ميرتازاپين تيڤع ۳٠ ملغ

إسرائيل - العربية - Ministry of Health

اشتر الآن

العنصر النشط:
MIRTAZAPINE 30 MG
متاح من:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUST.LTD
ATC رمز:
N06AX11
الشكل الصيدلاني:
TABLETS
طريقة التعاطي:
PER OS
المصنعة من قبل:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
المجموعة العلاجية:
MIRTAZAPINE
الخصائص العلاجية:
Episode of major depression.
تخويل:
128603066500
تاريخ الترخيص:
2013-06-01

مستندات بلغات أخرى

نشرة المعلومات نشرة المعلومات - الإنجليزية

05-03-2019

تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور - الإنجليزية

02-08-2018

نشرة المعلومات نشرة المعلومات - العبرية

05-03-2019

MirtazapinetevaTabletsDZ/PB10/.2012

םיחקורהתונקתיפלןכרצלןולע ) םירישכת ( משתה " ו 1986

דבלבאפורםשרמיפלעתקוושמהפורתה

עבטןיפאזאטרימ ® 30 מ " תוילבטג עבטןיפאזאטרימ ® 45 מ " תוילבטג

ליעפהרמוחה ותומכו : ליעפהרמוחה ותומכו :

הליכמהילבטלכ : הליכמהילבטלכ :

יפאזאטרימ ן ( mirtazapine mg 45 ) יפאזאטרימ ן ( mirtazapine

פיתלבהםירמוחהתמישרל םיליע , ףיעסהאראנא 6 .

הפורתבשמתשתםרטבופוסדעןולעהתאןויעבארק . הפורתהלעיתיצמתעדימליכמהזןולע . ךלשיםא

תופסונתולאש , חקורהלאואאפורהלאהנפ .

ךתלחמבלופיטלהמשרנוזהפורת . םירחאלהתואריבעתלא . יכךלהארנםאוליפאםהלקיזהלהלולעאיה

מודםתלחמ ה .

ליגלתחתמםירגבתמוםידליבשומישלללכךרדבתדעוימהניאהפורתה 18 םינש .

1 . הפורתהתדעוימהמל ?

ןואכידבלופיטלתשמשמהפורתה .

תיטיופרתהצובק :

תצובקמןואכידידגונ SNRI . ,

2 . הפורתבשומישינפל :

םארישכתבשמתשהלןיא :

הקינמךניה

שיגרךניה ןיפאזאטרימל ממדחאלוא םירחאההפורתהיביכר .

בתלטנשואתינמזובלטונךניה - 14 זאדיסקואןימאונומימלובגוסמתופורתםינורחאהםימיה (MAOIs) ) ןוגכ

דימבולקומ , ןימורפיצלינארט ) ןואכידבלופיטםהינש ( , גלס ' ןילי ) ןוסניקרפבלופיטל .( לוטילןיא גוסמתופורת

זאדיסקואןימאונומימלוב ) MAOIs ( ב ךלהמ 14 עבטןיפאזאטרימתליטנתקספהרחאלםימי .

הפורתבשומישבתועגונהתודחוימתורהזא :

ןוגכםייונישרחאובקעיםהיתוחפשמינבוםילפוטמהיכץלמומ : ןואכידהתרבגה , תוינדבאתובשחמ ,

וכותונפקות ' . אפורלתידיימתונפלשיהלאכםייונישולחוהדימב . עהרתיהדפקהדיפקהלשי הצלמהל

יאליגבםיריעצםילפוטמבתאז 18-24 םינש .

םידליב , ליגדעםיריעצםירגובמבוםירגבתמ 24 ןואכידתודגונתופורתולטנרשא , תועפותבהילעהתפצנ

תודבאתהןויסנןוגכיאוול , תוניועותוינדבואתובשחמ . ) תויביסרגארקיעב , סעכותודגנתה .( תחאםא

לתורכזומהיאוולהתועפותמ הרימחמואתחתפתמליע , דימםילוחתיבלואאפורלתונפלךילע .

ליגלתחתמםירגבתמוםידליבשומישלללכךרדבתדעוימהניאוזהפורת 18 אלהתוליעישםושמ

הקדבנ . ךתבוטלהזשבשוחאוהרשאכוזהפורתםושרללוכיאפורהתאזתורמל . , םשראפורהםא

יאחחושלןיינועמךניהווזהפורת ות , אפורלהרזחהנפ . ןכומכ , חווטתוכוראתועפשהיבגלםינותנןיא

הלידגלרושקהלכבוזליגתצובקבתוחיטבהטביהמ , תורגבתה , תיתוגהנתהותיביטינגוקתוחתפתה .

ףסונב , הפורתבולפוטשםירגובמםילפוטמלהאוושהבלקשמבתיתועמשמהילעהתפצנוזליגתצובקב

וז .

מלשיגרךניהםא יהשלכהפורתואוהשלכןוז , הפורתהתליטנינפלאפורלעידוהלךילע .

עבטןיפאזאטרימבלופיטהינפל ® םאאפורלרפס :

םיסוכרפמרבעבתלבסואלבוסהתא ) היספליפא .(

MirtazapinetevaTabletsDZ/PB10/.2012

דבכתלחממרבעבתלבסואלבוסהתא

הילכהדוקיפתביוקילמרבעבתלבסואלבוסהתא / ןתשהתכרעמ

תלבסואלבוסהתא ובלהדוקפתביוקילמרבעב / םדהילכוא ) םדהץחלבהדירי .(

םיבצעהתכרעמביוקילמלבוסהתא - יבההלחמהואהינרפוזיכסןוגכשפנתולחממ - תירלופ ) הינאמ -

היסרפיד .(

תרכסמרבעבתלבסואלבוסהתא ). תופורתואןילוסניאלשןונימהתאםיאתהלךרוצהיהישןכתי

תרכסבלופיטלתורחא .(

םייניעביוקילמתלבסואלבוסהתא ) המוקואלגןוגכ .(

תינומרעתטולבמהאצותכןתשןתמבישוקמואתינומרעהתטולבביוקילמרבעבתלבסואלבוסהתא

תלדגומ .

שישקךניה . ןואכידתודגונתופורתלשיאוולתועפותלרתוישיגרתויהללולעהתא .

ןוירהבךניה

תכרעמביוקילמלבוסהתא םדה ) וכוהשירקןוגכ '(

חקולהתאםא , הנורחאלתחקלםאוא , הנוזתיפסותוםשרמאללתופורתללוכתורחאתופורת , רפס

חקורלואאפורלךכלע . חקולהתאםאחקורהואאפורהתאעדיילשידחוימב :

ןואכידתודגונתופורת ) תצובקמ SSRIs וא SNRI ןוגכ ןיסקאפאלנו ( , ןאפוטפטירט ) הצמוח תינימא

תונוזמבהעיפומה , ןוזמיפסותוהנזהליוריעתוסימת ( םינאטפירטוא ) הנרגימבלופיטל ( , לודאמארט

םיבאכל ( , דילוזניל ) הקיטויביטנא ( , םויתיל ) םיירטאיכיספםיבצמבלופיטל ( , םוקירפיהתיחמצההפורתה

םוטארופרפ St JohnsWort ) ןואכידבלופיטל .(

ןוזודאפנ ) כידבלופיטל ןוא .( םדבעבטןיפאזאטרימהתמרלעעיפשהלהלולעהפורתה . לטונהתאוהדימב

עבטןיפאזאטרימלשןונימהתאדירוהלךרוצהיהיוןכתיוזהפורתדחיעבטןיפאזאטרימ , רשאכ

עבטןיפאזאטרימלשןונימהתאבושתולעהלךרוצהיהיוןכתיוזהפורתתליטנםיקיספמ .

הדרחבלופיטלתופורת הנישידודנוא ) םיניפזאידוזנבןוגכ ( , תויטוכיספיטנאתופורת הינרפוזיכסבלופיטל

ןיפאזנאלואןוגכ ( , היגרלאבלופיטלתופורת ) ןיזירטצןוגכ ( , קזחבאכלתופורת ) ןיפרומןוגכ .( הדימב

דחיעבטןיפאזאטרימלטונהתאו םע נמנהתעפשהתאהלעיעבטןיפאזאטרימיכןכתיולאתופורת םו

ולאתופורתמתמרגנה .

םייקדייחםימוהיזבלופיטלתופורת ) ןיצימורתיראהתמגודכתוקיטויביטנאןוגכ ( , םייתיירטפםימוהיז ) ןוגכ

לוזאנוקוטק ( , בלופיטלתופורת - HIV / סדייא ) ריבנידניאכזאטורפיבכעמןוגכ ( , ביכואלוכיעתויעבלתופורת

הביק ) ןידיטמיסכ .( הלתולולעולאתופורת םדבעבטןיפאזאטרימהתמרלעעיפש . הדימב התאוהדימב

עבטןיפאזאטרימלשןונימהתאדירוהלךרוצהיהיוןכתיולאתופורתדחיעבטןיפאזאטרימלטונ , וא ו רשאכ

עבטןיפאזאטרימלשןונימהתאבושתולעהלךרוצהיהיוןכתיולאתופורתתליטנםיקיספמ .

היספליפאבלופיטלתופורת ) ןיאוטינפוןיפזאמאברקןוגכ ( , םיבצעהתכרעמלעתועיפשמההעגרהלתופורת

תיזכרמה , תפחשבלופיטלתופורת ) ןיציפמאפירןוגכ .( ןיפאזאטרימהתמרלעעיפשהלתולולעולאתופורת

םדבעבט . לשןונימהתאתולעהלךרוצהיהיוןכתיולאתופורתדחיעבטןיפאזאטרימלטונהתאוהדימב

אטרימ עבטןיפאז , ו לשןונימהתאבושדירוהלךרוצהיהיוןכתיולאתופורתתליטנםיקיספמרשאכ

עבטןיפאזאטרימ .

ןירפרווןוגכםדתשירקתעינמלתופורת . וזהצובקמהפורתםעדחיעבטןיפאזאטרימלטונהתאוהדימב ,

השירקהידוקפתתארטניאפורהיכץלמומ .

ההלועפהלעתועיפשמהתופורת דבכהלשתילובטמ , ןידוויבלט ) telbivudine סיטיטפהבלופיטל B (

ןואכידתודגונתופורת ) תצובקמ SSRIs וא ( SNRI ןינוטרסםורדניסלםורגלתולולע ) רידנ , ףיעסהאר 4

ןולעב - יאוולתועפות ( ,, תופורתתינמזובלטונךניהםארתויההובגתוחיכשבשחרתהללולעםורדניסה

פשמהתופסונ תיזכרמהםיבצעהתכרעמלעתועי , לטונךניהשתפסונהפורתלכלעאפורלחוודלשי .

הפורתבשומיש ןוזמו :

ןתינ הפורתהתאלוטיל ע ם , החוראהירחאואינפל .

הפורתבשומיש לוהוכלאתכירצו :

תונייתותשלןיא הפורתבלופיטהתפוקתבםיפירחתואקשמוא .

MirtazapinetevaTabletsDZ/PB10/.2012

הקנהוןוירה :

ורתבישמשתלא הקינמךניהרשאכהפ . ןוירהבךניהםא - הפורתבשומישהינפלאפורבץעוויהלשי .

ןוכיסבהילעלעדיעמוניאןוירהבםישנבוזהפורתבשומישבלבגומןויסינ . תאזםע , שומישהתעברהזיהלשי

ןוירההךלהמב . ןוירהבךניהשואןוירהתננכתמתאווזהפורתבתלפוטמךניהםא , יקיספתלא לעלופיטהתא

אפורהםעיצעייתהאלאךמצעתעד . הדילהדעומלךומסבואדעוזהפורתבתשמתשמךניהםא , ךקוניתלע

תוירשפאיאוולתועפותבקעהחגשהתחתתויהל . ותדליימהיכאדוולשי / תלטונתאשםיעדויךלשאפורהוא

עבטןיפאזאטרימ .

רשאכ תומודתופורת ) SSRIs ( חקלנ ו וירההןמזבת ן , ןה תוקוניתברומחיאופרבצמלןוכיסהתאתולעהלתולולע

יתאירםדץחלרתייורקה ךשמתמ דולייהלש ) (PPHN , תויהלורועעבצלורתוירהמםושנלקוניתלםרוגרשא

לחלחכ . בבורלםיעיפומולאםינימסת - 24 קוניתהתדילרחאלשתונושארהתועשה . שיךקוניתלהרוקהזוהדימב

תונפל ל ותדליימ / דימךלשאפורהוא . ,

תונוכמבשומישוהגיהנ :

בכרבהגיהנבתוריהזבייחמןכלעותונריעבואזוכירבםוגפללולעוזהפורתבשומישה , תונכוסמתונוכמתלעפהב

תונריעתבייחמהתוליעפלכבו .

הפורתבםיביכרמהמקלחלעבושחעדימ :

םורגללולעוזוטקלליכמעבטןיפאזאטרימ זוטקללםישיגרהםישנאלצאהיגרלאל . עבטןיפאזאטרימלשהילבט

" כהליכמג - 226.66 מ " עבטןיפאזאטרימלשהילבטוזוטקלג ® 45 מ " כהליכמג - 340 מ " זוטקלג .

םימייוסמםירכוסלתוליבסיאךלשייכאפורהידילעךלרמאנםא , וזהפורתתליטנינפלאפורלהנפ .

3 . מתשתדציכ הפורתבש ?

אפורהתוארוהיפלשמתשהלשידימת . חוטבךניאםאחקורהואאפורהםעקודבלךילע .

דבלבאפורהידילעועבקילופיטהןפואוןונימה . לבוקמהיתלחתההןונימה ללכךרדב אוה :

" םויבג

ךרובערתויבםיאתמהןונימלםימירפסמרחאלןונימהתאהלעיאפורהוןכתי ) . ןיב 15-45 מ " םויבג .( ,

םיאליגהלכרובעההזבורלןונימה .

םלוא , דבכואתוילכתלחממלבוסךניהםאואשישקךניהוהדימב , םאתהבןונימהתאהנשיךאפורוןכתי .

תצלמומההנמהלערובעלןיא .

מישהןפוא הפורתבשו :

הנישהינפלםויבםעפהפורתהתאלוטילףידע . תאזםע , לשןונימהתאלצפלעיצהללוכיאפורה

םויבםיימעפלהפורתה – הנישהינפלברעבםעפורקובבםעפ .

סועללןיא ! םימטעמםעהילבטהתאעולבלשי .

עבטןיפזאטרימתילבטתאתוצחלןתינ 30 מ " היצחוקבג . צחלתינאל ןיפאזאטרימלהילבטהתאתו

עבט 45 מ " היצחוקןיאורחאמג .

רופיששיגרהלתופצללכותיתמ :

רחאלעיפשהלליחתתעבטןיפאזאטרימתליטנללכךרדב 1-2 תועובש , רחאלו 2-4 שיגרהלליחתתתועובש

רופיש . יכבושח 2-4 עבטןיפאזאטרימבלופיטהתליחתרחאלתועובש , אלעאפורהםעחחושת תעפשהןפו

ךילעהפורתה .

רופיששיגרמךניאןיידעםא , רתויהובגןונימךלםושרליושעאפורה . הזהרקמב , אפורהםעבושחחושלךילע

רחאל 2-4 םיפסונתועובש .

ןואכידהינימסתשדעעבטןיפאזאטרימלוטילךרטצתללכךרדב י ךשמלומלע 4-6 םישדוח .

MirtazapinetevaTabletsDZ/PB10/.2012

מתועטבלטנרחאוהשימואהתאםא רתויהובגןוני , ןוימרדחלתונפלואדימאפורםערשקרוצילךילע

ךתיאהפורתהתזיראאבהוםילוחהתיבלש . רתיןונימלשרתויבםיחיכשהםינמיסה ) תורחאתופורתתליטנאלל

לוהוכלאוא :( םונמנ , ריהמבלהבצקובחרמבתואצמתהרסוח .

הפורתהןמדליעלבתועטבםא , ןוימרדחלהנפ םילוחתיבלש , ךתיאהפורתהתזיראאבהו .

אפורהמתשרופמהארוהאללהאקהלםורגתלא !

ךתלחמבלוםיטלהמשרנוזהפורת , קיזהלהלולעאיהרחאהלוחב . יבורקלוזהפורתןתיתלא , ךירכמואךינכש .

וזהפורתלוטילתחכשםא שורדהןמזב , הפורתהלוטילרומאהתאו םויהםעפ , לוטילןיא תחכששהנמה . גלד

הילע . ליגרהןמזבהאבההנמהתאלוטילשי .

הפורתהתאלוטילרומאהתאםא םויבםייימעפ רקובבהנמהתאלוטילתחכשו , הנמהתאלוטילךילע

ברעבהנמהםעדחיתחכשש . ברעבהנמהתאלוטילתחכשםא , רקובהלשהאבההנמהםעהתואלוטילןיא .

ונימהםעךשמהוהילעגלד ברעבורקובבליגרהן .

תונמהיתשתאלוטילתחכשםא , תחכששתונמהלעתוצפלידכהלופכהנמלוטילןיא . תונמהיתשלעגלד

ברעבהנמהורקובבהנמהםעתרחמלםויבךשמהו .

אפורהידילעץלמוהשיפכלופיטהתאםילשהלךילע .

הפורתבלופיטהקיספמהתאםא

ירבבצמברופישלחםאםג ךתוא קיספהלןיא ימואתפןפואבלופיטהתא אפורםעתוצעייתהאלל קרזאםגו

יתגרדהןפואב .

ימואתפןפואבעבטןיפאזאטרימתליטנקיספתםא , הלוחשוחללולעהתא , תרוחרחס , הדרחואתונבצע , יבאכו

שאר . יתגרדהןפואבהשעתהקספההוהדימבענמיהלםייושעולאםינימסת . לדיגיאפורה תאדירוהלדציכך

יתגרדהןפואבןונימה .

ךשוחבתופורתלוטילןיא ! הנמהותיוותהקודב םעפלכב הש י הפורתלטונךנ . הםאםייפקשמבכרה י קוקזךנ

םהל .

הפורתבשומישלעגונבתופסונתולאשךלשיםא , חקורבואאפורבץעוויה .

4 . יאוולתועפות :

הפורתלכבומכ , שומישה ןיפאזאטרימב עבט םישמתשמהמקלחביאוולתועפותלםורגללולע . ארקמללהביתלא

יאוולהתועפותתמישר . ןהמתחאףאמלובסתאלוןכתי .

לשי לוהפורתבשומישהתאקיספה םאאפורלדימתונפ :

םוחןוגכתקלדינמיסךלשי , לופיטהתלחתהרחאלשדוחכהפבםיעצפואןורגבאכ ) רידנ .(

תבהצהעיפוה ) רידנ ( - בוהצעבצבךלשרועהואםייניעה , דבכהדוקפתבהערפהלעדיעהללוכירבדה .

ואחורתוממורתהשיגרמהתא " ייה ) " הינאמ .(

יטפליפאףקתהלח ) םיסוכרפ (

ןינוטורסםורדניסעיפוה - םוחרתיןוגכםינימסתבוליש , העזה , בלהבצקבהילע , תכרעמבםימוטפמיס

לוכיעה ) הליחבןוגכ , ה האק , לושלש ( , תודיער , םירירשתויוצווכתהואתותיוע , םיקרפמיבאכ , בגיבאכ ,

תרומרמצ , םירבגומםיסקלפר , ביציאלםדץחל , טקשרסוח , חורבצמבםייוניש , הדרח , תויזה ,

תונבצע , לובלב , היצנידרואוקרסוח , הרכהדוביאו .

םייתפשתוחפנתהאמגודלתללוכהתיגרלאהבוגתהעיפוה , םינפה ןושלהו , המישניישק , ןופלעתשגרה ,

החירפ , דער , תותיוע , םיילוסרקבואםיילגרבתוחיפנ ) רידנ .(

אאפורלדימתונפלשי היבלו " םאח :

ךמצעלקזנםורגלתובשחמואתוינדבואתובשחמךלשי

MirtazapinetevaTabletsDZ/PB10/.2012

תופסוניאוולתועפות :

דואמתובורקםיתיעלתועיפומ ) לפוטממרתוילעתועיפשמ 1 ךותמ 10 םילפוטמ :( ואןובאתבהילע

לקשמב , תומדרהואםונמנתשוחת , הפבשבוי , שארבאכ

תובורקםיתיעלתועיפומ ) לפוטמלעתועיפשמ 1 דע 10 ךותמ 100 םילפוטמ :(

תרוחרחס , דער , תואקהוהליחב , לושלש , החירפ , םירירשבואםיקרפמבבאכ , בגבאכ , ואתרוחרחסתשגרה

ימעלימואתפרבעמבןופלע הד , תופייע , םיישחומתומולח , לובלב , הדרח , הנישתויעב , ואלגרבבורלתוחיפנ

תקצבלשבלוסרקב .

ליגלתחתמםידליבתובורקםיתיעלתועיפומ 18 םינש : לקשמבתיתועמשמהילע , תדפרס ) תיגרלאהבוגת

רועב ( , םדבםידירצילגירטבהילע .

תוקוחרםיתיעלתועיפומ ) לפוטמלעתועיפשמ 1 ע ד 10 ךותמ 1000 םילפוטמ :( רועבהליגראלהשוחת ) ןוגכ

הבירצ , ץוצקע , תוריקדוא ( םיילגרבהחונמרסוח , תופלעתה , הפבהשוחתרסוח , ךומנםדץחל , הליליטויס , יא

טקש , תויזה , עונלףחד .

תורידנםיתיעלתועיפומ ) לפוטמלעתועיפשמ 1 דע 10 ךותמ 10,000 םילפוטמ :( תהואתותיווע תויוצווכ

םירירש .

העודיהניאשתורידתבתועיפומ : םדיאתתריציבתוערפהםורגללולעעבטןיפאזאטרימםירידנםירקמב ) חומיוכיד

םצעה .( רסחלםורגללולעעבטןיפאזאטרימשינפמםוהיזלםידימעתוחפתויהלםילולעםילפוטמרפסמ ינמז יאתב

םינבלהםדה . םירידנםירקמב ש ןיפאזאטרימ םדתויסטבםגוםינבלוםימודאםדיאתברסחלםורגלףאלולעעבט

תיטסלפאהימנא ( , םדתויסטברסח ) הינפוטיצובמורט ( הילעוא ב םינבלםדיאתרפסמ ) היליפוניזואא .( תובשחמ

תוינדבואתובשחמואךמצעלקיזהל – דימםילוחתיבלשגואאפורלהנפ . הפבהליגראלהשוחת , הפבתוחיפנ , ת ת

םדבןרתנ , הניקתאלהשרפה הנתשהדגונןומרוהלש .

הרימחמיאוולהתועפותמתחאםא , ןולעבהרכזוהאלשיאוולתעפותמלבוסהתארשאכוא , םעץעייתהלךילע

דימאפורה .

5 . הפורתהתאןסחאלךיא ?

הלערהענמ ! םדיגשיהלץוחמרוגסםוקמברומשלשיתרחאהפורתלכווזהפורת םתייארו וםידלילש / וא

לעותוקונית הלערהענמתךכידי .

הגופתהךיראתירחאהפורתבשמתשהלןיא (exp. date) הזיראהיבגלעעיפומה . סחייתמהגופתהךיראת

שדוחותואלשןורחאהםויל . הזיראהיאנתיפלםג / םיצלמומההנסחה , תלבגומהפוקתלתורמשנתופורת

דבלב .

מהכומנההרוטרפמטבןסחא - 25 o C .

ןגהלשי מ תוחלורואינפ .

הזיראהתואבתונושתופורתןסחאלןיא

6 . ףסונעדימ 4

ליעפהרמוחהלעףסונ , םגהליכמהפורתה :

עבטןיפאזאטרימ ® 30 מ " תוילבטג :

Lactosemonohydrate(176.66mg), lactosespraydried(50 mg),starch,browncolor

(hydroxypropylmethylcellulose, titaniumdioxide,polyethylene glycol6000, polyethylene glycol

400, ironoxideyellow, ironoxide red), povidone,magnesium stearate, colloidalsilicon dioxide

עבטןיפאזאטרימ ® 45 מ " תוילבטג :

MirtazapinetevaTabletsDZ/PB10/.2012

Lactosemonohydrate(265mg),lactose spray dried (75mg), starch, whitecolor

(hydroxypropylmethylcellulose,titaniumdioxide,polyethylene glycol400), povidone,

magnesiumstearate,colloidalsilicondioxide, polyethyleneglycol6000.

הזיראהןכותהמוהפורתהתיארנדציכ :

עבטןיפאזאטרימ ® 30 מ " תוילבטג :

םודאעבצבהלוגעהילבט - םוח , הרפיסהתעבטומדחאהודיצמשהיצחוקהילבטהלשדחאדצב " 9 " ינשהודיצמו

הרפיסהתעבטומ " 3 " , רפסמהעבטומהילבטהלשינשהדצב " 7207 ."

לשתוזיראתומייק 10 וא 30 תישגמבתוילבט .

עבטןיפאזאטרימ ® 45 מ " תוילבטג :

ןבלעבצבהלוגעהילבט - ייוףוא ט , רפסמהתעבטומהילבטהלשדחאדצב " 93 " עבטומהילבטהלשינשהדצבו

רפסמה " 7208 "

לשתוזיראתומייק 10 וא 30 תישגמבתוילבט .

ןרציה , ותבותכוםושירהלעב : עבתויטבצמרפתוישעתעבט " מ , ת . ד . 3190 , הווקתחתפ

סמ רפ הפורתהםושיר תואירבהדרשמביתכלממהתופורתהסקנפב

:

עבטןיפאזאטרי 30 מ " ג 128 6030665

עבטןיפאזאטרימ 45 מ " ג 128 6130666

בתואירבהדרשמידילערשואוקדבנהזןולע - ינוי 2013 .

האירקהתלקהלותוטשפהםשל , רכזןושלבחסונהזןולע . תאזףאלע , םינימהינשינבלתדעוימהפורתה .

منتجات مماثلة

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

عرض محفوظات المستندات

شارك هذه المعلومات