Cetiriva 10 mg filmovertrukne tabletter

الدانمرك - الدانماركية - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

اشتر الآن

خصائص المنتج خصائص المنتج (SPC)

12-04-2021

العنصر النشط:
CETIRIZINDIHYDROCHLORID
متاح من:
Teva B.V.
ATC رمز:
R06AE07
INN (الاسم الدولي):
cetirizine dihydrochloride
جرعة:
10 mg
الشكل الصيدلاني:
filmovertrukne tabletter
تخويل:
50197
تاريخ الترخيص:
2013-05-13

اقرأ الوثيقة كاملة

7. april 2021

PRODUKTRESUMÉ

Cetiriva, filmovertrukne tabletter

D.SP.NR.

28217

LÆGEMIDLETS NAVN

Cetiriva

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukket tablet indeholder 10 mg cetirizindihydrochlorid.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Lactosemonohydrat (64 mg).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter

Hvide til næsten hvide, runde, bikonvekse, filmovertrukne tabletter med delekærv på den

ene side. Tabletten er ca. 6,5 mm i diameter.

Tabletten kan deles i to lige store doser.

KLINISKE OPLYSNINGER

Terapeutiske indikationer

Cetiriva er indiceret til voksne og pædiatriske patienter fra 6 år til:

lindring af nasale og okulære symptomer af sæsonbetinget og helårs allergisk rhinitis.

lindring af symptomer på kronisk idiopatisk urticaria.

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne

10 mg en gang daglig (1 tablet).

dk_hum_50197_spc.doc

Side 1 af 11

Særlige populationer

Ældre patienter

Data tyder ikke på, at det er nødvendigt at justere dosis hos ældre patienter, forudsat at

nyrefunktionen er normal.

Nedsat nyrefunktion

Der foreligger ikke data, som dokumenterer effekt/sikkerhedsforholdet hos patienter med

nedsat nyrefunktion. Da cetirizin overvejende elimineres renalt (se pkt. 5.2), skal

dosisintervallerne i de tilfælde, hvor ingen anden behandling kan anvendes, tilpasses

individuelt i forhold til nyrefunktionen. Se nedenstående skema og juster dosis som anvist.

For at anvende doseringstabellen er det nødvendigt at beregne patientens kreatinin-

clearance (CL

) i ml/min. CL

(ml/min) kan beregnes ud fra bestemmelse af serum-

kreatinin (mg/dl) ud fra følgende formel:

Dosisjusteringer for voksne patienter med nedsat nyrefunktion

Gruppe

Kreatinin-clearance (ml/min)

Dosis og frekvens

Normal

10 mg en gang daglig

Mild

50 – 79

10 mg en gang daglig

Moderat

30 – 49

5 mg en gang daglig

Alvorlig

< 30

5 mg en gang hver 2. dag

Terminalstadiet af

nyresygdom -

Patienter i dialyse

< 10

Kontraindiceret

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter, som udelukkende har nedsat leverfunktion.

Dosisjustering anbefales hos patienter med nedsat leverfunktion og nedsat nyrefunktion (se

"Nedsat nyrefunktion" ovenfor).

Pædiatrisk population

Børn under 6 år

Anvendelse af tabletformulering anbefales ikke til børn under 6 år, da denne formulering

ikke muliggør hensigtsmæssig dosisjustering.

Børn fra 6 til 12 år

5 mg to gange daglig (en halv tablet to gange daglig).

Unge over 12 år

10 mg én gang dagligt (1 tablet).

Hos pædiatriske patienter, som lider af nedsat nyrefunktion, skal dosis justeres individuelt

under hensyntagen til patientens renale clearance, alder og kropsvægt.

dk_hum_50197_spc.doc

Side 2 af 11

alder

x vægt

72 x serum kreatinin

x 0 , 85 for kvinder

Administration

Tabletterne skal synkes med et glas væske.

Retningslinjer for deling af tabletten

Læg tabletten på en hård overflade (såsom et bord eller en tallerken) med delekærven

opad. Pres begge pegefingre (eller tommelfingre) ned samtidig, kort og hurtigt på kanterne

af højre og venstre side af delekærven, som illustreret nedenfor.

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof, over for et eller flere af hjælpestofferne anført i

pkt. 6.1 eller over for hydroxyzin- eller piperazinderivater.

Alvorlig nedsat nyrefunktion med kreatinin-clearance mindre end 10 ml/min.

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Der er ikke påvist klinisk signifikante interaktioner med alkohol ved terapeutiske doser

(ved blodalkoholkoncentration på 0,5 g/l). Dog tilrådes forsigtighed ved samtidig

indtagelse af alkohol.

Forsigtighed bør udvises hos patienter med prædisponerede faktorer for urinretention

(f.eks. læsion af rygmarven, prostatahyperplasi), da cetirizin kan øge risikoen for

urinretention.

Forsigtighed tilrådes til epileptiske patienter og til patienter, som har risiko for

krampeanfald.

Anvendelse af tabletformulering anbefales ikke til børn under 6 år, da denne formulering

ikke muliggør hensigtsmæssig dosisjustering.

Virkningen af allergitest i huden hæmmes af antihistaminer, og en udvaskningsperiode (på

3 dage) er nødvendig, før de udføres.

Der kan forekomme kløe og/eller urticaria, når behandlingen med cetirizin seponeres, også

selvom disse symptomer ikke var til stede før initiering af behandlingen. I nogle tilfælde

kan symptomerne være udtalte og det kan være nødvendigt at genoptage behandlingen.

Symptomerne bør forsvind, når behandlingen genoptages.

Pædiatrisk population

Anvendelse af tabletformulering anbefales ikke til børn under 6 år, da denne formulering

ikke muliggør hensigtsmæssig dosisjustering. Det anbefales at anvende en

cetirizinformulering, der er beregnet til børn.

dk_hum_50197_spc.doc

Side 3 af 11

Hjælpestoffer

Lactosemonohydrat

Patienter med arvelig galactoseintolerans, en særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp

Lactase deficiency) eller glucose/galactosemalabsorption bør ikke tage cetirizin

filmovertrukne tabletter.

Natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) per filmovertrukket

tablet, dvs. at det i det væsentlige er ”natrium-frit”

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

På grund af cetirizins farmakokinetiske og farmakodynamiske egenskaber og

toleranceprofil forventes der ikke interaktioner med dette antihistamin. Faktisk blev der

hverken rapporteret farmakodynamiske eller signifikante farmakokinetiske interaktioner i

lægemiddel-lægemiddel-interaktionsundersøgelser, især ikke med pseudoephedrin eller

theophyllin (400 mg daglig).

Absorption af cetirizin reduceres ikke ved samtidig fødeindtagelse, selvom absorptions-

hastigheden er reduceret.

Hos følsomme patienter kan samtidig anvendelse af alkohol eller andre CNS-depressiva

medføre yderligere reduktion af opmærksomhed og svække præstationsevnen, selvom

cetirizin ikke potenserer effekten af alkohol (0,5 g/L plasmaniveau).

Graviditet og amning

Graviditet

Prospektivt indsamlet data for cetirizin tyder ikke på maternel eller føtal/embryonal

toksicitet over baggrundsniveauer. Dyrestudier viser ikke direkte eller indirekte skadelige

virkninger for graviditet, embryoets/fostrets udvikling, fødsel eller den postnatale

udvikling. Der bør udvises forsigtighed ved ordination til gravide kvinder.

Amning

Cetirizin udskilles i modermælk. En risiko for bivirkninger hos spædbørn, der ammes, kan

ikke udelukkes.

Cetirizin udskilles i human mælk i koncentrationer, som udgør 25 % til 90 % målt i

plasma, afhængigt af prøveudtagningstidspunkt efter administration. Derfor bør der

udvises forsigtighed ved ordination af cetirizin til ammende kvinder.

Fertilitet

Der er begrænset data tilgængeligt vedrørende human fertilitet, men der er ikke påvist

sikkerhedsrisici. Dyrestudier har ikke vist sikkerhedsrisici, vedrørende human

reproduktion.

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Objektive målinger af køreevne, søvnlatens og samlebåndsarbejde har ikke vist

påvirkninger af klinisk relevans ved anvendelse af den anbefalede dosis på 10 mg.

dk_hum_50197_spc.doc

Side 4 af 11

Dog skal patienter, som oplever døsighed, afholde sig fra at føre motorkøretøj, udføre

potentielt farlige aktiviteter eller betjene maskiner, bør ikke overskride den anbefalede

daglige dosis og bør tage hensyn til deres respons på lægemidlet.

Bivirkninger

Kliniske studier

Oversigt

Kliniske studier har vist, at cetirizin ved den anbefalede dosis har mindre alvorlige

bivirkninger på CNS, herunder døsighed, træthed, svimmelhed og hovedpine. I nogle

tilfælde er der rapporteret om paradoksal stimulation af CNS.

Selvom cetirizin er en selektiv perifer H

-receptor-antagonist og stort set ikke har

antikolinerg aktivitet, er der rapporteret isolerede tilfælde af vandladningsbesvær,

akkommodationsforstyrrelse og mundtørhed.

Der er rapporteret tilfælde af unormal leverfunktion med forhøjede leverenzymer ledsaget

af forhøjet bilirubin. Dette forsvinder for det meste ved seponering af behandlingen med

cetirizindihydrochlorid.

Liste over bivirkninger

Dobbeltblinde, kontrollerede kliniske forsøg, som sammenlignede cetirizin med placebo

eller andre antihistaminer ved den anbefalede dosis (10 mg daglig for cetirizin) med

tilgængelige kvantitative sikkerhedsdata, omfattede mere end 3200 personer, som fik

cetirizin.

Ud fra denne pooling, blev der i placebokontrollerede forsøg rapporteret følgende

bivirkninger for cetirizin 10 mg med hyppigheder på 1,0 % eller derover:

Bivirkning

(WHO-ART)

Cetirizin 10 mg

(n = 3260)

Placebo

(n = 3061)

Almene symptomer og reaktioner

på administrationsstedet

Træthed

1,63 %

0,95 %

Nervesystemet

Svimmelhed

Hovedpine

1,10 %

7,42 %

0,98 %

8,07 %

Mave-tarm-kanalen

Mavesmerter

Mundtørhed

Kvalme

0,98 %

2,09 %

1,07 %

1,08 %

0,82 %

1,14 %

Psykiske forstyrrelser

Døsighed

9,63 %

5,00 %

Luftveje, thorax og mediastinum

Pharyngitis

1,29 %

1,34 %

Selvom forekomsten af døsighed var statistisk mere almindelig end ved placebo, var den

mild til moderat i størstedelen af tilfældene. Objektive undersøgelser, som blev påvist ved

andre studier, viste, at almindelige dagligdagsaktiviteter ikke blev påvirket hos raske, unge

frivillige forsøgspersoner ved den anbefalede dosis.

dk_hum_50197_spc.doc

Side 5 af 11

Pædiatrisk population

Bivirkninger med en hyppighed på mindst 1 % hos børn fra 6 måneder til 12 år, som deltog

i placebokontrollerede kliniske forsøg, er:

Bivirkninger

(WHO-ART)

Cetirizin

(n = 1656)

Placebo

(n = 1294)

Mave-tarm-kanalen

Diarre

1,0 %

0,6 %

Psykiske forstyrrelser

Døsighed

1,8 %

1, 4 %

Luftveje, thorax og mediastinum

Rhinitis

1,4 %

1,1 %

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Træthed

1,0 %

0,3 %

Erfaring efter markedsføring

Foruden de bivirkninger, som blev rapporteret under de kliniske studier og som er anført

ovenfor, blev følgende bivirkninger rapporteret efter markedsføring.

Bivirkninger er angivet efter systemorganklasse i henhold til MedDRA-databasen, og

anslået hyppighed er baseret på erfaringer efter markedsføring.

Hyppigheden defineres som følger: Meget almindelig (≥1/10); almindelig (≥1/100 til

<1/10); ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100); sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000); meget

sjælden (<1/10.000); ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data).

Blod og lymfesystem

Meget sjælden: Trombocytopeni

Immunsystemet

Sjælden: Overfølsomhed

Meget sjælden: Anafylaktisk shock

Metabolisme og ernæring

Ikke kendt: Øget appetit

Psykiske forstyrrelser

Ikke almindelig: Agitation

Sjælden: Aggression, konfusion, depression, hallucinationer, søvnløshed

Meget sjælden: Tics

Ikke kendt: Selvmordsforestillinger, mareridt

Nervesystemet

Ikke almindelig: Paræstesier

Sjælden: Kramper

Meget sjælden: Smagsforstyrrelser, synkope, tremor, dystoni, dyskinesi

Ikke kendt: Amnesi, hukommelsessvækkelse

Øjne

Meget sjælden: Akkomodationsforstyrrelse, sløret syn, okulogyr krise

dk_hum_50197_spc.doc

Side 6 af 11

Øre og labyrint

Ikke kendt: Vertigo

Hjerte

Sjælden: Takykardi

Mave-tarm-kanalen

Ikke almindelig: Diarre

Lever og galdeveje

Sjælden: Unormal leverfunktion (forhøjede transaminaser, alkalisk fosfatase, gamma GT

og bilirubin)

Ikke kendt: Hepatitis

Hud og subkutane væv

Ikke almindelig: Kløe, udslæt

Sjælden: Urticaria

Meget sjælden: Angioneurotisk ødem, fikseret lægemiddeludslæt

Ikke kendt: Akut generaliseret eksantematøs pustulose

Knogler, led, muskler og bindevæv

Ikke kendt: Artralgi

Nyrer og urinveje

Meget sjælden: Dysuri, enuresis

Ikke kendt: Urinretention

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Ikke almindelig: Asteni, utilpashed

Sjælden: Ødem

Undersøgelser

Sjælden: Vægtøgning

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Der er rapporteret om pruritius (intens kløe) og/eller urticaria efter seponering af cetirizin.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner

anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

dk_hum_50197_spc.doc

Side 7 af 11

Overdosering

Symptomer

Symptomer på overdosering er hovedsageligt associeret med virkninger på CNS eller med

virkninger, som kunne tyde på en antikolinerg effekt.

Bivirkninger, som er rapporteret efter indtagelse af mindst 5 gange den anbefalede daglige

dosis, er: konfusion, diarre, træthed, hovedpine, utilpashed, mydriasis, kløe, rastløshed,

sedation, døsighed, stupor, takykardi, tremor og urinretention.

Behandling

Der findes ingen specifik antidot til cetirizin.

I tilfælde af overdosering anbefales symptomatisk eller støttende behandling.

Maveskylning kan overvejes kort efter indtagelse af lægemidlet.

Cetirizin elimineres ikke effektivt ved hæmodialyse.

4.10

Udlevering

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: R 06 AE 07. Antihistamin til systemisk anvendelse, piperazinderivater.

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Cetirizin, en human metabolit af hydroxycin, er en potent og selektiv perifer H

-receptor-

antagonist. In vitro-undersøgelser omhandlende receptorbinding har ikke vist nogen målbar

affinitet for andre receptorer end H

-receptorer.

Farmakodynamisk virkning

Ud over H

-receptorblokerende virkning har cetirizin vist antiallergiske egenskaber: Ved

en dosis på 10 mg en eller to gange daglig hæmmer det migrationen af eosinofile celler i

hud og conjunctiva hos atopiske personer, som bliver udsat for allergen provokation.

Klinisk virkning og sikkerhed

Undersøgelser med raske frivillige viste, at cetirizin ved doser på 5 og 10 mg hæmmede

hudreaktioner med vabler og blussen. Disse hudreaktioner fremkaldes ved meget høje

histaminkoncentrationer, men om der er sammenhæng med virkningen, er ikke fastlagt.

I en 6-ugers placebokontrolleret undersøgelse med 186 patienter med både allergisk

rhinitis og mild til moderat astma forbedrede cetirizin 10 mg en gang daglig

rhinitissymptomerne og påvirkede ikke lungefunktionen. Dette studie understøtter

sikkerheden ved administrering af cetirizin til allergiske patienter med mild til moderat

astma.

I en placebokontrolleret undersøgelse, hvor cetirizin blev givet i en høj daglig dosis på

60 mg i 7 dage, sås der ikke signifikant forlængelse af QT-intervallet.

dk_hum_50197_spc.doc

Side 8 af 11

Det er påvist, at cetirizin forbedrer livskvaliteten hos patienter med helårs og

sæsonbetinget allergisk rhinitis, når det administreres ved den anbefalede dosis.

Pædiatrisk population

I en 35-dages undersøgelse med børn mellem 5 og 12 år blev der ikke fundet tolerans over

for virkningen af antihistamin (suppression af vabler og blussen). Når behandlingen

stoppes efter gentagne administrationer af cetirizin, vil huden genvinde den normale

aktivitet mod histamin inden for 3 dage.

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Steady state peak-plasmakoncentrationerne er ca. 300 ng/ml og nås inden for 1,0

time. Fordelingen af farmakokinetiske parametre, såsom peak-plasmakoncentration (C

og areal under kurven (AUC) er unimodal.

Absorptionsgraden af cetirizin reduceres ikke ved samtidig indtagelse af føde, imidlertid

reduceres absorptionshastigheden. Biotilgængeligheden er ens, når cetirizin administreres

som opløsning, kapsler eller tabletter.

Distribution

Det tilsyneladende distributionsvolumen er 0,50 l/kg. Proteinbindingen af cetirizin i plasma

er 93

0,3 %. Cetirizin modificerer ikke proteinbindingen af warfarin.

Biotransformation

Cetirizin undergår kun ubetydelig første-passage metabolisering. Omkring to tredjedele af

dosis udskilles uomdannet i urinen. Den terminale halveringstid er ca. 10 timer.

Elimination

Den terminale halveringstid er ca. 10 timer. Der er ikke observeret akkumulation af

cetirizin efter daglige doser på 10 mg i 10 dage. Omkring to tredjedele af dosis udskilles

uomdannet i urinen.

Linearitet/non-linearitet

Cetirizin udviser lineær kinetik inden for dosisområdet 5 til 60 mg.

Særlige befolkningsgrupper

Nedsat nyrefunktion

Lægemidlets farmakokinetik var ens hos patienter med let nedsat nyrefunktion (kreatinin-

clearance større end 40 ml/min) og hos raske frivillige. Patienter med moderat nedsat

nyrefunktion havde 3 gange så lang halveringstid og et fald i clearance på 70 %

sammenlignet med raske frivillige.

Patienter i hæmodialyse (kreatinin-clearance mindre end 7 ml/min), som fik en enkelt

peroral cetirizindosis på 10 mg, havde 3 gange så lang halveringstid og et fald i clearance

på 70 % sammenlignet med normale. Cetirizin blev ikke fjernet effektivt ved hæmodialyse.

Dosisjustering er nødvendig hos patienter med moderat til alvorligt nedsat nyrefunktion (se

pkt. 4.2).

dk_hum_50197_spc.doc

Side 9 af 11

Nedsat leverfunktion

Patienter med kronisk leversygdom (hepatocellulær, kolestatisk og biliær cirrhose), som fik

en enkeltdosis cetirizin på 10 eller 20 mg, havde en 50 % stigning i halveringstiden samt et

fald på 40 % i clearance sammenlignet med raske personer.

Dosisjustering er kun nødvendig hos patienter med nedsat leverfunktion, hvis de samtidig

har nedsat nyrefunktion.

Ældre

Halveringstiden blev øget med 50 % og clearance blev nedsat med 40 % hos 16 ældre

personer sammenlignet med normale personer efter en enkeltdosis på 10 mg. Faldet i

clearance af cetirizin hos frivillige ældre viste sig at være relateret til deres nedsatte

nyrefunktion.

Pædiatrisk population

Halveringstiden af cetirizin var ca. 6 timer hos børn på 6-12 år og 5 timer hos børn på 2-6

år. Hos spædbørn og småbørn på 6 til 24 måneder er halveringstiden reduceret til 3,1 time.

Prækliniske sikkerhedsdata

De prækliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

undersøgelser af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet,

karcinogenicitet og reproduktionstoksicitet.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

Hjælpestoffer

Tabletkerne

Lactosemonohydrat

Cellulose, mikrokrystallinsk

Croscarmellose natrium

Silica, kolloid vandfri

Magnesiumstearat

Tabletovertræk

Titandioxid (E171)

Hypromellose (E464)

Macrogol

Uforligeligheder

Ikke relevant.

Opbevaringstid

3 år.

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Emballagetyper og pakningsstørrelser

PVC/PVDC/aluminiumblisterkort.

dk_hum_50197_spc.doc

Side 10 af 11

منتجات مماثلة

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

عرض محفوظات المستندات

شارك هذه المعلومات