BENDUROL CLEAN

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • BENDUROL CLEAN
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • BENDUROL CLEAN
  Сърбия
 • Език:
 • сръбски

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 114403E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

Bendurol clean

114403E

1 / 12

POGLAVLJE 1. IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLJA HEMIKALIJU U

PROMET

1.1 Identifikacija hemikalije

Naziv proizvoda

Bendurol clean

Šifra proizvoda

114403E

Upotreba

supstance/preparata

Sredstvo za odstranjivanje premaza sa podova

Vrsta supstance

Mešavina

Samo za profesionalne korisnike.

Informacije o razblaživanju

proizvoda.

Nisu dostupne informacije o razblaživanju.

1.2 Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Identifikovani načini

korišćenja

Sredstvo za uklanjanje površinske zaštite poda. Ručno čišćenje

Sredstvo za uklanjanje površinske zaštite poda. Poluautomatsko

čišćenje

Preporučena ograničenja

prilikom upotrebe

Rezervisano za industrijsku i profesionalnu upotrebu.

1.3 Podaci o snabdevaču

Društvo

Ecolab Hygiene d.o.o.

Milana Tankosića 8

11000 Beograd, Srbija +381 (0)11 2076800 (Radnim danom od

8.00 do 16.00 h)

office.belgrade@ecolab.com

1.4 Broj telefona za hitne slučajeve

Broj telefona za hitne

slučajeve

+381 (0)11 2076800 (Radnim danom od 8.00 do 16.00 h)

Broj telefona centra za

kontrolu trovanja

+381 11 36 08-440 (24 časovni kontakt)

Datum kompilacije/revizije

12.12.2014

Verzija

POGLAVLJE 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

2.1 Klasifikacija hemikalije

Klasifikacija (UREDBOM (EZ) br. 1272/2008)

Iritacija kože , Kategorija 2

H315

Iritacija oka , Kategorija 2

H319

Klasifikacija (67/548/EEZ, 1999/45/EZ)

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

Bendurol clean

114403E

2 / 12

Xi; Iritativno

R36/38

Za puni tekst oznaka upozorenja pomenutih u ovom odeljku videti odeljak 16.

Za puni tekst H-izjava navedenih u ovom odeljku pogledajte odeljak 16.

2.2 Elementi obeležavanja

Obeležavanje (UREDBOM (EZ) br. 1272/2008)

Piktogram opasnosti

Reč upozorenja

Pažnja

Obaveštenje o opasnosti

H315

Izaziva iritaciju kože

H319

Ozbiljno nadražuje oči.

Obaveštenja o merama

predostrožnosti

Prevencija:

P280

Nositi zaštitne rukavice/ zaštitne naočare/

zaštitu za lice.

2.3 Ostale opasnosti

Nepoznato.

POGLAVLJE 3. SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

3.2 Podaci o sastojcima smeše

Opasni sastojci

Hemijski naziv

Br. CAS

Br. EC

Br. REACH

Klasifikacija

(67/548/EEZ)

Klasifikacija

(UREDBOM (EZ) br.

1272/2008)

Koncentracija [%]

alkoholi

122-99-6

204-589-7

01-2119488943-21

Xi-Xn; R22-

Akutna toksičnost. Kategorija

4; H302

Iritacija oka Kategorija 2;

H319

>= 10 - < 20

Etoksilirani alkoholi

68439-46-3

Xn; R22-R38-

Akutna toksičnost. Kategorija

4; H302

Iritacija kože Kategorija 2;

H315

Ozbiljna povreda oka

Kategorija 1; H318

>= 5 - < 10

3-butoksipropan-2-ol

5131-66-8

225-878-4

01-2119475527-28

Xi; R36/38

Iritacija kože Kategorija 2;

H315

Iritacija oka Kategorija 2;

H319

>= 5 - < 10

sekundarni

alkanosulfonati

93904-95-1

299-830-6

Xi; R36/38

Iritacija kože Kategorija 2;

H315

Iritacija oka Kategorija 2;

H319

>= 3 - < 5

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

Bendurol clean

114403E

3 / 12

glikoli - glikoletri

104-68-7

203-227-5

Xi; R36

Iritacija oka Kategorija 2;

H319

>= 1 - < 2.5

alkileter sulfati

68891-38-3

500-234-8

01-2119488639-16

Xi; R38-R41

Iritacija kože Kategorija 2;

H315

Ozbiljna povreda oka

Kategorija 1; H318

>= 1 - < 2.5

Potassium Hydroxid

1310-58-3

215-181-3

01-2119487136-33

C; R22-R35

Akutna toksičnost. Kategorija

4; H302

Izjedanje kože Kategorija 1A;

H314

>= 0.5 - < 1

Za puni tekst oznaka upozorenja pomenutih u ovom odeljku videti odeljak 16.

Za puni tekst H-izjava navedenih u ovom odeljku pogledajte odeljak 16.

POGLAVLJE 4. MERE PRVE POMOĆI

4.1 Opis mera prve pomoći

U slučaju dodira sa očima

Odmah početi ispirati sa puno vode, takođe ispod kapaka,

najmanje 15 minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i

ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Potražiti

pomoć lekara.

U slučaju dodira sa kožom

Odmah početi ispirati sa puno vode najmanje 15 minuta. Ako je

moguće, upotrebiti blagi sapun. Ako se nadraživanje razvije i ne

prestane, potražiti pomoć lekara.

Ako se proguta

Isprati usta. Ako se pojave simptomi, potražiti pomoć lekara.

Ako se udiše

Ako se pojave simptomi, potražiti pomoć lekara.

4.2 Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Za detaljnije informacije o uticaju na zdravlje i o simptomima videti poglavlje 11.

4.3 Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

Lečenje

Simptomatično lečenje.

POGLAVLJE 5. MERE ZA GAŠENJE POŽARA

5.1 Sredstva za gašenje požara

Odgovarajuća sredstva za

gašenje požara

Preduzeti vatrogasne mere koje odgovaraju lokalnim uslovima i

okolnoj sredini.

Neodgovarajuća sredstva za

gašenje požara

Nepoznato.

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

Bendurol clean

114403E

4 / 12

5.2 Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša

Posebne opasnosti tokom

gašenja požara

Ne pali se i ne sagoreva.

Opasni produkti sagorevanja

Proizvodi raspadanja mogu sadržati sledeće materije:

Oksidi ugljenika

Oksidi azota (NOx)

Oksidi sumpora

Oksidi fosfora

5.3 Savet za vatrogasce

Posebna zaštitna oprema za

vatrogasce

: Koristiti opremu za ličnu zaštitu.

Dodatne informacije

: Ostatke požara i kontaminiranu vodu korišćenu za gašenje požara

treba odložiti u skladu sa lokalnim propisima. Nemojte udisati dim

u slučaju požara i/ili eksplozije.

POGLAVLJE 6. MERE U SLUČAJU UDESA

6.1 Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa

Preporuke za osoblje koje ne

interveniše u hitnim

slučajevima

Obezbediti da čišćenje obavlja samo obučeno osoblje. Videti

zaštitne mere navedene u odeljcima 7 i 8.

Preporuke za osoblje koje

interveniše u hitnim

slučajevima

Ukoliko se zahteva specijalizovana odeća pri rukovanju sa

iscurelim materijalom, uzeti u obzir bilo koju informaciju o

odgovarajućim i neodgovarajućim materijalima u Odeljku 8.

6.2 Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

Predostrožnosti koje se

odnose na životnu sredinu

Sprečiti dodir sa zemljištem, površinskim ili podzemnim vodama.

6.3 Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju

Metode čišćenja

Zaustaviti curenje, ako je to moguće učiniti na bezbedan

način.Zaustaviti izlivenu materiju, pokupiti je negorivim

materijalom za apsorpciju (npr. pesak, zemlja, dijatomejska

zemlja, vermikulit) i odložiti u kontejner za odlaganje u skladu sa

lokalnim/nacionalnim propisima (videti odeljak 13).Isprati tragove

vodom.Za velika izlivanja, ograditi prosuti materijal ili ga na drugi

način zadržati i tako obezbediti da ne dospe u vodene tokove.

6.4 Upućivanje na druga poglavlja

Za informacije o kontaktu u hitnim slučajevima, videti Odeljak 1.

Za ličnu zaštitu videti odeljak 8.

Za informacije o dodatnom tretmanu otpada, videti Odeljak 13.

POGLAVLJE 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

7.1 Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

Bendurol clean

114403E

5 / 12

Preporuke u vezi sa

bezbednim rukovanjem

Sprečiti kontakt sa kožom i očima. Upotrebljavati samo uz

odgovarajuću ventilaciju. Posle rukovanja dobro oprati ruke.

Higijenske mere

Rukovati u skladu sa dobrom industrijskom higijenom i

bezbednosnom praksom. Skinuti i oprati kontaminiranu odeću pre

ponovne upotrebe. Oprati lice, ruke i sve izložene delove kože

detaljno nakon rukovanja.

7.2 Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

Zahtevi za skladišna

područja i posude

Čuvati van domašaja dece. Ĉuvati ambalažu ĉvrsto zatvorenu.

Skladištiti u prikladnim označenim posudama.

Temperatura skladištenja

-5 °C do 40 °C

7.3 Posebni načini korišćenja

Posebni načini upotrebe

Sredstvo za uklanjanje površinske zaštite poda. Ručno čišćenje

Sredstvo za uklanjanje površinske zaštite poda. Poluautomatsko

čišćenje

POGLAVLJE 8. KONTROLA IZLOŽENOSTI I LIČNA ZAŠTITA

8.1 Parametri kontrole izloženosti

Granične vrednosti izlaganja

Ne sadrži supstance za koje važe granične vrednosti izlaganja na radu.

8.2 Kontrola izloženosti i lična zaštita

Odgovarajuće tehničko-tehnološke mere

Tehničko-tehnološke mere

Dobro opšte provetravanje bi trebalo da održava pod kontrolom

izloženost radnika zagađivačima u vazduhu.

Individualne mere zaštite

Higijenske mere

Rukovati u skladu sa dobrom industrijskom higijenom i

bezbednosnom praksom. Skinuti i oprati kontaminiranu odeću pre

ponovne upotrebe. Oprati lice, ruke i sve izložene delove kože

detaljno nakon rukovanja.

Zaštita očiju/lica (EN 166)

Zaštitni naočari sa bočnom zaštitom

Zaštita ruku (EN 374)

Nosite sledeću ličnu zaštitnu opremu:

Nitril-guma

butil-guma

Nepropusne rukavice

Rukavice odložiti i zameniti ih novim u slučaju bilo kakvih znakova

razgradnje rukavica ili hemijske penetracije kroz rukavice.

Zaštita kože i tela (EN

14605)

Posebna zaštitna oprema nije potrebna.

Zaštita organa za disanje

(EN 143, 14387)

Nije potrebna ukoliko se koncentracija u vazduhu održava ispod

granične vrednosti izlaganja. Koristiti sertifikovanu respiratornu

zaštitnu opremu u skladu sa zahtevima EU(89/656/EEC,

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

Bendurol clean

114403E

6 / 12

89/686/EEC ), ili ekvivalent, kada se štetno udisanje ne može

izbeći ili ako su postavljeni strožiji kriterijumi zbog tehničkih mera

kolektivne zaštite ili merama, metodama ili procedurama radne

organizacije.

Kontrola izloženosti životne sredine

Opšte preporuke

: Voditi računa o pripremi prostora oko rezervoara.

POGLAVLJE 9. FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA

9.1 Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije

Izgled

: tečnost

Boja

: bleda crvenosmeđa

Miris

: miris alkohola

9.0 - 10.0, 100 %

Tačka paljenja

Nije primenljivo

Prag Mirisa

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Tačka topljenja/mržnjenja

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Početna tačka ključanja i

opseg ključanja

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Brzina isparavanja

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Zapaljivost (čvrsta materija,

gas)

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Gornja granica

eksplozivnosti

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Donja granica eksplozivnosti

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Napon pare

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Relativna gustina pare

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Relativna gustina

1.018 - 1.028

Rastvorljivost u vodi

rastvorljivo

Zapaljivost u drugim

rastvaračima

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Koeficjent raspodele u

sistemu n-oktanol/voda

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Temperatura samopaljenja

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Termičko razlaganje

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Viskoznost,kinematička

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Eksplozivna svojstva

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Oksidujuća svojstva

Supstanca ili smeša nije klasifikovana kao oksidirajuća materija.

9.2 Ostali podaci

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

POGLAVLJE 10. REAKTIVNOST I STABILNOST

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

Bendurol clean

114403E

7 / 12

10.1 Reaktivnost

U uslovima normalne upotrebe nisu poznate opasne reakcije.

10.2 Hemijska stabilnost

Stabilno u normalnim uslovima.

10.3 Mogućnost nastanka opasnih reakcija

U uslovima normalne upotrebe nisu poznate opasne reakcije.

10.4 Uslovi koje treba izbegavati

Nepoznato.

10.5 Nekompatibilni materijali

Nepoznato.

10.6 Opasni proizvodi razgradnje

Proizvodi raspadanja mogu sadržati sledeće materije:

Oksidi ugljenika

Oksidi azota (NOx)

Oksidi sumpora

Oksidi fosfora

POGLAVLJE 11. TOKSIKOLOŠKI PODACI

11.1 Podaci o toksičnim efektima

Informacije o verovatnim

putevima izlaganja

Udisanje, Dodir sa očima, Dodir sa kožom

Toksičnost

Akutna oralna toksičnost

: Procenjena vrednost akutne toksičnosti : > 2,000 mg/kg

Akutna inhalaciona

toksičnost

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Akutna dermalna toksičnost

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Korozivno oštećenje/iritacija

kože

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Teško oštećenje/iritacija oka

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Senzibilizacija respiratornih

organa ili kože

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Karcinogenost

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

dejstvo na reprodukciju

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

Bendurol clean

114403E

8 / 12

Mutagenost germinativnih

ćelija

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Teratogenost

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

STOT - jednokratno izlaganje

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

STOT - ponavljano izlaganje

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Otrovan ako se udiše

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Sastojci

Akutna oralna toksičnost

: alkoholi

LD50 Pacov: 2,000 mg/kg

Etoksilirani alkoholi

LD50 Pacov: 1,400 mg/kg

3-butoksipropan-2-ol

LD50 Pacov: 2,500 mg/kg

sekundarni alkanosulfonati

LD50 Pacov: 4,044 mg/kg

alkileter sulfati

LD50 Pacov: 3,350 mg/kg

Sastojci

Akutna inhalaciona

toksičnost

: sekundarni alkanosulfonati

4 h LC50 Pacov: 385 mg/l

Sastojci

Akutna dermalna toksičnost

: alkoholi

LD50 Zec: 2,250 mg/kg

Etoksilirani alkoholi

LD50 Pacov: > 5,000 mg/kg

3-butoksipropan-2-ol

LD50 Pacov: 2,193 mg/kg

sekundarni alkanosulfonati

LD50 Zec: 3,025 mg/kg

alkileter sulfati

LD50 Zec: 8,000 mg/kg

Potencijalna dejstva na zdravlje

Oči

Ozbiljno nadražuje oči.

Koža

Izaziva iritaciju kože.

Gutanje

Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti

predviđena.

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

Bendurol clean

114403E

9 / 12

Udisanje

Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti

predviđena.

Hronično izlaganje

Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti

predviđena.

Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti

predviđena.

Iskustvo na osnovu izlaganja ljudi

Dodir sa očima

Crvenilo, Bolovi, Nadraživanje

Dodir sa kožom

Crvenilo, Nadraživanje

Gutanje

Nisu poznati, odnosno ne očekuju se nikakvi simptomi.

Udisanje

Nisu poznati, odnosno ne očekuju se nikakvi simptomi.

POGLAVLJE 12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI

12.1 Ekotoksičnost

Dejstva na životnu sredinu

Ekotoksikološka dejstva ovog proizvoda nisu poznata.

Proizvod

Toksičnost za ribe

: Podaci nisu dostupni

Toksičnost za dafnije i ostale

vodene beskičmenjake

: Podaci nisu dostupni

Toksičnost za alge

: Podaci nisu dostupni

Sastojci

Toksičnost za ribe

: alkoholi

96 h LC50 Ribe : > 220 mg/l

Etoksilirani alkoholi

96 h LC50 Ribe : 8.5 mg/l

sekundarni alkanosulfonati

96 h LC50: 300 mg/l

alkileter sulfati

96 h LC50 Ribe : 7.1 mg/l

Potassium Hydroxid

96 h LC50: 80 mg/l

Sastojci

Toksičnost za dafnije i ostale

vodene beskičmenjake

: 3-butoksipropan-2-ol

48 h EC50: > 1,000 mg/l

12.2 Perzistentnost i razgradljivost

Podaci nisu dostupni

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

Bendurol clean

114403E

10 / 12

12.3 Potencijal bioakumulacije

Podaci nisu dostupni

12.4 Mobilnost u zemljištu

Podaci nisu dostupni

12.5 Rezultati PBT i vPvB procene

Proizvod

Procena

Ova supstanca/smeša ne sadrži komponente koje se smatraju

kao perzistentne, bioakumulativne i toksične (PBT), ili veoma

perzistentne i veoma bioakumulativne (vPvB) na nivoima od 0,1%

ili više.

12.6 Ostali štetni efekti

Podaci nisu dostupni

POGLAVLJE 13. ODLAGANJE

Odložiti u skladu sa evropskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu.Oznake otpada treba

dodeliti korisnik, po mogućnosti u dogovoru sa organima nadležnim za oblast otpada.

13.1 Metode tretmana otpada

Proizvod

: Gde je moguće, reciklaža ima prednost pred odlaganjem ili

spaljivanjem. Ako reciklaža nije praktična, odložiti u skladu sa

lokalnim propisima. Otpatke odložiti u ovlašćenom postrojenju za

odlaganje otpada.

Kontaminirana ambalaža

: Odložiti kao nekorišćeni proizvod. Prazne posude treba predati

ovlašćenom lokalnom preduzeću na reciklažu ili odlaganje.

Nemojte ponovo koristiti prazne posude.

Evropski katalog otpada

: 200130 - detergenti drugačiji od onih navedenih u 20 01 29

POGLAVLJE 14. PODACI O TRANSPORTU

Prevoznik/pošiljalac je dužan da uskladi pakovanje, obeležavanje i označavanje sa načinom

transporta.

Prevoz kopnom (ADR/ADN/RID)

14.1 UN broj

Nije opasna roba

14.2 UN naziv za teret u

transportu

Nije opasna roba

14.3 Klasa opasnosti u

transportu

Nije opasna roba

14.4 Ambalažna grupa

Nije opasna roba

14.5 Opasnost po životnu

sredinu

Nije opasna roba

14.6 Posebne

predostrožnosti za korisnika

Nije opasna roba

Vazdušni prevoz (IATA)

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

Bendurol clean

114403E

11 / 12

14.1 UN broj

Nije opasna roba

14.2 UN naziv za teret u

transportu

Nije opasna roba

14.3 Klasa opasnosti u

transportu

Nije opasna roba

14.4 Ambalažna grupa

Nije opasna roba

14.5 Opasnost po životnu

sredinu

Nije opasna roba

14.6 Posebne

predostrožnosti za korisnika

Nije opasna roba

Pomorski prevoz

(IMDG/IMO)

14.1 UN broj

Nije opasna roba

14.2 UN naziv za teret u

transportu

Nije opasna roba

14.3 Klasa opasnosti u

transportu

Nije opasna roba

14.4 Ambalažna grupa

Nije opasna roba

14.5 Opasnost po životnu

sredinu

Nije opasna roba

14.6 Posebne

predostrožnosti za korisnika

Nije opasna roba

14.7 Transport u rasutom

stanju u skladu sa Aneksom

II MARPOL 73/78 i IBC Code

Nije opasna roba

POGLAVLJE 15. REGULATORNI PODACI

15.1 Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom

prema Uredbi o detergentima

EZ 648/2004

5% ili više, ali manje od 15%: Anionski tenzidi, Neionski tenzidi

Sredstva za konzervisanje:

alkoholi

Lokalni propis

Uzeti u obzir Direktivu 94/33/EZ u vezi sa zaštitom mladih ljudi na radu.

Ostali propisi

- Zakon o hemikalijama (Sl. glasnik RS, br. 36/09, 88/10, 92/11 I

93/13)

- Samo za biocidne proizvode: Zakon o biocidnim proizvodima (Sl.

glasnik RS, br. 36/09, 88/10 I 92/11)

- Zakon o prevozu opasnih materija (Sl. glasnik RS, br. 36/09)

- Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju

hemikalije i određenog proizvoda (Sl. glasnik RS, br. 59/10 I

25/11)

- Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju

hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno

harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl.

glasnik RS, br. 64/10 i 26/11)

- Spisak klasifikovanih supstanci (Sl. glasnik RS, br.82/2010)

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

Bendurol clean

114403E

12 / 12

15.2 Procena bezbednosti hemikalije

Ovaj proizvod sadrži supstance za koje se i dalje zahtevaju procene o hemijskoj bezbednosti.

POGLAVLJE 16. OSTALI PODACI

Puni tekst R oznaka

Štetan ako se proguta.

Izaziva teške opekotine.

Nadražuje oci.

R36/38

Iritativno za oči i kožu.

Iritativno za kožu.

Rizik od teškog oštećenja oka.

Puni tekst obaveštenja o opasnosti

H302

Štetno ako se proguta.

H314

Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka

H315

Izaziva iritaciju kože

H318

Dovodi do teškog oštećenja oka

H319

Ozbiljno nadražuje oči.

Puni tekst drugih skraćenica

Sačinio

Regulatory Affairs

Brojevi navedeni u listama MSDS dati su u formatu: 1,000,000=1 milion i1,000=1 hiljada. 0.1=1

desetina i 0.001=1 hiljaditi

IZMENJENE INFORMACIJE: Značajne izmene regulatornih ili zdravstvenih informacija za ovu

reviziju naznačene su u traci na levoj margini Uputstva za bezbedno rukovanje (SDS).

Informacije date u ovom bezbednosnom listu su prema našim najboljim saznanjima, informacijama

i ubeđenjima na dan objavljivanja bezbednosnog lista tačne. Date informacije obrazovane su

isključivo kao smernice za bezbedno rukovanje, upotrebu, obradu, skladištenje, prevoz, odlaganje

i ispuštanje i ne predstavljaju garanciju ili specifikaciju kvaliteta. Informacije se odnose samo na

određenu naznačenu materiju i moguće je da ne važe za slučajeve kada se ta materija koristi u

kombinaciji sa drugim materijama ili u procesima koji nisu navedeni u tekstu.