N. meningitidis група В. Проучванията измерват производството на защитни антитела,

които могат да убиват бактериите.

Първото основно проучване обхваща 2627 деца на възраст два месеца при започване на

проучването. Ефектите от прилагането на три дози Bexsero с двумесечни интервали заедно с

други рутинни детски ваксини са сравнени с прилагането на рутинните ваксинации

самостоятелно. Това проучване е продължено, за да бъдат разгледани ефектите от даване на

бустер доза Bexsero при деца на 12 месеца или повече, които вече са ваксинирани с Bexsero в

ранна възраст, в сравнение с прилагането на две „наваксващи“ дози на деца, които не са

ваксинирани. Проучването показва, че Bexsero е ефективен при стимулиране на имунен отговор

към N. meningitidis група В. В допълнение единична бустер доза Bexsero, приложена на 12-

месечна възраст, предизвиква по-силен имунен отговор при деца с предшестваща ваксинация с

Bexsero, отколкото първата от две „наваксващи“ дози при деца на същата възраст, които не са

ваксинирани.

Второто основно проучване обхваща 1631 юноши на възраст между 11 и 17 години. Ефектите от

прилагането на една, две или три дози Bexsero (с интервали от най-малко един месец) са

сравнени с тези при плацебо (сляпо лечение). Проучването показва, че Bexsero е ефективен при

стимулиране на имунен отговор към N. meningitidis група В и че за получаване на адекватен

имунен отговор са необходими две дози.

Проведено е също така по-малко подкрепящо проучване при възрастни, при което са

наблюдавани сходни резултати.

Какви са рисковете, свързани с Bexsero?

Най-честите нежелани реакции при Bexsero при деца на възраст до 10 години (наблюдавани при

повече от 1 на 10 пациенти) са хранителни нарушения, сънливост, необичаен плач, главоболие,

диария, повръщане, обрив, артралгия (болки в ставите), висока температура и раздразнителност,

както и чувствителност, подуване, уплътняване и зачервяване на кожата на мястото на

инжектиране. Най-честите нежелани реакции при Bexsero при юноши над 11 години и възрастни

(наблюдавани при повече от 1 на 10 пациенти) са главоболие, гадене (позиви за повръщане) и

неразположение (усещане за дискомфорт), миалгия (болки в мускулите) и артралгия, както и

болка, подуване, уплътняване и зачервяване на кожата на мястото на инжектиране.

За пълния списък на нежеланите реакции и ограниченията, съобщени при Bexsero, вижте

листовката.

Защо Bexsero е разрешен за употреба в ЕС?

Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от употребата на Bexsero са по-големи от

рисковете и този продукт може да бъде разрешен за употреба в ЕС. Доказано е, че Bexsero

предизвиква силен имунен отговор срещу N. meningitidis група В и рисковете са приемливи.

Въпреки че менингококовата болест, причинена от група B, се среща сравнително рядко в

Европа, тя е по-честа в някои региони на Европа. Малките деца са изложени на най-голям риск,

следвани от юношите.

Bexsero (ваксина срещу менингококи група В [рДНК, компонентна, адсорбирана])

EMA/298135/2018

Страница 3/3

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Bexsero?

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Bexsero, които следва

да се спазват от медицинските специалисти и пациентите, са включени в кратката характеристика

на продукта и в листовката.

Както при всички лекарства, данните във връзка с употребата на Bexsero непрекъснато се

проследяват. Съобщените нежелани реакции, свързани с употребата на Bexsero, внимателно се

оценяват и се предприемат всички необходими мерки за защита на пациентите.

Допълнителна информация за Bexsero

Bexsero получава разрешение за употреба, валидно в EС, на 14 януари 2013 г.

Допълнителна информация за Bexsero можете да намерите на уебсайта на

Агенцията: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

Дата на последно актуализиране на текста: 06-2018.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за потребителя

Bexsero инжекционна суспензия в предварително напълнена спринцовка

Адсорбирана ваксина срещу менингококи група B (рДНК, компонентна)

(Meningococcal group B Vaccine (rDNA, component, adsorbed))

Прочетете внимателно цялата листовка, преди Вие или Вашето дете да получите това

лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас и за Вашето дете информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или медицинска сестра.

Тази ваксина е предписана лично на Вас или на Вашето дете.

Ако получите някакви нежелани реакции, попитайте Вашия лекар или медицинска

сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.

Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

Какво представлява Bexsero и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди Вие или Вашето дете да получите Bexsero

Как да използвате Bexsero

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Bexsero

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява BEXSERO и за какво се използва

Bexsero е ваксина срещу менингококи група B.

Bexsero съдържа четири различни компонента от повърхността на бактерията

Neisseria meningitidis

група B.

Bexsero се прилага на хора на възраст от 2 месеца и по-големи, за да помогне да се предпазят от

заболяване, причинено от бактериите

Neisseria meningitidis

група B. Тези бактерии могат да

причинят сериозни и понякога животозастрашаващи инфекции, като например менингит

(възпаление на обвивките на главния и гръбначния мозък) и сепсис (отравяне на кръвта).

Ваксината действа чрез специфично стимулиране на естествената защитна система на

организма на ваксинирания човек. Резултатът е защита срещу заболяването.

2.

Какво трябва да знаете, преди Вие или Вашето дете да получите BEXSERO

НЕ използвайте Bexsero:

Ако Вие или Вашето дете сте алергични към активните вещества или към някоя от

останалите съставки на тази ваксина (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или медицинска сестра преди Вие или Вашето дете да получи Bexsero:

ако Вие или Вашето дете имате тежка инфекция с висока температура. В такъв случай

ваксинацията ще бъде отложена. Наличието на лека инфекция, като например простуда,

не би трябвало да налага отлагане на ваксинацията, но първо говорете с Вашия лекар или

медицинска сестра.

ако Вие или Вашето дете имате хемофилия или всеки друг проблем, който може да пречи

на кръвта Ви да се съсирва нормално, като например лечение с противосъсирващи

средства (антикоагуланти). Първо говорете с Вашия лекар или медицинска сестра.

ако Вие или Вашео дете получавате лечение, което блокира действието на част от

имунната система, познато като активация на комплемента, като екулизумаб. Дори ако

Вие или Вашето дете сте ваксинирани с Bexsero, Вие или Вашето дете оставате с

повишен риск от заболяване, причинено от бактерии

Neisseria meningitidis

група В.

ако детето Ви е родено преждевременно (преди или на 28-ма седмица от бременността),

особено ако е имало проблеми с дишането. При тези бебета по-често може да настъпи

спиране на дишането или неравномерно дишане за кратко време през първите три дни

след ваксинация и при тях може да се наложи специално наблюдение.

ако Вие или Вашето дете имате алергия към антибиотика канамицин. Ако присъства

изобщо във ваксината, нивата на канамицина във ваксината са ниски. Ако Вие или

Вашето дете е възможно да имате алергия към канамицин, първо говорете с Вашия лекар

или медицинска сестра.

Като отговор спрямо инжектирането с игла може да настъпи припадък, прималяване или други,

свързани със стрес реакции. Информирайте Вашия лекар или медицинска сестра, ако преди

това сте получавали такава реакция.

Информирайте Вашия лекар или медицинска сестра, ако Ви е известно, че Вие или Вашето дете

сте алергични към латекс. Предпазителят на върха на спринцовката може да съдържа латекс от

естествен каучук. Рискът от развитие на алергични реакции е много малък, но Вашият лекар

или медицинска сестра трябва да знаят за Вашата алергия, когато решават дали Вие или

Вашето дете трябва да получите Bexsero.

Липсват данни за употребата на Bexsero при възрастни над 50 години. Има ограничени данни за

употребата на Bexsero при пациенти с хронични заболявания или с отслабена имунна система.

Ако Вие или Вашето дете имате отслабена имунна система (например поради употреба на

имуносупресивни лекарства, или инфекция с ХИВ, или наследствени нарушения на

естествената защитна система на организма), възможно е ефективността на Bexsero да е

намалена.

Както всяка една ваксина така и Bexsero е възможно да не защити напълно всички, които са

ваксинирани.

Други лекарства и Bexsero

Информирайте Вашия лекар или медицинска сестра, ако Вие или Вашето дете приемате,

наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства, или ако наскоро са Ви

правени други ваксинации.

Bexsero може да се прилага в същото време заедно с всеки един от следните ваксинални

компоненти: срещу

дифтерия, тетанус, магарешка кашлица (коклюш)

, Haemophilus influenzae

тип b, полиомиелит, хепатит B, пневмококи, морбили, заушка, рубеола, варицела и

менингококи A, C, W, Y. За допълнителна информация попитайте Вашия лекар или медицинска

сестра.

При едновременно приложение на Bexsero с други ваксини, инжекциите трябва да се прилагат

на различни места.

Вашият лекар или медицинска сестра могат да Ви дадат указания да дадете на детето си

лекарства за понижаване на високата температура в момента на прилагане и след прилагане на

Bexsero. Това ще помогне за намаляване на някои от нежеланите реакции на Bexsero.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар преди да Ви приложат Bexsero. Все пак е възможно Вашият

лекар да Ви препоръча прилагане на Bexsero, ако при Вас съществува риск от излагане на

менингококова инфекция.

Шофиране и работа с машини

Bexsero не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с машини.

Въпреки това, някои от ефектите, посочени в точка 4 „Възможни нежелани реакции“, могат

временно да повлияят върху способността за шофиране и работа с машини.

Bexsero съдържа натриев хлорид

Този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на доза, т.е. той

практически не съдържа натрий.

3.

Как да използвате BEXSERO

Bexsero (0,5 ml) ще бъде приложена на Вас или на Вашето дете от лекар или медицинска

сестра. Ще бъде инжектирана в мускул - обикновено на бедрото при кърмачета или в горната

част на ръката при деца, юноши и възрастни.

Важно е да спазвате инструкциите, дадени от лекаря или медицинската сестра, за да може Вие

или Вашето дете да завършите курса от инжекции.

Кърмачета на възраст до 5 месеца при прилагане на първа доза

На Вашето дете трябва да се приложи първоначален курс от две или три инжекции от

ваксината, последвани от допълнителна инжекция (бустер).

Първата инжекция трябва да бъде приложена не по-рано от 2-месечна възраст, ако се

прилагат три начални дози. Интервалът между инжекциите трябва да бъде най-малко

1 месец.

Първата инжекция трябва да бъде приложена не по-рано от 3-месечна възраст, ако се

прилагат две начални дози. Интервалът между инжекциите трябва да бъде

най-малко 2 месеца.

Бустер ще бъде приложен между 12-месечна и 15-месечна възраст след интервал

най-малко от 6 месеца от последната инжекция от първоначалния курс. В случай на

закъснение, бустер дозата не трябва да се прилага след 24-месечна възраст.

Кърмачета на възраст от 6 месеца до 11 месеца при прилагане на първа доза

На кърмачета на възраст от 6 месеца до 11 месеца трябва да се приложат две инжекции от

ваксината, последвани от допълнителна инжекция (бустер).

Интервалът между всяка инжекция трябва да бъде най-малко 2 месеца.

Бустер ще бъде приложен през втората година от раждането, след интервал от

най-малко 2 месеца след втората инжекция.

Деца на възраст от 12 месеца до 23 месеца при прилагане на първа доза

На деца на възраст от 12 месеца до 23 месеца трябва да се приложат две инжекции от

ваксината, последвани от допълнителна инжекция (бустер).

Интервалът между всяка инжекция трябва да бъде най-малко 2 месеца.

Бустер ще бъде приложен след интервал от 12 до 23 месеца след втората инжекция.

Деца на възраст от 2 години до 10 години при прилагане на първа доза

На деца на възраст от 2 години до 10 години трябва да се приложат две инжекции от ваксината.

Интервалът между всяка инжекция трябва да бъде най-малко 1 месец.

Вашето дете може да получи една допълнителна инжекция (бустер).

Възрастни и юноши от 11-годишна възраст при прилагане на първа доза

При юноши (от 11-годишна възраст) и възрастни трябва да се приложат две инжекции от

ваксината.

Интервалът между всяка инжекция трябва да бъде най-малко 1 месец.

Вие може да получите една допълнителна инжекция (бустер).

Възрастни над 50 години

Липсват данни за възрастни над 50 години. Посъветвайте се с Вашия лекар дали е полезно да

Ви се постави Bexsero.

Ако имате някакви допълнителни въпроси относно Bexsero, попитайте Вашия лекар или

медицинска сестра.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички ваксини, тази ваксина може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

След прилагане на Bexsero на Вас или на Вашето дете, много честите нежелани реакции (могат

да засегнат повече от 1 на 10 души), които Вие или Вашето дете може да получите, (съобщени

са при всички възрастови групи) са:

болка/болезненост на мястото на инжектиране, зачервяване на кожата на мястото на

инжектиране, подуване на кожата на мястото на инжектиране, втвърдяване на кожата на

мястото на инжектиране.

След прилагане на тази ваксина могат да настъпят също и следните нежелани реакции.

Кърмачета и деца (на възраст до 10 години)

Много чести

(могат да засегнат повече от 1 на 10 души)

висока температура (≥38°C)

загуба на апетит

болезненост на мястото на инжектиране (включително тежка болезненост на мястото на

инжектиране, която има за резултат плач при преместване на инжектирания крайник)

болка в ставите

кожен обрив (деца на възраст от 12 до 23 месеца) (нечесто след бустер доза)

сънливост

раздразнителност

необичаен плач

повръщане (нечесто след бустер доза)

диария

главоболие

Чести

(могат да засегнат до 1 на 10 души)

кожен обрив (кърмачета и деца на възраст от 2 до 10 години)

Нечести

(могат да засегнат до 1 на 100 души)

висока температура (≥40°C)

гърчове (включително фебрилни гърчове)

суха кожа

бледост

(рядко след бустер доза)

Редки

(могат да засегнат до 1 на 1 000 души)

Болест на Кавазаки, която може да включва симптоми, като висока температура, която се

задържа в продължение на повече от пет дни, свързана с кожен обрив по торса, и която

понякога е последвана от лющене на кожата на ръцете и пръстите, подуване на шийни

жлези, зачервени очи, устни, гърло и език

сърбящ обрив, кожен обрив

Юноши (на възраст над 11 години) и възрастни

Много чести

(могат да засегнат повече от 1 на 10 души)

болка на мястото на инжектиране, която има за резултат невъзможност за извършване на

обичайни ежедневни дейности

болезненост на мускулите и ставите

гадене

общо чувство на неразположение

главоболие

Нежелани реакции, съобщени по време на употребата след пускането на пазара:

Алергични реакции, които може да включват тежък оток на устните, устата, гърлото (което

може да предизвика затруднено гълтане), затруднено дишане с хрипове или кашлица, обрив,

загуба на съзнание и силно понижено кръвно налягане

Колапс (внезапно настъпваща мускулна отпуснатост), по-слаби реакции от обичайно или загуба

на съзнание, и бледост или синкаво оцветяване на кожата при малки деца.

Прималяване или припадък

Повишена температура (юноши на възраст над 11 години и възрастни).

Реакции на мястото на приложение като обширно подуване на инжектирания крайник, мехури

на мястото на приложение или около него и твърда бучка на мястото на инжектиране (която

може да се задържи за повече от един месец).

Скованост на врата или чувствителност към светлина, причиняваща тежък дискомфорт

(фотофобия), които показват менингеално дразнене, са съобщавани спорадично скоро след

ваксинация. Тези симптоми са леки и преходни по характер)

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт

или медицинска сестра. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани

реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за

съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете

своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате BEXSERO

Ваксината да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте тази ваксина след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след

„Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява в хладилник (2

C – 8

C). Да не се замразява.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия лекар или медицинска сестра как да изхвърляте лекарствата, които вече не

използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Bexsero

Една доза (0,5 ml) съдържа:

Активните вещества са:

Рекомбинантен NHBA фузионен протеин на

Neisseria meningitidis

група B

1, 2, 3

50 микрограма

Рекомбинантен NadA протеин на

Neisseria meningitidis

група B

1, 2, 3

50 микрограма

Рекомбинантен fHbp фузионен протеин на

Neisseria meningitidis

група B

1, 2, 3

50 микрограма

Везикули от външната мембрана (OMV) от

Neisseria meningitidis

група B

щам NZ98/254, измерени като количество общ протеин съдържащ

PorA P1.4

25 микрограма

произведени в клетки на

E. coli

чрез рекомбинантна ДНК технология

адсорбирани върху алуминиев хидроксид (0,5 mg Al

NHBA (Neisserial Heparin Binding Antigen [хепарин свързващ антиген на

Neisseria

NadA (

Neisseria

adhesin A [адхезин А на

Neisseria

]), fHbp (factor H binding protein

[фактор H свързващ протеин])

Другите съставки са:

натриев хлорид, хистидин, захароза и вода за инжекция (вижте точка 2 за допълнителна

информация относно натрий и латекс).

Как изглежда Bexsero и какво съдържа опаковката

Bexsero е инжекционна суспензия в предварително напълнена спринцовка (стъкло Тип I)

с глава на буталото (бромобутилова гума Тип І) и с предпазна капачка на върха (гума Тип I или

Тип II) със или без игли.

Опаковки по 1 или 10 спринцовки.

Суспензията е бяла опалесцираща течност.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба:

GSK Vaccines S.r.l.

Via Fiorentina 1

53100 Siena

Италия

Производител:

GSK Vaccines S.r.l.

Bellaria-Rosia

53018 Sovicille (Siena)

Италия

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 10 85 52 00

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tel: +370 5 264 90 00

info.lt@gsk.com

България

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

Тел. + 359 2 953 10 34

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 10 85 52 00

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o.

Tel: + 420 2 22 00 11 11

cz.info@gsk.com

Magyarország

GlaxoSmithKline Kft.

Tel.: + 36-1-2255300

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Tlf: + 45 36 35 91 00

dk-info@gsk.com

Malta

GlaxoSmithKline (Malta) Ltd

Tel: + 356 21 238131

Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

Tel: +49 (0)89 36044 8701

de.impfservice@gsk.com

Nederland

GlaxoSmithKline BV

Tel: + 31 (0)30 69 38 100

nlinfo@gsk.com

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Tel: +372 667 6900

estonia@gsk.com

Norge

GlaxoSmithKline AS

Tlf: + 47 22 70 20 00

Ελλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E

Tηλ: + 30 210 68 82 100

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH.

Tel: + 43 (0)1 97075 0

at.info@gsk.com

España

GlaxoSmithKline, S.A.

Tel: + 34 902 202 700

es-ci@gsk.com

Polska

GSK Services Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (22) 576 9000

France

Laboratoire GlaxoSmithKline

Tél: + 33 (0) 1 39 17 84 44

diam@gsk.com

Portugal

GlaxoSmithKline - Produtos Farmacêuticos,

Lda.

Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com

Hrvatska

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel.: + 385 (0)1 6051999

România

GlaxoSmithKline (GSK) SRL

Tel: +40 (0)21 3028 208

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd

Tel: + 353 (0)1 495 5000

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 386 (0) 1 280 25 00

medical.x.si@gsk.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

Tel.: + 421 (0)2 48 26 11 11

recepcia.sk@gsk.com

Italia

GlaxoSmithKline S.p.A.

Tel: +39 (0)45 9218 111

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Puh/Tel: + 358 10 30 30 30

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

Τηλ: + 357 22 39 70 00

gskcyprus@gsk.com

Sverige

GlaxoSmithKline AB

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

info.produkt@gsk.com

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA

Tel: + 371 67312687

lv-epasts@gsk.com

United Kingdom

GlaxoSmithKline UK

Tel: +44 (0) 800 221 441

customercontactuk@gsk.com

Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата: http://www.ema.europa.eu/

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

По време на съхранението може да се образува фина почти бяла утайка в предварително

напълнената спринцовка, съдържаща суспензията.

Преди употреба разклатете добре предварително напълнената спринцовка, за да се получи

хомогенна суспензия.

Преди употреба ваксината трябва да се провери визуално за видими частици или промяна на

цвета. В случай, че бъде забелязано наличие на чужди частици и/или промяна във външния вид, не

прилагайте ваксината. Ако в опаковката са предоставени две игли с различна дължина,

изберете тази, която гарантира интрамускулно приложение.

Да не се замразява.

Bexsero не трябва да се смесва в една и съща спринцовка с други ваксини.

При необходимост от едновременно приложение с други ваксини, ваксините трябва да се

поставят на различни места на инжектиране.

Трябва да се внимава, за да се гарантира, че ваксината е инжектирана само интрамускулно.

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят

в съответствие с местните изисквания.