كسالاتان

المعلومات الرئيسية

 • اسم تجاري:
 • كسالاتان
 • الشكل الصيدلاني:
 • EYE DROPS
 • طريقة التعاطي:
 • OCULAR
 • يسخدم من اجل:
 • البشر
 • نوع الدواء:
 • المخدرات الوباتشيك
 • المصنعة من قبل:
 • PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV/SA

المستندات

الأقلمة

 • متاح في:
 • كسالاتان
  إسرائيل
 • اللغة:
 • العربية

معلومات العلاجية

 • المجموعة العلاجية:
 • LATANOPROST
 • الخصائص العلاجية:
 • Reduction of elevated intraocular pressure as a first line treatment in patients with open-angle galucoma and ocular hypertension.

الحالة

 • المصدر:
 • Ministry of Health - State of Israel
 • تخويل:
 • 109362926405
 • تاريخ الترخيص:
 • 01-02-2011
 • اخر تحديث:
 • 09-08-2016

معلومات المرضى النشرة: نشرة المعلومات, خصائص المنتج

Xalatan,Israel30 August2011

םיחקורהתונקתיפלןכרצלןולע ) םירישכת ( משתה " ו 1986

אפורםשרמבתבייחוזהפורת

ארק / שמתשתםרטבופוסדעןולעהתאןויעבי / הפורתבי

עעבקנהזןולעטמרופ " ודילערשואוקדבנונכותותואירבהדרשמי

ןטלאסק םייניעתופיט

בכרה : Latanoprost50mcg/ml

םיליעפיתלבםירמוח : Disodiumphosphateanhydrous, Sodiumdihydrogenphosphatemonohydrate,

Benzalkoniumchloride,Sodiumchloride,Waterforinjection.

תיטאופרתתוצובק : ןידנלגטסורפגולנא F2

תיאופרתוליעפ : וסהםילוחביניעךותץחלתדרוהל םילב תיקרבמ ) המוקואלג ( יניעךותץחלמוהחותפהתיווזהסופיטמ

רבגומ

רישכתבשמתשהלןיאיתמ ?

הפורתהיביכרממדחאלתושיגרךלהעודיםאשמתשהלןיא .

הרוכעלתכפוהאיהשואהסימתהעבצביונישלחשכוזהפורתבשמתשהלןיא .

שמתשהלןיא לופיטהתלחתהינפלאפורבץעוויהלילבמהפורתב :

ןוירהבךניהםא הקינמוא , לבוסךניהםא / יוקילמרבעבתלבסואת ב םייניע ) תקלד , םוהיז ספרהןוגכ , המוקואלג תרצ

הרומחתיוז , םייניעהתושדעבהעיגפ וכו '( , בלה , דבכה . המטסאמלבוסךנהםא .

לבוסךניהםא / ניעמרבעבתלבסואת תושביםיי , טקארטקתרסהלחותינהנורחאלתרבעםא .

ןיעבחותינרובעלדמועךניהםא - הפורתבשומישהלעחוודלשי .

תורהזא : ןיעהתיתשקבהיצטנמגפרחאבוקעלשיוזהפורתבלופיטהתפוקתב .

שיגרךניהםא / יהשלכהפורתלואוהשלכןוזמלה , רתהתליטנינפלאפורלךכלעעידוהלךילע הפו .

דירולכםוינוקלזנבליכמרישכתה , עגמתושדעםעשמתשהלןיא ) האר / שומישתוארוהי .(

ףלוחהיארשוטשטלםורגללולעםייניעתופיטבשומישה . והגיהנמענמהלשי / וא דועלכתונכוסמתונוכמבשומיש

תשטשוטמךתייאר .

תויתפורתןיבתובוגת : לטונךניהםא / תפסונהפורתת , גםאוא תרחאהפורתבלופיטהתעהזתרמ , חוודלךילע

יאואםינוכיסעונמלידכלפטמהאפורל - תויתפורתןיבתובוגתמםיעבונהתוליעי , תוצובקהמתופורתיבגלדחוימב

תואבה : דימאלוזאטצא - םינתשמ , םייגרנילוכםירישכת ) ןיפרקוליפ ( , אטבימסוח - לולומיט , ןירפביפיד , ןירפניפא - טסינוגא

יגרנרדא , םינידנלגטסורפ , םיגולנא תורזגנוא ןידנלגטסורפל .

יאוולתועפות : הפורתהלשהיוצרהתוליעפלףסונב , יאוולתועפשהעיפוהלתולולעהבשומישהןמזב , ןוגכ : יוניש

תיתשקהלשהיצטנמגפב יונישלםורגיש , ידימתםיתיעל , םייניעהעבצב , החירפ , היארשוטשיט , ןיעבםדוא , הבירצ

ריגו ןיעביו ) ןוגכ : דרג , ץוצקע , תשגרה " רזףוג " ןיעב ( , רתיתעימד , באכ שבויוא ןיעב , תקצב ואףעפעב ןיעב , היבופוטופ

רואלתוליבסיא , יוניש םי םיסירב ) ןוגכ : ןוויכ , ךרוא , יבוע , עבצ א ו רפסמ ( , ףעפעהרועתוהכתה םייונישוא וב םימרוגה

תקמעהל ףעפעהץירח , המתסא , מתסאיפקתה ה םיפירח , הפרחה המישנרצוקותמייקהמתסאב , תרוחרחס , באכ

שאר , םייניעהןיבעבצילדבה , תימחלבםדץחלרתי .

תדחוימתוסחיתהתובייחמהתועפות : תוררקתה , תעפש , םירירשבבאכ םיקרפבוא , הזחבבאכ , בלתוקיפד

תויצטיפלפ ( , החירפןוגכרועברתיתושיגר ) רידנ :( קספה / לופיטהי הנפו / אפורלי .

םוהיזחתפתמוהדימב , המוארט , תקלד ףעפעב , תינרקבואןיעב אפורלדימתונפלשי .

הזןולעבוניוצאלשיאוולתועפותהשיגרמךניהובשהרקמלכב , םעץעייתהלךילעתיללכהךתשגרהביונישלחםאוא

דימאפורה .

אפורמתרחאהארוהרדעהבלבוקמןונימ :

ןיעבתחאהפיט / ניע תלפוטמהםיי / םויבםעפתו , ברעב .

וני ן דבלבאפורהתוארוהיפל . תצלמומההנמהלערובעלןיא .

תוקוניתוםידלילללכךרדבתדעוימהניאוזהפורת . בוצקןמזבוזהפורתלוטילתחכשםא , דימהנמלוטילשי

תרכזנשכ , דחיבתונמיתשלוטילןיאןפואםושבךא !

םיש / בלי : תעולבלאל דבלבינוציחשומישלתדעוימוזהפור .

Xalatan,Israel30 August2011

שומישהןפוא : ץחר / ךידיתאבטיהי . הטה / בכשוארוחאלךשארי / קחרהעבצאהתרזעבוהטימלעי / ףעפעהתאטעמי

ןיעהןמןותחתה . ףטפטרצווישחוורמהךותל / הפורתהתאי . הקדכךשמלףאלהבורקהןיעהתניפלעעבצאהםעץחל

ןיעהתמיצעידכךות . ףפעתלא /י .

דפקההסימתהםוהיזתעינמל / רוגסוןיעהואעבצאהללוכוהשלכחטשמםעעגמבאובתאלקובקבהתייפשי / קובקבהי

בטיה .

הנושארלקובקבהתחיתפרחאלםימישדוחמרתויהפורתבשמתשהלןיא .

תוכחלשיתורחאםייניעתופיטםעבלושמלופיטב 5 םילופיטהןיבתוקד .

ליכמרישכתה דירולכםוינוקלזנברמשמרמוח , לעגפסיהללולעה - עגמתושדעידי , רשאכהזרישכתבשמתשהלןיא

תא / ביכרמה / עגמתושדעה . רישכתבשומישהינפלתושדעהריסהלשי , מתוחפאלרובעכןריזחהלןתינו - 15 תוקד

ןיעלהפורתהתפלזהמ .

--------------------------------------------

תדציכ לכו / לופיטהתחלצהלעייסלי ?

--------------------------------------------

אפורהידילעץלמוהשלופיטהתאםילשהלךילע .

אפורםעתוצעייתהאללהפורתבלופיטהתאקיספהלןיאךתואירבבצמברופישלחםאםג .

ענמ / הלערהי ! ץוחמרוגסםוקמברומשלשיתרחאהפורתלכווזהפורת וםידלילשםדיגשיהל / ידילעותוקוניתוא כ ך

ענמת / הלערהי . הפורתהןמדליעלבתועטבםאוארתיתנמתלטנםא , הנפ / אבהוםילוחתיבלשןוימרדחלדימי / י

ךתיאהפורתהתזירא .

האקהלםורגלןיא אפורמתשרופמהארוהאלל !

ךתלחמבלופיטלהמשרנוזהפורת , רחאהלוחב / להלולעאיהת קיזה . ןתיתלא / ךיבורקלוזהפורתי , ךירכמואךינכש .

ךשוחבתופורתלוטילןיא ! הנמהותויוותהקודבלשי םעפלכב לטונךניהש / הפורתת . ךניהםאםייפקשמביכרהלשי

םהלקוקז .

הנסחא : הרוטרפמטבררקמבןסחאלשי C 2 0 -8 0 , רואמןגומ .

רדחהתרוטרפמטברומשלןתינהחיתפהרחאל ) תמ לתח - ºC 25 ( דעךשמל 4 תועובש .

תיראשהתאקורזלשי .

הזיראהיאנתיפלםג / םיצלמומההנסחאה , דבלבתלבגומהפוקתלתורמשנתופורת . ךיראתלבלםישלאנ לשהגופתה

רישכתה ! קפסלשהרקמלכב , הפורתהתאךלקפיסשחקורבץעוויהלךילע . הזיראהתואבתונושתופורתןסחאלןיא .

סמ ' יר הפורתהםוש : 05 29264 36 109

ןרצי : רוציירזייפ NV , היגלב .

רובע : עבלארשיהקיטבצמרפרזייפ " מ , חר ' רקנש 9 , חותיפהילצרה 46725