Ameluz

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Ameluz
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Ameluz
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Антинеопластични средства
 • Терапевтична област:
 • Кератоза, актинична
 • Терапевтични показания:
 • Лечение актинического кератоза лека и средна степен на тежест по лицето и скалпа и областта cancerization.

Друга информация

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/002204
 • Дата Оторизация:
 • 14-12-2011
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/002204
 • Последна актуализация:
 • 26-02-2018

Доклад обществена оценка

EMA/121475/2018

EMEA/H/C/002204

Ameluz (5-aminolaevulinic acid)

Общ преглед на Ameluz и защо е разрешен за употреба в ЕС

Какво представлява Ameluz и за какво се използва?

Ameluz e е лекарство, което се използва при възрастни за лечение на лека до умерена актинична

кератоза по лицето и скалпа, както и по кожата около областите, засегнати от заболяването.

Актиничната кератоза представлява образувания по кожата, които се развиват след излагане на

слънце и могат да доведат до развитие на кожен рак. Може да се използва и за лечение на област

с индуцирано от слънцето увреждане с множество образувания от актинична кератоза (полева

канцеризация).

Ameluz може да се използва при възрастни за лечение на определени видове базално-клетъчен

карцином (вид рак на кожата), когато не може да се приложи оперативно лечение.

Ameluz съдържа активното вещество 5-аминолевулинова киселина (5-aminolaevulinic acid).

Как се използва Ameluz?

Ameluz се предлага под формата на гел (78 mg/g), който се прилага върху кожата. Лекарственият

продукт се отпуска по лекарско предписание и трябва да се прилага под наблюдението на

медицински специалист с опит в прилагането на фотодинамична терапия. Този метод на лечение

включва прилагането на източник на светлина за активиране на лекарството.

Ameluz се прилага директно върху кожните образувания или лезиите или върху цялата засегната

област, като кожата се облъчва с източник на червена светлина. При лечение на образувания от

актинична кератоза, Ameluz може да се активира и чрез излагане на обилна дневна светлина.

При един сеанс могат да бъдат третирани единични или множествени образувания от актинична

кератоза, а за лезиите от базално-клетъчен карцином са необходими два лечебни сеанса през

интервал от около една седмица. Състоянието на образуванията или лезиите трябва да бъде

оценено три месеца след третирането, като образуванията или лезиите, които не са се повлияли,

трябва да бъдат третирани повторно.

За повече информация относно употребата на Ameluz вижте листовката или се свържете с Вашия

лекар или фармацевт.

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Как действа Ameluz?

При прилагането на Ameluz върху абнормните кожни образувания или лезии активното вещество

в лекарството, 5-аминолевулинова киселина, се абсорбира от клетките, където то действа като

фотосензибилизиращ агент (вещество, което се променя при излагане на светлина с определена

дължина на вълната). При излагане на засегнатата кожа на светлина, фотосензибилизиращият

агент се активира и реагира с кислорода в клетките, с което създава силно реактивен и токсичен

вид кислород. Това убива клетките, като реагира с компонентите им и ги разрушава, например

протеините и ДНК.

Какви ползи от Ameluz са установени в проучванията?

Когато се използва за лечение на актинична кератоза или базално-клетъчен карцином с

фотодинамична терапия, Ameluz е по-ефективен от плацебо (сляпо лечение) или от контролно

лекарство. Ефектите от Ameluz са изследвани в четири основни проучвания при пациенти с

актинична кератоза и в едно основно проучване при пациенти с базално-клетъчен карцином.

Основната мярка за ефективност във всички проучвания е общият брой на пациентите, при които

актиничната кератоза или раковите лезии са се изчистили изцяло три месеца след последното

лечение.

В първото основно проучване при 571 пациенти Ameluz е сравнен с плацебо и Metvix, продукт,

съдържащ метиламинолевулинат, който се използва заедно с червена светлина за един или два

лечебни сеанса. Актиничната кератоза се изчиства при 78 % (194 от 248) от пациентите,

лекувани с Ameluz, в сравнение с 64 % (158 от 246) от пациентите, лекувани с Metvix, и 17 % (13

от 76) от пациентите, лекувани с плацебо.

Във второто основно проучване при 122 пациенти, Ameluz е сравнен с плацебо, използван заедно

с червена светлина за един или два лечебни сеанса. Актиничната кератоза се изчиства при 66 %

(53 от 80) от пациентите, лекувани с Ameluz, в сравнение с 13 % (5 от 40) от пациентите,

лекувани с плацебо.

В трето проучване при 87 пациенти с полева канцеризация (област на слънчево увреждане с

няколко образувания на актинична кератоза), Ameluz е сравнен с плацебо, използван заедно с

червена светлина за един или два лечебни сеанса. Образуванията се изчистват при 91 % (50 от

55) от пациентите, приемащи Ameluz, в сравнение с 22 % (7 от 32) от пациентите на плацебо.

В допълнително проучване при 52 пациенти с актинична кератоза е установено, че Ameluz е поне

толкова ефективен, колкото Metvix при изчистване на образуванията на актинична кератоза,

когато се използва в комбинация с дневна светлина.

За базално-клетъчен карцином, който не може да бъде лекуван оперативно, Ameluz е изследван в

проучване при 281 пациенти, в което е сравнен с Metvix. В това проучване Ameluz е поне толкова

ефективен, колкото Metvix, като канцерозните лезии се изчистват при 93 % (113 от 121) от

пациентите, лекувани с Ameluz, и при 92 % (101 от 110) от тези, лекувани с контролното

лекарство.

Какви са рисковете, свързани с Ameluz?

Най-честите нежелани реакции при Ameluz (наблюдавани при повече от 1 на 10 пациенти) са

реакции на мястото на прилагане, а именно еритема (зачервяване на кожата), болка

(включително изгаряща болка), раздразнение, сърбеж, оток (подуване), образуване на струпеи,

Ameluz (5-aminolaevulinic acid)

EMA/121475/2018

Страница 2/3

ексфолиация (лющене на кожата), втвърдяване на кожата и парестезия (усещане като скованост,

изтръпване, пробождане с игли). За пълния списък на всички нежелани реакции, съобщени при

Ameluz, вижте листовката.

Ameluz не трябва да се прилага при хора, които са свръхчувствителни (алергични) към 5-

аминолевулинова киселина, порфирини, соя или фъстъци, или към някоя от съставките. Не

трябва да се използва при хора с порфирия (невъзможност за разграждане на химични вещества,

наречени порфирини) или при хора с определени кожни заболявания, причинени от излагане на

светлина. За пълния списък на ограниченията вижте листовката.

Защо Ameluz е разрешен за употреба в ЕС?

Европейската агенция по лекарствата заключи, че ползите от лечението с Ameluz са по-големи от

малкото и предимно леки нежелани лекарствени реакции и че Ameluz е по-ефективен и донякъде

по-безопасен от стандартната алтернатива. Следователно Агенцията заключи, че ползите от

употребата на Ameluz са по-големи от рисковете и този продукт може да бъде разрешен за

употреба.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Ameluz?

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Ameluz, които следва

да се спазват от медицинските специалисти и пациентите, са включени в кратката характеристика

на продукта и в листовката.

Както при всички лекарства, данните във връзка с употребата на Ameluz непрекъснато се

проследяват. Съобщените нежелани реакции, свързани с употребата на Ameluz, внимателно се

оценяват и се предприемат всички необходими мерки за защита на пациентите.

Допълнителна информация за Ameluz

Ameluz получава разрешение за употреба, валидно в EС, на 14 декември 2011 г.

Допълнителна информация за Ameluz можете да намерите на уебсайта на

Агенцията: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports.

Дата на последно актуализиране на текста 03-2018.

Ameluz (5-aminolaevulinic acid)

EMA/121475/2018

Страница 3/3

Листовка за пациента

PRILOGA I

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

1.

IME ZDRAVILA

Ameluz 78 mg/g gel

2.

KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

En gram (g) gela vsebuje 78 mg 5-aminolevulinske kisline (v obliki klorida).

Pomožne snovi z znanim učinkom

En gram gela vsebuje 2,4 mg natrijevega benzoata (E211), 3 mg sojinega fosfatidilholina in 10 mg

propilenglikola.

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3.

FARMACEVTSKA OBLIKA

bel do rumenkast gel

4.

KLINIČNI PODATKI

4.1

Terapevtske indikacije

Zdravljenje blage do zmerne aktinične keratoze na obrazu in lasišču (stopnje 1 do 2 po Olsenu; glejte

poglavje 5.1) in polja kancerizacije pri odraslih.

Zdravljenje površinskega in/ali nodularnega bazalnoceličnega karcinoma, neprimernega za kirurško

zdravljenje zaradi možne, z zdravljenjem povezane obolevnosti in/ali slabega kozmetičnega izida pri

odraslih.

4.2

Odmerjanje in način uporabe

Zdravilo Ameluz se lahko daje samo pod nadzorom zdravnika, medicinske sestre ali drugega

zdravstvenega delavca z izkušnjami z uporabo fotodinamičnega zdravljenja.

Odmerjanje pri odraslih

Za zdravljenje aktinične keratoze (AK): z enkratnim fotodinamičnim zdravljenjem (z dnevno svetlobo

ali s svetilko z rdečo svetlobo) se zdravi ena ali več lezij ali celotna polja s kancerizacijo (območja

kože, kjer je več lezij AK obkroženih z območji aktinične in s sončenjem pogojene poškodbe znotraj

omejenega polja). Lezije aktinične keratoze ali polja je treba oceniti tri mesece po zdravljenju.

Zdravljene lezije ali polja kancerizacije, ki po 3 mesecih niso povsem izginila, je treba ponovno

zdraviti.

Za zdravljenje bazalnoceličnega karcinoma (BCC- basal cell carcinoma): z dvema fotodinamičnima

zdravljenjima (s svetilko z rdečo svetlobo) se zdravi ena ali več lezij s približno enotedenskim

intervalom med posameznim zdravljenjem. Lezije bazalnoceličnega karcinoma je treba oceniti tri

mesece po zadnjem zdravljenju. Zdravljene lezije, ki po 3 mesecih niso povsem izginile, je treba

ponovno zdraviti.

Pediatrična populacija

Ustrezne uporabe zdravila Ameluz pri pediatrični populaciji ni. Podatki niso na voljo.

Način uporabe

Zdravilo Ameluz je za dermalno uporabo.

Zdravljenje AK, polj s kancerizacijo in BCC z uporabo svetilke z rdečo svetlobo:

a)

Priprava lezij: pred uporabo zdravila Ameluz je treba temeljito vse lezije previdno obrisati z

bombažno blazinico, navlaženo z etanolom ali izopropanolom, da se koža razmasti. Luske in

kraste je treba odstraniti in vse površine lezij nežno podrgniti. Paziti je treba, da ne pride do

krvavitve. Lezije nodularnega BCC pogosto prekriva nepoškodovana plast epidermalnega

keratina, ki jo je treba odstraniti. Izpostavljen tumorski material je treba nežno odstraniti brez

poskusa ekscizije čez mejo tumorja.

b)

Nanašanje gela: zdravilo Ameluz je treba s prsti, zaščitenimi z rokavico, ali z lopatico nanesti na

celotno površino lezij ali celotno polje kancerizacije velikosti približno 20 cm

. Lezije ali celotna

polja in približno 5 mm okoliškega območja je treba premazati z gelom v debelini okoli 1 mm.

Gel naj se suši približno 10 minut, nato pa se na mesto zdravljenja namesti povoj, ki ne prepušča

svetlobe. Po treh urah inkubacije je treba odstraniti povoj in obrisati preostanek gela. Gel se lahko

nanaša na zdravo kožo okoli lezij, pri čemer se je treba izogibati nanašanju v bližini oči, nosnic,

ust, ušes ali sluznice (vsaj 1 cm vstran). Treba se je izogibati neposrednemu stiku oči ali sluznice z

zdravilom Ameluz. V primeru nenamernega stika se priporoča spiranje z vodo.

c)

Osvetlitev: takoj po čiščenju lezij se celotno območje zdravljenja osvetli z virom rdeče svetlobe

ozkega spektra z valovno dolžino okoli 630 nm in odmerkom svetlobe približno 37 J/cm

širšega in kontinuiranega spektra z valovno dolžino med 570 in 670 nm ter odmerkom svetlobe

med 75 in 200 J/cm

. Pomembno je, da se zagotovi uporaba pravilnega odmerka svetlobe.

Uporabljeni odmerek svetlobe se določi na osnovi dejavnikov, kot so velikost svetlobnega polja,

razdalja med svetilko in površino kože ter čas osvetljevanja. Ti dejavniki se razlikujejo glede na

vrsto svetilke. Če je na voljo ustrezen detektor, je treba uporabljeni odmerek svetlobe nadzorovati.

Med osvetlitvijo mora biti svetilka pritrjena na določeni razdalji od površine kože, ki je navedena

v priročniku za uporabo. Za doseganje hitrejše odstranitve lezij se priporoča uporaba svetilke

ozkega spektra. Morda bo treba razmisliti o simptomatičnem zdravljenju prehodnih neželenih

učinkov na mestu uporabe. Če bolnik ne prenaša vira svetlobe ozkega spektra, se lahko uporabi

svetloba širšega in kontinuiranega spektra (glejte poglavji 4.8 in 5.1). Glejte tudi poglavje 6.6.

Zdravljenje AK in polj s kancerizacijo z uporabo dnevne svetlobe:

Pomembni napotki pred zdravljenjem: zdravljenje z dnevno svetlobo se uporablja samo, če so

pogoji primerni za udobno počutje na prostem dve uri (pri temperaturah > 10 °C). Če je vreme

deževno ali bo verjetno postalo deževno, se zdravljenja z uporabo dnevne svetlobe ne uporablja.

Priprava lezij: 15 min pred predobdelavo lezije je treba nanesti sredstvo za zaščito kože, ki je

izpostavljena soncu,

pred UV-žarki. Uporabljajo se lahko samo sredstva za zaščito pred UV-žarki

s kemičnimi filtri in ZF 30 ali več. Sredstev za zaščito pred UV-žarki s fizičnimi filtri, kot so

titanov dioksid, cinkov oksid itd., ni dovoljeno uporabljati, ker zavirajo absorpcijo svetlobe in zato

lahko vplivajo na učinkovitost.

Pred uporabo zdravila Ameluz je treba vse lezije natančno obrisati z bombažno blazinico,

namočeno v etanol ali izopropanol, da razmastite kožo. Kožo, ki se lušči, in kraste je treba

previdno odstraniti in vso površino lezije nežno podrgniti. Treba je paziti, da preprečite krvavitev.

Nanašanje gela: zdravilo Ameluz je treba s prsti, zaščitenimi z rokavico, ali z lopatico nanesti na

celotno površino lezij ali celotno polje kancerizacije. Gel mora pokrivati lezije ali celotno polje ter

približno 5 mm okoliškega območja. Okluzivni povoj ni potreben. Gel se lahko nanaša na zdravo

kožo okoli lezij, pri čemer se je treba izogibati nanašanju v bližini oči, nosnic, ust, ušes ali

sluznice (vsaj 1 cm stran). Treba se je izogibati neposrednemu stiku oči ali sluznice z zdravilom

Ameluz. V primeru nenamernega stika se priporoča spiranje z vodo. Gela ni dovoljeno obrisati

med celotnim časom PDT z uporabo dnevne svetlobe.

Osvetlitev z uporabo dnevne svetlobe za zdravljenje AK: če so pogoji ustrezni (glejte poglavje a.

Pomembni napotki pred zdravljenjem), naj gredo bolniki ven 30 minut po nanosu gela in ostanejo

na polni dnevni svetlobi 2 neprekinjeni uri. V vročem vremenu se lahko umaknejo v senco.

Prekinitev časa na prostem je treba nadomestiti z daljšim časom osvetlitve. Preostali gel bo

odstranjen po zaključku osvetlitve.

Po treh mesecih je treba lezije ponovno oceniti, takrat se lahko preostale lezije ali polja tudi ponovno

zdravijo. Priporoča se, da se odziv BCC lezij potrdi s histološkim pregledom materiala za biopsijo, če

se to oceni kot potrebno. Nato se priporoča dolgotrajno klinično spremljanje BCC, po potrebi s

histologijo.

4.3

Kontraindikacije

Preobčutljivost na učinkovino, porfirine, sojo ali arašide, ali katero koli pomožno snov,

navedeno v poglavju 6.1.

Porfirija.

Znane fotodermatoze različne patologije in pogostnosti, npr. presnovne bolezni, kot so

aminoacidurija, idiopatske ali imunološke bolezni, kot so polimorfne reakcije na svetlobo,

genske bolezni, kot so pigmentna kserodermija, ter bolezni, ki jih izzove izpostavljenost sončni

svetlobi ali se poslabšujejo zaradi take izpostavljenosti, kot so eritematozni lupus ali

eritematozni pemfigus.

4.4

Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Tveganje prehodne popolne amnezije (TGA-Transient Global Amnesia)

Fotodinamično zdravljenje je morda dejavnik, ki lahko v zelo redkih primerih sproži prehodno

popolno amnezijo. Čeprav natančni mehanizem ni znan, lahko stres in bolečina, povezana s

fotodinamičnim zdravljenjem, povečata tveganje za razvoj prehodne amnezije. V primeru opažene

amnezije je treba fotodinamično zdravljenje takoj prekiniti (glejte poglavje 4.8).

Uporaba imunosupresivov

Ker je vnetni odziv pri učinkih fotodinamičnega zdravljenja pomemben, so bili iz preskušanj, v katerih

so preučevali učinkovitost in varnost zdravila Ameluz, izključeni bolniki, ki so se zdravili z

imunosupresivi. Ni izkušenj z uporabo zdravila Ameluz pri bolnikih, ki jemljejo imunosupresive. Zato

se uporaba imunosupresivov med zdravljenjem z zdravilom Ameluz ne priporoča.

Zdravilo Ameluz se ne sme uporabljati na krvavečih lezijah.

Krvavitev je treba ustaviti pred nanosom gela. Ni izkušenj z uporabo zdravila Ameluz pri bolnikih z

dednimi ali pridobljenimi motnjami strjevanja krvi. Posebna pozornost je potrebna, da se prepreči

krvavitev med pripravo lezije pri teh bolnikih (glejte poglavje 4.2).

Tveganje draženja sluznice in oči

Zdravilo Ameluz lahko povzroči draženje sluznice ali oči. Pomožna snov natrijev benzoat lahko

povzroči blago draženje kože, oči in sluznice. Propilenglikol lahko povzroči draženje.

Posebna pozornost je potrebna, da se zdravilo Ameluz ne vnese v oči ali na sluznice. V primeru

nenamernega stika je treba to mesto izpirati z vodo.

Zdravila Ameluz se ne sme uporabljati na predelih kože, ki so prizadeta zaradi drugih bolezni ali

tetovirana.

Uspešnost in ocena zdravljenja sta lahko zmanjšana, če je zdravljeno območje prizadeto zaradi kožnih

bolezni (vnetje kože, lokalne okužbe, psoriaza, ekcem in maligni rak kože) ali je tetovirano. Ni

izkušenj pri takih stanjih.

Zdravilo Ameluz prehodno povečuje fototoksičnost

Pred zdravljenjem je treba prekiniti kakršnokoli zdravljenje z UV-žarki. Iz previdnosti se zdravljenih

lezij in kože okrog njih 48 ur po zdravljenju ne sme izpostavljati soncu. Sočasna uporaba zdravil z

znanim fototoksičnim ali fotoalergijskim potencialom, kot so šentjanževka, grizeofulvin, tiazidni

diuretiki, sulfonilsečnina, fenotiazini, sulfonamidi, kinoloni in tetraciklini, lahko poveča fototoksično

reakcijo na fotodinamično zdravljenje.

Tveganje alergijskih reakcij

Zdravilo Ameluz vsebuje sojin fosfatidilholin in se ne sme uporabljati pri bolnikih, za katere je znano,

da so alergični na arašide ali sojo (glejte poglavje 4.3)

4.5

Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Zdravilo Ameluz ne povečuje koncentracije 5-aminolevulinske kisline ali protoporfirina IX v plazmi

po lokalni uporabi.

Študij medsebojnega delovanja niso izvedli.

4.6

Plodnost, nosečnost in dojenje

Nosečnost

Podatkov o uporabi 5-aminolevulinske kisline pri nosečnicah ni ali so omejeni (manj kot 300 izidov

nosečnosti). Študije na živalih ne kažejo neposrednih ali posrednih škodljivih učinkov na sposobnost

razmnoževanja (glejte poglavje 5.3). Iz previdnostnih razlogov se je med nosečnostjo uporabi zdravila

Ameluz bolje izogibati.

Dojenje

Ni znano, ali se 5-aminolevulinska kislina/presnovki izločajo v materino mleko. Tveganja za dojenega

novorojenca/otroka ne moremo izključiti.

Po zdravljenju z zdravilom Ameluz je treba za 12 ur

prenehati z dojenjem.

Plodnost

Podatkov o učinku 5-aminolevulinske kisline na plodnost ni.

4.7

Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji

Zdravilo Ameluz nima vpliva ali ima zanemarljiv vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja strojev.

4.8

Neželeni učinki

Povzetek varnostnega profila

V kliničnih študijah z zdravilom Ameluz pri večini bolnikov, zdravljenih zaradi aktinične keratoze in

bazalnoceličnega karcinoma, niso opazili lokalne reakcije na koži na mestu nanosa. To je pričakovano,

saj terapevtsko načelo fotodinamičnega zdravljenja temelji na fototoksičnih učinkih protoporfirina IX,

ki se sintetizira iz učinkovine 5-aminolevulinske kisline.

Najpogostejši znaki in simptomi so draženje na mestu uporabe, eritem, bolečina in edem. Intenzivnost

teh učinkov je odvisna od vrste osvetlitve, uporabljene za fotodinamično zdravljenje. Povečani učinki

so sorazmerni z višjo hitrostjo odstranitve lezij pri svetilkah ozkega spektra (glejte poglavje 5.1).

Intenzivnost neželenih učinkov, predvsem bolečine, je bila nižja ob uporabi zdravila Ameluz v

kombinaciji s PDT z uporabo dnevne svetlobe.

Največ neželenih učinkov se pojavi med osvetlitvijo ali kmalu po njej. Simptomi so običajno blagi ali

zmerni (ocena raziskovalcev na štiristopenjski lestvici) in v večini primerov trajajo od enega do štirih

dni; v nekaterih primerih lahko trajajo tudi en teden ali dva oziroma celo dlje. V redkih primerih je

zaradi neželenih učinkov potrebna prekinitev ali prenehanje osvetlitve.

Neželeni učinki v obliki preglednice

Pojavnost neželenih učinkov pri 574 bolnikih, izpostavljenih fotodinamičnemu zdravljenju z

zdravilom Ameluz v osrednjih kliničnih preskušanjih je navedena v spodnji preglednici. Vsi ti

neželeni učinki niso bili resni. Preglednica dodatno vključuje tudi resne neželene učinke, o katerih so

poročali v obdobju trženja. Pogostnosti neželenih učinkov so opredeljene kot: zelo pogosti (≥1/10),

pogosti (≥1/100 do <1/10), občasni (≥1/1 000 do <1/100), redki (≥1/10 000 do <1/1 000), zelo redki

(<1/10 000) in neznana pogostnost (ni mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov). V razvrstitvah

pogostnosti so neželeni učinki navedeni po padajoči resnosti.

Preglednica 1: povzetek povezanih neželenih učinkov, o katerih so poročali pri bolnikih, ki so

prejemali fotodinamično zdravljenje s 5-aminolevulinsko kislino

Organski sistem

Pogostnost

Neželeni učinek

Infekcijske in parazitske

bolezni

Občasni

Na mestu uporabe: pustule

Ne na mestu uporabe: pustulozni izpuščaj

Psihiatrične motnje

Občasni

Živčnost

Bolezni živčevja

Pogosti

Glavobol

Občasni

Disestezija

Neznana*

Prehodno popolno amnezijo (vključno z

zmedenostjo in dezorientacijo)

Očesne bolezni

Občasni

Edem vek, zamegljeni vid, okvara vida

Bolezni kože in podkožja

Občasni

Mehurji, suha koža, petehije

Bolezni mišično-skeletnega

sistema in vezivnega tkiva

Občasni

Bolečina v hrbtu

Splošne težave in spremembe

na mestu aplikacije

Zelo pogosti

Na mestu uporabe: eritem, bolečina (vključno s

skelenjem), draženje, pruritus, edem, krastavost,

luščenje,

induracija, parastezija

Pogosti

Na mestu uporabe: mehurčki, izcedek, erozija,

reakcija, nelagodje, hiperalgezija,

krvavitev,

občutek toplote

Občasni

Na mestu uporabe: obarvanje, razjeda, oteklina,

vnetje

Splošne težave, ki se ne pojavljajo na mestu

uporabe: mrazenje, občutek vročine, pireksija,

bolečina, utrujenost, razjede

Poškodbe in zastrupitve in

zapleti pri posegih

Občasni

Izcedek iz rane

Žilne bolezni

Občasni

Vročinski obliv

* Podatki iz obdobja trženja.

Za neželenu učinke v tem poglavju obstaja pet poročil o primerih (3 primeri iz znanstvene literature

in 2 primera spontanega poročanja). O zmedenosti ali dezorientaciji so poročali kot o dodatnih

neželenih učinkih.

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno.

Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih

delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni

center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V*.

4.9

Preveliko odmerjanje

Prekomerno odmerjanje pri topikalni uporabi je malo verjetno in o njem v kliničnih študijah niso

poročali. Če se zdravilo Ameluz nenamerno zaužije, je sistemska zastrupitev malo verjetna. Kljub

temu se priporočata 48-urna zaščita pred izpostavljenostjo soncu in opazovanje.

5.

FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1

Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: antineoplastično zdravilo, senzibilizatorji za fotodinamično/obsevalno

zdravljenje, oznaka ATC: L01XD04

Mehanizem delovanja

Po topikalni uporabi 5-aminolevulinske kisline (ALA-aminolaevulinic acid) se učinkovina presnavlja

v protoporfirin IX, fotoaktivno spojino, ki se kopiči v celicah zdravljenih lezij aktinične keratoze in

bazalnoceličnega karcinoma . Protoporfirin IX se aktivira z osvetlitvijo z rdečo svetlobo primerne

valovne dolžine in energije. V prisotnosti kisika se oblikujejo reaktivne kisikove spojine. Te

poškodujejo sestavne dele celic in sčasoma uničijo ciljne celice.

Klinična učinkovitost in varnost

Zdravljenje aktinične keratoze (AK) in polj kancerizacije:

Učinkovitost in varnost zdravila Ameluz za zdravljenje aktinične keratoze (AK) so ocenjevali pri

696 bolnikih, vključenih v klinična preskušanja. V klinični fazi III je bilo z zdravilom Ameluz skupaj

zdravljenih 436 bolnikov. Vsi bolniki so imeli najmanj štiri blagih do zmernih lezij aktinične keratoze

na obrazu in/ali lasišču. Priprava mesta nanosa in trajanje inkubacijske dobe sta opisana v poglavju

4.2. Če 12 tednov po prvem zdravljenju lezije ali polja kancerizacije niso popolnoma izginili, so jih na

enak način zdravili še enkrat.

V randomiziranem kliničnem preskušanju s slepim opazovalcem, v katerem je sodelovalo

571 bolnikov z AK in v nadaljnjem spremljanju v obdobju od šest do dvanajst mesecev so preverjali

enakovrednost fotodinamičnega zdravljenja z zdravilom Ameluz z zdravilom z dovoljenjem za promet

v obliki kreme, ki vsebuje 16 % metil-aminolevulinata (MAL, metil-[5-amino-4-oksopentanoat]) in

superiornost zdravila Ameluz v primerjavi s placebom. Vir rdeče luči je bila svetilka ozkega

svetlobnega spektra (Aktilite CL 128 ali Omnilux PDT) ali svetilka s širšim in kontinuiranim

svetlobnim spektrom (Waldmann PDT 1200 L ali Hydrosun Photodyn 505 ali 750). Primarna končna

točka je bila popolna odstranitev lezij pri bolnikih 12 tednov po zadnjem fotodinamičnem zdravljenju.

Zdravilo Ameluz (78,2 %) je bilo bistveno učinkovitejše, kot sta bila MAL (64,2 %, [97,5-odstotni

interval zaupanja: 5,9; ∞]) in placebo (17,1 %, [95-odstotni interval zaupanja: 51,2; 71,0]). Skupna

stopnja odstranitve lezij je bila pri zdravilu Ameluz (90,4 %) v primerjavi z MAL (83,2 %) in s

placebom (37,1 %) višja. Stopnja odstranitve lezij in zmožnost prenašanja zdravljenja sta bili odvisni

od vira osvetlitve. V spodnji preglednici so predstavljeni učinkovitost in neželeni učinki v obliki

prehodne bolečine in eritema, ki sta se pojavila na mestu nanosa med fotodinamičnim zdravljenjem z

različnimi viri svetlobe:

Preglednica 2a: učinkovitost in neželeni učinki (v obliki prehodne bolečine in eritema), ki so se

pojavili na mestu nanosa med fotodinamičnim zdravljenjem z različnimi viri svetlobe za zdravljenje

svetlobe

Zdravilo

Skupna stopnja

odstranitve lezij pri

bolnikih (%)

Eritem na mestu uporabe

Bolečina na mestu

uporabe

blag

zmeren

blaga

zmerna

huda

Ozki

spekter

Ameluz

Široki

spekter

Ameluz

Klinično učinkovitost so ponovno ocenjevali na kontrolnih pregledih šest in dvanajst mesecev po

zadnjem fotodinamičnem zdravljenju. Stopnja ponovitve po 12 mesecih je bila pri zdravilu Ameluz

nekoliko boljša (41,6 %, [95-odstotni interval zaupanja: 34,4; 49,1]) v primerjavi z MAL (44,8 %,

[95 odstotni interval zaupanja: 36,8; 53,0]) in odvisna od spektra svetlobe, ki se je uporabila za

osvetlitev, pri čemer so bili rezultati pri svetilkah z ozkim spektrom boljši. Pred sprejetjem odločitve o

izvedbi fotodinamičnega zdravljenja je treba upoštevati dejstvo, da je bila verjetnost, da bo bolnik 12

mesecev po zadnjem zdravljenju očiščen, 53,1- ali 47,2-odstotna pri zdravljenju z zdravilom Ameluz

ter 40,8- ali 36,3-odstotna pri zdravljenju z MAL s svetilkami ozkega spektra oziroma s svetilkami

vseh vrst. Verjetnost, da bodo bolniki, ki so jih zdravili z zdravilom Ameluz, potrebovali samo eno

zdravljenje in bodo 12 mesecev po fotodinamičnem zdravljenju povsem očiščeni, je bila 32,3-

odstotna, pri bolnikih, ki so se zdravili z MAL, pa je bila ta verjetnost v povprečju 22,4-odstotna pri

uporabi vseh svetilk.

Kozmetični izid, ocenjen 12 tednov po zadnjem fotodinamičnem zdravljenju (pri čemer je izključena

osnovna vsota 0), je bil ovrednoten kot: zelo dober ali dober pri 43,1 % bolnikov, ki so se zdravili z

zdravilom Ameluz, 45,2 % v skupini z MAL in 36,4 % v skupini s placebom ter nezadovoljiv ali

neustrezen pri 7,9 %, 8,1 % oziroma 18,2 % bolnikov.

Zdravilo Ameluz so primerjali tudi s placebom v randomiziranem dvojno slepem kliničnem

preskušanju, v katerem je sodelovalo 122 bolnikov z AK. Vir rdeče svetlobe je zagotovil bodisi ozek

spekter z valovno dolžino okoli 630 nm in odmerkom svetlobe 37 J/cm

(Aktilite CL 128) bodisi širši

in kontinuirani spekter z valovno dolžino v razponu od 570 do 670 nm in odmerkom svetlobe 170

J/cm

(Photodyn 750). Primarna končna točka je bila popolna odstranitev lezij bolnikov 12 tednov po

zadnjem fotodinamičnem zdravljenju. Fotodinamično zdravljenje z zdravilom Ameluz (66,3 %) je bilo

bistveno učinkovitejše kot zdravljenje s placebom (12,5 %, p < 0,0001). Skupna stopnja odstranitve

lezij je bila pri zdravljenju z zdravilom Ameluz (81,1 %) večja kot pri placebu (20,9 %). Stopnja

odstranitve lezij in zmožnost prenašanja zdravljenja sta bili odvisni od vira osvetlitve, pri čemer so bili

rezultati boljši pri viru svetlobe ozkega spektra. Klinična učinkovitost se je v šest- in

dvanajstmesečnem obdobju spremljanja po zadnjem fotodinamičnem zdravljenju ohranila. Pred

sprejetjem odločitve o izvedbi fotodinamičnega zdravljenja je treba upoštevati dejstvo, da je bila

verjetnost, da bo bolnik 12 mesecev po zadnjem zdravljenju očiščen, 67,5- ali 46,8-odstotna pri

zdravljenju z zdravilom Ameluz s svetilkami ozkega spektra oziroma s svetilkami vseh vrst.

Verjetnost, da bolnik potrebuje samo eno zdravljenje z zdravilom Ameluz in ostane povsem čist tudi

12 mesecev kasneje, je bila povprečno 34,5-odstotna pri uporabi vseh vrst svetilk.

Preglednica 2b: učinkovitost in neželeni učinki (v obliki prehodne bolečine in eritema), ki so se

pojavila na mestu nanosa med fotodinamičnim zdravljenjem z različnimi viri svetlobe za zdravljenje

svetlobe

Zdravilo

Skupna stopnja

odstranitve lezij pri

bolnikih (%)

Eritem na mestu

uporabe (%)

Bolečina na mestu

uporabe (%)

blag

zmeren

blaga

zmerna

huda

Ozki

spekter

Ameluz

Široki

spekter

Ameluz

V obeh študijah AK so bile stopnje odstranitve lezij večje po osvetlitvi z napravami s svetlobo ozkega

spektra, vendar pa sta se pojavnost in intenzivnost motenj na mestu nanosa (npr. prehodna bolečina,

eritem) povečali pri bolnikih, osvetljenih s temi napravami (glejte preglednico zgoraj in poglavje 4.8).

Kozmetični izid je bil ocenjen kot zelo dober ali dober pri 47,6 % bolnikov v skupini, ki se je zdravila

z zdravilom Ameluz, oziroma pri 25,0 % bolnikov v skupini, ki je prejemala placebo. Nezadovoljiv ali

neustrezen kozmetični izid je bil ugotovljen pri 3,8 % bolnikov v skupini, zdravljeni z zdravilom

Ameluz, in pri 22,5% bolnikov v skupini, ki je prejemala placebo.

Za polje kancerizacije je značilno območje kože, kjer je prisotnih več lezij AK in kjer se spodaj in

okrog verjetno nahaja območje aktinične poškodbe (pojem, ki je poznan kot polje kancerizacije ali

polje spremembe); obseg tega območja morda ni očiten z vizualnim ali fizičnim pregledom. V tretjem

randomiziranem, dvojno slepem kliničnem preskušanju, v katerega je bilo vključenih 87 bolnikov, so

zdravilo Ameluz in placebo primerjali na celotnih poljih zdravljenja (polje kancerizacije), ki so

vsebovala 4 do 8 lezij AK na polju s površino največ 20 cm

. Uporabili so vir rdeče svetlobe ozkega

spektra z valovno dolžino okoli 635 nm in odmerkom svetlobe 37 J/cm

(BF-RhodoLED). Zdravilo

Ameluz je bilo superiorno v primerjavi s placebom glede na stopnje popolnega izginotja (90,9 % za

zdravilo Ameluz v primerjavi z 21,9 % za placebo; p < 0,0001) in stopnje popolnega izginotja lezij

(94,3 % v primerjavi z 32,9 %; p < 0,0001), pri nadzoru po 12 tednih po zadnji PDT. Pri 96,9 %

bolnikih z AK na obrazu ali čelu so izginile vse lezije, pri 81,8 % bolnikov z AK na lasišču so izginile

popolnoma. Pri zdravljenju z zdravilom Ameluz je izginilo 99,1 % blagih lezij v primerjavi z 49,2 %

pri placebu in 91,7 % zmernih lezij v primerjavi s 24,1 % pri placebu. Po le eni PDT je bilo popolno

izginotje pri bolnikih 61,8 % v primerjavi z 9,4 % za placebo in kompletno izginotje lezij pri 84,2 %

za zdravilo Ameluz v primerjavi z 22,0 % za placebo.

Klinična učinkovitost se je ohranila v obdobju spremljanja 6 in 12 mesecev po PDT. Po zdravljenju z

zdravilom Ameluz se je ponovno pojavilo 6,2 % lezij po 6 ter dodatna 2,9 % po 12 mesecih (placebo:

1,9 % po 6 in dodatnih 0 % po 12 mesecih). Stopnje ponovnega pojava pri bolnikih so bile po

6 mesecih za zdravilo Ameluz 24,5 % in 14,3 % za placebo in po 12 mesecih dodatnih 12,2 % za

zdravilo Ameluz in 0 % za placebo.

Polje zdravljenja, uporabljeno v tej študiji, je omogočalo oceno sprememb kakovosti kože ob

izhodišču in 6 ter 12 mesecev po zadnji PDT glede na resnost. Odstotek bolnikov s prizadetostjo kože

pred PDT in ter 12 mesecev po PDT je naveden v spodnji preglednici. Vsi parametri kakovosti kože

zdravljenega predela so se stalno izboljševali do časovne točke 12-mesečnega spremljanja.

Preglednica 3a: Parametri kakovosti kože zdravljenega predela med 12-mesečnim spremljanjem

prizadetosti

kože

Resnost

Zdravilo AMELUZ

Placebo

Pred PDT

12 mesecev po

PDT (%)

Pred PDT

12 mesecev po

PDT (%)

Hrapavost/

suhost/

luskavost

Brez

Blaga

Zmerna/resna

Hiper-

pigmentacija

Brez

Blaga

Zmerna/resna

Hipo-

pigmentacija

Brez

Blaga

Zmerna/resna

Lisasta ali

nepravilna

pigmentacija

Brez

Blaga

Zmerna/resna

Brazgotinjenje

Brez

Blaga

Zmerna/resna

Atrofija

Brez

Blaga

Zmerna/resna

Učinkovitost zdravila Ameluz v kombinaciji s PDT z uporabo dnevne svetlobe je bila preskušena v

randomiziranem intra-individualnem kliničnem preskušanju s slepim opazovalcem, faze III, v katerega

je bilo vključenih 52 bolnikov s 3-9 mesti z AK na vsaki strani obraza in/ali na lasišču. Zdravilo

Ameluz je bilo preskušeno za enakovrednost s kremo, ki vsebuje 16 % metil-aminolevulinat (MAL,

metil-[5-amino-4-oksopentanoat]), ki je komercialno registrirana za PDT z uporabo dnevne svetlobe.

Vsako stran obraza/lasišče so zdravili z enim izmed teh dveh izdelkov. PDT z uporabo dnevne

svetlobe so izvajali na prostem, 2 neprekinjeni uri na polni dnevni svetlobi. Ob sončnih dneh je bilo

dovoljeno zavetje v senci, v kolikor bolniku ni bilo udobno na neposredni sončni svetlobi. Čas

deževnih obdobij ali čas, ki so ga bolniki preživeli v zaprtih prostorih, so nadomestili s podaljšanjem

izpostavljenosti na prostem. V nekaterih delih Evrope je med zimskimi meseci dnevna svetloba lahko

nezadostna za zdravljenje z zdravilom Ameluz z uporabo dnevne svetlobe. Fotodinamično zdravljenje

z zdravilom Ameluz z uporabo dnevne svetlobe je v južni Evropi mogoče vse leto, v srednji Evropi od

februarja do oktobra, v severni Evropi pa od marca do oktobra.

Stopnja popolnega očistka lezij za zdravilo Ameluz v kombinaciji z enkratno uporabo PDT z dnevno

svetlobo je bila 79,8 %, v primerjavi s 76,5 % za MAL

v obliki kreme. Študija je pokazala

enakovrednost zdravila Ameluz v primerjavi z MAL v obliki kreme [nižja 97,5 % - meja zaupanja

0,0]. Neželeni učinki in prenašanje so bili primerljivi pri obeh zdravljenjih.

Preglednica 3b: Skupna odstranitev lezij (odstotek popolnoma odstranjenih posameznih lezij)

BF-200 ALA

Povprečna

vrednost + SD

Povprečna

vrednost + SD

Nižja 97,5 %

Meja zaupanja

vrednost

PPS – enakovrednost

79,8 +/- 23,6

76,5 +- 26,5

< 0,0001

FAS – superiornost

78,7 +/- 25,8

75,0 +/- 28,1

0,1643

Zdravljenje bazalnoceličnega karcinoma (BCC- basal cell carcinoma ):

Učinkovitost in varnost zdravila Ameluz za zdravljenje bazalnoceličnega karcinoma (BCC) debeline

< 2 mm so ocenili pri 281 bolnikih, vključenih v klinično preskušanje faze III. V tej študiji je bilo z

zdravilom Ameluz skupaj zdravljenih 138 bolnikov. Vsi bolniki so imeli 1 do 3 lezije BCC na obrazu

ali čelu, plešastem lasišču, okončinah in/ali vratu/trupu. V tej študiji se je fotodinamično zdravljenje z

zdravilom Ameluz pokazalo za enakovredno z zdravilom v obliki kreme, ki vsebuje 16 % metil-

aminolevulinata (MAL, metil-[5-amino-4-oksopentanoat]). Uporabili so vir rdeče svetlobe ozkega

spektra z valovno dolžino okoli 635 nm in odmerkom svetlobe 37 J/cm

(BF-RhodoLED). Cilj študije

je bila popolna odstranitev lezij pri bolnikih 12 tednov po zadnjem fotodinamičnem zdravljenju

Stopnja popolne odstranitve lezij za zdravilo Ameluz je bila 93,4 % v primerjavi z 91,8 % za MAL v

obliki kreme. Študija je pokazala enakovrednost zdravila Ameluz v primerjavi z MAL v obliki kreme

[97,5 %-interval zaupanja -6,5]. Z zdravilom Ameluz je izginilo 94,6 % lezij BCC, z MAL pa 92,9 %.

Pri nodularni BCC je z zdravilom Ameluz izginilo 89,3 % lezij, z MAL pa 78,6 %. Neželeni učinki in

prenašanje zdravljenja so bili pri obeh zdravljenjih primerljivi.

Klinično učinkovitost so ponovno ocenili ob obiskih v nadaljnjem spremljanju po 6 in 12 mesecih po

zadnjem fotodinamičnem zdravljenju. Stopnje ponovnega pojava pri bolnikih so bile po 6 in

12 mesecih 2,9 % in 6,7 % za zdravilo Ameluz oz. 4.3 % in 8,2 % za MAL.

Preglednica 4: Učinkovitost PDT za zdravljenje BCC za vse bolnike in izbrane podskupine

Zdravilo

Ameluz

Število

bolnikov

n (%)

Zdravilo

Ameluz

Popolna

odstranitev

pri bolniku

n (%)

Zdravilo

Ameluz

Popolna

odstranitev

lezij

n (%)

Število

bolnikov

n (%)

Popolna

odstranitev

pri bolniku

n (%)

Ameluz

Popolna

odstranitev

lezij n (%)

Skupaj

(93,4)

(94,6)

(91,8)

(92,9)

Podskupine:

bolniki z več

kot 1 BCC

(19,0)

23/23

(100,0)

se ne

uporablja

(14,5)

14/16

(87,5)

se ne

uporablja

površinsko

(samo)

(78,5)

90/95

(94,7)

114/119

(95,8)

(75,5)

80/83

(96,4)

95/98

(96,9)

nodularno

(samo)

(17,4)

18/21

(85,7)

25/28

(89,3)

(19,1)

16/21

(76,2)

22/28

(78,6)

drugo

(vključno z

mešanim

p/nBCC)

(4,1)

(100,0)

(100,0)

(5,5)

(83,3)

(100,0)

debelina

> 1 mm

se ne

uporablja

se ne

uporablja

8/11

(72,7)

se ne

uporablja

se ne

uporablja

8/12

(66,7)

BCC na glavi

(samo)

(10,7)

10/13

(76.9)

14/17

(82,4)

(12.7)

10/14

(71,4)

12/17

(70,6)

BCC na trupu

(samo)

(63,6)

75/77

(97,4)

95/97

(97,9)

(66,4)

70/73

(95,9)

84/87

(96,6)

Porazdelitev bolnikov v podskupinah je bila podobna za obe zdravili in predstavlja porazdelitev v

splošni populaciji, pri čemere je več kot 70 % BCC na predelu glave/trupa. BCC na tem predelu je

večinoma površinskega podtipa. Sklepamo lahko, da je kljub premajhnim velikostim podskupin za

pomembna sklepanja o posamičnih skupinah, porazdelitev obeh zdravil v vsakokratne podskupine zelo

podobna. Zato se ne zdi verodostojno, da bi lahko to negativno vplivalo na trditev o enakovrednosti

cilja študije ali splošnih trendov, ki so jih opazili v vseh podskupinah.

V kliničnem preskušanju, zasnovanem za preučevanje možnosti ALA za senzibilizacijo pri

216 zdravih osebah, se je pri 13 osebah (6 %) razvil alergijski kontaktni dermatitis po stalni 21-dnevni

izpostavljenosti z odmerki ALA, ki so bili višji od običajnih odmerkov pri zdravljenju AK.

Alergijskega kontaktnega dermatitisa pod običajnimi pogoji zdravljenja niso opazili.

Resnost lezij aktinične keratoze se je ocenjevala v skladu z lestvico po Olsenu et al., 1991 (J Am Acad

Dermatol, 1991; 24: 738–743):

Stopnja

Klinični opis stopnje resnosti

brez

ni lezij aktinične keratoze, niso vidne niti otipljive

blaga

ploščati,

rožnati

madeži

brez

znakov

hiperkeratoze

eritema,

rahlo

občutijo, pri aktinični keratozi so bolj otipljivi kot vidni

zmerna

rožnate do rdečkaste papule in eritematozni plak s hiperkeratozno površino,

zmerno odebeljena aktinična keratoza, ki se opazi in občuti

huda

zelo odebeljena in/ali očitna aktinična keratoza

Pediatrična populacija

Evropska agencija za zdravila je odstopila od obveze za predložitev rezultatov študij z zdravilom

Ameluz za vse podskupine pediatrične populacije pri aktinični keratozi. Za bazalnocelični karcinom

obstaja opustitev za razred (za podatke o uporabi pri pediatrični populaciji glejte poglavje 4.2).

5.2

Farmakokinetične lastnosti

Absorpcija

Z zdravilom Ameluz, ki je vsebovalo radioaktivno označeno 5-aminolevulinsko kislino (ALA), so

preučevali dermalno absorpcijo v človeško kožo in vitro. Po 24 urah je bila povprečna skupna

absorpcija (vključno s kopičenjem v povrhnjici) skozi človeško kožo 0,2 % uporabljenega odmerka.

Ustrezne študije na človeški koži z lezijami aktinične keratoze in/ali hrapavo površino niso bile

izvedene.

Porazdelitev

V fazi II kliničnega preskušanja so izmerili ravni 5-aminolevulinske kisline in protoporfirina IX v

serumu in ALA v urinu, in sicer pred uporabo zdravila Ameluz pri fotodinamičnem zdravljenju ter

3 ure in 24 ur po njem. Nobena raven po odmerjanju v primerjavi z naravno prisotnimi ravnmi pred

odmerjanju ni bila povečana, kar kaže na odsotnost pomembne sistemske absorpcije po topikalni

uporabi.

Študijo FK pri največji uporabi so izvedli pri 12 bolnikih, ki so imeli na obrazu ali čelu vsaj 10 blagih

do zmernih AK. Z zasnovo fiksnega zaporedja in obdobjem izpiranja 7 dni so nanesli celotno tubo

placeba in zdravila Ameluz, ki mu je sledila PDT, da bi ocenili izhodiščne in od zdravila Ameluz

odvisne koncentracije ALA in PpIX v plazmi. Pri večini bolnikov so opazili do 2,5-kratno povečanje

osnovnih koncentracij ALA v plazmi v prvih 3 urah po nanosu zdravila Ameluz, kar je še vedno v

normalnem razponu predhodno poročanih in objavljenih endogenih koncentracij ALA. Koncentracije

presnovka PpIX v plazmi so bile na splošno nizke pri vseh bolnikih in pri nobenem od bolnikov niso

opazili očitnega povečanja koncentracij PpIX v plazmi po nanosu zdravila Ameluz.

5.3

Predklinični podatki o varnosti

Predklinični podatki na osnovi študij dermalne toksičnosti in študij toksičnosti iz literature pri

ponavljajočih se odmerkih, genotoksičnosti in reproduktivne toksičnosti ne kažejo posebnega tveganja

za človeka.

Študije kancerogenosti z ALA niso bile izvedene.

6.

FARMACEVTSKI PODATKI

6.1

Seznam pomožnih snovi

ksantanski gumi

sojin fosfatidilholin

polisorbat 80

srednjeverižni trigliceridi

izopropilalkohol

natrijev hidrogefosfat dihidrat

natrijev dihidrogenfosfat dihidrat

propilenglikol

natrijev benzoat (E211)

prečiščena voda

6.2

Inkompatibilnosti

Navedba smiselno ni potrebna.

6.3

Rok uporabnosti

Neodprta tuba: 18 mesecev

Po prvem odprtju: 12 tednov

6.4

Posebna navodila za shranjevanje

Shranjujte v hladilniku (2 °C–8 °C).

Po prvem odprtju vsebnik shranjujte tesno zaprt.

6.5

Vrsta ovojnine in vsebina

Ena škatla vsebuje eno aluminijasto tubo z notranjim zaščitnim fenol-epoksi lakom, zaporko iz lateksa

in navojnim pokrovčkom iz polietilena visoke gostote. Ena tuba vsebuje 2 g gela.

6.6

Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje in ravnanje z zdravilom

Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

Vsaka svetilka se mora uporabljati v skladu s priročnikom za uporabo. Uporabljajo se lahko samo

svetilke z oznako CE, ki so opremljene s potrebnimi filtri in/ali odsevnimi ogledali za zmanjšanje

izpostavljenosti toploti, modri svetlobi in ultravijoličnemu (UV) sevanju. Pred uporabo določenega

vira svetlobe morate preveriti tehnične specifikacije naprave in zagotoviti, da so izpolnjene zahteve za

želeni spekter svetlobe. Tako bolnik kot zdravstveno osebje, ki izvaja fotodinamično zdravljenje,

morajo upoštevati vsa varnostna navodila, priložena uporabljenemu viru svetlobe. Med osvetlitvijo

morajo bolnik in zdravstveno osebje nositi ustrezna zaščitna očala. Zdrave kože okrog lezij aktinične

keratoze pri zdravljenju ni treba zaščititi.

7.

IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Biofrontera Bioscience GmbH

Hemmelrather Weg 201

51377 Leverkusen

Nemčija

tel.: +49-214-87632-66

faks: +49-214-87632-90

e-pošta: ameluz@biofrontera.com

8.

ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z

ZDRAVILOM

EU/1/11/740/001

9.

DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z

ZDRAVILOM

Datum prve odobritve: 14. december 2011

Datum zadnjega podaljšanja: 21. november 2016

10.

DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila

http://www.ema.europa.eu

PRILOGA II

A.

IZDELOVALEC, ODGOVOREN ZA SPROŠČANJE SERIJ

B.

POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

C.

DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE DOVOLJENJA ZA

PROMET Z ZDRAVILOM

D.

POGOJI ALI OMEJITVE V ZVEZI Z VARNO IN

UČINKOVITO UPORABO ZDRAVILA

A.

IZDELOVALEC, ODGOVOREN ZA SPROŠČANJE SERIJ

Ime in naslov izdelovalca,odgovornega za sproščanje serij

Biofrontera Pharma GmbH

Hemmelrather Weg 201

D-51377 Leverkusen

Nemčija

B.

POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

C.

DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Redno posodobljena poročila o varnosti zdravila (PSUR)

Zahteve glede predložitve rednega posodobljenega poročila o varnosti zdravila za to zdravilo so

določene v seznamu referenčnih datumov EU (seznamu EURD), opredeljenem v členu 107c(7)

Direktive 2001/83/ES, in vseh kasnejših posodobitvah, objavljenih na evropskem spletnem portalu o

zdravilih

D.

POGOJI ALI OMEJITVE V ZVEZI Z VARNO IN UČINKOVITO UPORABO

ZDRAVILA

Načrt za obvladovanje tveganja (RMP)

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom bo izvedel zahtevane farmakovigilančne aktivnosti in

ukrepe, podrobno opisane v sprejetem v RMP, predloženem v modulu 1.8.2 dovoljenja za promet z

zdravilom, in vseh nadaljnjih sprejetih posodobitvah RMP.

Poleg tega je treba posodobljen RMP predložiti:

na zahtevo Evropske agencije za zdravila.

ob vsakršni spremembi sistema za obvladovanje tveganj, zlasti kadar je tovrstna sprememba

posledica prejema novih informacij, ki lahko privedejo do znatne spremembe razmerja med

koristmi in tveganji, ali kadar je ta sprememba posledica tega, da je bil dosežen pomemben

mejnik (farmakovigilančni ali povezan z zmanjševanjem tveganja).

PRILOGA III

OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO

A. OZNAČEVANJE

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA

1.

IME ZDRAVILA

Ameluz 78 mg/g gel

5-aminolevulinska kislina

2.

NAVEDBA ENE ALI VEČ UČINKOVIN

En gram vsebuje 78 mg 5-aminolevulinske kisline (v obliki klorida).

3.

SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Ksantanski gumi, sojin fosfatidilholin, polisorbat 80, srednjeverižni trigliceridi, izopropil alkohol,

natrijev hidrogenfosfat dihidrat, natrijev dihidrogenfosfat dihidrat, propilenglikol, natrijev benzoat

(E211), prečiščena voda. Za podrobnejše informacije glejte navodilo za uporabo.

4.

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

2 g gel

5.

POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

Dermalna uporaba.

6.

POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7.

DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Po prvem odprtju: 12 tednov

9.

POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladilniku.

Po prvem odprtju tubo shranjujte tesno zaprto.

10.

POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH

ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11.

IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Biofrontera Bioscience GmbH

Hemmelrather Weg 201

51377 Leverkusen

Nemčija

12.

ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/11/740/001

13.

ŠTEVILKA SERIJE

14.

NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15.

NAVODILA ZA UPORABO

16.

PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Sprejeta je utemeljitev, da Braillova pisava ni potrebna.

17.

EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

Dvodimenzionalna črtna koda z edinstveno oznako.

18.

EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

PC: {številka} [koda zdravila]

SN: {številka} [serijska številka]

NN: {številka} [nacionalna številka povračila stroškov za zdravilo ali druga nacionalna številka za

identifikacijo zdravila]

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

TUBA

1.

IME ZDRAVILA IN POT(I) UPORABE

Ameluz 78 mg/g gel

5-aminolevulinska kislina

Dermalna uporaba

2.

POSTOPEK UPORABE

3.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

4.

ŠTEVILKA SERIJE

5.

VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ENOT

6.

DRUGI PODATKI

Shranjujte v hladilniku.

B. NAVODILO ZA UPORABO

Navodilo za uporabo

Ameluz 78 mg/g gel

5-aminolevulinska kislina

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne

podatke!

Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.

Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom.

Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo

škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.

Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom. Posvetujte se tudi, če opazite

katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.

Kaj vsebuje navodilo

Kaj je zdravilo Ameluz in za kaj ga uporabljamo

Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Ameluz

Kako uporabljati zdravilo Ameluz

Možni neželeni učinki

Shranjevanje zdravila Ameluz

Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Ameluz in za kaj ga uporabljamo

Zdravilo Ameluz vsebuje učinkovino 5-aminolevulinsko kislino. Uporablja se za zdravljenje:

rahlo otipljivih do zmerno debelih aktiničnih keratoz na obrazu in lasišču ali celotnih poljih,

prizadetih zaradi aktiničnih keratoz pri odraslih. Aktinične keratoze so določene spremembe na

zunanji plasti kože, ki lahko povzročijo kožnega raka.

površinskega in/ali nodularnega bazalnoceličnega karcinoma, neprimernega za kirurško

zdravljenje zaradi možne, z zdravljenjem povezane obolevnosti in/ali slabega kozmetičnega

izida pri odraslih. Bazalnocelični karcinom je kožni rak, ki lahko povzroča rdečkaste, luskinaste

zaplate ali eno ali več majhnih bulic, ki hitro krvavijo in se ne zacelijo.

Po nanosu se učinkovina zdravila Ameluz spremeni v fotoaktivno snov, ki se kopiči v prizadetih

celicah. Osvetlitev s primerno svetlobo proizvaja reaktivne molekule kisika, ki delujejo proti ciljnim

celicam. To zdravljenje se imenuje fotodinamično zdravljenje (PDT- photodynamic therapy).

2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Ameluz

Ne uporabljajte zdravila Ameluz:

če ste alergični na

5-aminolevulinsko kislino ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6)

fotoaktivne snovi, imenovane porfirini

sojo ali arašide

če imate obolenje, pri katerem je okvarjeno tvorjenje rdečega krvnega pigmenta, imenovano

porfirija

če imate druga kožna obolenja, ki jih povzroča ali poslabša izpostavljenost svetlobi

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom uporabe zdravila Ameluz se posvetujte z zdravnikom.

V zelo redkih primerih lahko fotodinamično zdravljenje poveča tveganje razvoja začasne izgube

spomina.

Uporaba zdravila Ameluz ni priporočljiva, če uporabljate imunosupresive.

Izogibajte se nanosu zdravila Ameluz

na krvaveče lezije,

v oči ali na sluznice,

na dele kože, prizadete zaradi drugih bolezni, ali na tetovaže, saj lahko to ovira uspeh in

oceno zdravljenja.

Pred zdravljenjem prekinite morebitno zdravljenje z UV-žarki.

Zdravljenih lezij in kože okrog njih ne izpostavljajte soncu približno 48 ur po zdravljenju.

Otroci in mladostniki

Aktinične keratoze in bazalnocelični karcinomi se pri otrocih in mladostnikih ne pojavljajo, razen v

zelo redkih primerih.

Druga zdravila in zdravilo Ameluz

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda

začeli jemati katero koli drugo zdravilo.

Obvestite svojega zdravnika, če uporabljate zdravila, ki povečujejo alergijske ali druge škodljive

reakcije po izpostavljanju svetlobi, kot so

šentjanževka ali pripravki iz nje: zdravila za zdravljenje depresije

grizeofulvin: zdravilo za zdravljenje glivičnih okužb

zdravila za povečanje izločanja vode skozi ledvice z učinkovinami, katerih imena se

večinoma končajo s „tiazid“ ali „tizid“, kot je hidroklorotiazid

nekatera zdravila za zdravljenje sladkorne bolezni, kot so glibenklamid, glimepirid

zdravila za zdravljenje psihičnih bolezni, siljenja na bruhanje ali bruhanja z učinkovino,

katere ime se večinoma konča z „azin“, kot je fenotiazin

zdravila za zdravljenje bakterijskih okužb z učinkovino, katere ime se začne s „sulfa“ ali se

konča z „oksacin“ ali „ciklin“, kot je tetraciklin

Nosečnost in dojenje

Zaradi nezadostnega znanja uporaba zdravila Ameluz pri nosečnicah ni priporočljiva.

Po nanosu zdravila Ameluz je treba za 12 ur prekiniti dojenje.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Zdravilo Ameluz nima vpliva ali ima zanemarljiv vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja strojev.

Zdravilo Ameluz vsebuje

natrijev benzoat: blago draženje kože, oči in sluznice.

sojin fosfatidilholin: če ste alergični na arašide ali sojo, ne uporabljajte tega zdravila.

propilenglikol: lahko povzroča draženje kože.

3. Kako uporabljati zdravilo Ameluz

Zdravilo Ameluz se uporablja samo na koži. V okviru enega zdravljenja se lahko zdravi ena ali več

lezij hkrati ali celotno polje zdravljenja. Vir svetlobe za PDT zdravljenje lezij ali polj aktinične

keratoze je lahko dnevna svetloba ali svetilka z rdečo svetlobo. Vaš zdravnik bo določil, katera

možnost zdravljenja bo uporabljena, odvisno od vaših lezij.

Vir svetlobe za PDT-zdravljenje BCC je vedno svetilka z rdečo svetlobo.

Zdravljenje polj ali lezij aktinične keratoze in bazalnoceličnega karcinoma z uporabo svetilke z

rdečo svetlobo

Priprava lezij

Predel nanosa je treba obrisati z bombažno blazinico, navlaženo z alkoholom, za razmastitev kože.

Nato previdno odstranite luske in kraste in površine vseh lezij nežno podrgnite, da postanejo hrapave.

Paziti je treba, da ne pride do krvavitve.

Nanašanje gela

Zdravilo Ameluz se nanese tako, da tvori približno 1 mm debel sloj na celotni površini lezij ali polj in

približno 5 mm okoli njih, s prsti, zaščitenimi z rokavico, ali z lopatico.

Izogibajte se stiku z očmi, nosnicami, usti, ušesi, sluznico ali krvavečimi lezijami. Nanašajte vsaj 1 cm

od njih. Če pride do stika z njimi, sperite z vodo.

Počakajte, da se gel suši okoli 10 minut, in nato na mesto zdravljenja namestite povoj, ki ne prepušča

svetlobe. Povoj odstranite po treh urah. Obrišite preostanek gela.

Osvetlitev z uporabo svetilke z rdečo svetlobo

Za uporabo zdravila Ameluz je potrebno strokovno znanje na področju fotodinamičnega zdravljenja,

saj lahko zahteva uporabo svetilke z rdečo svetlobo.

Takoj po čiščenju se celotno zdravljeno območje osvetli z uporabo vira rdeče svetlobe. Učinkovitost in

neželeni učinki, kot so prehodna bolečina, so odvisni od uporabljenega vira svetlobe. Bolniki in

zdravstveni delavci morajo med zdravljenjem upoštevati varnostna navodila, ki so priložena

uporabljenemu viru svetlobe. Med osvetlitvijo morajo vsi uporabljati primerna zaščitna očala. Zaščita

zdrave, nezdravljene kože ni potrebna.

Zdravljenje lezij in polj z aktinično keratozo

Pomembni napotki pred zdravljenjem

Zdravljenje z dnevno svetlobo uporabite samo, če so pogoji primerni za udobno počutje na prostem

dve uri (pri temperaturah > 10 °C). Če je vreme deževno ali bo verjetno postalo deževno, zdravljenja z

uporabo dnevne svetlobe ne uporabljajte.

Priprava lezij

15 min pred obdelavo lezije nanesite sredstvo za zaščito kože, ki je izpostavljena soncu, pred UV-

žarki. Uporabljajte samo sredstva za zaščito pred UV-žarki s kemičnimi filtri in zaščitnim

faktorjem 30 ali več. Ne uporabljajte sredstev za zaščito pred UV-žarki s fizičnimi filtri, kot sta titanov

dioksid in cinkov oksid, ki zavirajo absorpcijo svetlobe in zato lahko vplivajo na učinkovitost.

Področje nanosa natančno obrišite z bombažno blazinico, namočeno v alkohol, za razmastitev kože.

Kožo, ki se lušči, in kraste previdno odstranite in nežno podrgnite vse površine lezije. Pazite, da

preprečite krvavitev.

Nanašanje gela

Zdravilo Ameluz s prsti, zaščitenimi z rokavico, ali z lopatico nanesite na celotno površino lezij ali

celoten predel ter približno 5 mm okoli njega.

Izogibati se je treba morebitnemu stiku z očmi, nosnicami, usti, ušesi, sluznico ali krvavečim lezijam

pri čemer ohranite razdaljo najmanj 1 cm. V kolikor pride do stika, spirajte z vodo.

Uporaba povoja, ki ne prepušča svetlobe, ni potrebna. Gela ne obrišite med celotnim trajanjem

zdravljenja z uporabo dnevne svetlobe.

Osvetlitev z uporabo dnevne svetlobe za zdravljenje aktinične keratoze

Če so vremenski pogoji ustrezni (glejte zgoraj; Pomembni napotki pred zdravljenjem), pojdite ven

30 minut po nanosu gela in ostanite na polni dnevni svetlobi 2 neprekinjeni uri. V vročem vremenu se

lahko umaknete v senco. Prekinitev časa na prostem morate nadomestiti z daljšim časom osvetlitve. Po

dvourni izpostavljenosti svetlobi sperite preostali gel.

Število zdravljenj

Za lezije in polja aktinične keratoze je potrebno eno zdravljenje.

Za zdravljenje bazalnoceličnega karcinoma sta potrebni dve zdravljenji z enotedenskim

intervalom med njima.

Zdravljene lezije je treba oceniti tri mesece po zdravljenju. Zdravnik bo presodil, kako dobro se je

posamezna kožna lezija odzvala, in morda bo tokrat zdravljenje treba ponoviti.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali medicinsko sestro.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Neželeni učinki na mestu nanosa gela se pojavijo pri okoli 9 od 10 bolnikov in kažejo, da se prizadete

celice odzivajo na zdravljenje.

Neželeni učinki so na splošno blagi ali zmerni in se običajno pojavijo med osvetlitvijo ali en dan do

štiri dni kasneje. V nekaterih primerih lahko trajajo tudi en teden ali dva ali celo dlje. V redkih

primerih je potrebna prekinitev ali prenehanje osvetljevanja. Po daljšem obdobju je rezultat

zdravljenja z zdravilom Ameluz pogosto stalno izboljšanje parametrov kakovosti kože.

Po uporabi zdravila Ameluz s svetilko z rdečo svetlobo so poročali o spodaj navedenih neželenih

učinkih. Študija o zdravilu Amleuz z uporabo dnevne svetlobe je pokazala podobne neželene učinke,

vendar v manj intenzivni obliki.

Zelo pogosti: pojavijo se lahko pri več kot 1 od 10 bolnikov

reakcije na mestu uporabe

pordečitev kože

bolečina (vključno s skelenjem)

draženje

srbenje

otekanje tkiva, ki ga povzroča odvečna tekočina

krastavost

luščenje kože

zatrdline

neobičajni občutek, kot je zbadanje, mravljinčenje ali otrplost

Pogosti: pojavijo se lahko pri največ 1 od 10 bolnikov

reakcije na mestu uporabe

mehurčki

izcedek

odrgnine

druge reakcije

neugodje

povečana občutljivost na bolečino

krvavenje

občutek toplote

glavobol

Občasni: pojavijo se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov

reakcije na mestu uporabe

sprememba barve

gnojni mehurčki na koži (pastule)

razjeda

oteklina

vnetje

mehurji

suha koža

otekanje vek zaradi odvečne tekočine, zamegljeni vid ali okvara vida

neprijeten, neobičajen občutek za otip

mrzlica

občutek vročine, zvišana telesna temperatura, vročinski obliv

bolečina

živčnost

izcedek iz rane

utrujenost

izpuščaj, rdeči ali vijolični madeži na telesu

razjeda

Neznana: podatki iz obdobja trženja

začasna izguba spomina

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte s svojim zdravnikom.Posvetujte se

tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate

tudi neposredno na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V. S tem, ko poročate o

neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Ameluz

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na tubi in škatli

poleg oznake EXP. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Shranjujte v hladilniku (2 °C–8 °C).

Po prvem odprtju vsebnik shranjujte tesno zaprt. Tube zavrzite 12 tednov po prvem odprtju.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja

zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Ameluz

Učinkovina je 5-aminolevulinska kislina.

1 g zdravila Ameluz vsebuje 78 mg 5-aminolevulinske kisline (v obliki klorida).

Pomožne snovi so:

natrijev hidrogenfosfat dihidrat, izopropilalkohol, polisorbat 80, propilenglikol, prečiščena voda,

natrijev benzoat (E211), natrijev dihidrogenfosfat dihidrat, sojin fosfatidilholin, srednjeverižni

trigliceridi, ksantanski gumi. Glejte poglavje 2.

Izgled zdravila Ameluz in vsebina pakiranja

Zdravilo Ameluz je belo rumenkast gel.

Ena škatla vsebuje eno aluminijasto tubo z 2 g gela in je zaprta s polietilenskim navojnim

pokrovčkom.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

Biofrontera Bioscience GmbH

Hemmelrather Weg 201

51377 Leverkusen, Nemčija

Tel.: +49 214 87632 66, faks: +49 214 87632 90

E-pošta: ameluz@biofrontera.com

Izdelovalec

Biofrontera Pharma GmbH

Hemmelrather Weg 201

51377 Leverkusen, Nemčija

Tel.: +49 214 87632 66, faks: +49 214 87632 90

E-pošta: ameluz@biofrontera.com

Za vse morebitne nadaljnje informacije o tem zdravilu se lahko obrnete na predstavništvo imetnika

dovoljenja za promet z zdravilom:

BG, CZ, DE, EE, EL, HR, IE, IS, IT, CY, LV, LT, HU, MT, AT, PL, PT, RO, SI, SK, UK

Biofrontera Pharma GmbH,

Германия / Německo / Deutschland / Saksamaa / Γερμανία / Njemačka / Germany / Þýskaland /

Germania / Vācija / Vokietija / Németország / Il-Ġermanja / Niemcy / Alemanha / Nemčija /

Nemecko,

Teл. / Tel / Τηλ / Sími / Tel.: +49 214 87632 66, ameluz@biofrontera.com

België/Belgique/Belgien

Bipharma N.V.

Tél/Tel: +32 3 244 1837

bph@bipharma.com

Danmark

Desitin Pharma A/S

Tlf: +45 33730073

desitin@desitin.dk

España

Biofrontera Pharma GmbH sucursal en España

Tel: 900 974943

ameluz-es@biofrontera.com

France

Biofrontera Pharma GmbH

Allemagne

Tél: 0800 904642

ameluz-fr@biofrontera.com

Luxembourg/Luxemburg

Bipharma N.V.

Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 3 244 1837

bph@bipharma.com

Nederland

Bipharma B.V.

Tel: + 31 36 527 8000

bph@bipharma.com

Norge

Desitin Pharma AS

Tlf: +47 671592 30

firmapost@desitin.no

Suomi/Finland

Biofrontera Pharma GmbH

Saksa/Tyskland

Puh/Tel: 0800 917631

ameluz-fi@biofrontera.com

Sverige

Desitin Pharma AB

Danmark

Tel: +45 33730073

desitin@desitin.dk

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila

http://www.ema.europa.eu

.