مونتيلوكاست تيڤع ۱٠ ملغ

المعلومات الرئيسية

 • اسم تجاري:
 • مونتيلوكاست تيڤع ۱٠ ملغ
 • الشكل الصيدلاني:
 • TABLETS
 • طريقة التعاطي:
 • PER OS
 • يسخدم من اجل:
 • البشر
 • نوع الدواء:
 • المخدرات الوباتشيك
 • المصنعة من قبل:
 • TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD

المستندات

الأقلمة

 • متاح في:
 • مونتيلوكاست تيڤع ۱٠ ملغ
  إسرائيل
 • اللغة:
 • العربية

معلومات العلاجية

 • المجموعة العلاجية:
 • MONTELUKAST
 • الخصائص العلاجية:
 • Montelukast Teva is indicated in adult and adolescents 15 years of age and older for the prophylaxis and chronic treatment of asthma including prevention of daytime and nighttime symptoms the treatment of aspirin-sensitive asthmatic patients and the prevention of exercise-induced bronchoconstriction. Montelukast Teva is effective alone or in combination with other agents used in the maintenance treatment of chronic asthma. Montelukast Teva and inhaled corticosteroids may be used concomitantly with additive effects to control asthma or to reduce the inhaled corticosteroid dose while maintaining clinical stability. Montelukast Teva is indicated for the relief of symptoms of seasonal allergic rhinitis in adults and adolescents 15 years of age and older.

الحالة

 • المصدر:
 • Ministry of Health - State of Israel
 • تخويل:
 • 140543155200
 • تاريخ الترخيص:
 • 01-04-2009
 • اخر تحديث:
 • 09-08-2016

معلومات المرضى النشرة: نشرة المعلومات, خصائص المنتج

Montelukast Teva, 30.01.2012, SY

עעבקנהזןולעטמרופ " רשואוקדבנונכותותואירבהדרשמי

םיחקורהתונקתיפלןכרצלןולע ) םירישכת ( משתה " ו - 986 1

אפורםשרמבתבייחוזהפורת

ארק / שמתשתםרטבופוסדעןולעהתאןויעבי / הפורתבי

עבטטסאקולהטנומ ®

4 מ " ג 5 מ " ג 10 מ " ג

תוילבט הסיעל הסיעלתוילבט תוילבט

בכרה

הליכמהילבטלכ :

Montelukast 4 mg Montelukast 5mg Montelukast 10 mg

(as sodium salt) (as sodium salt) (as sodium salt)

םיליעפיתלבםיביכרמ :

טסאקולהטנומ עבט 4 מ " וג - 5 מ " ג הסיעלתוילבט :

Mannitol, sodium starch glycolate,hydroxypropyl cellulose, flavorcherry, magnesium stearate, sodium

laurilsulfate, ferric oxide red, aspartame.

טסאקולהטנומ עבט 4 מ " וג - 5 מ " הסיעלתוילבטג

בלםיש : טסאקולהטנומ עבט 4 מ " וג - 5 מ " הסיעלתוילבטג , ןינלאלינפלרוקמהווהמהםייטרפסאתוליכמ .

הליכמהילבטלכ 0.28 מ " ןינלאלינפג .

הליכמהילבטלכ 0.48-0.65 מ " ןרתנג .

טסאקולהטנומ עבט 10 מ " תוילבטג :

Lactose monohydrate, pregelatinized starch, sodium starch glycolate,hypromellose, titanium dioxide,

iron oxide yellow,iron oxide red, sodium laurilsulfate, hydroxypropyl cellulose, magnesium stearate.

טאסקולהטנומ עבט 10 מ " תוילבטג

הליכמהילבטלכ 128 מ " זוטקלג .

טלכ הליכמהילב 1-1.28 מ " ןרתנג .

תיטיופרתהצובק

קיוללםינטלוקימסוח טו ר םינאי .

םינאירטוקיול סלםיליבומרשאיתקלדךילהתלוהמישנהיכרדתרצהלםימרוגרשאםיימיכםירמוחםניה י לשםימוטפמ

המטסא . םינאירטוקיול סלםגםימרוג י םייגרלאםימוטפמ .

תיאופרתוליעפ

דעוימרישכתה תינורכהמטסאבלופיטל , סתעפוהתעינמתוברל י סתעפוהתעינמלוםויבוהלילבהלחמהינמ י ינמ

הלחמה מבקע םייתנשליגלעמםידליבוםירגובמבינפוגץמא .

סבהלקהלדעוימרישכתה י רלאתלזנלשםימוטפמ ג תי תיתנוע ובמב ג וםיר םייתנשליגלעמםידליב .

רישכתבשמתשהלןיאיתמ ?

ןיא היביכרממדחאלתושיגרהעודיםאוזהפורתבשמתשהל .

לופיטהתלחתהינפלאפורבץעוויהלילבמהפורתבשמתשהלןיא ןוירהבךניהםא וא הקינמ .

תורהזא

שיגרךניהםא / יהשלכהפורתלואוהשלכןוזמלה , הפורתהתליטנינפלאפורלךכלעעידוהלךילע .

אקולהטנומ ס ט עבט 10 מ " תוילבטג - םישיגרהםישנאלצאהיגרלאלםורגללולעוזוטקלליכמרישכתה

זוטקלל .

לבוסךניהםא / כלעעידוהלךילעדבכהדוקפתביוקילמרבעבתלבסואת ך הפורתהתליטנינפלאפורל .

המטסאלשםידחםיפקתהבלופיטלדעוימוניארישכתה , מב הלאםירק , לפטמהאפורהתוארוהרחאבוקעלשי .

םירקמב םירידנ , ורימחהףאאלאופלחאלרשאםינימסתרפסמווחטסאקולהטנומבולפוטשםילוח . ולאםינימסת

וללכ :

הלחמ תעפשתייומד , החירפ , םיילגרבואםיידיבתוהקתשוחתואהכיסתוריקדמומכםיצוצקעתשוחת , ישק י רצוקוא

המישנ , הפירחתקלד ) תוחיפנובאכ ( םיסוניסב ) סיטיסוניס ( . מסת דבועיפוהולאםיני " כ , דימתאלךא , ולטנרשאםילוחב

המטסאבלופיטלהפהךרדתוידיאורטסתופורת קספוהואתויטיאבתחפוהתוידיאורטסהתופורתהלשןנונימרשאכ .

כוהאלשתורמל ח טנומש ה םינימסתהמרתויואדחאעיפומםאדימאפורלתונפלשיולאםינימסתלםורגללולעטסאקול

וצמה םיניי הלעמל .

ןיבתובוגת - תויתפורת

לטונךניהםא / תפסונהפורתת , אפורםשרמאללהשכרנשהפורתתוברל , תרחאהפורתבלופיטההתעהזתרמגםאוא

ךילע

יאואםינוכיסעונמלידכלפטמהאפורלחוודל - ןיבתובוגתמםיעבונהתוליעי - דחוימבתויתפורת , המטסאדגנתופורתיבגל

חרמןוגכ סיבי י תונופמ , הפהךרדהליטנבואהפיאשבםידיאורטס , לטיברבונפ ) היספליפאבלופיטל ( , ןיציפמאפיר .

2

Montelukast Teva, 30.01.2012, SY

יאוולתועפות

ןוגכיאוולתועפשהעיפוהלתולולעהבשומישהןמזבהפורתהלשהיוצרהתוליעפלףסונב : ןטביבאכ , שארבאכ , לושליש ,

החירפודרגמוישקשקרוע , ןואמצתשוחת , ה י פ יביטקאר ו ת , המטסא .

תועפות יאוול ולא , ךרדבויה - תולקללכ , טנומבולפוטשםילוחבןתורידתו ה םילוחבוזלההזהתיהטסאקול ולפוטש

ובצלפב ") ובניא " - הפורתהליכמהניארשאהילבט רדבתשמשמה " כ תושדחתופורתתוליעיתקידבלםייוסינב ( .

טנומםעשומישבןהםגוחוודתואבהיאוולהתועפות ה טסאקול :

היגרלאתועפות ה םינפהתוחפנתהתוללוכ , םייתפשה , וןושלה / ןורגהוא , והמישנבםיישקלםורגלתולולעה / העילבבוא ,

תלרח ) רועבתדרגמהחירפ ( , רועביוריגואהחירפ , תויזהוהמילחתוערפה , םונמנ , תונזגר , היצטיגא ) רסוח החונמ , יא

קש ט (

תיביסרגאתוגהנתהללוכ , הנישידודנ , תוריקדתשגרה תוכיסוםיטחמ / השוחתרסוח , תויוצווכתהתורידנםיתיעל , הליחב ,

האקה , לוכיעבתוערפה , לושלש , סיטיטפה , םיקרפמיבאכ , רשתותיוועוםירירשיבאכ י םיר , םומידלתרבגומהייטנ ,

םילזונתריצעבקעתוחיפנלותולבחל , בלתוקיפד .

חתפמךניהוהדימבךלשאפורלחוודלשי / םהשלכםיליגריתלבםימוטפמיסת , ךשמתמוהשלכרכומםוטפמיסוהדימבוא

רימחמוא .

שיגרמךניהובשהרקמלכב / הזןולעבונייוצאלשיאוולתועפותה , תיללכהךתשגרהביונישלחםאוא , ץעייתהלךילע

םע

אפורה דימ .

וולתועפות תוקוניתבוםידליבתויתפורתןיבתובוגתויא

דלילתנתינהתפסונהפורתלכלעןכויאוולתועפותלכלעלפטמהאפורלחוודלםירוההלע / ה .

האר / וטרופשתודחוימתויתפורתןיבתובוגתויאוולתועפותליעלי .

ןונימ

דבלבאפורהתוארוהיפלןונימ .

תצלמומההנמהלערובעלןיא .

טילשי לו עבטטסאקולהטנומ אפורהתוארוהיפללכואהילבואםעםויבםעפ .

המטסאילוחב , תחקלשי םויבםעפעבטטסאקולהטנומ , ברעב .

תיתנועתיגרלאתלזנםעםילוחב , תחקלשי עבטטסאקולהטנומ אפורהתוארוהיפלםויבםעפ .

מתוחפךותבעבטטסאקולטנומלשתפסונהנמתחקלןיא - 24 מהמתועש תמדוקההנ .

ליגלתחתמתוקוניתוםידלילללכךרדבתדעוימהניאוזהפורת םייתנש .

ןמזבוזהפורתלוטילתחכשםא נש ק עב ןיא תרכזנשכדימהנמלוטיל ; החנהשיפכליגרההליטנהינמזחולבךישמהלשי

לפטמהאפורה .

המטסאלשםידחםיפקתהבלופיטלדעוימוניארישכתה , לשיהלאםירקמב לפטמהאפורהתוארוהרחאבוקע . ךילע

אדוול

עךלומשרנשהמטסאףקתהבלופיטלתודעוימהתופורתהש " לפטמהאפורהי , דיגשיהבדימתויהי .

בושח : המטסאהבצמלעהרקבברוזעלידכב , לוטילךישמהלשי עבטטסאקולהטנומ סרדעיהבםגוםויקבםג י םימוטפמ

לש עעבקנשןמזהקרפךשמלהמטסא " י לפטמהאפורה .

ךשמתמשומישבקרהמטסאבלופיטלדעוימעבטטסאקולהטנומ .

שומישהןפוא

עבטטסאקולהטנומ 4 מ " ג ו - 5 מ " הסיעלתוילבטג :

הילבטהתאסועללשי , החוראםערשקאללוםימטעמםע .

קנחלששחמםינטקםידלילתוילבטןתמבתוריהזהנשמטוקנלשי . לבבםישקתמהםידלירובע העי , תאקסרלץלמומ

הילבטה . רדחהתרוטרפמטבוארקןוזמבהאלמתיפכםעתקסורמההילבטהתאבברעלןתינ תידיימתתלו . אדוולשי

הנמהלכתאלבקמדליהש .

טסאקולהטנומ עבט 10 מ " תוילבטג :

סועללןיא , הילבטהתאתוצחלוא ! הילבטהתאעולבלשי , החוראםערשקאללוםימטעמםע .

******************************************

* לכותדציכ / לופיטהתחלצהלעייסלי ? *

*******************************************

עץלמוהשלופיטהתאםילשהלךילע " אפורהי .

אפורהםעתוצעייתהאללהפורתבלופיטהתאקיספהלןיאךתואירבבצמברופישלחםאםג .

ענמ / הלערהי !

וםידלילשםדיגשיהלץוחמרוגסםוקמברומשלשיתרחאהפורתלכווזהפורת / ענמתךכידילעותוקוניתוא / י הלערה .

הפורתהןמדליעלבתועטבםאוארתיתנמתלטנםא , הנפ / םילוחתיבלשןוימרדחלדימי , אבהו / ךתיאהפורתהתזיראי .

םורגתלא / י האקהל אפורהמתשרופמהארוהאלל !

ךתלחמבלופיטלהמשרנוזהפורת ; רחאהלוחב ) ת ( , קיזהלהלולעאיה .

ןתיתלא / י ךיבורקלוזהפורת , ךירכמואךינכש .

ךשוחבתופורתלוטילןיא ! קודב / הנמהותיוותהי םעפלכב לטונךניהש / ת הפורת . בכרה / ךניהםאםייפקשמי

קוקז / םהלה .

הנסחה

ורתרומשלשי הפ וז ךושחושביםוקמב , לתחתמ - º C 25 .

הזיראהיאנתיפלםג / םיצלמומההנסחה , דבלבתלבגומהפוקתלתורמשנתופורת . לשהגופתהךיראתלבלםישלאנ

3

Montelukast Teva, 30.01.2012, SY

רישכתה ! קפסלשהרקמלכב , הפורתהתאךלקפיסשחקורבץעוויהלךילע .

הזיראהתואבתונושתופורתןסחאלןיא .

סמ ' הפורתהםושיר

מ " ג : 140 55 31651 02 5 מ " ג : 140 56 31652 02

מ " ג : 140 54 31552 02

הםש ןרצי

Teva Operations Poland Sp. zo.o, Warsaw, Poland

םושירהלעב

עבןייטשלאוןיוולןומולס " מ , ת " ד 3696 הווקתחתפ .