Ablavar (previously Vasovist)

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Ablavar (previously Vasovist)
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Ablavar (previously Vasovist)
  Европейски съюз
 • Език:
 • естонски

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • KONTRASTAINETE
 • Терапевтична област:
 • Magnetresonantsanograafia
 • Терапевтични показания:
 • See ravim on mõeldud ainult diagnostiliseks kasutamiseks. Ablavar on näidustatud kontrasti-suurem magnet-resonants angiograafia (CE-MRA) visualiseerimine kõhu-või jäsemete laevade ainult täiskasvanute, kellel kahtlustatakse või teadaolev vaskulaarne haigus.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 10

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • Endassetõmbunud
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/000601
 • Дата Оторизация:
 • 03-10-2005
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/000601
 • Последна актуализация:
 • 19-01-2019

Доклад обществена оценка

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 718 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/CHMP/54085/2011

EMEA/H/C/000601

Kokkuvõte üldsusele

Ablavar

trinaatriumgadofosveset

Käesolev dokument on ravimi Ablavar Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse,

kuidas inimravimite komitee hindas ravimit ja otsustas toetada müügiloa andmist; samuti esitatakse

komitee soovitused, kuidas ravimit kasutada.

Mis on Ablavar?

Ablavar on süstelahus, mille toimeaine on trinaatriumgadofosveset.

Milleks Ablavari kasutatakse?

Ablavar on ainult diagnostiliseks kasutamiseks. Ablavari kasutatakse patsientidel, kellele tehakse

magnetresonantsangiograafia (MRA) uuring. See on uuring, kus veresooni visualiseeritakse

magnetresonantsuuringuga (MRI). Ablavari kasutatakse kujutise kontrastsuse suurendamiseks kõhu

või jalgade ja käte veresoonte häirete kahtluse või diagnoosiga patsientidel.

on retseptiravim.

Kuidas Ablavari kasutatakse?

Ablavari tohivad kasutada ainult piltdiagnostikas kogenud arstid.

Ablavari süstitakse veeni ligikaudu 30 sekundit kestva süstena. Uuringut võib alustada kohe pärast

süstimist ja seda võib jätkata kuni ühe tunni jooksul pärast Ablavari manustamist.

Ablavari ei tohi kasutada patsientidel, kellel on rasked neeruprobleemid või kellele on hiljuti siiratud või

siirdatakse peagi maks. Kui Ablavari on vaja tingimata kasutada, tohivad need patsiendid saada üksnes

ühe annuse iga MRI-uuringu ajal ning iga kahe Ablavari süsti vahele peab jääma vähemalt üks nädal.

Varasem nimetus Vasovist.

Ravimil on müügiluba lõppenud

AblavarF

EMA/CHMP/54085/2011

Lk 2/2

Kuidas Ablavar toimib?

Ablavari toimeaine trinaatriumgadofosveset sisaldab gadoliiniumi, mis on haruldaste muldmetallide

hulka kuuluv keemiline element. Gadoliiniumi kasutatakse kontrastainena, mis aitab saada

magnetresonantsuuringutel selgemat kujutist. Magnetresonantstomograafia on diagnostikameetod, kus

kujutis tekib tänu organismis olevate veemolekulide käitumisele magnetväljas. Süstitud gadoliinium

mõjutab veemolekule, mille tulemusena annavad veemolekulid tugevama signaali, mis aitab saada

kontrastsema kujutise. Gadoliinium on Ablavaris seotud teise keemilise ainega, et metall organismis ei

vabaneks, ning valmistatud nii, et see seonduks verevalkudega. See tähendab, et gadoliinium püsib

veres piisavalt kaua, et saada uuringul selge kujutis.

Kuidas Ablavari uuriti?

Ablavari uuriti neljas uuringus, milles osales 693 patsienti. Patsientidele tehti uuringuid jalgade ja

jalalabade arterite ning neeruarterite võimalike probleemide tõttu. Kõiki patsiente uuriti kõigepealt

standardse röntgenuuringuga (angiograafia), mille järgnes MRI-uuring Ablavari kasutamisega

kontrastainena või ilma selleta. Efektiivsuse põhinäitaja oli veresoone valgmikku vähemalt 50% võrra

vähendavate stenooside (veresoonte ahendite) parem avastamine.

Milles seisneb uuringute põhjal Ablavari kasulikkus?

Ablavar parandas magnetresonantsuuringute tulemusi. Uuringu tulemus suurenes 6–42% võrra, st

Ablavari kasutamisel avastati 6–42% rohkem stenoose kui ilma selle kasutamiseta. Ablavar suurendas

ka diagnoosi täpsust ja spetsiifilisust.

Mis riskid Ablavariga kaasnevad?

Ablavari kõige sagedamad kõrvalnähud (esinenud enam kui 1 patsiendil 100st) on peavalu, paresteesia

(torkiv valu), düsgeusia (maitsehäired), põletustunne, vasodilatatsioon (veresoonte laienemine, sh

nahapunetus), iiveldus, kihelus ja külmatunne. Ablavari kohta teatatud kõrvalnähtude täielik loetelu on

pakendi infolehel.

Ablavari ei tohi kasutada patsiendid, kes võivad olla trinaatriumgadofosveseti või selle ravimi mis tahes

muu koostisaine suhtes ülitundlikud (allergilised).

Miks Ablavar heaks kiideti?

Inimravimite komitee otsustas, et Ablavari kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja

soovitas anda ravimi müügiloa.

Muu teave Ablavari kohta

Euroopa Komisjon andis Ablavari müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, 3. oktoobril

2005. Ravimi nimetus muudeti Ablavariks 10. jaanuaril 2011.

Müügiloa hoidja on TMC Pharma Services Ltd. Müügiluba on tähtajatu. Euroopa avaliku

hindamisaruande täistekst Ablavari kohta on siin

. Kui vajate Ablavariga toimuva ravi kohta lisateavet,

lugege palun pakendi infolehte (mis on samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa) või pöörduge

oma arsti või apteekri poole.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 01-2011.

Ravimil on müügiluba lõppenud

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

B. PAKENDI INFOLEHT

Ravimil on müügiluba lõppenud

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Ablavar 0,25 mmol/ml, süstelahus

gadofosveset

Enne ravimi saamist lugege hoolikalt infolehte.

Hoidke see infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage palun nõu arstiga, kes manustab teile Ablavari (radioloog) või

haigla/MRI keskuse töötajaga.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,

mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või radioloogile.

Infolehes antakse ülevaade:

Mis ravim on Ablavar ja milleks seda kasutatakse

Mida on vaja teada enne Ablavari kasutamist

Kuidas Ablavari kasutada

Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Ablavari säilitada

Lisainfo

1.

MIS RAVIM ON ABLAVAR JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Ablavar on süstitav kontrastaine, mida kasutatakse diagnostiliste piltide tegemisel keha veresoontest

kõhu- või jäsemete piirkonnas. Ravim on mõeldud ainult täiskasvanutele.

Ablavar on ainult diagnostiliseks kasutamiseks. Seda kasutatakse selleks, et avastada muutusi

veresoontes, mis teatakse või arvatakse olevat muutunud. Diagnoosi saab määrata suurema täpsusega

kui ilma selle ravimita.

Ablavar on magnetiliste omadustega kontrastaine, mis aitab visualiseerida verevoolu veresoontes,

muutes veresooned teatud ajaks heledaks. Seda ravimit kasutatakse koos pildindustehnikaga, mida

nimetatakse magnetresonantstomograafiaks (

magnet resonance imaging

, MRI).

Kui teil on lisaküsimusi või te ei ole mõnes asjas kindel, küsige nõu arstilt või MRI-keskuse töötajalt.

2.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE ABLAVARI KASUTAMIST

Ärge kasutage Ablavari:

teile ei tohi manustada Ablavari,

kui te olete allergiline

(ülitundlik) gadofosveseti või selle ravimi

ükskõik millise koostisosa suhtes (vt pakendi infolehe lõiku 6). Kui arvate, et see võib käia teie kohta,

palun öelge seda oma arstile

Eriline ettevaatus on vajalik Ablavariga:

te vajate erilist meditsiinilist tähelepanu, kui teil esinevad allergiataolised reaktsioonid. Öelge

oma arstile kohe

, kui teil tekib kihelemine, tunnete, et kurk või keel on veidi turses; see võib olla

mõne allergiataolise reaktsiooni esimeseks nähuks. Arst jälgib hoolikalt teid ka teiste sümptomite

esinemise suhtes.

Öelge oma arstile, kui:

teil on südamestimulaator

või

mõni ferromagnetiline implantaat

või

metallist stent

kehas;

teil on allergia (nt heinapalavik, nahalööbed) või astma

teil on esinenud mis tahes reaktsioone varasematel kontrastaine süstimiskordadel;

teie neerud ei tööta korralikult.

teile on hiljuti siirdatud maks või on see lähiajal plaanis

Ravimil on müügiluba lõppenud

Kui mõni neist kehtib teie kohta, otsustab teie arst, kas planeeritud uuring on võimalik või mitte.

Arst võib otsustada, et peate andma vereanalüüsid, kontrollimaks neerude tööd, mille alusel otsustada,

kas seda ravimit võib kasutada. Seda eelkõige juhul, kui olete 65-aastane või vanem.

Alla 18-aastased lapsed ja noorukid

Ablavari ei tohi alla 18-aastastel lastel ja noorukitel kasutada.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa

arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Teie arst annab teile nõu, mida teha.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga.

Te peate oma arsti teavitama, kui olete rasestunud või kahtlustate endal rasedust.

Selle ravimi kasutamise ohutus raseduse ajal ei ole kindlaks tehtud. Teie arst või radioloog arutab seda

teiega. Seda ravimit ei tohi rasedatel kasutada muidu, kui ainult äärmisel vajadusel.

Kui toidate rinnaga, ei tohi te Ablavari kasutada.

Teavitage oma arsti, kui te imetate või kavatsete imetamist alustada. Arst arutab koos teiega, kas peate

rinnaga toitmist jätkama või katkestama 24 tunniks pärast ravimi manustamist.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Toimeid autojuhtimise ja masinate kasutamise võimele ei ole uuritud. Aeg-ajalt võib selle ravimi

kasutamisel tekkida pearinglust või nägemise probleeme. Kui patsiendil tekivad nimetatud

kõrvaltoimed, ei tohi ta sõidukit juhtida ega masinatega töötada.

Oluline teave mõningate Ablavari koostisainete suhtes

Ravim sisaldab 6,3 mmol (või 145 mg) naatriumi annuses. Sellega tuleb arvestada kontrollitud

naatriumisisaldusega dieedil olevatel patsientide puhul.

3.

KUIDAS ABLAVARI KASUTADA

Teil palutakse heita pikali MRI skaneerimislauale.

Skaneerimine võib alata kohe pärast Ablavari süstimist. Pärast süstimist jälgitakse teid igasuguste

kõrvaltoimete tekkimise suhtes.

Tavaline annus

Selle ravimi annus varieerub sõltuvalt teie kehamassist. Teie arst otsustab, kui palju Ablavari tuleb

teile uuringuks manustada. Annuseks on 0,12 ml/kg kehamassi kohta (vastab 0,03 mmol/kg kehamassi

kohta).

Lisateave Ablavari manustamise ja käsitsemise kohta on esitatud infolehe lõpus.

Manustamisviis

Seda ravimit manustatakse veeni süstimise teel. Tavaliseks süstimiskohaks on kas käe tagaküljel või

küünarvarre siseküljel paiknev veresoon.

Annused patsientide erirühmades

Raskete neeruprobleemide korral ning hiljuti läbitehtud või plaanis oleva maksasiirdamise korral ei ole

soovitatav Ablavari kasutada. Kui aga ravimit tuleb kasutada, tohib manustada vaid ühe Ablavari

annuse ühe uuringu kohta ning järgmise annuse tohib manustada vähemalt 7 päeva möödudes.

Ravimil on müügiluba lõppenud

Eakad

65-aastastel ja vanematel patsientidel ei ole vaja annuseid muuta, kuid vajalikud võivad olla

vereanalüüsid, et hinnata, kui hästi neerud töötavad.

Kui te saate Ablavari rohkem kui ette nähtud

Kui olete enda meelest saanud üleannuse, rääkige sellest kohe oma arstile. Üleannustamise korral saate

arstilt ravi. Vajadusel saab Ablavari eemaldada organismist hemodialüüsiga

high-flux

filtri abil.

Kui teil on lisaküsimusi

selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, radioloogi või MRI

keskuse töötajaga.

4.

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Ablavar põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Öelge kohe oma arstile, kui teil peaks tekkima mõni järgmistest sümptomitest:

Ablavari manustamisega võib kaasneda allergiataolisi reaktsioone (anafülaktoidne /

ülitundlikkusreaktsioon), mida iseloomustavad:

nahareaktsioonid,

hingamisraskused ja/või südame löögisageduse / pulsisageduse / vererõhu häired, mis võivad

põhjustada teadvusehäireid (naha- või hingamisteede reaktsioonid ja/või kardiovaskulaarsed

sümptomid, mis võivad viia šokini).

Enamus kõrvaltoimeid olid kerge kuni keskmise raskusega ning enamus (80%) tekkis esimese 2 tunni

jooksul. Tekkida võib ka hiliseid kõrvaltoimeid (tundide või päevade möödudes).

Allpool on loetletud teatatud/kogetud kõrvaltoimed sageduse alusel:

Väga sage:

(rohkem kui ühel patsiendil kümnest)

Sage:

rohkem kui ühel patsiendil 100st

Aeg-ajalt:

1 kuni 10 kasutajal 10 000st

Harv:

1 kuni 10 kasutajal 10 000st

Väga harv

vähem kui ühel patsiendil 10 000st

Pole teada

ei saa olemasolevate andmete alusel hinnata

Järgnevalt on toodud kliinilistes uuringutes kirjeldatud kõrvaltoimed

Sage

Peavalu

Käte-jalgade torkimisetunne või tundetus

Maitsemuutused

Põletustunne

Soojustunne (veresoonte laienemisest), sh õhetus

Iiveldus

Sügelemine

Külmatunne

Aeg-ajalt

Nohu

Kurguvalu

Ärevustunne

Segasus

Allergiataolised reaktsioonid

Maitsetundlikkuse nõrgenemine

Ravimil on müügiluba lõppenud

Pearinglus

Värinad

Tundlikkuse langus või suurenemine (eelkõige naha)

Lõhnatundlikkuse häired

Tahtele allumatud lihasetõmblused

Nägemise häired

Pisaraerituse suurenemine

Südame juhtehäired (esimese astme)

Südamelöögisageduse tõus

Südame elektrilise rütmi häired (pikk QT)

Kõrgenenud vererõhk

Tursed ja veenitromb

Sõrmede ja varvaste külmatunne

Hingeldus

Köha

Oksendamine

Oksendamise tunne

Kõhulahtisus

Soolestikuga seotud ebamugavus

Kõhuvalu

Kurguvalu

Seedehäired

Suukuivus

Kõhugaasid

Huulte tundlikkuse vähenemine või suurenemine

Süljeerituse tõus

Pärakupiirkonna sügelemine

Nõgeslööve

Nahapunetus

Nahalööve.

Suurenenud higistamine

Lihasekrambid

Lihaste spasmid

Kaelavalu

Valu kätes ja jalgades

Suguelundite sügelemine

Suguelundite kipitustunne

Valu

Rindkerevalu

Väsimus

Enesetunde muutused

Kubemevalu

Kuumusetunne

Süstekoha valu

Süstekohal külmatunne

Süstekohal nahapunetus

Veri uriinis

Valgud uriinis

Suhkur uriinis

Veresuhkru tõus

Madal kaltsiumisisaldus veres

Normist erinev soolade hulk organismis

Harv

Nahapõletik

Ravimil on müügiluba lõppenud

Kuseteedepõletik

Tavatud unenäod

Mitte olemasolevate asjade nägemine, tundmine ja kuulmine

Isu langus

Nägemise häired

Silmade tundlikkuse häired

Kõrvavalu

Südamelöökide ebaregulaarsus/südamekambrite kontraktsioonihäired (kodade laperdus, kodade

virvendus), südame elektrilise töö häired (ST segmendi/T segmendi kõrvalekalded)

Rindkerevalu

Aeglane südame löögisagedus

Pekslemine

Kolesterooli ladestustest tingitud arteriseinte paksenemine

Madal vererõhk

Pindmine hingamine

Näoturse

Higistamine

Lihaste jäikus

Raskustunne

Urineerimistung

Neeruvalu

Sage urineerimine

Alakõhuvalu

Palavik

Külmavärinad

Nõrkus

Rindkeres survetunne

Verehüüve süstekohas

Verevalum süstekohas

Süstekoha turse

Süstekoha põletustunne

Vedeliku jõudmine süstekohas ümbritsevatesse kudedesse

Süstekoha verejooks

Süstekoha sügelemine

Survetunne

Jalgade ja käte fantoomvalu

Suur või väike kaaliumisisaldus veres

Naatriumisisalduse tõus veres

Teiste gadoliiniumi sisaldavate kontrastainetega seoses on teatatud nefrogeense süsteemse fibroosi

tekkest (põhjustab naha tihenemist ning võib kahjustada ka pehmeid kudesid ja siseorganeid).

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida

selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või radioloogile.

5.

KUIDAS ABLAVARI SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Ablavari pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil. Kõlblikkusaeg viitab kuu

viimasele päevale.

Hoida süstelahusega viaali välispakendis, hoida valguse eest kaitstult.

Pärast esmakordset avamist kasutage ravim kohe ära.

Ravimil on müügiluba lõppenud

Ärge kasutage seda ravimit, kui märkate tugevat värvimuutust, osakeste sisaldumist või pakendi

vigastust.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma

apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.

LISAINFO

Mida Ablavar sisaldab

Toimeaine on gadofosveset, 1 ml sisaldab 227 mg gadofosvesetti, mis vastab 244 mg/ml (0,25

mmol/ml) trinaatriumgadofosvesetile.

-

10 ml lahust sisaldab 2,27 g, 15 ml lahust sisaldab 3,41 g ja 20 ml lahust sisaldab 4,54 g

gadofosvesetti viaalis.

Abiained on fosveset, naatriumhüdroksiid, vesinikkloriidhape ja süstevesi.

Kuidas Ablavar välja näeb ja pakendi sisu

Ablavar on selge, värvitu või helekollane vedelik, mis asub kummikorgiga ning alumiiniumkattega

viaaldes, pakendatuna eraldi pappkarpidesse. Pakendis sisaldub:

1, 5 või 10 süsteviaali 10 ml süstelahusega (10 ml klaasviaalis)

1, 5 või 10 süsteviaali 15 ml süstelahusega (20 ml klaasviaalis)

1, 5 või 10 süsteviaali 20 ml süstelahusega (20 ml klaasviaalis)

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

TMC Pharma Services Ltd., Finchampstead, Berkshire RG40 4LJ , UK

Tel: 01252 842255

Infoleht on viimati kooskõlastatud

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti kodulehel

http://www.ema.europa.eu

Ravimil on müügiluba lõppenud

<--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Järgnev informatsioon on mõeldud ainult meditsiinipersonalile või tervishoiutöötajale.

Enne {

väljamõeldud nimetus

} manustamist on soovitatav kõiki patsiente skriinida

neerufunktsiooni häire suhtes, tehes vastavad laborianalüüsid.

Ägeda ja kroonilise raske neerupuudlikkusega (GFR < 30 ml/min/1,73m

) patsientidel on osade

gadoliiniumi sisaldavate kontrastainetega seoses teatatud nefrogeense süsteemse fibroosi (NSF)

tekkest. Eriti ohustatud on maksasiirdamise läbiteinud patsiendid, sest ägedat neerupuudulikkust tekib

selles patsientide rühmas sageli. Ablavari kasutamisel võib tekkida NSF ja seetõttu tuleks seda ravimit

vältida raske neerupuudulikkuse korral ning maksasiirdamise perioperatiivses perioodis, va kui

diagnostiline teave on hädavajalik ning seda ei ole võimalik saada kontrastita MRT uuringul. Kui

Ablavari kasutamist ei saa vältida, ei tohi annus olla suurem kui 0,03 mmol/kg kehakaalu kohta. Ühe

uuringu ajal tohib manustada ainult ühe annuse. Korduva manustamise kohta andmed puuduvad,

mistõttu ei tohi Ablavari järjest süstida, vaid süstide vaheline aeg peab olema vähemalt 7 päeva.

Gadofosveseti renaalne kliirens võib eakatel olla vähenenud ning seetõttu on eriti oluline jälgida

65-aastaste ja vanemate patsientide neerufunktsiooni.

Hemodialüüs vahetult pärast Ablavari manustamist võib aidata Ablavari kehast väljutada. Puuduvad

tõestusmaterjalid, mis toetaksid hemodialüüsi alustamist NSF profülaktikaks või raviks patsientidel,

kes ei ole veel hemodialüüsravil.

Ablavari ei tohi raseduse ajal kasutada, va kui naise kliiniline seisund tingib gadofosveseti kasutamise.

Kas jätkata rinnaga toitmist või katkestada see 24 tunniks pärast Ablavari manustamist, otsustavad arst

ja lapse ema.

Viaaliga kaasasolev kleeps tuleks lisada iga patsiendi haiguslukku, et täpselt registreerida gadoliiniumi

sisaldava kontrastaine kasutamine. Registreerida tuleb ka manustatud annus.

Ablavar väljastatakse kasutamisvalmis läbipaistva, värvitu või kergelt kollaka vesilahusena.

Kontrastainet ei tohi kasutada kui lahuse värvus on muutunud, esineb sade või viaal on katkine.

Ablavari sisaldavad viaalid on mõeldud ainult ühekordseks kasutamiseks. Kummikorki ei tohi kunagi

läbi torgata rohkem kui üks kord. Pärast lahuse viaalist süstlasse tõmbamist tuleb seda ravimit kohe

kasutada.

Uuringust järelejäänud lahus tuleb hävitada.

Ravimil on müügiluba lõppenud