Activyl Tick Plus

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Activyl Tick Plus
 • Използвай за:
 • Животни
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Activyl Tick Plus
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Кучета
 • Терапевтична област:
 • Антипаразитни продукти, инсектициди и репеленти
 • Терапевтични показания:
 • Лечение на инфестации с бълхи (Ctenocephalides felis); продуктът има устойчива инсектицидна ефикасност до 4 седмици срещу Ctenocephalides felis. Продуктът има устойчива акарицидна ефикасност до 5 седмици срещу Ixodes ricinus и до 3 седмици срещу Rhipicephalus sanguineus. Едно лечение осигурява репелентна (анти-хранеща) активност срещу пясъчни мухи (Phlebotomus perniciosus) за период до 3 седмици.

Друга информация

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/V/C/002234
 • Дата Оторизация:
 • 09-01-2012
 • EMEA код:
 • EMEA/V/C/002234
 • Последна актуализация:
 • 23-02-2018

Доклад обществена оценка

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/899251/2011

EMEA/V/C/002234

Резюме на EPAR за обществено ползване

Activyl Tick Plus

indoxacarb / permethrin

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен доклад за оценка (EPAR) за

Activyl Tick Plus. В него се разяснява как Агенцията е оценила ветеринарномедицинския продукт

(ВМП), за да препоръча лицензиране за употреба в Европейския съюз (ЕС) и условия на

употреба. Документът не е предназначен да предоставя практически съвети относно употребата

на Activyl Tick Plus.

За практическа информация относно употребата на Activyl Tick Plus собствениците на животни

или животновъдите следва да прочетат листовката или да се свържат с ветеринарен лекар или

фармацевт.

Какво представлява Activyl Tick Plus и за какво се използва?

Activyl Tick Plus е ветеринарномедицински продукт, който се използва при кучета за третиране

на:

опаразитяване с бълхи; може да се използва и като част от стратегия за лечение на

алергичен дерматит от ухапване на бълхи (FAD) — придружено със сърбеж кожно

заболяване, което може да засегне кучетата;

опаразитяване с кърлежи.

Activyl Tick Plus може да се използва и като репелент (вещество, което отблъсква насекоми)

против пясъчни мушици (Phlebotomus perniciosus), като ефикасността му е до 3 седмици.

Activyl Tick Plus съдържа активните субстанции индоксакарб (indoxacarb) и перметрин

(permethrin).

За повече информация вижте листовката.

Как се използва Activyl Tick Plus?

Този ветеринарномедицински продукт се предлага под формата на спот-он разтвор и се прилага

Activyl Tick Plus

EMA/899251/2011

Page 2/3

еднократно върху кожата на кучето. Разтворът е доставен в пипети, напълнени с подходящите

количества индоксакарб и перметрин в зависимост от теглото на кучето. При много малки и малки

кучета цялото съдържание на пипетата, подходящо за теглото на кучето, се поставя върху кожата

между раменните плешки, като преди това козината се разделя. При по-големи кучета

съдържанието може да се приложи на две (средни кучета), три (големи кучета) или четири (много

големи кучета) различни места, по дължината на гърба, от рамото до основата на опашката.

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

Как действа Activyl Tick Plus?

Активните субстанции в Activyl Tick Plus, индоксакарб и перметрин, са ектопаразитициди, които

умъртвяват паразити, живеещи по кожата и в козината на животните, например бълхи и кърлежи.

След прилагането на продукта бълхите и кърлежите поглъщат индоксакарб и перметрин (в

червата им индоксакарб се превръща в активна форма). Комбинацията от перметрин и активната

форма на индоксакарб оказва действие върху нервната система на паразитите, причинявайки

парализа и смърт. Перметрин действа също като репелент и помага за предотвратяване на

накацване и ухапване от пясъчни мушици.

Какви ползи от Activyl Tick Plus са установени в проучванията?

Ефективността на Activyl Tick Plus против бълхи и кърлежи е изследвана в лабораторни и в три

практически проучвания. Първото практическо проучване обхваща 230 кучета, при които Activyl

Tick Plus е сравнен с фипронил (друг ектопаразитицид), като продуктите са прилагани на всеки

четири седмици в продължение на 84 дни. Ефективността е измерена чрез преброяване на

бълхите и кърлежите на всеки две седмици. И при двете третирания броят на бълхите и

кърлежите намалява почти до нула в края на периода на проучването.

Ефективността на Activyl Tick Plus против пясъчни мушици е показана в две лабораторни

проучвания. Основната мярка за ефективност е ефектът на репелента против пясъчни мушици,

измерено чрез броя на нахранените женски пясъчни мушици. В едното проучване Activyl Tick Plus

показва ефикасност на репелента над 95 % на ден 1 след третирането, като ефектът му намалява

на 92 % три седмици след третирането. В другото проучване Activyl Tick Plus показва ефикасност

на репелента 98 % на ден 2 след третирането, като ефектът му намалява на 86 % след три

седмици.

Какви са рисковете, свързани с Activyl Tick Plus?

Най-честите неблагоприятни лекарствени реакции при Activyl Tick Plus (които е възможно да

засегнат до 1 на 10 животни) са преходно чесане, еритем (зачервяване на кожата) и окапване на

козината на мястото на приложение. Тези реакции обикновено изчезват без лечение.

Приложението на Activyl Tick Plus може да причини появата на временно мастно образувание или

сплъстяване на козината на мястото на приложение, а също появата на бял остатъчен прах. Това

е нормално състояние и обикновено преминава за няколко дни.

Activyl Tick Plus не трябва да се използва при котки. Не трябва да се използва при кучета с

установена свръхчувствителност (алергични реакции) към индоксакарб, перметрин или към

някоя от останалите съставки.

Възможно е бълхите, кърлежите и пясъчните мушици да са в състояние да пренесат

заболяванията, на които може да са носители.

Activyl Tick Plus

EMA/899251/2011

Page 3/3

За пълния списък на ограниченията вижте листовката.

Какви са предпазните мерки за лицето, което прилага

ветеринарномедицинския продукт или влиза в контакт с животното?

Да не се яде, пие или пуши при боравене с ветеринарномедицинския продукт. При боравене с

Activyl Tick Plus или при прилагането му върху кучета трябва да се носят предпазни ръкавици.

Непосредствено след употреба ръцете трябва да се измиват, а попадналият върху кожата продукт

незабавно да се отмие със сапун и вода. Хората с установена свръхчувствителност към

индоксакарб или перметрин трябва да избягват контакт с продукта. При случайно попадане на

Activyl Tick Plus в очите, те трябва да се измиват с вода. Ветеринарномедицинският продукт

трябва да се прилага в място с добра вентилация, а третираните кучета да не се пипат, докато

мястото на приложение не изсъхне. Продуктът e силно запалим и трябва да се съхранява далеч от

евентуални източници на огън. За предпазване на децата ветеринарномедицинският продукт

трябва да се съхранява в сашето до момента на употреба, а употребената пипета да бъде

изхвърлена незабавно. В деня на третиране децата не трябва да пипат третираните кучета и на

кучетата не трябва да се разрешава да спят с техните собственици, особено с деца.

Ако настъпят неблагоприятни реакции, трябва да се потърси медицински съвет, като на лекаря се

предоставят листовката и етикетът.

Защо Activyl Tick Plus е лицензиран за употреба?

Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) на Агенцията реши, че

ползите от Activyl Tick Plus са по-големи от рисковете, и препоръча Activyl Tick Plus да бъде

лицензиран за употреба в ЕС.

Допълнителна информация за Activyl Tick Plus:

На 9 януари 2012 г. Европейската комисия издава лиценз за употреба на Activyl Tick Plus, валиден

в Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR за Activyl Tick Plus може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. За повече

информация относно третирането с Activyl Tick Plus собствениците на животни или

животновъдите следва да прочетат листовката или да попитат ветеринарен лекар или фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста: 04-2017.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

B. ЛИСТОВКА

ЛИСТОВКА ЗА:

Activyl Tick Plus спот – он разтвор за кучета

1.

ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лиценза за употреба

Intervet International BV

Wim de Korverstraat BV

5831 AN Boxmeer

The Netherlands

Производител, отговорен за освобождаване на партидата:

Intervet Productions SA

Rue de Lyons

27460 Igoville,

France

2.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Activyl Tick Plus 75 mg + 240 mg спот – он разтвор за за много малки кучета

Activyl Tick Plus 150 mg + 480 mg спот – он разтвор за малки кучета

Activyl Tick Plus 300 mg + 960 mg спот – он разтвор за средни кучета

Activyl Tick Plus 600 mg + 1920 mg спот – он разтвор за големи кучета

Activyl Tick Plus 900 mg + 2880 mg спот – он разтвор за много големи кучета

Indoxacarb + permethrin

3.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

Активни субстанции:

Един (1) ml съдържа 150 mg indoxacarb и 480 mg permethrin

Една пипета Activyl Tick Plus съдържа:

Обем

(ml)

Indoxacarb

(mg)

Permethtin

(mg)

За много малки кучета (1.2 – 5 kg)

За малки кучета (5.1 – 10 kg)

За средни кучета (10.1 – 20 kg)

За големи кучета (20.1 – 40 kg)

1920

За много големи кучета (40.1 – 60 kg)

2880

Бистър, безцветен до жълт или кафяво оцветен разтвор.

4.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Третиране на опаразитяване с бълхи (

Ctenocephalides felis

); продуктът има постоянна

инсектицидна ефикасност до 4 седмици срещу

Ctenocephalides felis.

Продуктът има акарицидна ефикасност продължаваща до 5 седмици срещу

Ixodes ricinus

и до 3

седмици срещу

Rhipicephalus sanguineus

. Ако кърлежите от тези видове присъстват когато

продукта се прилага, не всички кърлежи може да умрат през първите 48 часа, но те може да

умрат в продължение на 1седмица.Този ветеринарномедицински продукт може да бъде

включен в стратегията за лечение на алергичен дерматит (FAD).

Развиващи се стадии на бълхите в непосредствено заобикалящата кучето среда, умират след

контакт с третираните кучета..

Едно прилагане осигурява репелентно (не позволява хранене) действие срещу пясъчни мухи

Phlebotomus perniciosus

) за срок до 3 седмици.

5.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се използва при кучета в случай на известна свръхчувствителност към активната

субстанция или към някой от ексципиентите.

ОПАСНО - Да не се използва при котки.

6.

НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Преходна еритема, косопад или сърбеж на мястото на приложение са често наблюдавани (13 от

359 кучета) в клинични проучвания. Тези ефекти обикновено отзвучават без лечение.

В много редки случаи, гастроинтестинални признаци (като повръщане, диария или анорексия),

обратими неврологични признаци (като тремор или атаксия) или апатия са били наблюдавани.

Тези признаци са обикновено са бързопреходни и преминават за 24-48 часа.

Приложението на ветеринарномедицинския продукт може да причини поява на локално,

временно мазно образувание или сплъстяване на козината в мястото на приложението му, а

също така и поява на малко количество сух, бял остатъчен прах. Това е нормално състояние и

преминава за няколко дни след приложението. Тези промени не оказват влияние на

безопасността и ефективността на ветеринарномедицинския продукт.

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

- много чести (повече от 1 на 10 животни проявяващи неблагоприятни реакции по време на

курса на едно лечение)

- чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 животни)

- не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 животни)

- редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 животни)

- много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 животни, включително изолирани съобщения).

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на

този ВМП, които не са описани в тази листовка за употреба, моля незабавно да уведомите

Вашия ветеринарен лекар.

7.

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Кучета.

8.

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Препоръчаната доза е 15 mg indoxacarb и 48 mg permethrin за kg телесна маса, еквивалентно на

0.1 ml / kg телесна маса.

Таблицата показва размера на пипетата, която трябва да бъде приложена според теглото на

кучето:

Тегло на кучето (kg)

Размер на пипетата, която трябва да бъде приложена

1.2 - 5

Activyl Tick Plus за много малки кучета

5.1 - 10

Activyl Tick Plus за малки кучета

10.1 - 20

Activyl Tick Plus за средни кучета

20.1 - 40

Activyl

Tick Plus за големи кучета

40.1 - 60

Activyl Tick Plus за много големи кучета

> 60

Съответната комбинация от пипети трябва да се прилага

9.

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Прилагайте продукта върху здрава кожа.

Отворете сашето и извадете пипетата.

Стъпка 1

: С едната ръка дръжте пипетата в отвесна позиция, далече от

лицето и пречупете отвореното връхче, като го прегънете към основата му.

Стъпка 2:

Кучето трябва да бъде поставено в удобна за приложение

позиция. Разделете козината, за да се вижда кожата и поставете върха на пипетата върху кожата

между раменните плешки.

Стъпка 3:

Внимателно изстискайте разтвора на пипетата върху кожата. За да избегнете

разливането на продукта върху козината на животното (особено при по-големите кучета ) не

прилагайте прекомерно голямо количеството от разтвора в пипетата на едно и също място. В

такъв случай не е необходимо повторно приложение, обаче контакт с третираната област

(мястото на приложение) трябва да се избягва докато мястото не изсъхне.

При много малки и малки кучета, цялото съдържание на пипетата трябва да се постави

директно върху кожата, на едно място между раменните плешки.

При големи кучета, съдържанието на пипетата трябва да се приложи на равномерни 2 (средни

кучета) или 3 (големи кучета) или 4 (много големи кучета) различни места, по дължината на

гърба, от рамото до основата на опашката

.

10.

КАРЕНТЕН СРОК

Не е приложимо.

11.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Съхранявайте пипетите в сашето защитено за деца.

Да се пази пипетата в оригиналната опаковка с цел предпазване от светлина и влага.

Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичанe срока на годност,

посочен върху картонената кутия, сашето и пипетата. Срокът на годност отговаря на последния

ден от този месец.

12.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:

Безопасността на продукта не е доказана при кучета на възраст под 8 седмици.

Безопасността на продукта не е доказана при кучета с тегло под 1.2 kg

Прилага се само след преценка полза/риск от отговорния ветеринарен лекар.

Трябва много внимателно да се прилага ветеринарномедицинския продукт, за да се избегне

контакт на продукта с очите на кучето.

Избягвайте контакт с третираната област (мястото на приложение) докато мястото изсъхне, тъй

като ветеринарномедицинския продукт може да причини умерено раздразнение на очите.

Продуктът остава ефективен когато кучетата са изложени на слънце или мокрене (плуване,

къпане). На животните не трябва да се позволява да плуват и не трябва да се третират с

шампоан за период от 48 часа след лечението. В случай на често миене с шампоан,

продължителността на активност на продукта може да бъде намалена.

Кърлежите прикрепени веднъж към кучето може да не умрат в продължение на 2 дни след

лечение и може да останат прикачени и ясно видими. Препоръчва се отстраняване на

кърлежите по време на третиране на кучето, за да бъде предпазено от прикачването им и

хранене с кръв.

Продуктът осигурява репелентно (не позволява хранене) действие срещу пясъчни мухи като по

този начин предотвратява храненето с кръв на отблъснатите паразити. Но при неблагоприятни

условия не може да се изключи потенциалното предаване на инфекциозни заболявания.

След прилагането, като цяло кърлежите умират и падат от животното до 48 часа след

заразяването, без да са се хранили с кръв, но все пак не може да се изключи прикрепването на

единични кърлежи след прилагане. Поради тази причина предаването на инфекциозни болести

от кърлежи не може да се изключи.

Този ветеринарномедицнски продукт може да предизвика поява на конвулсии при котки и да

бъде фатално, поради уникалната физиология на този вид, който е неспособен да метаболизира

определени компоненти, включително permethrin. При случайно прилагане, ако се появят

неблагоприятни реакции, измийте котката с шампоан или сапун и незабавно потърсете

медицински съвет. За да се предпазят котките от случайно прилагане на продукта, дръжте

третираните кучета далеч от котки, докато мястото на приложението не изсъхне.Трябва да сте

сигурни, че котката няма да оближе мястото на прилагане на продукта върху кучето, третирано

с този продукт. В този случай незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се

предостави листовката за употреба или етикета на продукта.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните

Да не се яде, да не се пие и да не се пуши по време на третирането с ветеринарномедицинския

продукт.

Сашето е защитено за деца. Съхранявайте продукта в сашето до приложението му, за да

предпазите децата от директен достъп до продукта. Поставете употребената пипета далеч от

погледа и на недостъпни за деца места. Употребената пипета трябва да бъде изхвърлена

незабавно.

Този продукт съдържа indoxacarb и permethrin. Хора с установена свръхчувствителност към

indoxacarb и/или permethrin трябва да избягват контакт с ветеринарномедицинския продукт.

Локални и/или систематични реакции са наблюдавани при някои хора след приложение на

продукта, като: локални кожни реакции; раздразнение на гърло/уста или назални раздразнения;

неврологични признаци; респираторни признаци; гастроинтестинални признаци или други

системни признаци.

За да се избегнат неблагоприятни реакции:

индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от предпазни ръкавици, трябва да

се носи, когато се работи с ветеринарномедицинския продукт;

прилагайте продукта в място, което е с добра вентилация;

не пипайте третираните животни, докато мястото на приложение не изсъхне;

в деня на третиране, децата не трябва да пипат третираните животни и на животните

не трябва да се разрешава да спят с техните собственици, особено децата;

мийте ръцете непосредствено след употреба и незабавно да се отмие всеки продукт,

при контакт с кожата с вода и сапун.

Тъй като този ветеринарномедицински продукт може да причини слабо възпаление на очите,

избягвайте контакта му с очите. При случайно попадане в очите, измийте бавно и внимателно с

вода.

Ако се наблюдават симптоми, потърсете медицински съвет, като на лекаря се предостави

листовката на продукта.

Продуктът е силно запалим. Съхранявайте го далече от топлинни източници, искри, открит

огън или други запалими източници.

Бременност:

Лабораторните проучвания при плъхове, мшки и зайци не показват никакви доказателства за

тератогенност, фетотоксичност и токсичност за майката. Обаче, изследване за репродуктивна

токсичност при кучета с доза три пъти над препоръчаната е показало значително намаляване на

съотношението на живите кученца: клиничното значение не е доказано, тъй като не са

провеждани изследвания при кучета с приложение на препоръчаната терапевтична доза.

Прилага се само след преценка полза/риск от отговорния ветеринарен лекар.

Лактация:

Прилага се само след преценка полза/риск от отговорния ветеринарен лекар.

Заплодяемост:

Прилага се само след преценка полза/риск от отговорния ветеринарен лекар.

13.

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ

ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, трябва да бъдат

унищожени, в съответствие с изискванията на местното законодателство.

Activyl Tick Plus не трябва да бъде изхвърлян във водни басейни, тъй като това може да бъде

опасно за риби или други водни организми.

14.

ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този продукт може да намерите на интернет страницата на Европейската

Агенция по Лекарствата http://www.ema.europa.eu

15.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Картонена кутия с 1 пипета х 0.5 ml, 1 ml, 2 ml, 4 ml или 6 ml

Картонена кутия с 4 пипети х 0.5 ml, 1 ml, 2 ml, 4 ml или 6 ml

Картонена кутия с 6 пипета х 0.5 ml, 1 ml, 2 ml, 4 ml или 6 ml

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с

териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба.

België/Belgique/Belgien:

VIRBAC BELGIUM NV,

Esperantolaan 4,

BE-3001 Leuven,

Tél/Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

Lietuva:

OÜ ZOOVETVARU,

Pärnasalu 31,

76505 Saue/Harjumaa,

Estija,

Tel: + 372 6 709 006

Република България:

Ергон-Миланова ЕООД,

Р България, гр.София,

ж.к.Люлин 10, бл.145,

ergon-m@mbox.contact.bg

Luxembourg/Luxemburg:

VIRBAC BELGIUM NV,

Esperantolaan 4,

BE-3001 Leuven,

Tél/Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

Česká republika:

VIRBAC,

ère

avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

Francie,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Magyarország:

VIRBAC,

ère

avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

Franciaország,

Teл: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Danmark:

VIRBAC Danmark A/S,

Profilvej 1,

DK-6000 Kolding,

Tlf: + 45 7552 1244

Malta:

VIRBAC,

ère

avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

Franza,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Deutschland:

VIRBAC Tierarzneimittel GmbH,

Rögen 20,

DE-22843 Bad Oldesloe,

Tel: + 49 (4531) 805 111

Nederland:

VIRBAC NEDERLAND BV,

Hermesweg 15,

NL-3771 ND-Barneveld,

Tel: + 31 (0) 342 427 127

Eesti:

OÜ ZOOVETVARU,

Pärnasalu 31,

EE-76505 Saue/Harjumaa,

Tel: + 372 6 709 006

Norge:

VIRBAC,

ère

avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

Frankrike,

Tlf: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Ελλάδα:

VIRBAC HELLAS A.E.,

13th Klm National Road Athens-Lamia,

EL-144 52 Metamorfosi,

Athens – GREECE,

Τηλ: + 30 210 6219520,

info@virbac.gr

Österreich:

VIRBAC Österreich GmbH,

Hildebrandgasse 27,

A-1180 Wien,

Tel: + 43 (0) 1 21 834 260

España:

VIRBAC ESPAÑA S.A.,

Angel Guimerá 179-181,

ES-8950 Esplugues de Llobregat,

infocliente@virbac.es

Polska:

VIRBAC SP. Z O.O.,

Ul. Pulawska 314,

PL-02 819 Warszawa,

Tel.: + 48 22 855 40 46

France:

VIRBAC France,

ème

rue – L.I.D. – BP 27,

FR-06517 Carros,

service-conso@virbac.fr

Portugal:

VIRBAC DE PORTUGAL,

LABORATÓRIOS LDA,

R.do Centro Empresarial,

Ed13-Piso 1- Esc.3,

Quinta da Beloura,

PT-2710-693 Sintra,

Tel: + 351 219 245 020

Hrvatska:

VIRBAC,

ère

avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

Francuska,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

România:

VIRBAC,

ère

avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

Franţa,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Ireland:

VIRBAC Ltd,

Suffolk IP30 9 UP – UK,

Tel: + 44 (0) 1359 243243

Slovenija:

VIRBAC,

ère

avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

Francija,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Ísland:

VIRBAC,

ère

avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

Frakkland,

Sími: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Slovenská republika:

VIRBAC,

ère

avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

Francúzsko,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Italia:

VIRBAC SRL,

Via Ettore Bugatti, 15,

IT-20142 Milano,

Tel: + 39 02 40 92 47 1

Suomi/Finland:

VIRBAC,

ère

avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

Ranska/Frankrike,

Puh/Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Κύπρος:

VIRBAC HELLAS A.E.,

13th Klm National Road Athens-Lamia,

EL-144 52 Metamorfosi,

Athens – GREECE,

Τηλ: + 30 210 6219520,

info@virbac.gr

Sverige:

VIRBAC,

ère

avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

Frankrike,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Latvija:

OÜ ZOOVETVARU,

Pärnasalu 31,

76505 Saue/Harjumaa,

Igaunija,

Tel: + 372 6 709 006

United Kingdom:

VIRBAC Ltd,

Suffolk IP30 9 UP – UK,

Tel: + 44 (0) 1359 243243

6-6-2018

Activyl (Intervet International B.V.)

Activyl (Intervet International B.V.)

Activyl (Active substance: Indoxacarb) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3678 of Wed, 06 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety