OASIS PRO 30 PREMIUM

جمهورية التشيك - التشيكية - Ecolab

اشتر الآن

متاح من:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
تخويل:
113120E

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الإسبانية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الدانماركية 17-09-2021
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
السويدية 18-09-2021
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الصربية 20-09-2021

اقرأ الوثيقة كاملة

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Oasis Pro 30 Premium

113120E

1 / 14

Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Název výrobku

Oasis Pro 30 Premium

Kód výrobku

113120E

Použití látky nebo směsi

Přípravek pro čištění podlahových krytin

Druh látky

Směs

Pouze pro profesionální uživatele.

Informace k ředění produktu

Informace k aplikačnímu roztoku nejsou k dispozici.

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určená použití

Čisticí přípravek na podlahy. Semi-automatická aplikace.

Čisticí přípravek na podlahy. Manuální aplikace.

Doporučená omezení použití

Pouze pro průmyslové a profesionální použití.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Firma

Ecolab Hygiene s.r.o.

Hlinky 118

603 00, Brno Česká republika +420 543 518 250

office.brno@ecolab.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro naléhavé

situace

+420 543 518 111

Telefonní číslo

toxikologického informačního

centra

+420 224 919 293 / 224 915 402 (nepřetržitě)

Datum vyhotovení/revize

27.08.2015

Verze

Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Žíravost pro kůži, Kategorie 1A

H314

Klasifikace produktu je provedena na základě extrémní hodnoty pH (v souladu s platnou

evropskou legislativou).

Klasifikace (67/548/EHS, 1999/45/ES)

C; ŽĺRAVÝ

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Oasis Pro 30 Premium

113120E

2 / 14

Klasifikace produktu je provedena na základě extrémní

hodnoty pH (v souladu s platnou evropskou legislativou).

Plné znění R vět uvedených v tomto oddílu je uvedeno v oddílu 16.

Plný text H-údajů uvedených v tomto oddíle viz oddíl 16.

2.2 Prvky označení

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Výstražné symboly

nebezpečnosti

Signální slovo

Nebezpečí

Prohlášení o nebezpečí

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození

očí.

Preventivní prohlášení

Prevence:

P280

Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/

obličejový štít.

Opatření:

P303 + P361 + P353

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě

svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut

opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní

čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout

snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ

INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku:

Anorganický silikát.

Alkylpolyglycosides

etoxylované alkylaminy

hydroxid draselný

2.3 Další nebezpečnost

Není známo.

Oddíl 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

Nebezpečné složky

Chemický název

Č. CAS

Č.ES

č. REACH

Klasifikace

(67/548/EHS)

Klasifikace

(NAŘÍZENÍ (ES) č.

1272/2008)

Koncentrace: [%]

Anorganický silikát.

1312-76-1

215-199-1

01-2119456888-17

Xi; R36-R37

Podráždění očí Kategorie 2;

H319

Toxicita pro specifické cílové

orgány - jednorázová

>= 10 - < 20

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Oasis Pro 30 Premium

113120E

3 / 14

expozice Kategorie 3; H335

Alkylpolyglycosides

Xi; R41

Vážné poškození očí /

podráždění očí Kategorie 1;

H318

>= 1 - < 2.5

Nonionic surfactants

Xi-N; R38-R50

Akutní toxicita pro vodní

prostředí Kategorie 1; H400

Žíravost/dráždivost pro kůži

Kategorie 2; H315

>= 0.5 - < 1

etoxylované

alkylaminy

61791-14-8

500-152-2

Xn-Xi-N; R22-

R38-R41-

R51/53

Akutní toxicita Kategorie 4;

H302

Dráždivost pro kůži Kategorie

2; H315

Vážné poškození očí

Kategorie 1; H318

Chronická toxicita pro vodní

prostředí Kategorie 2; H411

>= 0.25 - < 0.5

Alkylamin

61788-46-3

262-977-1

01-2119473798-17

Xn-C-N; R22-

R35-R41-R50

Akutní toxicita Kategorie 4;

H302

Žíravost pro kůži Kategorie

1A; H314

...

اقرأ الوثيقة كاملة

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

شارك هذه المعلومات