Cinacalcet "Sandoz" 30 mg filmovertrukne tabletter

الدانمرك - الدانماركية - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

اشتر الآن

خصائص المنتج خصائص المنتج (SPC)

28-05-2018

العنصر النشط:
Cinacalcethydrochlorid
متاح من:
Sandoz A/S
ATC رمز:
H05BX01
INN (الاسم الدولي):
Cinacalcethydrochlorid
جرعة:
30 mg
الشكل الصيدلاني:
filmovertrukne tabletter
تخويل:
55055
تاريخ الترخيص:
2015-12-15

اقرأ الوثيقة كاملة

25. maj 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Cinacalcet "Sandoz", filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

29526

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Cinacalcet "Sandoz"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver tablet indeholder 30 mg cinacalcet (som hydrochlorid).

Hver tablet indeholder 60 mg cinacalcet (som hydrochlorid).

Hver tablet indeholder 90 mg cinacalcet (som hydrochlorid).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter

30 mg

Lysegrøn, oval, filmovertrukket tablet (4,5×7 mm) mærket “C9CC" på den ene side og

“30" på den anden side.

60 mg

Lysegrøn, oval, filmovertrukket tablet (5,5×9 mm) mærket “C9CC" på den ene side og

“60" på den anden side.

90 mg

Lysegrøn, oval, filmovertrukket tablet (6,5×10,5 mm) mærket “C9CC" på den ene side og

“90" på den anden side.

55055_spc.docx

Side 1 af 18

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Sekundær hyperparatyroidisme

Voksne

Behandling af sekundær hyperparatyroidisme (HPT) hos voksne med slutstadium af

nyresygdom (ESRD) i vedligeholdelsesdialyseterapi.

Pædiatrisk population

Behandling af sekundær hyperparatyroidisme (HPT) hos børn i alderen 3 år og derover

med slutstadium af nyresygdom (ESRD) i vedligeholdelsesdialyseterapi, hvor sekundær

HPT ikke kontrolleres i tilstrækkelig grad med standardbehandling (se pkt. 4.4).

Cinacalcet "Sandoz" kan bruges som en del af en terapeutisk behandling, som omfatter

fosfatbindere og/eller D-vitamin-steroler efter behov (se pkt. 5.1).

Cancer i paratyroidea og primær hyperparatyroidisme hos voksne

Reduktion af hyperkalcæmi hos voksne patienter med

cancer i paratyroidea,

primær HPT hos patienter, hvor der ville være indikation for paratyroidektomi på

grundlag af serumcalciumniveauerne (som angivet i relevante behandlingsretnings

linjer), men hos hvem paratyroidektomi ikke er klinisk mulig eller er kontraindiceret.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Sekundær hyperparatyroidisme

Voksne og ældre (> 65 år)

Den anbefalede startdosis er for voksne 30 mg en gang daglig. Cinacalcet skal titreres hver

2. til 4. uge til en maksimal dosis på 180 mg en gang daglig for at opnå mål-

paratyroideahormon (PTH) hos dialysepatienter på 150-300 pg/ml (15,9-31,8 pmol/l) i

analysen af det intakte PTH (iPTH).

PTH-niveauet bør vurderes mindst 12 timer efter dosering med cinalcacet. De aktuelle

retningslinjer for behandling skal følges.

PTH skal måles 1-4 uger efter påbegyndelse af cinacalcet eller justering af Cinacalcet

"Sandoz"-dosis. PTH skal måles ca. hver 1.-3. måned under vedligeholdelsesterapi. Enten

det intakte PTH (iPTH) eller biointakte PTH (biPTH) kan bruges til at måle PTH-niveauet.

Behandling med cinacalcet ændrer ikke forholdet mellem iPTH og biPTH.

Dosisjustering baseret på serumcalciumniveauerne

Korrigeret serumcalcium bør måles og monitoreres og bør være ved eller over den nedre

grænse for normalområdet inden administration af den første dosis Cinacalcet "Sandoz" (se

pkt. 4.4). Normalområdet for calcium kan variere afhængigt af de metoder, der bruges af

det lokale laboratorium.

55055_spc.docx

Side 2 af 18

Under dosistitrering skal serumcalciumniveauet måles regelmæssigt og inden for 1 uge

efter påbegyndelse af cinacalcet eller justering af cinacalcet-dosis. Når

vedligeholdelsesdosen er blevet fastslået, skal serumcalciumniveauet måles ca. 1 gang om

måneden. Hvis det korrigerede serumcalciumniveau falder til under 8,4 mg/dl (2,1 mmol/l)

og/eller der opstår symptomer på hypocalcæmi, anbefales følgende behandling:

Korrigeret serumcalciumniveau eller

kliniske symptomer på hypocalcæmi

Anbefalinger

< 8,4 mg/dl (2,1 mmol/l) og > 7,5 mg/dl

(1,9 mmol/l) eller ved kliniske symptomer

på hypocalcæmi

Calciumholdige fosfatbindere, D-vitamin-

steroler og/eller justering af

calciumkoncentrationerne i dialysevæske

kan bruges til at hæve serumcalcium i

overensstemmelse med den kliniske

vurdering.

< 8,4 mg/dl (2,1 mmol/l) og > 7,5 mg/dl

(1,9 mmol/l) eller vedvarende symptomer

på hypocalcæmi på trods af forsøg på at

forhøje serumcalcium

Nedsæt eller seponer Cinacalcet "Sandoz"-

dosen.

≤ 7,5 mg/dl (1,9 mmol/l) eller vedvarende

symptomer på hypocalcæmi, og vitamin D

kan ikke forhøjes

Seponer Cinacalcet "Sandoz", indtil

serumcalciumniveauerne når 8,0 mg/dl (2,0

mmol/l), og/eller symptomer på

hypocalcæmi er svundet.

Behandling bør reinitieres ved den næste

laveste Cinacalcet "Sandoz"-dosis.

Pædiatrisk population

Korrigeret serumcalcium bør være i det øvre område af det aldersspecifikke

referenceinterval eller derover inden administration af den første dosis Cinacalcet

“Sandoz" (se pkt. 4.4) og bør monitoreres nøje. Normalområdet for calcium varierer

afhængigt af de metoder, der bruges af det lokale laboratorium, og af barnets/patientens

alder.

Den anbefalede initialdosis for børn i alderen ≥ 3 år til < 18 år er ≤ 0,20 mg/kg en gang

daglig baseret på patientens tørvægt (se tabel 1).

Dosen kan forhøjes for at opnå et ønsket mål-iPTH-område. Dosen skal forhøjes

fortløbende med de tilgængelige dosisniveauer (se tabel 1) og ikke oftere end hver 4. uge.

Dosen kan forhøjes op til en maksimumdosis på 2,5 mg/kg/dag, der ikke overstiger en

samlet daglig dosis på 180 mg.

Tabel 1. Daglig dosis Cinacalcet "Sandoz" hos pædiatriske patienter

Patientens tørvægt (kg)

Initialdosis (mg)

Tilgængelige fortløbende

dosisniveauer (mg)

10 til < 12,5

1; 2,5; 5; 7,5; 10 og 15

≥ 12,5 til < 25

2,5; 5; 7,5; 10; 15 og 30

≥ 25 til < 36

≥ 36 til < 50

5; 10; 15; 30 og 60

5; 10; 15; 30; 60 og 90

≥ 50 til < 75

10; 15; 30; 60; 90 og 120

≥ 75

15; 30; 60; 90; 120 og 180

55055_spc.docx

Side 3 af 18

Dosisjustering baseret på PTH-niveauer

PTH-niveauerne skal måles mindst 12 timer efter dosering af Cinacalcet "Sandoz", og

iPTH skal måles 1-4 uger efter initiering eller dosisjustering af Cinacalcet "Sandoz".

Dosen skal justeres på baggrund af iPTH som vist nedenfor:

Hvis iPTH er < 150 pg/ml (15,9 pmol/l) og ≥ 100 pg/ml (10,6 pmol/l), skal Cinacalcet

"Sandoz"-dosen sænkes til den næste lavere dosis.

Hvis iPTH < 100 pg/ml (10,6 pmol/l), skal Cinacalcet "Sandoz" seponeres og

reinitieres ved den næste lavere dosis, når iPTH er > 150 pg/ml (15,9 pmol/l). Hvis

Cinacalcet "Sandoz" har været seponeret i mere end 14 dage, reinitieres behandlingen

ved den anbefalede initialdosis.

Dosisjustering baseret på serumcalciumniveauer

Serumcalcium skal måles inden for 1 uge efter initiering eller dosisjustering af Cinacalcet

"Sandoz".

Når vedligeholdelsesdosen er fastlagt, anbefales ugentlige målinger af serumcalcium.

Serumcalciumniveauerne hos pædiatriske patienter skal holdes inden for normalområdet.

Relevante foranstaltninger til justering af dosen skal træffes, som vist i nedenstående tabel

2, hvis serumcalciumniveauerne falder til under normalområdet, eller der opstår

symptomer på hypocalcæmi:

Tabel 2: Dosisjustering hos pædiatriske patienter ≥ 3 til < 18 år

Korrigeret serumcalciumværdi

eller kliniske symptomer på

hypocalcæmi

Anbefalinger til dosering

Korrigeret serumcalcium på eller

under den aldersspecifikke nedre

grænse af normalområdet eller

i tilfælde af symptomer på

hypocalcæmi, uanset

calciumniveauet.

Seponer Cinacalcet "Sandoz".*

Administrer calciumtilskud, calciumholdige

fosfatbindere og/eller D-vitamin-steroler som

klinisk indiceret.

Korrigeret total serumcalcium er

over den aldersspecifikke nedre

grænse af normalområdet, og

symptomerne på hypocalcæmi er

svundet.

Reinitier ved næste lavere dosis. Hvis behandling

med Cinacalcet "Sandoz" har været seponeret i

mere end 14 dage, reinitieres ved den anbefalede

initialdosis.

Hvis patienten fik den laveste dosis (1 mg/dag)

inden seponering, reinitieres ved den samme dosis

(1 mg/dag).

*Korrigeret serumcalcium skal måles inden for 5-7 dage, hvis dosis har været seponeret.

Sikkerhed og virkning af Cinacalcet "Sandoz" hos børn under 3 år til behandling af

sekundær hyperparatyroidisme er ikke klarlagt. Der foreligger ikke tilstrækkelige data.

55055_spc.docx

Side 4 af 18

Cancer i paratyroidea og primær hyperparatyroidisme

Voksne og ældre (> 65 år)

Den anbefalede startdosis af cinacalcet er for voksne 30 mg to gange daglig. Doseringen af

cinacalcet skal titreres hver 2.-4. uge i sekventielle doser på 30 mg to gange daglig, 60 mg

to gange daglig, 90 mg to gange daglig og 90 mg tre eller fire gange daglig efter behov for

at reducere serumcalciumkoncentrationen til eller til under den øvre grænse for

normalområdet. Den maksimale dosis, der blev anvendt til kliniske forsøg, var 90 mg fire

gange daglig.

Serumcalcium skal måles inden for 1 uge efter påbegyndelse af cinacalcet eller justering af

cinacalcet-dosis. Når niveauerne for vedligeholdelsesdosis er blevet fastslået, skal

serumcalcium måles hver 2.-3. måned. Efter titrering til den maksimale cinacalcet-dosis

skal serumcalciumniveauet kontrolleres regelmæssigt. Hvis der ikke opretholdes klinisk

relevante reduktioner i serumcalciumniveauet, bør det overvejes at afbryde

cinacalcetbehandlingen (se pkt. 5.1).

Pædiatrisk population

Sikkerhed og virkning af Cinacalcet "Sandoz" hos børn til behandling af cancer i

paratyroidea og primær hyperparatyroidisme er ikke klarlagt. Der foreligger ingen data.

Nedsat leverfunktion

Det er ikke nødvendigt at ændre startdosis. Cinacalcet skal anvendes med forsigtighed til

patienter med moderat til svær leverinsufficiens, og behandlingen skal monitoreres nøje

under dosistitrering og den videre behandling (se pkt. 4.4 og 5.2).

Indgivelsesmåde

Til oral anvendelse.

Tabletterne skal tages hele og må ikke tygges, knuses eller deles.

Det anbefales, at cinacalcet tages sammen med mad eller kort tid efter et måltid, da studier

har vist, at biotilgængeligheden af cinacalcet forøges, når præparatet indtages sammen med

mad (se pkt. 5.2).

Cinacalcet fås også som granulat til børn. Børn, der har brug for lavere doser end 30 mg

eller som ikke kan synke tabletterne, bør få cinacalcet som granulat.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

Hypocalcæmi (se pkt. 4.2 og 4.4).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Serumcalcium

Der er indberettet livstruende hændelser og dødelige udfald i forbindelse med

hypokalcæmi hos voksne og pædiatriske patienter, der blev behandlet med cinacalcet.

Manifestationer af hypokalcæmi kan omfatte paræstesier, myalgier, kramper, tetani og

konvulsioner. Fald i serumcalcium kan desuden forlænge QT-intervallet og potentielt

55055_spc.docx

Side 5 af 18

medføre ventrikulær arytmi sekundært til hypokalcæmi. Der er indberettet tilfælde af QT-

forlængelse og ventrikulær arytmi hos patienter, der blev behandlet med cinacalcet (se pkt.

4.8). Der tilrådes forsigtighed hos patienter, som har andre risikofaktorer for QT-

forlængelse, for eksempel patienter med kongenit langt QT-syndrom eller patienter, der får

lægemidler, som vides at forårsage QT-forlængelse.

Da cinacalcet sænker serumcalciumniveauet, skal patienterne omhyggeligt overvåges for

forekomst af hypokalcæmi (se pkt. 4.2). Serumcalcium skal måles inden for 1 uge efter

behandlingsstart med cinacalcet og efter dosisjustering.

Voksne

Cinacalcet "Sandoz"-behandling må ikke påbegyndes hos patienter med et serumcalcium

(justeret for albumin), der ligger under den nedre grænse af normalområdet.

Hos de CKD-patienter, der var i dialyse og som indtog cinacalcet, havde cirka 30 % af

patienterne mindst en serumcalciumværdi på under 7,5 mg/dl (1,9 mmol/l).

Pædiatrisk population

Cinacalcet "Sandoz" bør kun initieres til behandling af sekundær HPT hos børn ≥ 3 år med

ESRD, der er i vedligeholdelsesdialyseterapi, hvor sekundær HPT ikke kontrolleres

tilstrækkeligt med standardbehandling, og serumcalcium er i det øvre område af det

aldersspecifikke referenceinterval eller derover.

Serumcalciumniveauerne (se pkt. 4.2) og patientens komplians skal monitoreres nøje under

behandling med cinacalcet. Cinacalcet må ikke initieres eller dosis forhøjes, hvis der er

mistanke om manglende komplians.

Behandlingens risici og fordele og patientens evne til at følge anbefalingerne til

monitorering og håndtering af risikoen for hypocalcæmi skal overvejes inden initiering af

cinacalcet og under behandlingen.

Pædiatriske patienter og/eller deres omsorgspersoner skal informeres om symptomerne på

hypocalcæmi og om vigtigheden af at følge anvisningerne vedrørende monitorering af

serumcalcium samt dosering og administration.

CKD-patienter, der ikke er i dialysebehandling

Cinacalcet er ikke indiceret til CKD-patienter, der ikke er i dialysebehandling. Studier har

vist, at CKD-patienter, der ikke er i dialysebehandling, og som behandles med cinacalcet,

har øget risiko for hypokalcæmi (serumcalcium <8,4 mg/dl [2,1 mmol/l]) sammenlignet

med CKD-patienter i dialysebehandling, der behandles med cinacalcet. Dette kan skyldes

lavere calciumniveauer ved baseline og/eller resterende nyrefunktion.

Krampeanfald

Der er rapporteret tilfælde af krampeanfald hos patienter, der blev behandlet med

Cinacalcet "Sandoz" (se pkt. 4.8). Tærsklen for krampeanfald sænkes ved betydelig

reduktion i serumcalciumniveauet. Serumcalciumniveauet skal derfor monitoreres nøje hos

patienter, der får Cinacalcet "Sandoz", især patienter med krampelidelser i anamnesen.

Hypotension og/eller forværret hjertesvigt

Der er rapporteret tilfælde af hypotension og/eller forværret hjertesvigt hos patienter med

nedsat hjertefunktion. En kausal årsagssammenhæng med cinacalcet kunne ikke helt

55055_spc.docx

Side 6 af 18

udelukkes, men tilfældene kan afhjælpes ved at reducere serumcalciumniveauet (se pkt.

4.8).

Samtidig administration af andre lægemidler

Cinacalcet "Sandoz" skal anvendes med forsigtighed til patienter, der får andre lægemidler,

som vides at sænke serumcalcium. Serumcalcium skal monitoreres nøje (se pkt. 4.5).

Patienter, der får Cinacalcet "Sandoz", må ikke få etelcalcetid. Samtidig administration kan

medføre svær hypocalcæmi.

Generelt

Adynamisk knoglesygdom kan opstå, hvis PTH-niveauet konstant undertrykkes til under

ca. 1,5 gange den øvre grænse for normalområdet i analysen af iPTH. Hvis PTH-niveauet

falder til under det anbefalede målområde hos patienter, der behandles med Cinacalcet

"Sandoz", skal dosen af Cinacalcet "Sandoz" og/eller D-vitamin-steroler reduceres, eller

behandlingen skal afbrydes.

Testosteronniveau

Testosteronniveauet ligger ofte under normalområdet hos patienter med nyresygdom i

slutstadiet. I et klinisk studie af voksne ESRD-patienter (end-stage renal disease) i dialyse

faldt det fri testosteronniveau i gennemsnit med 31,3 % hos de patienter, der blev

behandlet med cinacalcet, og med 16,3 % hos patienterne i placebogruppen efter 6

måneders behandling. En åben udvidelse af dette studie viste ingen yderligere reduktioner

af koncentrationerne af frit og totalt testosteron i en periode på 3 år hos patienter, der blev

behandlet med cinacalcet. Den kliniske signifikans af disse reduktioner i serumtestosteron

kendes ikke.

Nedsat leverfunktion

På grund af risikoen for 2 til 4 gange højere plasmaniveau af cinacalcet hos patienter med

moderat til svær leverinsufficiens (Child-Pugh-klassifikation) skal cinacalcet anvendes

med forsigtighed hos disse patienter, og behandlingen skal monitoreres nøje (se pkt. 4.2 og

5.2).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Lægemidler, der vides at sænke serumcalcium

Samtidig administration af andre lægemidler, der vides at sænke serumcalcium, og

Cinacalcet "Sandoz" kan medføre øget risiko for hypocalcæmi (se pkt. 4.4). Patienter, der

får Cinacalcet “Sandoz", må ikke få etelcalcetid (se pkt. 4.4).

Andre lægemidlers virkning på cinacalcet

Cinacalcet metaboliseres delvist af enzymet CYP3A4. Co-administration af ketoconazol

(200 mg 2 gange daglig), en stærk hæmmer af CYP3A4, forårsagede en stigning i

cinacalcet-niveauerne til ca. det dobbelte. Det kan være nødvendigt at justere dosen af

Cinacalcet "Sandoz", hvis en patient, der er i behandling med Cinacalcet "Sandoz",

påbegynder eller afbryder behandling med en stærk hæmmer (f.eks. ketoconazol,

itraconazol, telithromycin, voriconazol eller ritonavir) eller induktor (f.eks. rifampicin) af

dette enzym.

In vitro-data indikerer, at cinacalcet metaboliseres delvist af CYP1A2. Rygning inducerer

CYP1A2. Clearance af cinacalcet blev observeret som 36-38 % højere hos rygere end hos

55055_spc.docx

Side 7 af 18

ikke-rygere. Effekten af CYP1A2-hæmmere (f.eks. fluvoxamin, ciprofloxacin) på

cinacalcets plasmaniveau kendes ikke.

Det kan være nødvendigt at justere dosis, hvis en patient begynder eller holder med at

ryge, eller hvis samtidig behandling med stærke CYP1A2-hæmmere påbegyndes eller

afbrydes.

Calciumcarbonat

Co-administration af calciumcarbonat (enkeltdosis på 1.500 mg) påvirkede ikke de

farmakokinetiske egenskaber af cinacalcet.

Sevelamer

Co-administration af sevelamer (2.400 mg 3 gange daglig) påvirkede ikke de

farmakokinetiske egenskaber af cinacalcet.

Pantoprazol

Co-administration af pantoprazol (80 mg 1 gang daglig) påvirkede ikke de

farmakokinetiske egenskaber af cinacalcet.

Cinacalcets virkning på andre lægemidler

Lægemidler metaboliseret af enzymet P450 2D6 (CYP2D6): Cinacalcet er en stærk

hæmmer af CYP2D6. Det kan være nødvendigt at justere dosen af samtidigt indtagne

lægemidler, når Cinacalcet "Sandoz" administreres med individuelt titrerede stoffer med et

snævert terapeutisk indeks, der hovedsageligt metaboliseres af CYP2D6 (f.eks. flecainid,

propafenon, metoprolol, desipramin, nortriptylin og clomipramin).

Desipramin

Samtidig administration af 90 mg cinacalcet en gang daglig med 50 mg desipramin, som er

et tricyklisk antidepressivum, der primært metaboliseres af CYP2D6, øgede

desipramineksponeringen betydeligt med ca. 3,6 gange (90 % CI 3,0; 4,4) hos ekstensive

CYP2D6-metabolisers.

Dextromethorphan

Flere doser af 50 mg cinacalcet øgede AUC for 30 mg dextromethorphan (der primært

metaboliseres af CYP2D6) med 11 gange hos ekstensive CYP2D6-metabolisers.

Warfarin

Flere orale doser af cinacalcet påvirkede ikke de farmakokinetiske eller farmakodynamiske

egenskaber (målt med protrombintid og koagulationsfaktor VII) for warfarin.

Cinacalcets manglende påvirkning af de farmakokinetiske egenskaber for R- og S-warfarin

og mangel på automatisk induktion efter multipel dosering hos patienter indikerer, at

cinacalcet ikke er en induktor for CYP3A4, CYP1A2 og CYP2C9 hos mennesker.

Midazolam

Co-administration af cinacalcet (90 mg) med oralt administreret midazolam (2 mg), et

CYP3A4- og CYP3A5-substrat, ændrede ikke farmakokinetikken for midazolam. Disse

data tyder på, at cinacalcet ikke vil påvirke farmakokinetikken af de lægemidler, som

metaboliseres af CYP3A4 og CYP3A5, såsom visse immunsupprimerende midler,

herunder ciclosporin og tacrolimus.

55055_spc.docx

Side 8 af 18

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Der findes ingen kliniske data vedrørende cinacalcets effekt på fertiliteten. I dyrestudier

var der ingen virkninger på fertiliteten.

Graviditet

Der er ingen erfaring med anvendelse af cinacalcet til gravide. Dyrestudier indikerer ingen

direkte skadelige virkninger på graviditet, fødslen eller den postnatale udvikling. Der blev

ikke observeret nogen embryonal/føtal toksicitet i studier af gravide rotter og kaniner, med

undtagelse af lavere føtal kropsvægt hos rotter ved doser forbundet med toksicitet hos

moderen (se pkt. 5.3). Cinacalcet må kun bruges under graviditet, hvis den potentielle

nyttevirkning berettiger den potentielle risiko for fosteret.

Amning

Det vides ikke, hvorvidt cinacalcet udskilles i human mælk. Cinacalcet udskilles i mælken

hos ammende rotter med en høj mælk/plasma-ratio. Efter omhyggelig vurdering af

nyttevirkning/risiko skal der tages en beslutning om enten at afbryde amningen eller

behandlingen med Cinacalcet "Sandoz".

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er rapporteret svimmelhed og krampeanfald hos patienter, der fik Cinacalcet "Sandoz",

hvilket kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner i væsentlig grad

(se pkt. 4.4).

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

Sekundær hyperparatyroidisme, paratyroidt karcinom og primær hyperparatyroidisme

De hyppigst indberettede bivirkninger er nausea og opkastning baseret på de tilgængelige

data fra patienter, der har fået cinacalcet i placebokontrollerede studier og enkeltarms-

studier. Hos størstedelen af patienterne var nausea og opkastning let til moderat i

sværhedsgrad og forbigående. Seponering af behandlingen som følge af bivirkninger

skyldtes fortrinsvis nausea og opkastning.

Liste over bivirkninger

De bivirkninger, der på grundlag af en vurdering af kausaliteten med rimelighed kan

henføres til cinacalcet-behandling i placebokontrollerede studier og enkeltarmsstudier, er

vist i nedenstående tabel under anvendelse af følgende konvention: Meget almindelig (≥

1/10); almindelig (≥ 1/100 til < 1/10); ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100); sjælden (≥

1/10.000 til < 1/1.000); meget sjælden (< 1/10.000).

Forekomsten af bivirkninger i kontrollerede kliniske forsøg og efter markedsføring:

Syste

morganklasse i

henhold

til

MedDRA

Hyppighe

d

Bivirkning

Immunsystemet

Almindelig

Overfølsomhedsreaktioner

Almindelig

55055_spc.docx

Side 9 af 18

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi

Nedsat

appetit

Nervesystemet

Almindelig

Krampeanfald

Svimmelhed

Paræstesi

Hovedpine

Hjerte

Ikke

kendt

Forværring af

hjerteinsufficiens

QT-forlængelse og

ventrikulær

arytmi

sekundært

hypokalcæmi

Vaskulære

sygdomme

Almindelig

Hypotension

Infektion i øvre

luftveje

Dyspnø

Hoste

Luftveje, thorax

mediastinum

Mave-tarm-kanalen

Meget

almindelig

Nausea

Opkastning

Almindelig

Dyspepsi

Diarré

Abdominalsmerter

Abdominalsmerter –

øvre

Obstipation

Hud og subkutane

væv

Almindelig

Udslæt

Knogler, led, muskler

bindevæv

Almindelig

Myalgi

Muskelspasmer

Rygsmerter

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Almindelig

Asteni

Undersøgelser

Almindelig

Hypokalcæmi

Hyperkaliæmi

Reduceret testosteronniveau

se pkt.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Overfølsomhedsreaktioner

Der er påvist overfølsomhedsreaktioner, herunder angioødem og urticaria, i forbindelse

med anvendelse af cinacalcet efter markedsføring. Hyppigheden af de enkelte foretrukne

termer, der inkluderer angioødem og urticaria, kan ikke estimeres ud fra de

forhåndenværende data.

Hypotension og/eller forværring af hjerteinsufficiens

I overvågningen af sikkerheden efter markedsføring har der været rapporteret

idiosynkratiske tilfælde af hypotension og/eller forværring af hjerteinsufficiens hos

cinacalcet-behandlede patienter med nedsat hjertefunktion. Hyppigheden af disse kan ikke

estimeres ud fra de forhåndenværende data.

55055_spc.docx

Side 10 af 18

QT-forlængelse og ventrikulær arytmi sekundært til hypokalcæmi

I forbindelse med anvendelse af cinacalcet efter markedsføring er der påvist QT-

forlængelse og ventrikulær arytmi sekundært til hypokalcæmi, men hyppigheden kan ikke

estimeres ud fra de forhåndenværende data (se pkt. 4.4).

Pædiatrisk population

Sikkerhed af Cinacalcet "Sandoz" i behandlingen af sekundær HPT hos pædiatriske

patienter med ESRD, der er i dialysebehandling, blev undersøgt i to randomiserede,

kontrollerede studier og et studie med en enkelt behandlingsarm (se pkt. 5.1). Blandt alle

pædiatriske patienter, der fik cinacalcet i kliniske studier, havde i alt 19 patienter (24,1 %;

64,5 pr. 100 patientår) mindst én bivirkning af hypocalcæmi.

Der blev indberettet et

dødeligt tilfælde af alvorlig hypokalcæmi hos et barn i et klinisk forsøg (se pkt. 4.4).

Cinacalcet "Sandoz" bør kun bruges til pædiatriske patienter, hvis den potentielle fordel

opvejer den potentielle risiko.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Doser titreret op til 300 mg en gang daglig er blevet administreret til vokse dialysepatienter

uden utilsigtede udfald. En daglig dosis på 3,9 mg/kg blev i et klinisk studie ordineret til en

pædiatrisk patient, der fik dialysebehandling, med efterfølgende let mavepine, kvalme og

opkastning.

Overdosering af cinacalcet kan medføre hypokalcæmi. I tilfælde af overdosis skal

patienterne overvåges for tegn og symptomer på hypokalcæmi, og behandlingen bør være

symptomatisk og understøttende. Da cinacalcet er meget proteinbundet, er hæmodialyse

ikke en effektiv form for behandling i forbindelse med overdosering.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: H 05 BX 01. Calciumhomeostase, anti-paratyroideamidler.

55055_spc.docx

Side 11 af 18

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Den calciumfølende receptor på overfladen af paratyroideas hovedcelle er den primære

regulator af PTH-udskillelsen. Cinacalcet er et calciummimetisk stof, der sænker PTH-

niveauet direkte ved at øge den calciumfølende receptors følsomhed over for

ekstracellulært calcium. Reduktionen i PTH forbindes med et samtidigt fald i

serumcalciumniveauet.

Reduktioner i PTH-niveauet stemmer overens med cinacalcet-koncentrationen.

Når steady state er nået, forbliver serumcalciumkoncentrationen konstant i

doseringsintervallet.

Sekundær hyperparatyroidisme

Voksne

Der blev udført tre 6 måneder lange dobbeltblinde, placebokontrollerede kliniske studier

med ESRD-patienter med ukontrolleret sekundær HPT, der gennemgik dialyse (n=1136).

Demografi- og baselinekarakteristika var repræsentative for dialysepatientgruppen med

sekundær HPT. De gennemsnitlige baseline-iPTH-koncentrationer i de 3 studier var

henholdsvis 733 og 683 pg/ml (77,8 og 72,4 pmol/l) for grupperne med cinacalcet og

placebo. 66 % af patienterne fik administreret D-vitamin-steroler ved studiens start, og >90

% fik administreret fosfatbindere. Der blev observeret signifikante reduktioner i iPTH,

serumcalcium-fosforprodukt (Ca x P), serumcalcium og -fosfor hos de patienter, der blev

behandlet med cinacalcet, sammenlignet med de patienter, der gennemgik standard-

placebobehandling, og resultaterne var konsekvente i alle 3 studier. I hver undersøgelse

blev det primære endepunkt (andel af patienter med iPTH o≤ 250 pg/ml (≤ 26,5 pmol/l))

opnået af 41 %, 46 % og 35 % af de patienter, der blev behandlet med cinacalcet,

sammenlignet med 4 %, 7 % og 6 % af patienterne i placebogruppen. Cirka 60 % af de

patienter, der blev behandlet med cinacalcet, opnåede en reduktion på ≥ 30 % i iPTH-

niveauet, og denne virkning var konsekvent for hele spektret af baseline-iPTH-niveauer.

De gennemsnitlige reduktioner i serum-Ca x P, -calcium og -fosfor var henholdsvis 14 %,

7 % og 8 %.

Reduktioner i iPTH og Ca x P blev opretholdt i op til 12 måneder med behandling.

Cinacalcet sænkede niveauet af iPTH og Ca x P, calcium og fosfor uanset baseline-iPTH-

eller -Ca x P-niveau, dialysemodalitet (PD i forhold til HD), dialysens varighed, og

hvorvidt der blev administreret D-vitamin-steroler eller ej.

Reduktionerne i PTH var forbundet med ubetydelige reduktioner af knoglemetabolisme-

markører (knoglespecifik alkalisk fosfatase, N-telopeptid, omsætning i knogler og

knoglefibrose). I indsamlede data fra kliniske studier, der løb over 6 og 12 måneder, blev

Kaplan-Meier-estimater af knoglefraktur og paratyroidektomi sænket i cinacalcet-gruppen

sammenlignet med kontrolgruppen.

Studier af patienter med CKD og sekundær HPT, der ikke var i dialysebehandling,

indikerede, at cinacalcet reducerede PTH-niveauet i et lignende omfang som hos patienter

med ESRD og sekundær HPT, der var i dialyse. Effekt, sikkerhed, optimale doser og

behandlingsmål er dog ikke blevet fastslået ved behandling af patienter med prædialytisk

nyresvigt. Studierne viser, at CKD-patienter, der ikke er i dialyse, og som behandles med

cinacalcet, har øget risiko for hypokalcæmi sammenlignet med ESRD-patienter, der er i

55055_spc.docx

Side 12 af 18

dialyse og behandles med cinacalcet, hvilket kan skyldes lavere baseline-calciumniveauer

og/eller resterende nyrefunktion.

EVOLVE (EValuation Of Cinacalcet HCl Therapy to Lower CardioVascular Events) var

et randomiseret, dobbeltblindet klinisk studie til undersøgelse af cinacalcet HCl vs. placebo

til reduktion af risikoen for all-cause-mortalitet og kardiovaskulære hændelser hos 3.883

patienter med sekundær HPT og CKD, der var i dialyse. Studiet opfyldte ikke det primære

formål med påvisning af en reduktion af risikoen for all-cause-mortalitet eller

kardiovaskulære hændelser, herunder myokardieinfarkt, hospitalsindlæggelse på grund af

ustabil angina, hjerteinsufficiens eller perifer vaskulær hændelse (HR 0,93; 95% CI: 0,85;

1,02; p = 0,112). Efter justering for baseline- karakteristika i en sekundær analyse var HR

for det primære sammensatte endepunkt 0,88; 95% CI: 0,79-0,97.

Pædiatrisk population

Cinacalcets virkning og sikkerhed i behandlingen af sekundær HPT hos pædiatriske

patienter med ESRD, der er i dialysebehandling, blev undersøgt i to randomiserede,

kontrollerede studier og et studie med en enkelt behandlingsarm.

Studie 1 var et dobbeltblindet, placebokontrolleret studie, hvor 43 patienter i alderen 6 til <

18 år blev randomiseret til at få enten cinacalcet (n = 22) eller placebo (n = 21). Studiet

bestod af en 24-ugers periode med dosistitrering efterfulgt af en 6-ugers fase med

vurdering af effekten (EAP) og en 30-ugers åben udvidelse. Gennemsnitsalderen ved

baseline var 13 (inden for intervallet 6 til 18) år. Størstedelen af patienterne (91 %) brugte

vitamin D-steroler ved baseline. De gennemsnitlige (SD) iPTH-koncentrationer ved

baseline var 757,1 (440,1) pg/ml i cinacalcet-gruppen og 795,8 (537,9) pg/ml i

placebogruppen. De gennemsnitlige (SD) korrigerede totale serumcalciumkoncentrationer

ved baseline var 9,9 (0,5) mg/dl i cinacalcet-gruppen og 9,9 (0,6) mg/dl i placebogruppen.

Den gennemsnitlige maksimale daglige dosis cinacalcet var 1,0 mg/kg/dag.

Procentdelen af patienter, der nåede det primære endepunkt (≥ 30 % reduktion i forhold til

baseline i gennemsnitlig plasma-iPTH under EAP; uge 25 til 30), var 55 % i cinacalcet-

gruppen og 19,0 % i placebogruppen (p = 0,02). De gennemsnitlige serumcalciumniveauer

under EAP var inden for normalområdet for cinacalcet-gruppen. Dette studie blev afbrudt

før det planlagte tidspunkt på grund af et dødsfald som følge af svær hypocalcæmi i

cinacalcet-gruppen (se pkt. 4.8).

Studie 2 var et åbent studie, hvor 55 patienter i alderen 6 til < 18 år (gennemsnitsalder 13

år) blev randomiseret til at få enten cinacalcet udover standardbehandlingen (SOC, n = 27)

eller SOC alene (n = 28). Størstedelen af patienterne (75 %) brugte vitamin D-steroler ved

baseline. De gennemsnitlige (SD) iPTH-koncentrationer ved baseline var 946 (635) pg/ml

i cinacalcet + SOC-gruppen og 1228 (732) pg/ml i SOC-gruppen. De gennemsnitlige (SD)

korrigerede totale serumcalciumkoncentrationer ved baseline var 9,8 (0,6) mg/dl i

cinacalcet + SOC-gruppen og 9,8 (0,6) mg/dl i SOC-gruppen. 25 patienter fik mindst én

dosis cinacalcet, og den gennemsnitlige maksimale daglige dosis cinacalcet var 0,55

mg/kg/dag. Studiet opfyldte ikke det primære endepunkt (≥ 30 % fald i forhold til baseline

i gennemsnitlig plasma-iPTH under EAP; uge 17 til 20). Et fald på ≥ 30 % i forhold til

baseline i gennemsnitlig plasma-iPTH under EAP blev opnået af 22 % af patienterne i

cinacalcet + SOC-gruppen og 32 % af patienterne i SOC-gruppen.

Studie 3 var et 26-ugers åbent sikkerhedstudie med en enkelt behandlingsarm med

patienter i alderen 8 måneder til < 6 år (gennemsnitsalder 3 år). Patienter, der fik samtidige

55055_spc.docx

Side 13 af 18

medicinske behandlinger, som vides at forlænge det korrigerede QT-interval, blev

udelukket fra studiet. Den gennemsnitlige tørvægt ved baseline var 12 kg. Initialdosis af

cinacalcet var 0,20 mg/kg. Størstedelen af patienterne (89 %) brugte vitamin D-steroler ved

baseline.

Sytten patienter fik mindst én dosis cinacalcet, og 11 fuldførte mindst 12 ugers behandling.

Ingen havde korrigeret serumcalcium på < 8,4 mg/dl (2,1 mmol/l) for alderen 2-5 år. iPTH-

koncentrationerne i forhold til baseline blev reduceret med ≥ 30 % hos 71 % (12 ud af 17)

af patienterne i studiet.

Cancer i paratyroidea og primær hyperparatyroidisme

I et studie fik 46 voksne patienter (29 med cancer i paratyroidea og 17 med primær HPT og

svær hyperkalcæmi hvor paratyroidektomi var mislykket eller kontraindiceret) cinacalcet i

op til 3 år (gennemsnitligt 328 dage for patienter med cancer i paratyroidea og

gennemsnitligt 347 dage for patienter med primær HPT). Cinacalcet blev administreret i

doser fra 30 mg to gange daglig til 90 mg fire gange daglig. Det primære endepunkt for

studiet var en reduktion af serumcalcium på ≥ 1 mg/dl (≥ 0,25 mmol/l). Hos patienter med

cancer i paratyroidea faldt det gennemsnitlige serumcalciumniveau fra 14,1 mg/dl til 12,4

mg/dl (3,5 mmol/l til 3,1 mmol/l) medens serumcalciumniveauet hos patienter med primær

HPT faldt fra 12,7 mg/dl til 10,4 mg/dl (3,2 mmol/l til 2,6 mmol/l). 18 af 29 (62 %)

patienter med cancer i paratyroidea samt 15 af 17 (88 %) patienter med primær HPT

opnåede en reduktion i serumcalciumniveauet på ≥ 1 mg/dl (≥ 0,25 mmol/l).

I et 28 ugers placebokontrolleret studie deltog 67 voksne patienter med primær HPT, der

opfyldte kriterierne for paratyreoidektomi med hensyn til korrigeret total serumcalcium >

11,3 mg/dl (2,82 mmol/l), men ≤ 12,5 mg/dl (3,12 mmol/l), men som ikke kunne

gennemgå paratyreoidektomi. Cinacalcet blev initieret med en dosis på 30 mg to gange

daglig og titreret til at opretholde et korrigeret serumcalcium inden for normal området. En

betydeligt højere procentdel af patienter, der blev behandlet med cinacalcet, opnåede et

gennemsnitligt korrigeret total serumcalcium på ≤ 10,3 mg/dl (2,57 mmol/l) og et fald på

≥ 1 mg/dl (0,25 mmol/l) i forhold til baseline i gennemsnitligt korrigeret total

serumcalcium sammenlignet med placebobehandlede patienter (henholdsvis 75,8 % vs. 0

% og 84,8 % vs. 5,9 %).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Efter oral administration af cinacalcet opnås den maksimale plasma-

cinacalcetkoncentration efter ca. 2-6 timer. På grundlag af sammenligninger mellem

studier er den absolutte biotilgængelighed for cinacalcet hos fastende forsøgspersoner

blevet anslået til ca. 20-25 %. Administration af cinacalcet sammen med mad giver en

stigning på ca. 50-80 % i biotilgængeligheden for cinacalcet. Stigningen i plasma-

cinacalcet-koncentrationen er den samme uanset måltidets fedtindhold.

Ved doser over 200 mg var absorptionen mættet, sandsynligvis på grund af dårlig

opløselighed.

Distribution

Distributionsvolumenet er højt (ca. 1.000 liter), hvilket indikerer omfattende distribution.

Cinacalcet er ca. 97 % bundet til plasmaproteiner og distribueres i minimalt omfang til

røde blodlegemer.

55055_spc.docx

Side 14 af 18

Efter absorption falder cinacalcet-koncentrationerne tofaset med en indledende

halveringstid på ca. 6 timer og en terminal halveringstid på 30 til 40 timer. Steady state-

niveauer nås i løbet af 7 dage med minimal akkumulation. De farmakokinetiske

egenskaber for cinacalcet ændres ikke med tiden.

Biotransformation

Cinacalcet metaboliseres af flere enzymer, hovedsageligt CYP3A4 og CYP1A2 (bidraget

fra CYP1A2 er ikke blevet karakteriseret klinisk). De cirkulerende hovedmetabolitter er

inaktive. Baseret på in vitro-data er cinacalcet en stærk hæmmer af CYP2D6, men ved

koncentrationer, der opnås klinisk, hverken som hæmmer af andre CYP-enzymer, herunder

CYP1A2, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 og CYP3A4, eller som induktor for CYP1A2,

CYP2C19 og CYP3A4.

Elimination

Efter administration af en 75 mg radioaktivt mærket dosis til raske, frivillige

forsøgspersoner blev cinacalcet metaboliseret hurtigt og i stort omfang ved oxidation

efterfulgt af konjugation. Renal ekskretion af metabolitterna var den primære

eliminationsvej af radioaktiviteten. Cirka 80 % af dosen blev genvundet i urinen og 15 % i

fæces.

Linearitet/non-linearitet

AUC og C

for cinacalcet stiger omtrent lineært over dosisintervallet på 30 til 180 mg en

gang daglig.

Farmakokinetiske /farmakodynamiske forhold

PTH begynder at falde kort tid efter dosering indtil nadir ca. 2–6 timer efter dosering, som

stemmer overens med cinacalcet-C

. Når cinacalcet-niveauet derefter begynder at falde,

stiger PTH-niveauet indtil 12 timer efter dosering, og derefter forbliver PTH-suppressionen

tilnærmelsesvist konstant resten af doseringsintervallet (en gang daglig). PTH-niveauet i

kliniske forsøg med cinacalcet blev målt sidst i doseringsintervallet.

Ældre personer

Der er ingen klinisk relevante forskelle forårsaget af alder i de farmakokinetiske

egenskaber for cinacalcet.

Nyreinsufficiens

Den farmakokinetiske profil for cinacalcet hos patienter med mild, moderat og svær

nyreinsufficiens og hos patienter i hæmodialyse eller peritoneal dialyse er sammenlignelig

med profilen hos raske frivillige forsøgspersoner.

Leverinsufficiens

Let nedsat leverfunktion påvirkede ikke cinacalcets farmakokinetiske egenskaber

nævneværdig grad. Sammenlignet med personer med normal leverfunktion var den

gennemsnitlige

AUC for cinacalcet ca. det dobbelte hos personer med moderat

svækkelse og ca. det 4-dobbelte

personer med svær svækkelse. Den gennemsnitlige

halveringstid for cinacalcet forlænges

henholdsvis 33 % og 70 % hos patienter med

moderat og svær leversvækkelse. Proteinbindingen

cinacalcet påvirkes ikke af

svækket leverfunktion. Fordi doserne titreres for hver person på grundlag

sikkerheds-

og effektparametre, kræves der ingen yderligere dosisjustering for personer

leversvækkelse (se pkt. 4.2 og

4.4).

55055_spc.docx

Side 15 af 18

Køn

Clearance af cinacalcet er muligvis lavere hos kvinder end hos mænd. Da doserne titreres

for hver forsøgsperson, er det ikke nødvendigt med yderligere justering af dosis på grund

af køn.

Pædiatrisk population

De farmakokinetiske egenskaber for cinacalcet blev undersøgt hos pædiatriske patienter

med ESRD i dialysebehandling i alderen 3 til 17 år. Efter enkelte og flere orale doser

cinacalcet én gang dagligt var plasmakoncentrationerne af cinacalcet (C

og AUC-

værdier efter normalisering efter dosis og vægt) de samme som dem, der er observeret hos

voksne patienter. Der blev lavet en farmakokinetisk populationsanalyse for at evaluere

virkningerne af demografiske karakteristika. Denne analyse viste ingen signifikant

indvirkning på cinacalcets farmakokinetik som følge af alder, køn, race,

legemsoverfladeareal og legemsvægt.

Rygning

Clearance af cinacalcet er større hos rygere end hos ikke-rygere, hvilket sandsynligvis

skyldes induktion af CYP1A2-fremmet metabolisme. Hvis en patient begynder eller holder

op med at ryge, kan cinacalcets plasmaniveau ændre sig, og det kan være nødvendigt at

justere dosis.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Cinacalcet var ikke teratogent hos kaniner ved en dosis på 0,4 gange, på AUC-basis, den

maksimale humane dosis for sekundær HPT (180 mg daglig). Den ikke-teratogene dosis

hos rotter var 4,4 gange, på AUC-basis, den maksimale dosis for sekundær HPT. Der var

ingen påvirkning af fertiliteten hos hanner og hunner ved eksponeringer på op til 4 gange

en human dosis på 180 mg/dag (sikkerhedsmarginerne i den lille patientpopulation, der fik

administreret en maksimal klinisk dosis på 360 mg daglig, ville være ca. det halve af det

ovenfor oplyste).

Hos gravide rotter var der en let sænkning i kropsvægt og fødeindtagelse ved den højeste

dosis. Lavere fostervægt blev registreret hos rotter ved doser, hvor moderdyrene oplevede

svær hypokalcæmi. Der er registreret tilfælde, hvor cinacalcet har gennemtrængt

placentamembranen hos kaniner.

Cinacalcet viste ikke nogen tegn på at være genotoksisk eller carcinogent.

Sikkerhedsmarginerne fra de toksikologiske studier er lave på grund af den

dosisbegrænsende hypokalcæmi, der blev observeret hos dyr. Grå stær og linseuklarhed

blev observeret ved toksicitets- og karcinogenicitetsstudier med gentagne doser hos

gnavere, men blev ikke observeret hos hunde og aber eller i kliniske studier, hvor

dannelsen af grå stær blev overvåget. Grå stær er bekræftet hos gnavere som et resultat af

hypokalcæmi.

I in vitro-studier var IC

-værdierne for serotonin-transportør- og K

P -kanaler 7

respektive 12 gange højere end EC

for calciumreceptoren ved samme forsøgsbetingelser.

Den kliniske relevans er ukendt, men muligheden for, at cinacalcet kan reagere med disse

sekundære mål kan ikke helt udelukkes.

I toksicitetsstudier af unge hunde blev der observeret tremor sekundært til nedsat

serumcalcium, emesis, reduceret legemsvægt og nedsat vægtstigning, nedsat antal røde

blodlegemer, lette fald i parametrene for knogledensitrometri, reversibel udvidelse af lange

55055_spc.docx

Side 16 af 18

knoglers vækstplader samt histologiske lymfoide forandringer (begrænset til brysthulen og

tilskrevet kronisk emesis). Alle disse virkninger blev observeret ved en systemisk

eksponering på AUC-basis, omtrent svarende til eksponeringen hos patienter i den

maksimale dosis til behandling af sekundær HPT.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Selve tabletten

Majsstivelse, delvist pregelatineret

Mikrokrystallinsk cellulose

Povidon (K29/32)

Crospovidon type A

Crospovidon type B

Magnesiumstearat

Kolloid vandfri silica

Ta ble tove rtræk

Polyvinylalkohol, delvist hydrolyseret

Titandioxid

(E171)

Macrogol 4000

Talcum

Indigotin (indigocarmin) (E132)

Gul jernoxid

(E172)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

30 måneder.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

PVC/PE/PVDC/aluminiumblister

Pakningsstørrelser: 14, 28 og 84 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 København S

55055_spc.docx

Side 17 af 18

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

30 mg: 55055

60 mg: 55056

90 mg: 55057

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

15. december 2015

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

25. maj 2018

55055_spc.docx

Side 18 af 18

منتجات مماثلة

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

عرض محفوظات المستندات

شارك هذه المعلومات