مليىان

إسرائيل - العربية - Ministry of Health

اشتر الآن

العنصر النشط:
ETHINYLESTRADIOL 0.020 MG; GESTODENE 0.075 MG
متاح من:
BAYER ISRAEL LTD
ATC رمز:
G03AA10
الشكل الصيدلاني:
COATED TABLETS
طريقة التعاطي:
PER OS
المصنعة من قبل:
DELPHARM LILLE, SAS, FRANCE
المجموعة العلاجية:
GESTODENE AND ESTROGEN
الخصائص العلاجية:
Oral contraceptive.
تخويل:
109122909400
تاريخ الترخيص:
2013-01-01

مستندات بلغات أخرى

نشرة المعلومات نشرة المعلومات - الإنجليزية

22-01-2020

خصائص المنتج خصائص المنتج - الإنجليزية

02-06-2020

تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور - الإنجليزية

02-10-2019

نشرة المعلومات نشرة المعلومات - العبرية

02-06-2020

Layout Management AM Seite 1 Bayer Schering Pharma

Mandant: 534 Stof f-Nr .: 64013113 PZ: 2613A-3 Code-Nr .: 20

Bezeichnung: Meliane 1x21, 3x21 Aufmachung: Israel BSP

Farben: Black

Version: 25.11.2008/01 Freigabe:

COMPOSITION:

Each tablet contains:

Gestodene 0.075 mg

Ethinylestradiol0.020 mg

Inactive ingredients:

Lactosemonohydrate,maizestarch,povidone25000,magnesiumstearate,sucrose,povidone

700000,polyethylene glycol 6000,calcium carbonate,talc,montanglycol wax(wax E).

Each tablet contains: 37.15 mg lactose monohydrate.

Each tablet contains: 19.66 mg sucrose.

THERAPEUTIC GROUP:Combined oral contraceptive pill(estrogen and progestogen).

THERAPEUTIC ACTIVITY:Oral contraception.

WHEN SHOULD THE PREPARATION NOT BE USED?

Do not use this medicine ifyou are pregnant or ifyou suspect you are pregnant.

Do not use this medicine ifyou are sensitive to any ofits ingredients.

Donotuseacombinedoralcontraceptivepill,suchas Meliane,inthefollowing

conditions:

Ifyouaresuffering,orhavesufferedinthepast,fromanillnessthataffectstheblood

circulation,especiallythromboticevents(thrombosis-theformationofabloodclot)that

mayoccurinthebloodvesselsofthelegs(deepveinthrombosis),inthelungs(pulmonary

embolism),intheheart(heartattack),inthebrain(cerebrovascularaccidentasaresultof

a blood clot or hemorrhage),or in other parts ofthe body.

Incases,pastorpresent,thatsignifyafirstsignofheartattack(e.g.anginapectorisor

chestpain)orofcerebrovascularaccident(e.g.transientischemicattackormildreversible

stroke).Ahistoryofmigraineaccompaniedbyvisiondisturbances,speechdisturbancesor

weakness/tinglingsensationinanypartofthebody,incasesofdiabeteswithvascular

damage,inpastorpresentcasesofpancreatitisaccompaniedbyhighbloodlipidlevels,in

casesofjaundiceoracuteliverdisease,pastorpresentcasesofhormonedependent

tumors(e.g.cancerofthebreastorofthereproductiveorgans),pastorpresentbenignor

malignantlivertumors,undiagnosedvaginalbleeding,sicklecellanemia,lipidmetabolism

disorders,historyofaggravatedotosclerosisduringpregnancy,itchingovertheentirebody,

jaundice during pregnancy.

Ifanyoftheabovecasesoccursforthefirsttimewhileusingthismedicine,discontinueuse

andconsultyourattendingdoctor.Inthemeantimeusenon-hormonalcontraceptive

measures.

Do not use the medicine without consulting a doctor before starting treatment:

Ifyou are breastfeeding.

Ifyousmoke,ifyouaresuffering,orhavesufferedinthepast,fromimpairedfunctionofthe

heart-abnormalvalveorarrhythmia,theliver(jaundice)orgallbladder,thekidney/urinary

tract,andalsoifyouaresufferingorhavesufferedfromoneofthefollowingailments:

hypertension,diabetes,overweight,varicoseveins,phlebitis,familyhistoryofthrombosis,

heartattackorcerebrovascularaccident,migraine,epilepsy,highlevelsofcholesterolor

triglyceridesintheblood(alsoifthereisafamilyhistory),familyhistoryofbreastcancer,

Crohn’sdisease,ulcerativecolitis,systemiclupuserythematosus,hemolyticuremicsyndrome,

conditionswhichoccurforthefirsttimeorworseninthecourseofpregnancyortaking

hormones,suchasporphyria,ahistoryofgestationalherpes,Sydenham’schorea(a

neurologicaldisease),chloasma(pigmentpatchesontheskin,especiallytheface),

depression,multiple sclerosis,or intolerance to contact lenses.

Ifanyoftheabovephenomenaoccursforthefirsttime,recursorworsenswhileusingthe

medicine,consult your doctor.

HOW WILL THE MEDICINE AFFECT YOUR DAILY LIFE?

Theriskofarterialthrombosisandseriouscardiovascularsideeffectsassociatedwithoral

contraceptivepillincreaseswithage.Thisriskincreasesinwomenwhoareheavysmokers,

especiallyiftheyareabove35yearsofage.Itisthereforerecommendednottosmokewhile

using the medicine.

WARNINGS:

Thismedicine,likeeveryoralcontraceptivepill,doesnotprotectyoufromcontractingAIDS

or any other sexually transmitted disease.

Beforestartingtreatment,youshouldundergoacompletegeneralandgynecological

examination and ascertain that you are not pregnant.

Aswithanylong-termuseofhormonalpreparations,ifyouareusingthismedicinefora

prolongedperiod,youshouldvisityourdoctorevery6monthsforaroutinegynecological

examination.Itisalsorecommendedthatyouhaveyourbloodpressuremonitoredevery6

months.

Familyhistoryshouldbeseriouslytakenintoconsideration.Bloodcoagulationdisorders

mustberuledoutifanymemberofthefamilyhassufferedathrombo-embolicdisease(for

instance,deepveinthrombosis,cerebrovascularaccident,myocardialinfarction)atayoung

age.

Venous thrombosis is rare.

Theriskofdevelopingvenousthrombosiswhiletakingoralcontraceptivepillisgreatest

Venousthrombosiscandevelopevenifyouarenottakinganoralcontraceptivepill;itcan

occurevenifyoubecomepregnant.Theriskofvenousthrombosisishigheramongusersof

the pill than among non-users,but it is not as great as the risk during pregnancy.

Rarely,bloodclotsmay forminthebloodvesselsoftheheart(causingheartattack),orofthe

brain(causingstroke).Intherarestcases,bloodclotsmayoccurintheliver,intestines,kidneys

or in the eyes.Sometimes thrombosis may cause functional impairments or even death.

Theriskofthrombosisincreasestemporarilyaftersurgeriesorduringperiodsofimmobilization.

Therefore,ifyouhavetoundergosurgeryorbehospitalized,informyourdoctoratleast4

weeksinadvancethatyouaretakingthepill.Ifyoudevelophighbloodpressurewhileusing

the medicine,you may have to stop using it.

Amongwomenwhousedoralcontraceptivepillafewmorecasesofbreastcancerwere

diagnosedthanamongwomenofthesameagewhodidnotusethepill.Thissmallincrease

inthenumberofbreastcancerdiagnosesgraduallydisappearsduringthe10yearsfollowing

discontinuation oftaking the pill.

Itisnotknownifthedifferenceiscausedasaresultofusingthepill.Itmaybethatthefact

thatthesewomenwereexaminedmorefrequentlyledtoearlierdiagnosisofthebreast

cancer.

Inrarecases,benigntumorsoftheliverwereobservedandinrarercases,malignanttumors

oftheliverwereobserved,thatledinisolatedcasestodangerousintra-abdominal

hemorrhage,followingtheuseoftheoralcontraceptivepill.Thus,youshouldnotifyyour

doctorofanyseverepainintheupperabdomenthatdoesnotdisappearspontaneouslyafter

a short time.

Themostimportantriskfactorforcervicalcancerisaprolongedviralinfectioncausedby

humanpapillomavirus.Severalstudieshaveshownthatprolongeduseofthepillmay

contributetoincreasingtherisk;however,controversystillexistsastowhetherthesefindings

mayalsoberelatedtootherfactors,suchascervicalexaminations,sexualhabitsofusers

and the use ofadditional contraceptive measures(barrier contraceptives).

Ifyouareabouttoundergolaboratorytestsyoumustnotifyyourdoctor,sincetheremaybe

changes in their results.

Ifyouaresensitivetoanytypeoffoodormedicine,informyourdoctorbeforecommencing

treatment with the medicine.

The medicine contains lactose monohydrate and sucrose.

DRUG INTERACTIONS:

Ifyouaretakingotherdrugsconcomitantlyorifyouhavejustfinishedtreatmentwithother

medicines,includingnon-prescriptionmedicinesandfoodsupplements,informtheattending

doctorinordertopreventhazardsorlackofefficacyarisingfromdruginteractions.Thisis

especiallyimportantformedicinesbelongingtothefollowinggroups:antiepileptics(e.g.:

phenytoin,barbiturates,primidone,carbamazepine,oxcarbazepine,topiramate,felbamate),

medicinesfortreatmentoftuberculosis(e.g.:rifampicin,rifabutin),antibioticsforthe

treatmentofinfectiousdiseases(e.g.:penicillin,tetracycline,griseofulvin-antifungal),

medicinesfortreatingAIDS-relatedinfections(suchasritonavir),theherbalpreparationSt.

John‘s wort( hypericum,for treatment ofdepressive moods).

Someofthesedrugsmayreducetheefficacyofthismedicineasacontraceptive.Therefore,

duringconcomitantuseitisrecommendedtouseanadditional,non-hormonal,contraceptive

method.

For further questions,consult your doctor.

SIDE EFFECTS:

Inadditiontothedesiredeffectofthemedicine,adversereactionsmayoccurduringthe

course oftreatment.

Commonsideeffects:nausea,abdominalpain,weightgain,headache,moodchanges/

depressive mood,breast pain or tenderness.

Uncommonsideeffects:vomiting,diarrhea,fluidretention,migraine,decreasedlibido,

enlargement ofthe breasts,rash,urticaria.

Raresideeffects:intolerancetocontactlenses,hypersensitivityreactions,weightloss,

increasedlibido,vaginaldischarge,dischargefromthebreasts,erythemanodosum,erythema

multiforme.

Thesesideeffectsusuallydisappearwithinashorttimefollowingtheperiodofadaptationto

the medicine.Ifthey persist or become bothersome,refer to your doctor.

Prolongeduseofthemedicinemaysometimescausebrownspotsontheskininsensitive

women.Prolongedexposuretosunlightmayaggravatethesespots.Therefore,womenwith

such a tendency must avoid prolonged exposure to sunlight or to ultra-violet radiation.

Effects that require special attention:

Stoptakingthemedicineimmediatelyandconsultyourdoctorinthefollowingcases,which

may be signs ofthrombosis,ofheart attack or ofcerebrovascular accident:

Unusualcough,sharpchestpainradiatingtotheleftarm,suddenshortnessofbreathor

difficultybreathing,migrainetypeheadacheoccurringforthefirsttime,anyheadachesthat

occurwithunusualfrequencyorunusualintensity,anyacutedisturbancesinvision,speech

disorders,sudden changes in hearing,or in the sense ofsmell or taste,dizzinessor fainting,a

feelingofweaknessortinglinginanypartofthebody,strongabdominalpains,unusualpain

or swelling ofthe legs.

Further reasons to rapidly consult the doctor are:

itchingalloverthebody,increasedfrequencyofepilepticseizures(involuntarymovements),

significantincreaseinbloodpressure,pregnancyorsuspicionofpregnancy,heavyand

unusualvaginalbleeding,severediarrhea,incaseyouforgottotakethetabletinthefirst

weekandhadsexualintercourseduringtheprecedingweek(duringthetablet-freeweek),

fourweeksbeforeplannedsurgeryorduringperiodsofimmobility,forexample:afteran

accident.

Intheeventthatyouexperiencesideeffectsnotmentionedinthisleaflet,orifthereisa

change in your general health,consult your doctor immediately.

DOSAGE AND INSTRUCTIONS FOR USE:

Apackageof Melianecontains21tablets.Thedayoftheweekandanarrowindicatingin

whichdirectiontoproceedaremarkedonthepackaboveeachtablet.Takethetabletwhole

withwaterasneeded,eachdayatthescheduledhour.Donotchewthetablet.Takethe

tablets according to the direction ofthe arrows until the package is finished.

After21daysoftakingthetablets,takea7dayintermission.Duringthese7intermission

daysmenstrualbleedingshouldoccur,usually2-3daysaftertakingthelasttablet.Start

takingthetabletsfromthenextpackageontheeighthday,evenifmenstrualbleeding

continues.

In this way you will start a new package each month on the same day ofthe week.

TakingMelianefor the first time:

Takethefirsttabletonthefirstdayofmenstrualbleeding.Takethetabletmarkedwiththe

appropriate day ofthe week.

Continuetakingthetabletsaccordingtothedirectionofthearrowsuntilthepackisfinished.

Youareprotectedfrompregnancyimmediately.Youcanevenbegintakingthetabletsbetween

thesecondtofifthdayofmenstrualbleeding,butinthiscaseyoumustuseanadditional

method ofcontraception during the first 7 days ofthe first month oftaking the pill.

Changing from another combined pill toMeliane:

Starttaking Melianethefirstdayafteryoufinishtakingtheotheroralcontraceptivepill(i.e.

thereisnointermissionbetweentakingthepills).Ifyourpresentpackagecontainsinactive

tablets,starttaking Melianethedayaftertakingthelastactivetablet(ifyouarenotsure

what an active tablet is,consult your doctor or pharmacist).

Changing from a progestogen only pill to Meliane:

Start on the first day ofmenstrual bleeding.

Afterdelivery:Thedoctorwillgenerallyadviseyoutowaituntilafterthefirstperiodbefore

starting to use Meliane.

After abortion/curettage:Consult your doctor.

HOW CAN YOU CONTRIBUTE TO THE SUCCESS OF THE TREATMENT?

Ifyou forgot to take one or more Meliane tablets:

A less than 12-hour delay in taking one tablet:

Ifyouforgottotake Meliane,takethetabletasquicklyaspossibleandcontinuetakingthe

restofthetabletsasusualinthedirectionofthearrow.Yourprotectionfrompregnancyhas

not been impaired.

A delay ofmore than 12 hours in taking one tablet:

Ifmorethan12hourshaveelapsedtakethemissedtabletassoonasyouremember,then

continuetakingtherestofthetabletsasusual,evenifthismeanstaking2tabletsonthe

sameday.Concurrently,youshoulduseanadditionalcontraceptivemethod(forinstance,a

condom,spermicide,etc.)for the next 7 days.

Additionally,ifyouforgottotakethetabletduringthelast7days,finishthepackand

continuewiththenextpackwithoutanybreak.Ifnobleedingoccursafterfinishingthe

second pack,consult your doctor before you resume taking the tablets.

Ifyou forgot to take more than one Melianetablet,consult your doctor.

Efficacy in cases ofvomiting or diarrhea:

Mildlaxativesdonotreducethereliabilityofthepill.However,ifyousufferfromastomach

upsetleadingtoseverevomitingordiarrhea,thereisnoabsoluteguaranteethatthedaily

tabletwillbetotallyabsorbedfromthegastrointestinaltract.Ifvomitingoccurswithin3-4

hoursaftertakingthetablet,thesituationissimilartohavingforgottentotakethetablet;

therefore,follow the directions given for such a situation.

Ifyou have severe diarrhea,consult your doctor.

Ifbleeding occurs in between cycles:

Duringthefirstmonthsbreakthroughbleeding(spottingorlightbleeding)mayoccur.This

breakthroughbleedingwillgenerallystoponceyourbodyadaptstotheuseofthepill

(usuallyafterthreecyclesoftakingthepill).Therefore,continuetakingthetablets.If

bleedingisheavy,persistentorrecursrefertoyourdoctor.Ifmenstrualbleedingdoesnot

occurrefertoyourdoctorimmediatelyinordertoruleoutthepossibilityofpregnancy.Inany

case,do not start a new series oftablets without consulting the doctor.

AVOID POISONING!

Thismedicineandallothermedicines,mustbestoredinasafeplaceoutofthereachof

childrenand/orinfants,toavoidpoisoning.Ifyouhavetakenanoverdose,orifachildhas

accidentallyswallowedthepreparation,proceedimmediatelytoahospitalemergencyroom

and bring the package ofthe medicine with you.

Do not induce vomitingunless explicitly instructed to do so by a doctor!

Thismedicinehasbeenpersonallyprescribedforyouasanoralcontraceptive,inanother

womenitmaycauseharm. Donotgivethismedicinetoyourrelatives,neighboursor

acquaintances. Donottakemedicinesinthedark!Checkthelabelandthedoseeachtime

you take this medicine.Wear glasses ifyou need them.

STORAGE:

Do not store at a temperature above25°C.Protect from light.

Evenifkeptintheiroriginalcontainerandstoredasrecommended,medicinesmaybekeptfor

alimitedperiodonly.Pleasenotetheexpirydateofthemedicine!Incaseofdoubt,consultthe

pharmacist who dispensed the preparation to you.

Do not store different medications in the same package.

LICENSE NUMBER:109 12 29094 00

MANUFACTURER:Delpharm Lille S.A.S.,Lys Lez Lannoy,France.

REGISTRATION HOLDER:Bayer Israel Ltd.,

PATIENT PACKAGE INSERT IN ACCORDANCE WITH THE PHARMACISTS’ REGULATIONS(PREPARATIONS)- 1986

The dispensing ofthis medicine requires a doctor‘s prescription

Read this package insert carefully in its entirety before using this medicine

The format ofthis leaflet was determined by the Ministry ofHealth and its content was checked and approved by it in August 2010

Meliane®

Coated Tablets

Layout Management AM Seite 2 Bayer Schering Pharma

Mandant: 534 Stof f-Nr .: 64013113 PZ: 2613A-3 Code-Nr .: 20

Bezeichnung: Meliane 1x21, 3x21 Aufmachung: Israel BSP

Farben: Black

Version: 25.11.2008/01 Freigabe:

1986- ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל תינכרצל ןולע

אפור םשרמב תבייח וז הפורת

הפורתב ישמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב יארק

2010טסוגואב ודי-לע רשואו קדבנ ונכותו תואירבה דרשמ ידי-לע עבקנ הז ןולע טמרופ

:בכרה

:הליכמ הילבט לכ

Gestodene 0.075 mg

Ethinylestradiol 0.020 mg

:םיליעפ יתלב םירמוח

Lactosemonohydrate,maizestarch,povidone25000,magnesiumstearate,sucrose,

povidone700000,polyethyleneglycol6000,calciumcarbonate,talc,montanglycolwax

(wax E).

.טארדיהונומ זוטקל ג"מ37.15:הליכמ הילבט לכ

.זורכוס ג"מ19.66:הליכמ הילבט לכ

.)ןגוטסגורפו ןגורטסא( ןוירה תעינמל תבלושמ הלולג:תיטיופרת הצובק

.ןוירה תעינמל הלולג:תיאופר תוליעפ

?רישכתב שמתשהל ןיא יתמ

.ןוירהל ששח םייק םא וא ןוירהב ךניה רשאכ הפורתב ישמתשת לא

.הפורתה יביכרממ דחאל תושיגר ךל העודי םא שמתשהל ןיא

:םיאבה םיבצמב ,ןאילמןוגכ ,ןוירה תעינמל תבלושמ הלולג לוטיל ןיא

םיכילהתבדחוימב,םדהרוזחמלעהעיפשמההלחממרבעבתלבסואתלבוסךניהםא

תקקפ(םיילגרהלשםדהילכברצוויהלםילולעש)םדשירקתורצוויה-תקקפ(םייטובמורת

האצותכיחומעוריא(חומב,)בלףקתה(בלב,)תואירףיחסת(תואירב,)םיקומעםידירו

.ףוגה לש םירחא םיקלחב וא )םומיד וא םד שירקמ

ואסירוטקפהניגנאןוגכ(בלףקתהלןושארןמיסםיווהמה,הווהבוארבעב,םירקמב

לשהירוטסיה.)ךיפהלקץבשואףלוחימכסיאףקתהןוגכ(יחומעוריאלוא)הזחבםיבאכ

יקלחמדחאבלומינתשוחת/השלוחוארובידבתוערפה,הייארבתוערפהבהוולמההנרגימ

בלבלבתקלדלש,הווהבוארבעב,םירקמב,םדהילכלקזנםעתרכוסלשםירקמב,ףוגה

דבכתלחמואתבהצלשםירקמב,םדבםינמושלשתוהובגתומרבהוולמה)סיטיטארקנפ(

ןטרסואדשהןטרסןוגכ(םינומרוהיולתינטרסלודיגלש,הווהבוארבעב,םירקמב,הפירח

)ילאניגו(יקיתרנםומיד,הווהבוארבעבדבכבםיריאממואםיריפשםילודיג,)הייברהירביאלש

לשהירוטסיה,םינמושהלשםזילובטמבתוערפה,( SickleCell )תישמרחהימנא,רבסומאל

.ןוירה ןמזב תבהצ ,ףוגה לכב דוריג ,ןוירהה ךשמב )סיזורלקסוטוא( ןזואה תשרט תרמחה

שומישהתאקיספהלשי,הפורתבשומישהתעבהנושארלעיפומל“נהםירקמהמדחאםא

.םיילנומרוה אל העינמ יעצמאב שמתשהל שי םייתניב .לפטמה אפורה םע ץעייתהלו

:לופיטה תלחתה ינפל אפורב ץעוויהל ילבמ הפורתב שמתשהל ןיא

.הקינמ ךניה םא

ןיקתאלםתסמ-בלהדוקפתביוקילמרבעבתלבסואתלבוסךניהםא,תנשעמךניהםא

תאםאןכומכ,ןתשהתכרעמ/הילכה,הרמהסיכוא)תבהצ(דבכה,בלהבצקבהערפהוא

,םיילגרבתוילד,רתילקשמ,תרכוס,םדץחלרתי:תואבהתולחמהתחאמתלבסואתלבוס

ןויפכ,הנרגימ,יחומעוריאואבלףקתה,הזובמורתלשתיתחפשמהירוטסיה,םידירותקלד

הירוטסיהתמייקםאםג(םדבםידירצילגירטואלורטסלוכלשתוהובגתומר,)היספליפא(

,סגהיעמהלשתיביכתקלד,ןורקתלחמ,דשהןטרסלשתיתחפשמהירוטסיה,)תיתחפשמ

הנושארלועיפוהשתועפות,תימרואתיטילומהתנומסת,)סופול(תיתכרעמתיתנמדאתבאז

,ןוירהבספרהלשהירוטסיה,היריפרופןוגכםינומרוהתליטנואןוירהךלהמבורימחהוא

,)םינפבדחוימב,רועהלעהיצטנמגיפימתכ(המזאולכ,)תיבצעהלחמ( Sydenham’schorea

.עגמ תושדעל תוליבס יא וא ,הצופנ תשרט ,ןואכיד

שומישהתעבהרימחהואבושהעיפוה,הנושארלהעיפוהתורכזנהתועפותהמתחאםא

.אפורב ץעוויהל ךיילע ,הפורתב

?ךלש םוי םויה ייח לע הפורתה עיפשת ךיא

תליטנבתוברועמה,םדילכבובלבתורושקהתויניצריאוולתועפותלוםיקרועתקקפלןוכיסה

לשתולודגתויומכתונשעמהםישנבהלועהזןוכיס.ליגהםעהלוע,ןוירהתעינמלהלולג

.הפורתב שומישה ןמזב ןשעל אל ץלמומ ,ךכל יא .35ליג לעמ ןה םא דחוימב ,תוירגיס

:תורהזא

לכואסדייאהתלחמבתוקבדיהינפמהנגמהניא,ןוירהתעינמלהלולגלכומכ,וזהפורת

.ינימ עגמב תרבעומה תרחא הלחמ

.ןוירהב ךניאש אדוולו הפיקמ תיגולוקינגו תיללכ הקידב רובעל שי לופיטה תלחתה ינפל

הפוקתלוזהפורתתלטונתאםאםגךכ,םיילנומרוהםירישכתבךשוממשומישבגוהנכ

םגץלמומ.תיתרגשתיגולוקינגהקידבםשלםישדוח6לכךאפורלצארקבלךיילע,תכשוממ

.םישדוח6לכ םד ץחל תוקידב ךורעל

םאםדהתשירקתכרעמבתוערפהלולשלשי.תיתחפשמההירוטסיהלהדיפקבסחייתהלשי

לשתקקפ,אמגודל(תילובמא-ובמורתהלחממלבסהנושארהברקבהחפשמהינבמוהשימ

.ריעצ ליגב )בלה רירש םטוא ,יחומ עוריא ,םיקומעה םידירוה

שומישידכךותםידירותקקפתורצוויהלרתויבהובגהןוכיסה.הרידנהעפותאיהםידירותקקפ

.הנושארה שומישה תנש ךלהמב וניה ןוירה תעינמל הלולגב

הלולעאיה,ןוירהתעינמלהלולגתלטונךניאשהדימבםגחתפתהלהלוכיםידירותקקפ

תושמתשמהברקברתויהובגםידירותקקפלןוכיסה.ןוירהלתסנכנךניהםאםגתורקל

.ןוירה ןמזב ןוכיסה ומכ הובג וניא ךא ,תושמתשמ ןניאש הלא תמועל הלולגב

ואתוילכב,םייעמב,דבכבעיפוהלםילולעםדישירק,רתויבםירידנםירקמב.)ץבשלםורגל(

.תוומל ףא וא םיידוקפת םייוקילל םורגל הלולע תקקפ םיתיעל .םייניעב

ךיילעםאןכל,העונתרסוחלשתופוקתבואםיחותינרחאלתינמזהלועתקקפלןוכיסה

תועובש4תוחפלהלולגבשומישהיבגלךאפורתאעדיילךיילע,זפשאתהלואחותינרובעל

תאקיספהליצלאתשןכתיי,הפורתבשומישהתעבםדץחלרתיךלצאחתפתיםא.שארמ

.הב שומישה

דשהןטרסלשםירקמרתויטעמונחבואןוירהתעינמלהלולגבתושמתשמהםישנברקב

םינוחבאהרפסמבוזהנטקהיילע.הלולגבתושמתשמןניאשליגהותואבםישנברקברשאמ

.הלולגה תליטנ תקספה רחאלש םינש10ךשמב הגרדהב תמלענ דשה ןטרס לש

וקדבנולאםישנשהדבועהשןכתיי.הלולגבשומישהמהאצותכםרגנלדבההםאעודיאל

.דשה ןטרס לש רתוי תמדקומ הנחבאל האיבה רתוי תובורק םיתיעל

םיריאממםילודיגופצנרתויםירידנםירקמבו,דבכהלשםיריפשםילודיגופצנםירידנםירקמב

.ןוירהתעינמלהלולגבשומישרחאל,ןכוסמינטבךותםומידלםידדובםירקמבוליבוהש,דבכב

םמצעמםימלענםניארשאהנוילעהןטבבםיקזחםיבאכתעפוהלעאפורלעידוהלשי,ןכל

.רצק ןמז ךות

ידי-לעםרגנהךשמתמילאריוםוהיזאוהםחרהראווצןטרסלרתויבבושחהןוכיסהםרוג

םורתללולעןמזךרואלהלולגבשומיששוארהםירקחמרפסמ. human papillomavirus

,םירחאםימרוגלםגםירושקהלאםיאצממםאהתקולחמןיידעתמייקםלוא,ןוכיסהתרבגהל

םיפסונהעינמיעצמאבשומישהותושמתשמהלשןימהילגרה,םחרהראווצתוקידבןוגכ

barrier contraceptives (

םייונישםרגיהלםילולעשןוויכ,אפורלחוודלךיילעתויתדבעמתוקידברובעלתדמועךניהםא

.ןהיתואצותב

תליטנינפלאפורלךכ-לעעידוהלךיילע,יהשלכהפורתלואוהשלכןוזמלהשיגרךניהםא

.הפורתה

.זורכוסו טארדיהונומ זוטקל הליכמ הפורתה

:תויתפורת-ןיב תובוגת

תופורתללוכ,תורחאתופורתבלופיטהתעהזתרמגםאוא,תופסונתופורתתלטונךניהםא

-יאואםינוכיסעונמלידכלפטמהאפורלחוודלךיילע,הנוזתיפסותוםשרמאללתורכמנה

תופורת:תואבהתוצובקהמתופורתיבגלדחוימב,תויתפורת-ןיבתובוגתמםיעבונהתוליעי

,ןיפזברקסקוא,ןיפזמאברק,ןודימירפ,םיטרוטיברב,ןיאוטינפ:ןוגכ()היספליפא(ןויפכבלופיטל

תוקיטויביטנא,)ןיטובאפיר,ןיציפמאפיר:ןוגכ(תפחשבלופיטלתופורת,)טאמבלפ,טמריפוט

לופיטלתופורת,)תוירטפדגנ-ןיבלופואסירג,ןילקיצרטט,ןיליצינפ:ןוגכ(תוימוהיזתולחמל

,םוקירפיה( St.John’swort יחמצהרישכתה,)ריואנוטיר:ןוגכ(סדייאהתלחמלשםימוהיזב

.)םיינואכיד חור יבצמב לופיטל

-ובשומישב,ןכל.ןוירהתעינמבוזהפורתלשהתוליעיתאןיטקהללולעולאתופורתמקלח

.ןוירה תעינמל ,תילנומרוה אל ,תפסונ הטיש ףיסוהל ץלמומ ינמז

.אפורל תונפל שי ,תופסונ תולאשל

:יאוול תועפות

.יאוול תועפות עיפוהל תולולע הב שומישה ןמזב ,הפורתה לש היוצרה תוליעפל ףסונב

בצמבםייוניש,שארבאכ,ףוגהלקשמבהיילע,ןטבבאכ,הליחב:תוחיכשיאוולתועפות

.םיידשב תושיגר וא באכ ,ינואכד חור בצמ/חורה

תלדגה,ינימהףחדבהדירי,הנרגימ,םילזונתריגא,לושלש,האקה:תוחיכשאליאוולתועפות

.)הירקיטרוא( תדפרס ,החירפ ,םיידשה

היילע,לקשמבהדירי,רתיתושיגרלשתובוגת,עגמתושדעלתוליבסיא:תורידניאוולתועפות

.םרופיטלומ המתירא ,םוזודונ המתירא ,םיידשהמ תושרפה ,תוילאניגו תושרפה ,ינימה ףחדב

תועפותםא.הפורתלתולגתסההתפוקתרחאלרצקןמזךותללכ-ךרדבתופלוחולאתועפות

.אפורל תונפל שי תודירטמ וא תוכשמנ ולא

םישנלצארועהלעםימוחםימתכתעפוהלםיתיעלםורגללולעהפורתבךשוממשומיש

םעםישנלעןכל.שמשלתכשוממהפישחבקערימחהלםייושעהלאםימתכ.ךכלתושיגרה

.הלוגס הרטלוא הנירקל וא שמשל תכשוממ הפישחמ ענמיהל וזכ הייטנ

:תדחוימ תוסחייתה תובייחמה תועפות

םינמיסתויהלםילוכיש,םיאבהםירקמבאפורבץעוויהלודימהפורתהתליטנתאקיספהלשי

:יחומ עוריאל וא בל ףקתהל ,תקקפל

המישניישקוארצוק,לאמשדילןירקמההזחבףירחבאכלשהשוחת,ליגריתלבלועיש

שארבאכלשהרקמלכ,הנושארהםעפבהנרגימגוסמשאריבאכתעפוה,םיימואתפ

,הייארבהפירחהערפהלשהרקמלכ,הליגראלהמצועבואהליגראלתופיכתבעיפומה

,ןופליעואתרוחרחס,םעטהואחירהשוחבואהעימשבםיימואתפםייוניש,רובידבתוערפה

םיליגראלםיבאכ,םיזעןטביבאכ,ףוגהיקלחמדחאב)םיצוצקיע(לומינואהשלוחתשוחת

.םיילגרה לש תוחפנתה וא

:ןה םדקהב אפורל היינפל תופסונ תוביס

תיפיגנדבכתקלד,)בוהצלרועןווגיוניש(תבהצתעפוה,דשבשוגהשיגרמךניהםא

,םייטפליפא)תוינוצריתלבתועונת(םיסוכריפתוחיכשבהיילע,ףוגהלכבדרג,)סיטיטאפה(

לושלש,ליגריתלבודבכילאניגוםומיד,ןוירהלדשחואןוירה,םדהץחלבתיתועמשמהיילע

עובשב(ןכינפלעובשבןימיסחיתמייקוןושארהעובשבהילבטלוטילתחכששהרקמב,רומח

,העונתרסוחלשתופוקתבוןנכותמחותינינפלתועובשהעברא,)תוילבטהתליטנתקספה

ךתשגרהביונישלחםאוא,הזןולעבוניוצאלשיאוולתועפותהשיגרמךניהובשהרקמלכב

.דימ אפורה םע ץעייתהל ךיילע תיללכה

:שומישה ןפואו ןונימ

החנמהץחועובשבםויהםיניוצמהילבטלכבגב,הסיפחהיבגלע.תוילבט21ןאילמתזיראב

ידמ,ךרוצהיפלםימתפסותבהתומלשבהילבטהתאלוטילךיילע.תומדקתההןוויכבךתוא

םויסלדעםיציחהןוויכלםאתהבתוילבטהתאילט.הילבטהתאסועללןיא.העובקהעשבםוי

.הזיראה

עיפויהקספההימי7ךלהמב.םימי7תבהקספהיכרע,תוילבטהתליטנלשםימי21רחאל

תליטנביליחתה.הנורחאההילבטהתליטנרחאלהשולש-םיימויללכ-ךרדב,תסווהםומיד

.ךשמנ יתסיווה םומידה םא םג ,ינימשה םויב האבה הזיראהמ תוילבט

.עובשב םוי ותואב השדח הזירא שדוח לכב יליחתת הז ןפואב

:הנושארה םעפב ןאילמ תליטנ

תנמוסמההילבטהתאילט.תסווהםומידלשןושארהםויבהנושארההילבטהתאלוטילךיילע

.עובשב םיאתמה םויב

ןוירהינפמתנגומךניה.הסיפחהםויסלדעםיציחהןוויכלםאתהבתוילבטהתאלוטיליכישמה

םומידלשישימחלינשהםויהןיבםגתוילבטהתאלוטילליחתהלהלוכיתא.ידיימןפואב

לשםינושארהםימיה7-בףסונהעינמיעצמאבשמתשהלךיילעהזהרקמבםלוא,תסווה

.הלולגה תליטנל ןושארה שדוחה

:ןאילמל תרחא תבלושמ הלולגמ רבעמ

,רמולכ(ןוירהתעינמלתרחאההלולגהתאלוטילתמייסשרחאלםויןאילמלוטילליחתהלשי

יליחתה,תוליעפאלתוילבטהליכמךלשתיחכונההסיפחהםא.)תולולגהתליטנבהקספהןיא

הילבטהיהמהחוטבךניאםא(הנורחאההליעפההילבטהתליטנרחאלשםויבןאילמלוטיל

.)חקורב וא אפורב יצעוויה ,הליעפה

:ןאילמל דבלב ןגוטסגורפ תלולגמ רבעמ

.םומידה לש ןושארה םויב ליחתהל שי

תליחתינפלהנושארהתסווהרחאלדעתוכחלללכ-ךרדבךלץעייאפורה:הדילרחאל

.ןאילמב שומישה

.אפורב יצעוויה:הדירג/הלפה רחאל

?לופיטה תחלצהל עייסל ילכות דציכ

:ןאילמ לש רתוי וא תחא הילבט לוטיל תחכשש הדימב

:תחא הילבט תליטנב תועש12-מ ןטק בוכיע

ראשתליטנביכישמהוןתינשלככרהמהילבטהתאילט,ןאילמלוטילתחכששהדימב

.העגפנ אל ןוירה ינפמ ךתנגה .ץחה ןוויכב ליגרכ תוילבטה

:תחא הילבט תליטנב תועש12לע הלועה בוכיע

תאלוטיליכישמהותרכזנשכדימהנורחאההילבטהתאילטתועש12-מרתויורבעםא

שיןמזותואב.םויותואבתוילבט2תליטנאיהתועמשמהםאוליפא,ליגרכתוילבטהראש

.םיאבה םימיה7ךשמב )‘וכו ערז לטוק ,םודנוק לשמל( ףסונ העינמ יעצמאב שמתשהל

ךישמהלוהסיפחהתאםייסלשי,םינורחאהםימיה7-בהילבטהתאלוטילתחכשםא,ףסונב

ץעוויהלשי,הינשההסיפחהרחאלםומידעיפויאלשהדימב.הקספהאללהאבההסיפחב

.תוילבטה תליטנ תא שדחמ הליחתמ תאש ינפל אפורב

.לפטמה אפורב ץעוויהל ךיילע ,ןאילמלש תחא הילבטמ רתוי לוטיל תחכשש הדימב

:לושלש וא האקה לש הרקמב תוליעי

םרוגההביקלוקלקמתלבוסתאםא,םלוא.הלולגהתוליעיתאםיניטקמםניאםילקםילשלשמ

התומלשבגפסיתתימויההילבטהשתטלחומהבורעןיא,םיפירחםילושלשלואתואקהל

המודבצמה,הילבטהתליטנרחאלשתועש3-4ךותבתואקהלשהרקמב.לוכיעהתכרעממ

.הז בצמל הנתינש היחנהה יפל יגהנ ןכל ,הילבט לוטיל תחכש וב הרקמל

.לפטמה אפורה םע ץעוויהל שי ,רומח לושלשהש הדימב

:יתסיוו-ןיב םומיד תעפוה

.)לקםומידואםימתכ(םייתסיוו-ןיבםימומידעיפוהלםילולעםינושארהםישדוחהךשמב

רחאלללכ-ךרדב(הלולגבשומישללגתסיךפוגשרחאלללכ-ךרדבקספייהזיתסיוו-ןיבםומיד

ואךשוממ,דבכםומידהשהדימב.תוילבטהתאלוטיליכישמהןכל,)הלולגהתליטנירוזחמ3

.אפורל ינפ ,שדחתמ

.ןוירהלשתורשפאלולשלתנמ-לעךאפורלדימתונפלךיילעיתסיווםומידעיפוהאלשהרקמב

.אפור םע תוצעייתה אלל השדח תוילבט תרדסב לופיט ליחתהל ןיא ,הרקמ לכב

!הלערה יענמ

תוקוניתוא/וםידלילשםדיגשיהלץוחמרוגסםוקמברומשלשיתרחאהפורתלכווזהפורת

.הלערה יענמת ךכ ידי-לעו

םילוח-תיבלשןוימרדחלדימינפ,הפורתהןמדליעלבתועטבםאוארתיתנמתלטנםא

.ךתיא הפורתה תזירא יאיבהו

!אפורמ תשרופמ הארוה אללהאקהל ימרגת לא

ינתיתלא.קיזהלהלולעאיהתרחאהשיאל,ןוירהתעינמלךרובעתישיאהמשרנוזהפורת

.ךיירכמ וא ךיינכש ,ךייבורקל וז הפורת

יביכרה.וזהפורתתלטונךניהשםעפלכבהנמהותיוותהיקדב!ךשוחבתופורתלוטילןיא

.םהל הקוקז ךניה םא םייפקשמ

:הנסחא

.רוא ינפמ ןגהל שי .25 ° Cלע הלועה הרוטרפמטב ןסחאל ןיא

אנ.דבלבתלבגומהפוקתלתורמשנתופורת,םיצלמומההנסחאה/הזיראהיאנתיפלםג

קפיסשחקורבץעוויהלךיילע,קפסלשהרקמלכב!רישכתהלשהגופתהךיראתלבלםישל

.הפורתה תא ךל

.הזירא התואב תונוש תופורת ןסחאל ןיא

109122909400:הפורתה םושיר 'סמ

.תפרצ , Lys Lez Lannoy ,.ס.א.ס ליל םראפלד:ןרצי

:םושירה לעב

,מ"עב לארשי רייאב

ןאילמ

תופוצמ תוילבט

منتجات مماثلة

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

عرض محفوظات المستندات

شارك هذه المعلومات