NEOMAX I

جمهورية التشيك - التشيكية - Ecolab

اشتر الآن

متاح من:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
تخويل:
115825E

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
البلغارية 17-09-2021
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الإسبانية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الدانماركية 17-09-2021
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الألمانية 16-09-2021
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الإستونية 17-09-2021
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
اليونانية 18-09-2021
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الإنجليزية 18-09-2021
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الفرنسية 17-09-2021
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الإيطالية 18-09-2021
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
اللاتفية 18-09-2021
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الهنغارية 18-09-2021
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الهولندية 16-09-2021
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
البولندية 19-09-2021
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
البرتغالية 19-09-2021
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الرومانية 27-01-2022
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
السلوفاكية 20-09-2021
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
السلوفانية 20-09-2021
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الفنلندية 17-09-2021
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
السويدية 18-09-2021
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الروسية 27-01-2022
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
النرويجية 19-09-2021
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الأوكرانية 20-09-2021
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الكرواتية 17-09-2021
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الصربية 20-09-2021

اقرأ الوثيقة كاملة

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Neomax I

115825E

1 / 18

Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Název výrobku

Neomax I

Kód výrobku

115825E

Použití látky nebo směsi

Přípravek pro čištění podlahových krytin

Druh látky

Směs

Pouze pro profesionální uživatele.

Informace k ředění produktu

Informace k aplikačnímu roztoku nejsou k dispozici.

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určená použití

Čisticí přípravek na podlahy. Semi-automatická aplikace.

Čisticí přípravek na podlahy. Manuální aplikace.

Doporučená omezení použití

Pouze pro průmyslové a profesionální použití.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Firma

Ecolab s.r.o.

Voctářova 2449/5,

180 00 Praha 8, Česká republika +420 296 114 040

office.prague@ecolab.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro naléhavé

situace

+420228881362

+32-(0)3-575-5555 Transevropský

Telefonní číslo

toxikologického informačního

centra

+420 224 919 293 / 224 915 402 (nepřetržitě)

Datum vyhotovení/revize

25.03.2019

Verze

Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Žíravost pro kůži, Kategorie 1

H314

Vážné poškození očí, Kategorie 1

H318

Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice,

Kategorie 3, Dýchací systém

H335

Klasifikace produktu je provedena na základě extrémní hodnoty pH (v souladu s platnou

evropskou legislativou).

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Neomax I

115825E

2 / 18

2.2 Prvky označení

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Výstražné symboly

nebezpečnosti

Signální slovo

Nebezpečí

Standardní věty o

nebezpečnosti

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození

očí.

H335

Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Pokyny pro bezpečné

zacházení

Prevence:

P280

Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/

obličejový štít.

Opatření:

P303 + P361 + P353

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě

svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo

osprchujte.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut

opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní

čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout

snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ

INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku:

ethanolaminy

2.3 Další nebezpečnost

Není známo.

Oddíl 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

Nebezpečné složky

Chemický název

Č. CAS

Č.ES

č. REACH

Klasifikace

NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008

Koncentrace:

ethanolaminy

141-43-5

205-483-3

01-2119486455-28

Akutní toxicita Kategorie 4; H302

Akutní toxicita Kategorie 4; H332

Akutní toxicita Kategorie 4; H312

Žíravost pro kůži Subkategorie 1B; H314

Dlouhodobá (chronická) nebezpečnost

pro vodní prostředí Kategorie 3; H412

Toxicita pro specifické cílové orgány -

jednorázová expozice Kategorie 3; H335

>= 5 - < 10

etoxylované alkoholy

mastných kyselin (> 5 mol

69227-22-1

POLYMER

Akutní toxicita Kategorie 4; H302

Vážné poškození očí Kategorie 1; H318

>= 5 - < 10

butyldiglykol

112-34-5

Podráždění očí Kategorie 2; H319

>= 5 - < 10

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Neomax I

115825E

3 / 18

203-961-6

01-2119475104-44

fatty acids, coco, compds.

with ethanolamine

66071-80-5

266-105-0

Vážné poškození očí Kategorie 2; H319

Dráždivost pro kůži Kategorie 2; H315

>= 5 - < 10

Uhličitan draselný

584-08-7

209-529-3

01-2119532646-36

Akutní toxicita Kategorie 4; H302

Podráždění očí Kategorie 2; H319

Žíravost/dráždivost pro kůži Kategorie 2;

H315

Toxicita pro specifické cílové orgány -

jednorázová expozice Kategorie 3; H335

>= 3 - < 5

Etoxylovaný isotridekanol

(1< mol EO <2.5)

69011-36-5

500-241-6

01-2119976362-32

Akutní toxicita Kategorie 4; H302

Dráždivost pro kůži Kategorie 2; H315

Vážné poškození očí Kategorie 1; H318

...

اقرأ الوثيقة كاملة

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

شارك هذه المعلومات