ATryn

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • ATryn
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • ATryn
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Агенти антитромботическое,
 • Терапевтична област:
 • Дефицит на антитромбин III
 • Терапевтични показания:
 • ATryn е показан за профилактика на венозен тромбоемболизъм при хирургична интервенция на пациенти с вроден дефицит на антитромбин. ATryn обикновено се прилага в комбинация с хепарин или хепарин с ниско молекулно тегло.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 15

Друга информация

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/000587
 • Дата Оторизация:
 • 28-07-2006
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/000587
 • Последна актуализация:
 • 06-01-2019

Доклад обществена оценка

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/403685/2016

EMEA/H/C/000587

Резюме на EPAR за обществено ползванe

ATryn

antithrombin alfa

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

ATryn. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP)

е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и

препоръки за условията на употреба на ATryn.

Какво представлява Atryn?

ATryn представлява прах за приготвяне на инфузионен разтвор (вливане) във вена. Съдържа

активното вещество антитромбин алфа (antithrombin alfa).

За какво се използва ATryn?

ATryn се използва при възрастни, които имат „вроден дефицит на антитромбин“ (вродено ниско

ниво на протеина антитромбин). Прилага се при пациенти, подлагащи се на хирургична операция,

с цел предотвратяване на проблеми, дължащи се на образуването на съсиреци. Обикновено ATryn

се прилага с хепарин (друго противосъсирващо лекарство).

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

Как се използва ATryn?

Лечението с ATryn трябва да се започва единствено от лекари с опит в лечението на пациенти с

вроден дефицит на антитромбин. Лекарят трябва да изчисли дозите за прилагане въз основа на

телесното тегло и на нивото на антитромбинова активност в организма на пациента.

Първата инфузия продължава 15 минути. Следва непрекъсната инфузия при по-малка доза, по

време на която пациентите трябва да бъдат непрекъснато наблюдавани и скоростта на вливане да

се коригира така, че по време на лечението тяхната антитромбинова активност да бъде най-малко

80% от нормалното ниво. За подробни указания вижте листовката.

ATryn

EMA/403685/2016

Страница 2/3

Как действа AТryn?

AТryn е противосъсирващо средство. Активното вещество в ATryn, антитромбин алфа, е копие на

естествения кръвен протеин антитромбин, който се произвежда по „рекомбинантна ДНК

технология“: извлича се от млякото на кози, на които е вмъкнат ген (ДНК), което ги прави

способни да произвеждат човешкия протеин в млякото си.

В организма антитромбинът блокира тромбина — вещество, което изпълнява основна роля в

процеса на кръвосъсирване. Пациентите с вроден дефицит на антитромбин имат ниски кръвни

нива на антитромбин и поради това са изложени на повишен риск от съсиреци в кръвта. AТryn

коригира дефицита на антитромбин и позволява временно овладяване на нарушението в

кръвосъсирването.

Как е проучен AТryn?

Проведено е едно проучване на ATryn при 14 пациенти на възраст между 21 и 74 години, които са

с вроден дефицит на антитромбин и са изложени на риск от образуване на съсиреци по време на

хирургична операция (пет пациенти) или при раждане (девет пациентки). Проучванията измерват

колко пациенти развиват дълбока венозна тромбоза (ДТВ, образуване на съсирек в дълбока вена,

обикновено в крака) през периода от 30 дни след лечението. Малко пациенти са лекувани по

време на проучването, тъй като вроденият дефицит на антитромбин е рядко заболяване —

изчислено е, че около един човек на 3000 до 5000 има това заболяване.

Освен това AТryn е приложен при пет пациенти, които са получавали лекарството по време на

хирургична операция като част от „програма за милосърдна употреба“ (програма, чрез която

лекари могат да изискат лекарство за свой пациент, преди то да е получило разрешение).

Какви ползи от AТryn са установени в проучванията?

При проучването сред 13-те пациенти, при които е могла да бъде оценена ефективността на

лечението, пристъп на ДТВ се наблюдава при двама, от които само един се е нуждаел от лечение.

В програмата за милосърдна употреба не са наблюдавани съсиреци при пациенти, получаващи

AТryn. Разгледани заедно, резултатите потвърждават ефективността на AТryn за предотвратяване

на развитието на съсиреци при пациенти, подлагащи се на хирургична операция. Въпреки това

липсва достатъчно информация за определяне на най-подходящата доза за употреба при

раждане.

Какви са рисковете, свързани с AТryn?

В проучванията най-честите нежелани реакции при ATryn (наблюдавани при 1 до 10 от 100

пациенти) са световъртеж, главоболие, хеморагия (кървене, включително кървене на мястото на

инжектиране или кървене след хирургичната операция), гадене (позиви за повръщане) и

секреция на раната (течение на мястото на хирургичния разрез).

ATryn не трябва да се прилага при хора, които са свръхчувствителни (алергични) към кози

протеини или козе мляко. Тъй като ATryn е протеин, който се въвежда чрез инжектиране,

пациентите могат да развият антитела (протеини, произведени от организма в отговор на

лекарството) с риск от проява на алергична реакция по време на инжектирането. Това обаче не

се наблюдава при пациенти, лекувани с ATryn. За пълния списък на всички нежелани

лекарствени реакции и ограничения при ATryn вижте листовката.

ATryn

EMA/403685/2016

Страница 3/3

Защо ATryn е разрешен за употреба?

CHMP заключи, че данните, предоставени от фирмата, доказват, че когато е прилаган в

препоръчителната доза по време на хирургична операция, AТryn може да повиши

антитромбиновата активност до приемливо ниво. CHMP реши, че ползите от ATryn са по-големи от

рисковете, и препоръча да се издаде разрешение за употреба.

ATryn е разрешен за употреба при „извънредни обстоятелства“. Това означава, че поради рядкото

разпространение на болестта не е било възможно да се получи пълна информация за ATryn. Всяка

година Европейската агенция по лекарствата ще извършва преглед на новата информация и това

резюме съответно ще се актуализира.

Каква информация се очаква за ATryn?

Фирмата производител на ATryn предоставя на Агенцията резултатите от проучване, което

разглежда употребата на ATryn по време на раждане при жени с вроден дефицит на антитромбин,

като също така ще предостави официално заявление с цел към разрешението за употреба на

лекарството да се добави показанието за употреба по време на раждане. Преди пускането на

пазара в държавите—членки на Европейския съюз (ЕС), фирмата ще въведе програми, които да

гарантират, че лекарите могат да докладват относно пациентите, които лекуват, и да проследяват

развитието на антитела срещу ATryn.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Atryn?

В кратката характеристика на продукта и в листовката са включени препоръки и предпазни

мерки, които здравните специалисти и пациентите трябва да спазват за безопасната и ефективна

употреба на Atryn.

Допълнителна информация за AТryn:

На 28 юли 2006 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на ATryn, валидно в

Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR за ATryn може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. За повече информация относно

лечението с ATryn прочетете листовката (също част от EPAR) или попитайте вашия лекар или

фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста 06-2016.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за пациента

ATryn 1750

IU прах за инфузионен разтвор

антитромбин алфа (antithrombin alfa) (rDNA)

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като

съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани

реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй

като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашата лекар.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия. Това включва и

всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява ATryn и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да използвате ATryn

Как да използвате ATryn

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате ATryn

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява ATryn и за какво се използва

ATryn съдържа антитромбин алфа, който е подобен на естествения човешки антитромбин. В

организма антитромбин блокира тромбина, вещество, което играе главна роля в процеса на съсирване

на кръвта.

Ако имате вроден дефицит на антитромбин, нивото на антитромбина в кръвта Ви е по-ниско от

нормалното. Това може да доведе до повишена склонност към образуване на съсиреци в

кръвоносните съдове. Това може да стане в кръвоносните съдове на краката (дълбока венозна

тромбоза) или в други кръвоносни съдове в тялото Ви (тромбоемболия). При големи хирургични

операции тази склонност към образуване на съсиреци е дори по-голяма. Ето защо в такива ситуации е

много важно нивото на антитромбина в кръвта Ви да се поддържа в достатъчно високи граници.

Това лекарство се използва при пациенти, които имат „вроден дефицит на антитромбин“

(наследствено ниски нива на белтъка антитромбин). То се използва при пациенти, подложени на

хирургична операция, за да се предотвратят проблемите, свързани с образуването на кръвни съсиреци

в кръвоносните съдове. То обикновено се дава съвместно с хепарин или с нискомолекулен хепарин

(друго лекарство, което помага да се предотврати образуването на кръвни съсиреци).

2.

Какво трябва да знаете, преди да използвате ATryn

Не използвайте ATryn

ако сте алергични (свръхчувствителни) към антитромбин алфа или към някоя от останалите

съставки на ATryn

ако сте алергични към кози продукти, тъй като антитромбин алфа се произвежда в млякото на

трансгенни кози чрез рекомбинантна ДНК технология (rDNA).

Предупреждения и предпазни мерки

Ако получите копривна треска, надигнат сърбящ обрив или уртикария по цялата кожа, стягане в

гърдите, хрипове (затруднено дишане), трябва веднага да се свържете с Вашия лекар, тъй като това

може да представляват симптоми на тежка алергична реакция. За да се провери дали сте развили

алергична реакция, може да Ви вземат кръв за изследване преди и известно време след като Ви е

приложено лечението с ATryn.

Деца и юноши

Няма информация за употребата на ATryn при пациенти на възраст под 18 години. Това лекарство не

трябва да се използва, ако сте на по-малко от 18 години.

Други лекарства и ATryn

Информирайте Вашия лекар, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други

лекарства.

Когато ATryn се прилага едновременно с хепарин (противосъсирващо лекарство) или с някои други

противосъсирващи лекарства, това може да доведе до повишен риск от кръвоизливи. Ето защо

Вашият лекар внимателно ще проследява лечението с това лекарство, когато се прилага

едновременно с такива противосъсирващи лекарства.

Бременност и кърмене

ATryn не е показан за прилагане при бременни жени. Не е известно дали присъства в кърмата.

Поради това не се препоръчва да кърмите по време на лечението с това лекарство.

ATryn съдържа натрий

Този лекарствен продукт съдържа 1,65 mmol (или 37,9 mg) натрий на флакон. Да бъде взето под

внимание от пациенти, които са на диета с контролиран прием на натрий.

3.

Как да използвате ATryn

Вашето лечение ще започне под наблюдението на лекар, който има опит в грижите за пациенти с

вроден дефицит на антитромбин.

Лицето, което е поело медицинското Ви обслужване, ще приготви разтвор на антитромбин алфа,

който ще Ви бъде приложен във вената. За да Ви предпази от образуването на кръвни съсиреци,

прилагането на лекарството ще продължи дотогава, докато Вашият лекар установи, че вече е

безопасно лечението да бъде спряно.

Ако сте използвали повече от необходимата доза ATryn

Вашият лекар ще Ви приложи необходимото лечение, в случай че се появят някои конкретни

нежелани реакции.

Ако сте спрели употребата на ATryn

Моля, обсъдете възможността да прекъснете лечението си с Вашия лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля, попитайте

Вашия лекар.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки

ги получава.

Ако получите копривна треска, надигнат сърбящ обрив или уртикария по цялата кожа, стягане в

гърдите, хрипове (затруднено дишане), трябва веднага да се свържете с Вашия лекар, тъй като това

може да представляват симптоми на тежка алергична реакция.

В проучвания с ATryn са съобщавани следните нежелани реакции:

Честите нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 10 души) са:

сърбеж на мястото на инфузията

световъртеж

главоболие

кървене (на мястото на инфузията или след операцията)

гадене

Нечестите странични реакции (може да засегнат до 1 на 100 души) са:

чувство на горещина

реакции на мястото на инфузията, например болка, кръвонасядане и зачервяване

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар. Това включва всички

възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани

реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като

съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация

относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате ATryn

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Неразпечатани флакони:

Да се съхранява в хладилник (2°C – 8°C).

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху кутията и етикета на флакона

след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Приготвени/разредени разтвори:

След разтваряне, от микробиологична гледна точка, този лекарствен продукт трябва да се използва

незабавно. Въпреки това, химична и физична стабилност е доказана за 3 часа след приготвяне и 8

часа след разреждане, при температура не повече от 25°C

.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа ATryn

Активната съставка е антитромбин алфа* 1750 IU. След разтваряне 1 ml разтвор съдържа 175 IU

антитромбин алфа.

Специфичната активност на ATryn е приблизително 7 IU/mg белтък.

* рекомбинантен човешки антитромбин, произвеждан в млякото на трансгенни кози чрез

рекомбинантна ДНК технология (rDNA).

Другите съставки са: глицин, натриев хлорид, натриев цитрат

Как изглежда ATryn и какво съдържа опаковката

ATryn се предлага като прах за инфузионен разтвор (1750 IU прах в един флакон.).

Прахът е бял до почти бял.

Опаковки по 1, 10 и 25 флакона.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба

Laboratoire Français du Fractionnement et des Biotechnologies, 3 Avenue des Tropiques, ZA de

Courtaboeuf, 91940 Les Ulis, Франция

Производител

LFB-BIOTECHNOLOGIES, 3 Avenue des Tropiques, ZA de Courtaboeuf, 91940 Les Ulis, Франция

MedImmune Pharma BV Lagelandseweg 78 6545 CG Nijmegen, Нидерландия

Дата на последно преразглеждане на листовката

Това лекарство е разрешено за употреба при „извънредни обстоятелства“. Това означава, че поради

рядкото разпространение на болестта до момента не е било възможно да се получи пълна информация

за лекарството.

Всяка година Европейската агенция по лекарствата ще извършва преглед на новата информация за

лекарството и тази листовка съответно ще се актуализира.

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по

лекарствата http://www.ema.europa.eu.

<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

Това лекарство е предназначено само за еднократна употреба.

Разтваряне/разреждане

Преди разтваряне флаконите трябва да се темперират при температура не по-висока от 25

С. Прахът

трябва да се разтвори с 10 ml вода за инжекции (ВИ), която се инжектира по вътрешната страна на

флакона, а след това флаконът леко се върти между дланите (без да се разклаща), за да се избегне

образуване на пяна.

Преди прилагането му приготвеният разтвор трябва да се провери визуално за неразтворени частици

и/или промяна на цвета. Разтворът трябва да е бистър или слабо опалесциращ. Не използвайте

разтвори, които са мътни или имат утайка.

Флаконите трябва да се използват незабавно и не по-късно от 3 часа след разтваряне.

За разреждане до подходяща за приложение концентрация може да се добави нормален разтвор на

натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%).

Прилагане

След

пълно

разтваряне,

разтвореният

продукт

може

да

се

изтегли

стерилна

спринцовка

за

еднократна употреба. Разтвореният продукт трябва де се приложи чрез интравенозна инфузия, като

се ползва стерилна спринцовка за еднократна употреба, или инфузионен сак, снабден с вграден

филтър с размер на порите 0,22

m. Съдържанието на спринцовките трябва да се приложи незабавно

и не по-късно от 3 часа след приготвяне. Ако е разреден, разтворът в инфузионните сакове трябва да

се

въведе

незабавно

не

по-късно

от

часа

след

разреждането

му.

Съвместимостта

инфузионни системи с вградени филтри е установена.

Изхвърляне

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в

съответствие с местните изисквания.

Терапевтичната цел на лечението с антитромбин алфа е антитромбиновата активност да се повиши до

и да се задържи в стойности между 80 - 120 % (0,8 - 1,2 IU/ml) в периода на лечение.

Началното лечение започва с натоварваща доза,

която

се

цели

нивото

на

антитромбиновата

активност да достигне 100%. Началната натоварваща доза зависи от телесното тегло на пациента и от

стойностите на антитромбиновата активност преди започване на лечението.

Необходимата натоварваща доза се определя по следната формула:

Натоварваща доза (IU) = [(100- стойностите в % на АТ активност у пациента преди започване

на лечението)/2,28] x телесното тегло в kg.

Обичайната натоварваща доза при пациенти за хирургично лечение (с изходна АТ активност 50%, и

телесно тегло 75kg), които страдат от вроден антитромбинов дефицит в случай на клиничен риск е

20-25 IU/kg телесно тегло. Натоварващата доза трябва да се приложи под формата на инфузия с

продължителност 15 минути и непосредствено след това да се започне инфузия на поддържащата

доза.

Необходимата поддържаща доза при пациенти за хирургично лечение се прилага под формата на

постоянна инфузия и се определя по следната формула:

Поддържаща доза (IU/час) = [(100- стойностите в % на АТ активност у пациента преди

започване на лечението)/10,22]x телесното тегло в kg.

Обичайната

поддържаща

доза

при

пациенти

за

хирургично

лечение,

които

страдат

от

вроден

антитромбинов дефицит в случай на клиничен риск е 4-5 IU/kg/h. При консумативни състояния

(например масивни операции, едновременно прилагане на хепарин) реално необходимата доза може

да е по-висока. Вж. по-долу препоръките в Мониториране при лечението и адаптиране на дозата.

Лечението трябва да продължи до намаляване на риска от венозна тромбемболия и/или когато бъде

установена ефективна последваща антикоагулация.

Мониториране при лечение и адаптиране на дозата

Дозата трябва да се коригира въз основа на лабораторните резултати за антитромбиновата активност.

Степента на повлияване може да варира при отделни пациенти, при които се достига различна степен

на

възстановяване

in

vivo

различни

стойности

на

полуживот.

началото

на

лечението

непосредствено след операцията може да се наложи често измерване на антитромбиновата активност

и адаптиране на дозата.

След включване на инфузията с поддържащата доза на 45-та минута, считано от началото на

прилагане на натоварващата доза, трябва да се взема кръв за определяне на АТ активността. В случай

че нивото на АТ активност е между 80% и 120% (0,8 - 1,2 UI/ml), няма нужда от адаптиране на дозата.

В случай че нивото на АТ активност е по-ниско от 80%, увеличете с 50% скоростта на вливане на

поддържащата инфузия. В случай че нивото на АТ активност е по-ниско от 120%, намалете с 30%

скоростта на вливане на поддържащата инфузия. Проверявайте нивото на АТ активност на 30-та

минута след всяка промяна на скоростта на вливане на инфузията, или на 4-ия час след получаване на

стойности, попадащи в желаните граници. След това антитромбиновата активност трябва да се следи

1-2 пъти дневно и да се прави съответно адаптиране на дозата. Нивото на антитромбиновата

активност трябва да се поддържа в стойности над 80% през периода на лечението, освен ако

клиничните особености не налагат да се избере друго ефективно ниво.

Възможно е хирургичната намеса да повлияе върху стойностите на АТ активността. Поради това след

операцията трябва да се направи допълнително контролно определяне на нивото на АТ активност. В

случай че нивото на активност е под 80%, за бързо възстановяване на нивото на АТ активност може

да се приложи 15-минутна болус инфузия на АТ. Дозата може да се изчисли, като стойностите на АТ

активността след операцията се заместят във формулата за натоварваща доза, показана по-горе.

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на ATryn при деца и юноши (на възраст <18 години) все още не са

установени. Липсват данни. Антитромбиновите нива при педиатричната популация, особено при

новородените, може да бъдат различни от нивата при възрастни.

Начин на приложение

За интравенозно приложение.

Натоварващата доза трябва да се приложи под формата на инфузия с продължителност 15 минути и

непосредствено след това да се започне инфузия на поддържащата доза.

21-9-2018

Pending EC decision: Jivi, damoctocog alfa pegol, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Jivi, damoctocog alfa pegol, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

7-9-2018

Orphan designation: Recombinant human beta-glucuronidase (vestronidase alfa), for the: Treatment of mucopolysaccharidosis type VII (Sly syndrome)

Orphan designation: Recombinant human beta-glucuronidase (vestronidase alfa), for the: Treatment of mucopolysaccharidosis type VII (Sly syndrome)

On 21 March 2012, orphan designation (EU/3/12/973) was granted by the European Commission to NDA Regulatory Science Ltd, United Kingdom, for recombinant human beta-glucuronidase for the treatment of mucopolysaccharidosis type VII (Sly syndrome).

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Abseamed, epoetin alfa, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Abseamed, epoetin alfa, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Binocrit, epoetin alfa, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Binocrit, epoetin alfa, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

24-7-2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP):  -, Andexanet alfa, Therapeutic area: Other

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): -, Andexanet alfa, Therapeutic area: Other

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

29-6-2018

Pending EC decision: Mepsevii, vestronidase alfa, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Mepsevii, vestronidase alfa, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Veyvondi, vonicog alfa, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Veyvondi, vonicog alfa, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

14-12-2018


Summary of opinion: Besremi,ropeginterferon alfa-2b, 13/12/2018, Positive

Summary of opinion: Besremi,ropeginterferon alfa-2b, 13/12/2018, Positive

Summary of opinion: Besremi,ropeginterferon alfa-2b, 13/12/2018, Positive

Europe - EMA - European Medicines Agency

12-12-2018

Elocta (Swedish Orphan Biovitrum AB (publ))

Elocta (Swedish Orphan Biovitrum AB (publ))

Elocta (Active substance: efmoroctocog alfa) - Centralised - Variation - Commission Decision (2018)8678 of Wed, 12 Dec 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3964/X/21

Europe -DG Health and Food Safety

28-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): vonicog alfa, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0225/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): vonicog alfa, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0225/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): vonicog alfa, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0225/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

26-11-2018

Jivi (Bayer AG)

Jivi (Bayer AG)

Jivi (Active substance: damoctocog alfa pegol) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)7987 of Mon, 26 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/004054/0000

Europe -DG Health and Food Safety

22-11-2018

Brineura (BioMarin International Limited)

Brineura (BioMarin International Limited)

Brineura (Active substance: cerliponase alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7885 of Thu, 22 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

22-11-2018

NovoSeven (Novo Nordisk A/S)

NovoSeven (Novo Nordisk A/S)

NovoSeven (Active substance: Eptacog alfa (activated)) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)7877 of Thu, 22 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/000074/II/0104

Europe -DG Health and Food Safety

14-11-2018

Caring for a loved one? Be prepared for any situation. 4 tips to help you keep you loved one safe: http://www.fda.gov/caregivertips  #NationalFamilyCaregiversMonthpic.twitter.com/DpNpz8NCDe

Caring for a loved one? Be prepared for any situation. 4 tips to help you keep you loved one safe: http://www.fda.gov/caregivertips  #NationalFamilyCaregiversMonthpic.twitter.com/DpNpz8NCDe

Caring for a loved one? Be prepared for any situation. 4 tips to help you keep you loved one safe: http://www.fda.gov/caregivertips  #NationalFamilyCaregiversMonth pic.twitter.com/DpNpz8NCDe

FDA - U.S. Food and Drug Administration

12-11-2018

Ruconest (Pharming Group N.V.)

Ruconest (Pharming Group N.V.)

Ruconest (Active substance: Conestat alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7548 of Mon, 12 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-10-2018

Replagal (Shire Human Genetic Therapies AB)

Replagal (Shire Human Genetic Therapies AB)

Replagal (Active substance: Agalsidase alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7250 of Mon, 29 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

PegIntron (Merck Sharp and Dohme B.V.)

PegIntron (Merck Sharp and Dohme B.V.)

PegIntron (Active substance: Peginterferon alfa-2b) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6484 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/280/T/135

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

Vimizim (BioMarin International Limited)

Vimizim (BioMarin International Limited)

Vimizim (Active substance: elosulfase alfa) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6491 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/002779/T/0026

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

ViraferonPeg (Merck Sharp and Dohme B.V.)

ViraferonPeg (Merck Sharp and Dohme B.V.)

ViraferonPeg (Active substance: Peginterferon alfa-2b) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6477 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/329/T/128

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

IntronA (Merck Sharp and Dohme B.V.)

IntronA (Merck Sharp and Dohme B.V.)

IntronA (Active substance: Interferon alfa-2b) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6487 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/281/T/116

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Kanuma (Alexion Europe SAS)

Kanuma (Alexion Europe SAS)

Kanuma (Active substance: sebelipase alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6245 of Mon, 24 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Ovitrelle (Merck Europe B.V.)

Ovitrelle (Merck Europe B.V.)

Ovitrelle (Active substance: Choriogonadotrophin alfa) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6220 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/320/T/75

Europe -DG Health and Food Safety

4-9-2018

Epoetin alfa Hexal (Hexal AG)

Epoetin alfa Hexal (Hexal AG)

Epoetin alfa Hexal (Active substance: epoetin alfa) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5857 of Tue, 04 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/726/II/WS/1406

Europe -DG Health and Food Safety

4-9-2018

Binocrit (Sandoz GmbH)

Binocrit (Sandoz GmbH)

Binocrit (Active substance: epoetin alfa) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5856 of Tue, 04 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/725/II/WS/1406

Europe -DG Health and Food Safety

4-9-2018

Abseamed (Medice Arzneimittel PUtter GmbH and Co KG)

Abseamed (Medice Arzneimittel PUtter GmbH and Co KG)

Abseamed (Active substance: epoetin alfa) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5860 of Tue, 04 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/727/WS/1406

Europe -DG Health and Food Safety

4-9-2018

VEYVONDI (Baxalta Innovations GmbH)

VEYVONDI (Baxalta Innovations GmbH)

VEYVONDI (Active substance: vonicog alfa) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5866 of Tue, 04 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4454

Europe -DG Health and Food Safety

27-8-2018

Mepsevii (Ultragenyx Germany GmbH)

Mepsevii (Ultragenyx Germany GmbH)

Mepsevii (Active substance: vestronidase alfa) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5714 of Mon, 27 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4438

Europe -DG Health and Food Safety

27-8-2018

Beromun (BELPHARMA s.a.)

Beromun (BELPHARMA s.a.)

Beromun (Active substance: Tasonermin (Tumor Necrosis Factor alfa-1a)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5699 of Mon, 27 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/206/T/40

Europe -DG Health and Food Safety

27-8-2018

Aranesp (Amgen Europe B.V.)

Aranesp (Amgen Europe B.V.)

Aranesp (Active substance: darbepoetin alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5707 of Mon, 27 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

22-8-2018

Luveris (Merck Europe B.V.)

Luveris (Merck Europe B.V.)

Luveris (Active substance: Lutropin alfa) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5631 of Wed, 22 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/000292/T/0077

Europe -DG Health and Food Safety

22-8-2018

Pergoveris (Merck Europe B.V.)

Pergoveris (Merck Europe B.V.)

Pergoveris (Active substance: follitropin alfa / lutropin alfa) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5629 of Wed, 22 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/000714/T/0059

Europe -DG Health and Food Safety

8-8-2018

GONAL-f (Merck Europe B.V.)

GONAL-f (Merck Europe B.V.)

GONAL-f (Active substance: Follitropin alfa) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5445 of Wed, 08 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/71/T/140

Europe -DG Health and Food Safety

6-8-2018

ReFacto AF (Pfizer Europe MA EEIG)

ReFacto AF (Pfizer Europe MA EEIG)

ReFacto AF (Active substance: Moroctocog alfa ) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5374 of Mon, 06 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/232/T/146

Europe -DG Health and Food Safety

2-8-2018

EU/3/18/2046 (Italfarmaco S.p.A.)

EU/3/18/2046 (Italfarmaco S.p.A.)

EU/3/18/2046 (Active substance: Givinostat) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5278 of Thu, 02 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/062/18

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

NovoEight (Novo Nordisk A/S)

NovoEight (Novo Nordisk A/S)

NovoEight (Active substance: turoctocog alfa) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5093 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2719/II/23

Europe -DG Health and Food Safety

25-7-2018

Bemfola (Gedeon Richter Plc.)

Bemfola (Gedeon Richter Plc.)

Bemfola (Active substance: follitropin alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4989 of Wed, 25 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

BeneFIX (Pfizer Limited)

BeneFIX (Pfizer Limited)

BeneFIX (Active substance: Nonacog alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3778 of Mon, 11 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

ALPROLIX (Swedish Orphan Biovitrum AB (publ))

ALPROLIX (Swedish Orphan Biovitrum AB (publ))

ALPROLIX (Active substance: eftrenonacog alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3776 of Mon, 11 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

Ovaleap (Teva B.V.)

Ovaleap (Teva B.V.)

Ovaleap (Active substance: Follitropin alfa) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3154 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2608/R/23

Europe -DG Health and Food Safety